Programnämnd Social välfärd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programnämnd Social välfärd"

Transkript

1 Protokoll Sov 25/2012 Programnämnd Social välfärd Datum: Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Ia Malmqvist (MP) Susanne Lindholm (KD) Jan Zetterqvist (S) Inger Carlsson (S) Ameer Sachet (S) Marie Brorson (S) Sigvard Sundkvist (KD) Ronnie Palmén (M) Ewa Leitzler (M) Gun Carlestam Lewin (V) Tjänstgörande ersättare Christina Dicksen (M) Kent Valdemarsson (M) Emil Eriksson Risve (FP) Shahroz Wanli (S) Ersätter Lars Elamson Ersätter Ulf Södersten Ersätter Åsa Johansson Ersätter Fisun Yavas Närvarande ersättare Bodil Svensson (S) Gunhild Wallin (C) Margareta Ehnfors (KD) Övriga Landström, Isabell Östling, Therese Karolina Asp Hjalmarsson, Berit Nordin, Elisabeth Svantes Ohlson, Ann-Catrin Villman, Marie Elisabeth Liljekvist Carina Carlsson Göran Gunnarsson Ingrid Nyström programdirektör nämndadministratör arbetskonsulent planerare ekonom kanslichef planerare utvecklingschef, Vård och Stöd projektledare upphandlare planerare

2 Therese Östling, sekreterare Justerat den 12 april 2012 Rasmus Persson, ordförande Gun Carlestam Lewin, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 13 april Godkännande av ärendelistan En övrig fråga anmäls. Ärende nummer 17, information om Bättre liv för sjuka äldre - en regional satsning, utgår. 41 Servicegarantier för Överförmyndarnämnden Ärendenummer: Sov 55/2012 Handläggare: Ann-Catrin Svantes Ohlson Örebro kommun har gemensamma servicegarantier när det gäller tillgänglighet, bl.a. hur snabbt medborgare ska få kontakt med en de söker. Flera förvaltningar har också formulerat egna servicegarantier. Överförmyndarnämnden föreslår två områden där medborgarna garanteras en viss nivå av service. 1. Gode män och förvaltare som önskar lämna sitt uppdrag ska entledigas senast efter tre månader. 2. Begärt uttagstillstånd ska behandlas inom fem arbetsdagar. om servicegarantier fattas av Programnämnd Social välfärd. sunderlag Överförmyndarnämnden, , 92 Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Social välfärd - Programnämnd Social välfärd fastställer servicegarantierna enligt Överförmyndarnämndens

3 Programnämnd Social välfärd beslutar enligt kommunledningskontorets 42 Rapport om ej verkställda gynnande beslut, kvartal Ärendenummer: Sov 44/2012 Handläggare: Ingrid Nyström Enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen (SoL) 9 i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunerna en rapporteringskyldighet över beslut i verksamheterna vård och omsorg, socialtjänst och stöd till funktionshindrade. Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum ska rapporteras till Socialstyrelsen (fr o m , tidigare länsstyrelsen), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Programnämnden får informationen för kännedom. Sanktionsavgift kan utdömas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst 10 tkr och högst 1 mnkr. Förvaltningskontor vård och stöd ansvarar för sammanställning av nämndernas statistikrapporter till kommunfullmäktige och för information till programnämnden. Antal biståndsbeslut inom vård och omsorg som ej verkställts inom tre månader var 11 stycken under kvartal 4:2011. Alla beslut avser precis som vid tidigare rapporteringar permanent plats på särskilt boende. Fem stycken har tackat nej till erbjudande om bostad en eller två gånger. Totalt rapporterade socialnämnderna 18 beslut, som inte verkställts inom tre månader från beslutet, under kvartal 4:2011, vilket är 4 färre än kvartal 3:2011. Flest rapporterade beslut, 14 stycken, rör kontaktperson/kontaktfamilj varav 11 är kontaktperson och tre kontaktfamilj. Socialförvaltningen har intensifierat sitt arbete med att rekrytera kontaktfamiljer, vilket gett resultat. Efter kvartal 4 är det tre familjer som väntar på kontaktfamilj jämfört med 11 stycken vid rapporteringen kvartal 1: 2011, två av dessa har fått en kontaktfamilj under rapportperioden, så det är endast en familj som väntar på lämp-lig kontaktfamilj vid rapporteringstillfället. Nämnden för funktionshindrade rapporterade fem stycken SoL-beslut som ej verkställda inom tre månader kvartal 4:2011. Samtliga gällde ansökan om gruppbostad. 24 ej verkställda beslut enligt LSS rapporteras för kvartal 4:2011. Flest beslut, 22 stycken, avser ansökan om bostad med särskild service enligt LSS där nio personer väntar på gruppbostad, en person väntar på äldreboende LSS, två väntar på servicebostad, tre personer har fått boende med inflyttning under hösten, två personer har tackat nej till bostad men står kvar som sökande, fem personer har avslutats varav två av dessa har tackat nej till erbjudande och tre har fått sina beslut verkställda.

4 Kommunledningskontorets förslag till programnämnden. Programnämnd Social välfärd lägger informationen till handlingarna. Programnämnd Social välfärd beslutar enligt kommunledningskontorets 43 Ansökan om stimulansbidrag för försöksverksamheter med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Ärendenummer: Sov 60/2012 Handläggare: Berit Hjalmarsson Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att fördela medel för försöksverksamheter med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Regeringen har avsatt 35 miljoner kronor år 2012 för uppdraget. Syftet är att öka möjligheten till lönearbete för personer med psykisk funktionsnedsättning genom att stimulera kommuners arbete med metidutveckling, stöd till arbetsgivare vid utbildning av personal och precisering av sysselsättningens innehåll. Ansökan ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast den 16 april. Nämnden för funktionshindrade gjorde en ansökan 2011 men fick avslag. Ansökan ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast den 16 april. På grund av den korta handläggningstiden kommer ansökan inte vara klar till dess att nämnden sammanträder den 4 april. Med anledning av detta krävs ett ordförandebeslut. sunderlag Information om ansökan samt blankett, inkommen Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Social välfärd Ordföranden får i uppdrag att besluta om ansökan. Programnämnd Social välfärd beslutar enligt kommunledningskontorets 44 Ansökan om statsbidrag för förberedelse av att införa valfrihetssystem enligt LOV Ärendenummer: Sov 63/2012

5 Handläggare: Therese Östling Örebro kommun ges möjligheten att ansöka om stimulansmedel för att förbereda och utveckla valfrihetssystem enligt LOV. Kommunledningskontorets förslag är att programnämnden ansöker om kronor för att kunna projektanställa utredare. Medlen kommer att användas för förberedelse av införande av valfrihetssystem i de delar som nämns i Övergripande Strategier och Budget 2012 med plan för sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Ifylld ansökan Information om ansökan om statsbidrag samt blankett, inkommen Kommunledningskontorets förslag till programnämnden - Programnämnd Social välfärd ansöker hos Socialstyrelsen om kronor för att förbereda och utveckla valfrihetssystem, enligt ansökan. Yrkande Gun Carlestam Lewin (V) yrkar avslag på kommunledningskontorets Proposition Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag mot Gun Carlestam Lewins avslagsyrkande. Ordföranden finner att programnämnden beslutat enligt kommunledningskontorets Programnämnd Social välfärd ansöker hos Socialstyrelsen om kronor för att förbereda och utveckla valfrihetssystem, enligt ansökan. Reservation Gun Carlestam Lewin (V) reserverar sig mot beslutet.

6 45 Svar på remiss - Förslag till Regionalt program för social välfärd Ärendenummer: Sov 4/2012 Handläggare: Therese Östling Örebro kommun har fått regionförbundets förslag till Regionalt program för social välfärd på remiss. Programmet är tänkt att bidra till den regionala utvecklingen av den sociala välfärden och förtydliga regionförbundets uppdrag inom området. Programmet ska vara vägledande för regionförbundets verksamhet inom det sociala välfärdsområdet och ett stöd för förbundets medlemmar. Remissvaret ska vara Regionförbundet tillhanda senast den 28 mars. Ett underhandsyttrande lämnas inom remisstiden och kompletteras med programnämndens beslut den 4 april. I remissvaret ges synpunkter avseende programmets syfte, genomförandeprocess och mål. Genomförandeprocessen bör beskrivas lite mer konkret. Framförallt är det viktigt att vara tydlig med vilket medskick Regionförbundet vill göra till medlemmarna. Avsnittet om målområden kan få en tydligare struktur och Regionförbundet bör visa mer uttryckligen vilken riktning man vill ta mot ett framtida tillstånd. sunderlag Förslag till remissvar, daterat Tjänsteskrivelse, daterad Remiss - Förslag till Regionalt program för social välfärd , inkommen Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Social välfärd - Programnämnden lämnar synpunkter på programmet enligt kommunledningskontorets förslag, daterat Nämndens behandling Programnämnden är enig om att följande förändringar görs i det föreslagna remissvaret: I det tredje stycket skrivs de fyra strategierna ut; Hållbar tillväxt, Människors egenmakt, Barns och ungas behov samt Trygg välfärd. Efter det femte stycket i remissvaret läggs följande skrivelse till: "Den framtida kompetensförsörjningen är en stor utmaning, inte minst när det gäller geriatrisk, gerontologisk och salutogen kompetens. Inom detta område borde regionförbundet kunna bli ett gemensamt forum och vara en drivande kraft."

7 Programnämnd Social välfärd antar det föreslagna remissvaret med ovan nämnda förändringar. 46 Diverse kostnadsuppräkningar Ärendenummer: Sov 41/2012 Handläggare: Elisabeth Nordin Programnämnden informeras om revidering av vissa generella kostnadsökningar samt vissa volymökningar t ex årlig uppräkning av entreprenadavtal. tas av kommunstyrelsen i april och fördelning till respektive driftsnämnd sker på programnämnden den 9 maj. Programnämnd Social välfärd tar informationen till protokollet. 47 Information om överfört resultat Handläggare: Elisabeth Nordin Programnämnden informeras om att nämndernas överförda resultat ska prövas utifrån uppnådd måluppfyllelse. Som mest kan det innebära 20 procent av överskottet samt 10 procent av underskottet. Överföringar prövas också för projekt och inventarier. tas av kommunstyrelsen i april och fördelning till respektive driftsnämnd sker på programnämnden den 9 maj. Programnämnd Social välfärd tar informationen till protokollet. 48 LSS-Servicebostad på Loggatan Ärendenummer: Sov 81/2012 Handläggare: Marie Villman, Elisabeth Nordin Programnämnden informeras om en möjlighet att hyra 12 lägenheter för LSS-boende. Åtta av dessa planeras att användas som servicebostad och fyra för annan verksamhet. Ärendet återkommer på programnämnden den 9 maj.

8 Programnämnd Social välfärd tar informationen till protokollet. 49 Revidering av investeringsprogram Ärendenummer: Sov 86/2012 Handläggare: Elisabeth Nordin, Marie Villman Programnämnden informeras om investeringsprocessen. I maj tar programnämnderna ställning till underlagen inklusive kostnader och förslag till finansiering. Investeringskommittén säkerställer underlagen och lägger ett sammanvägt förslag till investeringsprogram. Kommunstyrelsen beslutar om investeringsprogram i juni och kommunfullmäktige fastställer i oktober. Investeringsnivån ska styras av kommunens driftbudgetutrymme och faktiska behov. Underlagen ska vara kvalitetssäkrade och kommunicerade inför beslut. Underlagen ska beskriva hur driftkostnader påverkas kommande år oavsett finansieringsalternativ. Programnämnderna får ett stärkt politiskt beställaransvar. Programnämnd Social välfärd tar informationen till protokollet. 50 Inriktning och riktlinjer för utvecklingsmedel Ärendenummer: Sov 73/2012 Handläggare: Isabell Landström Programnämnd Social välfärd har avsatt10 miljoner kronor för utveckling. Kommunledningskontoret presenterar ett förslag till projektdirektiv, inriktning och riktlinjer för utvecklingsmedlen samt en tidplan. Grundläggande för att utvecklingsprojekten ska få finansieras av utvecklingsmedlen är att de bygger på Övergripande Strategier och Budget 2012 med plan för Följande föreslås vara prioriterade områden; Förebyggande, Rätten att välja, Tryggt boende och Kvalitet. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Riktlinjer för utvecklingsmedel 2012 inom programområde Social välfärd, daterade Projektdirektiv, utvecklingsprojekt Social välfärd, daterat

9 Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Social välfärd - Programnämnd Social välfärd antar projektdirektiv enligt kommunledningskontorets förslag, daterat Programnämnden antar Riktlinjer för utvecklingsmedel 2012 inom programområde Social välfärd, daterade Programnämnden antar kommunledningskontorets förslag till tidplan, enligt nedanstående beskrivning. - Styrgruppen ska löpande rapportera till programnämndens presidium om utvecklingsarbetet. Nämndens behandling Ordföranden meddelar att följande skrivelse läggs till under 9.1 i projektdirektivet: "För att nå ett bra resultat av projekten är det viktigt att hela organisationen involveras. Personalen som finns nära verksamheten har viktiga erfarenheter och förändringsidéer som är betydelsefulla att ta till vara." Yrkande Ia Malmqvist (MP) yrkar, med instämmande av Ronnie Palmén (M), Gun Carlestam Lewin (V) och Emil Eriksson Risve (FP), avslag på kommunledningskontorets förslag och föreslår istället att de avsatta 10 miljoner kronorna återgår till dirftnämnderna. Susanne Lindholm (KD) yrkar, med instämmande av Jan Zetterqvist (S), bifall till kommunledningskontorets Proposition Ordföranden stället Ia Malmqvist med fleras avslagsyrkande och tilläggsförslag mot kommunledningskontorets Ordföranden finner att programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets Votering begärs och programnämnden godkänner följande voteringsproposition: "Den som bifaller kommunledningskontorets förslag röstar Ja, den som bifaller Ia Malmqvists avslagsyrkande med tilläggsyrkande röstar Nej." För Ja röstar Rasmus Persson (C), Sharoz Wanli (S), Susanne Lindholm (KD), Jan Zetterqvist (S), Inger Carlsson (S), Ameer Sachet (S), Marie Brorson (S) och Sigvard Sundkvist (KD). För Nej röstar Ia Malmqvist (MP), Christina Dicksen (M), Ronnie Palmén (M), Kent Valdemarsson (M), Ewa Leitzler (M), Emil Eriksson Risve (FP) och Gun Carlestam Lewin (V). Omröstningen har således utfallit med 8 röster för Ja och 7 röster för Nej.

10 - Programnämnd Social välfärd antar projektdirektiv enligt kommunledningskontorets förslag, daterat Programnämnden antar Riktlinjer för utvecklingsmedel 2012 inom programområde Social välfärd, daterade Programnämnden antar kommunledningskontorets förslag till tidplan, enligt nedanstående beskrivning. - Styrgruppen ska löpande rapportera till programnämndens presidium om utvecklingsarbetet. Reservation Mot beslutet reserverar sig Ia Malmqvist (MP), Ronnie Palmén (M), Gun Carlestam Lewin (V) och Emil Eriksson Risve (FP). 51 Ansökan om uvecklingsstöd från Gyncancerföreningen i Örebro Ärendenummer: Sov 52/2012 Handläggare: Sigvard Sundkvist Gyncancerföreningen i Örebro ansöker om kronor i utvecklingsstöd. Pengarna ska användas till - porto, kuvert, - tryck av broschyrer, - anlita föreläsare och hyra lokal för detta, - erbjuda fika på möten. Ärendet bereddes av föreningsutskottet den 27 mars. sunderlag Föreningsutskottet, , 21 Ansökan, inkommen med redogörelse Beskrivning av verksamheten Verksamhetsplan och budget 2012 Verksamhetsberättelse 2011 Revisionsberättelse Stadgar Föreningsutskottets förslag till programnämnd Social välfärd Gyncancerföreningen beviljas kronor i utvecklingsstöd.

11 Programnämnd Social välfärd beslutar enligt föreningsutskottets 52 Anmälan av beslut enligt delegation Ärendenummer: Sov 84/2012 Nämnden har enligt kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller anställd i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar, dvs. delegera beslutanderätten i vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden och anmälan ska protokollföras. sunderlag De delegationsbeslut som anmäls till programnämnden finns i sammanställning, samt som kopior i de skrivelsepärmar som är utdelade till gruppmöten före nämndens sammanträde. Kommunledningskontorets förslag till programnämnden - Programnämnden tar anmälan till protokollet. Programnämnd Social välfärd beslutar enligt kommunledningskontorets 53 Skrivelser och diarielista Ärendenummer: Sov 46/2012 Handläggare: Therese Östling Skrivelser, huvudsakligen sådana som inte diarieförs, som kommit in sedan förra sammanträdet, protokoll från programnämnd, KPR, samverkansgrupp m.fl. samt lista på diarieförda handlingar sedan förra sammanträdet anmäls till programnämnden. sunderlag Lista över inkomna skrivelser vid programnämnd den 4 april Kommunledningskontorets förslag till programnämnden - Programnämnden tar anmälan till protokollet.

12 Programnämnd Social välfärd beslutar enligt kommunledningskontorets 54 Ansökan om statsbidrag för Omvårdnadslyftet 2012 Ärendenummer: Sov 57/2012 Handläggare: Elisabeth Liljekvist Örebro kommun har möjlighet att ansöka om högst kronor för 2012 för Omvårdnadslyftet. Örebro kommun har även tidigare år ansökt om och beviljats medel genom Omvårdnadslyftet. Senaste omgången var Alla medel kommer inte att kunna förbrukas, utan ska återsändas till Socialstyrelsen. Personalen har inte kunnat utbildas i önskad omfattning eftersom vikarietillsättningen inte har varit tillräcklig. Kommunledningskontoret anser att programnämnden bör söka medel för Omvårdnadslyftet, även om inte hela beloppet kommer att kunna tas i bruk. Genom Omvårdnadslyftet kan kommunen fortsätta utveckla formerna av framförallt arbetsförlagd utbildning och distansutbildning. Av de programgemensamma karaktärsämnena bör fokus i första hand riktas på Hälsopedagogik, Svenska 2, Gerontologi och geriatrik samt Pedagogik i vård och omsorg. Det ska dock inte uteslutas att också andra utbildningsinsatser kan komma i fråga. Ansökan Socialstyrelsen tillhanda senast den 16 april. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Information samt blankett om ansökan om statsbidrag, inkommen Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Social välfärd Programnämnd Social välfärd ansöker hos Socialstyrelsen om 1 miljon kronor i statsbidrag för Omvårdnadslyftet Programnämnd Social välfärd beslutar enligt kommunledningskontorets

13 55 Övrig fråga Ronnie Palmén (M) undrar hur programnämnden och föreningsutskottet kommer att hantera föreningsstödet som beslutats för Föräldraföreningen Mot Narkotika, när föreningen nu ombildats till Anhöriga Hjälper Anhöriga. Ordföranden svarar att nämndadministratör Therese Östling har fått uppdraget att undersöka de juridiska konsekvenserna. Programnämnd Social välfärd tar informationen till protokollet. 56 Upphandling av verksamhetsdrift på Berggården - antagande av anbud Ärendenummer: Sov 167/2011 Handläggare: Elisabeth Liljekvist, Carina Carlsson, Göran Gunnarsson Kommunledningskontoret har genom beslut i programnämnden fått i uppdrag att planera och genomföra upphandling av entreprenör för driften av vård och omsorgsboendet Berggården med planerad verksamhetsövergång Upphandlingen har genomförts som en så kallad kvalitetsupphandling med ett fast pris per plats och år. Den anbudsgivare som utöver angivna skallkrav anger den högsta kvalitén vinner upphandlingen. Upphandlingsform, förenklat förfarande enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU kapitel 15. Förfrågningsunderlag har tagits fram och beslutats om i programnämnd social välfärd Totalt 12 anbud har inkommit. Nio företag bedöms uppnå kvalificering av grundkrav. Samtliga anbudsgivare som uppnått kvalificering har fått rekommendation av tillfrågade referenter. Dessa nio företag har sedan bedömts enskilt och viktats utifrån beslutade kvalitetsområden i förfrågningsunderlaget. Av de nio anbudsgivarna har Kropp Och Själ Med Omtanke i Helsingborg, Kosmo, fått den högsta bedömningen. Kosmo uppfyllde alla mervärden utom i bedömningsgrund personal/medarbetare där en långsiktig plan för rekrytering inte var fullständig och detta bedömdes med en halv poäng. Efter bedömning av mervärde hämtades uppgifter in om aktuella ärenden hos socialstyrelsen i de regioner där Kosmo har verksamhet. Inga anmärkningar finns registrerade. Kosmo föreslås få programnämndens uppdrag att driva Berggården under avtalstiden som är med option för kommunen om förlängning i 2 x 3 år. Överenskommelse om förlängning skall vara skriftlig

14 och träffas senast tolv månader före respektive avtalstids utgång. Längsta möjliga sammanlagda avtalstid är nio år. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Rankningslista över kvalitets poäng på de inkomna anbuden Kommunledningskontorets förslag till beslut: 1. Programnämnd Social välfärd föreslås anta anbudet från Kropp & Själ Med Omtanke i Helsingborg, Kosmo org.nr angående driften av vård och omsorgsboendet Berggården, med övergång av verksamhet från och med Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Yrkande Ronnie Palmén (M) yrkar, med instämmande av Emil Eriksson Risve (FP) och Susanne Lindholm (KD), bifall till kommunledningskontorets Ia Malmqvist (MP) avstår från deltagande i beslut. Gun Carlestam Lewin (V) yrkar avslag på kommunledningskontorets Proposition Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag mot Carlestam Lewins avslagsyrkande och finner att programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets Programnämnd Social välfärd beslutar följande 1. Programnämnd Social välfärd föreslås anta anbudet från Kropp & Själ Med Omtanke i Helsingborg, Kosmo org.nr angående driften av vård och omsorgsboendet Berggården, med övergång av verksamhet från och med Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Reservation Gun Carlestam Lewin (V) lämnar skriftlig reservation mot programnämndens beslut.

Programnämnd Social välfärd

Programnämnd Social välfärd Protokoll Sov 20/2013 Programnämnd Social välfärd Datum: 2013-04-03 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Ia Malmqvist (MP) Susanne Lindholm (KD) Lars Elamson (M) Jan

Läs mer

Programnämnd Social välfärd

Programnämnd Social välfärd Protokoll Sov 25/2013 Programnämnd Social välfärd Datum: 2013-10-09 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Fisun Yavas (S) Staffan Werme (FP) Susanne

Läs mer

Programnämnd Social välfärd

Programnämnd Social välfärd Protokoll Sov 208/2010 Programnämnd Social välfärd Datum: 2010-12-01 Klockan: 14:00-16:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) Olof Johansson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 99/2012 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2012-04-18 Klockan: 14:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Jan Zetterqvist (S) Anna Hedström

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10

Protokoll. Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10 Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10 Plats Comfort Hotel Nouveau, Helsingborg Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) Olof Johansson (MP) Ronnie Palmén (M) Elisabeth

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 47/2016 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2016-05-18 Klockan: 14:00 16:50 Plats: Dojan norr, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Gun Carlestam Lewin (S) Johanna Reimfelt

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 1 april 2009 kl. 14:00 16:45. Ajournering Mellan 53 och 54 samt före beslut i 54. Plats Sessionssalen, Rådhuset

Protokoll. Tid Onsdagen den 1 april 2009 kl. 14:00 16:45. Ajournering Mellan 53 och 54 samt före beslut i 54. Plats Sessionssalen, Rådhuset Tid Onsdagen den 1 april 2009 kl. 14:00 16:45 Ajournering Mellan 53 och 54 samt före beslut i 54. Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Olof Johansson (MP)

Läs mer

Programnämnd Social välfärd

Programnämnd Social välfärd Protokoll Sov 110/2012 Programnämnd Social välfärd Datum: 2012-09-06 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Fisun Yavas (S) Ia Malmqvist (MP) Susanne

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 14/2011 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2011-11-02 Klockan: 13:15-16:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten (KD) Karolina Wallström

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 228/2013. Datum: 2014-08-21 Klockan: 14:00 16:00 Plats: Jätten

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 228/2013. Datum: 2014-08-21 Klockan: 14:00 16:00 Plats: Jätten Protokoll Sö 228/2013 Socialnämnd öster Datum: 2014-08-21 Klockan: 14:00 16:00 Plats: Jätten Närvarande ledamöter Sigvard Sundkvist (KD) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Carola Johansson (S) Ingrid Tvelin (KD)

Läs mer

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2015-05-27 Justeringsdatum: 2015-06-04 Anslagsdatum: 2015-06-05 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst Ärendenummer: Ks 606/2015 Ärendebeskrivning Neutrala

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30. Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten

Protokoll. Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30. Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Birgitta Lindahl (FP) 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S)

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Ärendelista 78 Dnr 2008-000180 Valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen 79 Dnr 2015-000133 Friare val av hjälpmedel 80 Dnr 2015-000191 Förstudie LSS-boende

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm 1 /SammanträdePlats/, kommunhuset, kl 18:00 20.10 Plats och tid Tom Ekwall, Susanne Carlsson Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 20 oktober 2010... Bengt Odeholm Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokoll Ön 7/2012. Datum: 2012-03-21 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Överförmyndarkansliet, Ribbingsgatan 11, 1 trappa

Protokoll Ön 7/2012. Datum: 2012-03-21 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Överförmyndarkansliet, Ribbingsgatan 11, 1 trappa Protokoll Ön 7/2012 Överförmyndarnämnden Datum: 2012-03-21 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Överförmyndarkansliet, Ribbingsgatan 11, 1 trappa Närvarande ledamöter Inger Göransson (S) Per Danielsson (KD) Per-Anders

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30 Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Gunvor Olson (M) Åsa Johansson (FP) Ingrid Nilsson (KD), kl.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

Programnämnd social välfärd

Programnämnd social välfärd Protokoll Sov 42/2014 Programnämnd social välfärd Datum: 2014-10-09 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Fisun Yavas (S) Susanne Lindholm (KD) Lars

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 219/2013. Datum: 2014-05-15 Klockan: 14:00-16:20 Plats: Jätten

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 219/2013. Datum: 2014-05-15 Klockan: 14:00-16:20 Plats: Jätten Protokoll Sö 219/2013 Socialnämnd öster Datum: 2014-05-15 Klockan: 14:00-16:20 Plats: Jätten Närvarande ledamöter Sigvard Sundkvist (KD) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Ulf Södersten (M) Carola Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Närvarande ledamöter: Sigvard Sundkvist (KD) ordförande Ulf Södersten (M) 1:e vice ordförande Ylva Wessman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Bäckaskogs slott, Kristianstad, klockan 13.00-15.45. ande Bo Silverbern, Ordförande (M) Elsa Christersson (Mp) Bo Larsson (Sd) Sylvia Olander (M) Marianne Eriksson,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 92/2014 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2014-03-12 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Jan Zetterqvist (S) Anna Hedström (S) Hans Lindström

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 108/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2012-04-04 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Språk och framtid Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) Lena Beime (S) Britta Bjelle

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2015-09-09. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 9 september 2015 kl 14.15-17.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2015-09-09. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 9 september 2015 kl 14.15-17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 9 september 2015 kl 14.15-17.00 ande Åsa Bergkvist (S) Lars Handegard (V) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) 91-97

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08.15-8.30, 11.00 12.00, 13.00-14.55 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S), vice ordförande Ulla-Britt Kulin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2015-10-20 kl. 13:00-15:15 108-123 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Peter Friberg (M) Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling (S) Håkan Joelsson (S) Josette Rask (C) Ingvar Johansson

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Restuarang Kvarnen, Spannmålsgatan 9, Kristianstad, klockan 13.30-17.40. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Vård- och omsorgsnämnden 2009-03-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Vård- och omsorgsnämnden 2009-03-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.10 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016 Sid Justering... 3 1 Information om projektet förebyggande föräldrastöd i Sundsvalls

Läs mer

Protokoll 2010-10-12

Protokoll 2010-10-12 2010-10-12 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-10-12, klockan 13:30 Beslutande Annica Eriksson (S) Anette Friman (C) Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2009-11-17. Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 17 november 2009 kl 18.30 20.

PROTOKOLL. Socialnämnden 2009-11-17. Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 17 november 2009 kl 18.30 20. Socialnämnden 2009-11-17 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 17 november

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Tid Klockan 09.00-11.30 Ajournering Klockan 10.10-10.30 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson, ordförande C Erika Arnell, ersätter Jörgen Hagman

Läs mer

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24 Protokoll 1(35) Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-13. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-13. Omedelbar justering Protokoll Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 43 Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 43. Budget 2012-2014 44. Delårsbokslut 2011 45. Kultur- och fritidsnämndens bidrag till ideella föreningar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden 1(23) Tid och plats 2015-10-06 - Kommunhuset klockan 13.30-17.10 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson (S) - andre

Läs mer

Datum 2010-11-16. Socialnämnden

Datum 2010-11-16. Socialnämnden 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Ljungås, kl. 16.00-19.30 Beslutande Övriga närvarande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha Johansson (s) Lars-Erik

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet Plats och tid för sammanträdet Beslutande Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 16 september 2008 kl 18.30 20.05 Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Huido Mesilane

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete, klockan 13.00-17.55. ande Bo Silverbern (M), ordförande Bernt Lindén (FP) Tommy Carlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1166/2011. Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1166/2011. Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1166/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Yusuf Abdow (S) Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Allan Armaghan

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 275/2014 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2014-09-18 Klockan: 14:00-16:50 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Urban Svensson (KD), vice ordförande

Läs mer

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (19) Barn- och grundskolenämnden 2016-05-25 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.10,13.30-14.30 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Mari-Louise Larsson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 205/2012 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2012-09-19 Klockan: 14:00-17:10 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Jan Zetterqvist (S) Ia Malmqvist

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15) 2014-05-20 1 (15) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen 20 maj 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-01-19 FN s barnkonvention har beaktats. Margareta Alexandersson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-13

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-01-19 FN s barnkonvention har beaktats. Margareta Alexandersson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-13 Plats och tid Torsö, klockan 14.00-16.00 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Madeleine Biesert Salen (m) ledamot Anita Ahl (m) ledamot Rune Eriksson (map) ledamot

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-11-16

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-11-16 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00-17.20 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Thomas Bäuml (M) Inger Krantz (M) kl 13.00-14.45,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-21 Sidan 1 av 18

Sammanträdesdatum 2015-05-21 Sidan 1 av 18 Sidan 1 av 18 Plats och tid Närvarande ledamöter Nytorpsrummet 18:05-21:10 Anna-Lena Johansson (FP) Mona Jacobs (M) Jan Elshult (M) Britt-Inger Kajnäs (FP) Gunilla Hultman (S) Gunnar Ljungberg (S) Ingrid

Läs mer

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 augusti 2007 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Håkan Fäldt, Kent Andersson, Sofia Hedén, Allan Widman, Hanna Thomé,

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 18/2014 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2014-05-08 Klockan: 13:30-16:05 Plats: Dojan, förvaltningskontoret, Ringgatan 32, våning 3 Närvarande ledamöter Anders Hagström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Protokoll Ön 11/2013. Datum: 2013-08-27 Klockan: 8:30-11:30 Plats: Överförmyndarkansliet, Ribbingsgatan 11, 1 trappa

Protokoll Ön 11/2013. Datum: 2013-08-27 Klockan: 8:30-11:30 Plats: Överförmyndarkansliet, Ribbingsgatan 11, 1 trappa Protokoll Ön 11/2013 Överförmyndarnämnden Datum: 2013-08-27 Klockan: 8:30-11:30 Plats: Överförmyndarkansliet, Ribbingsgatan 11, 1 trappa Närvarande ledamöter Inger Göransson (S), ordförande Per-Anders

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman 2014-04-22 1 (17) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Fastställande av dagordning Utsänd och föreslagen dagordning fastställs.

Fastställande av dagordning Utsänd och föreslagen dagordning fastställs. VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2013-01-31 1 2 Fastställande av dagordning Utsänd och föreslagen dagordning fastställs. _ VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2013-01-31 2 3 Dnr VON/2012:45-709 Handläggare: Maria Sabelström/Ulf

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26 Datum: Måndagen den 26 januari 2015 Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 1-12 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

Sammanträdesdatum: 2013-07-11. Ersättare:

Sammanträdesdatum: 2013-07-11. Ersättare: "KOMMUN NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG (FÖRSTÄRKT) SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid: Storskogen 15:00-16:10 Ledamöter: Stig Rådahl (M), Ordförande Martin Wisell (KD), l:e vice ordförande Eva Christiernin

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1241111111112424 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 17.00-19.30 Beslutande och övriga närvarande se nästa sida Utses att justera Thomas Collberg (S) Justeringens plats

Läs mer

Social- och äldrenämnden

Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämnden 2012-09-24 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Estrid Måndag den 24 september 2012, klockan 17.15-17.50 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 februari 2011, kl. 18.00 20.00 och 20.10 20.25 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan

Läs mer

Protokoll 2016-02-16 ÄRENDEFÖRTECKNING. Socialnämnden. 15 Information. 16 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut.

Protokoll 2016-02-16 ÄRENDEFÖRTECKNING. Socialnämnden. 15 Information. 16 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut. ÄRENDEFÖRTECKNING Socialnämnden Protokoll 2016-02-16 15 Information 16 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 17 Bokslut 2015 18 Redovisning av uppdrag Rapporten Koll på hemtjänsten 19 Tillägg

Läs mer

...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2010-09-01 Nedtagande: 2010-10-23...

...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2010-09-01 Nedtagande: 2010-10-23... 1 Ks-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:00 Plats och tid 65-80 Pia Karlsson (FP) Susanne Arvidsson (S) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Greta

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 7/2014 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2014-03-05 Klockan: 13:30-17:30 Plats: Nikolaiskolan, lokal Hugin, Manillagatan 15-19 Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) ordförande

Läs mer

Uppvidinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Socialnämnden. Socialkontoret, Lenhavda. Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2

Uppvidinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Socialnämnden. Socialkontoret, Lenhavda. Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2 1 (23) Socialnämnden Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Lenhavda Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Justeringens

Läs mer

Protokoll KS 3, 5 16 2015 01 22

Protokoll KS 3, 5 16 2015 01 22 3, 5 16 Innehåll 3 Fastställande av föredragningslista och val av justerare... 4 4 Upphandling av entreprenör för drift av linfärja mellan Vaxön och Vaxholms kastell... 5 5 Utökat bebyggelseavstånd från

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00

Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00 Omsorgsnämnden 2016-05-11 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 11 maj 2016 kl. 13.15 16.50 Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00 Justerade paragrafer 15, 17-27 ande Mats

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS Sida 1 av 28 Plats och tid Polstjernan 09:00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S)

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1 Plats och tid Torsdag 23 april 2009 19.00-20.55 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09 Ks 1 Ekonomiinformation Ekonomichefen lämnar vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2008 en årsprognos baserad på utfall till och med november månad 2007 och som i väsenligt överensstämmer med prognosen

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.40 15.25 Ajournering kl. 14.40 14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Torsten Vigre (M), tjänstgörande ersättare för Olof Röstin (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Socialkontoret, Mörby centrum

Socialkontoret, Mörby centrum 1(15) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-19:35 Paragrafer 68-80 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (FP) Anita Dath (M) Mikael Adersteg

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18) 2014-10-15 1 (18) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen den 15 oktober 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Ann

Läs mer

Kristina Rydén (S) tjänstg. ersättare

Kristina Rydén (S) tjänstg. ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2013-03-13 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-17.15 ande Sune Håkansson (RP) ordförande Bo Johansson (S) 34-35 Anders Lund (M) Birger S Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 174/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-03-23 Klockan: 09:00-10:50 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott Tid och plats Beslutande Ledamöter Onsdagen den 17 april 2013, kl. 18.00 21.00 i Prologen, kommunhuset Staffan Strömbäck (M), ordförande Uma Ormont (M) Christina Blom Andersson

Läs mer