Promemoria om PARKERINGSKÖP. Uppdraget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Promemoria om PARKERINGSKÖP. Uppdraget"

Transkript

1 1 Promemoria om PARKERINGSKÖP Uppdraget Trelleborgs kommun har för avsikt att införa möjligheter till parkeringsköp i samband byggnationer där parkeringsmöjligheter inte kan tillgodoses på den egna tomten av fastighetsägaren eller att fastighetsägaren själv väljer att genomföra parkeringsköp i den mån detta möjliggörs av kommunen. För att tillgodose nödvändiga kommunala beslut har Martin Nilsson, teknisk chef vid Trelleborgs kommun, gett undertecknad i uppdrag att ta fram en promemoria som kan användas som underlag för utformning av beslutsunderlagen för det kommunala beslutet att införa parkeringsköpsavgift inom Trelleborgs kommun. Bakgrund Trelleborgs kommun har, genom Ramböll Sverige AB, genomfört en Trafikutredning och trafikanalys Trelleborgs centrum med syfte att ta fram förslag och rekommendationer som underlag för kommunens fortsatta planering och kommande arbete med program och detaljplaner. Kommunen har genom Fördjupningen av Översiktsplanen för Trelleborgs stad tagit fram fem förslag som har studerats och analyserats genom Ramböll Sverige AB. Fördjupningen innebär att bilparkering anordnas i parkeringshus vid olika strategiska lägen i stadskärnans kant. De av Ramböll Sverige AB gjorda analyserna av parkeringssituationen i Trelleborg och med särskild fokus på tre strategiska parkeringsområden för framtiden har medfört att kommunen har för avsikt att införa regler för fastighetsägaren, som ett alternativ till att fastighetsägaren själv anordnar parkeringsplatser, med erbjudande att delta finansiellt i en gemensam parkeringsanläggning. Tomter En fastighetsägare är skyldig att anordna så att det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon. [8 kap. 9 plan- och bygglagen (2010:900) (PBL)].

2 2 När en tomt ska tas i anspråk för bebyggelse får kommunen i en detaljplan bestämma de krav i fråga om att ordna utrymme för parkering, lastning och lossning som behövs med hänsyn till 8 kap. 9 första stycket 4, placeringen och utformningen av parkeringsplatser, och att viss mark eller vissa byggnader inte får användas för parkering. (4 kap. 13 PBL). Samhällsbyggnadsnämnden inom Trelleborgs kommun är den myndighet som i samband med bygglovsprövning har att bevaka att de i lag angivna kraven uppfylls. Om en presenterad parkeringslösning innefattar samverkan med andra parter så ska den bedömas oberoende av om det är kommunen eller något annat rättssubjekt som uppträder som part i samarbete med fastighetsägaren. Avgörande är om fastighetsägaren kan framlägga en lösning som tillgodoser lagens krav avseende anordnande av parkeringsutrymme. Ett alternativ är att fastighetsägaren löser frågan genom ett frivilligt avtal med kommunen om parkeringsköp. Plan- och bygglagen Det är således reglerat i PBL hur parkering ska anordnas. Huvudregeln är att all parkering ska ske på den egna tomten eller i närheten av denna. Fastighetsägaren ska tillse att lämpligt utrymme finns för parkering, lastning och lossning av fordon. Regeln gäller inte bara tomter som ska bebyggas utan även bebyggda tomter och vid om- och tillbyggnad som kräver bygglov. Det är kommunens skyldighet att tillse att kravet på anordnandet av parkeringsutrymme uppfylls. Omfattningen av utrymme för parkering som krävs vid bygglovsprövningen bestäms lämpligen med utgångspunkt i de allmänna riktlinjer för parkering som kommunen har antagit och som slutligen bestäms i detaljplan. Kommunen har i sin övergripande planering utrett efter vilka principer parkeringsfrågorna ska lösas och hur fördelningen av gatumark och tomtmark ska ske liksom bestämmandet av parkeringsnormer för beräkning av utrymmesbehovet. Oavsett vilken lösning fastighetsägaren väljer för att anordna parkeringsutrymme måste den valda lösningen för att tillgodose lagens krav falla inom ramen för ifrågavarande bestämmelse i PBL. Denna bygger på principen att det behov av utrymme för både långtids- och korttidsparkering som normalt genereras av en fastighet av viss typ i första hand ska tillgodoses av den som äger fastigheten. Fastighetsägaren har därför att själv genomföra en parkeringsutredning.

3 3 Kommunen har, genom Ramböll Sverige AB, fått förslag på olika parkeringsanläggningar och hur huvudmannaskapet kan se ut. Kommunen har att ta ställning till vilka förändringar som behöver genomföras när det gäller utformningen av parkeringspolitiken och parkeringsplaneringen för kommunen, bl.a. lokaliseringen av parkeringsområden, dimensionering av parkeringsanläggningar och valet mellan kollektiva lösningar och tomtparkering. Kommunens parkeringspolicy och parkeringsnormer är vägledande vid frågor om parkeringsutrymmen. Parkeringsnormerna är de riktlinjer som fastighetsägarna ska följa för att Samhällsbyggnadsnämnden ska kunna avgöra om kraven i PBL är uppfyllda vad gäller antalet parkeringsplatser som bör anordnas. Parkeringspolicyn beskriver mer övergripande kommunens parkeringsstrategi och hur dessa frågor ska behandlas nu och i framtiden. Dessa allmänna riktlinjer ingår i kommunens normala trafikplanering. Riktlinjerna redovisas lämpligen i kommunens översiktsplan och preciseras i framtida detaljplaner. Fastighetsägaren kan uppfylla kravet genom att själv anordna parkeringsplatser på den egna tomten eller i dess närhet. Ett sätt kan vara att hyra parkeringsplatser, ett annat att tillsammans med andra fastighetsägare gemensamt anordna parkeringsplatser. Om fastighetsägaren anses ha uppfyllt kraven prövas i samband med bygglovet. Om parkeringsutrymmen inte finns i sådan utsträckning eller kan antas bli uppfyllt så ska Samhällsbyggnadsnämnden avslå ansökan. Förutsättningar för parkeringsköp Parkeringsköp med kommunal medverkan har tillämpats sedan 1950 talet. Frågan har utretts och belysts i olika sammanhang som t.ex. i SOU 1968:18, SOU 1989:23, prop. 1985/86:1 s. 247, prop. 1985/86:1 bil. s. 248 och prop. 1990/91:146. Gemensamt för de olika utredningarna är att det är fullt möjligt för kommunen att erbjuda parkeringslösningar genom att fastighetsägaren finansiellt deltar i en gemensam parkeringsanläggning. Kommunen erbjuder fastighetsägarna parkeringsutrymmen i kommunala parkeringsanläggningar, dvs. anläggningar som uppförts av kommunen själv eller av ett kommunalt parkeringsbolag. För att fastighetsägaren ska kunna uppfylla sin skyldighet att anordna parkeringsutrymme krävs det att ett avtal om parkeringsköp ingås mellan kommunen och fastighetsägaren.

4 Parkeringsköpsavtal (villkor) 4 Parkeringsköpsavtalet måste uppfylla vissa krav för att det ska vara godtagbart av Samhällsbyggnadsnämnden. Detta framgår närmare av Parkeringsköp SOU 1989:23 och senare överväganden. Det civilrättsliga avtalet innebär således att fastighetsägarens skyldighet att anordna parkeringsutrymme omvandlas till att fastighetsägaren får bidra finansiellt till en gemensam parkeringsanläggning. Fastighetsägaren blir tilldelad behövligt parkeringsutrymme i en gemensam parkeringsanläggning, utanför den egna fastigheten, mot en ersättning till kommunen. Fastighetsägaren har därigenom uppfyllt sitt åtagande att anordna parkeringsplatser enligt gällande parkeringsnorm för fastigheten. Parkeringsplatserna i parkeringsanläggningen sker genom samutnyttjande. Parkeringsköpet kan vara av två slag, nämligen friköp eller avlösen (Svenska kommunförbundets cirkulär 1987:180). Friköp innebär att fastighetsägaren betalar ett engångsbelopp för varje parkeringsplats till kommunen. Kommunen ansvarar för att hålla erforderligt antal parkeringsplatser tillgängliga i parkeringsanläggningen. Fastighetsägaren disponerar, mot sedvanlig parkeringsavgift, över det antal parkeringsplatser som bestämts genom parkeringsköpsavtalet även om det inte är bestämda platser i parkeringsanläggningen. Avlösen innebär att fastighetsägaren till kommunen betalar en årlig avgift motsvarande parkeringsanläggningens kostnader. Perioden för den årliga avgiften får bestämmas från fall till fall beroende av avgiftens storlek. Vidare förbinder sig fastighetsägaren att under tjugofem år hyra erforderligt antal parkeringsplatser. Fastighetsägaren kan också komma att behöva bidra finansiellt genom att ställa medel till förfogande genom kredit med en löptid som bestäms individuellt och beroende av anläggningens kostnader. Båda metoderna för parkeringsköp är en form av nyttjanderätt varför upplåtelsen kan ske på högst 25 år inom detaljplanelagt område. Därefter får parterna träffa nytt avtal om parkeringsbehovet inte kan lösas på annat sätt. Kommunen måste därför ha en bevakningsrutin. Samhällsbyggnadsnämnden prövar om skyldigheten att anordna parkeringsutrymme är uppfyllt i samband med bygglovsansökan. Samhällsbyggnadsnämnden är den myndighet som i samband med bygglovsprövningen har ansvar för att de krav som lagen ställer på anordnandet av parkeringsutrymme, uppfylls enligt 8 kap. 9 PBL. Parkeringsköpsavtalet ska vara undertecknat och färdigbehandlat innan Samhällsbyggnadsnämnden meddelar bygglov eftersom en förutsättning

5 5 för bygglovgivningen är att parkeringsfrågan är löst enligt gällande parkeringsnorm för fastigheten. För att aktualisera ett parkeringsköp bör Samhällsbyggnadsnämnden begära en parkeringsutredning av fastighetsägaren som redovisar bilbehovet (även cykelbehovet kan bli aktuellt). Denna utredning ligger sedan till grund för beslutet om antalet parkeringsplatser (cykelparkering). Fastighetsägarens parkeringsbehov tillgodoses sedan genom parkeringsköpsavtalet och där det också bestäms vad fastighetsägaren ska betala i parkeringsköpsavgift per parkeringsplats. Därutöver tillkommer anläggningens sedvanliga parkeringsavgift/fordon vid parkering. Avgörande är att fastighetsägaren presenterar en lösning på parkeringsutrymmet enligt de av lagen uppställda kraven, vilket ska ske oberoende av om avtal upprättas med kommunen eller annan part. Oavsett vilken lösning som fastighetsägaren väljer så ska kraven i 8 kap. 9 PBL vara uppfyllda. Krav på parkeringsköpsavtal Preciserat i avtalet, bestämd storlek och bestämt läge Det ska tydligt framgå av avtalet parkeringsutrymmets storlek och läge. Är läget inte preciserat kan avtalet inte godkännas eftersom fastighetsägaren inte kan visa att lokaliseringen av utrymmet kommer att ske i närheten av fastigheten, dvs. anläggningen ska vara möjlig att nå till fots på ett godtagbart sätt. Avståndets längd avgörs med hänsyn till om parkeringsplatserna är avsedda för boende-, arbets- eller besöksparkering. Vara iordningställt inom viss tid Parkeringsköpsavtalet måste innehålla en garanti att parkeringsanläggningen iordningställs inom rimlig tid och i enlighet med det ökade behovet av parkeringsutrymmen. Det har ansetts att Samhällsbyggnadsnämnden bör ha möjlighet att tillåta viss eftersläpning av utbyggnaden av en parkeringsanläggning, men enbart under förutsättning att tillfälliga parkeringsplatser då anordnas under en övergångsperiod och att en garanti finns för att parkeringsköpet genomförs. Bibehållas till förmån för fastigheten Parkeringsköpsavtalet ska garantera varaktighet i förhållandet mellan fastigheten och antal parkeringsplatser. Avtalets utformning för att tillgodose och garantera detta krav får bestämmas i varje enskilt fall.

6 Rimlig kostnad 6 Parkeringsutrymmen ska anordnas i skälig utsträckning och därför är bedömningen av hur stort parkeringsutrymme fastighetsägaren ska åläggas anordna avgörande för såväl kostnader som utbyggnadstakten i förhållande till behovet av parkeringsplatser. De faktiska möjligheterna till att tillgodose parkeringsbehov till rimlig kostnad ska därför beaktas. Parkeringsköpsavtalet en kommentar När begreppet parkeringsköp används så syftar detta på friköp eller avlösen enligt vad som sagts tidigare. Parkeringsköp används när en fastighetsägare inte vill använda den egna tomten för parkering. Det finns även andra möjligheter att lösa parkeringsbehovet t.ex. genom att långsiktigt hyra p-platser genom nyttjanderättsavtal, eller gemensamt tillsammans med andra fastighetsägare investera i en parkeringsanläggning, eller upplåtelse genom servitutsavtal. Nedan redogörs allmänt för ett parkeringsköpsavtal. Emellertid är varje parkeringsköpsavtal unikt varför det är väsentligt att få med de villkor som ska gälla för det specifika avtalet. Parkeringsköpsavtalet ska tydligt ange det antal parkeringsplatser som är belägna utanför nybyggnadsfastigheten och vilken fastighet (fastighetsbeteckning) som är parkeringsfastigheten. Det ska framgå att parkeringsplatserna kommer att vara samutnyttjade och att nyttjanderättsavgift utgår vid parkering enligt gällande regler härför. Fastighetsägaren har en anvisningsrätt innebärande att t.ex. de boende har en rätt att före, men på samma villkor som annan hyra parkeringsplats. Om parkeringsanläggningen (parkeringsplatserna) inte är färdigställd ska det framgå när så ska ske och när tillträde kan ske. Detta för att Samhällsbyggnadsnämnden ska kunna göra erforderlig prövning av att parkeringsbehovet har uppfyllts. Om provisoriska parkeringsplatser upplåts under mellantiden så ska det framgå på vilken fastighet (fastighetsbeteckning) detta sker och vad som i övrigt ska gälla. Parkeringsköpet är en form av nyttjanderätt och är inom detaljplanelagt område begränsat till tjugofem år. Därefter får nytt avtal tecknas eller får fastighetsägaren lösa parkeringsbehovet och ordna parkeringsplatser på annat sätt och som då ska godkännas av kommunen (Samhällsbyggnadsnämnden).

7 7 Parkeringsköp (friköp) sker genom erläggandet av ett engångsbelopp beräknat för varje parkeringsplats enlig den parkeringsnorm som gäller för nybyggnadsfastigheten. Om en längre tid uppkommer mellan avtalets ingående och när betalningen ska ske är det lämpligt att beloppet uppräknas genom att införa en prisreglering i avtalet. Eftersom det är fråga om ny byggnation förordas att entreprenadindex används. Betalningsdagen kan vara bestämd eller kan den uttryckas på annat sätt, t.ex. när slutbesked meddelats. Uppräkning av parkeringsköpsavgiften ska ske från t.ex. avtalsdagen eller kan en annan bestämd dag anges från vilken uppräkning ska ske till dess betalning sker. Parkeringsköp (avlösen) sker genom att fastighetsägaren till kommunen betalar en årlig avgift motsvarande parkeringsanläggningens kostnader. Perioden för den årliga avgiften får bestämmas från fall till fall beroende av avgiftens storlek. Vidare förbinder sig fastighetsägaren att under tjugofem år hyra erforderligt antal parkeringsplatser. Fastighetsägaren kan också komma att behöva bidra finansiellt genom att ställa medel till förfogande genom kredit med en löptid som bestäms individuellt och beroende av anläggningens produktionskostnad. Uppräkning av avgifterna ska ske genom att använda entreprenadindex. Det kan finnas behov av att kommunen i framtiden kan överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt parkeringsköpsavtalet till annan part. Därför ska det framgå i avtalet att så kan bli fallet, dvs. kommunen ska ha rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter. Eftersom parkeringsköpsavtalet är en förmån för nybyggnadsfastigheten (om- eller tillbyggnad) är det väsentligt att avtalet tydligt anger en skyldighet för fastighetsägaren till nybyggnadsfastigheten (om- eller tillbyggnad) att tillse att det vid en försäljning tydligt framgår att det finns ett parkeringsköpsavtal som följer fastigheten och ingår i försäljningen. Denna skyldighet kan garanteras och säkerställas med en vitesklausul eller annan typ av garanti, t.ex. pantbrev i fastigheten eller bankgaranti. För rätta fullgörandet av nybyggnadsfastighetens åtaganden, nämligen att fastighetsägaren erlägger betalning, ska en bankgaranti lämnas. Bankgarantin ska gälla till dess betalningen fullgjorts i sin helhet. Avtalets giltighet är beroende av att bygglov beviljas. Skulle så inte bli fallet ska bankgarantin återlämnas och parkeringsköpet annulleras. Det bör framgå av parkeringsköpsavtalet om vardera parten ska stå sina egna kostnader vid annullering eller om någon part ska ha rätt till kostnader.

8 Parkeringens kostnader 8 Kostnaderna för parkering, vare sig parkering sker på den egna fastigheten eller på annans fastighet, har en påverkan på kostnaderna för investeringar i bostäder och lokaler. Därför är det nödvändigt att utreda olika parkeringslösningars påverkan på totalekonomin. Ramböll har i sin Trafikutredning och trafikanalys genomfört en analys av framtida bilplatsbehov och analys av biltrafiken. Centrala parkeringsmöjligheter betyder mycket för centrumhandeln och bristande parkeringsmöjligheter kan medföra utebliva försäljningsintäkter. Kostnaderna för parkering påverkas i hög grad av exploateringsgraden eftersom låg exploatering sannolikt innebär att parkering kan anordnas på den egna tomten och hög sannolikt innebär underjordiskt garage eller möjligheter till parkeringsköp. Således utgör ett högre markvärde ett ökat krav på exploateringsgraden och som en följd härav ökade parkeringsmöjligheter och därmed dyrare parkeringslösningar. Utöver kostnaderna för markköp och anläggningskostnader för parkeringsanläggningar tillkommer kostnaderna för drift och underhåll av parkeringsanläggningar. Parkeringsköpsavgiften Avgörande för avgiftens storlek är byggkostnaderna och framtida prisutveckling för att uppföra en parkeringsanläggning ovan mark eller under mark. Hur bedömningen ska göras och hur kostnaderna för tomtmarken ska ingå i slutpriset för anläggningen är något kommunen har att ta ställning till. Skatteverket (rekommendationer) har angett att hyran för ett parkeringshus kan uppskattas till ca trettio procent av hyran för kontor inom aktuellt område. Detta gäller om hyra inte kan erhållas genom en direkt jämförelse med liknande parkeringshus. Detta skulle då innebära att värdet på tomtmarken där parkeringshuset ska uppföras också ska bedömas till ca trettio procent av värdet på tomtmark för kontor inom aktuellt området. Det kan finnas skäl att ha en något lägre andel av tomtmarksvärdet eftersom de parkeringshus som byggs på kommunal mark och i kommunal regi oftast sker i ett mycket tidigt skede av exploateringen av ett område. Därför har förutsättningarna för kommunen (parkeringsbolaget) att hyra ut alla parkeringsplatser och att ta ut normala parkeringsavgifter varit betydligt sämre jämfört med nya parkeringshus i helt utbyggda områden.

9 9 Särskilt inom centrala delar i en stad där det finns äldre bebyggelse och lucktomter kan det vid ny-, till- eller ombyggnad av fastigheter finnas svårigheter att anordna tillräckligt antal parkeringsplatser på den egna fastigheten. Vid dessa tillfällen kan parkeringsköp tillämpas om kommunen anser det angeläget med en kollektiv lösning. Parkeringsköpet innebär en ekonomisk samverkan där fastighetsägaren deltar finansiellt vid tillskapandet av en gemensam parkeringsanläggning för flera fastigheter. Parkeringsköpsavtalet ingås mellan kommunen och fastighetsägaren (parkeringsköparen). Betalningen utgörs av ett engångsbelopp för varje parkeringsplats som krävs enligt den gjorda parkeringsutredningen eller genom erläggandet av avgifter motsvarande hyran för parkeringsanläggningen och mark- och produktionskostnaderna. Beloppet varierar från kommun till kommun, men är knutet till byggkostnaderna för uppförandet av parkeringsanläggningen. Byggkostnaderna är högre i innerstaden än utanför och det kan därför finnas anledning att zonindela parkeringsområdena och ange olika belopp beroende av områdets läge inom kommunen. Som exempel kan nämnas att Helsingborg har beräknat byggkostnaderna för en bilplats i parkeringshus till kronor och för en bilplats i ett underjordiskt garage till koronor. Som ytterligare exempel kan nämnas att Stockholm tar ut en avgift om femtio procent av byggkostnaden per parkeringsplats, Jönköping femtio procent av byggkostnaden per parkeringsplats eller minst kronor/parkeringsplats, Umeå kronor/parkeringsplats, Växjö kronor/parkeringsplats och Malmö kronor/parkeringsplats (samtliga siffror från 2015). Nämnas ska också att till byggkostnaderna ska läggas de årliga driftkostnaderna, som ska täckas av de marknadsmässiga parkeringsavgifterna som erläggs vid utnyttjandet av parkeringsplats i parkeringsanläggningen. Det är fullt möjligt att knyta parkeringsköpsavgiften till prisbasbeloppet (f.n kronor) och använda en faktor t.ex. 4 ggr eller 3 ggr för att bestämma avgiften. Vidare är det möjligt att bestämma en lägsta avgift som utgör ett s.k. golv och avgiften kan således inte bli lägre. Rutiner för handläggning av parkeringsköp Fastighetsägaren har, som tidigare nämnts, möjlighet att i samband med ett bygglovsärende lösa sitt parkeringsunderskott genom parkeringsköp.

10 10 Om fastighetsägaren önskar att ingå ett parkeringsköpsavtal ska [Förvaltning/enhet] kontaktas, som tillser att avtal upprättas och tecknas med [nämnd]. Före avtalets undertecknade ska [Förvaltning/enhet] kontakta [Förvaltning/P-bolag] och då erhålla uppgifter om vilket parkeringsområde som ska anvisas. Inom det anvisade parkeringsområdet ska finnas det antal parkeringsplatser som [Förvaltning/bygglovsenhet] godkänt enligt gällande parkeringsutredning. Parkeringsköp kan endast tecknas på mark som ägs av kommunen eller upplåts eller ägs av kommunens parkeringsbolag. Avtalet upprättas i två originalexemplar, varav ett originalavtal behålls av [Förvaltning/enhet] och en vidimerad kopia skickas till [Förvaltning/bygglovsenhet], som bevakar att erforderligt antal parkeringsplatser har uppfyllts. Ett originalavtal skickas till fastighetsägaren. Fastighetsägaren ska till [Förvaltning/enhet] överlämna bankgarantin och kvitto att så har skett ska utfärdas av [Förvaltning/enhet] och överlämnas till fastighetsägaren. En vidimerad kopia av kvittot tillställs [Förvaltning/bygglovsenhet] som därmed fått besked att parkeringsköpet har säkerställts. Genom detta förfarande kan sedan bygglov beviljas under förutsättning att övriga villkor har uppfyllts för bygglovet. När bygglov har beviljats ska [Förvaltning/bygglovsenhet] skriftligen meddela [Förvaltning/enhet] att så har skett. Detta sker lämpligast genom att en kopia av beslutet överlämnas. Betalning ska ske enligt vad som överenskommits i parkeringsköpsavtalet. Det åligger [Förvaltning/enhet] att tillse att när villkoren härför är uppfyllda till fastighetsägaren översända en faktura på beloppet. När fastighetsägaren inbetalt hela beloppet ska [Förvaltning/enhet] meddela [Förvaltning/bygglov] att betalning skett. Därefter ska [Förvaltning/enhet] överlämna bankgarantin till den bank som utfärdat garantin eller om det är fråga om annan garanti till den som utställt garantin. Parkeringsköpsavtalets utformning Parkeringsköpsavtalet ska göras unikt vid varje tillfälle som ett parkeringsköp görs. Det finns olika typer av avtal och olika sätt att uttrycka vilka villkor som ska gälla. Det måste alltid finnas definierat vilken fastighet som utgör parkeringsområdet och till vilken nybyggnadsfastighet detta

11 11 område har knutits till. Vidare är det viktigt när betalningen ska ske, vilket belopp som ska betalas och om någon form av säkerhet ska ställas för betalningens rätta fullgörande. Som tidigare nämnts så följer parkeringsköpet den fastighet som får sitt parkeringsbehov tillgodosett genom parkeringsköpsavtalet. Fastighetsägaren har en anvisningsrätt. Detta ska framgå av avtalet. Liksom antalet parkeringsplatser och att dessa kommer att samutnyttjas, vilket medger färre totalt antal parkeringsplatser vid oförändrat parkeringsbehov. Bildandet av ett kommunalt parkeringsbolag (aktiebolag) Kommunen måste ta på sig ansvaret för att tillgodose parkeringsbehoven genom en parkeringsanläggning när parkeringsköp tillämpas. För att kunna garantera att anläggningen utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt för parkering krävs ett kommunalt dominerande inflytande över anläggningens förvaltning. Ett kommunalt parkeringsbolag ska bl.a. tillgodose såväl långtids- som korttidsparkering inom kommunen. Bolaget ska också ha till uppgift att uppföra, drifta och underhålla parkeringsanläggningar. De parkeringsköpsavgifter kommunen mottager kan lämnas som bidrag till bolaget med förbehållet att viss parkeringsanläggning ska uppföras. Därmed bidrar avgiften till anläggningskostnaden för de parkeringsplatser som anvisas för fastighetens parkeringsbehov. Om anläggningen är i drift så ska medlen i stället fonderas för kommande anläggningar. Det förordas att kommunen i samband med förslaget till bildandet av ett parkeringsbolag har genomfört en skatteutredning utvisande bolagets ställning som skattesubjekt i olika sammanhang /Kjell Sollbe Litteraturhänvisningar: Plan- och bygglagen (2010:900) Kommentar till PBL Didón m.fl. SOU 1968:18 SOU 1989:23 Prop. 1985/86 Prop. 1990/91 Svenska Kommunförbundet cirkulär 1987:180 Praktisk parkering (Ordalaget Bokförlag) 2001 Ramböll Sverige AB, Trafikutredning och trafikanalys Trelleborgs centrum

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13 Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 31 727 25 00 Fax: +46

Läs mer

Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg

Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg 1/7 Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg Beslut i Trafiknämnden 1992-11-12 304 Nämnden beslöt bifalla kontorets förslag: godkänna mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg

Läs mer

Eventuellt beslut om borttagande av fasta parkeringsplatser vid Saltholmen

Eventuellt beslut om borttagande av fasta parkeringsplatser vid Saltholmen PM TILL: Den som saken berör FRÅN: Advokaterna Emilie Steen och Ida Dahlborg DATUM: 22 januari 2016, uppdaterat 1 mars 2016 ANGÅENDE: Eventuellt beslut om borttagande av fasta parkeringsplatser vid Saltholmen

Läs mer

Utvärdering av försök med fri parkering

Utvärdering av försök med fri parkering PM 2009-06-09 1 (8) TF 2006/894 Kungsgatan 42 745 80 Enköping Isabell Lundberg Tfn 0171-62 50 28 Mobiltfn 070-162 50 28 e-post isabell.lundberg@enkoping.se Tekniska nämnden Utvärdering av försök med fri

Läs mer

Parkeringsnorm - vad är det?

Parkeringsnorm - vad är det? Parkeringsnorm - vad är det? Parkeringsnormen innehåller regler för hur många bilplatser som fastighetsägare skall ställa i ordning vid nybyggnad samt vid större om- och tillbyggnad. Antalet bilplatser

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

2014-06-30. Vägledning om fysisk planering av förorenade områden

2014-06-30. Vägledning om fysisk planering av förorenade områden 2014-06-30 Vägledning om fysisk planering av förorenade områden Innehåll Inledning... 3 Miljöbalken och plan- och bygglagen... 3 Vägledningens syfte och avgränsning... 3 Framtagande av vägledning... 3

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2005-03-14 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer 2004:6-51 Antagen av kommunfullmäktige 2005-06-22 och lagakraftvunnen 2006-06-01 Detaljplan för BOSTÄDER VID FINNGÖSASKOLAN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En

Läs mer

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Rapport Norra Tyresö Centrum 2014-05-12 Version 1,0 RAPPORT 2 (12) Datum Författare Version Ändring 2014-05-12 Karl/Hedda 1,0 RAPPORT 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund...4

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243, ("Pension

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen Genomförandebeskrivning utställningshandling 2013-02-27 rev. 2013-03-25 Genomförandebeskrivning

Läs mer

PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den

PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den Inledning Denna PM är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samverkan med Länsstyrelsen i Östergötlands län, Naturvårdsverket, Boverket

Läs mer

PBL kunskapsbanken 2013-06-25

PBL kunskapsbanken 2013-06-25 PBL kunskapsbanken PBL kunskapsbanken enbart om detaljplaner Nerladdat av TUNAFORSNYTT tunaforsnytt.se från Boverket http://www.boverket.se/vagledningar/pbl-kunskapsbanken/skapa-pdf/ 2013-06-25 Innehåll

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04 1(6) Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04 Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-29 Laga kraft 2008-06-02 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER I DJUPEDALEN I Partille kommun, Västra

Läs mer

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV VERKSAMHET

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV VERKSAMHET Skåne läns landsting, org nr 232100-0255, 291 89 Kristianstad ( Region Skåne ) och Hälsomedicinskt Centrum, företag under bildande vilket kommer att ägas gemensamt av Peter Bosson 561121-3975 samt Anders

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M.

FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M. Bilaga 4 FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M. LOKALHYRESAVTAL Detta lokalhyresavtal har denna dag träffats mellan (1)

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2007-06-12. Uppsägning av uppdragsavtalet

God fastighetsmäklarsed 2007-06-12. Uppsägning av uppdragsavtalet God fastighetsmäklarsed 2007-06-12 Uppsägning av uppdragsavtalet 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Mäklarens rätt till provision... 4 3.2 Prövningen av mäklarens

Läs mer

Vägledning vid köp av småhustomt via tomtkön

Vägledning vid köp av småhustomt via tomtkön Vägledning vid köp av småhustomt via tomtkön 2016-01-05 Att köpa en småhustomt och bygga sitt egna hus är för många en stor dröm. Detta vägledningsdokument har tagits fram för att hjälpa dig i planeringen

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan Total avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan Total (Uppdaterade per 2016-03-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:900 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

2016-06-21. Promemoria. Finansdepartementet Näringsdepartementet. Sammanfattning av regeringens förslag. Innehåll.

2016-06-21. Promemoria. Finansdepartementet Näringsdepartementet. Sammanfattning av regeringens förslag. Innehåll. Promemoria 2016-06-21 Finansdepartementet Näringsdepartementet Sammanfattning av regeringens förslag Innehåll Mer byggklar mark... 1 Sänkta byggkostnader... 2 Kortare ledtider... 3 Förändrade uppskovsregler

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av KF 2004-11-18 Laga kraft 2004-12-17 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Kebal 2:203 m. fl., Strömstads kommun Organisatoriska frågor Detaljplan Gällande detaljplan för Kebalviken upphävs

Läs mer

Information om bygglovshandlingar mm

Information om bygglovshandlingar mm 1 2010-05-07 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BYGG Information om bygglovshandlingar mm Bygglov Behöver du bygglov? Vi på byggavdelningen svarar gärna på dina frågor om vad som kräver bygglov. Du kan också

Läs mer

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Antagen av byggnadsnämnden september 2013 BN 2011/74 Innehåll Inledning..3 Vad säger plan- och bygglagen?... 3 Vem är ansvarig?... 3 En balanserad parkeringsförsörjning...

Läs mer

Lathund för fribyggartomter. i Helsingborgs stad. Ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen mark- och exploateringsavdelningen

Lathund för fribyggartomter. i Helsingborgs stad. Ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen mark- och exploateringsavdelningen Lathund för fribyggartomter i Helsingborgs stad Ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen mark- och exploateringsavdelningen Lathund för FRIBYGGARTOMTER Innehåll 3 Kort om fribyggartomter 4 Fastighetsbildning

Läs mer

9 Ikraftträdande och genomförande

9 Ikraftträdande och genomförande 9 Ikraftträdande och genomförande Förslag: Lagen om regional fysisk planering och övriga lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019. 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1987:147) om regionplanering

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 84 VA-TAXA. för Munkedal kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 84 VA-TAXA. för Munkedal kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 84 VA-TAXA för Munkedal kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med 2016-01-01 Innehåll ANLÄGGNINGSAVGIFTER ( 5 14)... 3 BRUKNINGSAVGIFTER

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller fr o m 2007-07-01 (med ändringar per 2011-12-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Swedbank Kapitalförsäkring Depå.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2013 KLAGANDE Göteborgs stads parkeringsaktiebolag, 556119-4878 Ombud: AA Förvaltnings AB Framtiden Box 111 401 21 Göteborg MOTPART

Läs mer

Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03

Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03 ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03 Detaljplan för Ugglarp 3:4 m fl Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB Mark och

Läs mer

Planbeskrivning. Vallbacken 24:3 mfl, kv Gustavsberg Detaljplan för bostäder, vård m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Vallbacken 24:3 mfl, kv Gustavsberg Detaljplan för bostäder, vård m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2014-11-03 DNR: 14BMN24 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Vallbacken 24:3 mfl, kv Gustavsberg Detaljplan för bostäder, vård m.m. Gävle kommun,

Läs mer

En kommuns beslut om att parkeringsavgift inte ska tas ut för miljöbilar har ansetts strida mot lag.

En kommuns beslut om att parkeringsavgift inte ska tas ut för miljöbilar har ansetts strida mot lag. HFD 2014 ref 57 En kommuns beslut om att parkeringsavgift inte ska tas ut för miljöbilar har ansetts strida mot lag. Lagrum: 2 lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-04-22. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-04-22. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-04-22 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Läs mer

Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen

Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen 2016-06-01 Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen Handbok 5 kap. 15 och 22 a PBL Dnr 401-2016/2481 Lantmäteriet Division Fastighetsbildning 801 82 Gävle Tfn växel: 0771-63 63 63 Lantmäteriet

Läs mer

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande Promemoria Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande Näringsdepartementet Promemorians huvudsakliga innehåll Det stora antalet asylsökande som sökte sig till

Läs mer

DOM 2013-05-10 Stockholm

DOM 2013-05-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060207 DOM 2013-05-10 Stockholm Mål nr P 8575-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-09-17 i mål P 508-12, se bilaga A KLAGANDE Bergs kommun MOTPART

Läs mer

DOM 2014-12-17 Stockholm

DOM 2014-12-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060109 DOM 2014-12-17 Stockholm Mål nr P 6026-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-06-12 i mål nr P 3147-14, se bilaga KLAGANDE 1. P-O B 2.

Läs mer

Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Tempelriddarorden 10 till Stena Fastigheter i Stockholm AB.

Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Tempelriddarorden 10 till Stena Fastigheter i Stockholm AB. Germund Larsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 275 21 germund.larsson@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2010-10-28 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Tempelriddarorden

Läs mer

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Innehåll P-tillståndet är till för dig... 3 Var kan jag parkera?... 3 Tid och avgift... 4 Användning

Läs mer

INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING markanvisning för bostäder och handel i centrala Tierp

INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING markanvisning för bostäder och handel i centrala Tierp Inbjudan till markanvisningstävling 1(6) 2014-05-27 (Rev. 2014-07-07) Evolution KS 2014/366 INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING markanvisning för bostäder och handel i centrala Tierp del av Kv. Lejonet

Läs mer

Taxa för Mölndals stads allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Mölndals stads allmänna vatten- och avloppsanläggning MÖLNDALS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa för Mölndals stads allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller från och med den 1 april 2014. Antagen av kommunfullmäktige 17 november 2010, rev 23 oktober 2013

Läs mer

PLANBESKRIVNING. SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2009 10 22 DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:194 M.FL (ICA) I GNOSJÖ TÄTORT

PLANBESKRIVNING. SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2009 10 22 DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:194 M.FL (ICA) I GNOSJÖ TÄTORT PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2009 10 22 DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:194 M.FL (ICA) I GNOSJÖ TÄTORT HANDLINGAR Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Genomförandebeskrivning Upprättad

Läs mer

Makarna M yrkade förpliktande för kommunen att till dem betala 42 165 kr.

Makarna M yrkade förpliktande för kommunen att till dem betala 42 165 kr. 19 Ersättning har inte medgivits för avloppspump på villatomt eftersom kommunens avloppsnät inte var trycksatt (s.k. LTA-system) och avloppsnätet inte kunde anses vara olämpligt utfört Makarna M äger sedan

Läs mer

Debiteringslängder handledning vid ansökan om verkställighet av debiteringslängder

Debiteringslängder handledning vid ansökan om verkställighet av debiteringslängder 1(10) Debiteringslängder handledning vid ansökan om verkställighet av debiteringslängder 1 Inledning En debiteringslängd är en exekutionstitel, d.v.s. ett beslut som kan verkställas av KFM. Förutsättningen

Läs mer

2009-05-26 M2009/2171/R

2009-05-26 M2009/2171/R Promemoria 2009-05-26 M2009/2171/R Miljödepartementet Rättsenheten Camilla Adolfsson Remiss om lagtexten för en ny plan- och bygglag samt en ändring i anläggningslagen (1973:1149) Sammanfattning En ny

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

VA-TAXA 2015 FÖR MUNKEDAL KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

VA-TAXA 2015 FÖR MUNKEDAL KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Dnr 2014-485 VA-TAXA 2015 FÖR MUNKEDAL KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Taxa 2015 avseende anläggningsavgifter antagen av kommunfullmäktige 2014-12-17, 99 Taxa 2015 avseende brukningsavgifter

Läs mer

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84.

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, 212000-0746 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. 1 Överlåtelseförklaring

Läs mer

PLANBESKRIVNING. RIKSGRÄNSEN 1:11, RIKSGRÄNSEN 1:1, del av. Detaljplan. Kiruna kommun Norrbottens län. Upprättad av Arkitekthuset Monarken AB, Piteå

PLANBESKRIVNING. RIKSGRÄNSEN 1:11, RIKSGRÄNSEN 1:1, del av. Detaljplan. Kiruna kommun Norrbottens län. Upprättad av Arkitekthuset Monarken AB, Piteå 1 PLANBESKRIVNING Detaljplan RIKSGRÄNSEN 1:11, RIKSGRÄNSEN 1:1, del av Kiruna kommun Norrbottens län. Upprättad av Arkitekthuset Monarken AB, Piteå 2 RIKSGRÄNSEN 1:11 RIKSGRÄNSEN 1:1, del av Kiruna kommun

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING. Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 127 (gäller from 2011-01-01)

ÅSTORPS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING. Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 127 (gäller from 2011-01-01) TAXA för ÅSTORPS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 127 (gäller from 2011-01-01) 1 För att täcka kostnader för Åstorps kommuns allmänna vatten- och

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST)

EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST) Bilaga 4 EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST) Mellan Södertälje kommun (org nr 212000-0159), nedan kallad kommunen, och... (org nr...), nedan kallad exploatören, har följande avtal träffats om exploatering av del

Läs mer

för Kramfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

för Kramfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA för Kramfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige att träda i kraft från och med 2015-01-01. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Kramfors

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN

TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011:22 TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN Fastställd av kommunfullmäktige 2011-04-27, reviderad 2011-08-29 Gäller fr. o m 2011-05-02 Inledning Avgifterna enligt

Läs mer

Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) fastighetsförteckning

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7

Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7 DNR: 2014/KS0061 GRANSKNINGSHANDLING, UPPRÄTTAD 2015-11-06 Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7 Ändring av detaljplan för del av Förslag till stadsplan för del av Ryk Nedra 2:9 m.fl.

Läs mer

VA-TAXA FÖR VINGÅKERS KOMMUN

VA-TAXA FÖR VINGÅKERS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 2.4 VA-TAXA FÖR VINGÅKERS KOMMUN 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-26 Reviderad av kommunfullmäktige 2010-12-13 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-11-14 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015. A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål

VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015. A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015 A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål Ägardirektiv för 2015-2017 Genomföra bolagets investeringsplan om

Läs mer

TAXA FÖR ALLMÄN VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Beslutad av Kommunfullmäktige att gälla f o m 2016-01-01

TAXA FÖR ALLMÄN VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Beslutad av Kommunfullmäktige att gälla f o m 2016-01-01 1 OLOFSTRÖMS KOMMUN TAXA FÖR ALLMÄN VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Beslutad av Kommunfullmäktige att gälla f o m 2016-01-01 1 För att täcka kostnader för Olofströms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2008-04-01 t o m 2009-01-31 (med ändringar per 2011-12-01 och 2012-01-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor

Läs mer

datum 2014-10-27 Detaljplan för del av Tusculanum 10 i Rosengård i Malmö

datum 2014-10-27 Detaljplan för del av Tusculanum 10 i Rosengård i Malmö datum 2014-10-27 diarienummer 2014-884 Dp 5402 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Tusculanum 10 i Rosengård i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att utreda möjligheten

Läs mer

Detaljplan för Vallsjöbaden. Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING. Vallsjön

Detaljplan för Vallsjöbaden. Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING. Vallsjön Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) fastighetsförteckning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN VA-TAXA 2016

DALS-EDS KOMMUN VA-TAXA 2016 DALS-EDS KOMMUN VA-TAXA 2016 VA-avgifter Avgifter skall betalas till Dals-Eds kommun. Avgifter för 2016 är uppräknade med 2% (förbrukning) resp. 3% (anslutning) Taxa 2015 Inkl. moms 2016 Inkl. moms Fast

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 22 2015-03-06 Va 403/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 22 2015-03-06 Va 403/13 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 22 2015-03-06 Va 403/13 Stockholm SÖKANDE K J MOTPART Höganäs kommun Ombud: Va-chefen F A Adress som ovan SAKEN Anläggningsavgift (lägenhet) VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Åby mässhall och hotell Västra Götalands län Upprättad 2015-06-09 ANTAGANDE GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning Detaljplanen ska redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska

Läs mer

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Antagen av kommunfullmäktige, 20 Antagen av: Kommunfullmäktige, 20 Dokumentägare: Kommundirektören Dokumentnamn: Parkeringspolicy för Örnsköldsviks

Läs mer

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-01-04 Handläggare David Eriksson Telefon: 08-508 22 053 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Catrin Thörnvall 2014-04-09 / 2014-04-23 0480-45 03 32

Handläggare Datum Ärendebeteckning Catrin Thörnvall 2014-04-09 / 2014-04-23 0480-45 03 32 Handläggare Datum Ärendebeteckning Catrin Thörnvall 2014-04-09 / 0480-45 03 32 2014-1083 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Tallhagen 2:13 Fastighetens adress: Gröndalsvägen/ Tolvmannagatan Sökande:

Läs mer

4 Värderingsenhet. 4.1 Allmänt. 4.2 Småhus. Värderingsenhet Avsnitt 4 99. Allmänna regler

4 Värderingsenhet. 4.1 Allmänt. 4.2 Småhus. Värderingsenhet Avsnitt 4 99. Allmänna regler 4 Värderingsenhet Värderingsenhet Avsnitt 4 99 4.1 Allmänt Allmänna regler 6 kap. 1 FTL Värderingsenhet är den egendom som skall värderas för sig. En värderingsenhet skall endast omfatta egendom som ingår

Läs mer

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6686-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen, beslut

Läs mer

Promemoria 2013-06-27

Promemoria 2013-06-27 Promemoria 2013-06-27 Uthyrning av bostadsrättslägenheter Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att synen på bostadsrättshavarens skäl för en upplåtelse av lägenheten i andra hand ska

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN Viktoria 22 M FL TÅGABORG HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN Viktoria 22 M FL TÅGABORG HELSINGBORGS STAD DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN Viktoria 22 M FL TÅGABORG HELSINGBORGS STAD Upprättad den 24-09-2013 NORMALT PLANFÖRFARANDE Antagen av kommunfullmäktige. Laga kraft.. Genomförandetid t o m Dnr 1404/2010 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal.

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. AVTAL Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21 1/7 EXPLOATERINGSAVTAL Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. Parter Strängnäs kommun,

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2012-11-02 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2012 3:9 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Tekniska

Läs mer

Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6)

Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6) Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande

Läs mer

TAXA för allmänna vattentjänster

TAXA för allmänna vattentjänster TAXA för allmänna vattentjänster 2015 i Gagnefs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Gagnef, 2014-12-22 282, dnr 2014:933/04 1 TAXA för Gagnefs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

Översyn av bedömningsgrunderna för utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

Översyn av bedömningsgrunderna för utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige Dnr: Sida 1 (5) 2013-07-12 Handläggare Johan Johansson Vanhatalo 08-508 26 111 Johan.johansson.vanhatalo@ stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-08-29 Översyn av bedömningsgrunderna för

Läs mer

Kommunen: Förbindelsepunkt är anvisad genom den generella bestämmelsen, punkten 5 i de allmänna bestämmelserna (ABVA). Fastighetsägarna har en

Kommunen: Förbindelsepunkt är anvisad genom den generella bestämmelsen, punkten 5 i de allmänna bestämmelserna (ABVA). Fastighetsägarna har en 12 Att en kommun överenskommit med entreprenör om anslutningspunktens läge utanför tomtmark under giltighetstiden för 1955 års va-lag och sedan 1970 års va-lag trätt i kraft i ABVA angivit att förbindelsepunkt,

Läs mer

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003 Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2003-02-21 2002/2916 Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor 1 Konsumentverket/KO och Däckspecialisternas Riksförbund (DRF) har träffat en överenskommelse

Läs mer

Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Norrköping Vatten AB:s verksamhetsområde.

Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Norrköping Vatten AB:s verksamhetsområde. Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Norrköping Vatten AB:s verksamhetsområde. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15 att gälla från och med 2009-02-01 Förord Lagen om allmänna vattentjänster

Läs mer

Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun

Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning)

Läs mer

Nedanstående avgifter är antagna av kommunfullmäktige 2015-11-26 342 och gäller från och med 2016-01-01.

Nedanstående avgifter är antagna av kommunfullmäktige 2015-11-26 342 och gäller från och med 2016-01-01. TAXA för Eksjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 190. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Eksjö Energi AB. Avgifter enligt

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 2014-09-02 Obj 44360 Arrendator: Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening (i avtalet kallad föreningen) c/o Lars Elmqvist Västra Holmgatan 17 553 24 Jönköping Person/org.nr:

Läs mer

DOM 2015-09-07 Stockholm

DOM 2015-09-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060301 DOM 2015-09-07 Stockholm Mål nr M 1394-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-27 i mål nr M 3154-14, se bilaga A KLAGANDE Sluts samfällighetsförening,

Läs mer

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Malmö stad Sociala resursförvaltningen Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Vad betyder förmyndare? Vem kan vara förmyndare? Vad betyder vårdnadshavare? Vad betyder särskilt förordnad

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-03-29 46 Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-03-29 46 Beställare Beställarens representant

Läs mer

SOLNA STAD Tjänsteskrivelse 1 (3) Stadsbyggnadsförvaltningen Filip Olofsson 2011-01-11 SBN/2010:1542

SOLNA STAD Tjänsteskrivelse 1 (3) Stadsbyggnadsförvaltningen Filip Olofsson 2011-01-11 SBN/2010:1542 SOLNA STAD Tjänsteskrivelse 1 (3) Stadsbyggnadsförvaltningen Filip Olofsson 2011-01-11 SBN/2010:1542 Haga 4:35, Folkhälsohuset Uppförande av kontor Förslag till beslut i stadsbyggnadsnämnden Sammanfattning

Läs mer

Fingerörtsvägen-Ekudden Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden på västra Sicklaön, Nacka kommun

Fingerörtsvägen-Ekudden Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden på västra Sicklaön, Nacka kommun 2015-06-05 1 (8) STARTPROMEMORIA Fingerörtvägen-Ekudden Ingår i NACKA STAD, där tunnelbaneavtalet gäller Dnr KFKS 2015/23-214 Projekt 9249 Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden

Läs mer

Taxa för Katrineholms kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning - VA-taxa

Taxa för Katrineholms kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning - VA-taxa Styrdokument Taxa för Katrineholms kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning - VA-taxa Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.09) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 245 Giltighetstid

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:10 2013-06-28 Mål nr C 20/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:10 2013-06-28 Mål nr C 20/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:10 2013-06-28 Mål nr C 20/12 KÄRANDE Stockholm Info AB, Hamngatan 27, 111 53 Stockholm Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 104 61

Läs mer

datum 2015-02-27 Detaljplan för del av fastigheten VINTRIE 17:2 mfl i Vintrie i Malmö

datum 2015-02-27 Detaljplan för del av fastigheten VINTRIE 17:2 mfl i Vintrie i Malmö V 150101 datum 2015-02-27 diarienummer 2014-1425 ÄDp 5418 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VINTRIE 17:2 mfl i Vintrie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen

Läs mer

Förorenad mark i PBL. 5 feb 2010

Förorenad mark i PBL. 5 feb 2010 Förorenad mark i PBL 5 feb 2010 Länsstyrelsens uppdrag i samhällsplaneringen PBL-området ÖVERSIKTSPLAN 4 kap 5 och 9 PBL Ta till vara och samordna statens intressen. Tillhandahålla underlag. Ge råd om

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340)

PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340) Blad 1 PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340) SAMMANFATTNING Föreslagna normtal för olika lokaltyper

Läs mer

"Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling"

Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling Dnr. 0958/12 Markanvisningsutlysning September 2013 "Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling" Bostäder i Stora Höga/Getskär, Stenungsunds kommun Innehållsförteckning 1.

Läs mer