Programnämnd Samhällsbyggnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programnämnd Samhällsbyggnad"

Transkript

1 Protokoll Sam 97/2010 Programnämnd Samhällsbyggnad Datum: Klockan: 13:00-16:45 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Fredrik Persson (MP), ordförande Inger Högström-Westerling (M), 1:e vice ordförande Jonas Karlsson (S), 2:e vice ordförande Stefan Hideblad (KD) Hannah Ljung (M) Yngve Alkman (FP) Erik Johansson (FP) Lars Johansson (C) Fisun Yavas (S) Björn Sundin (S) Alaa Idris (S) Lena Beime (S) Tjänstgörande ersättare Maj Lilja (S) ersättare för Peter Dahlgren (S) Kent Persson (M) ersättare för Gunnar Andersson (M) Öystein Thorsen (V) ersättare för Marie Wirde (V) Närvarande ersättare Roger Andersson (S) Charlotte Edberger Jangdin (C) Larz Lundberg (FP) Marianne Malki (KD) Övriga Clas-Göran Classon, programchef Inger Sundström, Stadsbyggnadschef

2 Mats Guldbrand, sekreterare Justerar den 15 juni 2010 Fredrik Persson (MP), ordförande Björn Sundin (S), justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 16 juni 2010.

3 79 Övriga frågor Jonas Karlsson (S) väcker en övrig fråga om Kommunfastigheters upphandlingar och Nerikes Allehandas granskning. Fredrik Persson (MP) och Clas-Göran Classon redogör för hur situationen ser ut just nu på Kommunfastigheter. Fastighetsnämnden har nu beslutat om hur representation får ske inom förvaltningen samt att en revisionsrapport är beställd från Öhrlings. Rapporten ska inväntas för mera information. Sedan 2008 finns det en ny lagstiftning för offentlig upphandling och ramavtal. Flertalet av kommunens ramavtal är äldre än så. Nya, framtida ramavtal kommer att behöva se annorlunda ut för att passa den nya lagstiftningen bättre. 80 Remiss: Drogpolitisk handlingsplan Ärendenummer: Sam 86/2010 Handläggare: Ingela Widner Beredningsärende På uppdrag av kommunstyrelsen har en parlamentarisk grupp utsedd av kommunstyrelsen tagit fram ett förslag på Drogpolitisk handlingsplan för Örebro kommun. Den parlamentariska gruppen har representerats av: Rasmus Persson (C) sammankallande, Carina Dahl (S), Maria Magnusson (FP), Lars Elamson (M), Susanne Lindholm (KD), Ann-Kristin Spåls (MP) och Ylva Wessman (V). Handlingsplanen har remitterats till programnämnd Samhällsbyggnad för synpunkter. Fråga som den parlamentariska gruppen vi få svar på: Vilka konsekvenser får den drogpolitiska handlingsplanen för programnämnd Samhällsbyggnads ansvarsområde? Förslag till Drogpolitisk handlingsplan för Örebro kommun har utarbetats i samverkan med Polismyndigheten i Örebro län och kommer att föreläggas Polisstyrelsen i Örebro län och kommunfullmäktige för beslut. Örebro kommun och Polismyndigheten i Örebro län kommer under våren 2010 skriva ett särskilt avtal om ett fördjupat samarbete vad avser drog- och brottsförebyggande arbete. Drogpolitiska handlingsplanen för Örebro kommun och Polismyndigheten i Örebro län omfattar alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Drogpolitisk handlingsplan för Örebro kommun tobak, alkohol och narkotika antagen av kommunfullmäktige 18 maj 2005 ersätts av föreliggande handlingsplan. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad 11 maj 2010 Förslag till yttrande, daterat 11 maj 2010

4 Remiss Drogpolitisk handlingsplan, daterad 14 april Information om Trafikplanen Handläggare: Anna Kero Informationsärende Anna Kero informerar programnämnd Samhällsbyggnad om det fortskridande arbetet med Trafikplanen. Arbetet kommer att fortlöpa under 2010 och 2011 med olika faser. 82 Fasindelad förstudie för en ny järnväg Kristinehamn- Örebro Nobel-banan Ärendenummer: Sam 120/2010 Handläggare: Anna Kero Örebro kommun, i egenskap av medlem E18-Gruppen Infrastruktur, föreslår att det fortsatta arbetet med järnvägsförbindelsen Kristinehamn-Örebro, även kallad Nobelbanan, drivs vidare som en fasindelad förstudie. Fas 1 ( ) omfattar inledande studier bl.a. om mark- och vattenanvändning i regional och kommunal regi. Fas 2 ( ) omfattar fördjupningar till en komplett förstudie sammanhållna i Trafikverkets regi. Förstudien skulle färdigställas E18-gruppens kostnader för fas 1 uppskattas till ca 0,45 mkr och för fas 2 ca 4,05 mnkr. Kostnaden ska fördelas mellan gruppens medlemmar, d.v.s. kommunerna, enligt senare uppgörelse. Ärendet ska vidare till kommunstyrelsen för beslut. sunderlag Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad 18 maj 2010 PM angående förstudie av Nobelbanan - ny järnvägsförbindelse Kristinehamn - Örebro, daterad 16 februari 2010 "Rätt spår!" Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad - Örebro "Rätt spår 2 full trim!" Sammanfattning av idéstudie för stråket Karlstad - Örebro Stadsbyggnads förslag till Programnämnd Samhällsbyggnad 1. Örebro kommun ställer sig bakom att det fortsatta arbetet med Nobelbanan, drivs vidare som en fasindelad förstudie. 2. Örebro kommun är beredd att medverka i genomförandet av en fasindelad förstudie.

5 3. Kostnader för Örebro kommuns medverkan i förstudien föreslås budgeteras av kommunstyrelsen. Ordförande Fredrik Persson (MP) ställer Stadsbyggnads förslag under proposition och finner att programnämnd Samhällsbyggnad beslutar enligt det. 1. Örebro kommun ställer sig bakom att det fortsatta arbetet med Nobelbanan, drivs vidare som en fasindelad förstudie. 2. Örebro kommun är beredd att medverka i genomförandet av en fasindelad förstudie. 3. Kostnader för Örebro kommuns medverkan i förstudien föreslås budgeteras av kommunstyrelsen. 83 Placering av bussangöring vid Trädgårdsgatan Ärendenummer: Sam 132/2010 Handläggare: Johan Ekstrand och Alexander Dufva Vid programnämnd Samhällsbyggnads sammanträde 4 maj 2010 beslutades det att ärendet om placering och utformning av bussangörning på Trädgårdsgatan vid Stortorget skulle återkomma med ett alternativ till Tekniska förvaltningens förslag med bussfiler. Alternativet skulle inbegripa fickhållplats istället för bussfil. sunderlag Tekniska förvaltningens förslag på buss, daterat 1 juni 2010 Tekniska förvaltningens konsekvensanalys för alternativet fickhållplats i norrgående riktning, daterad 27 maj 2010 Kartskiss fickhållplats för en respektive två bussar Trädgårdsgatan Kartskiss bussfiler Trädgårdsgatan Tidigare redovisade alternativ över utformning Trädgårdsgatan vid Stortorget Tekniska förvaltningens förslag till beslut - Yrkande Fredrik Persson (MP) yrkar att Tekniska förvaltningens förslag daterat 1 juni 2010 utgör inriktningsbeslut för placering av busshållplats på Trädgårdsgatan i norrgående riktning.

6 Ordförande Fredrik Persson (MP) ställer Tekniska förvaltningens förslag under proposition och finner att programnämnd Samhällsbyggnad beslutar enligt det. Deltar ej i beslutet Jonas Karlsson (S), Fisun Yavas (S), Björn Sundin (S), Alaa Idris (S), Maj Lilja (S), Lena Beime (S) och Öystein Thorsen (V) deltar ej i beslutet. - Tekniska förvaltningens förslag daterat 1 juni 2010 utgör inriktningsbeslut för placering av busshållplats på Trädgårdsgatan i norrgående riktning. 84 Nytt stadstrafikavtal Ärendenummer: Sam 71/2010 Handläggare: Clas-Göran Classon Enligt beslut i programnämnd Samhällsbyggnad 1 december 2009 har befintligt stadstrafikavtal sagts upp i samförstånd med Länstrafiken och gemensamt skall ett nytt stadstrafikavtal tas fram. Det nya avtalet ska gälla från och med 1 januari Örebro kommuns mål är öka kollektivtrafikens marknadsandel och att minska bilismens. Parterna är överens om att gemensamt arbeta för och ansvara för att målen uppnås. Parterna är också överens om att den/de entreprenörer, som utför trafiken, skall vara aktivt engagerade i trafikens utveckling. Länstrafiken har i uppdrag att skapa entreprenadavtal som stimulerar detta. Örebro kommun skall ange det långsiktiga målet och inriktningen för tätortstrafikens utveckling i ett Kollektivtrafikprogram. I programmet anges resandemål, minimikraven för miljöpåverkan, standard och kvalitet. Programmet bör sträcka sig över den närmaste tioårsperioden och uppdateras cirka vart femte år. Länstrafiken ansvarar för att utforma entreprenadavtal, att upphandla och följa upp entreprenaden avseende tätortstrafiken i Örebro. Avtalen upprättas i samråd med Örebro kommun. Ärendet ska vidare till kommunstyrelsen för beslut. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad 20 april Kommunledningskontorets förslag till nytt stadstrafikavtal, daterat 23 mars 2010 Bilaga 1 till avtal Trafikområde

7 Bilaga 2 till avtal Prissamarbete Bilaga 3 till avtal Ersättning Bilaga 4 till avtal Fördelning av arbetsuppgifter Protokollsutdrag programnämnd Samhällsbyggnad 1 december Uppsagt avtal om tätortstrafik i Örebro, daterat 27 juni 1994 Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Föreslå kommunstyrelsen att anta förslag till nytt stadstrafikavtal med Länstrafiken Örebro AB med giltighet från 1 januari Ordförande Fredrik Persson (MP) ställer kommunledningskontorets förslag till beslut under proposition och finner att programnämnd Samhällsbyggnad beslutar enligt det. - Föreslå kommunstyrelsen att anta förslag till nytt stadstrafikavtal med Länstrafiken Örebro AB med giltighet från 1 januari KollÖr-information juni Handläggare: Bo Fredriksson Informationsärende Antal resor med stadsbuss i mars var hög, cirka två procent högre än mars Antal resor i april är dock sämre än samma mätning förra året. Antal resor i april har minskat med cirka tretton procent. I och med det nya linjenätet är dock produktionen av tätortstrafik högre nu, samt att såväl intäkter som kostnader är högre än På gång inom kollektivtrafiken är extrabussar för Marieberg från och med 1 juni samt att vintertidtabellen införs den 3 oktober. Centrumpendeln (linje 81) kommer i drift från den 7 juni. Flera hållplatsarbeten sker nu och framöver. 86 Kostnader för vattendom och återställning av Södra Ånnabosjön Ärendenummer: Sam 134/2010 Handläggare: Marie Hellgren

8 Programnämnd Samhällsbyggnad har kostnader för återställningsåtgärder i Södra Ånnabosjön och temporärt vattenuttag i Norra Ånnabodasjön inklusive erforderliga myndighetstillstånd. Programnämnden har även kostnader för advokater och konsulter. I samband med utfallet i vattendomen bör investeringsmedel i budget 2011 avsättas motsvarande 4 mnkr, vilket i dagsläget är kostnaden för det förordade alternativet. Ombudgeteringen innebär att planeringsreserven minskar med 1,5 mnkr och uppgår därefter till 2,45 mnkr. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med bilaga, daterad 25 maj 2010 Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Samhällsbyggnad Ur programområde Samhällsbyggnads planeringsreserv ombudgetera: tkr för konsult- och advokatkostnader tkr för återställning av fördämning vid Södra Ånnabosjön samt byggande av provisoriskt vattenuttag från Östra Ånnabosjön säsongen 2009/2010 efter anmälan Länsstyrelsen och avtal med Sveaskog tkr för isskydd för avbördningsbrunn Södra Ånnabosjön inklusive landgång tkr för skadad asfalt, skadad i samband med återställning av Södra Ånnabosjön enligt gällande vattendom från 1981, inkl demontering av anläggning för provisoriskt vatten tkr för avgift till miljödomstolen. Denna kostnad kan bli 60 tkr om anordningar byggda för vattendomen 1981 och de direkta återställningskostnaderna tillsammans överstiger tkr. Vår bedömning är att kostnaderna ligger precis under brytbeloppet. Ordförande Fredrik Persson (MP) ställer kommunledningskontorets förslag under proposition och finner att programnämnd Samhällsbyggnad beslutar enligt det. Ur programområde Samhällsbyggnads planeringsreserv ombudgetera: tkr för konsult- och advokatkostnader tkr för återställning av fördämning vid Södra Ånnabosjön samt byggande av provisoriskt vattenuttag från Östra Ånnabosjön säsongen 2009/2010 efter anmälan Länsstyrelsen och avtal med Sveaskog.

9 tkr för isskydd för avbördningsbrunn Södra Ånnabosjön inklusive landgång tkr för skadad asfalt, skadad i samband med återställning av Södra Ånnabosjön enligt gällande vattendom från 1981, inkluseive demontering av anläggning för provisoriskt vatten tkr för avgift till miljödomstolen. Denna kostnad kan bli 60 tkr om anordningar byggda för vattendomen 1981 och de direkta återställningskostnaderna tillsammans överstiger tkr. Vår bedömning är att kostnaderna ligger precis under brytbeloppet. 87 Prognos programområde Samhällsbyggnad Ärendenummer: Sam 121/2010 Handläggare: Marie Hellgren Resultatet för programområde Samhällsbyggnads skattefinansierade verksamhet visar i prognos 1 ett underskott på 13,1 mnkr inklusive prognosen för avslutade exploateringsprojekt på cirka 8 mnkr. Underskottet beror till största del på den kalla och snörika vinter vi haft. Tekniska nämndens underskott i prognos 1 beror i sin helhet på kostnader för snöröjning samt beräknade kostnader för de skador snöröjningen åsamkat på bland annat lyktstolpar och gator och vägar. Även underskottet inom markreserven beror på den kalla vinter som medfört att skogsavverkningen inte kommit upp i den budgeterade nivån. Fritid- och turistnämndens beräknade underskott beror även det till stor del på den kalla vintern. Ökade kostnader för snöskottning och elförbrukning uppgår till 0,8 mnkr. Övriga underskott beror på ökade hyreskostnader i samband med det nybyggnad friluftrummet i Kilsbergen på 0,35 mnkr samt ökade kostnader för bokning av lokaler. Ett underskott finns även för inomhusbaden. Programområdet Samhällsbyggnads planeringsreserv uppgår till 3,9 mnkr. För kostnader i samband med vattendom samt byggandet av Väståbadet väntas beslut om ombudgeteringar från planeringsreserven på cirka 2 mnkr. Ett nytt ekonomiskt uppföljningssystem har tagits i bruk i och med prognos Ekonomiska uppgifter tas direkt ur ekonomisystemet vilket underlättar arbetet med uppföljningen både på drift- och programnämnd. Nackdelen första året kan vara att vissa jämförelser mellan åren kan bli svårare att göra. sunderlag Prognos programområde Samhällsbyggnad, daterad 24 maj 2010

10 Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Samhällsbyggnad 1. Programnämnd Samhällsbyggnad fastställer prognos 1 för Programnämnd Samhällsbyggnad överlämnar prognosen till kommunstyrelsen och anhåller om kompensation enligt nedan: * Ökade kostnader i samband med den kalla och snörika vintern, totalt 29,9 mnkr - Fastighetsnämnden, takskottning 6,2 mnkr - Fastighetsnämnden, nedskrivning av värde på Trängens ishall efter takras, 3,9 mnkr - Fritid- och turistnämnden, skottning och elkostnader 0,8 mnkr - Tekniska nämnden, snöröjning 19 mnkr * Ökade kostnader i samband med skolnedläggningar - Fastighetsnämnden, lokalpoolen 9,5 mnkr * Ökat avkastningskrav i och med försäljningen av Eyrabadet - Fastighetsnämnden, 3,3 mnkr Ordförande Fredrik Persson (MP) ställer kommunledningskontorets förslag under proposition och finner att programnämnd Samhällsbyggnad beslutar enligt det. 1. Programnämnd Samhällsbyggnad fastställer prognos 1 för Programnämnd Samhällsbyggnad överlämnar prognosen till kommunstyrelsen och anhåller om kompensation enligt nedan: * Ökade kostnader i samband med den kalla och snörika vintern, totalt 29,9 mnkr - Fastighetsnämnden, takskottning 6,2 mnkr - Fastighetsnämnden, nedskrivning av värde på Trängens ishall efter takras, 3,9 mnkr - Fritid- och turistnämnden, skottning och elkostnader 0,8 mnkr - Tekniska nämnden, snöröjning 19 mnkr * Ökade kostnader i samband med skolnedläggningar - Fastighetsnämnden, lokalpoolen 9,5 mnkr * Ökat avkastningskrav i och med försäljningen av Eyrabadet - Fastighetsnämnden, 3,3 mnkr 88 Investeringsbudget ombudgetering för mobil scen Ärendenummer: Sam 108/2010 Handläggare: Clas-Göran Classon

11 Örebro kommun har fått möjligheten att köpa in en mobil scen att användas till mindre och halvstora evenemang. Scenen är funktionell och tillräckligt stor för ett band, men samtidigt inte större än att den får plats framför fontänen på Stortorget. Dessutom kommer den mobila scenen att kunna användas på övriga torg i staden. City Örebro har visat intresse för scenen inför planeringen av sommartorsdagar i city i samarbete med SceniT och Örebro läns bildningsförbund, studieförbunden, Kulturskolan, Örebro 2010 med flera för att skapa ett levande Stortorget. Kostnaden för den begagnade scenen är 300 tkr inkl frakt (använd 5 ggr). Nypriset för motsvarande mobila scener är 385 tkr + frakt. I samråd med Kultur- och Medborgarnämndens ordförande överförs 300 tkr från budgeten för trafik- och miljöinvesteringar för inköp av scenen, samt 45 tkr från programnämnd Samhällsbyggnads planeringsreserv för årliga kapitaltjänstkostnader (10 års avskrivning plus ränta). Kultur- och Medborgarnämnden står som ägare av scenen. Tekniska förvaltningen fordonsteknik förvaltar och underhåller scenen och City Örebro samordnar kontakterna från de föreningar och företag som vill hyra scenen. Scenen kommer att användas på Stortorget varje torsdag under sommaren, men även ersätta scenen i Varbergaparken som är i stort underhållsbehov och nu planeras att rivas. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad 28 maj 2010 Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Samhällsbyggnad 1. Från budgeten för trafik- och miljöinvesteringar överförs 300 tkr till Kultur- och Medborgarnämnden för inköp av en mobil scen. 2. Från programnämnd Samhällsbyggnads planeringsreserv överförs 45 tkr årligen för kapitaltjänstkostnader till Kultur- och Medborgarnämnden under avskrivningstiden. Yrkande Björn Sundin (S) yrkar att från budgeten för trafik- och miljöinvesteringar anslås 300 tkr för inköp av mobil scen. Ordförande Fredrik Persson (MP) ställer kommunledningskontorets förslag mot Björn Sundins (S) yrkande och finner att programnämnd Samhällsbyggnad beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.

12 1. Från budgeten för trafik- och miljöinvesteringar överförs 300 tkr till Kultur- och Medborgarnämnden för inköp av en mobil scen. 2. Från programnämnd Samhällsbyggnads planeringsreserv överförs 45 tkr årligen för kapitaltjänstkostnader till Kultur- och Medborgarnämnden under avskrivningstiden. Reservation Jonas Karlsson (S), Fisun Yavas (S), Björn Sundin (S), Alaa Idris (S), Maj Lilja (S), Lena Beime (S) och Öystein Thorsen (V) reserverar sig mot beslut till förmån för Björn Sundins (S) yrkande. 89 Delegation för ombyggnation av Kungsgatan, del av Nygatan och korsningen Kungsgatan-Rudbecksgatan Ärendenummer: Sam 269/2009 Handläggare: Peder Hallkvist En förfrågningshandling har tagits fram för ombyggnad av Kungsgatan utifrån förslaget som presenterats för programnämnden den 2 februari. Förslaget har kontinuerligt stämts av med tjänstemän och politiker inom Styrgruppen för Stadsmiljö. Förfrågningshandlingen har lämnats ut på anbudsräkning och kommer att bearbetas till bygghandling under juni. För att ett genomförande ska vara möjligt under hösten som planerat krävs att entreprenaden handlas upp före semestern. I förfrågningshandlingen anges att etapp 2 kan utgå på grund av politiska beslut. I upphandlingen ingår: Korsningen Kungsgatan Rudbecksgatan (etapp 1) Kungsgatan delen Rudbecksgatan Stortorget (etapp 1) Nygatan delen Kungsgatan Köpmangatan (etapp 1) Kungsgatan delen Stortorget Engelbrektsgatan (etapp 2) För att upphandlingen inte ska förhindras på grund av sammanträdestider föreslås en praktisk lösning, där programnämnden ger sin ordförande delegation för upphandlingen av ombyggnad av gatorna. sunderlag Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med bilaga, daterad 28 maj 2010 Stadsbyggnad föreslår programnämnd Samhällsbyggnad - Programnämnd Samhällsbyggnad ger ordföranden delegation att fatta beslut om upphandling av ombyggnad av Kungsgatan, del av Nygatan och korsningen Kungsgatan Rudbecksgatan i enlighet med bilaga. Yrkande

13 Jonas Karlsson (S) yrkar om att få bifoga ett särskilt yttrande till protokollet av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på grund av oklarheter kring fastighetsägarnas del av finansieringen. Erik Johansson (FP) yrkar bifall till Stadsbyggnads förslag. Ordförande Fredrik Persson (MP) ställer Stadsbyggnads förslag under proposition och finner att programnämnd Samhällsbyggnad beslutar enligt. Därefter ställer ordföranden Jonas Karlssons (S) yrkande om att få bifoga ett särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att programnämnd Samhällsbyggnad beslutar bifalla det. 1. Programnämnd Samhällsbyggnad ger ordföranden delegation att fatta beslut om upphandling av ombyggnad av Kungsgatan, del av Nygatan och korsningen Kungsgatan Rudbecksgatan i enlighet med bilaga. 2. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet får bifoga ett särskilt yttrande till protokollet. 90 Kommunal kontroll enligt ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt förslag till taxa för avgifter vid sådan kontroll Ärendenummer: Sam 133/2010 Handläggare: Helena Aronsson Den 1 november 2009 trädde lag (2009:730) om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel ikraft. Samtidigt upphävs lagen (2007:1445) om detaljhandel med nikotinläkemedel. Nikotinläkemedel inryms från den 1 november 2009 i begreppet vissa receptfria läkemedel och omfattas således av den nya lagen. Kommunfullmäktige ansvarar för att fatta beslut om vilken nämnd som ska ansvara för den kommunala kontrollen enligt den nya lagen. Miljönämnden har idag en tillsynsorganisation för tillsyn och kontroll av detaljhandel med folköl och tobak, samt har ansvarat för den numera upphävda lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel. Kommunledningskontoret föreslår därför att även de nu aktuella kontrolluppgifterna ska utföras av Miljönämnden. Ett sådant åläggande för Miljönämnden förutsätter ett tillägg i nämndens reglemente, som i den 7:e punktsatsen ska ändras till följande lydelse: svara för kontroll enligt lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel.

14 Av 23 lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) framgår att en kommun för sin kontroll har rätt att ta ut en avgift av den som bedriver detaljhandel. Miljönämnden beslutade i ärendet den 12 maj Ärendet ska vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. sunderlag Miljökontorets tjänsteskrivelse, daterad 26 april 2010 Bilaga förslag till taxa receptfria läkemedel Protokollsutdrag Miljönämnden 64, daterat 12 maj 2010 Miljönämndens förslag till programnämnd Samhällsbyggnad 1. Miljönämnden ska utföra kommunens uppgifter enligt lag (2009:730) om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. 2. Reglementet för Miljönämnden ska ändras i dess 7:e punktsats som efter ändringen ges följande lydelse: svara för kontroll enligt lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. 3. Anta förslag till taxa, 750 kr/timme, för utförd handläggning. 4. Programnämnd Samhällsbyggnad överlämnar ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Ordförande Fredrik Persson (MP) ställer Miljönämndens förslag under proposition och finner att programnämnd Samhällsbyggnad beslutar enligt det. 1. Miljönämnden ska utföra kommunens uppgifter enligt lag (2009:730) om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. 2. Reglementet för Miljönämnden ska ändras i dess 7:e punktsats som efter ändringen ges följande lydelse: svara för kontroll enligt lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. 3. Anta förslag till taxa, 750 kr/timme, för utförd handläggning. 4. Programnämnd Samhällsbyggnad överlämnar ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. 91 Anmälningsärenden Ärendenummer: Sam 143/2010

15 1. Anmälan av beslut fattade på delegation enligt delegationsförteckning. 2. Anmälan av ej protokollfört presidiesammanträde 19 maj Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Anmälan av delegationsbeslut tas till protokollet. Ordförande Fredrik Persson (MP) ställer kommunledningskontorets förslag till beslut under proposition och finner att programnämnd Samhällsbyggnad beslutar enligt det. - Anmälan av delegationsbeslut tas till protokollet. 92 Meddelanden Inkomna skrivelser med diarielista Sam /2010. Pärm cirkulerar under sammanträdet. Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Redovisade meddelanden tas till protokollet. Ordförande Fredrik Persson (MP) ställer kommunledningskontorets förslag under proposition och finner att programnämnd Samhällsbyggnad beslutar enligt det. - Redovisade meddelanden tas till protokollet.

Programnämnd Samhällsbyggnad

Programnämnd Samhällsbyggnad Protokoll Sam 123/2010 Programnämnd Samhällsbyggnad Datum: 2010-08-31 Klockan: 13:00 15:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Fredrik Persson (MP), ordförande Inger Högström-Westerling (M)

Läs mer

Programnämnd Samhällsbyggnad

Programnämnd Samhällsbyggnad Protokoll Sam 28/2010 Programnämnd Samhällsbyggnad Datum: 2010-03-02 Klockan: 13:00-17:15 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Fredrik Persson (MP) Inger Högström-Westerling (M) Jonas Karlsson

Läs mer

Tid Plats Närvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande tjänstemän Justerare Ersättare Sekreterare

Tid Plats Närvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande tjänstemän Justerare Ersättare Sekreterare Tid Onsdagen den 3 november 2010 kl. 14.00 17.00 Plats Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Hannah Ljung (M), ordförande Mats Einestam (Fp) Björn Sundin (S) Yngve

Läs mer

Närvarande ersättare Olof Gustafsson (FP) Gunnar Oest (MP) Lennart Bjurström (C), tom 130

Närvarande ersättare Olof Gustafsson (FP) Gunnar Oest (MP) Lennart Bjurström (C), tom 130 Tid Tisdagen den 13 oktober 2009 kl. 16.30-20.00 Plats Svampen Närvarande ledamöter Lars Johansson (C) Lotta Sörman (MP) Maud Hadders (M) Anette Lundgren (M) Barbro Klaesson (FP) Lars-Lennart Gustafsson

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30. Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten

Protokoll. Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30. Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Birgitta Lindahl (FP) 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S)

Läs mer

Programnämnd Social välfärd

Programnämnd Social välfärd Protokoll Sov 208/2010 Programnämnd Social välfärd Datum: 2010-12-01 Klockan: 14:00-16:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) Olof Johansson

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Närvarande ledamöter: Sigvard Sundkvist (KD) ordförande Ulf Södersten (M) 1:e vice ordförande Ylva Wessman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Tid Kl 13.30 15.40 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson MP Robert Krook, tjänstgör för Håkan Bergeld (KD) S Bo Petersson S Margrethe

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 709/2010. Datum: 2010-10-26 Klockan: 15:00-15:30 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 709/2010. Datum: 2010-10-26 Klockan: 15:00-15:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 709/2010 Kommunstyrelsen Datum: 2010-10-26 Klockan: 15:00-15:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP) Lena Baastad (S) Lars Elamson (M) Lotta Olsson (M) Lennart

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

Protokoll Fn 184/2011. Datum: 2011-06-08 Klockan: 14:00 15:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro

Protokoll Fn 184/2011. Datum: 2011-06-08 Klockan: 14:00 15:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro Protokoll Fn 184/2011 Fastighetsnämnden Datum: 2011-06-08 Klockan: 14:00 15:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Mats Sjöström (S), ordförande Daniel

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL o TRANAS KOMMUN TEKNIK- OCH GRIFTEGÅRDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-19 Sida 1 (18) Plats och tid Tranan 1, Stadshuset, 2011-09-19 kl. 13:30-15:30 Beslutat Jennie Johansson, (M) Ordförande Björn

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden. Nr 1. Tid: 2015-01-21, kl 18.00-20.50. Plats: Fjäderholmarna, 206

Protokoll. Tekniska nämnden. Nr 1. Tid: 2015-01-21, kl 18.00-20.50. Plats: Fjäderholmarna, 206 Protokoll Tekniska nämnden Nr 1 Tid: 2015-01-21, kl 18.00-20.50 Plats: Fjäderholmarna, 206 Ledamöter: Christer Åkerhielm (M) ordförande Hans Grundell (LP) vice ordförande Daniel Källenfors (M) Marek Rajkowski

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2014-02-25

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2014-02-25 Datum: Tisdagen den 25 februari 2014 Tid: 18.00 19.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 11-21 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30 Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Gunvor Olson (M) Åsa Johansson (FP) Ingrid Nilsson (KD), kl.

Läs mer

Protokoll. Tid Måndag 11 januari 2010 kl. 17.25 17.40

Protokoll. Tid Måndag 11 januari 2010 kl. 17.25 17.40 Tid Måndag 11 januari 2010 kl. 17.25 17.40 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Fredrik Persson (MP) ordförande Inger Högström-Westerling (M) vice ordförande Jonas Karlsson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Landsbygdsnämnden. Protokoll Ln 16/2015. Datum: 2015-03-12 Klockan: 13:00-17:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Landsbygdsnämnden. Protokoll Ln 16/2015. Datum: 2015-03-12 Klockan: 13:00-17:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ln 16/2015 Landsbygdsnämnden Datum: 2015-03-12 Klockan: 13:00-17:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C) Anna Hedström (S) Larz Lundberg (FP) Karl-Gustav Granberg (S)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Programnämnd Samhällsbyggnad

Programnämnd Samhällsbyggnad Protokoll Sam 258/2011 Programnämnd Samhällsbyggnad Datum: 2011-11-29 Klockan: 13:00 17:15 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Björn Sundin (S) Lena Widing (C) Henrik Elamson (M) Behcet Barsom

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 108/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2012-04-04 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Språk och framtid Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) Lena Beime (S) Britta Bjelle

Läs mer

Gymnasienämnden. Protokoll Gy 52/2013. Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan. Närvarande ledamöter

Gymnasienämnden. Protokoll Gy 52/2013. Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan. Närvarande ledamöter Protokoll Gy 52/2013 Gymnasienämnden Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan Närvarande ledamöter Jessica Ekerbring (S) Ordförande Maria Rönnbäck (C) 1:e vice ordförande Maria Haglund

Läs mer

Protokoll. Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl 16.30 17.30

Protokoll. Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl 16.30 17.30 Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl 16.30 17.30 Plats Hotel Ibis, Amsterdam Närvarande ledamöter Richard Vappelin (M), ordförande Anders Hagström (KD), 1:e vice ordförande Murad Artin (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 414/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-12-14 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande Lena Baastad

Läs mer

Tid Onsdagen den 3 februari 2010 kl. 14.00 16.00. Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro

Tid Onsdagen den 3 februari 2010 kl. 14.00 16.00. Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Tid Onsdagen den 3 februari 2010 kl. 14.00 16.00. Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Hannah Ljung (M), ordförande Mats Einestam (FP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2008-09-03 1 (19)

Socialnämnden 2008-09-03 1 (19) Socialnämnden 2008-09-03 1 (19) Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Katrineholm, kl. 15.00 17.25 Beslutande Ove Melin (s) ordförande, Matti Turunen (s), Britt-Inger Thorell (s), Alf Andersson (s), Dragana

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2016-03-09 1 Innehållsförteckning Ärende 25 Information om familjecentralen... 3 26 Information om nya riktlinjer gällande arbetskläder... 4 27 Information om välfärdsteknologi... 5 28 Bokslut 2015...

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

ÄRENDELISTA. Sammanträdesdatum Servicenämnden 2011-06-22

ÄRENDELISTA. Sammanträdesdatum Servicenämnden 2011-06-22 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf 82 83 84 85 86 87 88 Ärendelista Budgetuppföljning 2011 Budget och nämndsplan för år 2012 samt ekonomisk plan 2013-2014 Slutredovisning Glänningesjö förskola Etablering

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 174/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-03-23 Klockan: 09:00-10:50 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

Programnämnd Samhällsbyggnad

Programnämnd Samhällsbyggnad Protokoll Sam 69/2011 Programnämnd Samhällsbyggnad Datum: 2011-05-31 Klockan: 13:00-16:30 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Björn Sundin (S) Fredrik Persson (MP) Henrik Elamson (M) Gun

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016 Sid Justering... 3 1 Information om projektet förebyggande föräldrastöd i Sundsvalls

Läs mer

Glanshammars lokala nämnd

Glanshammars lokala nämnd Protokoll Gl 38/2014 Glanshammars lokala nämnd Datum: 2014-10-15 Klockan: 18:00-20:00 Plats: Glanshammars skola-fritidsgården Närvarande ledamöter Ingeborg Elovsson (KD) 97-108 Gunilla Olofsson (M) 97-108

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 14/2011 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2011-11-02 Klockan: 13:15-16:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten (KD) Karolina Wallström

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 49/2013. Datum: 2013-06-10 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 49/2013. Datum: 2013-06-10 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 49/2013 Miljönämnden Datum: 2013-06-10 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per-Erik Andersson (S) Lilla Alkman (KD) Eva-Britt Sjödahl (S) Sofia

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 348/2011. Datum: 2011-05-24 Klockan: 14:00-14:30 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 348/2011. Datum: 2011-05-24 Klockan: 14:00-14:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 348/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-05-24 Klockan: 14:00-14:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kent Persson (M) Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Lena

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Tysslinge lokala nämnd

Tysslinge lokala nämnd Protokoll Ty 30/2011 Tysslinge lokala nämnd Datum: 2011-06-07 Klockan: 14:00-16:30 Plats: Suzuki, Garphyttan Närvarande ledamöter Karl-Gustav Granberg (S) Larz Lundberg (FP) Birgitta Karlsson-Feldgrill

Läs mer

Programnämnd Social välfärd

Programnämnd Social välfärd Protokoll Sov 20/2013 Programnämnd Social välfärd Datum: 2013-04-03 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Ia Malmqvist (MP) Susanne Lindholm (KD) Lars Elamson (M) Jan

Läs mer

Kommunkansliet 2014-09-15 kl 15.00

Kommunkansliet 2014-09-15 kl 15.00 1(19) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Anders Månsson (S), ordf Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson

Läs mer

Fritids- och turistnämnden

Fritids- och turistnämnden Protokoll Ft 144/2011 Fritids- och turistnämnden Datum: 2011-12-06 Klockan: 17:00 19:45 Plats: Idrottens Hus Närvarande ledamöter Lars Johansson (C) Jonas Håård (S) Ingela Hallblom (S) Irene Tydén (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 10 maj 2016

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 10 maj 2016 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 10 maj 2016 Sid Justering... 2 33 Fastställande av servicecenters organisation, styrmodell och arbetssätt

Läs mer

Göran Edberg (S) ordförande

Göran Edberg (S) ordförande Arbets- och näringslivsnämnden 2015-03-18 1 (15) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 14:20-15:40 Beslutande Göran Edberg (S) ordförande Birgitta Årzén (S) Jens-Åke Olofsson (KV) Roland

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 219/2013. Datum: 2014-05-15 Klockan: 14:00-16:20 Plats: Jätten

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 219/2013. Datum: 2014-05-15 Klockan: 14:00-16:20 Plats: Jätten Protokoll Sö 219/2013 Socialnämnd öster Datum: 2014-05-15 Klockan: 14:00-16:20 Plats: Jätten Närvarande ledamöter Sigvard Sundkvist (KD) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Ulf Södersten (M) Carola Johansson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Protokoll. Tid: onsdag 12 maj 2010 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Protokoll. Tid: onsdag 12 maj 2010 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Tid: onsdag 12 maj 2010 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Erik Johansson (FP), ordförande Marianne Malki (KD) Dennis Begic (S) Daniel Granqvist (M) Eva Hesse

Läs mer

Programnämnd Samhällsbyggnad

Programnämnd Samhällsbyggnad Protokoll Sam 179/2010 Programnämnd Samhällsbyggnad Datum: 2010-10-05 Klockan: 13:00 16:10 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Fredrik Persson (MP) Inger Högström-Westerling (M) Stefan Hideblad

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 719/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-11-16 Klockan: 09:00-11:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

Magnus Dimberg (M) Ledamot Peter Granath (S) Tjänstgörande ersättare

Magnus Dimberg (M) Ledamot Peter Granath (S) Tjänstgörande ersättare Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Hemön kl. 14.00-16.25 Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) Ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice

Läs mer

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson Protokoll 1 (9) Plats och tid: Guldsmeden Sal A, klockan 15:00-16:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gunnar Canslätt (KD) Gunnar Grenholm (C) Gunnel Nordin (FP)) Stefan Svedman (C) Tommy Ljung

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 16 april 2009, kl 09.00-16.30. Plats: Ribbingsgatan 1, sammanträdesrum Jätten, vån 3.

Protokoll. Tid Torsdagen den 16 april 2009, kl 09.00-16.30. Plats: Ribbingsgatan 1, sammanträdesrum Jätten, vån 3. Tid Torsdagen den 16 april 2009, kl 09.00-16.30 Plats: Ribbingsgatan 1, sammanträdesrum Jätten, vån 3. Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Torgny Larsson (S) 2:e vice ordförande Nedim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl. Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl

Läs mer

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 12.00 Beslutande Karl Arne Larsson (C), ordförande, 2 16, 18 22 Inga Lill Hellgre n (S) Susanne Stambolidou T ellebo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-08

Kommunfullmäktige 2014-09-08 Kommunfullmäktige 2014-09-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Calle Morgården (MP) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-10-22 1 Plats och tid för sammanträdet Södra Roslagens förskolor AB, Kusin Vitamin, Runristarvägen 2A, Vallentuna, torsdagen den 22 oktober 1998, kl. 19.30-22.10

Läs mer

Östernärke områdesnämnd

Östernärke områdesnämnd Protokoll Ös 124/2012 Östernärke områdesnämnd Datum: 2012-06-12 Klockan: 14:00-18:00 Plats: Stora Mellösa skola Närvarande ledamöter Bo Åkerling (C) Lennart Carlsson (M) Anita Touronen (S) Mikael Adriansson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:10 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2015-11-24

Förbundsfullmäktige 2015-11-24 1 (15) Tid och plats Tisdagen den 24 november 2015 kl 18.00 18.32, Gårda brandstation. ande Ledamöter Göteborg Tord Karlsson (S), ordförande Hampus Magnusson (M) Mats Arnsmar (S) Maria Rydén (M) Mölndal

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 99/2012 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2012-04-18 Klockan: 14:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Jan Zetterqvist (S) Anna Hedström

Läs mer

Programnämnd Social välfärd

Programnämnd Social välfärd Protokoll Sov 25/2012 Programnämnd Social välfärd Datum: 2012-04-04 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Ia Malmqvist (MP) Susanne Lindholm (KD) Jan Zetterqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1 Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Industrivägen 20, lokal Pasch Tisdagen den 15 november 2011, klockan 19:00-20:35 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand Servicenämnden Sammanträdesdatum 2014-08-27 Ärendelista 75 Ekonomisk månadsuppföljning 76 Svar på motion om ekologisk mat 77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2007-05-24 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson, ordf. (c) Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren (s) Britt Johansson, tjg. ers (m) Christer Holmgren

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-20. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-20. Omedelbar justering Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-20 Omedelbar justering 1 Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2012-02-20 1. Årsredovisning för år 2011 kommunversion 2. Årsredovisning för år 2011 nämndversion

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 95-101

Sammanträdesprotokoll 95-101 1 Sammanträdesprotokoll 95-101 Sammanträde med Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Stadshuset, rum A 391, kl 14.30-15.40 Sekreterare Bengt Eklund Närvarande ledamöter Tjänstgörande ordföranden

Läs mer

Tekniska nämnden. Övriga deltagande Åke Lindström förvaltningschef Michael Nordin VA-chef 3 Maria Torp kvalitetschef 4.

Tekniska nämnden. Övriga deltagande Åke Lindström förvaltningschef Michael Nordin VA-chef 3 Maria Torp kvalitetschef 4. Sammanträdesdatum Sida 0 ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen, kl. 17.00 19.25 ande Ulf Andersson (S) ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande Peter Granath (S) ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11 2014-06-11 Sida 1 (22) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-08-28 168 Tid 8.30-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 164-172 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Trosa kommunhus kl. 15.00 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Arne Karlsson (KD), ordförande Sune G Jansson (M), 1:e vice ordförande Sandra Karlsson (S), 2:e vice ordförande Björn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-14 1 (17) Öppet sammanträde Teknisk nämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-14 1 (17) Öppet sammanträde Teknisk nämnd 2014-05-14 1 (17) Plats och tid Komunkontoret samanträdesrum A, onsdag 14 maj 2014, klockan 09:00 10:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mikael Jonsson, (M) Lena Voxberg, (S) Ingemar Ehn, (FP)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 275/2014 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2014-09-18 Klockan: 14:00-16:50 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Urban Svensson (KD), vice ordförande

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1 Plats och tid Torsdag 23 april 2009 19.00-20.55 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S)

Läs mer

Anders Åkerlind (M) Anders Åkerlind (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anders Åkerlind (M) Anders Åkerlind (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-02-17 1(19) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.30 18.15 Beslutande Ledamöter Kerstin Ahlin (S), ordf Kirsti Håkansson (S) Ann-Marie Fridh (S) Hans Bergström (S) Martin Normark

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-19

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-19 Datum: Tisdagen den 19 april 2016 Tid: 17.30 18.40 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 25 april, klockan 16.00 Paragrafer: 19-26 Utses att justera: Christian Samuelsson

Läs mer

Glanshammars lokala nämnd

Glanshammars lokala nämnd Protokoll Gl 35/2014 Glanshammars lokala nämnd Datum: 2014-09-17 Klockan: 18:00-20:00 Plats: Glanshammars skola-fritidsgården Närvarande ledamöter Ingeborg Elovsson (KD) 84-96 Gunilla Olofsson (M) 84-96

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 18/2014 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2014-05-08 Klockan: 13:30-16:05 Plats: Dojan, förvaltningskontoret, Ringgatan 32, våning 3 Närvarande ledamöter Anders Hagström

Läs mer

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s)

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s) Tekniska nämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (15) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 25 november 2009, klockan 16.30 18.30 ande Tjänstgörande ersättare Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT Datum och tid: Måndagen den 28 mars 2011, kl. 08:30 14.05 Ajournering 09.20 10.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Ledamöter

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00 Bildningsnämnd 2013-02-12 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ers. Ersättare Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00 Birgith Olsson Johansson, ordf. (S), Mattias

Läs mer

Svar på motion om förstärkning av det preventiva alkoholoch drogpolitiska arbetet i Strängnäs kommun

Svar på motion om förstärkning av det preventiva alkoholoch drogpolitiska arbetet i Strängnäs kommun KS 22:1 Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:46-034 2015-09-21 1/2 Svar på motion om förstärkning av det preventiva alkoholoch drogpolitiska arbetet i Strängnäs kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer