Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll."

Transkript

1 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, , den 18 november 2013, klockan ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina Davidson, styrelseledamot (C) Anders Lundell, styrelseledamot (S) Markus Lund (S) Mikael Svanström, ersättare (S) Jan Lagerqvist, vd/koncernchef Hans Dahlström, ordförande i styrelsen för AB Nybro Brunn (S) Jeanette Madeling, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 55 Val av justerare Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 56 Konsekvenser vid avveckling av AB Nybro Brunn Bakgrund Vid :s styrelsemöte den 14 oktober 2013 presenterades konsekvenser, såväl ekonomiska som aktiebolagsrättsliga, vid en avveckling av AB Nybro Brunn, baserade på en rapport som framtagits av PWC och den handlingsplan utredaren föreslår. Styrelsen i AB Nybro Brunn fattade vid möte den 1 november 2013 följande beslut: Slutföra handlingsplanen i enlighet med utredarens förslag. Utföra YKB-utbildningar i bolaget enligt avtal under Erbjuda moderbolaget att förvärva aktier i Nybro Elnät AB och Nybro Bostads AB till ett värde av sammanlagt kronor, vilket är kronor över det bokförda värdet, för täckande av rörelseförluster och nedskrivning av övriga anläggningstillgångar i AB Nybro Brunn innevarande och framtida räkenskapsår. Eventuellt överskott kan användas till utvecklingsprojekt eller till skattefri utdelning till ägaren.

2 2 (5) Ta slutgiltig ställning till AB Nybro Brunns avveckling efter årsskiftet. Styrelsen i AB Nybro Brunn beaktar då möjligheten att behålla den grundläggande tanken om ett separat utvecklingsbolag. Sett till hela kommunkoncernen kan den planerade avvecklingen av hela utvecklingsbolaget indirekt leda till en ökad skattekostnad i koncernen för det fall att man flyttar förlustbringande verksamheter ut ur koncernen till kommunal förvaltning med följd att dessa förluster inte längre kan användas för att kvitta mot överskott i andra bolag i koncernen. Ägaren begränsar därmed framtida möjligheter till skatteoptimering. Redovisning Koncerncontroller Jeanette Madeling redovisar och kommenterar det regelverk som är aktuellt vid avveckling av bolaget avseende: Aktiebolagslagen Skattelagstiftningen Bokföringslagen Utredningen från PWC visar att om de bokförda värdena för materiella anläggningstillgångar i AB Nybro Brunn inte kan försvaras, återstår att höja köpeskillingen på aktier i dotterbolag. Höjningen är hänförbar till aktier i Nybro Bostads AB med hänsyn tagen till bedömt marknadsvärde och de nettotillgångar som bolaget inrymmer. Lägesrapport lämnas för utredarens förslag till handlingsplan: Ännu inga beslut om att kommunen förvärvar tillgångar till marknadspris/bokfört värde. Fastigheter som eventuellt ska avyttras externt ligger kvar i bolaget. Hyresavtal med kommunen/externa hyresgäster för Tallen 57 och Värmen 1 är under tecknande. Tecknande av överlåtelseavtal med kommunen är inte aktuellt då överlåtelsen i dagsläget omfattar övertagande av personal och uppsägning av tjänsteavtal. Om anläggningstillgångar överlåts, ska överlåtelseavtal upprättas. Marknadskontakter tas avseende kvarvarande materiella tillgångar innan bokslutet för analys av marknadsvärdet. Utredning om eventuella momseffekter är påbörjad. Omprövning av beslut om köpeskillingen vid avyttringen av aktier är genomförd vid styrelsemöte. Ingen avveckling av bolaget sker före årsskiftet.

3 3 (5) Frågan om omprövning av möjligheten att förlägga förlustbringande verksamhet i bolagsform för att kunna kvitta mot överskott i andra bolag hänskjuts till efter årsskiftet. Ekonomiska konsekvenser redovisas för vad som händer vid höjning av köpeskilling från till kronor. Kapitalkostnaden bedöms öka med cirka kronor per år. Christina Davidson (C) ställer fråga om vem som blir drabbad av den ökade kapitalkostnaden? Jeanette Madeling redovisar att det i både energikoncernen och i bostadsbolaget finns ett fritt eget kapital, som storleksmässigt med marginal möjliggör att bolagen kan fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt och därmed inte riskeras med ett extra uttag av koncernbidrag. Gällande lagstiftning innebär dock i praktiken att det är energikoncernen som belastas med ökade koncernbidrag till moderbolaget. Historiskt sett har energikoncernen årligen betalat cirka kronor i koncernbidrag. Detta kan jämföras med energikoncernens prognosticerade vinst för 2013, som beräknas till cirka kronor. Ordförande sammanfattar och konstaterar att förslaget innebär att överföring görs av ägandet av Nybro Bostads AB och energikoncernen från AB Nybro Brunn till Nybro Kommunbolag AB till ett värde, som är kronor högre än tidigare beslut. Köpet ger utrymme för täckande av framtida förluster eller för ny verksamhet eller slussas vidare till annat bolag. Nackdel med förslaget är att ytterligare kronor behöver upplånas, vilket medför ökade årliga kostnader med cirka kronor. Christina Davidson (C) anser att viss information skulle lämnats tidigare och att hon ej kommer att delta i beslutet. Christina kommer att lämna en protokollsanteckning (bilaga). Ordförande redovisar att alternativ finns, men detta är ej skattemässigt fördelaktigt och kan även leda till att energibolagen behöver göra nyupplåning. Jeanette Madeling noterar även att AB Nybro Brunn representerar ett bokfört värde om kronor i :s balansräkning. Om en eventuell nedskrivning av vissa tillgångar medför att det egna kapitalet i AB Nybro Brunn hamnar under kronor, uppkommer i moderbolaget ett nedskrivningsbehov på andelarna i AB Nybro Brunn i samma utsträckning. Denna nedskrivning påverkar således även NKAB:s resultat negativt, men på ett sätt som inte är skattemässigt avdragsgillt. Markus Lund (S) noterar att som representant i bolaget ska man verka för bolagets bästa. Förslaget innebär möjligheter för utveckling i Pukeberg. Styrelsen för beslutar

4 4 (5) att upphäva beslutet vid styrelsemöte den 22 januari 2013, 7, angående Nybro Kommunbolag AB:s förvärv av aktier i Nybro Elnät AB till en köpeskilling om kronor och aktierna i Nybro Bostads AB till en köpeskilling om kronor, sammanlagt kronor, Styrelsen för beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna att får förvärva aktierna i Nybro Elnät till en köpeskilling om kronor och aktierna i Nybro Bostads AB till en köpeskilling om kronor, sammanlagt kronor, att godkänna att får göra en nyupplåning om kronor, samtidigt som krediter i AB Nybro Brunn minskas med kronor samt att förvärvet ska ske senast 1 januari Den exakta tidpunkten är avhängig optimal hantering i nytt regelverk för redovisning i aktiebolag, K3, och de konsekvenser detta medför i dotterbolagens balansräkningar i kommande bokslut. 57 Förslag till kommunikationsplattform för Nybro kommun Bakgrund Inom arbete med kommunikations- och attraktionsfrågor har fråga lyfts om en gemensam strategisk inriktning för kommunikationsfrågor i kommunkoncernen. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 5 juni 2013, 63, åt kommunchefen att ta fram förslag till process för en kommun- och koncerngemensam syn på kommunikationsstrategi. Förslaget redovisades för arbetsutskottet den 14 augusti 2013, 66. Förslaget har tagits fram av särskilda arbetsgrupper bestående av politiker, chefer och tjänstemän och redovisas för möjlighet att lämna synpunkter innan fastställande. Vid ärendets behandling diskuteras framförallt kärnvärden och en eventuell slogan för kommunen. Förslaget återkommer för beslut vid kommunstyrelsens arbetsutskott i december 2013 då alternativ kommer att presenteras. sunderlag Bilaga: Förslag till kommunikationsplattform för Nybro kommun Behandling Vd Jan Lagerqvist redovisar att förslaget är samma som redovisats till kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 november 2013, 108. Förslaget är att notera informationen till protokollet samt att begära att få synpunkter från övriga bolag i koncernen före den 31 december 2013.

5 5 (5) Styrelsen för beslutar att begära synpunkter från övriga bolag i koncernen senast till den 31 december 2013 samt att notera informationen till protokollet. 58 Anmälda styrelsefrågor Inga styrelsefrågor finns att redovisas. 59 Övriga frågor Vd Jan Lagerqvist informerar om att inriktning är att ha en och samma arbetsgivarorganisation i hela koncernen. Återstår Nybro Bostads AB, men att inriktningen är att detta ska vara klart till den 1 januari Styrelsen för beslutar att notera informationen till protokollet Peter Lilja Ordförande Markus Lund Justerare Mats Arnér Sekreterare

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-01-30 1/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sid nr 1 Sammanträdets öppnande och justering... 2 2 Godkännande av dagordning... 2 3 Föregående

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten MISSIV Datum 2014-08-26 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Förslag till beslut 1.

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 4 DEFINITIONER 5 Skattemässigt värde 5 AKTUELLA SKATTESKULDER OCH AKTUELLA SKATTEFORDRINGAR 6 UPPSKJUTNA

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

KONCERN- REDOVISNING

KONCERN- REDOVISNING RR 1:00 KONCERN- REDOVISNING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring av RR okt. 2003 samt BFNAR 2005:1) Innehållsförteckning INLEDNING 5 REKOMMENDATIONENS TlLLÄMPNlNGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 ALLMÄNNA

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Nyheter inför bokslutet 2014

Nyheter inför bokslutet 2014 Nyheter inför bokslutet 2014 Författare: Carina Edlund, Catharina Pramhäll, Camilla Persson och Jörgen Nilsson. Nyheter inför bokslutet 2014 publiceras i samarbete med KPMG. 1 Nyheter inför bokslutet Innehåll

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Flygbild över Trossö. Foto: Mats Kockum Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun 3 1.1. Inledning 3 1.2. Syfte 4 2. Grundregler

Läs mer

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges 39 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 2 Finansiell riskhantering 47 3 Redovisning per segment 48 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 49 5 Övriga rörelseintäkter 49 6 Övriga rörelsekostnader

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Inbjudan till. Lead manager and bookrunner. Retail selling agent

Inbjudan till. Lead manager and bookrunner. Retail selling agent Inbjudan till teckning av B-aktier i D. Carnegie & Co AB (publ) Lead manager and bookrunner Retail selling agent Retail selling agent VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av

Läs mer

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande ett löpande incitamentsprogram som beslutades av årsstämmorna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid: Kommunhuset, Västervik 08:00 08:25 Sammanträde nr 3 Beslutande: Eva Ahlström, ordf. Berit Thall Veikko Kärki Fredrik Andrén Göran

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av SIG Invest AB (publ), organisationsnummer 556984-0456, ( SIG Invest eller

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Del I Maj 2004 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 24-25 maj 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer