Protokoll Ks 1169/2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Ks 1169/2011"

Transkript

1 Protokoll Ks 1169/2011 Kommunfullmäktige Datum: Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Lotta Sörman (MP), 1:e vice ordförande Yusuf Abdow (S) Roger Andersson (S) Murad Artin (V) Frederick Axewill (S) Lena Baastad (S) t. o. m. 95 Behcet Barsom (KD) Dennis Begic (S) t. o. m. 89 Lena Beime (S) Britta Bjelle (FP) Lennart Bondeson (KD) Peter Dahlgren (S) Sara Dicksen (M) Daniel Edström (SD) Jessica Ekerbring (S) Henrik Elamson (M) Lars Elamson (M) Najah Ericsson Tali (M) Thomas Esbjörnsson (S) Daniel Granqvist (M) Maria Haglund (M) Michael Horvath (MP) Margareta Johansson (S) t. o. m. 95 Åsa Johansson (FP) Eghbal Kamran (M) t. o. m. 89 Inger Carlsson (S) Per-Ove Karlsson (S) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Johan Kumlin (M) Åsa Kumlin Aspelin (M) Magnus Lagergren (KD) Ewa Leitzler (M) Per Lilja (S) Sofia Lindstrand (S) Larz Lundberg (FP) Ia Malmqvist (MP) Jonas Millard (SD) Ingegerd Oberg (S) Gunilla Olofsson (M) 1

2 Ronnie Palmén (M) Rasmus Persson (C) Oskar Ragnarsson (S) t. o. m. 91 Ameer Sachet (S) Linda Smedberg (S) Daniel Spiik (SD) Björn Sundin (S) Ulf Södersten (M) Per-Åke Sörman (C) Malin Tinjan (V) Carina Toro Hartman (S) fr. o. m. 90 Fisun Yavas (S) Jan Zetterqvist (S) Tjänstgörande ersättare Hanna Altunkaynak (S) t. o. m. 89 samt fr. o. m. 97 Helena Bosved (MP) Sigvard Blixt (SD) Eva Eriksson (S) fr. o. m. 90 Hans Holberg (V) John Johansson (S) Pell Uno Larsson (S) fr. o. m. 92 Lasse S Lorentzon (S) Ulrika Sandberg (S) Eric Svensson (M) Susann Wallin (S) Karolina Wallström (FP) Nourouz Wanli (S) fr. o. m. 97 Elvy Wennerström (S) Johan Åqvist (FP) Närvarande ersättare Carl Anders Alsätra (M) Per-Anders Lundin (M) Charlotte Edberger Jangdin (C) Ulf Nilsson (SD) Azita Iranipour (FP) Lena Widing (C), fr. o. m. 90 Pernilla Wikström Pehrson, sekreterare Justerat den 3 maj 2012 Lars O Molin, ordförande Ingegerd Oberg, justerare Helena Bosved, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 4 maj

3 84 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet På förslag av ordföranden uppdrogs åt Ingegerd Oberg (S) och Helena Bosved (MP) med Linda Smedberg (S) och Ronnie Palmén (M) som ersättare att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på kommunledningskontoret den 3 maj 2012 kl Anmälan av frågor och interpellationer som väckts inom beslutade tidsfrister: - Interpellation från Lars Elamson (M) om varsel inom Praktikcentrum, ärendenummer Ks 411/2012 Kommunfullmäktige beslutade att interpellationen fick ställas. 86 Organisering av arbetet med mänskliga rättigheter i Örebro kommun - informationsärende Ärendenummer: Ks 71/2012 Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att inrätta en kommission för mänskliga rättigheter. Kommissionen var tänkt att lyda direkt under kommunfullmäktige. Kommissionens uppdrag skulle vara att långsiktigt verka för att Örebro är en plats där alla människors lika värde respekteras. De mänskliga rättigheterna är alla människors individuella och juridiska rättigheter oberoende av var man bor. De gäller för alla människor alltid och staten har ett ansvar att se till att medborgare får sina mänskliga rättigheter respekterade. I Sverige har kommuner och landsting uppdrag som arbetsgivare, som välfärdsfinansiär och som demokratisk arena. Samtliga tre uppdrag har på olika sätt koppling till mänskliga rättigheter. Örebro kommuns strategier och budget för 2012 med plan för framhåller att: Örebro kommuns långsiktiga utveckling måste vara hållbar, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. De mänskliga behoven som uttrycks i den sociala hållbarheten kan likställas med säkerhetsställandet av de mänskliga behov som anges i FN:s förklaring av de mänskliga rättigheterna. Kommissionens främsta uppgift skulle vara att följa upp, sprida kunskap och väcka opinion om mänskliga rättigheter. Kommission har ingen beslutanderätt inom kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområden. Inför varje nytt planeringsår kan kommissionen uppmärksamma kommunstyrelsen på i vilka avseenden Övergripande strategier och budget bör revidera målsättningar och direktiv. 3

4 Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta följande 1. En kommission för mänskliga rättigheter inrättas direkt under kommunfullmäktige. 2. Kommissionen för mänskliga rättigheter har till uppgift att väcka opinion och sprida kunskap om mänskliga rättigheter och verka för att Örebro är en plats där alla människors lika värde respekteras. 3. För kommissionens kostnader anslås kr per år. Medlen får rymmas inom kommunledningskontorets befintliga anslag för de tidigare strategigrupperna. Mot beslutet reserverade sig Kent Persson (M), Maria Haglund (M), Henrik Elamson (M), Ronnie Palmén (M), Staffan Werme (FP), Fredrik Persson (MP) och Murad Artin (V) till förmån för yrkande om avslag på förslaget. Vid sitt sammanträde den 28 mars 2012 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet till kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret har därefter fått i uppdrag av kommunledningen att skriva fram ett förslag, som innebär att arbetet med mänskliga rättigheter organiseras under kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt och inte som en fullmäktigeberedning. Därmed bör ärendet anses avslutat för fullmäktiges del. Lennart Bondeson (KD), Ronnie Palmén (M), Jonas Millard (SD), Karolina Wallström (FP), Ia Malmqvist (MP) och Murad Artin (V) yttrade sig. Kommunfullmäktige beslutade att frångå ärendet. 87 Nytt bolag för utveckling av de västra stadsdelarna Ärendenummer: Ks 243/2012 Kommunfullmäktige fastställde den november 2011 övergripande strategier och budget för Där fick Örebro Rådhus AB i uppdrag att ta fram direktiv till ett nytt utvecklingsbolag för de västra stadsdelarna i samråd med ÖrebroBostäder AB och Örebroporten Fastigheter AB. VD för Örebro Rådhus AB har utarbetat ett förslag till ändamål, ägarroll, fastighetsbestånd och ekonomi för ett nytt utvecklingsbolag inom Örebro Rådhuskoncernen. Styrelsen för Örebro Rådhus AB har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 15 mars 2012 och beslutat att tillstyrka förslagen i utredningsrapporten om ändamål, bolagsbildning, fastighetsöverlåtelser och ekonomi för nytt bolag inom Örebro Rådhuskoncernen samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning. Mot beslutet reserverade sig Staffan Werme, Fredrik Persson och Kent Persson. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 mars 2012 att återremittera ärendet till kommunledningskontoret. Avsikten med återremissen var att få en genomgripande ekonomisk redovisning av 4

5 konsekvenserna av den föreslagna bolagsbildningen för såväl kommunen och kommunens verksamheter som för kommunkoncernen och de två ägarbolagen. Kommunledningskontoret har, i samråd med Örebroporten Fastigheter och Örebrobostäder AB, den 11 april 2012 upprättat en riskbedömning. sunderlag Utredningsrapport från Örebro Rådhus AB den 5 mars 2012 Förslag till bolagsordning för Västerporten i Örebro AB den 5 mars 2012 Kommunledningskontorets skrivelse den 5 mars 2012 Bedömning av ekonomiska risker den 11 april 2012 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Örebroporten Fastigheter AB får i uppdrag att bilda ett nytt dotterbolag kallat Västerporten Fastigheter i Örebro AB med uppgift att äga, förvalta, utveckla och överlåta fastigheter för att tillgodose behovet av affärs- och verksamhetslokaler i de västra stadsdelarna i Örebro. Örebroporten Fastigheter AB ska äga 51 % av aktierna i Västerporten Fastigheter i Örebro AB. 2. ÖrebroBostäder AB får i uppdrag att för sin del teckna 49 % av aktierna i Västerporten Fastigheter i Örebro AB. 3. Förslag på ändrat ägardirektiv för Örebroporten Fastigheter AB godkänns. 4. Förslag till bolagsordning för Västerporten Fastigheter i Örebro AB godkänns. 5. Örebroporten Fastigheter och ÖrebroBostäder får i uppdrag att utarbeta och teckna ett aktieägaravtal som reglerar ägarrollen i Västerporten Fastigheter i Örebro AB. 6. Förslag till fastighetsöverlåtelser till Västerporten Fastigheter i Örebro AB från Örebroporten Fastigheter och ÖrebroBostäder godkänns. 7. Västerporten Fastigheter i Örebro AB ska finansiera sina fastighetsförvärv med koncerninterna lån på ca 220 mnkr. Fastställda låneramar för ÖrebroBostäder och Örebroporten år 2012 reduceras med ett belopp som motsvarar köpeskillingen för de fastigheter som överlåts till Västerporten Fastigheter i Örebro AB med avdrag för insatt kapital i bolaget. 8. Valberedningen får i uppdrag att lämna förslag till lekmannarevisorer för Västerporten Fastigheter i Örebro AB. 9. Kommunledningskontorets skrivelse om nytt bolag för utveckling av de västra stadsdelarna kompletteras med redovisad riskbedömning. 5

6 Mot besluten under punkterna 1-8 reserverade sig Kent Persson (M), Maria Haglund, Henrik Elamson (M), Ronnie Palmén (M), Staffan Werme (FP), Fredrik Persson (MP) och Murad Artin (V) till förmån för yrkande om avslag på förslaget. Mot beslutet under punkten 9 reserverade sig Fredrik Persson (MP) Kent Persson (M), Marcus Bäckström (M) och Henrik Elamson (M), Yngve Alkman (FP) till förmån yrkande om att kommunstyrelsen i första hand skulle återremittera ärendet till kommunledningskontoret och i andra hand, om inte förstahandsyrkandet bifölls, skulle avslå förslaget. Murad Artin (V) reserverade sig mot beslutet under punkten 9 till förmån för yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag. Yrkande Lena Baastad (S), Peter Dahlgren (S), Rasmus Persson (C), Behcet Barsom (KD) och Jan Zetterqvist (S) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Maria Haglund (M), Henrik Elamson (M), Murad Artin (V), Jonas Millard (SD), Ia Malmqvist (MP), Larz Lundberg (FP), Daniel Granqvist (M), Johan Kumlin (M), Karolina Wallström (FP), Eghbal Kamran (M), Britta Bjelle (FP), Åsa Johansson (FP) och Lars Elamson (M) yttrade sig och yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag. Proposition Sedan debatten förklarats avslutad ställde ordföranden yrkandena under proposition. Ordföranden fann övervägande ja vara avgivet för bifall till kommunstyrelsens förslag. Votering begärdes och verkställdes. Ja-röster avgavs av Yusuf Abdow (S), Hanna Altunkaynak (S), Roger Andersson (S), Frederick Axewill (S), Lena Baastad (S), Behcet Barsom (KD), Dennis Begic (S), Lena Beime (S), Lennart Bondeson (KD), Peter Dahlgren (S), Jessica Ekerbring (S), Thomas Esbjörnsson (S), John Johansson (S), Margareta Johansson (S), Elisabeth Karlsson Zuaw (S), Inger Carlsson (S), Per-Ove Karlsson (S), Magnus Lagergren (KD), Per Lilja (S), Sofia Lindstrand (S), Lasse S Lorentzon (S), Lars O Molin (KD), Ingegerd Oberg (S), Rasmus Persson (C), Oskar Ragnarsson (S), Ameer Sachet (S), Ulrika Sandberg (S), Linda Smedberg (S), Björn Sundin (S), Per-Åke Sörman (C), Fisun Yavas (S), Jan Zetterqvist (S), Susann Wallin (S) och Elvy Wennerström (S). Nej-röster avgavs av Murad Artin (V), Britta Bjelle (FP), Sigvard Blixt (SD), Helena Bosved (MP), Sara Dicksen (M), Daniel Edström (SD), Henrik Elamson (M), Lars Elamson (M), Najah Eriksson Tali (M), Daniel Granqvist (M), Maria Haglund (M), Hans Holberg (V), Michael Horvath (MP), Åsa Johansson (FP), Eghbal Kamran (M), Johan Kumlin (M), Åsa Kumlin Aspelin (M), Ewa Leitzler (M), Larz Lundberg (FP), Ia Malmqvist (MP), Jonas Millard (SD), Gunilla Olofsson (M), Ronnie Palmén (M), Daniel Spiik (SD), Eric Svensson (M), Ulf Södersten (M), Lotta Sörman (MP), Malin Tinjan (V), Karolina Wallström (FP) och Johan Åqvist (FP). 6

7 Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. Reservation Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet. En skriftlig reservation lämnades in från Moderaterna, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Reservationen biläggs protokollet. 88 Vätternvatten, begäran om kommunens ställningstagande Ärendenummer: Ks 393/2012 Örebro saknar alternativ i vattenförsörjningen. Sedan 1998 har olika alternativ för framtida råvattentäkter, istället för Svartån, utretts. Start till Vätternprojektet var en aktualisering av vattenfrågorna i länet. Dels genom länsstyrelsens försorg och dels med effekter av vattenfrågorna både för Bista-Pilängen och Svartån. Örebro kommun tog initiativ till att föreslå länsstyrelsen att vara samordnare i ett gemensamt projekt att utreda förutsättningarna för vatten från Vättern genom en förstudie. En politisk styrgrupp med politiker från de sju respektive kommunerna har vid ett möte 26 januari beslutat att ett förslag till gemensamt ställningstagande ska skickas ut till de deltagande kommunerna. Programnämnd Samhällsbyggnad har upprättat förslag i ärendet. sunderlag Länsstyrelsen i Örebro läns skrivelse, 15 februari 2012 Protokollsutdrag Tekniska nämnden 100/2011, 8 december 2011 Protokollsutdrag PN Samhällsbyggnad 23/2012, 6 mars 2012 Tjänsteskrivelse PN Samhällsbyggnad, 20 februari 2012 Förstudie regional vattenförsörjning från Vättern finns i sin helhet på: Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - I avvaktan på ställningstaganden från kommunerna i Västra Mälardalen, gå vidare med vattenförsörjningsutredningar genom att 1. Fortsätta utreda Vättern med fokus på två huvudalternativ: - Försörjning från Vättern med ledningssystem och nytt vattenverk, alternativ ett i förstudien - Försörjning från Vättern med tunnel och nytt vattenverk, alternativ fyra i förstudien samt tillägg till alternativ fyra med försörjning från Vättern med 7

8 tunnel till nuvarande vattenverk (för behandling i befintliga anläggningar initialt i avvaktan på nytt verk) 2. Genomföra en kostnadsvärdering av de två alternativen utifrån en ekonomisk analys. 3. Genomföra en system- och kostnadsjämförelse mellan Mogetorpsalternativet och Vätternalternativet, inklusive riskbedömning. 4. Utredningen ska också visa konsekvenser av att behålla nuvarande vattenförsörjning. Kommunfullmäktiges behandling Ärendet föredrogs av Lars Ferbe, tjänsteman på vattenverket. Yrkande Björn Sundin (S), Henrik Elamson (M), Ia Malmqvist (MP), Daniel Granqvist (M), Helena Bosved (MP) Lennart Bondeson (KD), Bechet Barsom (KD), Malin Tinjan (V), Ulrika Sandberg (S), Rasmus Persson (C), Dennis Begic (S), Larz Lundberg (FP),Margareta Johansson (S) Lasse S Lorentzon (S) och Jonas Millard (SD) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. 89 Årsredovisning 2011 för Örebro Rådhus AB med dotterbolag Ärendenummer: Ks 244/2012 Örebro Rådhus AB ägs till 100 % av Örebro kommun. Bolaget har till uppgift att utöva kommunens ägarroll i de majoritetsägda kommunala bolagen. Örebro Rådhus AB äger 100 % av aktierna i Örebrobostäder AB, Örebroporten Fastigheter AB, Stadsnät i Örebro AB och Kilsbergen i Örebro AB samt 91 % av aktierna i Länsmusiken i Örebro AB. Vidare äger moderbolaget samtliga aktier i nybildade Futurum Fastigheter i Örebro AB och i det vilande bolaget Central Sweden-Bryssel AB. Örebro Fritidscenter AB ägs sedan den 1 september 2011 av Örebroporten Fastigheter AB med 51 % och av det privata bolaget Gustavsviks Intressenter AB med 49 %. Moderbolagets resultat för år 2011 är en förlust på 3,1 mnkr efter bokslutsdispositioner och skatt. Bolagets direkta avkastning till Örebro kommun uppgår till 5,0 mnkr. Det totala resultatet för Örebro Rådhuskoncernen år 2011 är en förlust på 25,1 mnkr efter bokslutsdispositioner och skatt. Detta beror främst på att Örebrobostäder redovisar en förlust på 27,9 mnkr genom planerade 8

9 underhållsåtgärder i de stora bostadsområdena och nedskrivningar av nybyggda fastigheter. Dessa åtgärder finansieras av realisationsvinster vid försäljningar av bostadsfastigheter under år Kommunledningskontoret bedömer att årets ekonomiska resultat och verksamhet för Örebro Rådhus AB och de rörelsedrivande dotterbolagen överensstämmer med kommunens ägardirektiv för bolagen. sunderlag Kommunledningskontorets skrivelse den 7 mars 2012 Årsredovisning 2011 för Örebro Rådhus AB Årsredovisningar 2011 för dotterbolagen Örebrobostäder AB, Örebroporten Fastigheter AB, Stadsnät i Örebro AB, Kilsbergen i Örebro AB, Länsmusiken i Örebro AB, Futurum Fastigheter i Örebro AB och Central Sweden-Bryssel AB Årsredovisningar 2011 för Örebroportens dotterbolag Fastighets AB Klädeshandlaren och Örebro Fritidscenter AB Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Årsredovisning 2011 för Örebro Rådhus AB och de nio bolag som ingår i moderbolagets koncernredovisning läggs med godkännande till handlingarna. Kommunfullmäktiges behandling VD i Rådhus AB Staffan Isling redogjorde för årsredovisningen i sina huvuddrag. Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. 90 Årsredovisning 2011 för Örebro kommun Ärendenummer: Ks 104/2012 Örebro kommun gjorde ett bra resultat år Årets resultat uppgår till 108 miljoner kronor (mnkr), 38 mnkr mer än budgeterat. Resultatet motsvarar cirka 780 kronor per invånare och är 1,7 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är i nivå med vad som kan betraktas som god ekonomisk hushållning. Den globala finansiella oron under året har ännu inte påverkat sysselsättningen, varför skatteunderlagsutvecklingen var fortsatt god, vilket möjliggjorde en tilläggsbudget i augusti där nämndernas budgetutrymme utökades med 50 mnkr. Det är framförallt några delar som förklarar avvikelsen. Det totala överskottet för verksamheterna är 38 mnkr. Av detta redovisar nämnderna ett samlat överskott på cirka 10 mnkr. Vidare har markförsäljningar ökat intäkterna med 28 mnkr. Skatteintäkterna gav ett överskott mot budget med 50 mnkr. Finansnettot visar på 15 mnkr, vilket är 51 mnkr lägre än budget. Bakom finansnettots avvikelse ligger dels ökad kalkylerad räntekostnad för 9

10 pensionsskulden på 18 mnkr dels realisationsförluster vid försäljning av aktier på 40 mnkr inom förvaltningen av pensionsmedel. Under 2011 har vi uppnått fyra av kommunfullmäktiges åtta mål för god ekonomisk hushållning. Tre av målen visar utveckling i önskad riktning men når inte ända fram. Däribland medarbetarnas sjukfrånvaro som ligger på oförändrad nivå. Endast ett mål har utvecklats i negativ riktning, delmålet för andel elever från grundskolan som fått behörigheter till studier i gymnasieskolan. Kommunstyrelsen har för egen del beslutat att godkänna årsredovisningen för Örebro kommun år 2011 och överlämnat den till revisorerna för granskning. Moderaterna, Folkpartiet och Miljöpartiet fick bifoga ett särskilt yttrande till protokollet. sunderlag Årsredovisning 2011 för Örebro kommun Kommunledningskontorets skrivelse den 9 mars 2012 Revisionsberättelse för år 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Årsredovisningen för Örebro kommun år 2011 godkänns. Kommunfullmäktiges behandling Det antecknades, att till kommunfullmäktige överlämnats en revisionsberättelse från revisorerna, samt att denna revisionsberättelse, vartill särskild redogörelse samt granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen bifogas, redovisas i fullmäktiges handling KS 104/2012 Det antecknades vidare, att de ledamöter i kommunfullmäktige, vilka också var ledamöter och ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga organ, inte deltog i behandlingen av ärendet vad avsåg frågan om ansvarsfrihet beträffande honom eller henne. Revisorn Gudrun Norberg (FP) yttrade sig och redovisade det huvudsakliga innehållet i revisionsberättelsen. Gudrun Norberg (FP) upplyste att revisorerna tillstyrkt dels ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt för de enskilda förtroendevalda i dessa organ för 2011 års verksamhet, dels godkännande av årsredovisningen för Revisorerna föreslår i revisionsberättelsen att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att under år 2012 utreda och analysera samtliga nämnders följsamhet till beslutade kommungemensamma riktlinjer och vidtar de åtgärder som utifrån fullmäktiges beslut i frågan bedöms vara nödvändiga för att åstadkomma en tillräcklig intern kontroll. Revisorerna föreslår vidare att Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att under år 2012 utvärdera ansvars- och befogenhetsfördelningen mellan kommunstyrelsen, programnämnderna och driftsnämnderna och att, 10

11 utifrån fullmäktiges beslut i frågan, föreslå erforderliga förändringar i reglementen och andra styrdokument för verksamheten. Det antecknas att revisorerna har initiativrätt i kommunfullmäktige enligt kommunallagen 5 kap. 23. Yrkande Gudrun Norberg (FP) yttrade sig och yrkade bifall till revisorernas förslag. Lena Baastad (S), Maria Haglund (M), Lennart Bondeson (KD), Ia Malmqvist (MP), Murad Artin (V), Jonas MIllard (SD), Rasmus Persson (C), Bechet Barsom (KD) och Peter Dahlgren (S) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Då debatten förklarats avslutad ställde ordföranden proposition på förslagen enligt av fullmäktige godkänd propositionsordning. Ordföranden fann övervägande ja vara avgivet för kommunstyrelsens och revisorernas förslag. Kommunfullmäktige beslutade följande 1. Ansvarsfrihet beviljas kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ för 2011 års verksamhet. 2. Årsredovisningen för år 2011 godkänns 3. Fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att under år 2012 utreda och analysera samtliga nämnders följsamhet till beslutade kommungemensamma riktlinjer och vidtar de åtgärder som utifrån fullmäktiges beslut i frågan bedöms vara nödvändiga för att åstadkomma en tillräcklig intern kontroll. 4. Fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att under år 2012 utvärdera ansvars- och befogenhetsfördelningen mellan kommunstyrelsen, programnämnderna och driftsnämnderna och att, utifrån fullmäktiges beslut i frågan, föreslå erforderliga förändringar i reglementen och andra styrdokument för verksamheten. 91 Riktlinjer för energikrav vid försäljning av kommunal mark och vid kommunalt byggande Ärendenummer: Ks 64/2012 På nationell nivå pågår en snabb utveckling mot energieffektivare byggande, där Boverket i steg kommer att skärpa energikraven. Föreliggande förslag till skärpta energikrav vid byggnation i Örebro kommun verkställer prioriterade åtgärder i kommunens klimatplan. Förslaget ligger också i linje med EU:s krav att all nyproduktionen ska vara nästan nollenergihus (NNE-byggnader) senast För offentliga byggnader gäller kravet redan

12 Förslaget, som innebär energikrav som är strängare än Boverkets byggregler, ska gälla både vid exploatering av kommunal mark och vid byggnation av kommunala flerbostadshus och lokaler från Förslaget, som ger förutsättningar att nå ovanstående kravnivåer men också är utvecklingsdrivande, baseras på erfarenheter från kommunkoncernens egna verksamheter och från utvecklingsarbete i andra kommuner, främst ett projekt mellan Västerås, Linköping och ATON Teknikkonsult AB. Viktiga synpunkter har också inhämtats från två workshops, en med kommunala tjänstemän och en med fastighetsägare och byggföretag. De samhällsekonomiska konsekvenserna kan inte bedömas med någon acceptabel tillförlitlighet beroende på många påverkande, men svårbedömda faktorer. Varken studier eller referensexempel har hittats i kontakterna med myndigheter, universitet och andra kommuner. sunderlag Kommunledningskontorets skrivelse den 20 mars 2012 Riktlinjer för energikrav vid försäljning av kommunal mark och vid kommunalt byggande , Örebro kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Föreslagna riktlinjer för energikrav vid försäljning av kommunal mark och vid kommunalt byggande , inklusive den byggnation som sker genom kommunens bolag antas. 2. Riktlinjerna ska prövas om de ska fortsätta efter Prövningen ska ge svar på om riktlinjerna har haft någon effekt dels på etableringen eller byggandet i övrigt i kommunen, dels på miljö- och klimatpåverkan. 3. Den handläggning av energikraven som ankommer på Mark- och exploateringsenheten finansieras inom ordinarie budget för Samhällsbyggnad. Yrkande Lennart Bondeson (KD), Ia Malmqvist (MP) och Larz Lundberg (FP) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. 92 Koncerngemensam finanspolicy Ärendenummer: Ks 11/2012 Kommunfullmäktige fastställde den 26 maj 2010 en koncerngemensam finanspolicy med ramar och regler för den finansiella verksamheten hos kommunen och kommunens majoritetsägda bolag. Inom ramen för denna koncerngemensamma finanspolicy beslutar varje bolag om en policy för den egna finansverksamheten. 12

13 Den finansiella samordningen mellan kommunen och kommunens bolag har utvecklats och fördjupats under år Kommunfullmäktige beslutade den november 2011 om riktlinjer för den fortsatta finansiella samordningen. Dessa riktlinjer innebär bl.a. att Örebrobostäder helt deltar i den koncerngemensamma kreditanskaffningen från år Förslaget till reviderad koncerngemensam finanspolicy har anpassats till kommunfullmäktiges beslut om fortsatt finansiell samordning. Dessutom föreslås två ändringar av de riktvärden som anges för låneskuldens sammansättning. Den genomsnittliga kreditbindningstiden i låneskulden ändras från 2,5 år till minst 2 år och den andel av låneskulden som får förfalla inom ett år ökar från 20 % till 30 %. Dessa ändringar ökar kommunens möjligheter till en bred kreditanskaffning med låg räntenivå vid olika situationer på finansmarknaden. Finanskommittén tillstyrkte förslaget till reviderad koncerngemensam finanspolicy. sunderlag Förslag till reviderad koncerngemensam finanspolicy Kommunledningskontorets skrivelse den 2 mars Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Förslag till koncerngemensam finanspolicy daterad fastställs att gälla för kommunen och kommunens majoritetsägda bolag från och med den 1 maj Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. 93 Ändring av förbundsordning Nerikes Brandkår Ärendenummer: Ks 1192/2011 Kommunalförbundet Nerikes brandkår har tillskrivit medlemskommunerna angående förslag att utöka presidiet med en andre vice ordförande. Sedan kommunalförbundet Nerikes brandkår bildades 1998 har förbundet utökats från fyra medlemskommuner till att idag bestå av åtta medlemskommuner. En utökning av presidiet syftar till att säkerställa en bredare representation av de olika politiska partierna i kommunalförbundet både på grund av att förbundet har blivit större men också på grund av nya partigrupperingar i medlemskommunerna. Enligt nuvarande förbundsordnings 10 ska inom direktionen finnas ett presidium bestående av ordförande och vice ordförande. En utökning av presidiet förutsätter alltså att förbundsordningen ändras vilket bara kan göras om samtliga medlemskommuner beslutar om en sådan ändring. 13

14 sunderlag Skrivelse från Nerikes brandkår Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret av den 19 mars 2012 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Förbundsordningen för kommunalförbundet Nerikes brandkår ändras i sin 10 enligt följande: Inom direktionen skall finnas ett presidium bestående av ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. 94 Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro Ärendenummer: Ks 151/2012 Samordningsförbundet FINSAM i Örebro är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS 2003:1210. Förbundet med medlemmarna Örebro kommun, Örebro läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, startade sin verksamhet den 1 januari Planering pågår för att utöka förbundet med en ny medlem, Lekebergs kommun. Styrelsen för samordningsförbundet FINSAM i Örebro föreslår i en skrivelse till medlemmarna att dess respektive fullmäktige och styrelser antar en reviderad förbundsordning som främst innebär att förbundet utökas med en medlem och byter namn till FINSAM Lekeberg och Örebro. sunderlag Förslag till ny förbundsordning Följebrev från FINSAM Kommunledningskontorets skrivelse den 17 februari 2012 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Förbundsordningen för FINSAM Lekeberg och Örebro antas. 2. et gäller under förutsättning att övriga förbundsmedlemmar fattar motsvarande beslut. Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. 14

15 95 Nytt dotterbolag till Örebrobostäder AB Ärendenummer: Ks 422/2012 Kommunfullmäktige beslutade om bolagisering av kommunens rörelsefastigheter. et innebar bl. a. att Örebro kommun den 1 april 2012 överlåter fastigheter med boenden för äldre och funktionshindrade till Örebrobostäder AB. Köpeskillingen ska motsvara bokfört värde uppräknat med 20 % och uppgår preliminärt till 310,4 mnkr. Örebrobostäder har nu framfört önskemål att dessa fastigheter istället ska förvärvas av ett nybildat helägt dotterbolag kallat ÖBO Omsorgsfastigheter AB. Motivet för att bilda ett särskilt dotterbolag för ägande och förvaltning av bostäder för äldre och funktionshindrade är att denna verksamhet bör särredovisas och avgränsas från Örebrobostäders huvuduppdrag att svara för ägande och förvaltning av bostadsfastigheter enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Kommunledningskontoret har i samråd med Örebrobostäder upprättat förslag till ägardirektiv och bolagsordning för ÖBO Omsorgsfastigheter AB. Nuvarande styrelse för Örebrobostäder AB bör även bli styrelse för dotterbolaget ÖBO Omsorgsfastigheter AB. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Förslag till ägardirektiv för Örebro Omsorgsfastigheter AB , rev. Förslag till bolagsordning för Örebro Omsorgsfastigheter AB , rev. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Örebrobostäder AB får i uppdrag att bilda ett nytt dotterbolag kallat ÖBO Omsorgsfastigheter AB med uppgift att svara för ägande och förvaltning av boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning. 2. Förslag till ägardirektiv för ÖBO Omsorgsfastigheter AB godkänns. 3. Förslag till bolagsordning för ÖBO Omsorgsfastigheter AB godkänns. 4. Med ändring av kommunfullmäktiges beslut ska överlåtelsen av Örebro kommuns fastigheter med boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning ske till ÖBO Omsorgsfastigheter AB istället för till Örebrobostäder AB. 5. Ordföranden i Programnämnd samhällsbyggnad Björn Sundin får i uppdrag att tillsammans med programdirektör Clas-Göran Classon underteckna köpekontrakten för fastighetsöverlåtelsen till ÖBO Omsorgsfastigheter AB. 15

16 6. ÖBO Omsorgsfastigheter AB ska finansiera sina fastighetsförvärv med koncerninterna lån på ca 310 mnkr. Fastställd låneram för Örebrobostäder år 2012 reduceras med ett belopp som motsvarar dotterbolagets lån med avdrag för insatt kapital i dotterbolaget. 7. Valberedningen får i uppdrag att lämna förslag till styrelse och lekmannarevisorer för ÖBO Omsorgsfastigheter AB. Yrkande Ronnie Palmén (M), Åsa Johansson (FP), Ia Malmqvist (MP), Murad Artin (V) och Jonas Millard (SD) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. 96 Tilläggsanslag för byggnation av uppställningsplats i Berglunda industriområde Ärendenummer: Ks 447/2012 Örebro kommun har sedan år 2003 sett behovet av att en s.k. TruckStopanläggning etableras i Örebrotrakten för att kunna erbjuda logistikmarknaden med dess lastbilstransporter en rast- och uppställningsplats med tillgång till diverse branschservice som säkerhetsparkering med farligt godsuppställning. Den utpekade platsen för detta är Berglunda industriområde som ligger vid motorvägskorsningen E18/E20 och som är en logistisk knutpunkt för transportnäringen. Under dessa år har flera försök gjorts av marknaden för att förverkliga ett Truckstop med de funktioner en sådan anläggning behöver. Det har hittills inte lyckats. Nu vill ett lokalt företag i Örebro engagera sig i projektet och är villiga att ingå i ett TruckStopkoncept där de köper mark samt bygger och investerar i lokaler och anläggningar så att Truckstopanläggningen med dess nödvändiga funktioner kan genomföras. TruckStopanläggningen förutsätter att en uppställningsplats för tunga fordon, d.v.s. en stor parkeringsyta, uppförs. Uppställningsplatsen delas upp i en säkerhetsavdelning med farligt godsuppställning och en öppen yta. Investeringen bekostas av kommunen och föreslås förbli kommunägd för att kunna påverka och råda över anläggningen med dess innehåll och kvalitet. Parkeringsytan kan komma att upplåtas med arrende till den aktör som kommer att driva övriga TruckStopfunktioner eller annan aktör. Byggkostnaden för uppställningsplatsen beräknas till 34 mnkr. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 17 april 2012 att bakgrundsmaterial i ärendet ska delas ut i samband med att ärendet behandlas av kommunfullmäktige. 16

17 sunderlag Ansökan om tilläggsanslag från Stadsbyggnad den 13 april 2012 Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2007 Kartor över Berglunda industriområde Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Programnämnd Samhällsbyggnad beviljas tilläggsanslag med 34 mnkr för byggnation av uppställningsplats för tunga fordon i Berglunda industriområde. Driftkostnadskonsekvenser får beaktas i budgetarbetet för Murad Artin (V) deltog inte i beslutet. Fredrik Persson (MP) och Staffan Werme (FP) reserverade sig mot beslutet till förmån för yrkande om avslag på Stadsbyggnads förslag. Yrkande Björn Sundin (S), Lennart Bondeson (KD), Henrik Elamson (M), Rasmus Persson (C), Susanne Wallin (S), Peter Dahlgren (S), Yusuf Abdow (S), Murad Artin (V), Lasse S Lorentzon (S), Daniel Granqvist (M) och Ulrika Sandberg (S) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Helena Bosved (MP), Johan Åqvist (FP), Michael Horvath (MP) och Ia Malmqvist (MP) yttrade sig och yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag. Proposition Sedan debatten förklarats avslutad ställde ordföranden proposition på yrkandena och fann övervägande ja vara avgivet för bifall till kommunstyrelsens förslag. Votering begärdes och verkställdes. Ja-röster avgavs av Yusuf Abdow (S), Roger Andersson (S), Murad Artin (V), Frederick Axewill (S), Behcet Barsom (KD), Lena Beime (S), Lennart Bondeson (KD), Peter Dahlgren (S), Sara Dicksen (M), Jessica Ekerbring (S), Henrik Elamson (M), Lars Elamson (M), Eva Eriksson (S), Najah Eriksson Tali (M), Thomas Esbjörnsson (S), Daniel Granqvist (M), Maria Haglund (M), John Johansson (S), Elisabeth Karlsson Zuaw (S), Inger Carlsson (S), Lennart Carlsson (M), Per-Ove Karlsson (S), Johan Kumlin (M), Åsa Kumlin Aspelin (M), Magnus Lagergren (KD), Pell Uno Larsson (S), Ewa Leitzler (M), Per Lilja (S), Sofia Lindstrand (S), Lasse S Lorentzon (S), Lars O Molin (KD), Ingegerd Oberg (S), Gunilla Olofsson (M), Ronnie Palmén (M), Rasmus Persson (C), Ameer Sachet (S), Ulrika Sandberg (S), Linda Smedberg (S), Björn Sundin (S), Eric Svensson (M), Ulf Södersten (M), Per-Åke Sörman (C), Malin Tinjan (V), Carina Toro Hartman (S), Fisun Yavas (S), Jan Zetterqvist (S), Susann Wallin (S) och Elvy Wennerström (S). Nej-röster avgavs av Britta Bjelle (FP), Helena Bosved (MP), Michael Horvath (MP), Åsa Johansson (FP), Larz Lundberg (FP), Ia Malmqvist (MP), Lotta Sörman (MP), Karolina Wallström (FP) och Johan Åqvist (FP). 17

18 Sigvard Blixt (SD), Daniel Edström (SD), Hans Holberg (V), Jonas Millard (SD) och Daniel Spiik (SD) avstod från att rösta. Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. Reservation Samtliga ledamöter i Folkpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet. 97 Motion från Kent Persson (M) och Maria Haglund (M) om att införa rätt till heltid inom Örebro kommuns verksamheter Ärendenummer: Ks 585/2011 Kent Persson (M) och Maria Haglund (M) har lämnat en motion där kommunstyrelsen föreslås besluta att utreda och införa rätten till heltid inom Örebro kommuns verksamheter. Syftet är att Örebro kommuns ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda anställningsvillkor till sina medarbetare. Under 2012 genomförs en bemanningsrevision i syfte att klarlägga brister och potentialer i hur personalresursen nyttjas. Revisionen ska kartlägga den befintliga grundbemanningen, om den är optimalt dimensionerad, samt identifiera möjliga lösningar för att inrätta fler tillsvidareanställningar på heltid. I budget 2012 finns kr avsatta för att genomföra bemanningsrevision. sunderlag Kommunledningskontorets skrivelse den 27 februari 2012 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Kent Perssons (M) och Maria Haglunds (M) motion om att införa rätt till heltid inom Örebro kommuns verksamheter är besvarad. 98 Motion från Fredrik Persson (MP), Ia Malmqvist (MP), Lotta Sörman (MP) och Michael Horvath (MP) om Solcellspark i Örebro Ärendenummer: Ks 1181/2011 Fredrik Persson (MP), Ia Malmqvist (MP), Lotta Sörman (MP) och Michael Horvath (MP) har motionerat om Solcellspark i Örebro. 18

19 Motionärerna föreslår att Örebro kommun ska verka för att bygga en solcellspark tillsammans med företag, privatpersoner och energibolag. Solcellsparken bör drivas som en ekonomisk förening där privatpersoner och företag kan köpa solcellsandelar. Investeringar i vindkraft är betydligt mer ekonomiskt lönsamma än investeringar i solel vilket gör att även kostnaden per sparad kg CO2 blir betydligt lägre vid investeringar i vindkraft än i solel. Erfarenheter från andra håll i landet, bland annat Sala-Heby, visar att det finns ett visst intresse för att investera i solel även om det idag inte är ekonomiskt lönsamt. Med dessa slutsatser som grund bör kommunen idag i första hand verka för att investeringar i lokalt ägd vindkraft kommer till stånd, där en ekonomisk förening för företag och privatpersoner är en viktig del. Som nästa steg bör kommunen, när de ekonomiska förutsägningarna är bättre, verka för att investeringar i lokalt ägd solel kommer till stånd, där en ekonomisk förening för företag och privatpersoner är en viktig del. Kontakt med relevanta elhandelsbolag bör tas för att se över möjligheterna för ett bättre pris på ny solel. sunderlag Motion om solcellspark i Örebro Kommunledningskontorets skrivelse den 13 februari 2012 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att: - Följa utvecklingen av de ekonomiska förutsättningarna för solel. - Kontakta relevanta elhandelsbolag för att se över möjligheterna för avtal med bättre pris på ny solel. - Ansvara för att en ny prövning av förslaget sker när de ekonomiska förutsättningarna för solel är bättre, dock senast om två år. 2. Fredrik Perssons (MP), Ia Malmqvists (MP), Lotta Sörmans (MP) och Michael Horvaths (MP) motion om Solcellspark i Örebro är besvarad, med hänvisning till ovanstående. Mot beslutet reserverade sig Staffan Werme (FP), Fredrik Persson (MP) och Murad Artin (V) till förmån för yrkande om bifall till motionen. 19

20 99 Anmälan av motioner som inte är färdigberedda Ärendenummer: Ks 386/2012 Enligt kommunallagen 5 kap. 33 ska en motion beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som har kommit fram vid beredningen, anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. Kommunledningskontoret har den 28 mars 2012 upprättat en förteckning över motioner som inte är slutligt färdigberedda. sunderlag Sammanställning av inte slutbehandlade motioner 28 mars 2012 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Anmälan läggs till handlingarna. 100 Fråga från Murad Artin (V) med rubriken "Tar majoriteten sitt arbetsgivaransvar" Ärendenummer: Ks 342/2012 Murad Artin (V) har ställt en fråga till kommunalrådet Lena Baastad (S) med rubriken "Tar majoriteten sitt arbetsgivaransvar". Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars sunderlag Fråga från Murad Artin (V) 101 Fråga från Staffan Werme (FP) om ökade besparingar när bemanningscentrum läggs ner Ärendenummer: Ks 344/2012 Staffan Werme (FP) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad (S) om ökade besparingar när bemanningscentrum läggs ner. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars

21 sunderlag Fråga från Staffan Werme (FP) 102 Fråga från Ia Malmqvist (MP) om anställningstrygghet i Örebro kommun Ärendenummer: Ks 343/2012 Ia Malmqvist (MP) har ställt en fråga till kommunalrådet Lena Baastad (S) om anställningstrygghet i Örebro kommun. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars sunderlag Fråga från Ia Malmqvist (MP) 103 Fråga från Staffan Werme (FP) om besparingar på äldres trygghet Ärendenummer: Ks 345/2012 Staffan Werme (FP) har ställt en fråga till kommunalrådet Rasmus Persson (C) om besparingar på äldres trygghet. sunderlag Fråga från Staffan Werme (FP) 104 Fråga från Malin Tinjan (V) med rubriken "När prioriteras gående på Kungsgatan" Ärendenummer: Ks 346/2012 Malin Tinjan (V) har ställt en fråga till kommunalrådet Björn Sundin (S) med rubriken "När prioriteras gående på Kungsgatan". Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars sunderlag Fråga från Malin Tinjan (V) 21

22 105 Interpellation från Staffan Werme (FP) om kommunala fotbollsklubbar Ärendenummer: Ks 169/2012 Staffan Werme (FP) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Björn Sundin (S) om kommunala fotbollsklubbar. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden den 29 februari och den 28 mars sunderlag Interpellation från Staffan Werme (FP) Svar från Björn Sundin (S) 106 Interpellation från Michael Horvath (MP) om HBTQplan för Örebro kommun Ärendenummer: Ks 170/2012 Michael Horvath (MP) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Lennart Bondeson (KD) om HBTQ-plan för Örebro kommun. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden den 29 februari och den 28 mars sunderlag Interpellation från Michael Horvath (MP) Svar från Lennart Bondeson (KD) 107 Interpellation från Maria Haglund (M) om flytt av elever och personal från Wadköpings utbildningscenter Ärendenummer: Ks 167/2012 Maria Haglund (M) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Thomas Esbjörnsson (S) angående flytt av elever och personal från Wadköpings utbildningscenter. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden den 29 februari och den 28 mars

23 sunderlag Interpellation från Maria Haglund (M) Svar från Thomas Esbjörnsson (S) 108 Interpellation från Karolina Wallström (FP) om gymnasieskolans lokaler Ärendenummer: Ks 168/2012 Karolina Wallström (FP) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Thomas Esbjörnsson (S) om gymnasieskolans lokaler. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden den 29 februari och den 28 mars sunderlag Interpellation från Karolina Wallström (FP) Svar från Thomas Esbjörnsson (S) 109 Interpellation från Staffan Werme (FP) om de ekonomiska konsekvenserna av en nedläggning av Wadköpings utbildningscenter Ärendenummer: Ks 166/2012 Staffan Werme (FP) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad (S) om de ekonomiska konsekvenserna av en nedläggning av Wadköpings utbildningscenter. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 februari sunderlag Interpellation från Staffan Werme (FP) Svar från Lena Baastad (S) 23

24 110 Interpellation från Michael Horvath (MP) om åtgärder för att säkerställa politikens inflytande i Örebro kommun Ärendenummer: Ks 171/2012 Michael Horvath (MP) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Lena Baastad (S) om åtgärder för att säkerställa politikens inflytande i Örebro kommun. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden den 29 februari och den 28 mars sunderlag Interpellation från Michael Horvath (MP) Svar från Lena Baastad (S) 111 Interpellation från Ia Malmqvist (MP) om nedläggning av Naturskolan Ärendenummer: Ks 173/2012 Ia Malmqvist (MP) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Thomas Esbjörnsson (S) om nedläggning av Naturskolan. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden den 29 februari och den 28 mars sunderlag Interpellation från Ia Malmqvist (MP) Svar från Thomas Esbjörnsson (S) 112 Interpellation från Staffan Werme (FP) om konferensanläggningen i Ånnaboda Ärendenummer: Ks 286/2012 Staffan Werme (FP) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Björn Sundin (S) om konferensanläggningen i Ånnaboda. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars sunderlag Interpellation från Staffan Werme (FP) Svar från Björn Sundin (S) 24

25 113 Interpellation från Kent Persson (M) om Örebro kommuns personalpolitik Ärendenummer: Ks 290/2012 Kent Persson (M) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad (S) om Örebro kommuns personalpolitik. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars sunderlag Interpellation från Kent Persson (M) Svar från Lena Baastad (S) 114 Interpellation från Murad Artin (V) om investering i lagerbyggnad vid Örebro flygplats Ärendenummer: Ks 292/2012 Murad Artin (V) har inlämnat en motion till kommunalråd Lennart Bondeson (KD) om investering i lagerbyggnad vid Örebro flygplats. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars sunderlag Interpellation från Murad Artin (V) Svar från Lennart Bondeson (KD) 115 Interpellation från Karolina Wallström (FP) om Örebro kommuns mottagning av nyanlända barn och ungdomar Ärendenummer: Ks 293/2012 Karolina Wallström (FP) har inlämnat en interpellation till ordföranden i programnämnd Barn och utbildning Thomas Esbjörnsson (S) om Örebro kommuns mottagning av nyanlända barn och ungdomar. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars

26 sunderlag Interpellation från Karolina Wallström (FP) Svar från Thomas Esbjörnsson (S) 116 Interpellation från Daniel Granqvist (M) om förbud att parkera cyklar Ärendenummer: Ks 288/2012 Daniel Granqvist (M) har inlämnat en interpellation till Tekniska nämndens ordförande Ulrika Sandberg (S) om förbud att parkera cyklar. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars sunderlag Interpellation från Daniel Granqvist (M) Svar från Ulrika Sandberg (S) 117 Interpellation från Azita Iranipour (FP) om handlingsplan mot hedersrelaterat våld Ärendenummer: Ks 291/2012 Azita Iranipour (FP) har inlämnat en interpellation till ordföranden i programnämnd Social välfärd Rasmus Persson (C) om handlingsplan mot hedersrelaterat våld. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars sunderlag Interpellation från Azita Iranipour (FP) Svar från Rasmus Persson (C) 26

27 118 Interpellation från Maria Haglund (M) om dialog inför beslut om flyttning av program från Wadköpings utbildningscenter Ärendenummer: Ks 289/2012 Maria Haglund (M) har inlämnat en interpellation till ordföranden i programnämnd Barn och utbildning Thomas Esbjörnsson (S) om dialog inför beslut om flyttning av program från Wadköpings utbildningscenter. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars sunderlag Interpellation från Maria Haglund (M) Svar från Thomas Esbjörnsson (S) 119 Interpellation från Staffan Werme (FP) om kostnader för Västerporten i Örebro AB Ärendenummer: Ks 285/2012 Staffan Werme (FP) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad (S) om kostnader för Västerporten i Örebro AB. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars sunderlag Interpellation från Staffan Werme (FP) Svar från Lena Baastad (S) 120 Interpellation från Hans Holberg (V) om återinförande av pedagogiska luncher Ärendenummer: Ks 294/2012 Hans Holberg (V) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Thomas Esbjörnsson (S) om återinförande av pedagogiska luncher. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars

28 sunderlag Interpellation från Hans Holberg (V) Svar från Thomas Esbjörnsson (S) 121 Interpellation från Larz Lundberg (FP) om kommunens näringslivsarbete Ärendenummer: Ks 296/2012 Larz Lundberg (FP) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Lennart Bondeson (KD) om kommunens näringslivsarbete. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars sunderlag Interpellation från Larz Lundberg (FP) Svar från Lennart Bondeson (KD) 122 Inkomna frågor och interpellationer Fredrik Persson (MP) har inkommit med en fråga till Björn Sundin (S) med rubriken "Annonskampanj för stadstrafiken", ärendenummer Ks 495/2012 Fredrik Persson (MP) har inkommit med en fråga till Björn Sundin (S) med rubriken "När färdigställs hyrcykelsystemet", ärendenummer Ks 496/2012 Kommunfullmäktige beslutade att frågorna fick ställas. 123 Anmälda motioner Sverigedemokraterna genom Jonas Millard (SD) och Daniel Edström (SD) har inlämnat en motion med rubriken "Öppna politikerhemmen för "flyktingar", ärendenummer Ks 488/2012 Folkpartiet liberalernas fullmäktigegrupp genom Larz Lundberg (FP) har inlämnat en motion med rubriken "Tydligare regler kring utskänkningstillstånd", ärendenummer Ks 506/2012 Miljöpartiet de gröna genom Fredrik Persson (MP) och Ia Malmqvist (MP) har inlämnat en motion med rubriken "Tillsätt en skolkommission nu!", ärendenummer Ks 507/

29 Miljöpartiet de gröna genom Fredrik Persson (MP) och Ia Malmqvist (MP) har inlämnat en motion med rubriken "Stoppa spridning av giftslam på Närkes åkrar", ärendenummer Ks 508/2012 Motionerna remitteras till kommunstyrelsen. 124 Vissa val m.m. Ärendenummer: Ks 467/2012 Från valberedningen har inkommit en framställan daterad den 25 april Framställningen intas som bilaga till protokollet. Yrkande Lennart Bondeson (KD) yttrade sig och yrkade tillägg till valberedningens framställan enligt följande: Martin Brohede (KD) väljs till ersättare i Tysslinge lokala nämnd på tidigare vakantsatt plats. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla valberedningens framställan med yrkat tillägg. 29

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1166/2011. Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1166/2011. Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1166/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Yusuf Abdow (S) Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Allan Armaghan

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 936/2012. Datum: 2012-09-26 Klockan: 09:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 936/2012. Datum: 2012-09-26 Klockan: 09:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 936/2012 Kommunfullmäktige Datum: 2012-09-26 Klockan: 09:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Torgny Larsson (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2015-05-27 Justeringsdatum: 2015-06-04 Anslagsdatum: 2015-06-05 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst Ärendenummer: Ks 606/2015 Ärendebeskrivning Neutrala

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 748/2016. Datum: Klockan: Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 748/2016. Datum: Klockan: Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 748/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2016-09-21 Klockan: 13.00 16.00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) Jan Zetterqvist (S) Ulf Södersten (M) Torgny Larsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1170/2011. Datum: 2012-05-30 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1170/2011. Datum: 2012-05-30 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1170/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-05-30 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD) Torgny Larsson (S) Yusuf Abdow (S) Behnaz Afshar (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1002/2014. Datum: 2014-10-22 Klockan: 9:00-11:35 (ajournering 320, kl: 10:30-11:00) Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1002/2014. Datum: 2014-10-22 Klockan: 9:00-11:35 (ajournering 320, kl: 10:30-11:00) Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1002/2014 Kommunfullmäktige Datum: 2014-10-22 Klockan: 9:00-11:35 (ajournering 320, kl: 10:30-11:00) Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) Torgny Larsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 236/2011. Datum: Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 236/2011. Datum: Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 236/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2011-03-28 Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Murad Artin (V) Behcet Barsom (KD)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 725/2011. Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 725/2011. Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 725/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Allan Armaghan (S) Murad Artin (V)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Tid 28 april 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 28 april 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 4 Tid 28 april 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 14/2011 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2011-11-02 Klockan: 13:15-16:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten (KD) Karolina Wallström

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll. Datum: 2013-04-23 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll. Datum: 2013-04-23 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 124/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-04-23 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Maria Haglund (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 108/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2012-04-04 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Språk och framtid Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) Lena Beime (S) Britta Bjelle

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 348/2011. Datum: 2011-05-24 Klockan: 14:00-14:30 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 348/2011. Datum: 2011-05-24 Klockan: 14:00-14:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 348/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-05-24 Klockan: 14:00-14:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kent Persson (M) Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Lena

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 414/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-12-14 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande Lena Baastad

Läs mer

Gymnasienämnden. Protokoll Gy 52/2013. Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan. Närvarande ledamöter

Gymnasienämnden. Protokoll Gy 52/2013. Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan. Närvarande ledamöter Protokoll Gy 52/2013 Gymnasienämnden Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan Närvarande ledamöter Jessica Ekerbring (S) Ordförande Maria Rönnbäck (C) 1:e vice ordförande Maria Haglund

Läs mer

Programnämnd Social välfärd

Programnämnd Social välfärd Protokoll Sov 20/2013 Programnämnd Social välfärd Datum: 2013-04-03 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Ia Malmqvist (MP) Susanne Lindholm (KD) Lars Elamson (M) Jan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 174/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-03-23 Klockan: 09:00-10:50 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30 Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Gunvor Olson (M) Åsa Johansson (FP) Ingrid Nilsson (KD), kl.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 433/2016 Kommunstyrelsen Datum: 2016-03-29 Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S), ordförande Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 18/2014 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2014-05-08 Klockan: 13:30-16:05 Plats: Dojan, förvaltningskontoret, Ringgatan 32, våning 3 Närvarande ledamöter Anders Hagström

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Ärendelista Ks 1428/2015. 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista. 2 Kommunstyrelsens årsberättelse 2015 (egen verksamhet)

Ärendelista Ks 1428/2015. 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista. 2 Kommunstyrelsens årsberättelse 2015 (egen verksamhet) Ärendelista Ks 1428/2015 Kommunstyrelsen Datum: 2016-02-09 Klockan: 14:15 - Plats: Dialogen, Rådhuset 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista 2 Kommunstyrelsens årsberättelse 2015 (egen verksamhet)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1165/2011 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2012-06-19 Klockan: 09.00 11.15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Fisun Yavas (S) Peter

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 719/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-11-16 Klockan: 09:00-11:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 23/2014. Datum: 2014-06-12 Klockan: 13:30 16:30 Plats: Engelbrektsskolan

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 23/2014. Datum: 2014-06-12 Klockan: 13:30 16:30 Plats: Engelbrektsskolan Protokoll Sno 23/2014 Skolnämnd nordost Datum: 2014-06-12 Klockan: 13:30 16:30 Plats: Engelbrektsskolan Närvarande ledamöter Elisabeth Malmqvist (C) Eghbal Kamran (M) Allan Armaghan (S) Anette Stålnacke

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1241/2014. Datum: 2015-01-28 Klockan: 09.00 17.00, ajournering kl. 10.00 10.30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1241/2014. Datum: 2015-01-28 Klockan: 09.00 17.00, ajournering kl. 10.00 10.30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1241/2014 Kommunfullmäktige Datum: 2015-01-28 Klockan: 09.00 17.00, ajournering kl. 10.00 10.30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) 1-6, 9-34 Jan Zetterqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 juni 2001, klockan 17.00 17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Sven-Inge Carlsson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Landsbygdsnämnden. Protokoll Ln 16/2015. Datum: 2015-03-12 Klockan: 13:00-17:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Landsbygdsnämnden. Protokoll Ln 16/2015. Datum: 2015-03-12 Klockan: 13:00-17:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ln 16/2015 Landsbygdsnämnden Datum: 2015-03-12 Klockan: 13:00-17:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C) Anna Hedström (S) Larz Lundberg (FP) Karl-Gustav Granberg (S)

Läs mer

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40)

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40) 1(11) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 24 november 2014 kl. 13:00 Plats Kalmarsalen, Glasverandan, Skeppsbrogatan Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till

Läs mer

Östernärke områdesnämnd

Östernärke områdesnämnd Protokoll Ös 75/2011 Östernärke områdesnämnd Datum: 2011-04-12 Klockan: 15:00-17:00 Plats: Betelkyrkan, Hampetorp Närvarande ledamöter Magnus Lagergren (KD) Frederick Axewill (S) Susann Wallin (S) Jan-Olof

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Regionförbundets politiska organisation

Regionförbundets politiska organisation Regionförbundets politiska organisation Regionförbundets högsta beslutande organ är regionfullmäktige med 57 ledamöter. Dessa hämtas från länets tolv kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige. Regionstyrelsen

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 09.00-11.10 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 99/2012 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2012-04-18 Klockan: 14:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Jan Zetterqvist (S) Anna Hedström

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

Ärende 10. Ändring av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB

Ärende 10. Ändring av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB Ärende 10 Ändring av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-12-22 KS 2015.0446 Handläggare Christian Westas Kommunfullmäktige Ändring

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(12) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14 PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats Kl 14.00 14.05 Omfattning 11 16 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

Anders Lundell, ordförande (S) Bernt Jonsson, stämmoombud (S)

Anders Lundell, ordförande (S) Bernt Jonsson, stämmoombud (S) Mötesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mejseln, klockan 10.30-10.40 Beslutande Anders Lundell, ordförande (S) Bernt Jonsson, stämmoombud (S) Övriga deltagande Jonas Algotsson, (M) Rune Persson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Kallelse till s sammanträde kl 10.00 i PB-hallen, Folkets hus Gruppmöten S,V,Mp i Sonaten 1 kl 08.15 Alliansen i Sonaten 2 kl 08.15 KALLELSE 12 Ärenden Sid 1 Meddelanden om nya ledamöter och ersättare

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Protokoll 2009-11-16

Protokoll 2009-11-16 2009-11-16 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2009-11-16, klockan 17:00 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Gun-Britt Ahlin (S) Britt Gelin (S) Roger Arvidsson (S) Thomas Bäck (S) Göran Arveståhl (M) Annica

Läs mer

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Utlåtande 2012:70 RI+V (Dnr 023-344/2012) AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 113-122, 124-134 Hans Unander (S) 113-122, 124-134 Johnny Skottheim

Läs mer

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (19) Barn- och grundskolenämnden 2016-05-25 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.10,13.30-14.30 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Mari-Louise Larsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Kommunal Författningssamling. Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB

Kommunal Författningssamling. Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB Kommunal Författningssamling Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Ägardirektiv Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2013-04-08, Kf 29/2013 Ansvar

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

Programnämnd Samhällsbyggnad

Programnämnd Samhällsbyggnad Protokoll Sam 123/2010 Programnämnd Samhällsbyggnad Datum: 2010-08-31 Klockan: 13:00 15:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Fredrik Persson (MP), ordförande Inger Högström-Westerling (M)

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 219/2013. Datum: 2014-05-15 Klockan: 14:00-16:20 Plats: Jätten

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 219/2013. Datum: 2014-05-15 Klockan: 14:00-16:20 Plats: Jätten Protokoll Sö 219/2013 Socialnämnd öster Datum: 2014-05-15 Klockan: 14:00-16:20 Plats: Jätten Närvarande ledamöter Sigvard Sundkvist (KD) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Ulf Södersten (M) Carola Johansson (S)

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Protokoll Ön 7/2012. Datum: 2012-03-21 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Överförmyndarkansliet, Ribbingsgatan 11, 1 trappa

Protokoll Ön 7/2012. Datum: 2012-03-21 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Överförmyndarkansliet, Ribbingsgatan 11, 1 trappa Protokoll Ön 7/2012 Överförmyndarnämnden Datum: 2012-03-21 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Överförmyndarkansliet, Ribbingsgatan 11, 1 trappa Närvarande ledamöter Inger Göransson (S) Per Danielsson (KD) Per-Anders

Läs mer

Fritids- och turistnämnden

Fritids- och turistnämnden Protokoll Ft 144/2011 Fritids- och turistnämnden Datum: 2011-12-06 Klockan: 17:00 19:45 Plats: Idrottens Hus Närvarande ledamöter Lars Johansson (C) Jonas Håård (S) Ingela Hallblom (S) Irene Tydén (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (13) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 11 mars 2013, klockan 18.30-19.20. ande Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Marie Norin Junttila (S), Görel Nilsson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2003-11-20 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Reglemente 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1193/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-01-27 Klockan: 9:00-11:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) Johanna

Läs mer

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17)

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.35 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Berit Karlsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-10-20

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-10-20 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, måndagen den 20 oktober 2008 klockan 19.00 20.25 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Anna-Karin Yngvesson (kd), Jan-Ove Fransson (m), Hans Svensson

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande 2(12) Närvarolista Beslutande Ledamöter Barbro Gustafsson (M), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordförande Christer Aronsson (C), 2:e vice ordförande Bengt Viktorsson (M) Maria Radivoj

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Fullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2012-06-13 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2012-06-04 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag 2015-11-02

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag 2015-11-02 PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats Kl 14.00 15.00 Omfattning 494-506 Närvarande Annette Carlson (M) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Marie Fridén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Närvarande ledamöter: Sigvard Sundkvist (KD) ordförande Ulf Södersten (M) 1:e vice ordförande Ylva Wessman

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 397/2015. Datum: 2015-09-22 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 397/2015. Datum: 2015-09-22 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 397/2015 Kommunstyrelsen Datum: 2015-09-22 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Eva Ahlström (M) Peter Johansson (M) Mats

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Kommunfullmäktige. Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Ordförande.

Kommunfullmäktige. Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Ordförande. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-12-14, kl. 18:00 19:45 ande: Se lista nedan Ersättare: Se lista nedan Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Utses

Läs mer