Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, kommundirektör Malin Skärskog, administrativ chef, 6 Anna Åkesson, sekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, kommundirektör Malin Skärskog, administrativ chef, 6 Anna Åkesson, sekreterare"

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Göran Andersson, ledamot, 4-13 Aina Wåhlund, ledamot Jonny Andersson, ledamot Paul Stolt, tjänstgörande suppleant Flemming Wilhelm, tjänstgörande suppleant Roy Pettersson, tjänstgörande suppleant, 4-13 Henrik Eriksson, tjänstgörande suppleant Anders Nilsson, arbetstagarrepresentant Jan-Olov Johansson, arbetstagarrepresentant Övriga närvarande Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, kommundirektör Malin Skärskog, administrativ chef, 6 Anna Åkesson, sekreterare Justerare Aina Wåhlund Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 5 mars 2014 Paragrafer 5-19 Underskrifter Sekreterare Anna Åkesson Ordförande Anders Söderström Justerare Aina Wåhlund ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Organ Arvika Teknik AB Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Anna Åkesson

2 Val av justeringsman Aina Wåhlund utses att tillsammans med ordföranden Anders Söderström justera dagens protokoll.

3 Fastställande av dagordning Dagordningen godkännes med följande tillägg: -Övrig fråga: information om bredbandsutbyggnad -Övrig fråga: rekrytering av VD -Övrig fråga: Gate kraftstation

4 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll från den 17 december 2013 och den 15 januari 2014, läggs med godkännande till handlingarna.

5 Dnr AT 2014/ VD rapport - februari VD Lennart Rönning informerar om aktuellt läge i bolagets olika verksamheter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 19 februari. Styrelsen tar del av informationen och lägger rapporten till handlingarna.

6 Dnr AT 2014/ Marknadsläget VD Lennart Rönning redovisar marknadsläget inom Arvika Teknik AB. Utfallet på den energivolym som transiterats från överliggande nät är under perioden januari-december ,0 GWh. Utfallet är 8,5 GWh under den budgeterade volymen. Avseende antalet graddagar är utfallet efter perioden 96,6 % av ett normalår. Utfallet på den volym som producerats i vattenverket under perioden januari-december 2013 är m 3. Utfallet är m 3 mer än den budgeterade volymen. Kostnadsutfallet inom vinterväghållningen är för perioden januari-december 2013, kkr. Utfallet är kkr över den budgeterade kostnadsnivån. Utfallet på den insamlade volymen av utsorterat matavfall är 0 kg. Utfallet är kg under den budgeterade volymen. VD Lennart Rönning redovisar Nils Holgersson undersökningen som genomfördes Undersökningen jämför kommunhuvudorter i Sverige vad gäller bland annat: VA, Avfall, El, och Fjärrvärme. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 19 februari. Styrelsen tar del av sammanställningen och lägger den till handlingarna.

7 Dnr AT 2014/ Fastställande av årsredovisning 2013 VD Lennart Rönning och administrativ chef Malin Skärskog, redovisar föreslagen årsredovisning 2013, för Arvika Teknik AB. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 19 februari Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning 2013, för Arvika Teknik AB och undertecknar densamma.

8 Dnr AT 2014/ Sammanföring av verksamheter till Rosendal Under tidigare styrelsemöten har diskussion förts angående en eventuell flytt av medarbetare och verksamheter inom Gata och VA- ledningar från Förrådsgatan till Rosendal (Arvika Elnäts lokaler). En flytt skulle innebära större möjlighet för verksamheterna att samnyttja resurserna, dels vad gäller maskiner och dels back upp av personal. I dag finns tomma lokaler på Rosendal som ägs av Arvika Fastighets AB, men vid en flytt krävs ombyggnationer och kompletteringar på Rosendal. Bland annat behövs carport och kallförråd byggas. Arvika Fastighets AB har beräknat att hyran för de planerade ombyggda lokalerna är 670 kkr per år. Detta innebär att Arvika Teknik ABs årliga hyreskostnad minskas med 109 kkr vid en flytt från lokalerna på Förrådsgatan till Rosendal, då hyran idag på Förrådsgatan är 779 kkr per år. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 19 februari Styrelsen beslutar att samlokalisera verksamheterna Gata och VA- ledningar från Förrådsgatan till Rosendal. Styrelsen godkänner den förändrade hyresnivån per år samt hemställa att Arvika Fastighets AB, genomför de föreslagna ombyggnationerna. Utdrag till: VD Arvika Fastighets AB

9 Dnr AT 2014/ Justering av nätavgifter, säkringskunder VD Lennart Rönning redovisar förslag till justering av nätavgifterna för säkringskunder. Förslaget ger på helårsbasis en intäktsökning på 866 kkr eller 2.69 %. Avgifterna planeras till att börja gälla från och med den 1 april 2014, vilket ger en intäktsökning omkring ca 650 kkr under Den föreslagna höjningen ligger med god marginal inom det beslut som finns från Energimarknadsinspektionen rörande intäktsramen i Ex Ante. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 19 februari Styrelsen beslutar att godkänna nivå på höjningen för säkringskunder med i genomsnitt 2,69 % samt att höjningen ska gälla från den 1 april 2014.

10 Drift och driftstörningar VD Lennart Rönning redovisar muntligt drift och driftstörningar till och med december De planerade avbrotten i eldistributionen under perioden ger sammantaget ett utfall på 20,7 min/per kund och berör kunder. VD Lennart Rönning föreslår att ärendet Drift och driftstörningar, som har varit en stående punkt på styrelsemötena tas bort, då driftstörningar redovisas i VD rapporten. Styrelsen tar del av informationen samt beslutar att ärendet Drift och driftstörningar utgår som stående punkt under styrelsemötena och redovisas i VD rapporten.

11 Dnr AT 2014/ Avslutade investeringar 2013 VD Lennart Rönning redovisar sammanställning av investeringar som avslutades under år Sammantaget rör det sig om en investeringsnivå på kkr. Den budgeterade nivån var kkr. Utfallet medför en noggrannhet i budgetering och planering på 88,3 %. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 19 februari Styrelsen tar del av sammanställningen avslutade investeringar 2013, och lägger den med godkännande till handlingarna.

12 Betalda skatter och avgifter VD Lennart Rönning informerar muntligt att alla skatter och avgifter är betalda. Styrelsen tar del av informationen.

13 Övrig fråga beslut om bredbandsutbyggnad Ordförande Anders Söderström och kommundirektör JanÅke Hermansson informerar att Kommunfullmäktige den 24 februari 2014, fattade beslut att genomföra bredbandsutbyggnaden i egen regi. För ändamålet ska det bildas ett nytt kommunalt bolag. Styrelsen tar del av informationen.

14 Övrig fråga rekrytering av VD Kommundirektör JanÅke Hermansson informerar om pågående rekrytering av VD för Arvika Teknik AB. Sista ansökningsdag är den 2 mars. Styrelsen tar del av informationen

15 Övrig fråga- Gate kraftstation Roy Pettersson ställer fråga om Gate kraftstation och Gatedammen. VD Lennart Rönning informerar att frågan angående Gate kraftstation och Gatedammen behandlas i bolaget Arvika Kraft AB.

16 Nästa möte Nästa möte är den 8 april 2014 kl 8.00 i sammanträdesrum Kongsvinger.