Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning Kommunalt parkeringsbolag"

Transkript

1 TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand , Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett kommunalt parkeringsbolag och att redovisa förslag på organisation, ägardirektiv och bolagsordning. Uppdraget ska redovisas på arbetsutskottets sammanträde i november Den centrumnära parkeringen i Trelleborg kännetecknas av bristande tillgänglighet och framkomlighet. Stora ytor tas i anspråk för parkeringsplatser, ytor som finns i attraktiva lägen och skulle kunna användas för bostäder, handel eller andra verksamheter. Parkeringsplatserna är utspridda och saknar enhetlig struktur och logik gällande avgift och tillåten parkeringstid. En hög andel av de centrala parkeringsplatserna upptas för boende- eller arbetsplatsparkering vilket minskar tillgängligheten och omsättningen på lediga parkeringsplatser för handeln. Kommande pågatågstrafik och resecentrum vid Trelleborg C kommer sannolikt att öka problematiken med parkering i centrum. Även framtida bostadsförtätning i centrum påverkar parkeringssituationen. Ett förslag till Parkeringsstrategi tillhörande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad har tagits fram av Trivector Traffic AB. I förslaget framgår att det kommer att bli nödvändigt att uppföra parkeringshus. Vidare föreslår man bland annat införande av parkeringszoner med enhetliga parkeringsavgifter. För genomförandet av parkeringsstrategin är det lämpligt att se över organisationen. För uppförande och drift av parkeringshus är det lämpligt att detta är skilt från kommunens skattefinansierade organisation. Trelleborg1000, v 1.0, Utredning Parkeringsstrategi Den framtagna parkeringsstrategin föreslår att tre parkeringshus byggs i centrumnära lägen fram till Av dessa lägen är två på kommunalägd mark och ett ägs av ett kommunalt bolag. Man öppnar även för att bygga eller utreda ytterligare något läge. Parkeringshusen är tänkta att ersätta parkeringsytor som Trelleborgs kommun Telefonväxel: E-post: Postadress: Trelleborg Org.nr:

2 2 (5) försvinner vid förtätning, mindre parkeringsplatser som tas bort och behov av boendeparkering vid nybyggnation av bostäder. Parkeringsstrategin föreslår även ändringar för parkeringsnormen och zonindelning av centrum med skilda nivåer på parkeringsavgiften. Trelleborg har ett tydligt behov av effektivare parkering i centrum, vilket framgår av parkeringsstrategin. Parkeringsstrategin visar också att yteffektiva parkeringar behövs i form av parkeringshus. Investeringskostnaden för ett parkeringshus ställer höga krav på finansieringsmöjligheterna. Inriktningen i parkeringsstrategin med hög beläggningsgrad och omsättning ger möjligheter för en god finansiering. Parkeringsstrategin har även andra syften än att lösa parkeringsfrågan. Det handlar om gynna andra trafikslag framför bilen, att undvika biltrafik genom centrum och att stimulera förtätning av centrum. Detta påverkar placeringen av parkeringshus och markparkeringar vilket troligen leder till att det huvudsakligen blir kommunen som får se till att dessa parkeringar byggs. Det utesluter eller utestänger dock inte privata aktörer att verka på parkeringsmarknaden i Trelleborg. För att lösa parkeringsfrågan vid nybyggnation av bostäder eller arbetsplatser i centrum menar man i parkeringsstrategin att gemensamhetsanläggningar kan användas. Kostnader för att anlägga parkering En markparkering kostar mellan och kronor per plats att anlägga. Totalkostnaden per år ligger runt till kronor vilket ger en månadskostnad på 500 till 700 kronor per bilplats. För ett parkeringshus skulle byggkostnaden per bilplats kunna hamna runt till kronor. Totalkostnad per bilplats och år blir då ungefär mellan och kronor och månadskostnaden mellan och kronor per bilplats. För underjordiska parkeringsplatser kan man räkna med en byggkostnad per bilplats på kronor för första källarplan, -1, och därefter kronor på plan -2 och kronor på plan -3. Parkeringsköp Om brist på utrymme uppstår vid förtätning eller nybyggnation tillämpar många kommuner möjligheten till civilrättsliga parkeringsköp. Dessa köp bygger på att kommunen mot betalning från fastighetsägaren anordnar parkering i gemensamma anläggningar. Det finns två varianter på detta, friköp och avlösen. Friköp innebär att fastighetsägaren betalar ett engångsbelopp till exempelvis kommunen som då själv eller via sitt parkeringsbolag åtar sig att anlägga parkeringsplatser. Nivån på avgiften kan läggas på cirka halva anläggningskostnaden och resterande kostnad finansieras via parkeringsintäkter. Något krav ställs inte på att fastighetsägaren ska hyra ett visst antal platser. Avlösen innebär att fastighetsägaren förbinder sig att under ett antal år, ofta minst 25 år, hyra bilplatserna. Ibland lånar även fastighetsägaren ut ett belopp som motsvarar kostnaden för att anlägga bilplatser.

3 3 (5) Kostnaden för parkeringsköp kan hållas lägre än kostnaden för att anlägga egna parkeringsplatser genom att parkeringsplatserna utnyttjas effektivare samt att inga outnyttjade parkeringsplatser behöver anläggas. Parkeringsavgiften kan läggas på de som har behov av parkering medan boende som saknar eller valt bort bil inte behöver vara med och finansiera kostnader för parkeringsplatser. Andra kommuner Fem kommuner med kommunala parkeringsbolag har undersökts, Lund, Malmö, Borås, Umeå och Örnsköldsvik. Samtliga dessa kommunala parkeringsbolag driver och förvaltar parkeringshus, andra parkeringsanläggningar och parkeringsplatser. Verksamhetsidén för respektive bolag är i grunden att lösa parkeringsproblem där centrumparkering har en särskild ställning och det uttrycks: Erbjuda parkeringsmöjligheter i centrala lägen och i en god miljö Skapa plats God parkeringsservice. Lätt att hitta p-plats. God framkomlighet för utryckningsfordon Attraktiva, tillgängliga platser i trygg parkeringsmiljö. Centrum tillgängligt Tillgängliga p-platser till lägsta möjliga pris Två av bolagen, Malmö och Umeå, marknadsför att man förvaltar parkeringsplatser för privata fastighetsägare. Uppdragen skiljer sig något åt. Fyra av parkeringsbolagen, Lund undantaget, handhar även parkeringsövervakning på gatumark på uppdrag av respektive kommuns tekniska nämnd. Två bolag driver och förvaltar även privata parkeringsplatser på uppdrag åt privata fastighetsägare. Utöver detta förekommer att bolagen handhar fordonsflyttning och parkeringstillstånd för miljöbilar och nyttofordon. Ekonomiskt varierar resultaten för parkeringsbolagen. Umeå och Borås har de senaste åren varit stabila och haft ett resultat efter finansiella poster på 4-7 miljoner kronor. Organisation för kommunalt parkeringsbolag Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt och att det finns förutsättningar för ett kommunalt parkeringsbolag i Trelleborg. För att kunna genomdriva parkeringsstrategin är bedömningen att detta kommunala parkeringsbolag bör ta ett helhetsgrepp utifrån en övergripande verksamhetsidé. Det innebär att parkeringsbolaget äger och driver parkeringshus äger och driver framtida markparkeringar driver kommunala markparkeringar handhar parkeringsövervakning på gatumark hanterar fordonsflyttning

4 4 (5) hanterar parkeringstillstånd löser parkeringsbehov för boendeparkering Förslaget är att Trelleborgs kommuns parkerings AB blir ett helägt kommunalt bolag med egen personal och VD och att man tar över kommunal personal som arbetar inom parkeringsområdet. Ägardirektiv och bolagsordning Till följd av en lagändring i kommunallagen håller bolagsordningarna för de kommunala bolagen på att revideras vilket även ger återverkningar på ägardirektiven. Nedanstående förslag berör de särskilda ägardirektiven och det i bolagsordningen som gäller för det enskilda bolaget. Även ekonomi, utdelning och aktiekapital specificeras för varje bolag men är i nuläget för tidigt att ange då investeringstakt för byggande av parkeringshus samt zoner och avgifter inte är beslutade. Ägardirektiv Trelleborgs kommuns parkerings AB bör förstås ha samma generella direktiv som gäller för samtliga kommunala bolag i Trelleborgs kommun. För de särskilda direktiven avseende uppdraget och miljö föreslås: Uppdraget Bolagets verksamhet är att tillhandahålla tillgängliga och attraktiva parkeringsanläggningar, driva parkeringsrörelse och parkeringsövervakning i enlighet med fastslagen parkeringsstrategi. Bolaget ska även övervaka parkeringsvillkor inom Trelleborgs kommun som fastställts av tekniska nämnden, hantera fordonsflyttning och parkeringstillstånd samt ingå avtal gällande parkeringsköp med fastighetsägare. Miljö Parkeringsanläggningars placering och tillgänglighet ska styras av minsta möjliga miljöpåverkan och fordonsrörelser. Bolaget ska inte i sin marknadsföring uppmuntra bilåkande. Bolagsordning För det som handlar om verksamhet och ändamål föreslås: Föremålet för bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är att i Trelleborgs kommun tillhandahålla tillgängliga och attraktiva parkeringsanläggningar, driva parkeringsrörelse och parkeringsövervakning i enlighet med fastslagen parkeringsstrategi. Bolaget ska även övervaka parkeringsvillkor inom Trelleborgs kommun som fastställts av tekniska nämnden, hantera fordonsflyttning och parkeringstillstånd samt handlägga avtal gällande parkeringsköp med fastighetsägare. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsen i Trelleborg inseende och har att följa av kommunfullmäktige i Trelleborg utfärdade ägardirektiv samt

5 5 (5) andra direktiv i den mån dessa inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. I det fall det finns motstridiga uppgifter i bolagsordning och ägardirektiv, gäller bolagsordningen. Ändamål Ändamålet för bolaget är att genom parkeringsanläggningar i centrumnära lägen och väl fungerande parkeringsövervakning bidra till en attraktiv centrumhandel och möjlighet att utveckla och förtäta bebyggelsen i Trelleborgs stad samt att bidra till att skapa tillgänglighet och trafiksäkerhet i Trelleborgs kommun. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Trelleborgs kommun. Fortsatt hantering av ärendet För att bilda ett kommunalt parkeringsbolag är den grundläggande förutsättning byggande av parkeringshus i kommunal regi. Något beslut om detta har inte fattats än. Det finns ett framtaget förslag på parkeringsstrategi, med förslag på reviderad parkeringsnorm, men denna är en rapport tillhörig Fördjupad Översiktsplan för Trelleborgs stad. Den föreslagna parkeringsstrategin med parkeringsnorm behöver därför antas som ett styrdokument av kommunfullmäktige innan beslut om kommunalt parkeringsbolag fattas. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att - Godkänna utredningen om kommunalt parkeringsbolag. - Föreslå kommunstyrelsen besluta att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att godkänna parkeringsstrategin för antagande av kommunfullmäktige.

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Parkeringsnorm för Karlstads kommun

Parkeringsnorm för Karlstads kommun Parkeringsnorm för Karlstads kommun Riktlinjer för beräkning Antagen av Stadsbyggnadsnämnden 201X-xx-xx 1 BAKGRUND Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Stadsbyggnadsnämnden att revidera nuvarande

Läs mer

Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun

Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun Datum 2011-02-10 Titel: Parkeringspolicy i Kungälvs kommun Dnr 2009/ 1330-514 Författare: Evalena Rydqvist, Jenny Bjønness Bergdahl Samhällsbyggnad i Kungälvs kommun,

Läs mer

Parkering i Linköping

Parkering i Linköping Parkering i Linköping Del 1 - Nuläge Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 403 14 Göteborg Telefon 031-62 76 22 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se Projektnummer: 2391 582 000 Dokumentversion: 1.0 Författare:

Läs mer

PARKERINGSSTRATEGI FÖR POTTHOLMEN

PARKERINGSSTRATEGI FÖR POTTHOLMEN RAPPORT PARKERINGSSTRATEGI FÖR POTTHOLMEN VERSION 2 2014-04-17 Sammanfattning Tyréns AB fick 2013-10-28 uppdrag att studera en strategi för att hantera olika parkeringslösningar för Pottholmen som går

Läs mer

Parkeringsutredning Örnsköldsvik

Parkeringsutredning Örnsköldsvik Rapport: 2013:111 / Version: 1.2 Parkeringsutredning Örnsköldsvik Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning Örnsköldsvik Serie nr: 2013:111 Projektnr: 13151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE. Parkeringspolicy. Riktlinjer för parkering i Gävle kommun. Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE. Parkeringspolicy. Riktlinjer för parkering i Gävle kommun. Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014 SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Parkeringspolicy Riktlinjer för parkering i Gävle kommun Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014 Parkeringspolicy Riktlinjer för parkering i Gävle kommun Gävle kommun 2014 www.gavle.se

Läs mer

Nacka kommun. Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process. Stockholm 2015-03-12

Nacka kommun. Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process. Stockholm 2015-03-12 Nacka kommun Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process Stockholm 2015-03-12 Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process Datum 2015-03-12 Uppdragsnummer 1320010314 Anna

Läs mer

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark 2013-11-21 1 (6) Dnr TEN 2012/682 PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark Parkeringssituationen i Järfälla Dagens parkeringsutbud och beläggning

Läs mer

Parkeringsutredning. KS 2013-73

Parkeringsutredning. KS 2013-73 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-11-12 347 Parkeringsutredning. KS 2013-73 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Parkeringstal för nya bostäder i Stockholms län

Parkeringstal för nya bostäder i Stockholms län Parkeringstal för nya bostäder i Stockholms län Sammanställning och jämförelse RAPPORT september 2014 Författare Pelle Envall, Jesper Skiöld, Merle Breyer och Elin Celik 1 (31) Innehållsförteckning Sammanfattning...4

Läs mer

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter.

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Helsingborg 5 mars 2007 Enligt sändlista (VGV) Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Den nu gällande parkeringsnormen

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Parkeringsplan. Mars 2013. på väg mot ett Stockholm i världsklass. Framkomlighetsstrategi. www.stockholm.se/trafikkontoret

Parkeringsplan. Mars 2013. på väg mot ett Stockholm i världsklass. Framkomlighetsstrategi. www.stockholm.se/trafikkontoret Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-10, 22 Framkomlighetsstrategi Parkeringsplan Mars 2013 på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafikkontoret Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 3

Läs mer

PARKERINGSSTRATEGI. Parkeringszoner Täby kommun. Täby kyrkby. Gullsjön. Visinge. Visinge Gribbylund. Gribbylund. Erikslund

PARKERINGSSTRATEGI. Parkeringszoner Täby kommun. Täby kyrkby. Gullsjön. Visinge. Visinge Gribbylund. Gribbylund. Erikslund [ANTAGANDEHANDLING] 2013-12-10 SBN 243/2013-30 PARKERINGSSTRATEGI Handbok Parkeringszoner Täby kommun Vallentunasjön Täby Täby kyrkby kyrkby Ullnasjön Gullsjön Löttingelund Löttingelund Lövbrunna Lövbrunna

Läs mer

Remissversion augusti 2012

Remissversion augusti 2012 Framkomlighetsstrategi Förslag till Parkeringsplan Remissversion augusti 2012 på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafikkontoret Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 3 3. Fakta om dagens

Läs mer

Rapport2001:01. Ägardirektiv i allmännyttan. Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft?

Rapport2001:01. Ägardirektiv i allmännyttan. Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft? Rapport2001:01 2013:1 Rapport Ägardirektiv i allmännyttan Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft? Författare: Lisa Mörtlund Rapport 2013:1 Ägardirektiv i allmännyttan Vad har ändrats sedan nya

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110/Version:0.9 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning för Stationsområdet

Läs mer

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen PA RKERINGSNORM för Kvar nholmen och Malmen Augusti 2012 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ Tel: 010-452 20 00 Org.nr: 556194-7986 Ombud: Jonas Andersson Uppdragsansvarig: Per Eneroth Bitr

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

KALLELSE. 18 Förlängning av avtal gällande Brains and Bricks KS/2013:551 MSK 198

KALLELSE. 18 Förlängning av avtal gällande Brains and Bricks KS/2013:551 MSK 198 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-11-21 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 27 november 2013, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde

Läs mer

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-19 30 Fastställda

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Eva Borg (S)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-06-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 16 juni 2015 klockan 9 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. nformation

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 07

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 07 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 07 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Nya betalningsformer ger nöjda kunder...sid 6 Ny metod att mäta

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Årets nyheter...sid 6 Ägardirektiv...sid 8 Förvaltningsberättelse...sid 10 Omsättning,

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

19 augusti 2010 handlingar

19 augusti 2010 handlingar 19 augusti 2010 handlingar Nr 67 Investeringsanslag för kollektivtrafikens behov av infrastrukturåtgärder 2010 2010-05-31 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Den 17 maj yttrade sig Kommunstyrelsen

Läs mer