Bildande av parkeringsbolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildande av parkeringsbolag"

Transkript

1 FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist , Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB ( NRAB ) förvärvar ett så kallat lagerbolag ( kronors bolag), som föreslås få namnet Norrköping Parkering AB ( NPAB ) och som direkt eller via bolag ska kunna uppföra, äga, driva och förvalta parkeringshus/parkeringsanläggningar samt bedriva parkeringsövervakning, 2. Fastställa att bolagsordningen för NPAB ska ha den lydelse som framgår av bilaga 1, 3. Fastställa ägardirektiv för NPAB enligt bilaga 2, 4. Godkänna att bolagsstämman i NPAB beslutar att öka aktiekapitalet i bolaget med kronor genom nyemission av aktier, 5. Godkänna att samtliga nya aktier i NPAB tecknas av NRAB till ett belopp om kronor och en överkurs om kronor, totalt kronor i pengar per aktie. Den totala överkursen kronor ska tillföras en överkursfond i NPAB, 6. Ge NRAB ett ovillkorat aktieägartillskott på kronor för att teckna de nya aktierna i NPAB, 7. Godkänna att bolagsstämman i NPAB i framtiden har rätt att efter medgivande av NRAB öka aktiekapitalet i NPAB genom nyemission, så länge detta sker inom de gränser för aktiekapitalet som anges i bolagets bolagsordning, 8. Medge att NRAB beviljas ett ovillkorat aktieägartillskott från Norrköpings kommun motsvarande det belopp NRAB varje gång betalar för nyemitterade aktier enligt punkt 7 ovan, 9. Godkänna att NPAB i förekommande fall bildar ett dotterbolag, med det föreslagna namnet Parkeringshuset Vårdtornet AB, som ska Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset Internet Norrköping

2 FÖRSLAG 2(6) uppföra, äga och förvalta ett parkeringshus samt bedriva parkeringsrörelse i kvarteret Vårdtornet i Norrköping, 10. Godkänna att NPAB vid behov bildar flera dotterbolag, som har till föremål för sin verksamhet att inom Norrköpings kommun uppföra, äga och förvalta parkeringshus/parkeringsanläggningar samt driva parkeringsrörelse, 11. Godkänna att dotterbolagen enligt punkt 9 och 10 ovan ska ha en bolagsordning med den lydelse som framgår av bilaga 3, 12. Godkänna att NPAB i förekommande fall säljer samtliga eller delar av aktierna i dotterbolagen enligt punkt 9 och 10 ovan, 13. Uppdra åt NPAB att i förekommande fall ingå erforderliga aktieägaravtal och övriga avtal till följd av delägande i de bolag som avses i punkt 9 och 10 ovan, 14. Uppdra åt NPAB eller dess helägda dotterbolag att i förekommande fall ingå servituts- hyres- och/eller annat nyttjanderättsavtal med berörda fastighetsägare avseende finansiering och nyttjande av p- platser i de parkeringshus/parkeringsanläggningar respektive bolag äger, 15. Godkänna att NPAB förvärvar fastigheten Norrköping Gåsen 2 av Norrköpings kommun till bokfört värde. s beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beviljar kommunstyrelen NPAB en låneram om ca kronor. Sammanfattning För att stimulera bostadsbyggandet i Norrköpings innerstad erfordras ett ökat utbud av parkeringsplatser. Där marknaden i övrigt inte erbjuder tillfredsställande parkeringslösningar kan kommunen ta initiativ till att parkeringshus och andra parkeringsanläggningar uppförs. Det föreslås därför att kommunen bildar ett parkeringsbolag, som uppför, förvärvar, äger och förvaltar parkeringshus/parkeringsanläggningar samt driver parkeringsrörelse. Detta kan bolaget utföra i egen regi, genom dotterbolag eller genom delägarskap i andra företag. Kostnaderna för att uppföra ett parkeringshus/parkeringsanläggning kommer att finansieras genom lån från kommunens Internbank alternativt lån från den finansiella marknaden och genom bidrag från eventuella delägare. De löpande kostnaderna för parkeringshuset/parkeringsanläggningen är avsedda att täckas främst genom intäkter från upplåtelser av p-platser dels till fastighetsägare och dels till allmänheten och genom så kallade parkeringsköp.

3 FÖRSLAG 3(6) Beskrivning av ärendet Bakgrund Det råder brist på bostäder i Norrköpings kommun. Genom att utöka och förbättra tillgången till parkeringslösningar underlättas det framtida bostadsbyggandet i kommunen. Behovet av p-platser ökar i takt med förtätning av bebyggelsen. Ett område där sådan förtätning är aktuell är kvarteret Vårdtornet. Ett antal privata fastighetsägare inom kvarteret planerar att inom en nära framtid uppföra bostadshus på sina fastigheter. Detta medför behov av p-platser. Parkeringsbehovet kan ordnas genom uppförande av ett parkeringshus. På motsvarande sätt kommer på sikt parkeringshus behöva uppföras inom flera områden i kommunen t.ex. vid Nya torget, i kvarteret Rosen och vid Resecentrum. Bildande av parkeringsbolag I syfte att stimulera bostadsbyggandet i kommunen samt verka för goda parkeringslösningar och samordna parkeringsfrågor med övrig kommunal planering är förslaget att NRAB bildar ett helägt dotterbolag, NPAB, som har till föremål för sin verksamhet att uppföra, förvärva, äga och förvalta parkeringshus/parkeringsanläggningar samt driva parkeringsrörelse. Nämnda verksamhet ska kunna drivas direkt av NPAB eller av dotterbolag, som NPAB äger ensamt eller tillsammans med andra intressenter/ fastighetsägare. Avsikten är att NPAB ska engagera sig i uppförande av parkeringshus/ parkeringsanläggningar där det finns ett uttalat behov av p-platser i första hand för bostäder och där marknaden i övrigt inte erbjuder tillfredsställande parkeringslösningar. Varje enskilt byggprojekt avseende parkeringshus/ parkeringsanläggning ska ske på initiativ av kommunens stadsbyggnadskontor i dialog med tekniska nämnden och NPAB samt godkännas av NRAB. En av NPAB:s roller blir att verka för att miljöhänsyn tas vid uppförande och förvaltning av parkeringshus/parkeringsanläggningar. Delägda parkeringshusbolag I de fall det är lämpligast att NPAB uppför, förvärvar, äger och förvaltar parkeringshus/parkeringsanläggning samt bedriver parkeringsrörelse tillsammans med andra intressenter bör det ske genom delägda aktiebolag, ett för varje parkeringshus/parkeringsanläggning. NPAB kan initialt ha en stor ägarandel i sådant bolag och sälja sina aktier i bolaget allteftersom nya intressenter tillkommer. De enskilda parkeringshusen/parkeringsanläggningarna kommer att ägas av de för ändamålet särskilt bildade bolagen, som också kommer att ansvara för upphandlingen av byggentreprenaden avseende respektive parkeringshus/parkeringsanläggning.

4 FÖRSLAG 4(6) Delägarna i respektive bolag förutsätts träffa aktieägaravtal för att reglera bland andra frågor rörande styrelsens sammansättning, beslutsordning, upphandling av byggentreprenad, finansiering och förvaltning av parkeringshuset/parkeringsanläggningen, fördelning av resultat samt överlåtelse av aktier i bolaget. Ägarandelarna i bolagen kommer sannolikt att spegla insatserna och nyttan som delägarna har av sitt delägarskap. Om NPAB äger mindre än 50 % av sådant bolag behöver bolaget i fråga inte konsolideras i Rådhus bolagskoncern. Finansiering av parkeringshus Kostnaden för att uppföra ett parkeringshus beräknas till mellan och kronor per p-plats. För att finansiera investeringen av ett parkeringshus, som ska ägas av NPAB ensamt, kommer NPAB att ta ett penninglån från kommunens Internbank. Detta innebär att finansieringen sker på samma sätt som gäller för kommunens övriga bolag. Finansieringen av investering i parkeringshus, som NPAB äger tillsammans med andra intressenter genom delägt bolag, ska i normalfallet inte ske via lån från Internbanken. I stället kan extern lånefinansiering direkt från den finansiella marknaden bli aktuell i kombination med insatt eget kapital från delägarna. NPAB:s löpande kostnader för ett parkeringshus, som bolaget äger ensamt, kommer främst att vara kapitalkostnader, löpande drifts- och underhållskostnader samt kostnader för planerat underhåll. De löpande kostnaderna ska finansieras med löpande intäkter främst från: - Upplåtelse av p-platser till fastighetsägare - Upplåtelse av p-platser till allmänheten - Eventuella intäkter från NRAB. I de fall de enskilda parkeringshusen ska ägas tillsammans med externa intressenter/fastighetsägare genom delägda bolag, kommer delägarna att bidra till finansieringen via eget kapital kombinerat med lån från den finansiella marknaden. Om i stället lösningen blir att det enskilda parkeringshuset ska ägas av NPAB eller dess helägda dotterbolag kommer berörda intressenter/fastighetsägare inom området i fråga att bidra till finansieringen genom att NPAB/dotterbolaget upplåter p-platser mot ersättning, vilket ska regleras i servituts-, hyres- eller annat lämpligt nyttjanderättsavtal med intressenterna/fastighetsägarna. Om intäkterna från upplåtelser av p-platser till allmänheten inte blir tillräckligt höga kan det bli aktuellt att NRAB överför koncernbidrag till NPAB eller kapitaliserar bolaget med ett stort eget kapital. För finansiering av investeringen i Parkeringshuset Vårdtornet (se nedan) är förslaget till kommunfullmäktige att NPAB erhåller ett eget kapital som motsvarar ungefär 50 procent av den antagna investeringen.

5 FÖRSLAG 5(6) I syfte att stärka NPAB:s ekonomi bör i framtiden övervägas om NPAB ska erhålla samtliga nettointäkter från upplåtelser av parkering på allmän plats inom nytillkomna områden i kommunen. Kommunfullmäktige får ta ställning till frågan nästa gång det blir aktuellt att planera ett nytt område. Så kallade parkeringsköp kan vara ytterligare ett sätt att finansiera uppförandet av parkeringshus. Parkeringsköp innebär att en fastighetsägare i egenskap av byggherre betalar en summa till kommunen och köper sig därmed fri från den annars gällande normen för tillskapande av p-platser i samband med nybyggnation. Däremot tillskansar sig byggherren inte på detta sätt någon rätt till specifika p-platser, utan är hänvisad till att hyra sådana på sedvanligt sätt. Uppförande av parkeringshus i NPAB:s eller dess bolags regi får inte igångsättas innan finansieringen är löst. Varje enskilt projekts ekonomi och finansiering ska i förväg redovisas till NRAB. Godkännande av NRAB krävs såväl innan NPAB för eget ägande beslutar att investera i ett parkeringshus som innan NPAB för ändamålet bildar ett helägt dotterbolag eller går in som delägare i ett bolag. Detsamma gäller investering i annan parkeringsanläggning. Det första parkeringshusprojekt som NPAB engagerar sig i kommer sannolikt att vara ett parkeringshus i kvarteret Vårdtornet. Parkeringshuset Vårdtornet Fastighetsägare, som planerar att bygga bostäder i kvarteret Vårdtornet, har i enlighet med kommunens parkeringsnorm, aviserat behov av ca 216 p- platser för de boende. Ytterligare ett antal p-platser behövs för dem som besöker eller arbetar i området. Den 26 mars i år antog stadsplaneringsnämnden en detaljplan för kvarteret Vårdtornet, som medger uppförande av ett parkeringshus med ca 400 p-platser. Inom kvarteret Vårdtornet finns möjlighet att uppföra ett rationellt parkeringshus med p-platser. Ett sådant parkeringshus (i detta dokument kallat Parkeringshuset Vårdtornet ) kan bli föremål för tredimensionell fastighetsbildning, som möjliggör byggande av bostäder på parkeringshusets tak. En del av huset kan reserveras för allmän parkering. Antagandet enligt ovan att byggkostnaden för varje p-plats uppgår till kronor innebär att kostnaden för uppförande av Parkeringshuset Vårdtornet med 320 p-platser uppgår till ca kronor (320 platser x 300 tkr). Arbete pågår med att fastställa den faktiska kostnaden för parkeringshuset. Avsikten är att Parkeringshuset Vårdtornet ska uppföras, bekostas och ägas av NPAB. Parkeringshuset beräknas vara färdigställt år NPAB kommer åtminstone initialt inte att ha någon egen personal för förvaltningen av Parkeringshuset Vårdtornet. Tjänsten kommer sannolikt att köpas av ett dotterbolag inom NRAB:s bolagskoncern.

6 FÖRSLAG 6(6) Parkeringsövervakning Enligt 12 kap 4 regeringsformen och 3 kap 16 kommunallagen får förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning överlämnas till bolag endast om det finns stöd för det i lag. Parkeringsövervakning utgör myndighetsutövning. Stöd för att överlämna parkeringsövervakning till bolag finns i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m. m. Enligt lagen förordnas parkeringsvakter av kommunen. Till parkeringsvakter får även förordnas arbetstagare hos kommunala parkeringsaktiebolag. Detta innebär att NPAB har laglig möjlighet att efter förordnande av Norrköpings kommun med egna arbetstagare sköta parkeringsövervakningen i de parkeringshus/parkeringsanläggningar bolaget uppför. Sådan övervakning blir aktuell där allmänheten har rätt att parkera. Initialt föreslås NPAB inte utöva någon parkeringsövervakning, utan denna får skötas av kommunen. En annan möjlighet är att överlåta åt privat intressent att handha parkeringsövervakningen. Styrelse och ledning De politiska ställningstagandena beträffande investering i parkeringshus/ parkeringsanläggningar görs i stadsplaneringsnämnden och i tekniska nämnden samt i styrelsen för NRAB. För att minimera de administrativa kostnaderna för NPAB föreslås att bolaget ska ha en liten styrelse bestående av enbart tjänstemän och att ledningen i NRAB ska utgöra ledning även för NPAB. Lars Stjernkvist ordförande Åsa Byman Falck kommundirektör Bilagor: 1. Bolagsordning för NPAB 2. Ägardirektiv för NPAB 3. Bolagsordning för dotterbolag till NPAB

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 26 mars 2018 och av bolagsstämman den 17 april

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

Förslag till koncernbildning

Förslag till koncernbildning PROTOKOLLSUTDRAG KS 130 2019-06-18 1/4 Dnr KS/2019:281-001 Förslag till koncernbildning Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. bilda ett aktiebolag med namnet Strängnäs Kommunföretag AB, 2. bildandet

Läs mer

Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland

Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-23 Kommunledningskontoret Dnr KS 2015-296 Susanne Aman Kommunstyrelsen Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Marie Jacobsson Strateg 040-675 31 12 Marie.Jacobsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-05-17 Dnr 1700225 1 (5) Regionstyrelsens arbetsutskott Ombudsinstruktion inför årsstämmor

Läs mer

5. Ägardirektiv 2014 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/70-107

5. Ägardirektiv 2014 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/70-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 9 (30) 2014-02-10 Ks 5. Ägardirektiv 2014 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/70-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Ägardirektiv för Hyresbostäder i Norrköping AB. Senast fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2018 och av bolagsstämman den 17 april 2018.

Ägardirektiv för Hyresbostäder i Norrköping AB. Senast fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2018 och av bolagsstämman den 17 april 2018. Ägardirektiv Ägardirektiv för Hyresbostäder i Norrköping AB KS 2015/0886-3 Senast fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2018 och av bolagsstämman den 17 april 2018. Genom detta specifika ägardirektiv

Läs mer

Förvärv av Älvsjödepån

Förvärv av Älvsjödepån 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Trafiknämnden 2013-11-19, punkt 3 TN 2013-0660 Förvärv av Älvsjödepån Ärendebeskrivning I ärendet föreslås SL förvärva bolag innehållande fastigheten Varubudet

Läs mer

Bildande av samägt aktiebolag för utveckling av infrastruktur och kommunikationer samt kapitalisering av sådant bolag

Bildande av samägt aktiebolag för utveckling av infrastruktur och kommunikationer samt kapitalisering av sådant bolag Dnr KS-2014-157 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteyttrande 2014-03-17 Dan Tågmark, 054-540 10 04 dan.tagmark@karlstad.se Kommunstyrelsen Bildande av samägt aktiebolag för utveckling

Läs mer

Särskilt ägardirektiv för Sankt Kors Fastighets AB med dotterbolag

Särskilt ägardirektiv för Sankt Kors Fastighets AB med dotterbolag Särskilt ägardirektiv för Sankt Kors Fastighets AB med dotterbolag Dokumenttyp: Regler Fastställd av: Kommunfullmäktige i Linköping Datum: 2019-03-26, 115 Antagen vid bolagsstämma: 2019-05-10 Giltighetstid:

Läs mer

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-09-22 Dnr: RS 2015-632 Regionstyrelsen Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2015 att tillsammans

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:19 2019-04-29 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. BESLUT

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

Godkännande av försäljning av Malmö kommuns parkeringsa k- tiebolags fastighet Aktern 4

Godkännande av försäljning av Malmö kommuns parkeringsa k- tiebolags fastighet Aktern 4 SIGNERAD 2013-10-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-30 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist Tjänsteskrivelse claesinge.wennstrom@malmo.se Godkännande av försäljning av Malmö kommuns

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB Bilaga G Styrelsen 2016-12-19 1 Diarienummer: 0106/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Läs mer

Affärsplan. Affärsplan AB Industristaden AB Industristaden

Affärsplan. Affärsplan AB Industristaden AB Industristaden Affärsplan 2019 Affärsplan 2019 AB Industristaden AB Industristaden Innehållsförteckning 1. Styrelseordförandes Inledning... 3 2. Vision, affärsidé och värdegrund... 4 2.1 Halmstads kommuns vision... 4

Läs mer

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364)

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Kommunfullmäktige 2013-10-28 31 11 Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Ärendebeskrivning

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Särskilt ägardirektiv för Lejonfastigheter AB med dotterbolag

Särskilt ägardirektiv för Lejonfastigheter AB med dotterbolag Särskilt ägardirektiv för Lejonfastigheter AB med dotterbolag Dokumenttyp: Regler Fastställd av: Kommunfullmäktige i Linköping Datum: 2019-03-26, 114 Antagen vid bolagsstämma: 2019-05-10 Giltighetstid:

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 101 Hemställan om godkännande för försäljning av Malmö kommuns parkeringsaktiebolags fastighet Aktern 4 (Dnr STK-2013-813) Till

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-04-25 1 (10) Plats och tid Bruksgymnasiet, Gimo, kl. 15.30-16.45 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommundirektör Curt Nilsson, 74 Fredrik Borgelin, 76 Annila

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:20 2012-07-23 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

att överlämna årsredovisningen för Nykvarns Kommunkoncern AB till

att överlämna årsredovisningen för Nykvarns Kommunkoncern AB till TJÄNSTESKRIVELSE 2019-03-02 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se KS/2019:124 Förvaltningens förslag till beslut Årsredovisning 2018 för Kommunstyrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:07 2012-02-21 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas

Läs mer

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Styrelsens i Arcam AB (publ) förslag till Årsstämman om incitamentsprogram omfattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till vissa medarbetare Styrelsen

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB

Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB 006:81 Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås kommuns Parkerings AB, nedan kallat bolaget, och är antagna

Läs mer

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Ärende 8 Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Tjänsteskrivelse 2013-05-16 KS 2013.0157 Handläggare: Patrik Haasma Breddning av ägandet i Karlskoga Biogas AB Sammanfattning Karlskoga Energi och Miljö

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:05 2014-02-11 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

ÄGARDIREKTIV ÅR 2018 FÖR VÄSTERVIKS BOSTADS AB. 2. Bolagets ändamål med verksamheten

ÄGARDIREKTIV ÅR 2018 FÖR VÄSTERVIKS BOSTADS AB. 2. Bolagets ändamål med verksamheten ÄGARDIREKTIV ÅR 2018 FÖR VÄSTERVIKS BOSTADS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2018-02-26 21 1. Föremål för verksamheten Västerviks Bostads AB ska enligt bolagsordningen inom Västerviks kommun direkt

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:27 2019-07-06 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. BESLUT

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:48 2014-10-22 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. BESLUT

Läs mer

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6)

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 205-04-2 KS 203/058 5026 Rev 205-04-30 Kommunfullmäktige Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren, 6 och del av Kvarnholmen

Läs mer

Förvärv av fastighetsbolag med tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Slakthusområdet

Förvärv av fastighetsbolag med tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Slakthusområdet Styrelse 2011-09-01 Ärende 3 2011-08-29 Sid. 1(6) Peter Kvarnhem 08-508 29 390 Förvärv av fastighetsbolag med tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Slakthusområdet Förslag till beslut Styrelsen föreslås

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern ABs

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:11 2011-04-07 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen

Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-09-13 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:465 Ann-Sofi Salomon 016-710 50 26 1 (2) Kommunstyrelsen Godkännande av överlåtelser av näringslivsfastigheter från Eskilstuna

Läs mer

Markanvisningsavtal, Årby Norra

Markanvisningsavtal, Årby Norra Kommunstyrelsen 2019-09-04 Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad KSKF/2019:190 Karin Israelsson 1 (2) Kommunstyrelsen Markanvisningsavtal, Årby Norra Förslag till beslut Markanvisningsavtal med Svenska

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Colabitoil Sweden AB (publ), 556478-4485, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 20 februari 2019, kl. 13:00 bolagets styrelserum på Fabriksvägen

Läs mer

183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering AB (KSKF/2016:465)

183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering AB (KSKF/2016:465) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(3) 183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Förvärv av nybildade aktiebolag inom koncernen SGA Fastigheter AB

Förvärv av nybildade aktiebolag inom koncernen SGA Fastigheter AB STADSLEDNINGSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE SLK DNR 022-1917/2011 SID 1 (6) Handläggare SLK: Katharina Gratschew, tfn 08-508 29 311 Handläggare Stockholms Stadshus AB: Andreas Jaeger tfn 08-508 29 269 Till

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 KS-2014/1203.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:45 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Försäljning av aktieposter i AB Transitio Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse föreslår

Läs mer

Ärendet Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal

Ärendet Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal TJÄNSTESKRIVELSE 2017-03-03 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se KS/2017:100 Årsredovisning 2016 för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 16 (50) 2016-09-26 Kf Ks 298 8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner bolagsordning och ägardirektiv 2016 för Oskarshamns hamn AB

Läs mer

Genomförandebeslut gällande Stockholm Parkerings nyproduktion av parkeringshus i Hagastaden

Genomförandebeslut gällande Stockholm Parkerings nyproduktion av parkeringshus i Hagastaden Stadsledningskontoret Stockholms Stadshus AB Sida 1 (6) 2017-08-22 Ärende 9 Handläggare SLK: Ebba Agerman Telefon: 08-508 29 790 Stadshus AB: Peter Dahlberg Telefon: 08-508 29 323 Till Koncernstyrelsen

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1406-0797 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Föredragande

Läs mer

Förvärv av tomträtt. Förslag till beslut. Styrelse Ärende Styrelsen föreslås besluta följande.

Förvärv av tomträtt. Förslag till beslut. Styrelse Ärende Styrelsen föreslås besluta följande. Styrelse 2014-04-03 Ärende 10 2014-02-20 Peter Kvarnhem 08-508 29 390 Förvärv av tomträtt Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta följande. 1. Styrelsen godkänner att Fastighets AB Charkuteristen

Läs mer

Samordning av VA-verksamheten med Roslagsvatten Dnr KS12/

Samordning av VA-verksamheten med Roslagsvatten Dnr KS12/ 2013-01-14 Mats Falås VA- och Renhållningschef 08 560 39 336 Mats.Falas@ekero.se Kommunstyrelsen Samordning av VA-verksamheten med Roslagsvatten Dnr KS12/181-303 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Delägarskap i Invest in Norrbotten AB

Delägarskap i Invest in Norrbotten AB Kommunfullmäktige 2012-05-28 107 251 2012-05-14 106 269 2012-04-23 36 76 Dnr 12.229-14 majkf23 Delägarskap i Invest in Norrbotten AB Bilagor: Affärsplan Bolagsordning Aktieägaravtal Förslag till beslut

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Företagspolicy för Hällefors kommun

Företagspolicy för Hällefors kommun Företagspolicy för Hällefors kommun 2(4) I enlighet med bestämmelserna i 3 kapitlet 16-18 Kommunallagen (1991:900), (KL) har Hällefors kommun valt att bedriva viss kommunal verksamhet i aktiebolagsform.

Läs mer

Regler för Region Jämtland Härjedalen som ägare i bolag och medlem i föreningar. Version: 1. Beslutsinstans: Regionfullmäktige

Regler för Region Jämtland Härjedalen som ägare i bolag och medlem i föreningar. Version: 1. Beslutsinstans: Regionfullmäktige Härjedalen som ägare i bolag och Version: 1 Beslutsinstans: Regionfullmäktige ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-10-19 Nyutgåva Regionfullmäktige 2(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3(7)

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

Inriktningsbeslut för Stockholms Stads Parkerings AB avseende nytt parkeringsgarage i Hjorthagen

Inriktningsbeslut för Stockholms Stads Parkerings AB avseende nytt parkeringsgarage i Hjorthagen Stadsledningskontoret Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-08-18 Ärende 7 Handläggare Stadshus AB: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 SLK: Ebba Agerman Telefon: 08-508 29 790 Till

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2013-013 Datum: 2013-02-07 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco BÅSTADS KOMMUNALA BOLAG KRINGGÅR REGELVERK

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2009-01-13 Ärendelista Sid nr Justering...2 526 Information om arenor för idrott och kultur...3 527 Information om översyn renodla penningströmmarna mellan kommunen och Stadsbacken

Läs mer

Ägardirektiv för Norrköping Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Norrköping Vatten och Avfall AB Ägardirektiv 2016-12-05 Ägardirektiv för Norrköping Vatten och Avfall AB Utfärdat av kommunfullmäktige senast den 26 september 2016 och fastställt av bolagsstämman den 26 oktober 2016. Genom detta specifika

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB?

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB? FAQ VERKSAMHETEN.u. Vad är syftet med X2AB? Syftet med X2ABs verksamhet är att erbjuda regionala kollektivtrafikmyndigheter,länstrafikbolag och trafikföretag en möjlighet att driva gemensamma utvecklingsprojekt

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

1.1 Kostnadseffektiva och funktionella lokaler för kommunens verksamheter

1.1 Kostnadseffektiva och funktionella lokaler för kommunens verksamheter Beslutat av kommunfullmäktige 2017-11-06 Ägardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter AB Huddinge kommuns verksamheter ska ha tillgång till funktionella och kostnadseffektiva lokaler bl a vilket möjliggörs

Läs mer

Avtal mellan Västerås stad och Västerås Parkerings AB avseende köp av administrativa tjänster och parkeringsövervakning 2018

Avtal mellan Västerås stad och Västerås Parkerings AB avseende köp av administrativa tjänster och parkeringsövervakning 2018 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2018-02-22 Sida 1 (1) Diarienr TN 2018/00113-3.12.4 Teknik- och fastighetsförvaltningen Anneli Asplin Epost: anneli.asplin@vasteras.se Kopia till Styrelsen för Västerås Parkerings

Läs mer

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Erik L'Estrade, Infrastrukturplanerare Telefon: 0176-747 26 E-post: erik.lestrade@norrtalje.se Dnr: 15-0940 Till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Antagande av parkeringsstrategi

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

7 Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2019 LS

7 Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2019 LS 7 Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2019 LS 2018-0916 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2018-10-24 LS 2018-0916 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen 2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 214 tillhörande detaljplan för kvarteret Mjölnaren med närområde (Omvandling av Västgötegatan med bostäder, hotell, butiker, parkeringshus, med mera) inom Nordantill i Norrköping

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år LS

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år LS Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2018 9 LS 2017-1386 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2018-01-17 LS 2017-1386 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal

Läs mer