B Krafivdrme. Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Styrelsesammanträde. Förteckning över protokollets ärenden. 33 Val av justerare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B Krafivdrme. Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Styrelsesammanträde. Förteckning över protokollets ärenden. 33 Val av justerare"

Transkript

1 Kraftvärme Sammanträdesdatum B Krafivdrme Sammanträdeadatum (6) Förteckning över protokollets ärenden Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene, kl Beslutande Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson RolfWallerdal Anita Lomander Bengt Ferm, ej tjänstgörande ersättare Sttg Andreasson, tjänstgörande ersättare Kjell Evertsson, ej tjänstgörande ersättare Susanne Clausen, ej tjänstgörande ersättare 33 Val av justerare 34 Genomgång av föregående protokoll Ekonomisk redovisning 36 Marknet 37 Internkontroll 38 Bolagsplan 39 Pågående arbeten 40 Rapporter 41 Personalinformation 42 Nästa styrelsemöte - onsdag kl Studieresa fjärrvärmemässa på Elmia 44 Besök av David Björklund, affärsområdeschef på Splitvision/Borås Stadsnät inom Borås Elnät AB. Övriga deltagande Bengt-Allan Frost, VD Maria Svensson, sekreterare David Björklund, Splitvision/Borås Stadsnät, Utses att justera Marijke Johansson Underskrita Sekreterare.. L^^)..^MXSSV. Paragrafer 33 - Maria Svensson Ordförande, ^ _ r u Lars-Olof cs-olofsandöi Sandtjerg A / l Justerande.. "f^jfe Marijkej ke^jot ohans son Juaterandes sign. V Justeranden sign.

2 B Kraftvärme Sammanträdesdatum (6) HKrafivdrme Sammanträdes datum (6) Val av justerare Marknet Marijke Johansson utses att justera dagens protokoll. 34 Genomgång av foregående protokoll Protokollet från lades efter genomgång till handlingarna. Ärendet senast behandlat VD rapporterar om det pågående arbetet med ett övertagande av Marks kommuns bredbandsstrategi - hantering av kommunens marklagdafiberkabel,kanalisation och aktiv utrustning en affärsenhet benämnd Marknet. Det pågående arbetet innefattar bland annat: Avtalsinventering Inventering av kommunens befintliga fiber, kanalisation och aktiva utmstning Personalorganisation och anställning av personal Förfrågningar från fiberföreningar och övriga intresserade Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 35 Ekonomisk redovisning VD redovisar det ekonomiska läget som efter maj månads utgång visar på ett överskott om 3,2 miljoner kronor och detta är 584 tkr sämre än budget, trots att graddagarna endast har kommit upp till 80 % av normalårsgraddagar. Det milda vädret har gett att försäljningen av fjärrvärme, ånga och el har varit 53,6 GWh eller 85 % jämfört med budget. Fjärrvärmeintäktema har kommit upp till 90 % av budget. Elintäkterna har endast kommit upp till 69 % av budget på grund av fortsatt låga eloch elcertifikatspriser. Bränslekostnaderna är endast 79 % jämfört med budget och detta beror till största delen på den lägre försäljningen. Årsprognosen för helåret beräknas hamna på +617 tkr, vilket är sämre än budgeten som var beräknad till +1,7 miljoner. Skillnaden beror till största delen på utfallet av det milda vädret efter årets fem första månader. VD redogör dessutom för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per I september 2014 kommer VD i samråd med styrelsens presidie att omsätta ett lån om 30 miljoner kronor. Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas. 37 Internkontroll Ärendet senast behandlat Anita Lomander och Bengt Ferm fick på föregående styrelsemöte i uppdrag att fortsätta arbetet med ansvarskontrollen inom bolaget genom att utföra en internkonttoll om hur krishanteringen fungerar. Denna kontroll utfördes med den personal som då tjänstgjorde. Anita Lomander och Bengt Ferm lämnar rapport från denna kontroll om hur krishanteringen fungerar när det gäller driftsäkerhet och kan konstatera att driftchefen har god kontroll över sin verksamhet. En skriftlig rapport kommer att skickas till styrelsen. att ge Anita Lomander och Bengt Ferm i uppdrag att återkomma med en slmftiig rapport från internkontrollen dessutom att på nästa styrelsemöte återuppta arbetet med ytterligare ansvarskontroller inom bolaget. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. ÄT

3 B Kraftvärme Sammanträd esdatum (6) M Krafivärme S tyrelsesa m manträde Sammanträdes datum (6) Bolagsplan Personalinformation VD har lämnat förslag till ändrad bolagsplan för Mark Kxaftvärme AB. att godkänna VD:s förslag till ändrad bolagsplan för Mark Kiaftvärme AB, enligt bilaga 1. Bolagsplanen skall gälla tills vidare. VD redovisar att tre ansökningar har inkommit gällande den utannonserade tjänsten som nättekniker. 42 Nästa styrelsemöte 39 Pågående arbeten VD redogör för följande pågående arbeten: Sommarrevision av Assbergsverkets kraftvärmepanna har påbörjats Fjärrvärmeutbyggnaden på sträckan från Hagmans Kemi i Fritsla fram till Fritsla Panncentral pågår och samläggning sker i samarbete med Marks kommun med anläggandet av en GCM-väg. Nästa styrelsemöte är torsdag kl Styrelsens studieresa till fjärrvärmemässan 2014 Ordföranden påminner om höstens stadieresa till årets fjärrvärmemässa på Elmia i Jönköping Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna. 44 Besök av David Björklund, arfatsområdeschef på Splitvision/Borås Stadsnät inom Borås Elnät AB 40 Rapporter VD rapporterar om följande ärenden: 94 servicebesök är utförda under maj månad 2014 Arbetet med mätarbyten pågår Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. David Björklund har bjudits in till dagens styrelsemöte för att informera om hur Splitvision/Borås Stadsnät har lagt upp sin bredbandsverksamhet. David Björklund börjar med att berätta om infrastrukturens utveckling i Borås inom fiberhanteringen sedan starten Därefter fortsätter han informera om följande: Organisationen inom Splitvision/Borås Stadsnät som är en verksamhet inom Borås Elnät AB Stadsnätet idag med försäljning av: svartfiber, kapacitet, öppet nät och slutkund. Framtidsvision Verksamheten i morgon Regional samverkan VD och ordföranden avslutar, efter många frågor från styrelsen, med att tacka David Björklund för en intressant presentation.

4 till Mark Kraftvärme AB:s styrelseprotokoll Mark Kraftvärme AB:s Bolagsplan Mark Kraftvärme ABiswrEsamhet Bolaget är uppdelat i två resultatenheter: 1 Produktion och försäljning av fjärrvärme, ånga och el Bolaget skall producera och försälja fjärrvärme och ånga i egna eller förhyrda panncentraler inom Marks kommun och producera miljövänlig el inom Sveriges gränser. 2 Utveckla och förvalta kommunens stadsnät för elektronisk fiberkommunikation Detta görs genom att bygga ut bredbandsnätet i Marks kommun och medverka till att ett öppet bredbandsnät byggs ut genom bland annat fiberföreningar. 0 a Mark Kraftvärme AB skall även tillhandahålla andra tjänster inom energiområdet och bredbandsområdet. Uppdraget utförs efter de ägardirelctiv som fastställts av Spinnerskan i Mark AB/Kommunfullmälctige i Mark T9 0

5 Ändamålet för bolaget Mark Krafhrärme AB skall förse sina kunder med värme, varmvatten, ånga och bredbandslösningar på ett miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt bra sätt. Bolaget skall även erbjuda serviceavtal till sina fjärrvärmelcunder. Bolaget skall medverka till att uppfylla kommunens målsättning om minskad användning av fossila bränslen i kommunen. Bolaget skall även medverka till att kommunens bredbandsu tveckl ing följer de mål som riksdagen har beslutat om i öppna nät, där kommunens företag och invånare kan få tillgång till godtagbar täckning av fiberkommumkation och med alla fördelar som ett väl fungerande stadsnät kan ge. n>j ^ m Riktlinjer Vidareutveckla säkra leveranser med fortsatt konkurrenslcraftiga priser Arbeta för ett miljöeffelctivare samhälle Vara ett föredöme i vårt sätt att bemöta människor Stimulera vår personal att ta ansvar och engagera sig för bolagets framtid och utveckling

6 Affärsområden Värmeleveranser Ångleveranser El produktion Utbyggnad av fiberkommunikation Uthyrning av fiberkommunikation Fjärrvärmeservice Omvärldsanalys/Budget Synpunktshantering från Km Kunder Leverantörer Personal 8 Allmänhet 8 Kommunen a Banker Bransch föreningar 9 Regering e EU direktiv 9 9»

7 Aterrapportenng Ekonomi redovisning Marloiadsundersölcningar Serviceåtaganden Synpunkter Felanmälningar Internkontroll Månadsredovisning Delårsredovisning April, Augusti Årsredovisning i feb. Nyckeltal i branschen, ^^pdovisas årligen i mars Analys Varje månad Vart annat år (höst) Ekonomi, Försäljning, Personal Ekonomi, Försäljning Miljö, Personal Ekonomi, Försäljning Miljö, Personal, Nyckeltal Ekonomi, Försäljning Miljö, Personal, Nyckeltal

,.. UXJUL. Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Förteckning övet protokollets ärenden. Ordföranden inleder mötet med att hälsa alla välkomna.

,.. UXJUL. Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Förteckning övet protokollets ärenden. Ordföranden inleder mötet med att hälsa alla välkomna. Kraftvärme Sammanträdes datum 2015-03-12 1 (7) B Kraftvärme Snmmantriidesdatum 2015-03-12 Förteckning övet protokollets ärenden Plats och tid Kulturhuset Skene, Textilgatan 1, Skene, kl 15.00-16.45 Beslutande

Läs mer

M Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander

M Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander M Kraftvärme 2014-02-13 Pkts och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene, kl 15.00-17.: Beslutande Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Rune Kronkvist Lennart Johansson Nils-Erik Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (35) 2014-12-01 Ks 14. Ägardirektiv 2015 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

Sune Edström Britt-Marie Kärngren Leif Thor Ebbe Svartling,

Sune Edström Britt-Marie Kärngren Leif Thor Ebbe Svartling, Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Nr 3/2008 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 6 maj 2008, kl 14.30-17.30 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2 1 (10) Protokoll nr 1 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 23 januari 2012 Beslutande: Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Kaj Göransson, styrelseledamot (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB 2014-05-23

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB 2014-05-23 2014-05-23 Ärendeförteckning 22 Sammanträdets öppnande... 2 22a Val av protokollsjusterare... 2 22b Godkännande av dagordning... 2 22c Godkännande av föregående protokoll... 2 22d Kvarstående ärenden,

Läs mer

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv Elnät AB Detta ägardirektiv avser Elnät AB, (556011-5510), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med s företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB 2014-05-23

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB 2014-05-23 2014-05-23 Ärendeförteckning 20 Sammanträdets öppnande... 2 20a Val av protokollsjusterare... 2 20b Godkännande av dagordning... 2 20c Godkännande av föregående protokoll... 2 20d Styrelselogg... 2 21

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB)

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Beslutade av kommunfullmäktige den 15 december 2008, 21. Ändring beslutad

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid: Kommunhuset, Västervik 08:00 08:25 Sammanträde nr 3 Beslutande: Eva Ahlström, ordf. Berit Thall Veikko Kärki Fredrik Andrén Göran

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003

org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 2 org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 Kort om Luleå Energi 3 Koncernens inriktning 5 VD-kommentar 7 Fjärrvärmerörelsen 8 Elhandeln

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 (57) Bolagsverkets årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 Resultatredovisning... 7 2.1

Läs mer