PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark"

Transkript

1 (6) Dnr TEN 2012/682 PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark Parkeringssituationen i Järfälla Dagens parkeringsutbud och beläggning En beläggningsstudie genomfördes nattetid under maj 2012 för att se hur efterfrågan på parkering såg ut i kommunens olika delar. Sammanfattningsvis är få bilar parkerade på gatumark men beläggningen varierar stort mellan olika delar av kommunen. Områden med småhus har generellt tillräckligt med parkering på tomtmark, medan flerfamiljshus i centrum- och stationsnära lägen har för litet utbud. Det framkommer också att avgiftsbelagd tomtmarksparkering inte alltid utnyttjas i och med att det finns gott om avgiftsfri parkering på närliggande infarts- eller centrumparkeringar. Beläggningsstudien visar att bristen på tomtmarksparkering i många fall är så stor att det leder till ett mycket högt utnyttjande av de allmänna parkeringsytorna vid flerfamiljshusområdena. Nedan följer en mer detaljerad summering, uppdelat per område, av beläggningsstudien: Kallhäll utmed Kallhällsleden, vid Smedvägen, var samtliga 46 allmänna parkeringsplatser upptagna vilket kommer av att flerfamiljshusen inte har tillräckligt med parkeringsplatser. Vid Kallhälls pendeltågsstation finns både infartsparkering och allmän parkering vid centrum. Vid studien var det flera bilar från närliggande flerfamiljshus som stod parkerade över natten vid främst centrumparkeringen. Flera av de som nyttjar parkeringsplatser nära stationen har dock möjlighet att hyra plats vid bostaden, men väljer istället centrumparkeringen i och med att den är gratis. Utan de allmänna parkeringarna skulle det råda underskott på parkering för boende i Kallhäll. Norra Jakobsberg det västra området, intill spåren, har brist på tomtmarksparkering vilket medför en mycket hög beläggning på de allmänna parkeringsplatserna. I den södra delen av området används infartsparkeringen som boendeparkering i hög grad, trots att hyresbolaget Järfällahus har lediga garageplatser. Västra Jakobsberg det råder brist på parkering i området vid Månadsvägen och Veckovägen. Området ligger nära pendeltågsstationen och planerades för ett högt kollektivtrafikresande, men idag är gatorna mycket högt utnyttjade av parkerade bilar. Centrala och södra Jakobsberg strax öster om stationen stod de flesta bilarna parkerade på infartsparkeringen, ett relativt stort antal av dessa hade vid tillfället körförbud. I den södra delen finns ett underskott av parkeringsplatser på tomtmark, framförallt för boende i husen byggda på och 1960-talet. Bygg- och miljöförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Projektkontoret Postadress: JÄRFÄLLA David Nordin, Trafikplanerare Telefon växel: Telefon: (direkt) E-post: Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

2 2 (6) Södra Järfälla vid Barkarby station är det brist på tomtmarksparkering. På Helikoptervägen och smågatorna söder om stationen är de allmänna ytorna mycket högt utnyttjade. I övrigt består södra Järfälla till största delen av småhusbebyggelse utan brist på parkering, förutom i radhusområdet i sydvästra Skälby där tomtmarksparkering är underdimensionerad. Viksjö flerfamiljshusen i Viksjö centrum har viss brist på tomtmarksparkering vilket leder till att den avgiftsfria centrumparkeringen används som boendeparkering. I övrigt består området till stor del av småhus där det inte råder någon brist på tomtmarksparkering. Generella parkeringsregler i kommunen I Järfälla tillämpas datumparkering på allmänna vägar. Datumparkering innebär att parkeringsförbud råder på kommunala vägar under hela veckan mellan kl till på en av gatans sidor ojämna datum, och på andra sidan av gatan vid jämna datum. För allmänna parkeringar är det tillåtet att parkera 24 timmar i följd på vardagar och fritt på helger om inget annat anges för platsen. P-skiva används för vissa parkeringar där parkeringstiden är begränsad till upp till 12 timmar. Kommunen använder sig inte av boendeparkeringstillstånd på allmänna parkeringar eller utmed allmänna gator. Avgiftsfri parkering Kommunen tar inte ut avgifter för parkering på allmän mark. På vissa platser tas dock parkeringsavgifter ut på fastighetsbildad mark som tillhandahålls av kommunen. Exempel på sådana parkeringar är vid Kvarnhuset, simhallen och vid enstaka skolor och äldreboenden. Möjligheterna för Järfälla att ta ut parkeringsavgifter på allmän mark regleras i Lag om rätt för kommun att ta ut avgifter för vissa upplåtelser på offentlig plats m.m. (SFS 1957:259). Enligt denna får kommuner ta ut avgifter och reglera tiden för allmän parkering om det är motiverat för trafikens ordnande. Avgiftsnivån bestäms av kommunerna men regleras inom bestämmelserna för trafikens ordnande. Infartsparkering I Järfälla finns cirka 1000 permanenta parkeringsplatser som är avsedda för infartsparkering där det är tillåtet att parkera avgiftsfritt i 24 timmar på vardagar och utan tidsbegränsning på helger. Dessa finns i anslutning till kommunens pendeltågsstationer och är fördelade enligt tabellen under nästkommande rubrik. Dessutom fanns ytterligare 100 platser tillfälligt vid Jakobsbergs busstation. Vidare finns 77 st i centrala Jakobsberg i parkeringshuset Väpnaren. För att få använda infartsparkeringen i parkeringshuset krävs att man har ett giltigt SL-Access-periodkort. Beläggning på infartsparkeringarna I de genomförda beläggningsstudierna på infartsparkeringarna i kommunen konstateras att nyttjandegraden ligger nära 100 % under dagen på samtliga infartsparkeringar. Det har även kommit in synpunkter från allmänheten kring svårigheten att hitta infartsparkering. I studien framkommer att många använder infartsparkeringarna för centrumärenden, boendeparkering eller långtidsparkering. Den största andelen parkerade bilar kom från boende i Järfälla, men en betydande andel var också från övriga länet eller andra delar av landet. Ett antal bilar som stod över natten visade sig även ha körförbud eller var anmälda stulna eller hade anmälan om stulna registreringsskyltar.

3 För att öka tillgängligheten för dem som behöver använda parkeringen som en del i sin resa bör man införa ett system för SL:s Access-kort på samtliga parkeringar, så att de med giltigt periodkort prioriteras före andra, t.ex. genom differentierad taxa. Beläggning på infartsparkeringarna nattetid under vardag i maj Pendeltågsstation Antal platser Antal parkerade bilar Beläggning nattetid Barkarby % Jakobsberg % Kallhäll * 7 % * = 77 st bilar stod på den allmänna parkeringen mitt emot infartsparkeringen. I Jakobsberg var över en fjärdedel av infartsparkeringsplatserna upptagna nattetid. Många var boende i närområdet. Detta gäller även centrum- och infartsparkeringarna i Kallhäll. 3 (6) Infartsparkerarnas andel av det totala resandet på pendeltågen är tämligen ringa. Barkarby är undantaget där uppskattningsvis 10 % av SL-resenärerna är infartsparkerare. Pendeltågsstation Antal påstigande resenärer Antal infartsparkeringsplatser Uppskattad andel infartsparkerare av de påstigande** Barkarby Ca % Jakobsberg Ca 3-4 % Kallhäll Ca 4-5 % ** = Uppskattningen är att varje plats används av en SL-resenär. Omsättningen på parkeringarna är låga och i praktiken används inte alla platser av infartsparkerande SLresenärer vilket motiverar antagandet om att en p-plats ger en resenär. Samåkning kan förekomma vilket skulle tala för en högra siffra. En förkrossande stor andel av SL-resenärerna kommer med buss, går eller cyklar till stationerna. Infartsparkeringarna är väldigt ytkrävande men bidrar inte särskilt mycket till kollektivtrafikresandet. Parkeringsnorm År 2011 antog kommunfullmäktige ny parkeringsnorm. Parkeringsnormen redogör för hur många parkeringar som ska upplåtas per bostad och verksamhet. Kommunen har delats in i tre zoner (A, B och C). I zon A ingår områden nära pendeltågsstationerna Jakobsberg, Barkarby och Kallhäll. Övriga, mer perifera områden av Jakobsberg, Barkarby, Kallhäll och Viksjö med längre gångavstånd till pendeltåget, utgör zon B. Zon C består av övriga kommunen. Parkeringsnormen antogs av kommunfullmäktige 2011 och har sedan dess blivit ett styrande dokument i Järfälla. Normen avseende både bil- och cykelparkering följs i alla detaljplaneprojekt och bygglovsärenden.

4 4 (6) Utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark Kommunen befinner sig i en expansiv fas och en stor del av den nya bebyggelsen tillkommer genom förtätning eller nya stadsbyggnadsprojekt där hög täthet eftersträvas. Ett sätt att uppnå en hög täthet och stadsmässighet är att inte breda ut boendeparkering i stora markanläggningar. Anordnande av boendeparkering kan ske på ett flertal sätt utöver det vanliga att byggherren löser all parkering på egen fastighet. Detta kan göras genom att kommunen erbjuder parkeringsköp, inför boendeparkering på allmän mark eller sänker kraven på parkeringsnorm för fastighetsägaren mot att denna planerar för en parkeringsreserv. För att inte urholka möjligheten för fastighetsägaren att hyra ut de platser som finns bör kommunen i vissa fall ta ut avgifter på allmän parkering. Nedan följer de fyra verktygen som kan användas för att underlätta en tätare och mer stadsmässig bebyggelsestruktur. Använd boendeparkering där parkeringssituationen så kräver Boendeparkering möjliggör för boende inom ett område att parkera på gatumark med särskilda förmåner. Parkeringsformen används främst i områden där utrymmet på kvartersmark inte är tillräckligt för att lösa parkeringssituationen för de boende inom ramen för den parkeringsnorm som gäller. Förmånerna kan bestå av att parkeringsplatser på gatan eller i anläggningar har lägre avgift eller att eventuella tidsregleringar inte gäller för de boende. Rätt utfört och på rätt plats kan boendeparkering fungera som ett verktyg för minskad biltrafik. Genom att erbjudas billig parkering vid bostaden kan de som äger en bil uppmuntras till att lämna bilen hemma för att istället resa till arbetet med kollektivtrafik eller cykel. Risken med systemet är dock att det blir alltför förmånligt att äga en bil vilket leder till en högre efterfrågan. En ytterligare nackdel med boendeparkering är att omsättningen och tillgängligheten till parkeringen på gatan minskar för korttidsparkering. För att undvika detta bör boendeparkering i möjligaste mån flyttas till parkeringshus och parkeringsanläggningar. Om det finns plats kan boendeparkering tillåtas på lågt trafikerade lokalgator. Järfälla kommun bör undvika att införa boendeparkering på gatumark. Endast där boendes parkering inte kan lösas inom den egna fastigheten eller i närliggande parkeringsanläggning/markparkering bör boendeparkering övervägas t.ex. i äldre befintliga bostadsområden där parkeringssituationen kräver det och andra lösningar inte fungerar. Erbjud parkeringsköp Parkeringsköp innebär att en byggherres åtagande i ett exploateringsavtal om att bygga parkering fullgörs av en annan aktör på en annan fastighet och att byggherren betalar ett belopp istället för att bygga parkeringsplatser. Den aktör som tar över ansvaret kan vara kommunen, ett parkeringsbolag eller en annan fastighetsägare. Parkeringsköp regleras i Plan- och Bygglagen (2010:900) 8e kap 9e och måste godkännas av kommunen och är ingen rättighet för fastighetsägaren. Storleken på parkeringsköpsbeloppet bestäms av kommunen. Avgiften för parkeringsköp sätts ofta så att det blir billigare för fastighetsägaren än att bygga egna garage eller p-hus men samtidigt dyrare än att anlägga markparkering.

5 Parkeringsköp är ett verktyg som används för parkering på tomtmark och främst vid nyproduktion men det kan även tillämpas vid omvandling av fastigheter i t ex centrumområden. 5 (6) Parkeringsköp gör det möjligt att samla parkering i större parkeringsanläggningar och därmed öka möjligheten att samnyttja parkeringen och styra var den ska lokaliseras. Genom att tillämpa parkeringsköp ökar möjligheten till en mer kostnadseffektiv och rationell hantering av parkering genom att skalfördelar kan utnyttjas. Samlad parkering ger i genomsnitt längre gångavstånd vilket ger vardagsmotion för de som parkerar och ökar konkurrenskraften för cykling och kollektivtrafik i relation till bilen. Parkeringsköp kan också vara ett värdefullt komplement vid förtätning av befintliga områden om det redan finns dåligt utnyttjade parkeringsanläggningar i grannfastigheter. Parkeringsköp kan utformas så att pengar fonderas av kommunen eller ett parkeringsbolag i väntan på att man bedömer att platserna verkligen behövs. En variant är avlösen, vilket innebär att fastighetsägaren istället för att anlägga parkeringsplatser hyr motsvarande platser på lång tid, oftast minst 25 år. Planera för parkeringsreserv i utbyggnadsområden En variant av parkeringsköp är att fastighetsägaren inte bygger parkeringsplatser utan istället fonderar pengar och avsätter mark på fastigheten eller i närområdet för en framtida parkeringsanläggning, en s.k. parkeringsreserv. Parkeringsreserv gör det möjligt för fastighetsägaren att understiga kommunens miniminorm för tomtmarksparkering. Därmed kan fastighetsägaren undvika att överdimensionera utbudet av parkering i området, vilket i sin tur kan leda till att efterfrågan minskar. Marken som avsätts som reservmark kan användas som grönytor eller lekpark etc. Parkeringsreserven kan därmed höja attraktiviteten och markvärdet i området. I bästa fall ökar inte efterfrågan på parkering. Men om detta skulle ske gör parkeringsreserven det möjligt för fastighetsägaren att utöka antalet parkeringsplatser i området. Parkeringsreserv ökar därmed flexibiliteten i byggskedet vilket leder till lägre anläggningskostnader och bättre utnyttjad mark. Detta är fördelaktigt inte minst i ett läge där bilinnehavet i Sverige inte längre ökar utan snarare minskar. En fördel med parkeringsreserv är att det finns beredskap för mer parkering om områdets sociala profil ändras så att fler hushåll med bil flyttar in. Parkeringsreserven innebär dessutom att kostnaden för att anlägga dyra parkeringsgarage under fastigheten minskar, vilket underlättar regleringen av parkeringsutbudet i området. Parkeringsreserv är ett lämpligt verktyg på kvartersmark i utbyggnadsområden. Inför avgiftsreglering Att avgiftsbelägga parkering är ett sätt att påverka efterfrågan på parkeringsplatser. Det leder till en mer effektiv användning av parkering och bidrar till att öka tillgängligheten och omsättningen på parkeringsplatser. Genom att reglera avgifterna så att det är dyrare att parkera i vissa områden kan parkeringen styras till andra platser. På så vis kan parkeringsavgifter bidra till att lösa trängselproblem i hårt trafikerade områden, såsom stadscentrum. Parkeringsavgifter kan även användas för att styra en viss typ av parkering till en annan. Om ambitionen är att flytta över parkerade bilar från gatan till parkeringsanläggningar kan avgiften för kantstensparkering sättas högre än i parkeringshus. På så vis kan

6 parkeringsavgifter leda till färre bilar på gatan vilket i sin tur leder till minskad söktrafik och ökad tillgänglighet för besökare. 6 (6) Effekterna av att införa parkeringsavgifter varierar. Är området där avgifterna införs stort är effekterna på trängsel och miljö större än om införandet sker i mindre områden där effekterna främst är lokala. Effekterna beror även på avgifternas storlek och vilka alternativ till bilen som står till buds. Som tumregel brukar framhållas att priselasticiteten varierar mellan -0,1 och -0,3, vilket innebär att en höjning av avgiften med 10 % minskar antalet bilresor med 1-3 %. En bieffekt av att gatuparkering avgiftsbeläggs är att värdet av kringliggande företags parkeringsförmån till de anställda ökar. Det gör att det inte längre är gratis att parkera på arbetsplatsen vilket i sin tur minskar de anställdas benägenhet att ta bilen till arbetet. Kommunen ska arbeta med yteffektiva parkeringslösningar. En viktig del i det är att öka omsättningen på parkeringsplatserna. Genom att införa parkeringsavgifter på hårt belastad och centralt belägen parkering kan omsättningen på och tillgängligheten till dessa öka. Genom att införa parkeringsavgifter i centrala lägen kan ett begränsat parkeringsutbud användas mer effektivt. Samtidigt som omsättningen på centrumparkeringen blir högre och beläggningsgraden på denna minskar i och med avgiftsbeläggning, kan viss centrumparkering successivt avvecklas och ersättas av mindre centralt belägen parkering och därmed bereda plats till förtätning. David Nordin Trafikplanerare Bygg- och miljöförvaltningen Texten är framtagen i samarbete med följande personer på Trivector Traffic: Eric Dahlén Paulina Eriksson Björn Kaijser Jesper Nordlund Erik Stigell

Parkeringsutredning Örnsköldsvik

Parkeringsutredning Örnsköldsvik Rapport: 2013:111 / Version: 1.2 Parkeringsutredning Örnsköldsvik Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning Örnsköldsvik Serie nr: 2013:111 Projektnr: 13151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun

Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun Datum 2011-02-10 Titel: Parkeringspolicy i Kungälvs kommun Dnr 2009/ 1330-514 Författare: Evalena Rydqvist, Jenny Bjønness Bergdahl Samhällsbyggnad i Kungälvs kommun,

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Nacka kommun. Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process. Stockholm 2015-03-12

Nacka kommun. Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process. Stockholm 2015-03-12 Nacka kommun Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process Stockholm 2015-03-12 Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process Datum 2015-03-12 Uppdragsnummer 1320010314 Anna

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110/Version:0.9 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning för Stationsområdet

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE. Parkeringspolicy. Riktlinjer för parkering i Gävle kommun. Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE. Parkeringspolicy. Riktlinjer för parkering i Gävle kommun. Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014 SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Parkeringspolicy Riktlinjer för parkering i Gävle kommun Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014 Parkeringspolicy Riktlinjer för parkering i Gävle kommun Gävle kommun 2014 www.gavle.se

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Parkering i Linköping

Parkering i Linköping Parkering i Linköping Del 1 - Nuläge Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 403 14 Göteborg Telefon 031-62 76 22 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se Projektnummer: 2391 582 000 Dokumentversion: 1.0 Författare:

Läs mer

Parkeringsplan. Mars 2013. på väg mot ett Stockholm i världsklass. Framkomlighetsstrategi. www.stockholm.se/trafikkontoret

Parkeringsplan. Mars 2013. på väg mot ett Stockholm i världsklass. Framkomlighetsstrategi. www.stockholm.se/trafikkontoret Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-10, 22 Framkomlighetsstrategi Parkeringsplan Mars 2013 på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafikkontoret Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 3

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

PARKERINGSSTRATEGI FÖR POTTHOLMEN

PARKERINGSSTRATEGI FÖR POTTHOLMEN RAPPORT PARKERINGSSTRATEGI FÖR POTTHOLMEN VERSION 2 2014-04-17 Sammanfattning Tyréns AB fick 2013-10-28 uppdrag att studera en strategi för att hantera olika parkeringslösningar för Pottholmen som går

Läs mer

Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus

Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus Rapport 2015:36, Version 0.9 Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus Underlag till detaljplan för nytt kongresshus i Borås Dokumentinformation Titel: Mobility Management-utredning för kvarteret

Läs mer

Förslag till Göteborgs Cykelparkeringsrikt- linjer samt underlag för dimensionering. Meddelande 4:2008 Mars 2008. Trafikkontoret Trafik

Förslag till Göteborgs Cykelparkeringsrikt- linjer samt underlag för dimensionering. Meddelande 4:2008 Mars 2008. Trafikkontoret Trafik Förslag till Göteborgs Cykelparkeringsrikt- linjer samt underlag för dimensionering Meddelande 4:2008 Mars 2008 Trafikkontoret Trafik INNEHÅLL 1 BAKGRUND OCH SYFTE 1 2 FÖRUTSÄTTNINGAR. 2 3 TILLÄMPNING

Läs mer

Parkeringsutredning. KS 2013-73

Parkeringsutredning. KS 2013-73 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-11-12 347 Parkeringsutredning. KS 2013-73 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

Parkeringstal för nya bostäder i Stockholms län

Parkeringstal för nya bostäder i Stockholms län Parkeringstal för nya bostäder i Stockholms län Sammanställning och jämförelse RAPPORT september 2014 Författare Pelle Envall, Jesper Skiöld, Merle Breyer och Elin Celik 1 (31) Innehållsförteckning Sammanfattning...4

Läs mer

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen PA RKERINGSNORM för Kvar nholmen och Malmen Augusti 2012 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ Tel: 010-452 20 00 Org.nr: 556194-7986 Ombud: Jonas Andersson Uppdragsansvarig: Per Eneroth Bitr

Läs mer

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter.

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Helsingborg 5 mars 2007 Enligt sändlista (VGV) Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Den nu gällande parkeringsnormen

Läs mer

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Sverker Hanson DATUM 05-16 Bild; Storsjö Strands Översiktsplan, Östersunds kommun 1 (10)

Läs mer

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05 Kungsbacka Beställare Projektledare Kungsbacka stad Stadshuset 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 Hasse Andersson Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg 031-50 70 00 Ebbe

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

2013-10-29. Följande har lämnat synpunkter på planförslaget:

2013-10-29. Följande har lämnat synpunkter på planförslaget: 1 (16) Dnr Kst 2010/330 Detaljplan för bostäder och handel i VIKSJÖ CENTRUM, fastigheten Viksjö 3:402, del av Viksjö 3:11 m.fl., Järfälla kommun (Detaljplanen upprättad enligt PBL 2010:900) GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Läs mer

Parkeringstal för Östersunds kommun

Parkeringstal för Östersunds kommun Dnr Ädh 1591-2006 Parkeringstal för Östersunds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-06-28 Inledning Plan- och bygglagen föreskriver att när tomter tas i anspråk för bebyggelse skall det tillses att

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07 Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala Version 2006-06-07 2 Förord Regeringen har uppdragit till Uppsala kommun att upprätta ett program

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

Under arbetets gång kommer samråd att ske med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län.

Under arbetets gång kommer samråd att ske med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län. Innehåll 1. INLEDNING... 1 1.1 Syfte... 1 2. NULÄGE... 1 2.1 Heby kommun i korthet... 1 2.2 Befolkning... 3 2.3 Kommunplan 2013 Översiktsplan för Heby kommun... 4 2.4 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER - BILTRAFIK

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER - BILTRAFIK från ambition till verklighet FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER - BILTRAFIK UTMANING UTGÅNGSPUNKT Få passager över Nissan koncentrerar trafik genom stadskärnan och gör biltrafiken störningskänslig. Biltrafiken behöver

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag

Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag Antaget av Kommunfullmäktige 2011-04-12 Sammanfattning Nyköpings kommun har under de senaste decennierna upplevt en stadig

Läs mer