Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare"

Transkript

1 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, , den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson, ledamot (c) Anders Lundell, ledamot (s) Jonny Andersson (kd) ersättare för Markus Lund (s) Jan Lagerqvist, Vd Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare Stefan Henrixon, Vd Nybro Bostads AB, till och med 80 Bertil Johnsson, ordförande i styrelsen för Nybro Bostads AB, till och med 80 Håkan Dahlgren, Vd energibolagen, till och med Val av justerare Peter Lilja (m) står i tur att utöver ordföranden justera dagens protokoll. Vd:s förslag till beslut Styrelsen för beslutar att utse Peter Lilja att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 74 Rapport från bolagen Nybro Bostads AB Vd Stefan Henrixon, Nybro Bostads AB, redovisar aktuellt från bolaget. Uthyrningsläget per den 10 december 2012 visar få lediga lägenheter. För januari 2013 finns det 26 lediga, för februari 39 och för mars 50 lediga lägenheter. Frågetecken redovisas för lägenheter på Förklaringsvägen, Orrefors. Dessa lägenheter har tidigare använts som gruppboende inom omsorgsverksamheten. I de nya lägenheterna vid Grönskogs i Nybro finns för närvarande endast en ledig lägenhet. I kvarteret Boken äger Nybro Bostads AB numera endast nio lägenheter/bostäder.

2 2(7) Information lämnas om att hyresförhandlingarna för hyror 2013 är avslutade. I snitt höjs hyran med 16 kronor per kvm. Överenskommelse träffades även med hyresgästföreningen om att tillämpa differentierad hyreshöjning, vilket medför att utfallet kan bli olika för olika lägenheter. Det totala utfallet motsvarar en höjning med 1,98 procent. Ramavtal är på gång att tecknas för Bygg-El-Målning-Golv. Prognos på ekonomiskt överskott med kronor kvarstår. Energibolagen Vd Håkan Dahlgren redovisar: Inga driftstörningar har förekommit varken för el eller va. Arbete med överföring av anläggningsregister för va från Nybro kommun pågår. Eventuellt kan nytt vattenskyddsområde tillkomma i Nybro och i Alsjöholm. Under 2012 har 22 nya kunder tillkommit för fjärrvärmeleveranser. Kapacitet finns för fler, även i Orrefors. Ny prismodell införs för fjärrvärmen från årsskiftet, vilken medför jämnare fakturakostnader under året för kunderna. För värmecentralen rapporteras att samtliga pannor är i drift. Årsprognos för det ekonomiska utfallet för 2012 om överskott på cirkla kronor ser ut att hållas. Styrelsen för beslutar 75 Budget 2013 Vid styrelsens möte redovisar koncernkontroller Anette Sturesson förslag till budget 2013 för.

3 3(7) Intäkterna budgeteras till: Administrationsavgifter kr Kostnader redovisas för: Styrelsearvoden kr Revisionsarvoden kr Konsultarvoden kr Koncernchef (10 procent av lönekostnaden) kr Koncernkontroller (25 procent av lönekostnaden) kr Summa kostnader Resultat för finansiella poster kr 0 kr Administrationsavgiften (som ska täcka moderbolagets drift) fördelas proportionellt efter omsättning mellan rörelsedrivande bolag års bokslut: AB Nybro Brunn 114,7 procent Transtorpfastigheter AB 0,3 procent Nybro Bostads AB 38,7 procent Nybro Elnät AB 17,7 procent Nybro Energi AB 18,5 procent Nybro Värmecentral AB 10,1 procent Fastigheter i Nybro AB 0 procent Koncernbidrag/utdelning ska täcka moderbolagets kapitalkostnader för ägandet av dotterbolag fördelas enligt: Uttag maximalt från Nybro Bostads AB (ränta på insatt kapital + eventuellt extra ordinära intäkter). Därefter från Nybro Elnät AB, Nybro Energi AB, Transtorpfastigheter AB och AB Nybro Brunn i den mån där det finns utdelningsbara medel. Om resultat saknas, löses överavskrivningar upp. Styrelsen för beslutar att godkänna förslag till budget Kommunstyrelsens beslut om investering för långsiktig energiförsörjning för Nybro Elnät AB:s kunder Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 29 oktober 2012, 183: att efter avstämning med Sveriges Kommuner och Landsting angående konsortiealternativet konstatera att detta upplägg ej är juridiskt gångbart,

4 4(7) att ge kommunchef/koncernchef i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i november 2012 ta fram handlingsplan och tidplan vad gäller framtagande av underlag som möjliggör investering i egen regi, att ge Nybro Energi AB i uppdrag att undersöka möjligheter att förlänga upphandlingsavtalet, att särskilt notera att Kalmaralternativet är relevant samt att kommunchef/koncernchef ansvarar för samordningen av processen samt får i uppdrag att uppdatera och kvalitetssäkra underlag, kalkyler, ekonomiska beräkningar, beslutsunderlag m m. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 26 november 2012, 212, om fortsatt handlingsplan enligt följande: Framtagande av underlag för 10-årig investeringsplan Utskick till förvaltningschefer och bolagsdirektörer under november 2012 med uppdrag att ta fram underlag för respektive bolag/nämnd. Information till nämnder och styrelser om framtaget underlag för investeringar Uppdrag givet till Vd/förvaltningschef att redovisa underlag för investeringar under november/december 2012 i respektive nämnd/bolag. Förlängning av upphandlingsavtalet Uppdrag till Vd för energibolaget och ska slutrapporteras till koncernchefen senast 1 december Berednings- och beslutstillfällen Januari 2013 delrapport, kommunstyrelsens arbetsutskott Februari 2013 kommunstyrelsen Mars 2013 kommunfullmäktige Vd Jan Lagerqvist redovisar att uppdrag är under utförande. Rapport kommer att finnas klar till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i januari Det underlag som tas fram kommer att vara kvalitetssäkrat innan redovisning lämnas. På fråga från Christina Davidson (c) redovisar vd att slutredovisningen kommer att innehålla två förslag. Vd Håkan Dahlgren, energibolagen, redovisar att det är troligt att förlängning kan göras av befintliga avtal. Dessutom kan det bli aktuellt med annan förbränningslösning. Styrelsen för beslutar att notera informationen till protokollet samt att ärendet återkommer för beslut när något finns att rapportera.

5 5(7) 77 Verksamhetshotell Smedstorp Vd Jan Lagerqvist redovisar att genomgång har gjorts av upprättad kalkyl för investering i verksamhetshotell Smedstorp. Investeringen beräknas uppgå till cirka kronor, vilket indikerar en kallhyra på kronor per kvm. Inriktning på fortsatt arbete är att försöka göra justeringar i syfte att sänka kallhyran per kvm. Styrelsen för beslutar 78 Anmälda styrelsefrågor Inga frågor finns att redovisa. 79 Övriga frågor Vd Jan Lagerqvist redovisar: Diskussioner förs med intressent om utveckling av Awes-fastigheten. Behov och alternativa lösningar av parkeringsfrågorna redovisas. Information lämnas om att särskild parkeringsutredning för Nybro centrum är aktuell. Utdelning Enligt ägardirektiven 1:3 ska styrelsen för besluta om de utdelningar eller koncernbidrag som dotterbolag ska lämna. Moderbolaget beslutar även om skattemässiga dispositioner mellan bolagen inom bolagskoncernen. För 2012 föreslås att Nybro Bostads AB lämnar utdelning enligt de förutsättningar som lagstiftningen anger. Energibolagen föreslås lämna bidrag med kronor för år I ägardirektiven till Nybro Bostads AB anges bolagets uppdrag. Där fastställs bland annat att Bolaget ska utveckla boendemiljöer som ger ökad livskvalitet och förhindra utanförskap. Med stöd av ägardirektiven föreslås att Nybro Bostads AB får i uppdrag att starta ny verksamhet och aktiviteter i kommunen, i första hand inom Kungshallsområdet. Den tillkommande verksamheten ska ses som ett komplement till de värdefulla bostadssociala aktiviteter som bolaget redan bedriver och ska verkställas utan tillskott av medel från ägaren. I planerings- och genomförandearbete kan bland annat kommunens arbetsmarknadsenhet vara en samarbetspartner. Styrelsen för beslutar

6 6(7) att vd Jan Lagerqvist och vd Stefan Henrixon får i uppdrag att ytterligare utreda behov av parkeringsplatser och därefter informerar berörda intressenter om förutsättningarna, att Nybro Bostads AB lämnar bidrag till moderbolaget för verksamhetsår 2012 med de belopp som lagstiftningen möjliggör, att energibolagen lämnar bidrag till moderbolaget för verksamhetsår 2012 med kronor, att i ägardirektiv till Nybro Bostads AB ge i uppdrag att starta ny verksamhet och aktiviteter, i första hand inom Kungshallsområdet, enligt redovisat förslag samt 80 Rapporter från vd Värdering av dotterbolag enligt beslut den 22 oktober 2012, 60, ej längre aktuellt. Frågan är ej längre aktuell. Förslag till kommunikationsstrategi. Ärendet återkommer till styrelsen vid nästa möte. Utökat ansvar för arbetsmarknadsenheten medför också utökat ansvar för dotterbolagen om mottagande av praktikanter i verksamheten. Information lämnad till bolagets vd:ar om att mottagande ska ske med fem praktikanter vardera. De kommunala förvaltningarna tar gemensamt emot 60 praktikanter. Kostnad att fördela för GEO-data (se beslut den 22 oktober 2012, 66) uppgår till kronor för 2013, cirka kronor för Fördelning av kostnader görs enligt fördelning av administrativa avgifter. Hyrestvist enligt beslut den 22 oktober 2012, 69, är ej avslutad. Arbete pågår. Aktuellt från träffar med bolagets vd:ar. Christina Davidson (c) redovisar att styrelsen för AB Nybro Brunn ser problem med drift av inkubatorsverksamheten på grund av ekonomiska förutsättningar.

7 7(7) Information lämnas om att kommunstyrelsen förväntas besluta den 17 december 2012 om att ge att ge kommunchefen i uppdrag att enligt föreliggande tidplan utreda alternativ och vilka effekter som uppstår om verksamheten i AB Nybro Brunn organiseras på annat sätt än idag. Styrelsen för beslutar att godkänna rapporterna samt 81 Avslutning Ordförande tackar ledamöter och tjänstemän för årets verksamhet samt önskar en God Jul och ett Gott Nytt år! Kaj Göransson Ordförande Peter Lilja Justerare Mats Arnér Sekreterare

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2 1 (10) Protokoll nr 1 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 23 januari 2012 Beslutande: Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Kaj Göransson, styrelseledamot (s)

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.30 16.00 Ajournering kl. 15.05 15.15 Beslutande Agnetha Persson (C), ordförande Olof Röstin (M) Bengt Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-01-30 1/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sid nr 1 Sammanträdets öppnande och justering... 2 2 Godkännande av dagordning... 2 3 Föregående

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-06. VafabMiljö; begäran om kommunal borgen

Sammanträdesdatum 2014-02-06. VafabMiljö; begäran om kommunal borgen n sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-02-06 >." ~' : s t LI 0 23 (25) Dnr 2013/123 40 VafabMiljö; begäran om kommunal borgen INLEDNING VafabMiljö har till Sala kommun

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer