Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter."

Transkript

1 Helsingborg 5 mars 2007 Enligt sändlista (VGV) Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Den nu gällande parkeringsnormen antogs av kommunfullmäktige år Parkeringsnormerna i denna är väl tilltagna och behöver inte ändras. Däremot har vissa förändringar föreslagits för de centrala delarna av staden. Parkeringsnormen idag är indelad i två zoner. En tredje zon, som benämns stadskärnan är införd med sänkta parkeringstal. I denna del av staden finns ett effektivt p-anvisningssystem samt god tillgång till kollektivtrafik, spårburen som busstrafik. Inom andra områden där kollektivtrafiken är god i närområdet kan sänkning av p-normen vara möjlig. Inom övriga zoner har gällande parkeringsnorm inte ändrats. Parkeringsnormen är indelad i kategorierna bostäder, industri/hantverk, kontor och butiker och har även kompletterats med norm för studentboende samt cykelparkering. Parkeringsnormen ska efter remissbehandling och bearbetning förankras genom beslut i stadsbyggnadsnämnden i april 2007 och därefter fastställas i kommunfullmäktige. Remissvar önskas till Tekniska förvaltningen senast den 28 mars Frågor under remisstiden besvaras av Göran Persson, tel eller Jan Blomquist Teknisk direktör Göran Persson Chef Trafiksektionen TEKNISKA FÖRVALTNINGEN GÅSEBÄCKSVÄGEN HELSINGBORG TELEFON (VX) TELEFAX E-POST

2 Sändlista Miljökontoret Entek Kommunala handikapprådet KS förvaltning Polismyndigheten Vägverket Region Skåne Kärnfastigheter Helsingborgs Hamn AB HSB Nordvästra Skåne AB Helsingborgshem Riksbyggen Helsingborgs Cityförening TEKNISKA FÖRVALTNINGEN GÅSEBÄCKSVÄGEN HELSINGBORG TELEFON (VX) TELEFAX E-POST

3 PARKERINGSNORM För Helsingborgs stad 2007 Remissversion

4 Innehåll En ny parkeringsnorm... 1 Vad säger lagen... 3 Krav enligt plan- och bygglagen... 3 Skyldighet vid bygglov års parkeringsnorm... 4 Trafikstudier Parkeringsnormerna i Helsingborg, Malmö och Lund... 6 Bostäder... 6 Verksamheter... 7 Studentboende... 7 Nulägesbeskrivning... 8 Parkeringslösningar... 9 Samutnyttjande... 9 Bilpooler... 9 Beskattning av fri parkering... 9 Parkeringsnorm Norm för bilar Norm för cyklar Tekniska förvaltningen, Helsingborgs stad Göran Persson E-post Telefon

5 En ny parkeringsnorm Den nu gällande parkeringsnormen antogs av kommunfullmäktige den 27 september Den ger riktlinjer för den parkeringsförsörjning som bör gälla vid planläggning, samt anger hur många bilplatser som krävs för enskilda bygglovsobjekt. Parkeringsnormen är indelad i fyra kategorier: Behov av bilplatser för bostäder, industri/hantverk, kontor och butiker. Normen anger behovstal (antal bilplatser som behövs per ytenhet) för boende respektive sysselsatta och behovstal för besökande. Behovstalen för den centrala staden är lägre än för övriga stadsdelar. När normen från 1983 utarbetades angav man att om en bilplats inte reserveras, öronmärks, för ett visst ändamål kan man få ett effektivare utnyttjande av parkeringsplatserna. Ett samutnyttjande av biluppställningsplats inom kvartersmark kräver dock ofta större anläggningar. Den utredning man gjorde angående framtida bilinnehav, visade att en mättnadsnivå motsvarande bilar/1000 invånare skulle uppnås under 1990-talet. Biltätheten i Helsingborg i början av 1980-talet var 360 bilar/1000 invånare. Vissa antaganden gjordes och man kom fram till att det var rimligt att planera för en ökning av de boendes bilinnehav med 15 %, d v s en ökning från 360 till 415 bilar per invånare sett över hela kommunen. När arbetsgruppen för den nya parkeringsnormen inledde sitt arbete gjordes en samlad bedömning av nuvarande parkeringsnorm och en jämförelse med andra kommuner. Vi kunde konstatera att den nuvarande parkeringsnormen är väl tilltagen och inte behöver höjas. Däremot kan en förändring göras för de centrala delarna av staden. En ny zonindelning har föreslagits: En tredje zon som benämns stadskärnan är införd och här har normen sänkts med 25 %. Skälet till detta är att det här inte är nödvändigt med bil eftersom tillgången till kollektivtrafik är god. Dessutom kan man även gå och cykla i dessa delar (liksom i övriga delar av Helsingborg där bostadsområdena har god kollektivtrafik). Inom övriga zoner har gällande parkeringsnorm inte ändrats. Parkeringsnormen har kompletterats med norm för studentboende samt norm för cykelparkering. En intressant iakttagelse som har framkommit i arbetet är att Helsingborg har en avsevärt högre biltäthet än Lund och Malmö. Detta kan dels bero på att det finns flera kransorter i Helsingborg men också att helsingborgarens förhållande till bilen är annorlunda än i Lund och Malmö. Under 2004 inleddes ett samarbetsprojekt mellan Stadsbyggnadskontoret och Tekniska förvaltningen i Helsingborg, med uppgift att omarbeta den gällande parkeringsnormen inom ramen för arbetet med en ny trafikplan. Arbetet med uppdateringen har pågått under andra halvåret 2004 och under Gruppen som har arbetat med parkeringsnormen är Lisbeth Magnusson och Björn Bensdorp-Redestam från Stadsbyggnadskontoret samt Heléne Karlsson och Eva Werner, som varit sammankallande, från Tekniska förvaltningen.

6 Vad säger lagen? Krav enligt plan- och bygglagen, PBL PBL 3 kap 15 säger att lämpligt utrymme för parkering i skälig utsträckning ska anordnas på tomten eller i närheten av denna. Då det samtidigt finns krav på friyta måste man vid brist på utrymme i första hand ordna friyta. I befintlig miljö med redan bebyggda tomter får bestämmelserna i 15 tillämpas i skälig utsträckning. Enligt plan- och bygglagens 3 kap 16 är det även möjligt att i efterhand, på bebyggda tomter, besluta om parkering. Det kan dock vara svårt att uppfylla kraven på parkering när det gäller befintlig bebyggelse. I den utredning som föregick lagen framhölls att kraven inte får drivas längre än vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Skyldighet vid bygglov Skyldigheten att anordna parkering ligger i första hand på fastighetsägaren. Vid bygglov är det stadens skyldighet att se till att kravet uppfylls. Parkeringsfrågan ska vara löst innan bygglov beviljas. Behovstalen som används för att räkna ut behovet av bilplatser är riktlinjer för att förenkla handläggningen. De har ingen direkt rättsverkan. Byggnadsnämnden ska i varje enskilt fall avgöra om bilplatsbehovet är tillgodosett. Kan inte fastighetsägaren själv tillgodose parkeringskravet inom tomten eller i dess närhet, är han skyldig att ordna bilplatser på annat håll, dock med krav på närhet. Kravet på parkeringsutrymme kan hävdas även om det inte kan tillgodoses på den egna tomten, vilket gör det möjligt att lösa parkeringsfrågan i gemensamma anläggningar. Kommunfullmäktige beslutade 1985 om hur bilplatsfrågan kan klaras i samband med ansökan om bygglov. Av ett yttrande framgår att privata parkeringsköp inte längre kunde accepteras, då dessa lätt kan sägas upp. Dock kunde parkeringsköp godtas om det gällde del i en gemensamhetsanläggning eller om avtalet tryggades genom servitut. En annan form för att klara bilplatsbehovet var kommunalt parkeringsköp, d v s ett avtal med stadens dåvarande parkeringsbolag. Helsingborgs stad och dess tidigare parkeringsbolag har sedan 1970-talet tecknat ett 70-tal avtal om parkeringsköp. När de första avtalen tecknades var parkeringsköpets rättsliga status oklar och beskrevs ibland som friköp från skyldigheten att anordna bilplatser. Genom plan- och bygglagen från 1987 står det klart att avtal om parkeringsköp är lagliga om de utformas enligt lagens syfte. Detta innebär bl a att bilplatserna ska ordnas inom rimlig tid och på godtagbart avstånd från byggnaden. Avtalet måste alltså ange var platserna ska finnas och när staden ska ha ställt dem i ordning. 3

7

8

9

10

11 Nulägesbeskrivning Från 1980 fram till idag har antalet bilar per 1000 invånare med ett par undantag stadigt ökat. Minskningen i slutet av 1990-talet tror vi beror på den ekonomiska krisen i början av årtiondet. Från 1999 fram till idag visar utvecklingen åter att trenden går mot fler bilar per 1000 invånare i Helsingborg. Statistiken för övriga Sverige visar en liknande utveckling. Intressant är att utvecklingen under de senaste 20 åren skiljer sig vida i de olika statistikområdena inom staden. Där ökningen varit som störst har antal bilar per 1000 invånare stigit med %, medan det i andra områden inte skett någon förändring alls eller till och med blivit en minskning. Dessa skillnader kan bero på många olika faktorer: T ex större utbyggnadsområden (centrum), fler och större barnfamiljer i vissa områden eller skillnader i den ekonomiska utvecklingen. Av digrammet framgår att bilinnehavet är högre än det riktvärde som angavs i den nu gällande parkeringsnormen; 415 mot 430. I diagrammet är även företags- och tjänstebilar inräknade, medan kartbilden endast visar privatbilar hade Helsingborg 308 privatbilar/1000 invånare. Motsvarande siffra idag är 357. Siffrorna i kartan visar antal bilar, registrerade på privatpersoner /1000 invånare 1983/ Sverige Helsingborg Malmö Lund Det totala antalet bilar /1000 invånare i Sverige och Helsingborg under en 20- årsperiod samt de tre senaste åren från Lund och Malmö. Här ingår även företags- och tjänstebilar. Sverige Helsingborg Malmö Lund 86

12 Parkeringslösningar Samnyttjande Boendeparkering klaras oftast på kvartersmark på fast reserverade parkeringsplatser. De platser som blir lediga på dagtid kan ej utnyttjas av andra. På motsvarande sätt gäller att platser som används för parkering under arbetstid i privata p-anläggningar, till allra största delen står tomma under kvällar och helger, när behovet av besöksplatser kan vara stort. Om olika grupper omväxlande kan utnyttja samma p- platser blir användningen effektivare, ibland större ibland mindre. Om samnyttjande är möjligt kan krav på antalet parkeringsplatser reduceras. En samnyttjandeberäkning bör göras i varje enskilt fall. Beskattning av fri parkeringsplats Enligt nu gällande skatteregler kan avgiftsfri parkeringsplats i samband med arbete beskattas. Värderingen av förmånen att ha fri parkeringsplats ska göras till marknadsvärdet. Är det avgiftsfritt även för andra än de anställda att parkera på likvärdiga platser nära de platser som arbetsgivare håller med, blir det inget förmånsvärde att beskatta. Bilpooler Hösten 2005 har en första bilpool startats i Helsingborg. Arbete pågår för att ta fram koncept som kan öka intresset att starta fler bilpooler i bostadsområden och bland företagen. 9

13

14

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Parkering i täta attraktiva städer. Dags att förändra synsätt

Parkering i täta attraktiva städer. Dags att förändra synsätt Parkering i täta attraktiva städer Dags att förändra synsätt Medverkande Trafikverket Elin Sandberg Projektledare Utförare Pelle Envall Uppdragsansvarig Foton i rapporten är tagna av Pelle Envall om inget

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05 Kungsbacka Beställare Projektledare Kungsbacka stad Stadshuset 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 Hasse Andersson Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg 031-50 70 00 Ebbe

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader

tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag kommunernas bostadsförsörjningsansvar tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader 2 tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader förord Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 Regeringsuppdrag Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Sverker Hanson DATUM 05-16 Bild; Storsjö Strands Översiktsplan, Östersunds kommun 1 (10)

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Sjukresor Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Tina Burgerhout Nils Rydmarker Helseplan Stadsgården 10 116 45 Stockholm tel 08-410 408 00 helseplan.se Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Januari 2014 Torbjörn Bengtsson och Louise Abrahamsson Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 2. Granskningsresultat...7

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus

Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus Rapport 2015:36, Version 0.9 Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus Underlag till detaljplan för nytt kongresshus i Borås Dokumentinformation Titel: Mobility Management-utredning för kvarteret

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

God ortnamnssed i kommunerna?

God ortnamnssed i kommunerna? God ortnamnssed i kommunerna? En enkätundersökning kring den kommunala ortnamnsverksamheten i förhållande till paragrafen om ortnamn i kulturminneslagen Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:5 God ortnamnssed

Läs mer

Wikman-konsult AB. Bostäder för äldre. Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken

Wikman-konsult AB. Bostäder för äldre. Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken Wikman-konsult AB Bostäder för äldre Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken Februari 2015 Wikman-konsult AB, 2015 Författare: Leif Wikman Förord I Sverige blir vi allt fler äldre.

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om?

1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om? 1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om? Rangordna gärna företagarfrågorna efter hur viktiga de är. MODERATERNA Svar: Merparten av moderaternas

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen

Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen Stiftelsen Teknikdalen Magnus Bäckmark, Johanna Ingre Uppdragsgivare/beställare: Vägverket Borlänge Status: Rapport Datum: 2006-06-30

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

TILLSTÅNDSPLIKTEN I ALLBOLAGEN

TILLSTÅNDSPLIKTEN I ALLBOLAGEN TILLSTÅNDSPLIKTEN I ALLBOLAGEN TILLÄMPNINGAR OCH VERKNINGAR Utredare: Ina Blind Projektledare: Bengt Turner Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet 2006 Utvärdering beställd och

Läs mer

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 VERSION 3, JANUARI 2015 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014, Version 3, januari 2015 1 Förord En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna

Läs mer