Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2"

Transkript

1 1 (10) Protokoll nr 1 fört vid sammanträde med styrelsen i, , den 23 januari 2012 Beslutande: Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Kaj Göransson, styrelseledamot (s) Christina Davidson, styrelseledamot (c) Mikael Svanström, styrelseledamot (s) ersättare för Mariann Karlsson (v) Övriga närvarande: Karin Heideman, ersättare (m) Jonny Andersson, ersättare (kd) Jan Lagerqvist, vd Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2 1 Val av justerare Peter Lilja (m) utses att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll. 2 Rapport från koncernbolagen AB Nybro Brunn Jeanette Madeling, tillförordnad vd och ordförande Kaj Göransson för AB Nybro Brunn, redovisar och kommenterar, utifrån given mall, verksamheten i AB Nybro Brunn. Kommentarer lämnas om budgetutfallet 2011, som preliminärt uppgår till cirka kronor inklusive startbidrag från kommunen. Innebörden av det preliminära resultatet är att startbidraget egentligen ej behöver nyttjas under Om bidraget istället kan tillföras under 2012 finns alternativ som innebär en större kommunnytta. Det budgeterade resultatet för 2012, som uppgår till kronor, innehåller viss osäkerhet, bland annat på grund av försämrade möjligheter att genomföra vissa utbildningar. Från och med januari månad 2012 har platschef tillsatts för Svetrak. Redovisning lämnas över de styrande nyckeltal som gäller för verksamheten 2012.

2 2 (10) Information lämnas om att verksamhet kommer starta upp i före detta polishuset under mars månad Bland annat kommer inkubatorsverksamheten att finnas där. Kommentarer lämnas även om: Kund/Marknad Demokrati och medborgardialog Samordning Utvecklingsbehov Det senare inte minst i förhållande till prognoser som presenterats centralt om många industrijobb är på väg att försvinna under Exempel redovisas på möjliga tillväxtområden. Jan Lagerqvist, vd, framhåller att det är viktigt att styrelsen för moderbolaget redovisar till AB Nybro Brunn vad man vill att bolaget ska utföra. Styrelsen anser att det är viktigt att erbjuda utbildningar som stärker näringslivet. Exempel på sådan utbildning anser Jonny Andersson (kd) vara Att bli smartare och duktigare på att producera. Jeanette Madeling framhåller betydelsen av samverkan för att skapa tillväxt i regionen. Viktigt är därför att samverkan finns med bland annat Regionförbundet, som utsett särskild kontaktperson. Med anledning av förslag till kommunstyrelsen om att avveckla kultur-fritidsnämnden finns förslag om att överföra ansvaret för turismfrågorna till AB Nybro Brunn. Nybro Bostads AB På grund av sjukdom utgick redovisning från Nybro Bostads AB. Energikoncernen Vd Håkan Dahlgren och ordföranden Mikael Svanström (s) redovisar och kommenterar produktionssiffror för På grund av bland annat det varmare klimatet under året har produktionssiffrorna blivit lägre än för år Detta har medfört att det samlade ekonomiska resultatet för 2011 förväntas bli lägre än budget. Detta beror framförallt på sämre resultat för Nybro Värmecentral AB. Verksamheten i Nybro Värmecentral AB har även under början av 2012 påverkats av flera driftproblem som medfört extra kostnader och förlorade intäkter. Lägesrapport lämnas för Kraftvärmeprojektet. Redovisning lämnas även över etablerade och planerade kraftvärmeanläggningar i södra Sverige.

3 3 (10) Redovisning lämnas för hur fjärrvärmeprisutvecklingen varit för småhus i Nybro kommun i jämförelse med ett antal andra kommuner. Motsvarande redovisning görs även för fjärrvärmeprisutvecklingen för fastigheter. Prognos redovisas för fjärrvärmeutvecklingen reducerat med energieffektivisering. Redovisning görs även för produktionskostnaden för fjärrvärme idag och i framtiden. Prognoser redovisas också för mottagningsavgiftsutvecklingen, elprisutvecklingen och biobränsleprisutvecklingen. att tillförordnad vd för AB Nybro Brunn får i uppdrag tillsammans med kommunens ekonomichef undersöka möjligheterna till att överföra 2011 års startbidrag från kommunen till år 2012 för användning till omsorgsutbildningar, att vid nästa möte med styrelsen få en redovisning av hur turismfrågorna är tänkta att planeras in i AB Nybro Brunns verksamhet under förutsättning av beslut om överförande av verksamhet, att ånyo påtala för dotterbolagen att skriftligt material som redovisas för styrelsen lämnas till sekreteraren i god tid före styrelsens möte så att ledamöterna får tillgång till materialet inför mötena, att påtala för dotterbolagen att protokoll från styrelsemöten i dotterbolagen ska skickas till sekreteraren, som sedan ombesörjer att protokollen skickas ut till ledamöter i moderbolagets styrelse samt 3 Ekonomisk rapport för år 2011 samt fördelning av utredningskostnader för koncernen 2011 Koncerncontroller Anette Sturesson redovisar att arbetet med framtagande av bokslut pågår för de olika koncernbolagen. Någon särskild redovisning finns ej att rapportera. Anette Sturesson noterar att ej haft någon budget för I redovisningen finns kostnader som dels blivit belastade Nybro kommun, dels AB Nybro Brunn. Totalt uppgår kostnaden till kronor. Frågan är hur denna kostnad ska finansieras. I budget för 2012 finns en administrationsavgift budgeterad som ska täcka moderbolagets drift. Denna administrationsavgift fördelas proportionellt efter omsättning mellan rörelsedrivande dotterbolag. Motsvarande princip föreslås att tillämpas även för :s kostnader under Den procentuella fördelningen utifrån 2010 års bokslut blir då följande:

4 4 (10) AB Nybro Brunn 13,5 % Transtorpfastigheter AB 0,3 % Nybro Bostads AB 36,9 % Nybro Elnät AB 15,0 % Nybro Energi AB 21,6 % Nybro Värmecentral AB 12,7 % Fastigheter i Nybro AB 0 % att finansiering av kostnader för under 2011 sker utifrån fördelning av administrationsavgift mellan de rörelsedrivande dotterbolagen baserad på 2010 års bokslut. 4 Eventuella uppdrag att lämna vid bolagsstämmor för år 2011 Dagar för bolagsstämmor för koncernbolagen för verksamhetsår 2011 har redovisats vid tidigare möte. Det har nu visat sig att dessa tider kolliderar med andra aktiviteter. Vd får i uppdrag att till protokollet notera de dagar och tidpunkter som ska gälla efter avstämning med bland annat revisorn. Energibolagen den 21 mars 2012, förmiddag. Nybro Bostads AB den 21 mars 2012, eftermiddag. AB Nybro Brunn och Transtorpfastigheter AB den 22 mars 2012, förmiddag. den 22 mars 2012, eftermiddag. att fastställa ovan föreslagna dagar för bolagsstämmor för år Arbetsordning för styrelsen 2012 Vid mötet redovisas förslag till arbetsordning för styrelsen 2012 (bilaga). att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsen för Vd-instruktion 2012 Vid mötet redovisas förslag till Vd-instruktion 2012 (bilaga).

5 5 (10) att fastställa förslag till Vd-instruktion för Rapporteringsinstruktion 2012 Vid mötet redovisas förslag till rapporteringsinstruktion 2012 (bilaga). att fastställa förslag till rapporteringsinstruktion Attestinstruktion 2012 Vid mötet redovisas förslag till attestinstruktion 2012 (bilaga). att fastställa förslag till attestinstruktion Fastställelse av firmatecknare Vid mötet redovisas förslag på firmatecknare enligt föregående års beslut. Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas två i förening av Markus Lund (ordförande), Peter Lilja (vice ordförande) och Jan Lagerqvist (vd). Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. 10 Redovisning av helhetslösning och synpunkter inför värdering av anläggningar och bolag inför omstrukturering av kommunkoncernen Styrelsen för beslutade vid sitt förra möte den 12 december 2011: att helhetslösning för värdering av bolagen i kommunkoncernen redovisas vid nästa möte med styrelsen samt att styrelsen vid nästa möte får en redovisning av revisionens synpunkter på värderingen av bolagen.

6 6 (10) Vd Jan Lagerqvist redovisar att träff genomförts med revisionen och lekmannarevisorn. Vice ordförande Peter Lilja redovisar från mötet att nedskrivningsbehov föreligger för anläggning i Nybro Värmecentral AB i storleksordning kronor i förhållande till bokfört värde 31 december En nedskrivning innebär skattemässigt att kostnaden är avdragsgill för bolaget. Redan gjorda överavskrivningar finns som kan kompensera nedskrivningsbehovet. En nedskrivning kan, vid allt annat oförändrat, ha en positiv inverkan på resultatet Förslaget innebär att nedskrivning ska göras om detta skattemässigt är avdragsgillt. Till kommande möte behöver förslag redovisas på hur värdering ska göras av Nybro Bostads AB. Resultatanalys för framtiden behöver göras löpande. Jan Lagerqvist framför från mötet med revisionen frågeställning om Varför äga bolag som bara går runt? Bolagen bör ge ett positivt resultat annars kan man lika gärna sälja dem. 11 Bildande av kombiterminalbolag Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2011, 273, att godkänna den föreliggande avsiktsförklaringen om bildande av Kombiterminalbolag samt att uppdra åt AB Nybro Brunn att komplettera ärendet med ekonomiska förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Styrelsen beslutade vid sitt möte den 12 december 2011, 65, att ärendet ska återkomma för beslut om bland annat styrelsebemanning vid dagens möte, den 23 januari Sammanfattning Nybro kommun har under en tid anlagt ett spårområde för omlastning. Spåren finns i kvarteret Rälsen och används idag främst för virkestransporter. Nybro kommun har en önskan att utveckla området till ett kombiterminalsområde och vill därför tillsammans med näringen bilda ett bolag för handhavande och utveckling. Frågan har diskuterats med intressenter och ett förslag till avsiktsförklaring om bildande av ett bolag för utvecklandet har godkänts av kommunstyrelsen. Syftet är att utveckla transport och logistiknäringen i kommunen samt att knyta samman vägtransporter med spårbunden trafik.

7 7 (10) En förutsättning för Nybro kommuns deltagande har varit att terminalen kommer att vara öppen för andra aktörer än intressenterna och att ingen part kan begränsa någon annans användande. Bolagsordning och aktieägaravtal Vid mötet redovisas utkast till bolagsordning och aktieägaravtal. Slutligt förslag planeras att redovisas till gruppmötena torsdagen den 26 januari 2012 inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige den 30 januari Vd Jan Lagerqvist redovisar att prissättning i bolaget för intressenter är tänkt att ske dels med fast del, dels utifrån volym. I övrigt redovisas: Avstämning av avtal med jurist pågår. Arrendeavtal avstämt och klart. Vd redovisar att förslag på namn behövs inför bolagsbildningen. Förslaget innebär att teknisk chef Stefan Björn och koncernkontroller Anette Sturesson representerar ägaren och Nybro kommun i bolaget. Vd rapporterar vidare att elektrifiering av spåret är beställt. Kaj Göransson (s) och Christina Davidson (c) anser att information bör lämnas till de bolag som för närvarande har avtal med kommunen om transporter till kombiterminalen ska bli informerade om planerade förändringar innan beslut fattas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. att information ska lämnas till de som idag har avtal om transporter till kombiterminalen innan beslut tas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt 12 Anmälda styrelsefrågor Inga särskilda frågor finns att rapportera. 13 Rapport från vd Vd Jan Lagerqvist redovisar uppdrag från styrelsen om hur Awes-fastigheten kan utvecklas samt effekter angående tredimensionellt ägande.

8 8 (10) Syfte Att vidareutveckla och förtäta de attraktiva områdena i centrala Nybro. Det övergripande syftet med att genomföra stadsbyggnationen är att fysiskt genomföra en positiv aktivitet där ett klart behov finns. Awes kommer att erbjuda boende och lämpliga lokaler till nya och befintliga företagare samt invånare. Strategin är att hitta en startpunkt för förtätningen av Nybro och inte nödvändigtvis ett långsiktigt ägande av fastigheter. För att uppnå detta planeras ett tredimensionellt ägande förenklar hanteringen av en framtida försäljning då varje del kan säljas var och en för sig. Samverkan Hela kommunkoncernen, det vill säga bolag och förvaltningar kommer och behöver samverka med deras respektive kompetensområde. Nybro Bostads AB:s roll är solklar med kompetens inom lägenhetsuthyrning för våningsplanen som ska innehålla lägenheter. Nybro Energi AB - kompetens att bidra med input för bästa möjliga energilösningar inom miljö och ekonomi avseende en modern fastighet. Tekniska nämnden - kompetens för miljölösningar, tillgänglighet och trafikflöden i en modern stad. Transtorpfastigheter AB kompetens inom lokalförvaltning och lokaluthyrning för våningsplanen som ska innehålla kommersiella lokaler. Sammantaget jobbar alla de ovannämnda exemplen samt näringslivsorganisation, exploateringsenhet för att nämna några, tillsammans för att skapa förutsättningar för förtätning av Nybro, invånare. Finansiering Olika finansieringsalternativ ska redovisas efter att en prisbild från anbudsgivarna inkommit. Nybro Bostads AB samt Transtorpfastigheter AB lämnar finansieringsförslaget, som är kopplad till den andel av ägande i fastigheten som respektive bolag ska bedriva. Etableringar Etableringar, en ständig pågående process över året som hanteras av Etableringsrådet. Etableringsrådet tar fram en övergripande strategi/handlingsplan. Bidrar med en inriktning där man har sett etableringar i ett helhetsperspektiv för stadens utveckling.

9 9 (10) Näringslivsenheten hanterar etableringarna som en del i sitt löpande arbete. Avsikten i detta fall är att parallellt med upphandlingsprocess och byggskede exponera lokalerna för tänkbara handelsetableringar möjligheterna som ges möjlighet påverka utformningen av lokalerna. Mål Ökat antal boende i tätort, kommunen samt vidgat handelsutbud i staden. Modern handel och fler lägenheter Form Syftet med ett tredimensionellt ägande är att skapa förutsättningar för en mer praktisk och funktionell fastighetsförvaltning för större kapitalkrävande anläggningar med flera verksamhetsutövare, såsom då olika delar av en anläggning används för skilda ändamål, t ex bostäder och affärslokaler. Vinster i förvaltningshänseende skulle ofta kunna uppnås om det juridiska ansvaret för respektive del kunde läggas på respektive verksamhetsutövare. Att man delar ägande av fastigheten i två delar skapar en intressant förutsättning för bland annat möjligheten att kunna avyttra lokaler eller bostäder oberoende av varandra. Byggnaden och området Genom en nybyggnation vill bolagen förtäta, höja de centrala delarnas status. Det ska bli ännu mer attraktivt och tryggt att driva butik och att bo i kvarteren runt Nybros salutorg. Förändringarna ska ta hänsyn till områdets speciella karaktär. Nybro bostadshus och nya lokaler kommer förhoppningsvis att göra den till en plats dit medelstora, men kanske också mer speciella butiker och verksamheter vill etablera sig för att dra nytta av torgets attraktionskraft. Parallellt med bolagens arbete ser Nybro kommun över hur man kan stärka området. Nybyggnationen kommer att skapa nya ytor för både handel och boende. Awes nya bostadshus utmed Hornsgatan, som ger upp till 60 lägenheter och butiker som kan expandera både inåt och uppåt i huset. Lokalen i hörnet Grönvägen- Hornsgatan kan stå modell för det nya handelsprogrammet. Exteriören i sten och rostfritt stål utstrålar modernism och öppenhet. Även lokalernas inre disposition är öppen, eventuellt entrésolvåningen ger rymd och möjlighet att se hela butiken från gatan. Vårt nuvarande förslag omfattar Awes, det vill säga X 21. Ritningar och skisser har tagits fram i samarbete med Dahlström Arkitektkontor. att vd och presidiet för får i uppdrag att till nästa möte redovisa förslag på var i organisationen hantering av utveckling av Awes-tomten ska ske,

10 10 (10) att det är viktigt att få igång byggnation samt 14 Övriga frågor Inga särskilda frågor noteras. Markus Lund Ordförande Peter Lilja Justerare Mats Arnér Sekreterare

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

upp,elki KF 60 15 JUNI 2015

upp,elki KF 60 15 JUNI 2015 upp,elki KF 60 15 JUNI 2015 Kommunfullmäktige Nr 60. Inrättande av en bostadsförmedling i Uppsala KSN-2014-1585 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inrätta en bostadsfönnedling

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 117 Ärende 1 Sidan 4 av 117 Sidan 5 av 117 Sidan 6 av 117 Ärende 2 Sidan 7 av 117 Sidan 8 av 117 Sidan 9 av 117 Sidan 10

Läs mer

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-19 30 Fastställda

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (35) 2014-12-01 Ks 14. Ägardirektiv 2015 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Dnr KS/2013:376 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer