SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB 2014-03-05"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan Beslutande M Tomas Johansson S C Christopher Thorsson Anders Andersson MP S Lo Göthberg Larsson David Berglund Ej tjänstgörande ersättare S Lisa Dahlberg Övriga närvarande Utses att justera Erik Arnell (M), ordförande Marks Bostads AB Lars-Olof Sandberg (MP), ordförande Mark Kraftvärme AB Rolf Wallerdal (S), vice ordförande Mark Kraftvärme AB Bernt Spetz (FP), ordförande Marks Fastighets AB, Göran Andersson (S), vice ordförande Marks Fastighets AB Haleh Lindqvist, verkställande direktör Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Magnus Hjelmgren, verkställande direktör Marks Bostads AB och Marks Fastighets AB Roger Fogelström, revisor Peter Sjöberg, revisor PwC kl , 7-10 Anette Jansson, redovisningsekonom Martin Svenhed, redovisningschef Tomas Persson, ekonomisekreterare Christopher Thorsson Justeringens plats Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare 7-26 Tomas Persson Ordförande Tomas Johansson Justerande Christopher Thorsson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(33) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags Uppsättande Förvaringsplats för Protokollet Kommunledningskontoret Datum för anslags nedtagande Underskrift

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(33) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning 7 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut 8 Föredragning från bolagets och koncernens revisor 9 Lägesrapport konsolideringsplan 10 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Spinnerskan i Mark AB 11 Koncernrapport med förslag till vinstdispositioner 12 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks Bostads AB 13 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Mark Kraftvärme AB 14 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks Fastighets AB 15 Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 16 Val av ombud till bolagsstämmor vid koncernens dotterbolag 17 Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor avseende styrdokument 18 Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor, övriga instruktioner 19 Arbetsordning för styrelsen 20 VD-instruktion 21 Instruktion för ekonomisk rapportering 22 Budget 2014 fastställd av respektive bolagsstyrelse 23 Anmälningar/information 24 Övriga frågor 25 Nästa sammanträde 26

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(33) 7/2014 Fastställande av dagordning Dagens sammanträde Den inför mötet utskickade dagordningen fastställs med tillägg av punkt avseende Prövning av de kommunala bolagens verksamhet.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(33) 8/2014 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut :s beslut Protokollet från den 30 januari 2014 läggs till handlingarna. Dagens sammanträde Ordföranden informerar att sammanträdesprotokollet från den 30 januari 2014 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; Ordföranden föreslår att protokollet från den 30 januari 2014 läggs till handlingarna. Styrelsen beslutar enligt förslaget. _

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(33) 9/2014 Föredragning från bolagets och koncernens revisor :s beslut. Styrelsen arbetar vidare med de förslag till konsolidering av Spinnerskankoncernen som revisor Peter Sjöberg redovisat. Ärendet Peter Sjöberg, revisor från P w C, har tillfrågats om att presentera förslag till konsolidering av Spinnerskankoncernen. Dagens sammanträde Peter Sjöberg, revisor från P w C, inleder med att informera att revisionen i dotterbolagen är klar. För revisionen i finns inga noteringar. Den beslutade nyemissionen är registrerad hos Bolagsverket. Peter Sjöberg, revisor från P w C, presenterar förslag till konsolidering av Spinnerskankoncernen. Konsolideringsplanen består av flera delar. För att återställa den ansamlade förlusten i samt kapitalisera dotterbolag, föreslås att återbetalar delar av sitt aktiekapital till Marks kommun som sedan tillskjuter dessa medel till Spinnerskan i Mark AB som fritt eget kapital genom en nyemission. Det innebär att det nyemitterade fria egna kapitalet kan användas till förlusttäckning i samt kapitalisering av dotterbolag. Eftersom räntan på det lån som moderbolaget har i Marks kommun inte är skattemässigt avdragsgillt, föreslås att lånet ska läggas om till externt lån. En kontroll har gjorts av när upplösning av de överavskrivningar som i dag görs i Mark Kraftvärme AB måste ske. En beräkning med förutsättningar hämtade från bolagens aktuella budgetar och givet att Spinnerskans lån läggs om till externt lån, visar att överavskrivningarna behöver upplösas omkring år Nuvarande koncernbidragsmodell innebär att årligen lämnar ett aktieägartillskott till Marks Bostads AB, vilket ökar posten aktier i dotterbolag i utan att motsvarande värde tillförs Marks Bostads AB. Detta är förenligt med rättvisande redovisning så länge det finns motsvarande övervärde i bostadsbolagets fastigheter. Nedskrivningsprövning av posten aktier i dotterbolag ska genomföras varje år. Likviditeten i kan förbättras genom ytterligare överföring från Marks Bostads AB enligt den s.k. Allvillagens regler.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(33) Nuvarande konsolideringsmodell innebär att koncerninterna skulder och fordringar uppstår vilka inte regleras över tid. Dessa skulder och fordringar har inte ränteaviserats. Skulder och fordringar kommer till stor del att kvittas ut i samband med återbetalning av Mark Kraftvärme AB:s överavskrivningar om förslaget i konsolideringsplanen tillämpas. En alternativ lösning är att skulder och fordringar ränteaviseras och att en amorteringsplan upprättas mellan bolagen. Ordföranden föreslår att styrelsen arbetar vidare med de förslag till konsolidering av Spinnerskankoncernen som revisor Peter Sjöberg redovisat. Roger Fogelström informerar att hans uppdrag som lekmannarevisor är att granska policys, bolagsordning mm. Styrdokument ska beslutas på årsstämmor. Ordföranden föreslår att styrelsen arbetar vidare med de förslag till konsolidering av Spinnerskankoncernen som revisor Peter Sjöberg redovisat. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(33) 10/2014 Lägesrapport konsolideringsplan :s beslut. Arbetet med konsolideringsplan för Spinnerskankoncernen fortsätter. Ärendet Styrelsen i gav vid styrelsemöte verkställande direktören i uppdrag att ta fram en plan för koncernens långsiktiga konsolidering. Ett första utkast till en sådan plan, framtagen i samarbete med bolagets revisor, presenterades vid styrelsemötet Vid nästkommande styrelsemöte fick verkställande direktören i uppdrag att; - Förtydliga konsolideringsplanen - Redogöra för konsekvenserna av omläggning av lån - Skapa en prioritetsordning Styrelsen beslutade också att en lägesrapport i ärendet ska redovisas till styrelsemötet. Dagens sammanträde Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet. Konsolideringsplanen består av fyra delar. 1. Omläggning av interna lån till externa lån, ränteberäkning och reglering av interna mellanhavanden samt reversering av överavskrivningar Mark Kraftvärme AB Eftersom räntan på det lån som moderbolaget har i Marks kommun inte är skattemässigt avdragsgillt, ska lånet läggas om till externt lån. Om tar ett externt lån på 170 mnkr kan Marks kommun i sin tur låna ut motsvarande belopp till bolagen, alternativt öka Marks kommuns likvida medel. Enligt ovanstående förslag behöver överavskrivningarna i Mark Kraftvärme AB upplösas omkring år Om lånet är kvar som internt, med ej avdragsgill ränta, måste överavskrivningarna upplösas tre år tidigare. 2. Värdeöverföring från Marks Bostads AB till moderbolaget Anette Jansson beskriver möjligheterna att göra värdeöverföring från Marks Bostads AB till moderbolaget. Det finns begränsningar när det gäller hur stort belopp som får överföras. Begränsningarna gäller dock inte om överskottet används för åtgärder som främjar integration och social sammanhållning.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(33) Ordföranden menar att Marks Bostads AB i sig själv är bäst lämpad att utföra arbetet och då blir det en omväg att överföra medel till. Frågan är också i Marks Bostads AB:s intresse. Magnus Hjelmgren, Vd i Marks Bostads AB, anser att det redan genomförs projekt. Ordföranden anser att det är en fråga för kommunfullmäktige, det är inte Spinnerskans beslut. 3. Avkastningskrav på bolagen Redovisningschef Martin Svenhed redogör kort för frågan om avkastningskrav på bolagen. Det är kommunstyrelsen som beslutar. 4. Omdisponering av moderbolagets egna kapital från aktiekapital till fritt eget kapital Redovisningschef Martin Svenhed redogör kort för frågan om omdisponering av moderbolagets egna kapital från aktiekapital till fritt eget kapital. Ordföranden föreslår att arbetet med konsolideringsplan för Spinnerskankoncernen fortsätter. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(33) 11/2014 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Spinnerskan i Mark AB :s beslut. Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för fastställs med följande ändringar: - I det utskickade materialet har bundet eget kapital felaktigt redovisats uppgå till tkr, korrekt uppgift är att bundet eget kapital i koncernen och i moderbolaget uppgår till tkr, vidare uppgår fritt eget kapital i koncernen till tkr och fritt eget kapital i moderbolaget till tkr. - Under förvaltningsberättelsen, Marks Bostads AB, stycket Händelser under året,..från och med nya lägenheter per år. omformuleras till..från och med 2015, 30 nya lägenheter per år varav 20 i Kinna/Skene/Örby och 10 utanför dessa centralorter. - Under förvaltningsberättelsen, Marks Bostads AB, stycket Miljöpåverkan, Under 2013 var minskningen 2,2 procent vilket gav en minskning från 2006 med 12,0 procent. omformuleras till Fram till och med 2013 har bolaget minskat energiförbrukningen med 12,0 procent. Minskningen under året blev 2,2 procent. Utöver detta har ett antal mindre redaktionella ändringar skett. Årsredovisningen och koncernårsredovisningen för för räkenskapsåret 2013 med den föreslagna dispositionen, som innebär att balanserad förlust, kronor balanseras i ny räkning, fastställs. Förslag om koncernbidrag till Mark Kraftvärme AB på kronor samt villkorat aktieägartillskott till Marks Bostads AB på kronor godkänns. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Tomas Johansson Ordförande Christopher Thorsson Justerande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(33) Ärendet Enligt årsredovisningslagen ska styrelse och verkställande direktör avge årsredovisning. Denna består av balansräkning, resultaträkning, noter samt förvaltningsberättelse för bolaget och i förekommande fall även för koncernen. För större företag ska även kassflödesanalys ingå. I årsredovisningen ges också förslag på hur disponibla vinstmedel eller ansamlad förlust i moderbolaget ska behandlas. Dagens sammanträde Inför mötet hade en årsredovisning för moderbolaget och koncernen skickats ut. Vid möte gick Martin Svenhed igenom moderbolagets resultat- och balansräkning. Martin Svenhed framförde att det bundna egna kapitalet i det utskickade materialet felaktigt har redovisats uppgå till tkr, korrekt uppgift är att bundet eget kapital i koncernen och i moderbolaget uppgår till tkr, vidare uppgår fritt eget kapital i koncernen till tkr och fritt eget kapital i moderbolaget till tkr. Ett antal redaktionella ändringar framkom. Under förvaltningsberättelsen, Marks Bostads AB, stycket Händelser under året, från och med nya lägenheter per år. omformuleras till från och med 2015, 30 nya lägenheter per år varav 20 i Kinna/Skene/Örby och 10 utanför dessa centralorter. Under förvaltningsberättelsen, Marks Bostads AB, stycket Miljöpåverkan, Under 2013 var minskningen 2,2 procent vilket gav en minskning från 2006 med 12,0 procent. omformuleras till Fram till och med 2013 har bolaget minskat energiförbrukningen med 12,0 procent. Minskningen under året blev 2,2 procent. Utöver detta har ett antal mindre redaktionella ändringar skett. Ordföranden föreslår att årsredovisning med förslag till vinstdisposition för med ovanstående ändringar godkänns. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(33) 12/2014 Koncernrapport med förslag till vinstdispositioner :s beslut. :s förslag till kommunstyrelsen, med slutligt beslut i kommunfullmäktige Bokslutsdispositioner för bokslutet 2013: Koncernbidrag från Marks Bostads AB till : kronor. Villkorat aktieägartillskott från till Marks Bostads AB: kronor. Koncernbidrag från Marks Fastighets AB till : kr Koncernbidrag från till Mark Kraftvärme AB: kronor Överavskrivningar i Mark Kraftvärme AB: kronor. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Tomas Johansson Ordförande Christopher Thorsson Justerande Ärendet I varje årsbokslut för Spinnerskankoncernen ska beslut fattas om bokslutsdispositioner. Liksom tidigare år bygger det nu redovisade förslaget på att utnyttja de skattefördelar som en koncernbildning ger. Detta innebär bland annat att Marks Bostads AB lämnar ett koncernbidrag motsvarande bolagets skattemässiga resultat. Genom aktieägartillskott kompenseras bolaget så att det egna kapitalet blir det samma jämfört med om inga koncernbidrag eller aktieägartillskott hade utgått. För att reducera beskattningsbar inkomst i moderbolaget till noll lämnas koncernbidrag till Mark Kraftvärme. Genom skattemässiga överavskrivningar i Mark Kraftvärme AB blir beskattningsbar inkomst noll även för detta bolag. Dagens sammanträde Det inför mötet utsända förslaget till bokslutsdispositioner redovisades.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(33) Ordföranden föreslår att koncernrapport och vinstdispositioner godkänns. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(33) 13/2014 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks Bostads AB :s beslut. Den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets vinst, sammantaget kronor balanseras i ny räkning samt förslag om koncernbidrag till på kronor samt årsredovisningen 2013 i övrigt för Marks Bostads AB godkänns. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Tomas Johansson Ordförande Christopher Thorsson Justerande Ärendet Styrelsen och verkställande direktören för Marks Bostads AB har avgett årsredovisning för 2013 med förslag på hur disponibla vinstmedel ska behandlas. Dagens sammanträde Inför mötet hade ett utdrag ur årsredovisning för Marks Bostads AB skickats ut. Vid mötet redovisade verkställande direktören ett sammandrag av verksamheten 2013 för bolaget. Ordföranden föreslår att den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets vinst, sammantaget kronor balanseras i ny räkning samt förslag om koncernbidrag till Spinnerskan i Mark AB på kronor samt årsredovisningen 2013 Styrelsen beslutar enligt förslaget.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(33) 14/2014 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Mark Kraftvärme AB :s beslut. Den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget kronor balanseras i ny räkning samt årsredovisningen 2013 i övrigt för Mark Kraftvärme AB godkänns. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Tomas Johansson Ordförande Christopher Thorsson Justerande Ärendet Styrelsen och verkställande direktören för Mark Kraftvärme AB har avgett årsredovisning för 2013 med förslag på hur disponibla vinstmedel ska behandlas. Dagens sammanträde Inför mötet hade ett utdrag ur årsredovisning för Mark Kraftvärme AB skickats ut. Vid mötet redovisade verkställande direktören ett sammandrag av verksamheten 2013 för bolaget. Ordförande i moderbolaget ställde frågan till presidiet för Mark Kraftvärme AB hur man i styrelsen ser på det av kommunfullmäktige fastställda avkastningskravet. Presidiet konstaterade att man arbetar för att leva upp till kravet även om de är svårt. Förutsättningarna för att klara kravet framöver har ökat genom ändrade redovisningsprinciper som ger längre avskrivningstider. Ett problem är dock osäkerheten vad avser klimatet. Ordföranden föreslår att den föreslagna vinstdispositionen som innebär att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget kronor balanseras i ny räkning samt årsredovisningen 2013 i övrigt för Mark Kraftvärme AB godkänns. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(33) 15/2014 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks Fastighets AB :s beslut. Den föreslagna vinstdispositionen för Marks Fastighets AB, som innebär att balanserade vinstmedel och årets resultat; sammantaget kronor, balanseras i ny räkning samt förslag om koncernbidrag till Spinnerskan i Mark AB på kronor samt årsredovisningen 2013 i övrigt för Marks Fastighets AB godkänns. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Tomas Johansson Ordförande Christopher Thorsson Justerande Ärendet Styrelsen och verkställande direktören för Marks Fastighets AB har avgett årsredovisning för 2013 med förslag på hur disponibla vinstmedel ska behandlas. Dagens sammanträde Magnus Hjelmgren, Vd för Marks Fastighets AB, presenterar årsredovisningen för Marks Fastighets AB Till underhållsarbetet som har genomförts på fastigheten i Rydal har erhållits ett bidrag på kr från Riksantikvarieämbetet, de totala kostnaderna för underhållsarbeten i Rydal har varit ca kr. I övrigt har nya hyresgäster tillkommit, men också några hyresgäster har avslutat sina hyreskontrakt. Det pågår ett arbete med att utreda möjligheterna att hyra ut ca 100 kontorsplatser i Rydal till Marks kommun. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev kronor, efter dispositioner och skatt kronor. I resultatet ingår ett driftbidrag till fastigheten i Rydal på kronor från. Eget kapital har också ökat genom en nyemission på kronor. I bokslutsdispositionerna lämnar Marks Fastighets AB ett koncernbidrag till Spinnerskan i Mark AB, beloppet uppgår till kronor.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(33) Ordföranden föreslår att den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets resultat; sammantaget kronor, balanseras i ny räkning samt förslag om koncernbidrag till Spinnerskan i Mark AB på kronor samt årsredovisningen 2013 i övrigt för Marks Fastighets AB godkänns. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(33) 16/2014 Prövning av de kommunala bolagens verksamhet :s beslut. De verksamheter som Mark Kraftvärme AB, Marks Fastighets AB och Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2013 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Styrelsen för Marks Bostads AB rapporterar genom styrelseprotokoll från 18 mars direkt till kommunstyrelsen sin bedömning om verksamheten i bolaget under 2013 varit förenlig med det kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Tomas Johansson Ordförande Christopher Thorsson Justerande Ärendet Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje kommunalt bolag pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Styrelsen i beslutade , 37, att: Styrelserna för bolagen i Spinnerskankoncernen ska i protokollfört beslut i samband med fastställande av årsredovisningen rapportera om verksamheten i bolaget under föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Dagens sammanträde Styrelserna i Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB har prövat frågan och gjort bedömningen att den verksamhet som respektive bolag bedrivit under kalenderår 2013 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslut fattades för Mark Kraftvärme AB , 4, och för Marks Fastighets AB , 22. Styrelsen i Marks Bostads AB ska behandla frågan vid styrelsemöte Styrelsen i finner att moderbolagets verksamhet under 2013 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(33) Vad avser verksamheterna i Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB har styrelsen i moderbolaget under året skaffat sig information angående bolagens verksamhet och finner inget skäl att värdera frågan på annat sätt än vad bolagsstyrelserna själva gjort. Vad avser verksamheten i Marks Bostads AB bör bolaget genom styrelseprotokoll från 18 mars rapportera direkt till kommunstyrelsen. Ordföranden föreslår att de verksamheter som Mark Kraftvärme AB, Marks Fastighets AB och har bedrivit under 2013 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Ordföranden föreslår att styrelsen för Marks Bostads AB rapporterar genom styrelseprotokoll från 18 mars direkt till kommunstyrelsen sin bedömning om verksamheten i bolaget under 2013 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Styrelsen beslutar enligt förslagen.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(33) 17/2014 Val av ombud till bolagsstämmor vid koncernens dotterbolag :s beslut. Kommunfullmäktiges val av ombud , 42-44, vid bolagsstämmorna vid koncernens dotterbolag fastställs. Val av ombud gäller för tiden enligt följande. Bolag Ombud Ersättare Marks Bostads AB Leif Sternfeldt (C) Gunnar Nilsson (S) Sjöby Västerväg 12 Näsgatan Horred Kinna Marks Fastighets AB Leif Sternfeldt (C) Gunnar Nilsson (S) Sjöby Västerväg 12 Näsgatan Horred Kinna Mark Kraftvärme AB Håkan Bergeld (KD) Gunnar Nilsson (S) Mosvägen 10 Näsgatan Örby Kinna Ärendet Kommunfullmäktige har , 42-44, givit direktiv till styrelsen för Spinnerskan i Mark AB avseende val av ombud till dotterbolagens bolagsstämmor. Kommunfullmäktiges val av ombud avser hela mandatperioden Enligt 7 kap. 3 aktiebolagslagen kan ombud till bolagsstämma endast utses för ett år. Styrelsens val av ombud måste därför göras varje år. Dagens sammanträde Ordföranden redogör för ärendet. Ordföranden föreslår att kommunfullmäktiges val av ombud , 42-44, vid bolagsstämmorna vid koncernens dotterbolag fastställs. Val av ombud gäller för tiden enligt följande. Bolag Ombud Ersättare Marks Bostads AB Leif Sternfeldt (C) Gunnar Nilsson (S) Sjöby Västerväg 12 Näsgatan Horred Kinna Marks Fastighets AB Leif Sternfeldt (C) Gunnar Nilsson (S) Sjöby Västerväg 12 Näsgatan Horred Kinna Mark Kraftvärme AB Håkan Bergeld (KD) Gunnar Nilsson (S) Mosvägen 10 Näsgatan Örby Kinna Styrelsen beslutar enligt förslaget.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(33) 18/2014 Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor avseende styrdokument :s beslut. Instruktion till ombuden vid bolagsstämmorna för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB att fastställa följande dokument godkänns. Beslutsdatum i Kf Paragraf Avser Bredbandsstrategi Revidering av IT-policy Arbetsgivarpolicy Policy för IT-säkerhet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv Säkerhetspolicy Ärendet Kommunfullmäktige har fastställt gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen. Enligt detta ska styrdokument som beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, och som gäller generellt för kommunkoncernen, fastställas av bolagsstämman och tillämpas av bolagen. Det är ägaren, det vill säga, som genom sin styrelse ger instruktion till ombuden vid bolagen stämmor. Dagens sammanträde En genomgång har gjorts av styrdokument som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutat om under Under förslag till beslut redovisas en lista över dessa med hänvisning till beslutsparagraf. Ordföranden föreslår att instruktion till ombuden vid bolagsstämmorna för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB att fastställa följande dokument godkänns.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(33) Beslutsdatum i Kf Paragraf Avser Bredbandsstrategi Revidering av IT-policy Arbetsgivarpolicy Policy för IT-säkerhet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv Säkerhetspolicy Styrelsen beslutar enligt förslaget.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(33) 19/2014 Instruktion till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor, övriga instruktioner :s beslut. Instruktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2014 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB, övriga instruktioner, beslutas enligt följande. Vad avser fastställelse av bolagens resultat- och balans-räkningar samt dispositioner av vinst eller förlust: Protokollet från styrelsemöte i ska gälla som instruktion. Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: På tillstyrkan av auktoriserade revisorn beviljas ansvarsfrihet för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde , 5. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg som ordinarier revisor och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 15 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % respektive 10 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorerna utgår avseende 2014 för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB. Ovanstående instruktioner till ombuden gäller under förutsättning att kommunfullmäktige genom instruktioner eller direktiv till moderbolaget inte fattar beslut som avviker från instruktionerna. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Tomas Johansson Ordförande Christopher Thorsson Justerande

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(33) Ärendet Enligt bolagsordningarna för de dotterbolag som ingår i Spinnerskan koncernen ska följande beslut tas på årsstämmorna; - Fastställelse av resultat- och balansräkningen - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen - Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören - Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorer - Val av auktoriserad revisor och revisorsersättare Detta sker genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren givna instruktioner. Vad avser fastställelse av bolagens resultat- och balansräkningar samt dispositioner av vinst eller förlust kommer detta att behandlas av styrelsemötet i den 5 mars Protokollet från detta möte gäller som instruktion till ombuden vid årsstämmorna. Detta under förutsättning av att kommunfullmäktige genom instruktioner eller direktiv till moderbolaget inte fattar beslut som avviker från instruktionerna. Vad avser beslut om ansvarsfrihet föreslås att ansvarsfrihet beviljas under förutsättning att auktoriserad revisor tillstyrker detta. Vad gäller arvode till bolagsstyrelserna anges i punkt 2 i det gemensamma ägardirektivet för bolagen i Spinnerskankoncernen, att arvode ska ges enligt de bestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda, dvs. enligt reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Årsstämman ska sedan i enlighet med bolagsordningen fastställa arvoden för styrelsen och lekmannarevisorerna. I arvodesreglementet finns för ordföranden och vice ordföranden i respektive nämnd angett hur mycket uppdraget omfattar i procent av årsarbetstiden om timmar och utifrån detta bestäms årsarvodet. Motsvarande princip tillämpas sedan tidigare för uppdragen som ordförande och vice ordförande i dotterbolagen i Spinnerskan-koncernen. Nedanstående förslag innebär oförändrade procentsatser: Marks Bostads AB Ordföranden 30 % Vice ordföranden 15 % Marks Fastighets AB Ordföranden 5 % Vice ordföranden 2,5 % Mark Kraftvärme AB Ordföranden 20 % Vice ordföranden 10 %

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(33) Lekmannarevisorerna i bolagen har arvode utifrån visst antal timmar och det har per år satts till 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB. Detta bör vara fortsatt oförändrat och utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant utsågs PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) till sakkunnigt biträde och därmed också till revisor i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde , 5. I samråd med valda revisorer har PwC därefter föreslagit Peter Sjöberg som ordinarie revisor och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. Dagens sammanträde Redovisningschef Martin Svenhed redogör för frågan. Ordföranden föreslår att styrelsen i ger följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2014 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB. Vad avser fastställelse av bolagens resultat- och balans-räkningar samt dispositioner av vinst eller förlust: Protokollet från styrelsemöte i ska gälla som instruktion. Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: På tillstyrkan av auktoriserade revisorn beviljas ansvarsfrihet för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde , 5. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg som ordinarier revisor och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 15 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Uppdragen som

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26(33) ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % respektive 10 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorerna utgår avseende 2014 för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB. Ovanstående instruktioner till ombuden gäller under förutsättning att kommunfullmäktige genom instruktioner eller direktiv till moderbolaget inte fattar beslut som avviker från instruktionerna. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27(33) 20/2014 Arbetsordning för styrelsen :s beslut. Förslag till arbetsordning för styrelsen godkänns. Ärendet Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen i ett aktiebolag varje år fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Styrelsen för har vid styrelsemöte fastställt arbetsordning för styrelsen. Det under 2013 fastställda dokumentet har granskats och bedömningen är att det inte finns något behov av revidering. Dokument där endast datum har ändrats bifogas för fastställande vid dagens styrelsemöte. Ordföranden föreslår att förslag till arbetsordning för styrelsen godkänns. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 28(33) 21/2014 VD-instruktion :s beslut. Förslag till VD-instruktion godkänns. Ärendet Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen i ett aktiebolag varje år fastställa en skriftlig instruktion för verkställande direktören. Styrelsen för har vid styrelsemöte fastställt VDinstruktion. Det under 2013 fastställda dokumentet har granskats och bedömningen är att det inte finns något behov av revidering. Dokument där endast datum har ändrats bifogas för fastställande vid dagens styrelsemöte. Ordföranden föreslår att förslag till VD-instruktion godkänns. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 29(33) 22/2014 Instruktion för ekonomisk rapportering :s beslut. Förslag till instruktion för ekonomisk rapportering godkänns. Ärendet Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen i ett aktiebolag varje år fastställa en skriftlig instruktion för ekonomisk rapportering. Styrelsen för har vid styrelsemöte fastställt instruktion för ekonomisk rapportering. Det under 2013 fastställda dokumentet har granskats och bedömningen är att det inte finns något behov av revidering. Dokument där endast datum har ändrats bifogas för fastställande vid dagens styrelsemöte. Ordföranden föreslår att förslaget till instruktion för ekonomisk rapportering godkänns. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 30(33) 23/2014 Budget 2014 fastställd av respektive bolagsstyrelse :s beslut. Budget 2014 fastställd av respektive bolagsstyrelse godkänns. Ärendet I budgetprocessen hade bolagen tidigare två budgetar; en framtagen i kommunens budgetprocess som fastställs av kommunfullmäktige i november och en som tas fram senare under året av bolagen. Att använda två budgetar gav en otydlighet i den koncernuppföljning som rapporterades till moderbolaget. Styrelsen i beslutade att föreslå att vid budgetuppföljning för bolagen i Spinnerskankoncernen görs budgetjämförelsen mot den budget som bolagsstyrelserna fastställer i slutet av året före budgetåret eller i början av budgetåret. Budgeten ska godkännas av kommunfullmäktige som en reviderad budget. Budgeten ersätter i all uppföljningsrapportering för bolagen och kommunkoncernen den budget som fastställts av kommunfullmäktige i november. Kommunfullmäktige beslutade , 92, att budgeten för bolagen fastställs enligt styrelsens i förslag. Dagens sammanträde Sammanställning av bolagens budgetar har gjorts utifrån respektive bolagsstyrelses beslutade budgetar i slutet av Koncernposter och bokslutsdispositioner har beräknats utifrån dessa budgetar och känt utfall för Frågan om avkastningskravet diskuteras. Lo Göthberg-Larsson anser att avkastningskravet borde sänkas. Ordföranden menar att frågan är under behandling. Det är kommunfullmäktige som beslutar, eventuellt blir det en förändring av avkastningskravet för Redovisningschef Martin Svenhed redogör i sammanhanget för vilka effekter som nya bestämmelser i Lagen om offentlig upphandling medför. Om avtal ska kunna tecknas mellan en kommun och ett kommunalt bolag utan föregående upphandling, krävs att bolaget uppfyller vissa kriterier. En konsekvens är att t ex budget ska beslutas på bolagsstämma, på det viset får Marks kommun ett inflytande. Det innebär att det krävs en extra stämma vid slutet av året där budgeten godkänns. Ordföranden föreslår att budget 2014 fastställd av respektive bolagsstyrelse godkänns. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 31(33) 24/2014 Anmälningar/information Dagens sammanträde Ordföranden informerar att möten med berörda presidier har inletts angående organiseringen av fastighetsförvaltningen i Marks kommun. Det blir en politisk diskussion; lämnar förslag, kommunfullmäktige beslutar.

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 32(33) 25/2014 Övriga frågor :s beslut. En presentation om produktion av solenergi görs vid nästa möte. Dagens sammanträde Lars-Olof Sandberg tar upp frågan om produktion av solenergi och önskar göra en presentation i ämnet. Ordföranden föreslår att presentation om produktion av solenergi görs vid nästa möte. Ordföranden föreslår att presentation om produktion av solenergi görs vid nästa möte. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33(33) 26/2014 Nästa sammanträde Nästa sammanträde är den 14 maj 2014, kl ca. Lokalen är Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30 17.50 Paus klockan 15.40 16.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Kerstin Weimman-Lindén tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Handlingar Eneas årsstämma

Handlingar Eneas årsstämma Handlingar Eneas årsstämma 7 maj 2015 Enea AB (publ) 556209-7146 Förslag till dagordning Årsstämma 7 maj 2015 Enea AB (publ) 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 27 januari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Beslut om bildande av scenkonstbolag i Östergötland

Beslut om bildande av scenkonstbolag i Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(4) Ledningsstaben Richard Widén 2015-02-23 RS 2015-178 Regionsstyrelsen Beslut om bildande av scenkonstbolag i Östergötland I juni 2014 beslutade Landstingsfullmäktige att tillsammans

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Sectra AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Sectra AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Sectra AB (publ) Måndagen den 7 september 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) måndagen den 7 september 2015 kl. 15:30 på Collegium, Teknikringen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 20.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

M Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander

M Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander M Kraftvärme 2014-02-13 Pkts och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene, kl 15.00-17.: Beslutande Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander Bengt

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten MISSIV Datum 2014-08-26 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Förslag till beslut 1.

Läs mer

Handlingar KF 14-01-29

Handlingar KF 14-01-29 Handlingar KF 14-01-29 Hö örs kommun Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-01-29 Slda 3 (14) Innehållsförteckning Ärende Sida 11a.ncl l, 1 Sammanträdets kungörande...... :... 4

Läs mer

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Richard Widén 2013-05-20 LiÖ 2013-553 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB Bakgrund Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.15 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240) Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) Sammanträdesdatum 2013-09-03 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2015-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-20.55. Ajournering klockan 18.30-18.55, 20.15-20.25 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist

Läs mer

Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av

Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av parkeringsplatser i Malmö. Vi ansvarar för cirka 35 000 platser i

Läs mer

Rr] Uppvidinge KOMMUN

Rr] Uppvidinge KOMMUN Rr] Uppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse 2013-03-14 Sammanträde med: Kommunfullmäktige Datum: 2013-03-26 Tid: 18.30 Plats: Borgen, Lenhovda Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Allmänhetens

Läs mer