SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB 2014-03-05"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan Beslutande M Tomas Johansson S C Christopher Thorsson Anders Andersson MP S Lo Göthberg Larsson David Berglund Ej tjänstgörande ersättare S Lisa Dahlberg Övriga närvarande Utses att justera Erik Arnell (M), ordförande Marks Bostads AB Lars-Olof Sandberg (MP), ordförande Mark Kraftvärme AB Rolf Wallerdal (S), vice ordförande Mark Kraftvärme AB Bernt Spetz (FP), ordförande Marks Fastighets AB, Göran Andersson (S), vice ordförande Marks Fastighets AB Haleh Lindqvist, verkställande direktör Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Magnus Hjelmgren, verkställande direktör Marks Bostads AB och Marks Fastighets AB Roger Fogelström, revisor Peter Sjöberg, revisor PwC kl , 7-10 Anette Jansson, redovisningsekonom Martin Svenhed, redovisningschef Tomas Persson, ekonomisekreterare Christopher Thorsson Justeringens plats Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare 7-26 Tomas Persson Ordförande Tomas Johansson Justerande Christopher Thorsson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(33) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags Uppsättande Förvaringsplats för Protokollet Kommunledningskontoret Datum för anslags nedtagande Underskrift

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(33) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning 7 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut 8 Föredragning från bolagets och koncernens revisor 9 Lägesrapport konsolideringsplan 10 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Spinnerskan i Mark AB 11 Koncernrapport med förslag till vinstdispositioner 12 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks Bostads AB 13 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Mark Kraftvärme AB 14 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks Fastighets AB 15 Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 16 Val av ombud till bolagsstämmor vid koncernens dotterbolag 17 Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor avseende styrdokument 18 Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor, övriga instruktioner 19 Arbetsordning för styrelsen 20 VD-instruktion 21 Instruktion för ekonomisk rapportering 22 Budget 2014 fastställd av respektive bolagsstyrelse 23 Anmälningar/information 24 Övriga frågor 25 Nästa sammanträde 26

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(33) 7/2014 Fastställande av dagordning Dagens sammanträde Den inför mötet utskickade dagordningen fastställs med tillägg av punkt avseende Prövning av de kommunala bolagens verksamhet.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(33) 8/2014 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut :s beslut Protokollet från den 30 januari 2014 läggs till handlingarna. Dagens sammanträde Ordföranden informerar att sammanträdesprotokollet från den 30 januari 2014 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; Ordföranden föreslår att protokollet från den 30 januari 2014 läggs till handlingarna. Styrelsen beslutar enligt förslaget. _

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(33) 9/2014 Föredragning från bolagets och koncernens revisor :s beslut. Styrelsen arbetar vidare med de förslag till konsolidering av Spinnerskankoncernen som revisor Peter Sjöberg redovisat. Ärendet Peter Sjöberg, revisor från P w C, har tillfrågats om att presentera förslag till konsolidering av Spinnerskankoncernen. Dagens sammanträde Peter Sjöberg, revisor från P w C, inleder med att informera att revisionen i dotterbolagen är klar. För revisionen i finns inga noteringar. Den beslutade nyemissionen är registrerad hos Bolagsverket. Peter Sjöberg, revisor från P w C, presenterar förslag till konsolidering av Spinnerskankoncernen. Konsolideringsplanen består av flera delar. För att återställa den ansamlade förlusten i samt kapitalisera dotterbolag, föreslås att återbetalar delar av sitt aktiekapital till Marks kommun som sedan tillskjuter dessa medel till Spinnerskan i Mark AB som fritt eget kapital genom en nyemission. Det innebär att det nyemitterade fria egna kapitalet kan användas till förlusttäckning i samt kapitalisering av dotterbolag. Eftersom räntan på det lån som moderbolaget har i Marks kommun inte är skattemässigt avdragsgillt, föreslås att lånet ska läggas om till externt lån. En kontroll har gjorts av när upplösning av de överavskrivningar som i dag görs i Mark Kraftvärme AB måste ske. En beräkning med förutsättningar hämtade från bolagens aktuella budgetar och givet att Spinnerskans lån läggs om till externt lån, visar att överavskrivningarna behöver upplösas omkring år Nuvarande koncernbidragsmodell innebär att årligen lämnar ett aktieägartillskott till Marks Bostads AB, vilket ökar posten aktier i dotterbolag i utan att motsvarande värde tillförs Marks Bostads AB. Detta är förenligt med rättvisande redovisning så länge det finns motsvarande övervärde i bostadsbolagets fastigheter. Nedskrivningsprövning av posten aktier i dotterbolag ska genomföras varje år. Likviditeten i kan förbättras genom ytterligare överföring från Marks Bostads AB enligt den s.k. Allvillagens regler.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(33) Nuvarande konsolideringsmodell innebär att koncerninterna skulder och fordringar uppstår vilka inte regleras över tid. Dessa skulder och fordringar har inte ränteaviserats. Skulder och fordringar kommer till stor del att kvittas ut i samband med återbetalning av Mark Kraftvärme AB:s överavskrivningar om förslaget i konsolideringsplanen tillämpas. En alternativ lösning är att skulder och fordringar ränteaviseras och att en amorteringsplan upprättas mellan bolagen. Ordföranden föreslår att styrelsen arbetar vidare med de förslag till konsolidering av Spinnerskankoncernen som revisor Peter Sjöberg redovisat. Roger Fogelström informerar att hans uppdrag som lekmannarevisor är att granska policys, bolagsordning mm. Styrdokument ska beslutas på årsstämmor. Ordföranden föreslår att styrelsen arbetar vidare med de förslag till konsolidering av Spinnerskankoncernen som revisor Peter Sjöberg redovisat. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(33) 10/2014 Lägesrapport konsolideringsplan :s beslut. Arbetet med konsolideringsplan för Spinnerskankoncernen fortsätter. Ärendet Styrelsen i gav vid styrelsemöte verkställande direktören i uppdrag att ta fram en plan för koncernens långsiktiga konsolidering. Ett första utkast till en sådan plan, framtagen i samarbete med bolagets revisor, presenterades vid styrelsemötet Vid nästkommande styrelsemöte fick verkställande direktören i uppdrag att; - Förtydliga konsolideringsplanen - Redogöra för konsekvenserna av omläggning av lån - Skapa en prioritetsordning Styrelsen beslutade också att en lägesrapport i ärendet ska redovisas till styrelsemötet. Dagens sammanträde Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet. Konsolideringsplanen består av fyra delar. 1. Omläggning av interna lån till externa lån, ränteberäkning och reglering av interna mellanhavanden samt reversering av överavskrivningar Mark Kraftvärme AB Eftersom räntan på det lån som moderbolaget har i Marks kommun inte är skattemässigt avdragsgillt, ska lånet läggas om till externt lån. Om tar ett externt lån på 170 mnkr kan Marks kommun i sin tur låna ut motsvarande belopp till bolagen, alternativt öka Marks kommuns likvida medel. Enligt ovanstående förslag behöver överavskrivningarna i Mark Kraftvärme AB upplösas omkring år Om lånet är kvar som internt, med ej avdragsgill ränta, måste överavskrivningarna upplösas tre år tidigare. 2. Värdeöverföring från Marks Bostads AB till moderbolaget Anette Jansson beskriver möjligheterna att göra värdeöverföring från Marks Bostads AB till moderbolaget. Det finns begränsningar när det gäller hur stort belopp som får överföras. Begränsningarna gäller dock inte om överskottet används för åtgärder som främjar integration och social sammanhållning.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(33) Ordföranden menar att Marks Bostads AB i sig själv är bäst lämpad att utföra arbetet och då blir det en omväg att överföra medel till. Frågan är också i Marks Bostads AB:s intresse. Magnus Hjelmgren, Vd i Marks Bostads AB, anser att det redan genomförs projekt. Ordföranden anser att det är en fråga för kommunfullmäktige, det är inte Spinnerskans beslut. 3. Avkastningskrav på bolagen Redovisningschef Martin Svenhed redogör kort för frågan om avkastningskrav på bolagen. Det är kommunstyrelsen som beslutar. 4. Omdisponering av moderbolagets egna kapital från aktiekapital till fritt eget kapital Redovisningschef Martin Svenhed redogör kort för frågan om omdisponering av moderbolagets egna kapital från aktiekapital till fritt eget kapital. Ordföranden föreslår att arbetet med konsolideringsplan för Spinnerskankoncernen fortsätter. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(33) 11/2014 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Spinnerskan i Mark AB :s beslut. Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för fastställs med följande ändringar: - I det utskickade materialet har bundet eget kapital felaktigt redovisats uppgå till tkr, korrekt uppgift är att bundet eget kapital i koncernen och i moderbolaget uppgår till tkr, vidare uppgår fritt eget kapital i koncernen till tkr och fritt eget kapital i moderbolaget till tkr. - Under förvaltningsberättelsen, Marks Bostads AB, stycket Händelser under året,..från och med nya lägenheter per år. omformuleras till..från och med 2015, 30 nya lägenheter per år varav 20 i Kinna/Skene/Örby och 10 utanför dessa centralorter. - Under förvaltningsberättelsen, Marks Bostads AB, stycket Miljöpåverkan, Under 2013 var minskningen 2,2 procent vilket gav en minskning från 2006 med 12,0 procent. omformuleras till Fram till och med 2013 har bolaget minskat energiförbrukningen med 12,0 procent. Minskningen under året blev 2,2 procent. Utöver detta har ett antal mindre redaktionella ändringar skett. Årsredovisningen och koncernårsredovisningen för för räkenskapsåret 2013 med den föreslagna dispositionen, som innebär att balanserad förlust, kronor balanseras i ny räkning, fastställs. Förslag om koncernbidrag till Mark Kraftvärme AB på kronor samt villkorat aktieägartillskott till Marks Bostads AB på kronor godkänns. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Tomas Johansson Ordförande Christopher Thorsson Justerande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(33) Ärendet Enligt årsredovisningslagen ska styrelse och verkställande direktör avge årsredovisning. Denna består av balansräkning, resultaträkning, noter samt förvaltningsberättelse för bolaget och i förekommande fall även för koncernen. För större företag ska även kassflödesanalys ingå. I årsredovisningen ges också förslag på hur disponibla vinstmedel eller ansamlad förlust i moderbolaget ska behandlas. Dagens sammanträde Inför mötet hade en årsredovisning för moderbolaget och koncernen skickats ut. Vid möte gick Martin Svenhed igenom moderbolagets resultat- och balansräkning. Martin Svenhed framförde att det bundna egna kapitalet i det utskickade materialet felaktigt har redovisats uppgå till tkr, korrekt uppgift är att bundet eget kapital i koncernen och i moderbolaget uppgår till tkr, vidare uppgår fritt eget kapital i koncernen till tkr och fritt eget kapital i moderbolaget till tkr. Ett antal redaktionella ändringar framkom. Under förvaltningsberättelsen, Marks Bostads AB, stycket Händelser under året, från och med nya lägenheter per år. omformuleras till från och med 2015, 30 nya lägenheter per år varav 20 i Kinna/Skene/Örby och 10 utanför dessa centralorter. Under förvaltningsberättelsen, Marks Bostads AB, stycket Miljöpåverkan, Under 2013 var minskningen 2,2 procent vilket gav en minskning från 2006 med 12,0 procent. omformuleras till Fram till och med 2013 har bolaget minskat energiförbrukningen med 12,0 procent. Minskningen under året blev 2,2 procent. Utöver detta har ett antal mindre redaktionella ändringar skett. Ordföranden föreslår att årsredovisning med förslag till vinstdisposition för med ovanstående ändringar godkänns. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(33) 12/2014 Koncernrapport med förslag till vinstdispositioner :s beslut. :s förslag till kommunstyrelsen, med slutligt beslut i kommunfullmäktige Bokslutsdispositioner för bokslutet 2013: Koncernbidrag från Marks Bostads AB till : kronor. Villkorat aktieägartillskott från till Marks Bostads AB: kronor. Koncernbidrag från Marks Fastighets AB till : kr Koncernbidrag från till Mark Kraftvärme AB: kronor Överavskrivningar i Mark Kraftvärme AB: kronor. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Tomas Johansson Ordförande Christopher Thorsson Justerande Ärendet I varje årsbokslut för Spinnerskankoncernen ska beslut fattas om bokslutsdispositioner. Liksom tidigare år bygger det nu redovisade förslaget på att utnyttja de skattefördelar som en koncernbildning ger. Detta innebär bland annat att Marks Bostads AB lämnar ett koncernbidrag motsvarande bolagets skattemässiga resultat. Genom aktieägartillskott kompenseras bolaget så att det egna kapitalet blir det samma jämfört med om inga koncernbidrag eller aktieägartillskott hade utgått. För att reducera beskattningsbar inkomst i moderbolaget till noll lämnas koncernbidrag till Mark Kraftvärme. Genom skattemässiga överavskrivningar i Mark Kraftvärme AB blir beskattningsbar inkomst noll även för detta bolag. Dagens sammanträde Det inför mötet utsända förslaget till bokslutsdispositioner redovisades.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(33) Ordföranden föreslår att koncernrapport och vinstdispositioner godkänns. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(33) 13/2014 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks Bostads AB :s beslut. Den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets vinst, sammantaget kronor balanseras i ny räkning samt förslag om koncernbidrag till på kronor samt årsredovisningen 2013 i övrigt för Marks Bostads AB godkänns. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Tomas Johansson Ordförande Christopher Thorsson Justerande Ärendet Styrelsen och verkställande direktören för Marks Bostads AB har avgett årsredovisning för 2013 med förslag på hur disponibla vinstmedel ska behandlas. Dagens sammanträde Inför mötet hade ett utdrag ur årsredovisning för Marks Bostads AB skickats ut. Vid mötet redovisade verkställande direktören ett sammandrag av verksamheten 2013 för bolaget. Ordföranden föreslår att den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets vinst, sammantaget kronor balanseras i ny räkning samt förslag om koncernbidrag till Spinnerskan i Mark AB på kronor samt årsredovisningen 2013 Styrelsen beslutar enligt förslaget.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(33) 14/2014 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Mark Kraftvärme AB :s beslut. Den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget kronor balanseras i ny räkning samt årsredovisningen 2013 i övrigt för Mark Kraftvärme AB godkänns. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Tomas Johansson Ordförande Christopher Thorsson Justerande Ärendet Styrelsen och verkställande direktören för Mark Kraftvärme AB har avgett årsredovisning för 2013 med förslag på hur disponibla vinstmedel ska behandlas. Dagens sammanträde Inför mötet hade ett utdrag ur årsredovisning för Mark Kraftvärme AB skickats ut. Vid mötet redovisade verkställande direktören ett sammandrag av verksamheten 2013 för bolaget. Ordförande i moderbolaget ställde frågan till presidiet för Mark Kraftvärme AB hur man i styrelsen ser på det av kommunfullmäktige fastställda avkastningskravet. Presidiet konstaterade att man arbetar för att leva upp till kravet även om de är svårt. Förutsättningarna för att klara kravet framöver har ökat genom ändrade redovisningsprinciper som ger längre avskrivningstider. Ett problem är dock osäkerheten vad avser klimatet. Ordföranden föreslår att den föreslagna vinstdispositionen som innebär att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget kronor balanseras i ny räkning samt årsredovisningen 2013 i övrigt för Mark Kraftvärme AB godkänns. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(33) 15/2014 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks Fastighets AB :s beslut. Den föreslagna vinstdispositionen för Marks Fastighets AB, som innebär att balanserade vinstmedel och årets resultat; sammantaget kronor, balanseras i ny räkning samt förslag om koncernbidrag till Spinnerskan i Mark AB på kronor samt årsredovisningen 2013 i övrigt för Marks Fastighets AB godkänns. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Tomas Johansson Ordförande Christopher Thorsson Justerande Ärendet Styrelsen och verkställande direktören för Marks Fastighets AB har avgett årsredovisning för 2013 med förslag på hur disponibla vinstmedel ska behandlas. Dagens sammanträde Magnus Hjelmgren, Vd för Marks Fastighets AB, presenterar årsredovisningen för Marks Fastighets AB Till underhållsarbetet som har genomförts på fastigheten i Rydal har erhållits ett bidrag på kr från Riksantikvarieämbetet, de totala kostnaderna för underhållsarbeten i Rydal har varit ca kr. I övrigt har nya hyresgäster tillkommit, men också några hyresgäster har avslutat sina hyreskontrakt. Det pågår ett arbete med att utreda möjligheterna att hyra ut ca 100 kontorsplatser i Rydal till Marks kommun. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev kronor, efter dispositioner och skatt kronor. I resultatet ingår ett driftbidrag till fastigheten i Rydal på kronor från. Eget kapital har också ökat genom en nyemission på kronor. I bokslutsdispositionerna lämnar Marks Fastighets AB ett koncernbidrag till Spinnerskan i Mark AB, beloppet uppgår till kronor.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(33) Ordföranden föreslår att den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets resultat; sammantaget kronor, balanseras i ny räkning samt förslag om koncernbidrag till Spinnerskan i Mark AB på kronor samt årsredovisningen 2013 i övrigt för Marks Fastighets AB godkänns. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(33) 16/2014 Prövning av de kommunala bolagens verksamhet :s beslut. De verksamheter som Mark Kraftvärme AB, Marks Fastighets AB och Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2013 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Styrelsen för Marks Bostads AB rapporterar genom styrelseprotokoll från 18 mars direkt till kommunstyrelsen sin bedömning om verksamheten i bolaget under 2013 varit förenlig med det kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Tomas Johansson Ordförande Christopher Thorsson Justerande Ärendet Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje kommunalt bolag pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Styrelsen i beslutade , 37, att: Styrelserna för bolagen i Spinnerskankoncernen ska i protokollfört beslut i samband med fastställande av årsredovisningen rapportera om verksamheten i bolaget under föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Dagens sammanträde Styrelserna i Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB har prövat frågan och gjort bedömningen att den verksamhet som respektive bolag bedrivit under kalenderår 2013 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslut fattades för Mark Kraftvärme AB , 4, och för Marks Fastighets AB , 22. Styrelsen i Marks Bostads AB ska behandla frågan vid styrelsemöte Styrelsen i finner att moderbolagets verksamhet under 2013 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(33) Vad avser verksamheterna i Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB har styrelsen i moderbolaget under året skaffat sig information angående bolagens verksamhet och finner inget skäl att värdera frågan på annat sätt än vad bolagsstyrelserna själva gjort. Vad avser verksamheten i Marks Bostads AB bör bolaget genom styrelseprotokoll från 18 mars rapportera direkt till kommunstyrelsen. Ordföranden föreslår att de verksamheter som Mark Kraftvärme AB, Marks Fastighets AB och har bedrivit under 2013 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Ordföranden föreslår att styrelsen för Marks Bostads AB rapporterar genom styrelseprotokoll från 18 mars direkt till kommunstyrelsen sin bedömning om verksamheten i bolaget under 2013 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Styrelsen beslutar enligt förslagen.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(33) 17/2014 Val av ombud till bolagsstämmor vid koncernens dotterbolag :s beslut. Kommunfullmäktiges val av ombud , 42-44, vid bolagsstämmorna vid koncernens dotterbolag fastställs. Val av ombud gäller för tiden enligt följande. Bolag Ombud Ersättare Marks Bostads AB Leif Sternfeldt (C) Gunnar Nilsson (S) Sjöby Västerväg 12 Näsgatan Horred Kinna Marks Fastighets AB Leif Sternfeldt (C) Gunnar Nilsson (S) Sjöby Västerväg 12 Näsgatan Horred Kinna Mark Kraftvärme AB Håkan Bergeld (KD) Gunnar Nilsson (S) Mosvägen 10 Näsgatan Örby Kinna Ärendet Kommunfullmäktige har , 42-44, givit direktiv till styrelsen för Spinnerskan i Mark AB avseende val av ombud till dotterbolagens bolagsstämmor. Kommunfullmäktiges val av ombud avser hela mandatperioden Enligt 7 kap. 3 aktiebolagslagen kan ombud till bolagsstämma endast utses för ett år. Styrelsens val av ombud måste därför göras varje år. Dagens sammanträde Ordföranden redogör för ärendet. Ordföranden föreslår att kommunfullmäktiges val av ombud , 42-44, vid bolagsstämmorna vid koncernens dotterbolag fastställs. Val av ombud gäller för tiden enligt följande. Bolag Ombud Ersättare Marks Bostads AB Leif Sternfeldt (C) Gunnar Nilsson (S) Sjöby Västerväg 12 Näsgatan Horred Kinna Marks Fastighets AB Leif Sternfeldt (C) Gunnar Nilsson (S) Sjöby Västerväg 12 Näsgatan Horred Kinna Mark Kraftvärme AB Håkan Bergeld (KD) Gunnar Nilsson (S) Mosvägen 10 Näsgatan Örby Kinna Styrelsen beslutar enligt förslaget.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(33) 18/2014 Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor avseende styrdokument :s beslut. Instruktion till ombuden vid bolagsstämmorna för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB att fastställa följande dokument godkänns. Beslutsdatum i Kf Paragraf Avser Bredbandsstrategi Revidering av IT-policy Arbetsgivarpolicy Policy för IT-säkerhet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv Säkerhetspolicy Ärendet Kommunfullmäktige har fastställt gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen. Enligt detta ska styrdokument som beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, och som gäller generellt för kommunkoncernen, fastställas av bolagsstämman och tillämpas av bolagen. Det är ägaren, det vill säga, som genom sin styrelse ger instruktion till ombuden vid bolagen stämmor. Dagens sammanträde En genomgång har gjorts av styrdokument som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutat om under Under förslag till beslut redovisas en lista över dessa med hänvisning till beslutsparagraf. Ordföranden föreslår att instruktion till ombuden vid bolagsstämmorna för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB att fastställa följande dokument godkänns.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(33) Beslutsdatum i Kf Paragraf Avser Bredbandsstrategi Revidering av IT-policy Arbetsgivarpolicy Policy för IT-säkerhet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv Säkerhetspolicy Styrelsen beslutar enligt förslaget.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(33) 19/2014 Instruktion till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor, övriga instruktioner :s beslut. Instruktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2014 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB, övriga instruktioner, beslutas enligt följande. Vad avser fastställelse av bolagens resultat- och balans-räkningar samt dispositioner av vinst eller förlust: Protokollet från styrelsemöte i ska gälla som instruktion. Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: På tillstyrkan av auktoriserade revisorn beviljas ansvarsfrihet för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde , 5. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg som ordinarier revisor och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 15 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % respektive 10 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorerna utgår avseende 2014 för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB. Ovanstående instruktioner till ombuden gäller under förutsättning att kommunfullmäktige genom instruktioner eller direktiv till moderbolaget inte fattar beslut som avviker från instruktionerna. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Tomas Johansson Ordförande Christopher Thorsson Justerande

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(33) Ärendet Enligt bolagsordningarna för de dotterbolag som ingår i Spinnerskan koncernen ska följande beslut tas på årsstämmorna; - Fastställelse av resultat- och balansräkningen - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen - Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören - Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorer - Val av auktoriserad revisor och revisorsersättare Detta sker genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren givna instruktioner. Vad avser fastställelse av bolagens resultat- och balansräkningar samt dispositioner av vinst eller förlust kommer detta att behandlas av styrelsemötet i den 5 mars Protokollet från detta möte gäller som instruktion till ombuden vid årsstämmorna. Detta under förutsättning av att kommunfullmäktige genom instruktioner eller direktiv till moderbolaget inte fattar beslut som avviker från instruktionerna. Vad avser beslut om ansvarsfrihet föreslås att ansvarsfrihet beviljas under förutsättning att auktoriserad revisor tillstyrker detta. Vad gäller arvode till bolagsstyrelserna anges i punkt 2 i det gemensamma ägardirektivet för bolagen i Spinnerskankoncernen, att arvode ska ges enligt de bestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda, dvs. enligt reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Årsstämman ska sedan i enlighet med bolagsordningen fastställa arvoden för styrelsen och lekmannarevisorerna. I arvodesreglementet finns för ordföranden och vice ordföranden i respektive nämnd angett hur mycket uppdraget omfattar i procent av årsarbetstiden om timmar och utifrån detta bestäms årsarvodet. Motsvarande princip tillämpas sedan tidigare för uppdragen som ordförande och vice ordförande i dotterbolagen i Spinnerskan-koncernen. Nedanstående förslag innebär oförändrade procentsatser: Marks Bostads AB Ordföranden 30 % Vice ordföranden 15 % Marks Fastighets AB Ordföranden 5 % Vice ordföranden 2,5 % Mark Kraftvärme AB Ordföranden 20 % Vice ordföranden 10 %

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(33) Lekmannarevisorerna i bolagen har arvode utifrån visst antal timmar och det har per år satts till 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB. Detta bör vara fortsatt oförändrat och utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant utsågs PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) till sakkunnigt biträde och därmed också till revisor i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde , 5. I samråd med valda revisorer har PwC därefter föreslagit Peter Sjöberg som ordinarie revisor och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. Dagens sammanträde Redovisningschef Martin Svenhed redogör för frågan. Ordföranden föreslår att styrelsen i ger följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2014 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB. Vad avser fastställelse av bolagens resultat- och balans-räkningar samt dispositioner av vinst eller förlust: Protokollet från styrelsemöte i ska gälla som instruktion. Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: På tillstyrkan av auktoriserade revisorn beviljas ansvarsfrihet för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde , 5. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg som ordinarier revisor och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 15 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Uppdragen som

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26(33) ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % respektive 10 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorerna utgår avseende 2014 för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB. Ovanstående instruktioner till ombuden gäller under förutsättning att kommunfullmäktige genom instruktioner eller direktiv till moderbolaget inte fattar beslut som avviker från instruktionerna. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27(33) 20/2014 Arbetsordning för styrelsen :s beslut. Förslag till arbetsordning för styrelsen godkänns. Ärendet Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen i ett aktiebolag varje år fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Styrelsen för har vid styrelsemöte fastställt arbetsordning för styrelsen. Det under 2013 fastställda dokumentet har granskats och bedömningen är att det inte finns något behov av revidering. Dokument där endast datum har ändrats bifogas för fastställande vid dagens styrelsemöte. Ordföranden föreslår att förslag till arbetsordning för styrelsen godkänns. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 28(33) 21/2014 VD-instruktion :s beslut. Förslag till VD-instruktion godkänns. Ärendet Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen i ett aktiebolag varje år fastställa en skriftlig instruktion för verkställande direktören. Styrelsen för har vid styrelsemöte fastställt VDinstruktion. Det under 2013 fastställda dokumentet har granskats och bedömningen är att det inte finns något behov av revidering. Dokument där endast datum har ändrats bifogas för fastställande vid dagens styrelsemöte. Ordföranden föreslår att förslag till VD-instruktion godkänns. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 29(33) 22/2014 Instruktion för ekonomisk rapportering :s beslut. Förslag till instruktion för ekonomisk rapportering godkänns. Ärendet Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen i ett aktiebolag varje år fastställa en skriftlig instruktion för ekonomisk rapportering. Styrelsen för har vid styrelsemöte fastställt instruktion för ekonomisk rapportering. Det under 2013 fastställda dokumentet har granskats och bedömningen är att det inte finns något behov av revidering. Dokument där endast datum har ändrats bifogas för fastställande vid dagens styrelsemöte. Ordföranden föreslår att förslaget till instruktion för ekonomisk rapportering godkänns. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 30(33) 23/2014 Budget 2014 fastställd av respektive bolagsstyrelse :s beslut. Budget 2014 fastställd av respektive bolagsstyrelse godkänns. Ärendet I budgetprocessen hade bolagen tidigare två budgetar; en framtagen i kommunens budgetprocess som fastställs av kommunfullmäktige i november och en som tas fram senare under året av bolagen. Att använda två budgetar gav en otydlighet i den koncernuppföljning som rapporterades till moderbolaget. Styrelsen i beslutade att föreslå att vid budgetuppföljning för bolagen i Spinnerskankoncernen görs budgetjämförelsen mot den budget som bolagsstyrelserna fastställer i slutet av året före budgetåret eller i början av budgetåret. Budgeten ska godkännas av kommunfullmäktige som en reviderad budget. Budgeten ersätter i all uppföljningsrapportering för bolagen och kommunkoncernen den budget som fastställts av kommunfullmäktige i november. Kommunfullmäktige beslutade , 92, att budgeten för bolagen fastställs enligt styrelsens i förslag. Dagens sammanträde Sammanställning av bolagens budgetar har gjorts utifrån respektive bolagsstyrelses beslutade budgetar i slutet av Koncernposter och bokslutsdispositioner har beräknats utifrån dessa budgetar och känt utfall för Frågan om avkastningskravet diskuteras. Lo Göthberg-Larsson anser att avkastningskravet borde sänkas. Ordföranden menar att frågan är under behandling. Det är kommunfullmäktige som beslutar, eventuellt blir det en förändring av avkastningskravet för Redovisningschef Martin Svenhed redogör i sammanhanget för vilka effekter som nya bestämmelser i Lagen om offentlig upphandling medför. Om avtal ska kunna tecknas mellan en kommun och ett kommunalt bolag utan föregående upphandling, krävs att bolaget uppfyller vissa kriterier. En konsekvens är att t ex budget ska beslutas på bolagsstämma, på det viset får Marks kommun ett inflytande. Det innebär att det krävs en extra stämma vid slutet av året där budgeten godkänns. Ordföranden föreslår att budget 2014 fastställd av respektive bolagsstyrelse godkänns. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 31(33) 24/2014 Anmälningar/information Dagens sammanträde Ordföranden informerar att möten med berörda presidier har inletts angående organiseringen av fastighetsförvaltningen i Marks kommun. Det blir en politisk diskussion; lämnar förslag, kommunfullmäktige beslutar.

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 32(33) 25/2014 Övriga frågor :s beslut. En presentation om produktion av solenergi görs vid nästa möte. Dagens sammanträde Lars-Olof Sandberg tar upp frågan om produktion av solenergi och önskar göra en presentation i ämnet. Ordföranden föreslår att presentation om produktion av solenergi görs vid nästa möte. Ordföranden föreslår att presentation om produktion av solenergi görs vid nästa möte. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33(33) 26/2014 Nästa sammanträde Nästa sammanträde är den 14 maj 2014, kl ca. Lokalen är Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Spinnerskan i Mark AB 2015-03-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Spinnerskan i Mark AB 2015-03-03 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.55 Beslutande M Tomas Johansson S C MP Barbro Petersson Anders Andersson Lo Göthberg Larsson S Lisa Dahlberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Spinnerskan i Mark AB 2012-03-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Spinnerskan i Mark AB 2012-03-01 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 11:30 Beslutande (M) Tomas Johansson (M) Margareta Lövgren (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2013-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.25 Beslutande M Tomas Johansson S Barbro Petersson C KD S Anders Andersson Ola Andreasson Christopher

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.55 Beslutande M Margareta Lövgren FP Per-Elof Isaksson MBP S S Henry Sandahl Lisa Dahlberg Pauli Kuitunen

Läs mer

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB 2015-09-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB 2015-09-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 09.00 11.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson MBP MP S S Henry Sandahl kl. 09.00-10.40 37-40 Lo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Spinnerskan i Mark AB 2014-10-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Spinnerskan i Mark AB 2014-10-23 Plats och tid Kvarnen i Hyssna, klockan 13.00 15.15 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.50 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Spinnerskan i Mark AB 2013-12-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Spinnerskan i Mark AB 2013-12-05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.25 Beslutande M Tomas Johansson S Lisa Dahlberg MP Lo Göthberg Larsson kl. 9.15 11.25, 46-53 Ej tjänstgörande

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 19.15 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande.

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande. Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35 ande Lennart Palm (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Christina Hardyson, sekreterare

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:45 08:50 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Siw Karlsson, ekonomichef Avesta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB Timrå Ven AB 2016-04-12 Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande... 2 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare.. 2 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 2 4 Val av protokollsjusterare...

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Odd Malmberg. Mai Andersson, revisor 16.00-16.35, 18-20

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Odd Malmberg. Mai Andersson, revisor 16.00-16.35, 18-20 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.30 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Odd Malmberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.15 Beslutande M Rolf Skarin C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2015-06-08. Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2015-06-08. Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18. Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.10 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik, ordförande C MBP S Tommy Västerteg Henry Sandahl Göran Andersson S Ann-Christine

Läs mer

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA Plats: Årsta Slott, Haninge Dag: Tisdag den 22 maj 2007 Närvarande ägare: Närvarande övriga: Gilbert de Wendel, Haninge

Läs mer

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 Plats och tid Beslutande Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 M C FP S Ann Iberius-Orrvik

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1 2015-05-22 3/2015 1 Ärendeförteckning 18 Stämmans öppnande... 3 19 Val av ordförande för stämman... 3 20 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 21 Val av protokollsjusterare... 3 22 Godkännande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 17.30 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.15-17.30, beslutande: 48-58 M Rolf Skarin beslutande: 44-47 C Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1 2015-05-22 4/2015 1 Ärendeförteckning 34 Stämmans öppnande... 3 35 Val av ordförande för stämman... 3 36 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 37 Val av protokollsjusterare... 3 38 Godkännande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14) 2012-10-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14) 2012-10-16 Plats och tid Rydal, klockan 16.00 18.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 20.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:23 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingshuset i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2014 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30 Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Patrik Renfors, ordförande

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB Timrå Ven AB Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande... 3 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare... 3 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 4 Val av protokollsjusterare...

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Bostadsaktiebolaget Svedalahem. BOLAGETS

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Bisera Jusufbasic 2017-06-29 USAB-2017/41 Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 17.00 19.05 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik, ordförande C MBP S Tommy Västerteg Henry Sandahl Göran Andersson S Ann-Christine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 22 mars 2013 kl. 9.00 11.20 Tomas Kronståhl (S), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Gunnar Jansson

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 4-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-16.30 ande Daniel Bäckström (c), t o m kl 15.00 Margareta Bäckström (c), fr o m 14.20 Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s), Jan Andersson

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG beslutad av bolagsstämman den 8 juni 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG Firma 1 Bolagets firma

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vallentuna

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) s förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) För att möjliggöra de av styrelsen föreslagna åtgärderna enligt punkterna 8 (A) (C) i förslaget till dagordning,

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015 1 (6) Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015 Plats: Gävle Högskola, Gävle Närvarande aktieägare: Enligt bilaga 1 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av Carl Klingberg,

Läs mer

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272)

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(1) 93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna klockan 17.00 19.30 Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB Sundsvall Ven AB Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande... 3 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare... 3 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 4 Val av protokollsjusterare...

Läs mer

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma i Wonderful Times Group AB (publ), 556684-2695, den 23 maj 2012 kl 15.00 i Stockholm Öppnande av stämman och val av ordförande Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors,

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB

Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 18 Ks 47 Au 42 Dnr 83/2012-107 Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB Förslag till förändrad bolagsordning

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (L) Martin Johansen (L)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (L) Martin Johansen (L) Sida Plats och tid Kommunhuset Lilla Tjörnsalen kl. 09:12 09:16 Utses att justera Martin Johansen (L) Justeringens plats och datum Kommunhuset 19 april 2017 Paragrafer 1-14 Underskrifter Sekreterare Ordförande

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

Bolagsordning. Mariehus AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Bolagsordning. Mariehus AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Bolagsordning Mariehus AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning Mariehus AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Mariehus AB. 2 Verksamhet

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering AB (KSKF/2016:465)

183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering AB (KSKF/2016:465) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(3) 183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering

Läs mer

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige Dnr: KS/2016:172 Bolagsordning för Tranemo Forum AB Organisationsnummer: 559058-4511 Tranemo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21 27 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är Tranemo Forum AB. 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245 Författningssamling i AB Stora Tunabyggen Bolagsordning Beslutad av kommunfullmäktige 2013-12-10, 245 Metadata om dokumentet Dokumentnamn AB Stora Tunabyggen - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-24 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 14-141 Bolagsordning 2 (5) Innehållsförteckning

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB Bilaga G Styrelsen 2016-12-19 1 Diarienummer: 0106/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Läs mer

M Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander

M Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander M Kraftvärme 2014-02-13 Pkts och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene, kl 15.00-17.: Beslutande Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander Bengt

Läs mer

KF SEPTEMBER 2016

KF SEPTEMBER 2016 KF 121 5 SEPTEMBER 2016 Kommunfullmäktige Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i AB Boländerna 32:2- ett dotterbolag till I-hus AB (USAB-2016/24) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02 27 (33) 183 REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING FÖR LYSEKILS HAMN AB Dnr: LKS 2014-477 Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde

Läs mer