Bildande av parkeringsbolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildande av parkeringsbolag"

Transkript

1 FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist , Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB ( NRAB ) förvärvar ett så kallat lagerbolag ( kronors bolag), som föreslås få namnet Norrköping Parkering AB ( NPAB ) och som direkt eller via bolag ska kunna uppföra, äga, driva och förvalta parkeringshus/parkeringsanläggningar samt bedriva parkeringsövervakning, 2. Fastställa att bolagsordningen för NPAB ska ha den lydelse som framgår av bilaga 1, 3. Fastställa ägardirektiv för NPAB enligt bilaga 2, 4. Godkänna att bolagsstämman i NPAB beslutar att öka aktiekapitalet i bolaget med kronor genom nyemission av aktier, 5. Godkänna att samtliga nya aktier i NPAB tecknas av NRAB till ett belopp om kronor och en överkurs om kronor, totalt kronor i pengar per aktie. Den totala överkursen kronor ska tillföras en överkursfond i NPAB, 6. Ge NRAB ett ovillkorat aktieägartillskott på kronor för att teckna de nya aktierna i NPAB, 7. Godkänna att bolagsstämman i NPAB i framtiden har rätt att efter medgivande av NRAB öka aktiekapitalet i NPAB genom nyemission, så länge detta sker inom de gränser för aktiekapitalet som anges i bolagets bolagsordning, 8. Medge att NRAB beviljas ett ovillkorat aktieägartillskott från Norrköpings kommun motsvarande det belopp NRAB varje gång betalar för nyemitterade aktier enligt punkt 7 ovan, 9. Godkänna att NPAB i förekommande fall bildar ett dotterbolag, med det föreslagna namnet Parkeringshuset Vårdtornet AB, som ska Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset Internet Norrköping

2 FÖRSLAG 2(6) uppföra, äga och förvalta ett parkeringshus samt bedriva parkeringsrörelse i kvarteret Vårdtornet i Norrköping, 10. Godkänna att NPAB vid behov bildar flera dotterbolag, som har till föremål för sin verksamhet att inom Norrköpings kommun uppföra, äga och förvalta parkeringshus/parkeringsanläggningar samt driva parkeringsrörelse, 11. Godkänna att dotterbolagen enligt punkt 9 och 10 ovan ska ha en bolagsordning med den lydelse som framgår av bilaga 3, 12. Godkänna att NPAB i förekommande fall säljer samtliga eller delar av aktierna i dotterbolagen enligt punkt 9 och 10 ovan, 13. Uppdra åt NPAB att i förekommande fall ingå erforderliga aktieägaravtal och övriga avtal till följd av delägande i de bolag som avses i punkt 9 och 10 ovan, 14. Uppdra åt NPAB eller dess helägda dotterbolag att i förekommande fall ingå servituts- hyres- och/eller annat nyttjanderättsavtal med berörda fastighetsägare avseende finansiering och nyttjande av p- platser i de parkeringshus/parkeringsanläggningar respektive bolag äger, 15. Godkänna att NPAB förvärvar fastigheten Norrköping Gåsen 2 av Norrköpings kommun till bokfört värde. s beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beviljar kommunstyrelen NPAB en låneram om ca kronor. Sammanfattning För att stimulera bostadsbyggandet i Norrköpings innerstad erfordras ett ökat utbud av parkeringsplatser. Där marknaden i övrigt inte erbjuder tillfredsställande parkeringslösningar kan kommunen ta initiativ till att parkeringshus och andra parkeringsanläggningar uppförs. Det föreslås därför att kommunen bildar ett parkeringsbolag, som uppför, förvärvar, äger och förvaltar parkeringshus/parkeringsanläggningar samt driver parkeringsrörelse. Detta kan bolaget utföra i egen regi, genom dotterbolag eller genom delägarskap i andra företag. Kostnaderna för att uppföra ett parkeringshus/parkeringsanläggning kommer att finansieras genom lån från kommunens Internbank alternativt lån från den finansiella marknaden och genom bidrag från eventuella delägare. De löpande kostnaderna för parkeringshuset/parkeringsanläggningen är avsedda att täckas främst genom intäkter från upplåtelser av p-platser dels till fastighetsägare och dels till allmänheten och genom så kallade parkeringsköp.

3 FÖRSLAG 3(6) Beskrivning av ärendet Bakgrund Det råder brist på bostäder i Norrköpings kommun. Genom att utöka och förbättra tillgången till parkeringslösningar underlättas det framtida bostadsbyggandet i kommunen. Behovet av p-platser ökar i takt med förtätning av bebyggelsen. Ett område där sådan förtätning är aktuell är kvarteret Vårdtornet. Ett antal privata fastighetsägare inom kvarteret planerar att inom en nära framtid uppföra bostadshus på sina fastigheter. Detta medför behov av p-platser. Parkeringsbehovet kan ordnas genom uppförande av ett parkeringshus. På motsvarande sätt kommer på sikt parkeringshus behöva uppföras inom flera områden i kommunen t.ex. vid Nya torget, i kvarteret Rosen och vid Resecentrum. Bildande av parkeringsbolag I syfte att stimulera bostadsbyggandet i kommunen samt verka för goda parkeringslösningar och samordna parkeringsfrågor med övrig kommunal planering är förslaget att NRAB bildar ett helägt dotterbolag, NPAB, som har till föremål för sin verksamhet att uppföra, förvärva, äga och förvalta parkeringshus/parkeringsanläggningar samt driva parkeringsrörelse. Nämnda verksamhet ska kunna drivas direkt av NPAB eller av dotterbolag, som NPAB äger ensamt eller tillsammans med andra intressenter/ fastighetsägare. Avsikten är att NPAB ska engagera sig i uppförande av parkeringshus/ parkeringsanläggningar där det finns ett uttalat behov av p-platser i första hand för bostäder och där marknaden i övrigt inte erbjuder tillfredsställande parkeringslösningar. Varje enskilt byggprojekt avseende parkeringshus/ parkeringsanläggning ska ske på initiativ av kommunens stadsbyggnadskontor i dialog med tekniska nämnden och NPAB samt godkännas av NRAB. En av NPAB:s roller blir att verka för att miljöhänsyn tas vid uppförande och förvaltning av parkeringshus/parkeringsanläggningar. Delägda parkeringshusbolag I de fall det är lämpligast att NPAB uppför, förvärvar, äger och förvaltar parkeringshus/parkeringsanläggning samt bedriver parkeringsrörelse tillsammans med andra intressenter bör det ske genom delägda aktiebolag, ett för varje parkeringshus/parkeringsanläggning. NPAB kan initialt ha en stor ägarandel i sådant bolag och sälja sina aktier i bolaget allteftersom nya intressenter tillkommer. De enskilda parkeringshusen/parkeringsanläggningarna kommer att ägas av de för ändamålet särskilt bildade bolagen, som också kommer att ansvara för upphandlingen av byggentreprenaden avseende respektive parkeringshus/parkeringsanläggning.

4 FÖRSLAG 4(6) Delägarna i respektive bolag förutsätts träffa aktieägaravtal för att reglera bland andra frågor rörande styrelsens sammansättning, beslutsordning, upphandling av byggentreprenad, finansiering och förvaltning av parkeringshuset/parkeringsanläggningen, fördelning av resultat samt överlåtelse av aktier i bolaget. Ägarandelarna i bolagen kommer sannolikt att spegla insatserna och nyttan som delägarna har av sitt delägarskap. Om NPAB äger mindre än 50 % av sådant bolag behöver bolaget i fråga inte konsolideras i Rådhus bolagskoncern. Finansiering av parkeringshus Kostnaden för att uppföra ett parkeringshus beräknas till mellan och kronor per p-plats. För att finansiera investeringen av ett parkeringshus, som ska ägas av NPAB ensamt, kommer NPAB att ta ett penninglån från kommunens Internbank. Detta innebär att finansieringen sker på samma sätt som gäller för kommunens övriga bolag. Finansieringen av investering i parkeringshus, som NPAB äger tillsammans med andra intressenter genom delägt bolag, ska i normalfallet inte ske via lån från Internbanken. I stället kan extern lånefinansiering direkt från den finansiella marknaden bli aktuell i kombination med insatt eget kapital från delägarna. NPAB:s löpande kostnader för ett parkeringshus, som bolaget äger ensamt, kommer främst att vara kapitalkostnader, löpande drifts- och underhållskostnader samt kostnader för planerat underhåll. De löpande kostnaderna ska finansieras med löpande intäkter främst från: - Upplåtelse av p-platser till fastighetsägare - Upplåtelse av p-platser till allmänheten - Eventuella intäkter från NRAB. I de fall de enskilda parkeringshusen ska ägas tillsammans med externa intressenter/fastighetsägare genom delägda bolag, kommer delägarna att bidra till finansieringen via eget kapital kombinerat med lån från den finansiella marknaden. Om i stället lösningen blir att det enskilda parkeringshuset ska ägas av NPAB eller dess helägda dotterbolag kommer berörda intressenter/fastighetsägare inom området i fråga att bidra till finansieringen genom att NPAB/dotterbolaget upplåter p-platser mot ersättning, vilket ska regleras i servituts-, hyres- eller annat lämpligt nyttjanderättsavtal med intressenterna/fastighetsägarna. Om intäkterna från upplåtelser av p-platser till allmänheten inte blir tillräckligt höga kan det bli aktuellt att NRAB överför koncernbidrag till NPAB eller kapitaliserar bolaget med ett stort eget kapital. För finansiering av investeringen i Parkeringshuset Vårdtornet (se nedan) är förslaget till kommunfullmäktige att NPAB erhåller ett eget kapital som motsvarar ungefär 50 procent av den antagna investeringen.

5 FÖRSLAG 5(6) I syfte att stärka NPAB:s ekonomi bör i framtiden övervägas om NPAB ska erhålla samtliga nettointäkter från upplåtelser av parkering på allmän plats inom nytillkomna områden i kommunen. Kommunfullmäktige får ta ställning till frågan nästa gång det blir aktuellt att planera ett nytt område. Så kallade parkeringsköp kan vara ytterligare ett sätt att finansiera uppförandet av parkeringshus. Parkeringsköp innebär att en fastighetsägare i egenskap av byggherre betalar en summa till kommunen och köper sig därmed fri från den annars gällande normen för tillskapande av p-platser i samband med nybyggnation. Däremot tillskansar sig byggherren inte på detta sätt någon rätt till specifika p-platser, utan är hänvisad till att hyra sådana på sedvanligt sätt. Uppförande av parkeringshus i NPAB:s eller dess bolags regi får inte igångsättas innan finansieringen är löst. Varje enskilt projekts ekonomi och finansiering ska i förväg redovisas till NRAB. Godkännande av NRAB krävs såväl innan NPAB för eget ägande beslutar att investera i ett parkeringshus som innan NPAB för ändamålet bildar ett helägt dotterbolag eller går in som delägare i ett bolag. Detsamma gäller investering i annan parkeringsanläggning. Det första parkeringshusprojekt som NPAB engagerar sig i kommer sannolikt att vara ett parkeringshus i kvarteret Vårdtornet. Parkeringshuset Vårdtornet Fastighetsägare, som planerar att bygga bostäder i kvarteret Vårdtornet, har i enlighet med kommunens parkeringsnorm, aviserat behov av ca 216 p- platser för de boende. Ytterligare ett antal p-platser behövs för dem som besöker eller arbetar i området. Den 26 mars i år antog stadsplaneringsnämnden en detaljplan för kvarteret Vårdtornet, som medger uppförande av ett parkeringshus med ca 400 p-platser. Inom kvarteret Vårdtornet finns möjlighet att uppföra ett rationellt parkeringshus med p-platser. Ett sådant parkeringshus (i detta dokument kallat Parkeringshuset Vårdtornet ) kan bli föremål för tredimensionell fastighetsbildning, som möjliggör byggande av bostäder på parkeringshusets tak. En del av huset kan reserveras för allmän parkering. Antagandet enligt ovan att byggkostnaden för varje p-plats uppgår till kronor innebär att kostnaden för uppförande av Parkeringshuset Vårdtornet med 320 p-platser uppgår till ca kronor (320 platser x 300 tkr). Arbete pågår med att fastställa den faktiska kostnaden för parkeringshuset. Avsikten är att Parkeringshuset Vårdtornet ska uppföras, bekostas och ägas av NPAB. Parkeringshuset beräknas vara färdigställt år NPAB kommer åtminstone initialt inte att ha någon egen personal för förvaltningen av Parkeringshuset Vårdtornet. Tjänsten kommer sannolikt att köpas av ett dotterbolag inom NRAB:s bolagskoncern.

6 FÖRSLAG 6(6) Parkeringsövervakning Enligt 12 kap 4 regeringsformen och 3 kap 16 kommunallagen får förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning överlämnas till bolag endast om det finns stöd för det i lag. Parkeringsövervakning utgör myndighetsutövning. Stöd för att överlämna parkeringsövervakning till bolag finns i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m. m. Enligt lagen förordnas parkeringsvakter av kommunen. Till parkeringsvakter får även förordnas arbetstagare hos kommunala parkeringsaktiebolag. Detta innebär att NPAB har laglig möjlighet att efter förordnande av Norrköpings kommun med egna arbetstagare sköta parkeringsövervakningen i de parkeringshus/parkeringsanläggningar bolaget uppför. Sådan övervakning blir aktuell där allmänheten har rätt att parkera. Initialt föreslås NPAB inte utöva någon parkeringsövervakning, utan denna får skötas av kommunen. En annan möjlighet är att överlåta åt privat intressent att handha parkeringsövervakningen. Styrelse och ledning De politiska ställningstagandena beträffande investering i parkeringshus/ parkeringsanläggningar görs i stadsplaneringsnämnden och i tekniska nämnden samt i styrelsen för NRAB. För att minimera de administrativa kostnaderna för NPAB föreslås att bolaget ska ha en liten styrelse bestående av enbart tjänstemän och att ledningen i NRAB ska utgöra ledning även för NPAB. Lars Stjernkvist ordförande Åsa Byman Falck kommundirektör Bilagor: 1. Bolagsordning för NPAB 2. Ägardirektiv för NPAB 3. Bolagsordning för dotterbolag till NPAB