Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1002/2014. Datum: Klockan: 9:00-11:35 (ajournering 320, kl: 10:30-11:00) Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1002/2014. Datum: 2014-10-22 Klockan: 9:00-11:35 (ajournering 320, kl: 10:30-11:00) Plats: Sessionssalen, Rådhuset"

Transkript

1 Protokoll Ks 1002/2014 Kommunfullmäktige Datum: Klockan: 9:00-11:35 (ajournering 320, kl: 10:30-11:00) Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) Torgny Larsson (S) Ulf Södersten (M) Lena Baastad (S) Björn Sundin (S) Linda Smedberg (S) Yusuf Abdow (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jessica Ekebring (S) Jan Zetterqvist (S) Oskar Ragnarsson (S) Per Lilja (S) Marie Brorson (S) Susann Wallin (S) Allan Armaghan (S) Carina Toro Hartman (S) Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman (C) Lars Johansson (C) Rasmus Persson (C) Behcet Barsom (KD) Susanne Lindholm (KD) Lennart Bondeson (KD) Anders Hagström (KD) Murad Artin (V) Martha Wicklund (V) Jessica Carlqvist (V) Cecilia Lönn Elgstrand (V) Anders Åhrlin (M) Johanna Reimfelt (M) Stefan Stark (M) Ewa Leitzler (M) Jimmy Bucher (M) Linn Andersson (M) Maria Haglund (M) Daniel Granqvist (M) Sara Ishak (M) 1

2 Johan Kumlin (M) Sebastian Haraldsson (M) Ronnie Palmén (M) Niclas Persson (MP) Magnus Lander (MP) Sara Richert (MP) Ia Malmqvist (MP) Malin Bjarnefors (MP) Anna Spiik (SD) Jimmy Larsson (SD) Daniel Spiik (SD) Sigvard Blixt (SD) Daniel Edström (SD) Karolina Wallström (FP) Ulrica Solver-Gustavsson (FP) Henrik Leandersson (FP) Charlotte Edberger Jangdin (C) Azita Iranipur (FP) Tjänstgörande ersättare Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Inger Carlsson (S) Roger Andersson (S) Hanna Altunkaynak (S) Habib Brini (SD) Anna Hedström (S) Gabriela Velasquez (MP) Victor Silwerfeldt (S) Martin Andersson (S) Ersätter Frederick Axewill (S) Ersätter Camilla Andersson (S) Ersätter John Johansson (S) Ersätter Hanna Altunkaynak (S) Ersätter Jonas Millard (SD) Ersätter Ida Eklund (S) Ersätter Fredrik Persson (MP) Ersätter Jennie Bergström (S) Ersätter Karin Sundin (S) Närvarande ersättare Hans Holberg (V) Sara Dicksen (M) Gunilla Olofsson (M) Lars Elamson (M) Hossein Azeri (M) Maria Hedwall (M) Emelie Jaxell (M) Patrik Jämtvall (FP) Marlene Jörhag (KD) Stefan Nilsson (V) 2

3 Jenni Hermansson, sekreterare Justerat den 27 oktober 2014 Agneta Blom (S), ordförande Torgny Larsson (S), ordförande Marie Brorson (S) justerare Martha Wicklund (V), justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 oktober

4 312 Välkomsthälsning INGEN VÄLFÄRD UTAN DEMOKRATI Visst är demokratin 1900-talets stora idé. Den drivs framåt av självklara moraliska principer om rättvisa och jämlikhet. Principer som väckt människans förhoppningar i många tusen år - från de grekiska stormötena till franska revolutionen, från Bergspredikan till Martin Luther Kings dröm. Likväl har demokratins konstitionella grund - en människa, en röst - inte ens funnits i 100 år. Vi svenskar kan sannerligen säga att demokratin har varit människans starkaste vapen mot oförrätter och orättvisor. Så här högtidigt blir det då demokrati och därmed politik ska beskrivas. Nu samlas vi här för första gången under den här mandatperioden i det direktvalda Kommunfullmäktige i Örebro. Som ett jätteföretag ansvarar vi politiker i Örebro kommun för verksamheter som kostar runt 7 miljarder med över anställda. Drygt 400 politiker de allra flesta deltidspolitiker kommer att förvalta detta. Av detta så går exempelvis 22 % till Äldreomsorg, 31% Grundskola o förskola, Gymnasieskola 8 %, 20% Socialtjänst o funktionshinder samt politisk verksamhet som bland annat Kommunfullmäktige representerar 1%. Demokrati är medborgarmakt. Men i det moderna, storskaliga och komplicerade samhället kan inte medborgarna direkt delta i alla beslut. Demokratin måste vara representativ. Det betyder att medborgarna lånar ut sin medborgarmakt till valda representanter för fyra år åt gången. Vi som nu blivit valda till olika uppdrag sitter inte där för att tillvara ta våra egna intressen. Uppdragen mejslas fram i de politiska partierna som går till val på sina egna program. De har arbetats fram i en demokratisk process där partiernas övergripande värderingar vävs samman med medborgarnas problem, behov och möjligheter. Som valda möter vi ett myller av frågor och förslag. Allt detta ska vi som ledamot värdera politiskt och dessutom ta egna initiativ. Det krävs både redovisning och ständig dialog i de politiska uppdragen. De politiska partierna har där sin huvuduppgift. Ingen har visat att demokratin kan fungera väl om det inte fanns politiska partier och personer som vill representera dessa och leda kommuner i vårt land. Ett betyg på detta är högt valdeltagande. Om vi bortser från omvalet senast så har valdeltagandet ökat i de tre senaste valen i vår kommun. Totalt valdeltagande blev 84,83%. Nu skiljer det från 93,56% i det högsta till 61,87% i det lägsta valdistriktet. Där har vi alla en läxa att göra. 4

5 Kommunalpolitiken engagerar vilket vi ser genom att röstsplittringen ökar. Skälen bakom olika röstande skiljer sig åt. Kan gälla allt från enskilda sakfrågor till personer man vill stödja. I vår kommun har det ökat de senaste valen. Däremot så är personröstandet på svag nedgång. Drygt en femtedel av Örebroarna har kryssat någon kandidat. Trots det, så är det så att det vägleder i bland våra partier när de främsta företrädarna ska väljas. Vi som är samlade här i dag kommer från olika intressen, ideologier, religiös bakgrund, olika yrken och familjesituationer. Medelåldern är 45 år om vi räknar in både ordinarie och ersättare i Kommunfullmäktige. Enligt Dagens samhälle är det bara två fullmäktigeförsamlingar i Sverige som har lägre medelålder. Ett parti har både den äldste och yngste ledamoten. Ingen över 70 och ingen under män och 45 kvinnor om vi räknar både ordinarie och ersättare. Av dessa så är 35 ledamöter helt nya. Kommunen har stora utmaningar framför sig. Det kommer vi att se prov på när budgetalternativen tas fram till decembermötet. Då ska vi också utse representanter i styrelser och nämnder samt våra bolag. Förändringar i den kommunala organisationen påverkar också det framtida arbetet. Skolnämndsorganisationen och de lokala områdesnämnderna förändras. Vi går från geografisk organisation till funktionell. Det måste göras på så sätt att dialogen kring dessa frågor både blir bredare och djupare. Erfarenheterna från de avgående politikerna måste systematiskt tas till vara för att få en bra övergång. Antalet politiker minskas också drastiskt vilket inte får innebära ett demokratiunderskott. i detta ligger en stor utmaning. En särskild utredning ska se över hela den kommunala organisationen som inte ändrats under de senaste mandatperioderna. Här kan man se en fördel med så många helt nya i Kommunfullmäktige. Nya kommer, gamla går men den viktigaste uppgiften består, att representera Örebroarnas viktigaste uppgifter i samhällets tjänst. Som förtroendevald är man med och påverkar samhällsutvecklingen och får nya kunskaper till glädje och nytta. Det ger också positiva effekter i yrkeslivet i den personliga utvecklingen. Vårda ditt förtroende med respekt och ömhet. Tillsammans med de övriga förtroendevalda är ni demokratins vardagshjältar. Välkommen till Kommunfullmäktige. Sammanträdet är öppnat! 313 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet På förslag av ordföranden uppdras åt Charlotte Edberger Jangdin (C) och Martha Wicklund (V) med Marie Brorson (S) och Karolina Wallström (FP) 5

6 som ersättare, att jämte ordförandena justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på Kommunledningskontoret den 27 oktober 2014 kl Anmälan av förteckning över ledamöter och ersättare i Örebro Kommunfullmäktige för perioden 15 oktober oktober 2018 Ärendenummer: Ks 1115/2014 Länsstyrelsen i Örebro län har inkommit med slutlig rösträkning och mandatfördelning i valet till Kommunfullmäktige i Örebro kommun. Länsstyrelsen i Örebro läns förteckning över ledamöter och ersättare i Örebro Kommunfullmäktige för perioden 15 oktober oktober 2018 Beslut Kommunfullmäktiges beslutar: - Anmälan av förteckning över ledamöter och ersättare i Örebro Kommunfullmäktige för perioden 15 oktober oktober 2018 läggs till handlingarna. 315 Entledigande av nuvarande Kommunfullmäktiges valberedning och val av ny Kommunfullmäktiges valberedning Ärendenummer: Ks 1102/2014 Kommunfullmäktige har till uppgift att utse valberedning för mandatperioden , bestående av 15 ledamöter och 15 ersättare. Sammanställning, Förslag till beslut 1. Ledamöter och ersättare i Valberedningen som valts av Kommunfullmäktige för tiden 1 september december 2014 entledigas. 2. Som ledamöter och ersättare i Valberedningen utses de personer som anges i särskild sammanställning, för tiden 22 oktober december

7 Beslut 1. Ledamöter och ersättare i Valberedningen som valts av Kommunfullmäktige för tiden 1 september december 2014 entledigas. 2. Som ledamöter och ersättare i Valberedningen utses de personer som anges i särskild sammanställning, för tiden 22 oktober december Val av Kommunfullmäktiges ordförande samt förste och andre vice ordförande Ärendenummer: Ks 1105/2014 Kommunfullmäktige har till uppgift att utse Kommunfullmäktiges ordförande samt förste och andre vice ordförande för mandatperioden Sammanställning, Förslag till beslut 1. Till Kommunfullmäktiges ordförande utses Agneta Blom (S) för tiden 15 oktober oktober Till Kommunfullmäktiges förste vice ordförande utses Torgny Larsson (S) för tiden 15 oktober december Till Kommunfullmäktiges andre vice ordförande utses Ulf Södersten (M) för tiden 15 oktober oktober Yrkande Lena Baastad (S) yttrar sig och nominerar Agneta Blom (S) till Kommunfullmäktiges ordförande och Torgny Larsson (S) till Kommunfullmäktiges förste vice ordförande. Anders Åhrlin (M) yttrar sig och nominerar Ulf Södersten (M) till Kommunfullmäktiges andre vice ordförande. Beslut 1. Till Kommunfullmäktiges ordförande utses Agneta Blom (S) för tiden 15 oktober oktober Till Kommunfullmäktiges förste vice ordförande utses Torgny Larsson (S) för tiden 15 oktober december

8 3. Till Kommunfullmäktiges andre vice ordförande utses Ulf Södersten (M) för tiden 15 oktober oktober Val av ledamöter i Stadsrevisionen och Revisionskollegiet Ärendenummer: Ks 1106/2014 Kommunfullmäktige har till uppgift att utse ledamöter i Stadsrevisionen för mandatperioden Stadsrevisionen består av 15 ledamöter och Revisionskollegiet av 4 ledamöter. Sammanställning, Förslag till beslut 1. Som ledamöter i Stadsrevisionen utses de personer som anges i särskild sammanställning, för tiden 1 januari december Som ledamöter i Revisionskollegiet utses de personer som anges i särskild sammanställning, för tiden 1 januari december Beslut 1. Som ledamöter i Stadsrevisionen utses de personer som anges i särskild sammanställning, för tiden 1 januari december Som ledamöter i Revisionskollegiet utses de personer som anges i särskild sammanställning, för tiden 1 januari december Entledigande av nuvarande Kommunstyrelse samt val av ny Kommunstyrelse Ärendenummer: Ks 1107/2014 Kommunfullmäktige har till uppgift att utse Kommunstyrelse för mandatperioden , bestående av 15 ledamöter och 9 ersättare. Sammanställning, Ordning för ersättarnas inträdande i nämnderna, Förslag till beslut 1. Ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen som valts av Kommunfullmäktige för tiden 1 juli december 2014 entledigas. 8

9 2. Som ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen utses de personer som anges i särskild sammanställning, för tiden 22 oktober december 2018 eller till dess att Kommunfullmäktige utser ny Kommunstyrelse. 3. Ordning för ersättarnas inträdande i nämnderna fastställs enligt särskild sammanställning. Ordningen gäller för respektive organs mandatperiod. Beslut 1. Ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen som valts av Kommunfullmäktige för tiden 1 juli december 2014 entledigas. 2. Som ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen utses de personer som anges i särskild sammanställning, för tiden 22 oktober december 2018 eller till dess att Kommunfullmäktige utser ny Kommunstyrelse. 3. Ordning för ersättarnas inträdande i nämnderna fastställs enligt särskild sammanställning. Ordningen gäller för respektive organs mandatperiod. 319 Förvärv av del av Myrö Ärendenummer: Ks 1059/2014 Handläggare: Martin Wilén Örebro kommun har getts möjlighet att förvärva del av tillhörande fastighetsegendom. Överlåtelsen av fastighetsegendomen inbegriper del av fastigheten Kränglan 1:1, Äsplunda 1:2, del av Rinkaby-Solberga 8:1 samt del av Myrö S:1. Fastighetsområdet är totalt 442 hektar fördelat på 406 hektar landareal och 36 hektar sjö och öar. Med utgångspunkt i pågående översiktsplansarbete och begäran om planläggning i delar av området har processer med fastighetsägare i syfte att omvandla området påbörjats. Fastighetsområdet kommer bli en viktig del för kommunen i arbetet med den fortsatt utveckling av Örebro för såväl bostäder som verksamheter och grönområden. Genom ett förvärv av fastighetsområdet får kommunen rådighet över stadens entré från motorvägen E18/E20 från Stockholm. Fastighetsområdet har värderats till 77 miljoner kr. De framtida möjligheterna för exploatering och övriga nyttor av förvärvet bedöms vara större för kommunen. Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 21 oktober Köpekontrakt för fastigheten Örebro Äsplunda 1:2 Köpekontrakt för fastighetsområdet del av Örebro Kränglan 1:1, del av Örebro Rinkaby-Solberga 8:1 och del av samfälligheten Myrö S:1 med tillhörande bilagor: 9

10 Bilaga 2.1 Området Bilaga Ansökan Bilaga A Servitut cykelväg Bilaga B Servitut bilväg Björklunda Bilaga C Servitut bilväg Nyttorp Bilaga D Ök andel i Myrö ga:1 Bilaga 10.1 (iii) Hyresavtalen Bilaga 10.1 (iv) Arrendeavtalen Bilaga 10.1 (vi) FDS utdrag Bilaga 10.1 (vii) Hyresdebiteringslista Q Bilaga 10.1 (vii) Lista debitering arrendeavgift Q Bilaga 10.1 (x) Skogsvärdering med karta Bilaga 15.1 Jakträttsavtal Bilaga 15.2 Nyttjanderättsavtal cykelväg Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 1. Godkänna köpekontrakt för fastighetsområdet del av Örebro Kränglan 1:1, del av Örebro Rinkaby-Solberga 8:1 och del av samfälligheten Myrö S:1 för en köpeskilling av kr. 2. Godkänna köpekontrakt för Äsplunda 1:2 för en köpeskilling av kr. 3. Förvärven av fastighetsområdena finansieras med Örebro kommuns rörelsekapital. 4. Kompensation för den ökade driftkostnaden för Programnämnd samhällsbyggnad på 1,4 miljoner kr beaktas i budget Paragrafen justeras omedelbart. Fredrik Persson (MP) deltog inte i Kommunstyrelsens beslut. Yrkande Björn Sundin (S), Lennart Bondeson (KD), Daniel Granqvist (M), Sara Richert (MP), Rasmus Persson (C), Karolina Wallström (FP) och Murad Artin (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Daniel Edström (SD) och Daniel Spiik (SD) yrkar avslag till Kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive avslag på Kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 10

11 Beslut 1. Godkänna köpekontrakt för fastighetsområdet del av Örebro Kränglan 1:1, del av Örebro Rinkaby-Solberga 8:1 och del av samfälligheten Myrö S:1 för en köpeskilling av kr. 2. Godkänna köpekontrakt för Äsplunda 1:2 för en köpeskilling av kr. 3. Förvärven av fastighetsområdena finansieras med Örebro kommuns rörelsekapital. 4. Kompensation för den ökade driftkostnaden för Programnämnd samhällsbyggnad på 1,4 miljoner kr beaktas i budget Paragrafen justeras omedelbart. Reservation Daniel Spiik (SD), Daniel Edström (SD), Sigvard Blixt (SD), Jimmy Larsson (SD), Anna Spiik (SD) och Habib Brini (SD) reserverar sig mot Kommunfullmäktiges beslut till förmån för Daniel Edströms (SD) och Daniel Spiiks (SD) yrkande om avslag på Kommunstyrelsens förslag. 320 Trafikprogram för Örebro kommun Ärendenummer: Ks 24/2014 Handläggare: Anna Windahl Den Transportplan som antogs av Kommunfullmäktige 2008 föreslås bli ersatt med ett nytt Trafikprogram. Förslaget till Trafikprogram innehåller mål och utgångspunkter för trafiken i Örebro kommun, med tonvikt på staden. Programmet ska även fungera som paraply för en rad fristående dokument som i de flesta fall innehåller egna uppföljningsbara mål och/eller preciserade åtgärder. Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 6 maj och Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 20 maj Ärendet bordlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde 18 juni Protokollsutdrag Kommunfullmäktige, , 252 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen, , 135 Protokollsutdrag Programnämnd samhällsbyggnad , 68 Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, Trafikprogram för Örebro kommun Sammanställning av samrådssvar med kommentarer 11

12 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: - Anta Trafikprogram för Örebro kommun. Fredrik Persson (MP), Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M), Ronnie Palmén (M), Johanna Reimfelt (M), Murad Artin (V) och Karolina Wallström (FP) reserverade sig mot Kommunstyrelsens beslut till förmån för Fredrik Perssons (MP), Anders Åhrlins (M) Murad Artins (V) och Karolina Wallströms (FP) yrkande om avslag på Kommunledningskontorets förslag. Ajournering Kommunfullmäktige ajournerar sig under ärendet mellan Yrkande Björn Sundin (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag med följande justeringar: 1) På sidan 3 om målsättningar ska följande tillägg göras: "Den totala mängden fossilbränsledriven biltrafik ska minska i absoluta tal fram till 2020". Lydelsen här blir följaktligen: "Av det totala antalet resor i Örebro kommun ska andelen gång, cykel och kollektivtrafik utgöra 60 % år 2020 (andelen var 44 % år 2011). Den totala mängden fossilbränsledriven biltrafik ska minska i absoluta tal fram till Inom Örebro tätort är målet att det ska ta maximalt dubbelt så lång tid att ta buss jämfört med bil, och maximalt 1,5 gång så lång tid att cykla jämfört med bil." 2) På sidan 6 punkt 5 ersätts meningen "Grundprincipen är att trafiken sprids på så många gator som möjligt" med meningen "En bedömning av trafikens påverkan på människors livsmiljöer och barns trygghet ska alltid göras". Lydelsen här blir följaktligen: "Gatunätet i Örebro ska utgå ifrån det traditionella gatunätet som bygger på en rundrutnätsstruktur. Via rutnätet fördelas trafiken genom stadsdelarna. En bedömning av trafikens påverkan på människors livsmiljöer och barns trygghet ska alltid göras. Det är också lätt att orientera sig i en sådan bebyggelse som har ett rutnät, även om det finns variationer i mönstret". Behcet Barsom (KD), Daniel Edström (SD), Charlotte Edberger Jangdin (C), Karolina Wallström (FP), Daniel Granqvist (M) och Victor Silwerfeldt (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag med Björn Sundins (S) justeringar. Sara Richert (MP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med motiveringen att programmet ska omarbetas så att det mycket tydligare prioriteras goda livsmöjligheter för barn minskad biltrafik och en jämställd trafikpolitik. I andra hand yrkar Sara Richert (MP) avslag på Kommunstyrelsens förslag. Niclas Persson (MP) och Ia Malmqvist (MP) yrkar bifall till Sara Richerts (MP) yrkanden. Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar att ärendet återemitteras med motiveringen att jämställdhetsperspektiv, barnperspektiv och miljö behöver diskuteras ytterligare. 12

13 Murad Artin (V) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med motiveringen att Trafikprogrammet behöver kompletteras med analyser av såväl barn- som jämställdhetsperspektiv samt en konsekvensanalys av "Principer vid utbyggnader och andra förändringar". Proposition Ordförande Agneta Blom (S) ställer först Sara Richerts (MP) m.fl. yrkande om återremiss under proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, det vill säga Kommunstyrelsens förslag med Björn Sundins (S) justeringar och avslag på Kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens justerade förslag. Beslut - Anta Kommunstyrelsens förslag till Trafikprogram för Örebro kommun efter följande justeringar: 1) På sidan 3 om målsättningar ska följande tillägg göras: "Den totala mängden fossilbränsledriven biltrafik ska minska i absoluta tal fram till 2020". Lydelsen här blir följaktligen: "Av det totala antalet resor i Örebro kommun ska andelen gång, cykel och kollektivtrafik utgöra 60 % år 2020 (andelen var 44 % år 2011). Den totala mängden fossilbränsledriven biltrafik ska minska i absoluta tal fram till Inom Örebro tätort är målet att det ska ta maximalt dubbelt så lång tid att ta buss jämfört med bil, och maximalt 1,5 gång så lång tid att cykla jämfört med bil." 2) På sidan 6 punkt 5 ersätts meningen "Grundprincipen är att trafiken sprids på så många gator som möjligt" med meningen "En bedömning av trafikens påverkan på människors livsmiljöer och barns trygghet ska alltid göras". Lydelsen här blir följaktligen: "Gatunätet i Örebro ska utgå ifrån det traditionella gatunätet som bygger på en rundrutnätsstruktur. Via rutnätet fördelas trafiken genom stadsdelarna. En bedömning av trafikens påverkan på människors livsmiljöer och barns trygghet ska alltid göras. Det är också lätt att orientera sig i en sådan bebyggelse som har ett rutnät, även om det finns variationer i mönstret". Jessica Carlqvist (V), Cecilia Lönn-Elgstrand (V), Martha Wicklund (V) och Murad Artin (V) avstår från att delta i beslutet. Reservation Sara Richert (MP), Niclas Persson (MP), Malin Bjarnefors (MP), Magnus Lander (MP), Ia Malmqvist (MP) och Gabriella Velasquez (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Sara Richerts (MP) m.fl. yrkande om att ärendet i första hand återremitteras med motiveringen att programmet ska omarbetas så att det mycket tydligare prioriteras goda livsmöjligheter för barn minskad biltrafik och en jämställd trafikpolitik och i andra hand avslag på Kommunstyrelsens förslag. 13

14 321 Ändrad bolagsordning i Örebroregionen Science Park AB Ärendenummer: Ks 752/2014 Handläggare: Rickard Samuelsson Den 1 januari 2013 trädde vissa ändringar i kommunallagen (KL) i kraft som innebär att följande måste anges i bolagsordningarna för kommunalt helägda aktiebolag: 1) Ange det fastställda kommunala ändamålet, 2) Ange de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten och 3) Ange att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. När det gäller delägda kommunala bolag ska kommunerna enligt KL tillse att ovanstående anges i bolagsordningen i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Med anledning av dessa ändringar har Kommunledningskontoret gjort en översyn av bolagsordningen för Örebroregionen Science Park AB. De ändringar som föreslås i bolagsordningen syftar till att bolagsordningen ska överensstämma med de nya bestämmelserna i KL. Förslaget har skickats på remiss till VD och övriga ägare som har fått tillfälle att lämna synpunkter. Ärendet har behandlats av Kommunstyrelsen den 26 augusti Därefter har två korrigeringar gjorts på så vis att i 7 har angetts att Kommunfullmäktige i Karlskoga och Regionförbundet Örebro utser 1 ledamot och 1 suppleant vardera, vilket överensstämmer med de val som gjorts och det aktieägaravtal som ägarna har ingått, samt att i 8 har meningen om att lekmannarevisorer väljs på årsstämma tagits bort. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 23 september Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, , 226 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Skrivelse med förklaring till föreslagna ändringar med bilagor Förslag till ändrad bolagsordning för Örebroregionen Science Park AB Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: - Bolagsordningen för Örebroregionen Science Park AB enligt förslag antas. Yrkande Lena Baastad (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordförande Agneta Blom (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill säga bifall till Kommunstyrelsens förslag, och att Kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 14

15 Beslut Kommunfullmäktiges beslut: - Bolagsordningen för Örebroregionen Science Park AB enligt förslag antas. 322 Motioner som inte är färdigberedda oktober 2014 Ärendenummer: Ks 929/2014 Handläggare: Lena Claeson Enligt kommunallagen 5 kap. 33 ska en motion beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som har kommit fram vid beredningen, anmälas till fullmäktige inom samma tid. Kommunledningskontoret har upprättat en förteckning över motioner som inte är slutligt färdigberedda. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, , 230 Kommunledningskontorets sammanställning över ej färdigberedda motioner oktober 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: - Anmälan läggs till handlingarna. Beslut - Enligt Kommunstyrelsens förslag. 323 Bordlagda motioner sedan föregående mandatperiod Ärendenummer: Ks 1062/2014 Handläggare: Jenni Hermansson Enligt kommunallagen 5 kap. 33 ska en motion beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som har kommit fram vid beredningen, anmälas till fullmäktige inom samma tid. Kommunledningskontoret har upprättat en förteckning över motioner som har blivit bordlagda i Kommunfullmäktige sedan föregående mandatperiod. Sammanställning över bordlagda motioner sedan föregående mandatperiod,

16 Förslag till beslut - Ta informationen till protokollet. Beslut - Ta informationen till protokollet. 324 Inkomna frågor och interpellationer Inga frågor eller interpellationer har inkommit. 325 Anmälda motioner Från Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica Carlqvist (V) och Murad Artin (V), har en motion om äldreomsorg på svenskt teckenspråk inkommit, Ks 1129/2014. Beslut - Remittera motionen till Kommunstyrelsen. 326 Vissa val m m Ärendenummer: Ks 1056/2014 Valberedningens ordförande Torgny Larsson (S) föredrar ärendet. Valhandling, Beslut - Enligt valberedningens förslag. 16

17

18

19

20

21

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2015-05-27 Justeringsdatum: 2015-06-04 Anslagsdatum: 2015-06-05 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst Ärendenummer: Ks 606/2015 Ärendebeskrivning Neutrala

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 748/2016. Datum: Klockan: Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 748/2016. Datum: Klockan: Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 748/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2016-09-21 Klockan: 13.00 16.00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) Jan Zetterqvist (S) Ulf Södersten (M) Torgny Larsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1166/2011. Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1166/2011. Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1166/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Yusuf Abdow (S) Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Allan Armaghan

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 433/2016 Kommunstyrelsen Datum: 2016-03-29 Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S), ordförande Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1241/2014. Datum: 2015-01-28 Klockan: 09.00 17.00, ajournering kl. 10.00 10.30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1241/2014. Datum: 2015-01-28 Klockan: 09.00 17.00, ajournering kl. 10.00 10.30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1241/2014 Kommunfullmäktige Datum: 2015-01-28 Klockan: 09.00 17.00, ajournering kl. 10.00 10.30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) 1-6, 9-34 Jan Zetterqvist

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige Datum: Klockan: Plats Närvarande ledamöter

Protokoll Kommunfullmäktige Datum: Klockan: Plats Närvarande ledamöter Protokoll Ks 37/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-04-29 Klockan: 9:00-17:20, (ajournering mellan klockan 15:20-15:40) Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S), ordförande Jan

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 936/2012. Datum: 2012-09-26 Klockan: 09:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 936/2012. Datum: 2012-09-26 Klockan: 09:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 936/2012 Kommunfullmäktige Datum: 2012-09-26 Klockan: 09:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Torgny Larsson (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Ks 1169/2011

Protokoll Ks 1169/2011 Protokoll Ks 1169/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-04-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Lotta Sörman (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 39/2015. Datum: Klockan: 9:00 16:45, ajournering Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 39/2015. Datum: Klockan: 9:00 16:45, ajournering Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00 16:45, ajournering 12.10-13.05 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S), ordförande Jan Zetterqvist (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 414/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-12-14 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande Lena Baastad

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 583/2017. Datum: Klockan: 09:00 - Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 583/2017. Datum: Klockan: 09:00 - Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 583/2017 Kommunfullmäktige Datum: 2017-05-24 Klockan: 09:00 - Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) Jan Zetterqvist (S) Ulf Södersten (M) Björn Sundin (S) 75-87

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1419/2016. Datum: Klockan: 09:00-15:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1419/2016. Datum: Klockan: 09:00-15:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1419/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-14 Klockan: 09:00-15:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S), ordförande 304-313 Jan Zetterqvist (S) Ulf Södersten

Läs mer

Ärendelista Ks 1428/2015. 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista. 2 Kommunstyrelsens årsberättelse 2015 (egen verksamhet)

Ärendelista Ks 1428/2015. 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista. 2 Kommunstyrelsens årsberättelse 2015 (egen verksamhet) Ärendelista Ks 1428/2015 Kommunstyrelsen Datum: 2016-02-09 Klockan: 14:15 - Plats: Dialogen, Rådhuset 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista 2 Kommunstyrelsens årsberättelse 2015 (egen verksamhet)

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 14/2011 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2011-11-02 Klockan: 13:15-16:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten (KD) Karolina Wallström

Läs mer

Programnämnd Social välfärd

Programnämnd Social välfärd Protokoll Sov 20/2013 Programnämnd Social välfärd Datum: 2013-04-03 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Ia Malmqvist (MP) Susanne Lindholm (KD) Lars Elamson (M) Jan

Läs mer

Ärende 10. Ändring av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB

Ärende 10. Ändring av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB Ärende 10 Ändring av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-12-22 KS 2015.0446 Handläggare Christian Westas Kommunfullmäktige Ändring

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1435/2015. Datum: Klockan: 09:00-17:00, ajournering , Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1435/2015. Datum: Klockan: 09:00-17:00, ajournering , Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1435/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2016-01-27 Klockan: 09:00-17:00, ajournering 12.00-13.00, 14.35-15.00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S), ordförande Jan

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1495/2016. Datum: Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1495/2016. Datum: Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset ~ ' ÖREBRO Kommunfullmäktige Protokoll Ks 1495/2016 Datum: 2017-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) Jan Zetterqvist (S) Ulf Södersten (M) Björn

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 40/2015

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 40/2015 ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 40/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-09-30 Klockan: 9:00-17:00, ajournering mellan 12:00-13:30 och 14:30-14:50 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S),

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 634/2016

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 634/2016 I ÖREBRO Protokoll Ks 634/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2016-06-15 Klockan: 09:00 16:50, ajournering kl. 12:00-13:00 och 14:30-14:55 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S),

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige FÖRFATTNING 1.1 Antagen av Kommunfullmäktige 101/08 Arbetsordning för kommunfullmäktige Denna arbetsordning tillsammans med kommunallagen innehåller bestämmelser som styr kommunfullmäktiges arbete. Därutöver

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Innehåll Antalet ledamöter... 2 Ordförande och vice ordförande... 2 Presidiets

Läs mer

Tid 28 april 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 28 april 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 4 Tid 28 april 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget av fullmäktige den 20 januari 1992, 2 Ändrat av fullmäktige den 22 mars 2004, 16 Ändrat av fullmäktige den 26 januari 2010, 9 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40)

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40) 1(11) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 24 november 2014 kl. 13:00 Plats Kalmarsalen, Glasverandan, Skeppsbrogatan Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1193/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-01-27 Klockan: 9:00-11:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) Johanna

Läs mer

Protokoll 2009-11-16

Protokoll 2009-11-16 2009-11-16 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2009-11-16, klockan 17:00 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Gun-Britt Ahlin (S) Britt Gelin (S) Roger Arvidsson (S) Thomas Bäck (S) Göran Arveståhl (M) Annica

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 36/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-02-09 Klockan: 09:00-10:15, ajournering 09.40-10.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson

Läs mer

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 juni 2013 1(12) Plats och tid Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S,

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 1495/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2017-01-25 Klockan: 09:00 ca 17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Information om ny teknik i Sessionssalen 2 Val av protokollsjusterare och bestämmande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 397/2015. Datum: 2015-09-22 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 397/2015. Datum: 2015-09-22 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 397/2015 Kommunstyrelsen Datum: 2015-09-22 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 augusti 2007 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Håkan Fäldt, Kent Andersson, Sofia Hedén, Allan Widman, Hanna Thomé,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 719/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-11-16 Klockan: 09:00-11:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Kommunalförbundet SYDARKIVERA ARBETSORDNING 1(12) Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Antagen av kommunalförbundsfullmäktige 2015-. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Gymnasienämnden. Protokoll Gy 52/2013. Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan. Närvarande ledamöter

Gymnasienämnden. Protokoll Gy 52/2013. Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan. Närvarande ledamöter Protokoll Gy 52/2013 Gymnasienämnden Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan Närvarande ledamöter Jessica Ekerbring (S) Ordförande Maria Rönnbäck (C) 1:e vice ordförande Maria Haglund

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 236/2011. Datum: Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 236/2011. Datum: Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 236/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2011-03-28 Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Murad Artin (V) Behcet Barsom (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 174/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-03-23 Klockan: 09:00-10:50 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 267 Reviderad 1993-08-10, 210 Reviderad 1994-12-12, 311 Reviderad 1998-04-06--07, 77 Reviderad 1999-12-13, 281 Reviderad

Läs mer

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER 1(5) REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94, med revidering 2011-03-30, 23 Allmänt 1 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsens

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Socialnämnden kallas till sammanträde

Socialnämnden kallas till sammanträde 1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-01-05 Socialnämnden kallas till sammanträde Tid Måndagen den 12 januari 2015, klockan 08.30 Plats Rum 225, vån 2, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Lennart Niklasson

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling Uppsala kommuns författningssamling Arbetsordning för Uppsala kommunfullmäktige; antagen den 7 september 2015 Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 81 ledamöter. I vallagen (1997:157) finns bestämmelser

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17)

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.35 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Berit Karlsson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1170/2011. Datum: 2012-05-30 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1170/2011. Datum: 2012-05-30 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1170/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-05-30 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD) Torgny Larsson (S) Yusuf Abdow (S) Behnaz Afshar (S)

Läs mer

Lindesgårdens hörsal, Malmövägen 1, Vellinge

Lindesgårdens hörsal, Malmövägen 1, Vellinge 2014-12-19 1 (13) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2015-01-13 Plats Lindesgårdens hörsal, Malmövägen 1, Vellinge Tid 08:30 Ledamöter Carina Wutzler (M), ordförande Anna Mannfalk (M),

Läs mer

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S)

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Landstingsstyrelsen Datum Tid 09.15 15.00 Plats Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret Närvarande Ledamöter Ann-Margret Knapp (S) ordförande Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Åke Bengtsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 februari 2011, kl. 18.00 20.00 och 20.10 20.25 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 725/2011. Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 725/2011. Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 725/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Allan Armaghan (S) Murad Artin (V)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00. Underskrifter Sekreterare. Benny Andersson (S)

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00. Underskrifter Sekreterare. Benny Andersson (S) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-28 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och datum

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Per Blom, förvaltningschef Noomi Calov, förvaltningssekreterare

Per Blom, förvaltningschef Noomi Calov, förvaltningssekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Beslutande Måndagen den 9 februari 2015 i sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.15-14.30

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Östernärke områdesnämnd

Östernärke områdesnämnd Protokoll Ös 75/2011 Östernärke områdesnämnd Datum: 2011-04-12 Klockan: 15:00-17:00 Plats: Betelkyrkan, Hampetorp Närvarande ledamöter Magnus Lagergren (KD) Frederick Axewill (S) Susann Wallin (S) Jan-Olof

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 516/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-10-11 Klockan: 09:00 12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Kenneth Nilsson (S)

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 968/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-11-08 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Johanna Reimfelt (M)

Läs mer

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S)

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S) Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.25 Ajournering: 15.23 15.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 108/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2012-04-04 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Språk och framtid Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) Lena Beime (S) Britta Bjelle

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19)

Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19) Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19) Plats och tid Villan, klockan 18.00 19.50 Paragrafer 81-96 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind

Läs mer

,10(9. C3 0-0 -- Vänsterpartiet. Motion till Kommunfullmäktige i Eslövs kommun. Motion angående avgiftsfria resor för äldre.

,10(9. C3 0-0 -- Vänsterpartiet. Motion till Kommunfullmäktige i Eslövs kommun. Motion angående avgiftsfria resor för äldre. ,10(9. C3 0-0 -- Vänsterpartiet Motion till Kommunfullmäktige i Eslövs kommun. Motion angående avgiftsfria resor för äldre. I ett stort antal kommuner runt om i landet har avgiftsfria resor för äldre införts.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14 PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats Kl 14.00 14.05 Omfattning 11 16 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

ÄRENDELISTA. Sammanträdesdatum Servicenämnden 2011-06-22

ÄRENDELISTA. Sammanträdesdatum Servicenämnden 2011-06-22 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf 82 83 84 85 86 87 88 Ärendelista Budgetuppföljning 2011 Budget och nämndsplan för år 2012 samt ekonomisk plan 2013-2014 Slutredovisning Glänningesjö förskola Etablering

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE Utöver det som föreskrivs om regionfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning i tillämpliga delar. Antalet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-21 0 Innehållsförteckning 24 Regionbildning för Jönköpings län... 37 25 Närtrafik - uppföljning... 38 26 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 39 27 Köp av fastigheter i centrumnära

Läs mer

Gunnar Larsson. Underskrifter Paragrafer 18-23. Marie Jesson - - - - - Ewa Johansson. Gunnar Larsson BEVIS OM ANSLAG

Gunnar Larsson. Underskrifter Paragrafer 18-23. Marie Jesson - - - - - Ewa Johansson. Gunnar Larsson BEVIS OM ANSLAG 2011-09-07 19 Plats och tid Hembygdsgården i Söderfors kl 18:00-20:20 Beslutande Ewa Johansson (S), ordförande Håkan Thomsson (MP) Lars-Göran Wadström (V) Per Bergsten (M) Gunnar Larsson (FP) Joakim Larsson

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun Antaget av kommunfullmäktige 21 november 2011, 258 Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna om ansvar och beslutanderätt i en

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer