SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB 2014-03-05"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan Beslutande M Tomas Johansson S C Christopher Thorsson Anders Andersson MP S Lo Göthberg Larsson David Berglund Ej tjänstgörande ersättare S Lisa Dahlberg Övriga närvarande Utses att justera Erik Arnell (M), ordförande Marks Bostads AB Lars-Olof Sandberg (MP), ordförande Mark Kraftvärme AB Rolf Wallerdal (S), vice ordförande Mark Kraftvärme AB Bernt Spetz (FP), ordförande Marks Fastighets AB, Göran Andersson (S), vice ordförande Marks Fastighets AB Haleh Lindqvist, verkställande direktör Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Magnus Hjelmgren, verkställande direktör Marks Bostads AB och Marks Fastighets AB Roger Fogelström, revisor Peter Sjöberg, revisor PwC kl , 7-10 Anette Jansson, redovisningsekonom Martin Svenhed, redovisningschef Tomas Persson, ekonomisekreterare Christopher Thorsson Justeringens plats Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare 7-26 Tomas Persson Ordförande Tomas Johansson Justerande Christopher Thorsson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(33) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags Uppsättande Förvaringsplats för Protokollet Kommunledningskontoret Datum för anslags nedtagande Underskrift

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(33) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning 7 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut 8 Föredragning från bolagets och koncernens revisor 9 Lägesrapport konsolideringsplan 10 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Spinnerskan i Mark AB 11 Koncernrapport med förslag till vinstdispositioner 12 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks Bostads AB 13 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Mark Kraftvärme AB 14 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks Fastighets AB 15 Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 16 Val av ombud till bolagsstämmor vid koncernens dotterbolag 17 Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor avseende styrdokument 18 Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor, övriga instruktioner 19 Arbetsordning för styrelsen 20 VD-instruktion 21 Instruktion för ekonomisk rapportering 22 Budget 2014 fastställd av respektive bolagsstyrelse 23 Anmälningar/information 24 Övriga frågor 25 Nästa sammanträde 26

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(33) 7/2014 Fastställande av dagordning Dagens sammanträde Den inför mötet utskickade dagordningen fastställs med tillägg av punkt avseende Prövning av de kommunala bolagens verksamhet.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(33) 8/2014 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut :s beslut Protokollet från den 30 januari 2014 läggs till handlingarna. Dagens sammanträde Ordföranden informerar att sammanträdesprotokollet från den 30 januari 2014 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; Ordföranden föreslår att protokollet från den 30 januari 2014 läggs till handlingarna. Styrelsen beslutar enligt förslaget. _

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(33) 9/2014 Föredragning från bolagets och koncernens revisor :s beslut. Styrelsen arbetar vidare med de förslag till konsolidering av Spinnerskankoncernen som revisor Peter Sjöberg redovisat. Ärendet Peter Sjöberg, revisor från P w C, har tillfrågats om att presentera förslag till konsolidering av Spinnerskankoncernen. Dagens sammanträde Peter Sjöberg, revisor från P w C, inleder med att informera att revisionen i dotterbolagen är klar. För revisionen i finns inga noteringar. Den beslutade nyemissionen är registrerad hos Bolagsverket. Peter Sjöberg, revisor från P w C, presenterar förslag till konsolidering av Spinnerskankoncernen. Konsolideringsplanen består av flera delar. För att återställa den ansamlade förlusten i samt kapitalisera dotterbolag, föreslås att återbetalar delar av sitt aktiekapital till Marks kommun som sedan tillskjuter dessa medel till Spinnerskan i Mark AB som fritt eget kapital genom en nyemission. Det innebär att det nyemitterade fria egna kapitalet kan användas till förlusttäckning i samt kapitalisering av dotterbolag. Eftersom räntan på det lån som moderbolaget har i Marks kommun inte är skattemässigt avdragsgillt, föreslås att lånet ska läggas om till externt lån. En kontroll har gjorts av när upplösning av de överavskrivningar som i dag görs i Mark Kraftvärme AB måste ske. En beräkning med förutsättningar hämtade från bolagens aktuella budgetar och givet att Spinnerskans lån läggs om till externt lån, visar att överavskrivningarna behöver upplösas omkring år Nuvarande koncernbidragsmodell innebär att årligen lämnar ett aktieägartillskott till Marks Bostads AB, vilket ökar posten aktier i dotterbolag i utan att motsvarande värde tillförs Marks Bostads AB. Detta är förenligt med rättvisande redovisning så länge det finns motsvarande övervärde i bostadsbolagets fastigheter. Nedskrivningsprövning av posten aktier i dotterbolag ska genomföras varje år. Likviditeten i kan förbättras genom ytterligare överföring från Marks Bostads AB enligt den s.k. Allvillagens regler.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(33) Nuvarande konsolideringsmodell innebär att koncerninterna skulder och fordringar uppstår vilka inte regleras över tid. Dessa skulder och fordringar har inte ränteaviserats. Skulder och fordringar kommer till stor del att kvittas ut i samband med återbetalning av Mark Kraftvärme AB:s överavskrivningar om förslaget i konsolideringsplanen tillämpas. En alternativ lösning är att skulder och fordringar ränteaviseras och att en amorteringsplan upprättas mellan bolagen. Ordföranden föreslår att styrelsen arbetar vidare med de förslag till konsolidering av Spinnerskankoncernen som revisor Peter Sjöberg redovisat. Roger Fogelström informerar att hans uppdrag som lekmannarevisor är att granska policys, bolagsordning mm. Styrdokument ska beslutas på årsstämmor. Ordföranden föreslår att styrelsen arbetar vidare med de förslag till konsolidering av Spinnerskankoncernen som revisor Peter Sjöberg redovisat. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(33) 10/2014 Lägesrapport konsolideringsplan :s beslut. Arbetet med konsolideringsplan för Spinnerskankoncernen fortsätter. Ärendet Styrelsen i gav vid styrelsemöte verkställande direktören i uppdrag att ta fram en plan för koncernens långsiktiga konsolidering. Ett första utkast till en sådan plan, framtagen i samarbete med bolagets revisor, presenterades vid styrelsemötet Vid nästkommande styrelsemöte fick verkställande direktören i uppdrag att; - Förtydliga konsolideringsplanen - Redogöra för konsekvenserna av omläggning av lån - Skapa en prioritetsordning Styrelsen beslutade också att en lägesrapport i ärendet ska redovisas till styrelsemötet. Dagens sammanträde Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet. Konsolideringsplanen består av fyra delar. 1. Omläggning av interna lån till externa lån, ränteberäkning och reglering av interna mellanhavanden samt reversering av överavskrivningar Mark Kraftvärme AB Eftersom räntan på det lån som moderbolaget har i Marks kommun inte är skattemässigt avdragsgillt, ska lånet läggas om till externt lån. Om tar ett externt lån på 170 mnkr kan Marks kommun i sin tur låna ut motsvarande belopp till bolagen, alternativt öka Marks kommuns likvida medel. Enligt ovanstående förslag behöver överavskrivningarna i Mark Kraftvärme AB upplösas omkring år Om lånet är kvar som internt, med ej avdragsgill ränta, måste överavskrivningarna upplösas tre år tidigare. 2. Värdeöverföring från Marks Bostads AB till moderbolaget Anette Jansson beskriver möjligheterna att göra värdeöverföring från Marks Bostads AB till moderbolaget. Det finns begränsningar när det gäller hur stort belopp som får överföras. Begränsningarna gäller dock inte om överskottet används för åtgärder som främjar integration och social sammanhållning.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(33) Ordföranden menar att Marks Bostads AB i sig själv är bäst lämpad att utföra arbetet och då blir det en omväg att överföra medel till. Frågan är också i Marks Bostads AB:s intresse. Magnus Hjelmgren, Vd i Marks Bostads AB, anser att det redan genomförs projekt. Ordföranden anser att det är en fråga för kommunfullmäktige, det är inte Spinnerskans beslut. 3. Avkastningskrav på bolagen Redovisningschef Martin Svenhed redogör kort för frågan om avkastningskrav på bolagen. Det är kommunstyrelsen som beslutar. 4. Omdisponering av moderbolagets egna kapital från aktiekapital till fritt eget kapital Redovisningschef Martin Svenhed redogör kort för frågan om omdisponering av moderbolagets egna kapital från aktiekapital till fritt eget kapital. Ordföranden föreslår att arbetet med konsolideringsplan för Spinnerskankoncernen fortsätter. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(33) 11/2014 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Spinnerskan i Mark AB :s beslut. Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för fastställs med följande ändringar: - I det utskickade materialet har bundet eget kapital felaktigt redovisats uppgå till tkr, korrekt uppgift är att bundet eget kapital i koncernen och i moderbolaget uppgår till tkr, vidare uppgår fritt eget kapital i koncernen till tkr och fritt eget kapital i moderbolaget till tkr. - Under förvaltningsberättelsen, Marks Bostads AB, stycket Händelser under året,..från och med nya lägenheter per år. omformuleras till..från och med 2015, 30 nya lägenheter per år varav 20 i Kinna/Skene/Örby och 10 utanför dessa centralorter. - Under förvaltningsberättelsen, Marks Bostads AB, stycket Miljöpåverkan, Under 2013 var minskningen 2,2 procent vilket gav en minskning från 2006 med 12,0 procent. omformuleras till Fram till och med 2013 har bolaget minskat energiförbrukningen med 12,0 procent. Minskningen under året blev 2,2 procent. Utöver detta har ett antal mindre redaktionella ändringar skett. Årsredovisningen och koncernårsredovisningen för för räkenskapsåret 2013 med den föreslagna dispositionen, som innebär att balanserad förlust, kronor balanseras i ny räkning, fastställs. Förslag om koncernbidrag till Mark Kraftvärme AB på kronor samt villkorat aktieägartillskott till Marks Bostads AB på kronor godkänns. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Tomas Johansson Ordförande Christopher Thorsson Justerande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(33) Ärendet Enligt årsredovisningslagen ska styrelse och verkställande direktör avge årsredovisning. Denna består av balansräkning, resultaträkning, noter samt förvaltningsberättelse för bolaget och i förekommande fall även för koncernen. För större företag ska även kassflödesanalys ingå. I årsredovisningen ges också förslag på hur disponibla vinstmedel eller ansamlad förlust i moderbolaget ska behandlas. Dagens sammanträde Inför mötet hade en årsredovisning för moderbolaget och koncernen skickats ut. Vid möte gick Martin Svenhed igenom moderbolagets resultat- och balansräkning. Martin Svenhed framförde att det bundna egna kapitalet i det utskickade materialet felaktigt har redovisats uppgå till tkr, korrekt uppgift är att bundet eget kapital i koncernen och i moderbolaget uppgår till tkr, vidare uppgår fritt eget kapital i koncernen till tkr och fritt eget kapital i moderbolaget till tkr. Ett antal redaktionella ändringar framkom. Under förvaltningsberättelsen, Marks Bostads AB, stycket Händelser under året, från och med nya lägenheter per år. omformuleras till från och med 2015, 30 nya lägenheter per år varav 20 i Kinna/Skene/Örby och 10 utanför dessa centralorter. Under förvaltningsberättelsen, Marks Bostads AB, stycket Miljöpåverkan, Under 2013 var minskningen 2,2 procent vilket gav en minskning från 2006 med 12,0 procent. omformuleras till Fram till och med 2013 har bolaget minskat energiförbrukningen med 12,0 procent. Minskningen under året blev 2,2 procent. Utöver detta har ett antal mindre redaktionella ändringar skett. Ordföranden föreslår att årsredovisning med förslag till vinstdisposition för med ovanstående ändringar godkänns. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(33) 12/2014 Koncernrapport med förslag till vinstdispositioner :s beslut. :s förslag till kommunstyrelsen, med slutligt beslut i kommunfullmäktige Bokslutsdispositioner för bokslutet 2013: Koncernbidrag från Marks Bostads AB till : kronor. Villkorat aktieägartillskott från till Marks Bostads AB: kronor. Koncernbidrag från Marks Fastighets AB till : kr Koncernbidrag från till Mark Kraftvärme AB: kronor Överavskrivningar i Mark Kraftvärme AB: kronor. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Tomas Johansson Ordförande Christopher Thorsson Justerande Ärendet I varje årsbokslut för Spinnerskankoncernen ska beslut fattas om bokslutsdispositioner. Liksom tidigare år bygger det nu redovisade förslaget på att utnyttja de skattefördelar som en koncernbildning ger. Detta innebär bland annat att Marks Bostads AB lämnar ett koncernbidrag motsvarande bolagets skattemässiga resultat. Genom aktieägartillskott kompenseras bolaget så att det egna kapitalet blir det samma jämfört med om inga koncernbidrag eller aktieägartillskott hade utgått. För att reducera beskattningsbar inkomst i moderbolaget till noll lämnas koncernbidrag till Mark Kraftvärme. Genom skattemässiga överavskrivningar i Mark Kraftvärme AB blir beskattningsbar inkomst noll även för detta bolag. Dagens sammanträde Det inför mötet utsända förslaget till bokslutsdispositioner redovisades.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(33) Ordföranden föreslår att koncernrapport och vinstdispositioner godkänns. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(33) 13/2014 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks Bostads AB :s beslut. Den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets vinst, sammantaget kronor balanseras i ny räkning samt förslag om koncernbidrag till på kronor samt årsredovisningen 2013 i övrigt för Marks Bostads AB godkänns. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Tomas Johansson Ordförande Christopher Thorsson Justerande Ärendet Styrelsen och verkställande direktören för Marks Bostads AB har avgett årsredovisning för 2013 med förslag på hur disponibla vinstmedel ska behandlas. Dagens sammanträde Inför mötet hade ett utdrag ur årsredovisning för Marks Bostads AB skickats ut. Vid mötet redovisade verkställande direktören ett sammandrag av verksamheten 2013 för bolaget. Ordföranden föreslår att den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets vinst, sammantaget kronor balanseras i ny räkning samt förslag om koncernbidrag till Spinnerskan i Mark AB på kronor samt årsredovisningen 2013 Styrelsen beslutar enligt förslaget.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(33) 14/2014 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Mark Kraftvärme AB :s beslut. Den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget kronor balanseras i ny räkning samt årsredovisningen 2013 i övrigt för Mark Kraftvärme AB godkänns. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Tomas Johansson Ordförande Christopher Thorsson Justerande Ärendet Styrelsen och verkställande direktören för Mark Kraftvärme AB har avgett årsredovisning för 2013 med förslag på hur disponibla vinstmedel ska behandlas. Dagens sammanträde Inför mötet hade ett utdrag ur årsredovisning för Mark Kraftvärme AB skickats ut. Vid mötet redovisade verkställande direktören ett sammandrag av verksamheten 2013 för bolaget. Ordförande i moderbolaget ställde frågan till presidiet för Mark Kraftvärme AB hur man i styrelsen ser på det av kommunfullmäktige fastställda avkastningskravet. Presidiet konstaterade att man arbetar för att leva upp till kravet även om de är svårt. Förutsättningarna för att klara kravet framöver har ökat genom ändrade redovisningsprinciper som ger längre avskrivningstider. Ett problem är dock osäkerheten vad avser klimatet. Ordföranden föreslår att den föreslagna vinstdispositionen som innebär att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget kronor balanseras i ny räkning samt årsredovisningen 2013 i övrigt för Mark Kraftvärme AB godkänns. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(33) 15/2014 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks Fastighets AB :s beslut. Den föreslagna vinstdispositionen för Marks Fastighets AB, som innebär att balanserade vinstmedel och årets resultat; sammantaget kronor, balanseras i ny räkning samt förslag om koncernbidrag till Spinnerskan i Mark AB på kronor samt årsredovisningen 2013 i övrigt för Marks Fastighets AB godkänns. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Tomas Johansson Ordförande Christopher Thorsson Justerande Ärendet Styrelsen och verkställande direktören för Marks Fastighets AB har avgett årsredovisning för 2013 med förslag på hur disponibla vinstmedel ska behandlas. Dagens sammanträde Magnus Hjelmgren, Vd för Marks Fastighets AB, presenterar årsredovisningen för Marks Fastighets AB Till underhållsarbetet som har genomförts på fastigheten i Rydal har erhållits ett bidrag på kr från Riksantikvarieämbetet, de totala kostnaderna för underhållsarbeten i Rydal har varit ca kr. I övrigt har nya hyresgäster tillkommit, men också några hyresgäster har avslutat sina hyreskontrakt. Det pågår ett arbete med att utreda möjligheterna att hyra ut ca 100 kontorsplatser i Rydal till Marks kommun. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev kronor, efter dispositioner och skatt kronor. I resultatet ingår ett driftbidrag till fastigheten i Rydal på kronor från. Eget kapital har också ökat genom en nyemission på kronor. I bokslutsdispositionerna lämnar Marks Fastighets AB ett koncernbidrag till Spinnerskan i Mark AB, beloppet uppgår till kronor.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(33) Ordföranden föreslår att den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets resultat; sammantaget kronor, balanseras i ny räkning samt förslag om koncernbidrag till Spinnerskan i Mark AB på kronor samt årsredovisningen 2013 i övrigt för Marks Fastighets AB godkänns. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(33) 16/2014 Prövning av de kommunala bolagens verksamhet :s beslut. De verksamheter som Mark Kraftvärme AB, Marks Fastighets AB och Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2013 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Styrelsen för Marks Bostads AB rapporterar genom styrelseprotokoll från 18 mars direkt till kommunstyrelsen sin bedömning om verksamheten i bolaget under 2013 varit förenlig med det kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Tomas Johansson Ordförande Christopher Thorsson Justerande Ärendet Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje kommunalt bolag pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Styrelsen i beslutade , 37, att: Styrelserna för bolagen i Spinnerskankoncernen ska i protokollfört beslut i samband med fastställande av årsredovisningen rapportera om verksamheten i bolaget under föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Dagens sammanträde Styrelserna i Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB har prövat frågan och gjort bedömningen att den verksamhet som respektive bolag bedrivit under kalenderår 2013 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslut fattades för Mark Kraftvärme AB , 4, och för Marks Fastighets AB , 22. Styrelsen i Marks Bostads AB ska behandla frågan vid styrelsemöte Styrelsen i finner att moderbolagets verksamhet under 2013 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(33) Vad avser verksamheterna i Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB har styrelsen i moderbolaget under året skaffat sig information angående bolagens verksamhet och finner inget skäl att värdera frågan på annat sätt än vad bolagsstyrelserna själva gjort. Vad avser verksamheten i Marks Bostads AB bör bolaget genom styrelseprotokoll från 18 mars rapportera direkt till kommunstyrelsen. Ordföranden föreslår att de verksamheter som Mark Kraftvärme AB, Marks Fastighets AB och har bedrivit under 2013 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Ordföranden föreslår att styrelsen för Marks Bostads AB rapporterar genom styrelseprotokoll från 18 mars direkt till kommunstyrelsen sin bedömning om verksamheten i bolaget under 2013 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Styrelsen beslutar enligt förslagen.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(33) 17/2014 Val av ombud till bolagsstämmor vid koncernens dotterbolag :s beslut. Kommunfullmäktiges val av ombud , 42-44, vid bolagsstämmorna vid koncernens dotterbolag fastställs. Val av ombud gäller för tiden enligt följande. Bolag Ombud Ersättare Marks Bostads AB Leif Sternfeldt (C) Gunnar Nilsson (S) Sjöby Västerväg 12 Näsgatan Horred Kinna Marks Fastighets AB Leif Sternfeldt (C) Gunnar Nilsson (S) Sjöby Västerväg 12 Näsgatan Horred Kinna Mark Kraftvärme AB Håkan Bergeld (KD) Gunnar Nilsson (S) Mosvägen 10 Näsgatan Örby Kinna Ärendet Kommunfullmäktige har , 42-44, givit direktiv till styrelsen för Spinnerskan i Mark AB avseende val av ombud till dotterbolagens bolagsstämmor. Kommunfullmäktiges val av ombud avser hela mandatperioden Enligt 7 kap. 3 aktiebolagslagen kan ombud till bolagsstämma endast utses för ett år. Styrelsens val av ombud måste därför göras varje år. Dagens sammanträde Ordföranden redogör för ärendet. Ordföranden föreslår att kommunfullmäktiges val av ombud , 42-44, vid bolagsstämmorna vid koncernens dotterbolag fastställs. Val av ombud gäller för tiden enligt följande. Bolag Ombud Ersättare Marks Bostads AB Leif Sternfeldt (C) Gunnar Nilsson (S) Sjöby Västerväg 12 Näsgatan Horred Kinna Marks Fastighets AB Leif Sternfeldt (C) Gunnar Nilsson (S) Sjöby Västerväg 12 Näsgatan Horred Kinna Mark Kraftvärme AB Håkan Bergeld (KD) Gunnar Nilsson (S) Mosvägen 10 Näsgatan Örby Kinna Styrelsen beslutar enligt förslaget.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(33) 18/2014 Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor avseende styrdokument :s beslut. Instruktion till ombuden vid bolagsstämmorna för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB att fastställa följande dokument godkänns. Beslutsdatum i Kf Paragraf Avser Bredbandsstrategi Revidering av IT-policy Arbetsgivarpolicy Policy för IT-säkerhet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv Säkerhetspolicy Ärendet Kommunfullmäktige har fastställt gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen. Enligt detta ska styrdokument som beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, och som gäller generellt för kommunkoncernen, fastställas av bolagsstämman och tillämpas av bolagen. Det är ägaren, det vill säga, som genom sin styrelse ger instruktion till ombuden vid bolagen stämmor. Dagens sammanträde En genomgång har gjorts av styrdokument som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutat om under Under förslag till beslut redovisas en lista över dessa med hänvisning till beslutsparagraf. Ordföranden föreslår att instruktion till ombuden vid bolagsstämmorna för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB att fastställa följande dokument godkänns.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(33) Beslutsdatum i Kf Paragraf Avser Bredbandsstrategi Revidering av IT-policy Arbetsgivarpolicy Policy för IT-säkerhet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv Säkerhetspolicy Styrelsen beslutar enligt förslaget.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(33) 19/2014 Instruktion till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor, övriga instruktioner :s beslut. Instruktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2014 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB, övriga instruktioner, beslutas enligt följande. Vad avser fastställelse av bolagens resultat- och balans-räkningar samt dispositioner av vinst eller förlust: Protokollet från styrelsemöte i ska gälla som instruktion. Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: På tillstyrkan av auktoriserade revisorn beviljas ansvarsfrihet för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde , 5. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg som ordinarier revisor och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 15 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % respektive 10 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorerna utgår avseende 2014 för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB. Ovanstående instruktioner till ombuden gäller under förutsättning att kommunfullmäktige genom instruktioner eller direktiv till moderbolaget inte fattar beslut som avviker från instruktionerna. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Tomas Johansson Ordförande Christopher Thorsson Justerande

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(33) Ärendet Enligt bolagsordningarna för de dotterbolag som ingår i Spinnerskan koncernen ska följande beslut tas på årsstämmorna; - Fastställelse av resultat- och balansräkningen - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen - Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören - Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorer - Val av auktoriserad revisor och revisorsersättare Detta sker genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren givna instruktioner. Vad avser fastställelse av bolagens resultat- och balansräkningar samt dispositioner av vinst eller förlust kommer detta att behandlas av styrelsemötet i den 5 mars Protokollet från detta möte gäller som instruktion till ombuden vid årsstämmorna. Detta under förutsättning av att kommunfullmäktige genom instruktioner eller direktiv till moderbolaget inte fattar beslut som avviker från instruktionerna. Vad avser beslut om ansvarsfrihet föreslås att ansvarsfrihet beviljas under förutsättning att auktoriserad revisor tillstyrker detta. Vad gäller arvode till bolagsstyrelserna anges i punkt 2 i det gemensamma ägardirektivet för bolagen i Spinnerskankoncernen, att arvode ska ges enligt de bestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda, dvs. enligt reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Årsstämman ska sedan i enlighet med bolagsordningen fastställa arvoden för styrelsen och lekmannarevisorerna. I arvodesreglementet finns för ordföranden och vice ordföranden i respektive nämnd angett hur mycket uppdraget omfattar i procent av årsarbetstiden om timmar och utifrån detta bestäms årsarvodet. Motsvarande princip tillämpas sedan tidigare för uppdragen som ordförande och vice ordförande i dotterbolagen i Spinnerskan-koncernen. Nedanstående förslag innebär oförändrade procentsatser: Marks Bostads AB Ordföranden 30 % Vice ordföranden 15 % Marks Fastighets AB Ordföranden 5 % Vice ordföranden 2,5 % Mark Kraftvärme AB Ordföranden 20 % Vice ordföranden 10 %

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(33) Lekmannarevisorerna i bolagen har arvode utifrån visst antal timmar och det har per år satts till 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB. Detta bör vara fortsatt oförändrat och utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant utsågs PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) till sakkunnigt biträde och därmed också till revisor i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde , 5. I samråd med valda revisorer har PwC därefter föreslagit Peter Sjöberg som ordinarie revisor och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. Dagens sammanträde Redovisningschef Martin Svenhed redogör för frågan. Ordföranden föreslår att styrelsen i ger följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2014 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB. Vad avser fastställelse av bolagens resultat- och balans-räkningar samt dispositioner av vinst eller förlust: Protokollet från styrelsemöte i ska gälla som instruktion. Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: På tillstyrkan av auktoriserade revisorn beviljas ansvarsfrihet för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde , 5. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg som ordinarier revisor och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 15 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Uppdragen som

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26(33) ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % respektive 10 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorerna utgår avseende 2014 för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB. Ovanstående instruktioner till ombuden gäller under förutsättning att kommunfullmäktige genom instruktioner eller direktiv till moderbolaget inte fattar beslut som avviker från instruktionerna. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27(33) 20/2014 Arbetsordning för styrelsen :s beslut. Förslag till arbetsordning för styrelsen godkänns. Ärendet Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen i ett aktiebolag varje år fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Styrelsen för har vid styrelsemöte fastställt arbetsordning för styrelsen. Det under 2013 fastställda dokumentet har granskats och bedömningen är att det inte finns något behov av revidering. Dokument där endast datum har ändrats bifogas för fastställande vid dagens styrelsemöte. Ordföranden föreslår att förslag till arbetsordning för styrelsen godkänns. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 28(33) 21/2014 VD-instruktion :s beslut. Förslag till VD-instruktion godkänns. Ärendet Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen i ett aktiebolag varje år fastställa en skriftlig instruktion för verkställande direktören. Styrelsen för har vid styrelsemöte fastställt VDinstruktion. Det under 2013 fastställda dokumentet har granskats och bedömningen är att det inte finns något behov av revidering. Dokument där endast datum har ändrats bifogas för fastställande vid dagens styrelsemöte. Ordföranden föreslår att förslag till VD-instruktion godkänns. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 29(33) 22/2014 Instruktion för ekonomisk rapportering :s beslut. Förslag till instruktion för ekonomisk rapportering godkänns. Ärendet Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen i ett aktiebolag varje år fastställa en skriftlig instruktion för ekonomisk rapportering. Styrelsen för har vid styrelsemöte fastställt instruktion för ekonomisk rapportering. Det under 2013 fastställda dokumentet har granskats och bedömningen är att det inte finns något behov av revidering. Dokument där endast datum har ändrats bifogas för fastställande vid dagens styrelsemöte. Ordföranden föreslår att förslaget till instruktion för ekonomisk rapportering godkänns. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 30(33) 23/2014 Budget 2014 fastställd av respektive bolagsstyrelse :s beslut. Budget 2014 fastställd av respektive bolagsstyrelse godkänns. Ärendet I budgetprocessen hade bolagen tidigare två budgetar; en framtagen i kommunens budgetprocess som fastställs av kommunfullmäktige i november och en som tas fram senare under året av bolagen. Att använda två budgetar gav en otydlighet i den koncernuppföljning som rapporterades till moderbolaget. Styrelsen i beslutade att föreslå att vid budgetuppföljning för bolagen i Spinnerskankoncernen görs budgetjämförelsen mot den budget som bolagsstyrelserna fastställer i slutet av året före budgetåret eller i början av budgetåret. Budgeten ska godkännas av kommunfullmäktige som en reviderad budget. Budgeten ersätter i all uppföljningsrapportering för bolagen och kommunkoncernen den budget som fastställts av kommunfullmäktige i november. Kommunfullmäktige beslutade , 92, att budgeten för bolagen fastställs enligt styrelsens i förslag. Dagens sammanträde Sammanställning av bolagens budgetar har gjorts utifrån respektive bolagsstyrelses beslutade budgetar i slutet av Koncernposter och bokslutsdispositioner har beräknats utifrån dessa budgetar och känt utfall för Frågan om avkastningskravet diskuteras. Lo Göthberg-Larsson anser att avkastningskravet borde sänkas. Ordföranden menar att frågan är under behandling. Det är kommunfullmäktige som beslutar, eventuellt blir det en förändring av avkastningskravet för Redovisningschef Martin Svenhed redogör i sammanhanget för vilka effekter som nya bestämmelser i Lagen om offentlig upphandling medför. Om avtal ska kunna tecknas mellan en kommun och ett kommunalt bolag utan föregående upphandling, krävs att bolaget uppfyller vissa kriterier. En konsekvens är att t ex budget ska beslutas på bolagsstämma, på det viset får Marks kommun ett inflytande. Det innebär att det krävs en extra stämma vid slutet av året där budgeten godkänns. Ordföranden föreslår att budget 2014 fastställd av respektive bolagsstyrelse godkänns. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 31(33) 24/2014 Anmälningar/information Dagens sammanträde Ordföranden informerar att möten med berörda presidier har inletts angående organiseringen av fastighetsförvaltningen i Marks kommun. Det blir en politisk diskussion; lämnar förslag, kommunfullmäktige beslutar.

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 32(33) 25/2014 Övriga frågor :s beslut. En presentation om produktion av solenergi görs vid nästa möte. Dagens sammanträde Lars-Olof Sandberg tar upp frågan om produktion av solenergi och önskar göra en presentation i ämnet. Ordföranden föreslår att presentation om produktion av solenergi görs vid nästa möte. Ordföranden föreslår att presentation om produktion av solenergi görs vid nästa möte. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33(33) 26/2014 Nästa sammanträde Nästa sammanträde är den 14 maj 2014, kl ca. Lokalen är Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 19.15 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 Plats och tid Beslutande Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 M C FP S Ann Iberius-Orrvik

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14) 2012-10-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14) 2012-10-16 Plats och tid Rydal, klockan 16.00 18.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2015-06-08. Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2015-06-08. Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18. Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.10 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik, ordförande C MBP S Tommy Västerteg Henry Sandahl Göran Andersson S Ann-Christine

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA Plats: Årsta Slott, Haninge Dag: Tisdag den 22 maj 2007 Närvarande ägare: Närvarande övriga: Gilbert de Wendel, Haninge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 20.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1 2015-05-22 3/2015 1 Ärendeförteckning 18 Stämmans öppnande... 3 19 Val av ordförande för stämman... 3 20 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 21 Val av protokollsjusterare... 3 22 Godkännande

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1 2015-05-22 4/2015 1 Ärendeförteckning 34 Stämmans öppnande... 3 35 Val av ordförande för stämman... 3 36 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 37 Val av protokollsjusterare... 3 38 Godkännande

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2014 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30 Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Patrik Renfors, ordförande

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma i Wonderful Times Group AB (publ), 556684-2695, den 23 maj 2012 kl 15.00 i Stockholm Öppnande av stämman och val av ordförande Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-09-22 Dnr: RS 2015-632 Regionstyrelsen Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2015 att tillsammans

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

M Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander

M Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander M Kraftvärme 2014-02-13 Pkts och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene, kl 15.00-17.: Beslutande Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander Bengt

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1.

Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1. Sidan 1 av 5 Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1. 1 Ordförande Anders Fredriksson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade 2005 års bolagsstämma

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2014-05-22

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2014-05-22 2014-05-22 Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande... 2 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare.. 2 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 2 4 Val av protokollsjusterare... 3

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009 Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), org nr. 556670-2854, den 25 maj 2012, kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Stämmans öppnande

Läs mer

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2014-05-28 LiÖ 2014-244 Landstingsstyrelsen Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio Årsstämma kommer att hållas i AB Transitio den 12 juni

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277.

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Saab Automobile Parts AB Härmed kallas till

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO 2015. Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO, 556329-2977

Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO 2015. Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO, 556329-2977 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO 2015 Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 1 [12] Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses justera Martin Johansen, ordförande Lars Thorsson, ledamot

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

Bolagsordning för Nolia AB

Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning för Nolia AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning 2011-11-21, 232 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer 556771-5700. Tid: Torsdagen den 19 april 2012, kl. 1300-1400 Plats: Fouriertransform

Läs mer

Justeras: Gabriel Melki. Ann Johansson. Lennart Kalderén. Sverker Westman. Mats Siljebrand. 1 Stämmans öppnande

Justeras: Gabriel Melki. Ann Johansson. Lennart Kalderén. Sverker Westman. Mats Siljebrand. 1 Stämmans öppnande Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - SYVAB i aulan på Himmerfjärdsverket, onsdagen den 15 juni 2011 klockan 9.30. Justeras: Gabriel Melki Ann

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. LUNDIN PETROLEUM AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. LUNDIN PETROLEUM AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i LUNDIN PETROLEUM AB (publ) Torsdagen den 4 november 2010 Innehållsförteckning Dagordning för extra bolagsstämma Förslag till beslut Bilaga A: Styrelsens förslag till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-04-06 1(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-04-06 1(15) Styrelsen 2005-04-06 1(15) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, klockan 15 25-16 30 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Britt-Marie Kärngren (s) Torbritt Bökman (m) Hans Trovik (fp) Sören Carlsson

Läs mer

årsstämma den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814)

årsstämma den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814) Bilprovningen Protokoll den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814) fört vid årsstämma april Närvarande aktieägare: Antal Antal aktier röster Malm Fries såsom befullmäktigat ombud för

Läs mer

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Beslutande Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström

Läs mer