,.. UXJUL. Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Förteckning övet protokollets ärenden. Ordföranden inleder mötet med att hälsa alla välkomna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ",.. UXJUL. Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Förteckning övet protokollets ärenden. Ordföranden inleder mötet med att hälsa alla välkomna."
  • Gun Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Kraftvärme Sammanträdes datum (7) B Kraftvärme Snmmantriidesdatum Förteckning övet protokollets ärenden Plats och tid Kulturhuset Skene, Textilgatan 1, Skene, kl Beslutande Lais-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson RolfWallerdal Anita Lomander Bengt Ferm, ej tjänstgörande ersättare Stig Andreasson, tjänstgörande ersättare Rolf Hallberg, ej tjänstgörande ersättare Susanne Clausen, ej tjänstgörande ersättare Ordföranden inleder mötet med att hälsa alla välkomna. 13 Val av justerare 14 Genomgång av föregående protokoll Meddelanden 16 Årsredovisning Ekonomi Övriga deltagande Utses att justera Bengt-Allan Frost, VD Maria Svensson, sekreterare Marijke Johansson 18 Slutredovisning avslutade investeringsprojekt Värdering av anläggningstillgångar och bedömning av nedskrivningsprövning 20 Affärsplan Internkontroll ' 22 Marknet 23 Pågående arbeten 24 Rapporter 25 Personalinformation 26 Nästa styrelsemöte - måndag kl OBS DAG! 27 Avtackning avgående ledamot och suppleant Underskrifter Sekreterare...S^^^rrT. Paragrafer Maria /[aria Svensson \ Ordförandi,.. UXJUL Lars-Olof Sandtferg T justerande C ^ j ^.. /o^^... Marijke Johansscm Justcrandcs sign. Justcrandcs sign.

2 B Kraftvärme Sammanträdesdatum (7) B Kraftvärme Sa mm äntrades da tum (7) Val av justerare Ekonomisk redovisning Marijke Johansson utses att justera dagens protokoll. 14 Genomgång av föregående protokoll Protokollet från lades efter genomgång till handlingarna. 15 Meddelanden a) Revisionsrapport för år 2014 från PWC, daterad b) Granskningsrapport för år 2014 från lekmannarevisor, daterad De anmälda ärendena läggs med godkännande till handlingarna. VD redovisar det ekonomiska läget, gällande fjärrvärmeverksamheten, som efter februari månads utgångs visar på ett överskott om 2,5 miljoner kronor. Detta är 346 tkr sämre än budget. Graddagarna för de två första månaderna 2015 har kommit upp till 88 % av normalvärdena och intäkterna från försäljningen av fjärrvärme och ånga är därför 876 tkr sämre än budget. Elintäkterna är nästan 1 miljon sämre än budget och detta beror till största delen på att värdet av bolagets lager av elcerti fikat har sjunkit sedan årsskiftet. Det är dessutom fortsatt låga elpriser. Bränslekostnadema är 1,5 miljoner bättre än budget och detta beror till största delen på den lägre fjärrväitneförsäljningen. Bolagets övriga kostnader följer i stort sett budgeten. VD redogör dessutom för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per april 2015 kommer bolaget att behöva omsätta ett lån om 45 miljoner kronor. Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas. att ge VD och styrelsens presidie i uppdrag att omsätta lånet om 45 miljoner kronor hos Kommuninvest i Sverige AB, samt att lägga den ekonomiska rapporten för februari månad 2015 med godkännande till handlingarna. 16 Årsredovisning 2014 Ärendettidigarebehandlat 4/2015. VD redovisar att bolagets resultat för 2014, före bokslutsdispositioner och skatt, blev en vinst med 2,1 miljoner kronor. Spinnerskan i Mark AB har beslutat att Mark Kraftvärme AB lämnar ett koncernbidrag om 2,1 miljoner kronor. Detta innebär för Mark Kraftvärme AB att årets resultat, efter bokslutsdispositioner och skatt, hamnar på -16 tkr och att bolagets ackumulerade resultat uppgår till 462 tkr. 18 Slutredovisning avslutade investeringsprojekt VD lämnar ekonomisk slutredovisning för under 2014 avslutade investeringsprojekt. att godkänna redovisningen. Årsredovisningen godkännes och årsstämman föreslås besluta att vinsten kronor balanseras i ny räkning. Justciandcs sign. Justerande* sign. 1Ij"

3 B Kraftvärme Sammanträdesdatum (7) B Kraftvärme Sammanträdesdntum (7) Värdering av anläggningstillgångar och bedömning av nedskrivningsprövning Ärendettidigarebehandlat 6/2015. VD redogör för framtagen rapport till beräknat värde på bolagets anläggningstillgångar och bedömning av nedsktivnmgsprövning. Rapporten visar att något omedelbart nedskrivningsbehov inte föreligger. att godkänna av VD redovisad rapport till beräknat värde på bolagets anläggningstillgångar som visar att något omedelbart nedskrivningsbehov inte föreligger. Marknet VD rapporterar om det pågående arbetet med att upprätta avtal gällande övertagandet av fibernätet frän Marks kommun. Samarbetsavtal skall också upprättas gällande bredbandsverksamheten med Marks kommun, Marks Bostads AB och övriga samarbetspartners. Dessutom pågår budgetarbetet, med planerade investeringar och övrig verksamhet för Marknet-verksamheten, för innevarande år och för budgetåren Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 20 Affärsplan för 2015 VD lämnar förslag till affärsplan för Mark Kraftvärme AB för år att godkänna VD:s förslag till affärsplan för Mark Kraftvärme AB för år 2015, enligt bilaga Internkontroll Ärendet senast behandlat 7/2015. att ge Stig Andreasson i uppdrag att kontakta Kjell Evertsson för att utföra en internkontroll gällande ett delområde inom arbetsmiljön och att därefter återrapportera till styrelsen på nästa styrelsemöte. Pågående arbeten VD redogör för följande pågående arbeten: Fjärrvärmeanslutoingar Utredning om nytt styrsystem biopanna 1 på Assbergsverket Ombyggnad av kontor och sammanträdesrum på Assbergsverket Ombyggnad av befintligt förråd, där även serverhallen inryms, till varmförråd och för utrymme av Nodrum. Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna. 24 Rapporter VD rapporterar om följande: Produktion Distribution Bränsletransportören i bränsleinmatningen till Assbergsverkets biotaaftpanna är reparerad efter skada på grund av en stålbalk i biobränslet. Biokraftpannan på Assbergsverket är tillfälligt avstängd just nu på grund av reparation av roster. Justerandes sign. Justerandes sign.

4 B Kraftvarme Sammanträdesdamm (7) Årsstämma kommer att hållas Informationsmöte för nya styrelsen. hålla ett informationsmöte för den nya styrelsentisdag kl Kallelse till detta möte kommer att skickas ut snarast möjligt. Övrig rapportering läggs med godkännande till handlingarna. T- C/J O.ro m ra< un =5 a n E co sto o 2 5 fe ^ CO _i GO PQ < OJ LO 25 Personalinformation VD redovisar personalstatistik. 26 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är måndag kl OBS DAG! 27 Avtackning avgående ledamot och suppleant S-H OS Ordföranden tackar avgående ledamot Marijke Johansson och suppleant Susanne Clausen för gott samarbete genom åren samt överlämnar blommor och presenter. Justerandes sign. V

5 Mark Kraftvärme AB:s verksamhet Bolaget är uppdelat i två resultatenheter: 1 Produktion och försäljning av fjärrvärme, ånga och el Bolaget skall producera och försälja fjärrvärme och ånga i egna eller förhyrda panncentraler inom Marks kommun och producera miljövänlig el inom Sveriges gränser. 2 Utveckla och förvalta kommunens stadsnät för elektronisk fiberkommunikation Detta görs genom att bygga ut bredbandsnätet i Marks kommun och medverka till att ett öppet bredbandsnät byggs ut genom bland annat fiberföreningar. Mark Kraftvärme AB skall även tillhandahålla andra tjänster inom energi- och bredbandsområdet. Uppdraget utförs efter de ägardirektiv som fastställts av Spinnerskan i Mark AB/Kommunfullmäktige i Mark. Ändamålet för bolaget Mark Kraftvärme AB skall förse sina kunder med värme, varmvatten, ånga och bredbandslösningar på ett miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt bra sätt. Bolaget skall även erbjuda serviceavtal till sina fjärrvärmekunder. Bolaget skall medverka till att uppfylla kommunens målsättning om minskad användning av fossila bränslen i kommunen. Bolaget skall även medverka till att kommunens bredbandsutveclding följer de mål som riksdagen har beslutat om i öppna nät, där kommunens företag och invånare kan få tillgång till godtagbar täckning av fiberkommunikation och med alla fördelar som ett väl fungerande stadsnät kan ge.

6 Affärsidé Sälcra Idimatvänliga leveranser med god service och utveckling till konkurrenslcraftiga priser Riktlinjer Vidareutveclda sälcra leveranser med fortsatt konkurrenslcraftiga priser Arbeta för ett miljöeffektivare samhälle Vara ett föredöme i vårt sätt att bemöta människor Stimulera vår personal att ta ansvar och engagera sig för bolagets framtid och utveckling Affärsområden Värmeleveranser Ångleveranser El produktion Utbyggnad av fiberkommunikation Uthyrning av fiberkommunikation Fj ärr värmeservice

7 Omvärldsanalys/Budget Synpunktshantering från Kunder Leverantörer Personal Allmänhet Kommunen Banker Bransch föreningar Regering EU direktiv o Aterrapportering Ekonomi redovisning Marknadsundersökningar Serviceåtaganden Synpunkter Felanmälningar Intern kontroll Varje månad Vart annat år (höst) Månadsredovisning Delårsredovisning April, Augusti Analys Ekonomi, Försäljning, Personal Ekonomi, Försäljning Miljö, Personal Årsredovisning i feb. Nyckeltal i branschen, redovisas årligen i mars Ekonomi, Försäljning Miljö, Personal, Nyckeltal Ekonomi, Försäljning Miljö, Personal, Nyckeltal

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Rune Kronkvist Lennart Johansson Nils-Erik Mattsson

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-01-30 1/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sid nr 1 Sammanträdets öppnande och justering... 2 2 Godkännande av dagordning... 2 3 Föregående

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Göthe Erlandsson Rune Kronkvist Lennart Johansson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Onsdag 19 februari 2014 kl. 10.00-12.00, 13:00-15:00 Sammanh'ädesrummet, kommunhuset Torsby Ann-Kah'in Järåsen (S), ordförande Ann-Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna 13.30-18.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl 13.30-17.25 90-93 samt 95-97 föredragningsdel M Pär-Erik

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid: Kommunhuset, Västervik 08:00 08:25 Sammanträde nr 3 Beslutande: Eva Ahlström, ordf. Berit Thall Veikko Kärki Fredrik Andrén Göran

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-11-28 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-11-28 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid Fredensborgs herrgård 28 november 2014 kl. 13.00 14.45 Sammanträde nr 6 ande Bo Andersson, ordf. Ingegerd Karlsson Kajsa Andersson Ann-Katrin

Läs mer

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)...

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)... Sidan 78 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Fredrik Lindquist (FL) Anders Johansson (AJ) Alexandra Norman (AN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar

Läs mer

Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se

Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se En del av Stockholms stad 36 STOCKHOLMSHEMS ÅRSREDOVISNING 2014 Aktiebolaget Stockholmshem Årsredovisning

Läs mer