M Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander"

Transkript

1 M Kraftvärme Pkts och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene, kl : Beslutande Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander Bengt Ferm, ej tjänstgörande ersättare Stig Andreasson, ej tjänstgörande ersättare Rolf Hallberg, ej tjänstgörande ersättare Kjell Evertsson, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Peter Sjöberg, PWC, auktoriserad revisor, Peter Hellberg, lekmannarevisor Bengt-Allan Frost, VD Maria Svensson, sekreterare Utses att justera RolfWallerdal Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1 Ordförande Justerande

2 Kraftvärme SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Förteckning över protokollets ärenden 1 Val av justerare 2 Genomgång av föregående protokoll Årsredovisning Kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna 5 Ekonomi 6 Pågående arbeten 7 Rapporter 8 Visionsmöte kl Personalinformation 10 Nästa styrelsemöte kl ff%\ ^

3 QESS Kraftvärme (7) Ordföranden hälsar styrelsen och övriga närvarande välkomna till årets första styrelsemöte. 1 Val av justerare RolfWallerdal utses att justera dagens protokoll. Genomgång av föregående protokoll Protokollet från lades efter genomgång till handlingarna. 3 Årsredovisning 2013 VD redovisar resultatet för Nettoomsättningen har varit 74,3 miljoner kronor och balansomslutningen 352 miljoner kronor. Resultatet för året, före bokslutsdispositioner och skatt, blev en vinst med 138 tkr. Jämfört med vår budget som välberäknad till 443 tkr, beror skillnaden främst på lägre fjärrvärme- och elintäkter års graddagar har varit 95 % av ett normalår, vilket är detsamma som budgeten var beräknad på. Trots detta har intäkterna från försäljningen av fjärrvärme och ånga endast kommit upp till 98 % av budget. Detta beror bland annat på att beräknade fiärrvärmeinkopplingar har senarelagts under året och att kunderna fortsätter att spara. Försäljningen i december blev bara 84 % av budget vilket förklaras av milt väder och med graddagar som endast kom upp till 77 % av normalårsgraddagar. Elintäkterna har endast kommit upp till 90 % av budget och detta beror på att värdet på elcertifikat och elpriser varit mycket låga under året. I slutet på november fick bolaget tilldelning av utsläppsrätter avseende 2013 och detta blev en ökad intäkt med 743 tkr. VD redovisar bolagets totala tilldelning av utsläppsrätter för hela perioden Biobränslekostnader och personalkostnader har i stort sett följt budgeten.

4 Kraftvärme SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantiädesdatum (7) Övriga externa kostnader och tjänster har blivit något högre än budget och detta beror till stor del på ökade underhållskostnader på våra biopannor. Räntekostnaderna blev 670 tkr lägre än beräknat. Internkontrollen under året sker genom att verksamheten arbetar med interna riskanalyser vad gäller produktion och distribution av energi och vid underhåll av bolagets anläggningar. I övrigt görs interna kontroller och avstämningar varje månad av bolagets ekonomi- och personalredovisning. Inom personalområdet har en av driftpersonalen slutat under året och en ny drifttekniker har anställts. En ny administrativ tjänst på 60 % tillsattes under året. Personalen har genomgått utbildningar utifrån företagets behov och varje anställd har en kompetensutvecklingsplan. Sjukfrånvaron har ökat från 3,9 % 2012 till 5,5 % Vår förhoppning är att sjukfrånvaron kommer att ligga under 3 % VD redogör för uppföljningen och de åtgärder som genomförts enligt energiplanen. Bolagets grunduppdrag: Ingen kund har varit utan värme längre än tio timmar, vilket följer uppsatt mål. Årets fjärrväoneanslutaingar har varit 23 stycken, vilket är mindre än målet för 2013 som var 30 stycken. Utsläpp av fossilt C02 har under 2013 varit 3 gram per försåld kwh vilket är bättre än det uppsatta målet på <5 gram per försåld kwh. Spinnerskan i Mark AB har lämnat förslag att ge Mark Kraftvärme AB ett koncernbidrag om 16,9 miljoner kronor, som skall användas till överavsbivningar. Koncernbidraget stärker bolagets egna kapital och soliditet. Spinnerskan i Mark AB kommer att ta beslut om detta Detta förslag betyder att årets resultat, för Mark Kraftvärme AB, efter bokslutsdispositioner och skatt, hamnar på -13,3 miljoner kronor och att bolagets ackumulerade resultat nu uppgår till 478 tkr. Peter Sjöberg, auktoriserad revisor, redogör för effekten av koncernbidrag och överavskrivningar samt vad detta innebär för Mark Kraftvärme AB. Han fortsätter sedan med att redogöra för sin revision av årsredovisningen. Peter Hellberg, lekmannarevisor, informerar om sin lekmannarevision. Under fömtsättning att Spinnerskan i Mark AB godkänner redovisat förslag till koncernbidrag, blir tidigare års balanserade resultat kronor och till bolagsstämmans förfogande står kronor. under fömtsättning att Spinnerskan i Mark AB beslutar att godkänna förslag till koncernbidrag, att godkänna årsredovisningen. Ärendet skall därefter tas upp för slutlig behandling på Mark Kraftvärme AB:s styrelsemöte , j' (JM 49/

5 BS Kraftvärme (7) att godkänna den internkontroll som skett under året, att godkänna årets personalredovisning enligt VD:s verksamhetsrapport, att godkänna VD:s redogörelse om årets uppföljning av energiplanen, samt att godkänna utfallet på grunduppdragen enligt VD:s verksamhetsrapport. 4 Kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna Andamålet för Mark Kraftvärme AB finns inskrivet i bolagsordningen antagna av kommunfullmäktige och därefter fastställda vid bolagsstämma I bolagsordningen finns också inskrivet att verksamheten ska bedrivas inom Marks kommun, vilket innebär att lokaliseringsprincipen, att verksamheten endast får bedrivas inom det egna geografiska området, gäller för bolaget. Produktion och försäljning av el får dock även ske utanför Marks kommun men bara inom Sverige. Styrelsen för Mark Kraftvärme AB skall pröva om verksamheten i bolaget under 2013 har varit förenlig med det i bolagsordningen 3 och 4 inskrivna kommunala ändamålet. Styrelsen för Mark Kraftvärme AB finner att verksamheten i bolaget under 2013 har varit förenlig med det i bolagsordningen 3 och 4 inskrivna kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för lokaliseringsprincipen. Den i 3 inskrivna möjlighet att producera och försälja el även utanför Marks kommun men bara inom Sverige har inte utnyttjats under "Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Marks kommun producera och leverera energi, som i första hand är förnyelsebar, samt på uppdrag av Marks kommun utföra andra insatser på energiområdet. Produktion och försäljning av el får även ske utanför Marks kommun men bara inom Sverige." "Syftet med bolagets verksamhet är att tillgodose anslutna fastigheters behov av värme för uppvärmning av varmvatten på ett miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt bra sätt. Verksamheten skall bedrivas enligt affärs- och miljömässiga principer och i enlighet med kommunens övergripande mål om hållbar utveckling."

6 H Kraftvärme (7) 5 Ekonomi VD redovisar att det ekonomiska resultatet, som efter januari månads utgång 2014, hamnat på ett överskott om 1,7 miljoner kronor. Detta är i enlighet med beräknad budget. Försäljningen av fjärrvärme och ånga har varit 98 % av budget. Elintäkterna har endast kommit upp till 82 % av budget och detta beror på låga elpriser. VD redogör för ny information från Energimyndigheten som föreslår en höjning av kvoterna på elcertifikat. VD redogör dessutom för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas. Den ekonomiska rapporten för januari månad läggs med godkännande till handlingarna. Pågående arbeten VD redogör för följande pågående arbeten: Planerad tidplan för upphandling och byggandet av överföringsledningen, etapp 2 - från Hagmans Kemi i Fritsla fram till Fritsla panncentral Servitutsavtal till villakunder Arbetsmiljööversyn Statistikinlämning Intresseförfrågningar Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna. 7 (TlV / Rapporter VD rapporterar om följande ärenden: Drift panncentraler och fjärrvärmenät Ny golvbeläggning Assbergsverket

7 B Kraftvärme Sammanträdesdatum (7) Upphandling av fliscontainer Fjärrvärmeanslutaingen av Kinna Budexpress fastighet Fjärrvärmeutbyggnad vid Maskingatan i Skene pågår Fjärrvärmeanslutxiingen av Vävarevallen Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 8 Styrelsens visionsmöte Ordföranden och VD redovisar förslag till innehåll för visionsmötet nästa torsdag , kl Pers onalinformation VD redovisar personalstatistik. 10 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är torsdag kl

,.. UXJUL. Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Förteckning övet protokollets ärenden. Ordföranden inleder mötet med att hälsa alla välkomna.

,.. UXJUL. Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Förteckning övet protokollets ärenden. Ordföranden inleder mötet med att hälsa alla välkomna. Kraftvärme Sammanträdes datum 2015-03-12 1 (7) B Kraftvärme Snmmantriidesdatum 2015-03-12 Förteckning övet protokollets ärenden Plats och tid Kulturhuset Skene, Textilgatan 1, Skene, kl 15.00-16.45 Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 20 13 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Noter

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 0 3 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Härnösand Energi & Miljö AB avger härmed följande årsredovisning och

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-01-30 1/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sid nr 1 Sammanträdets öppnande och justering... 2 2 Godkännande av dagordning... 2 3 Föregående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Styrelsen 2011-03-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (6) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, rum 292 kl 10.00-12.00 Beslutande Olov Zakrisson Ordförande Sören Carlsson

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2011

ÅRS REDO VISNING 2011 ÅRS REDO VISNING 2011 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Noter

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-19 30 Fastställda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.15. varav KSAU ÖP, klockan 08.30-09.35. Beslutande M Margareta Lövgren KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna 13.30-18.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl 13.30-17.25 90-93 samt 95-97 föredragningsdel M Pär-Erik

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Årsredovisning 2013 Innehåll Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Verksamhetsberättelse 2013 Boplats Göteborg AB 1 Uppföljning av bolagets uppdrag - sammanfattning Medborgare Antalet

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2 1 (10) Protokoll nr 1 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 23 januari 2012 Beslutande: Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Kaj Göransson, styrelseledamot (s)

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Årsredovisning 2007. marks bostads ab

Årsredovisning 2007. marks bostads ab Årsredovisning 2007 marks bostads ab Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Flerårsöversikt sida 22 Resultaträkning sida 23 Balansräkning sida 24 Kassaflödesanalys sida 26 Noter sida

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer