Kommunfullmäktiges sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges sammanträde"

Transkript

1 Kallelse till s sammanträde kl i PB-hallen, Folkets hus Gruppmöten S,V,Mp i Sonaten 1 kl Alliansen i Sonaten 2 kl 08.15

2 KALLELSE 12 Ärenden Sid 1 Meddelanden om nya ledamöter och ersättare Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning 15 3 Interpellationer och frågor 16 4 Budget 2010 och flerårsplan för Östersunds kommun Separat bilaga) Allmänhetens frågestund Medborgarförslag - Bygg ett ordentligt bostadsområde centralt i Brunflo Medborgarförslag - Hjälp vid livets slutskede Medborgarförslag - Verka för att Jämtkraft erbjuder Smart meter Revisorerna informerar Revidering av finanspolicy samt revidering av kommunstyrelsens delegationsbestämmelser Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lugnviks Centrum (separat bilaga) Årsredovisning Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, valnämnden, miljö- och samhällsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, utförarstyrelsen, arvodesnämnden och gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan Försäljning av mark för ny kriminalvårdsanläggning, fastigheten Skogvaktaren 1. (Hägnvägen, Torvalla)

3 KALLELSE Motion - Flytt av Fältskärsbostället Motion - Inför fria arbetskläder till vård- och förskolepersonal Östersunds kommun Motion - Utred cykellift i Östersund Motion - förslagsverksamhet och ekonomiska ersättningar för anställda Motion - Utnyttja nya bokbussen även lördag och söndag Rapportering av ej verkställda gynnande beslut per 30 juni Kommunstyrelsen informerar Anmälan av medborgarförslag Anmälan av motioner Meddelanden och informationer Valärenden Informationer från tillfälliga beredningar och kommundelsmöten 167

4 KALLELSE 14 Dnr Meddelanden om nya ledamöter och ersättare 1. Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 9 juli 2009 att till ny ersättare i Christina Hanning, fp, ställe har Pär Löfstrand utsetts. 2. Sanna Palooma, c, avsäger sig den 10 juli 2009 samtliga sina förtroendeuppdrag. Förslag s beslut Avsägelsen godkänns. Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 20 augusti 2009 att till ny ersättare i Sanna Palomaa, c, ställe, har Per Edström utsetts.

5 KALLELSE 15 2 Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning 1. Protokollets justering Två ledamöter som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet samt två ersättare för dessa utses. Protokollet ska justeras torsdagen den 17 september, kl på kommunsekreterarens tjänsterum på Rådhuset. s beslut Till justerande utses Till ersättare utses 2. Upprop 3. Fastställande av dagordning s beslut

6 KALLELSE 16 3 Interpellationer och frågor Interpellationer Dnr Interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter. Den ska skickas per post till kommunledningsförvaltningen eller med e- post till eller lämnas till kommunsekreteraren. Senast tre arbetsdagar före sammanträdesdagen ska interpellationen ha kommit in. Svar på interpellation ska vara skriftligt. Ledamot som ställt interpellationen bör få svaret normalt arbetsdagen före den sammanträdesdag då svaret lämnas. Frågor En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av ledamot. Frågan ska lämnas till den som ska besvara den senast innan sammanträdet börjar. Svar på fråga behöver inte vara skriftligt.

7 KALLELSE 17 Dnr Budget 2010 och flerårsplan för Östersunds kommun Kommunstyrelsen budgetberedning har berett förslag till budget för 2010 och flerårsplan med majoritetens anslag till nämnderna och preliminär budget för den intäktsfinansierade verksamheten. Budgetförslaget innebär resurstillskott på driftbudgeten med totalt 65 mnkr, varav demografiska ramförändringar 15 mnkr, budgetåret 2010 utöver indexuppräkning med 2 % för löneökningar och en lönereserv motsvarande 0,5 % samt indexuppräkning för inflation med 1 %. Vid beredningen av budgetförslagen har besparingarna minskats från 108 mnkr till 102 mnkr till följd av minskat sparkrav för räddningstjänstförbundet, justering spareffekt Serviceförvaltningen och den osäkerhet som råder beträffande matutredningens besparingseffekt. Nämndernas anslag, inklusive budgeterad ersättning till förbunden, uppgår till totalt mnkr I budgetförslaget 2010 uppgår resultatet till 10,9 mnkr. Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning uppnås således inte. I stället gäller ekonomi i balans, vilket framgår under avsnittet om vision och kommunövergripande mål. För gäller resultatkravet för god ekonomisk hushållning. För att nå detta resultat har ett preliminärt sparkrav på 100 mnkr 2011 och ytterligare 15 mnkr 2012 lagts in i flerårsplanen. Investeringsvolymen uppgår till 307 mnkr 2010, 313 mnkr 2011 och 128 mnkr För att finansiera investeringarna budgeteras nyupplåning med 193 mnkr 2010, 155 mnkr 2011 och 22 mnkr Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaskrivelse Förslag till budget 2010 och flerårsplan Budgetberedningens ändringar Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige s beslut 1. Under budgetåret avser kommunfullmäktige disponera högst 10 mnkr av rörelsekapitalet för finansiering av oförutsedda behov.

8 KALLELSE Förslag till driftbudget för 2010 med ett kommunbidrag per nämnd/styrelse för anslagsfinansierad verksamhet och med inriktningsmål, effektmål och nyckeltal fastställs. 3. För intäktsfinansierad verksamhet - affärsdrivande verksamhet, interna stödfunktioner och tekniska verksamheter - överförs årets resultat till eget kapital. 4. För anslagsfinansierade nämnder och deras verksamheter/enheter överförs inte årets resultat. 5. Förslag till investeringsbudget för 2010 fastställs för kommunstyrelse, miljö- och samhällsnämnd, socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd, vård- och omsorgsnämnd samt kultur- och fritidsnämnd på verksamhet två positioner (verksamhetsområde) samt investeringsram för tekniska förvaltning och serviceförvaltning, förutom enskilda investeringsobjekt överstigande 10 mnkr som fastställs per objekt. 6. Preliminär resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2010 antas. 7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, inom avsatt lönereserv på 8,5 mnkr, fördela erforderligt löneökningsutrymme till berörda nämnder när löneökningsbehovet för 2010 fastställts. 8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom en total kostnadsram av 3 mnkr och i varje enskilt fall inom en kostnadsram av 1 mnkr och inom planlagt område under juni, juli och augusti besluta i förköpsärenden. 9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fördela kostnader för markförvärv m m på berörda nämnder. 10. Utdebiteringen för Östersunds kommun 2010 fastställs till 22:37 för varje skattekrona. 11. Preliminärt förslag till ekonomisk flerårsplan för , inklusive ett preliminärt sparkrav på 100 mnkr 2011 och ytterligare 15 mnkr 2012, antas. Utdrag till kommunens nämnder och förvaltningar samt till Jämtlands Gymnasieförbund och Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund

9 KALLELSE 19 5 Allmänhetens frågestund Dnr Carl Festin ställer frågor till kommunfullmäktige angående Stortorget.

10 KALLELSE 20 Dnr Medborgarförslag - Bygg ett ordentligt bostadsområde centralt i Brunflo Erik Olsson har i medborgarförslag 24 november 2008 föreslagit kommunen att bygga ett ordentligt bostadsområde centralt i Brunflo. Motivet är att det skulle innebära ökad tillväxt i samhället och i kommunen och anser vidare att Brunflo är ett bra ställe att växa upp på och det finns ledig kapacitet i skolor och tillgång till service i form av butiker m.m. Miljö- och samhällsnämnden har lämnat yttrande i ärendet. Underlag för beslut Kommunstyrelsen , 156 Utvecklingsutskottet , 36 Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Miljö- och samhällsnämndens beslut Skrivelse samhällsbyggnad Medborgarförslag s beslut Medborgarförslaget bifalls på så sätt att förslagsställarens synpunkter tas tillvara i kommande översyn av kommunens översiktsplan. Möjligheterna till ökat bostadsbyggande i Brunflo undersöks i planarbetet. Utdrag till Erik Olsson, Kornettvägen 32, Brunflo och samhällsbyggnad

11 KALLELSE 21 Dnr Medborgarförslag - Hjälp vid livets slutskede Ett medborgarförslag om hjälp vid livets slutskede har kommit in till kommunen från Åke Durre. Ärendet har remitterats till vård och omsorgsnämnden för yttrande. Underlag för beslut Kommunstyrelsen , 190 Finansutskottet , 96 Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Vård och omsorgsnämndens beslut 22, Vård och omsorgsnämndens tjänstemannaförslag Medborgarförslag Hjälp vid livets slutskede s beslut Medborgarförslaget om hjälp vid livets slutskede avslås. Motivering till beslutet: När det gäller möjligheten för den enskilde eller dess anhörig att besluta om dödshjälp vid livets slutskede så ingår ställningstagande för eller emot detta inte inom kommunens hälso- och sjukvårdsansvar. Av formella skäl kan således inte kommunen besluta enligt medborgarförslaget. Även ur ett sakligt etiskt perspektiv säger emellertid kommunen nej till förslaget. Förslaget strider mot gällande grundvärderingar när det gäller vård och omsorg av människor varför förslaget avslås också på denna grund. Östersunds kommun arbetar aktivt för att höja kvaliteten i vården och minska enskilda/närståendes oro i livets slutskede. Utdrag till Åke Durre,Torvollsvägen 80, Östersund vård och omsorgsnämnden, Susanne Isaxsson, vård- och omsorgsförvaltningen

12 KALLELSE 22 Dnr Medborgarförslag - Verka för att Jämtkraft erbjuder Smart meter Ola Drewes har föreslagit att Östersunds kommun via sitt ägarinflytande ska verka för att Jämtkraft ska erbjuda sina lokalkunder att få en s.k Smart meter installerad, eventuellt mot självkostnadspris. Jämtkraft har yttrat sig i frågan och konstaterat att medborgarförslagets intentioner stämmer väl med bolagets strategi. Underlag för beslut Finansutskottet , 102 Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Jämtkrafts yttrande Medborgarförslag av Ola Drewes Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige s beslut Medborgarförslag från Ola Drewes tillstyrks och överlämnas till Jämtkraft för vidare utveckling av tjänster enligt medborgarförslagets intentioner.

13 KALLELSE 23 Dnr Revisorerna informerar Revisionsrapport Granskning av utförarstyrelsens roll och uppdrag Revisionsrapport Granskning av personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Granskning av internationellt utbyte - förstudie

14 KALLELSE 24 Dnr Revidering av finanspolicy samt revidering av kommunstyrelsens delegationsbestämmelser Kommunstyrelsen har enligt beslut den 7 april 2009, 106, och med hänvisning till dnr gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att komplettera kommunstyrelsens delegationsbestämmelser så att finanschefen bemyndigas besluta om utlåning och lånevillkor för de kommunala bolagen vid varje tillfälle sådan utlåning sker. Kommunledningsförvaltningen föreslår en revidering av delegationsbestämmelserna tillsammans med en revidering av kommunens finanspolicy. Förslaget syftar till att ge tydliga regler för finanschefen samt en begränsning enligt vad kommunfullmäktige beslutat enligt kommunens finanspolicy. Underlag för beslut Kommunstyrelsen , 142 Finansutskottet , 74 Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Förslag till reviderad finanspolicy, daterad , med föreslagna justeringar, understrukna s beslut , 15 Kommunstyrelsens beslut , 106 Förslag till delegationsbestämmelser för Östersunds kommunstyrelse daterade s beslut Förslag till reviderad finanspolicy, daterad den 21 april 2009, antas. Utdrag till Jämtkraft AB, Östersundsbostäder AB, Vestibulum AB Kommunens revisorer, Ekonomi/Finans, Staffan Hillström Tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet

15 KALLELSE 25 Dnr Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lugnviks Centrum Bostadsrättsföreningen Lugnviks Centrum har upprättat en reviderad årsredovisning för 2008 som överlämnats till kommunen. Vid ett extra styrelsemöte i april 2009 beslöt styrelsen för Lugnviks Centrum att återbetala årsavgifter retroaktivt gällande 2008 med 16 % vilket har påverkat 2008 års bokslut. Föreningen redovisar ett resultat före fondförändringar på kronor var motsvarande resultat kronor. Någon disposition ur eller avsättning till underhållsfonden har inte gjorts Underhållsfonden uppgår till kronor. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Årsredovisning 2008 för Bostadsrättsföreningen Lugnviks Centrum Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige s beslut Årsredovisningen för 2008 godkänns. Jäv AnnSofie Andersson, s, och Stefan Konradsson, v, anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

16 KALLELSE 26 Dnr Årsredovisning Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund beslutade den 23 april 2009 bl.a. att bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund. I maj 2009 begärde Mats El Kott laglighetsprövning av beslutet. Länsrätten i Jämtlands län har förelagt Östersunds kommun att yttra sig över hans begäran. Finansutskottet fattade den 13 augusti 2009 beslut om att kommunen avger yttrande till länsrätten enligt förslag daterat den 4 augusti I yttrandet angående överklagandet av ansvarsfrihet för Förbundsdirektionen för Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund vitsordar kommunen de faktiska omständigheter som Mats El Kott har framfört. Således är det mycket sannolikt att rätten bifaller överklagandet i denna del av laglighetsprövningen och därför rekommenderar kommunledningsförvaltningen att punkt 1 av kommunfullmäktiges beslut tas om. Underlag för beslut Tjänstemannaförslag Finansutskottet , 115 Förslag till yttrande till länsrätten i Jämtlands län Mats El Kotts överklagande , 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige s beslut Förbundsdirektionen för Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Jäv AnnSofie Andersson, s, anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. Utdrag till Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund, Krokoms kommun och Strömsunds kommun.

17 KALLELSE Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, valnämnden, miljö- och samhällsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, kulturoch fritidsnämnden, utförarstyrelsen, arvodesnämnden och gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutade den 23 april 2009, 55 bl.a. att bevilja styrelserna, nämnderna, de gemensamma nämnderna samt de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet samt fastställa kommunens årsredovisning för år I maj 2009 begärde Mats El Kott laglighetsprövning av besluten. Länsrätten i Jämtlands län har förelagt Östersunds kommun att yttra sig i ärendet. Finansutskottet fattade den 13 augusti 2009 beslut om att kommunen avger yttrande till länsrätten enligt förslag daterat den 4 augusti I detta yttrande vitsordar kommunen de faktiska omständigheter som Mats El Kott har framfört. Kommunen bestrider dock att grund för upphävande av kommunens årsredovisningar (punkt 2 kommunfullmäktiges beslut , 55) på grund av olaglighet föreligger. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Finansutskottet , 116 Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Förslag till yttrande till länsrätten i Jämtlands län Mats El Kotts överklagande s beslut , 55 som lyder: 1. beviljar ledamöterna i styrelserna, nämnderna, de gemensamma nämnderna samt de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet. 2. Kommunens årsredovisning för 2008 fastställs. Kommunstyrelsens beslut , 217 som lyder: Kommunstyrelsen vill uppmärksamma kommunfullmäktiges presidium att punkt 1 av kommunfullmäktiges beslut , 55 kan komma att upphävas i samband med laglighetsprövningen.

18 KALLELSE 28 FÖRSLAG s beslut 1. Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Valnämndens ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Miljö- och samhällsnämndens ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Vård- och omsorgsnämndens ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Socialnämndens ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Utförarstyrelsens ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Arvodesnämndens ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan Östersunds kommuns ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

19 KALLELSE 29 Dnr Försäljning av mark för ny kriminalvårdsanläggning fastigheten Skogvaktaren 1. (Hägnvägen, Torvalla). beslutade att försälja fastigheten Östersund Skogvaktaren 1 till Specialfastigheter Sverige AB för uppförande av ny kriminalvårdsanläggning i Verksmon Torvalla. Försäljningen villkorades av att hyresavtal mellan kriminalvården och Specialfastigheter rörande den nya kriminalvårdanläggningen godkändes av regeringen senast Eftersom regeringens godkännande dragit ut på tiden föreslås att tiden förlängs till utgången av Underlag för beslut Finansutskottet , 106 Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag s beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige s beslut s beslut , 5 ändras så att försäljningen av fastigheten Östersund Skogvaktaren 1 gäller under villkor att hyresavtal mellan kriminalvården och Specialfastigheter Sverige AB godkänts av regeringen senast istället för som tidigare

20 KALLELSE Motion - Flytt av Fältskärsbostället Dnr Kia Carlsson och Maj-Britt Saltin har i motion föreslagit att kommunen, i första hand, förmår Försvaret att stå för kostnaden för flytt av Fältskärsbostället på F4 som ligger inom Luftfartsverkets område. I andra hand föreslås att kommunen bekostar flytten. Kultur- och fritidsnämnden har lämnat yttrande i ärendet. Underlag för beslut Kommunstyrelsen , 157 Finansutskottet , 73 Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Kultur- och fritidsnämndens beslut Skrivelse kultur- och fritidsnämndens kansli, Motion, s beslut Motionen avslås. Motivering till beslutet Kommunen ser positivt på att Frösö Hembygdsförening vill finna en långsiktig lösning för Fältskärsbostället där allmänheten har tillgång till byggnaden. Det ligger dock på Frösö Hembygdsförening och Luftfartsverket att driva frågan om flytt och finansiera eventuella kostnader som en flytt innebär. Utdrag till Kia Carlsson och Maj-Britt Saltin samt kultur- och fritidsnämnden

21 KALLELSE 31 Dnr Motion - Inför fria arbetskläder till vård- och förskolepersonal i Östersunds kommun Alliansen för Östersund föreslår i en motion att fria arbetskläder införs till vård och förskolepersonal i Östersunds kommun. Underlag för beslut Kommunstyrelsen , 158 Personal- och organisationsutskottet , 9 Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Socialnämndens beslut 130, Socialnämndens tjänstemannaförslag Barn och utbildningsnämndens beslut 87, Barn och utbildningsnämndens tjänstemannaförslag Vård- och omsorgsnämndens beslut 65, Vård och omsorgsnämndens tjänstemannaförslag Motionen - Inför fria arbetskläder till vård- och förskolepersonal i Östersunds kommun Yrkanden Katarina Nyberg Finn: Motionen avslås. Med hänvisning till det ekonomiska läget är det i dagsläget inte möjligt att införa arbetskläder inom verksamheten. Ambitionen är dock viktig, inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv och bör därför kvarstå tills det ekonomiska läget möjliggör denna prioritering. Carina Zetterström, c: Motionen bifalls. Proposition Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen antar Katarina Nyberg Finns yrkande. Omröstning Omröstning begärs.

22 KALLELSE 32 Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Katarina Nyberg Finns yrkande. Nej-röst för bifall till Carina Zetterströms yrkande. Omröstningsresultat Med 8 ja-röster mot 7 nej-röster antar kommunstyrelsen Katarina Nyberg Finns yrkande. Närvaroförteckningen visar hur ledamöterna har röstat. s beslut Motionen avslås. Med hänvisning till det ekonomiska läget är det i dagsläget inte möjligt att införa arbetskläder inom verksamheten. Ambitionen är dock viktig, inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv och bör därför kvarstå tills det ekonomiska läget möjliggör denna prioritering. Reservation Mot beslutet, till förmån för Carina Zetterströms yrkande reserverar sig samtliga Alliansledamöter. Utdrag till socialnämnden, barn och utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden

23 KALLELSE Motion - Utred cykellift i Östersund Dnr Folkpartiet Liberalerna har i motion föreslagit kommunfullmäktige att utreda anläggandet av cykellift i Östersund och på Frösön. Miljö- och samhällsnämnden har lämnat yttrande i ärendet. Underlag för beslut Kommunstyrelsen , 191 Utvecklingsutskottet , 41 Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Miljö- och samhällsnämndens beslut Skrivelse samhällsbyggnad Motion fp, s beslut Motionen avslås. Motivering till beslutet: Åtgärderna är inte ekonomiskt genomförbara under överskådlig tid. Utdrag till Folkpartiet Liberalerna Östersund; Kjell Ericson, Gunnar Dovner, Mats El Kott, Kia Carlsson och Finn Cromberger samt miljö- och samhällsnämnden

24 KALLELSE 34 Dnr Motion - förslagsverksamhet och ekonomiska ersättningar för anställda Mats El Kott (fp) yrkar i motion, daterad den 23 januari 2009, att kommunen ska utreda förutsättningar och möjligheter att införa olika typer av resultatbaserade ekonomiska ersättningar för anställda. Mats El Kott föreslår vidare att kommunen ska aktivera förslagsverksamheten samt att i densamma införa verkningsfulla ersättningar. Underlag för beslut Kommunstyrelsen , 192 Personal- och organisationsutskottet , 16 Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Motion s beslut 1. Motionen föranleder ingen åtgärd i den del som avser att utreda möjligheter och förutsättningar att införa olika typer av resultatbaserade ekonomiska ersättningar för anställda. Kommunledningsförvaltningen utreder för närvarande de principiella frågeställningar som motionen väcker. 2. Motionen avslås i den del som avser att aktivera förslagsverksamhet i kommunen samt att i densamma införa verkningsfulla ersättningar. Frågan har tidigare utretts och verksamhetsansvariga har tagit ställning för att arbeta vidare med förbättringsgrupper i den löpande verksamheten istället för att arbeta med traditionell förslagsverksamhet. Utdrag till Mats El Kott (fp) och kommunledningsförvaltningen

25 KALLELSE 35 Dnr Motion - Utnyttja nya bokbussen även lördag och söndag Folkpartiet Liberalerna har i motion, , föreslagit kommunfullmäktige att bokbussen, under hösten 2009, ska stå på parkeringen på Lillänge under lördagar och söndagar under en försöksperiod. Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har lämnat yttrande i ärendet. Underlag för beslut Finansutskottet , 101 Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Kultur- och fritidsnämndens beslut Skrivelse kultur- och fritidsnämndens kansli, Barn- och utbildningsnämndens beslut Skrivelse barn- och utbildningsförvaltningen Motion Folkpartiet Liberalerna Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige s beslut Motionen avslås. Motivering till beslutet Ekonomiska medel för att finansiera en utökning av bokbussens öppettider finns inte i kultur- och fritidsnämndens budget och med anledning av sparbeting både 2009 och 2010 är det inte möjligt att föreslå en utökning.

26 KALLELSE 36 Dnr Rapportering av ej verkställda gynnande beslut per 30 juni 2009 Kommunen har från 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapportering ska ske en gång per kvartal till länsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Underlag för beslut Socialförvaltningens tjänstemannaförslag Bilaga, sammanställning av individrapport per den 30 juni 2009 till kommunfullmäktige Socialnämndens beslut Socialnämnden överlämnar sammanställning av rapport till kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande beslut per den 30 juni Utdrag till kommunfullmäktige, ärendeakten. Tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet

27 KALLELSE Kommunstyrelsen informerar Dnr

28 KALLELSE Anmälan av medborgarförslag Dnr Lilli-Ann Eiremo föreslår i ett medborgarförslag den 19 augusti 2009 att kommunen ska ge möjligheter till att elsanera befintliga bostäder, på försök bygga bostäder för elöverkänskliga personer i lågstrålande områden samt elsanera äldreboenden. Förslag s beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen, miljö- och samhällsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. 2. Jon Mattsson föreslår i ett medborgarförslag den 31 augusti 2009 att Östersunds kommun förbjuder inköp av vatten på flaska inom samtliga verksamhetsområden. Förslag s beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 3. Per Edström, c, föreslår i ett medborgarförslag den 28 augusti 2009 att det ska vara möjligt att få tillstånd att installera en avfallskvarn på avloppsnätet i Östersund. Förslag s beslut Medborgarförslaget remitteras till miljö- och samhällsnämnden.

29 KALLELSE Anmälan av motioner Dnr

30 KALLELSE Meddelanden och informationer Dnr

31 KALLELSE Valärenden FÖRSLAG s beslut 1. Till ny nämndeman i Bertil Eriksson, c, ställe utses Dnr Till ny nämndeman i Marcus Sillström, m, ställe utses Yngve Nilsson. 3. Ny ersättare i direktionen för gymnasieförbundet i Pelle Lundgren, c, ställe utses 4. Till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden i Galina Nordström, s, ställe utses 5. Till ny ledamot i Brf Torvalla centrum i Christina Hanning, fp, ställe utses 6. Till ny ersättare i Brf Körfältets centrum i Christina Hanning, fp, ställe utses 7. Börje Frisk, fp, avsäger sig uppdraget som ledamot i valnämnden på grund av flytt från kommunen. s beslut Avsägelsen godkänns. Till ny ledamot i valnämnden i Börje Frisks ställe utses.. 8. Till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden i Sanna Paalomas ställe utses 9. Emmanuel Touré, kd, avsäger sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

32 KALLELSE 42 s beslut Avsägelsen godkänns. Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utses Meeri Granqvist Brandum, kd. 10. Maud Andersson, s, avsäger sig uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden utses Till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden utses.

33 KALLELSE 43 Dnr Informationer från tillfälliga beredningar och kommundelsmöten

Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-26. kl 17.30. i PB-hallen, Folkets Hus

Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-26. kl 17.30. i PB-hallen, Folkets Hus Kallelse till s sammanträde kl 17.30 i PB-hallen, Folkets Hus KALLELSE 2 Ärenden Sid 1 Meddelanden om nya ledamöter och ersättare 12 2 Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning 13

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Kommunalförbundet SYDARKIVERA ARBETSORDNING 1(12) Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Antagen av kommunalförbundsfullmäktige 2015-. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 267 Reviderad 1993-08-10, 210 Reviderad 1994-12-12, 311 Reviderad 1998-04-06--07, 77 Reviderad 1999-12-13, 281 Reviderad

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 18 februari 2002, kl. 14.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera K G Abramsson, ordf. S Åke Nilsson Per-Olof Nilsson

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE Utöver det som föreskrivs om regionfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning i tillämpliga delar. Antalet

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget av fullmäktige den 20 januari 1992, 2 Ändrat av fullmäktige den 22 mars 2004, 16 Ändrat av fullmäktige den 26 januari 2010, 9 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1 Plats och tid Torsdag 23 april 2009 19.00-20.55 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman 2014-04-22 1 (17) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Protokoll 2009-11-16

Protokoll 2009-11-16 2009-11-16 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2009-11-16, klockan 17:00 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Gun-Britt Ahlin (S) Britt Gelin (S) Roger Arvidsson (S) Thomas Bäck (S) Göran Arveståhl (M) Annica

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (18) Plats och tid rum 293 i Kommunhuset kl 14.10-15.45 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg (s) Britta

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige FÖRFATTNING 1.1 Antagen av Kommunfullmäktige 101/08 Arbetsordning för kommunfullmäktige Denna arbetsordning tillsammans med kommunallagen innehåller bestämmelser som styr kommunfullmäktiges arbete. Därutöver

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sänkta förmedlingsavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Sänkta förmedlingsavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Utlåtande 2013:85 RV (Dnr 316-324/2013) Sänkta förmedlingsavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Förmedlingsavgiften tas bort

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Tisdagen den 23 april 2013, kl. 16.00 22.00 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum (matpaus 18:10-18:50) Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) Ingegerd Danielsson (FP) Lars Holmström

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling Uppsala kommuns författningssamling Arbetsordning för Uppsala kommunfullmäktige; antagen den 7 september 2015 Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 81 ledamöter. I vallagen (1997:157) finns bestämmelser

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 16 december 2013 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-08-22. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-08-22. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-08-22 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 22 augusti 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30 Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Gunvor Olson (M) Åsa Johansson (FP) Ingrid Nilsson (KD), kl.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14)

Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14) Sida Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00-19.15 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Jeanette Larsson och Anders

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-08-28 1(7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 11:00-12:00 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

Uppdatering av finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad

Uppdatering av finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad Utlåtande 2014:91 RI (Dnr 023-1152/2014) Uppdatering av finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Finanspolicy för kommunkoncernen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-03-26 1 (18) + Plats och tid: Folkets Hus, Kisa, klockan 18.00-21.00

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-03-26 1 (18) + Plats och tid: Folkets Hus, Kisa, klockan 18.00-21.00 Kommunfullmäktige 2012-03-26 1 (18) + Plats och tid: Folkets Hus, Kisa, klockan 18.00-21.00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Anders Lind, kommunchef Majlis Johansson, kommunsekreterare Agne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Hans Måhagen (S), ersättare Roger Nyman (V), ersättare Pontus Wessman (MP), ersättare Eva-Lena Hellsing, t f kommunchef

Hans Måhagen (S), ersättare Roger Nyman (V), ersättare Pontus Wessman (MP), ersättare Eva-Lena Hellsing, t f kommunchef Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-04-15 klockan 10.00 17.30 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olofsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden 2006-08-23 1(21)

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden 2006-08-23 1(21) Omsorgsnämnden 2006-08-23 1(21) Plats och tid Plenisalen 2006-08-23, kl. 13.00 14.45 Ajournering 14.20-14.30 Beslutande Lilian Stenqvist (s) ordförande Jan Friman (s) Christina Wilhelmsson (s) Bertil Berglund

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Innehåll Antalet ledamöter... 2 Ordförande och vice ordförande... 2 Presidiets

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö 2014-10-03.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö 2014-10-03. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14. f^> Ä Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom

Läs mer

Utlåtande 2004:105 RII (Dnr 119-2213/2004) Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen)

Utlåtande 2004:105 RII (Dnr 119-2213/2004) Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen) Utlåtande 2004:105 RII (Dnr 119-2213/2004) Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Avtal med Djurgårdens Hockey AB, Djurgårdens

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47 Förbundsdirektionen 36-47 Förbundsdirektionen sammanträde 36. Godkännande av dagordning 37. Utseende av justeringsperson 38. Budget och verksamhetsuppföljning 2010, kvartal 3 39. Hantering av ackumulerat

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.45 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Mästaren, kl. 08.30-11.50 ande Anne-Marie Wahlström (S) ordförande Ann-Britt Danielsson (M) vice ordförande, justerande Eva Eklund (S) ersätter A. Rännare Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson

Läs mer

Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31)

Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 322-3820/2003) Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2003:31) av Fahri

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 juni 2013 1(12) Plats och tid Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S,

Läs mer

Landstingsstyrelsen 46-70. Tid: 2011-03-22 kl 13:00-14:55 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 46-70. Tid: 2011-03-22 kl 13:00-14:55 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(10) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S), 46-62 Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta

Läs mer

Reglemente för arbetsutskottet

Reglemente för arbetsutskottet Antagen av Förbundsstyrelsen 2012-11-07, 98 DNR: 12RV0382 1 Allmänna bestämmelser I förbundsordningen anges att förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och ett kollektivtrafikutskott. De ärenden

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm 1 /SammanträdePlats/, kommunhuset, kl 18:00 20.10 Plats och tid Tom Ekwall, Susanne Carlsson Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 20 oktober 2010... Bengt Odeholm Utses att justera Justeringens

Läs mer

Landstingsfullmäktige 36-53

Landstingsfullmäktige 36-53 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum Närvarande: Se upprop 37. 36 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Mattias Olsson (V) rj er. Anne Saaristo, Kicki J Eriksson, Annita Olsson

Mattias Olsson (V) rj er. Anne Saaristo, Kicki J Eriksson, Annita Olsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Plats och tid Kommunalhuset plan 2 rum 2, kl 19:00-20:00 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson (S) Catarina Ekeståhl (M) Lars

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sida 1 (12) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19.00-20.30 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-10-02

Sammanträdesdatum 2012-10-02 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 2 oktober 2012, kl. 15.00-17.55 ANDE LEDAMÖTER Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C) Hans Eriksson (M) Anders Johansson (S) Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunfullmäktige 2010-10-18 1 (16) Plats och tid Folkets hus aula, kl. 13.00 14.31 Ajournering kl.13.13-13-15 Beslutande 25 ordinarie ledamöter och 4 ersättare Övriga Torkel Arkmo, ekonom 43, 45-46, 48

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Kommunstyrelsen 2011-06-13 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Plats och tid Kommunhuset, Mora, måndagen den 13 juni 2011, kl. 8.15- Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-13 1 (17)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-13 1 (17) Sida 2011-06-13 1 (17) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 13 juni, 2011 klockan 18.00 20.05 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer