SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Spinnerskan i Mark AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Spinnerskan i Mark AB 2015-03-03"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan Beslutande M Tomas Johansson S C MP Barbro Petersson Anders Andersson Lo Göthberg Larsson S Lisa Dahlberg kl , kl Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Erik Arnell (M), ordförande Marks Bostads AB Bror-Eric Johansson (S), vice ordförande Marks Bostads AB Lars-Olof Sandberg (MP), ordförande Mark Kraftvärme AB Rolf Wallerdal (S), vice ordförande Mark Kraftvärme AB Bernt Spetz (FP), ordförande Marks Fastighets AB Göran Andersson (S), vice ordförande Marks Fastighets AB Haleh Lindqvist, verkställande direktör kl , 1-9 Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Tomas Johansson, revisor PwC kl , 1-9 Mai Andersson, revisor kl , 1-9 Helena Blomqvist, kommunjurist kl , 1-3 Anette Jansson, redovisningsekonom Martin Svenhed, redovisningschef Tomas Persson, ekonom Barbro Petersson Justeringens plats Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare 1-19 Tomas Persson Ordförande Tomas Johansson Justerande Barbro Petersson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(29) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags Uppsättande Förvaringsplats för Protokollet Kommunledningskontoret Datum för anslags nedtagande Underskrift

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(29) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning 1 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut 2 Fråga gällande :s ägardirektiv och bolagsordning 3 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks Bostads AB 4 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Mark Kraftvärme AB 5 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks Fastighets AB 6 Revisionsrapport Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Spinnerskan i Mark AB 8 Koncernrapport med förslag till vinstdispositioner 9 Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 10 Val av ombud till bolagsstämmor vid koncernens dotterbolag 11 Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor avseende styrdokument 12 Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor, övriga instruktioner 13 Arbetsordning för styrelsen 14 VD-instruktion 15 Instruktion för ekonomisk rapportering 16 Budget 2015 fastställd av respektive bolagsstyrelse 17 Övriga frågor 18 Nästa sammanträde 19

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(29) 1/2015 Fastställande av dagordning Den inför mötet utskickade dagordningen fastställs med tillägg av punkt avseende revisionsrapport 2014 för.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(29) 2/2015 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut :s beslut Protokollet från den 11 december 2014 läggs till handlingarna. Sammanträdesprotokollet från den 11 december 2014 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; Det fanns under dagens sammanträde inga frågor eller synpunkter kring protokollet. Ordföranden föreslår att protokollet från den 11 december 2014 läggs till handlingarna. _

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(29) 3/2015 Fråga gällande :s ägardirektiv och bolagsordning :s beslut. VD ges i uppdrag att se över bolagsordningar och ägardirektivet för koncernen som helhet gällande avsnitten om vinstbegränsning och vinstkrav. Efter fråga från bolagets revisor har uppmärksammats att det finns en konflikt mellan bolagordningen och ägardirektivet för. Enligt ägardirektivet finns ett vinstkrav medan det inte finns något sådant krav enligt bolagsordningen. Revisor har även ställt frågan om Spinnerskan i Mark AB:s vinstbegränsning överensstämmer med dotterbolagens krav på avkastning från ägare och EU-direktiv. När bolagsordningarna och ägardirektiven för de kommunala bolagen sågs över 2012 beslutades en liknande skrivning i ägardirektiven för samtliga bolag när det gäller ekonomiska mål och avkastning på insatt och intjänat kapital. Det angavs att bolaget ska drivas på ett sätt som vårdar insatt och intjänat kapital och ger marknadsmässig avkastning med hänsyn till de risker som verksamheten innebär och med hänsyn till kommunens övergripande mål. Denna skrivning finns även i ägardirektivet för. Den 1 januari 2013 infördes nya bestämmelser i kommunallagen om att det i bolagsordningen för de kommunala bolagen ska anges de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten. En översyn gjordes därför av bolagsordningarna för att ange vilka av de kommunalrättsliga principerna som skulle gälla för verksamheten. Bolagsordningen för ändrades då på så sätt att det infördes en skrivning om att verksamheten i bolaget ska bedrivas utan vinstsyfte och med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna angivna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen som likställighetsprincipen, lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen. Kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. Frågan gäller om det i ägardirektivet för moderbolaget ska anges att verksamheten har ett vinstsyfte. Ordföranden menar att det från början inte var tänkt att moderbolaget ska ha ett vinstkrav. Frågan bör utredas, vilket även gäller för dotterbolagen.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(29) Ordföranden föreslår att VD ges i uppdrag att se över bolagsordningar och ägardirektiv för koncernen som helhet gällande avsnitten om vinstbegränsning och vinstkrav.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(29) 4/2015 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks Bostads AB :s beslut. Den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att av balanserade vinstmedel och årets vinst, sammantaget kronor delas kronor, motsvarande 2,62 kronor per aktie, ut till aktieägaren och kronor balanseras i ny räkning. Koncernbidrag till på kronor samt årsredovisningen 2014 i övrigt för Marks Bostads AB godkänns. Styrelsen och verkställande direktören för Marks Bostads AB har avgett årsredovisning för 2014 med förslag på hur disponibla vinstmedel ska behandlas. Inför mötet har ett utdrag ur årsredovisning för Marks Bostads AB skickats ut. Vid mötet redovisade ordförande i Marks Bostads AB, Erik Arnell, ett sammandrag av verksamheten 2014 för bolaget. Tomas Johansson, revisor PwC, kommenterade årsredovisningen. Under året har redovisningsregelverket K3 implementerats i bolaget, vilket medför strängare värderingsregler av tillgångar. Det finns tre fastigheter inom Marks Bostads AB som kan vara aktuella för nedskrivning i framtiden. Bror-Eric Johansson, vice ordförande i Marks Bostads AB, kommenterar förslaget om aktieutdelning. I styrelsen för Marks Bostads AB finns delade meningar om utdelningen. Det har sin grund i osäkerhet kring eventuella framtida nedskrivningar av fastigheter i bolaget. Ordföranden föreslår att den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att av balanserade vinstmedel och årets vinst, sammantaget kronor delas kronor, motsvarande 2,62 kronor per aktie, ut till aktieägaren och kronor balanseras i ny räkning. Koncernbidrag till på kronor samt årsredovisningen 2014 i övrigt för Marks Bostads AB godkänns.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(29) 5/2015 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Mark Kraftvärme AB :s beslut. Den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget kronor balanseras i ny räkning. Koncernbidrag till på kronor samt årsredovisningen 2014 i övrigt för Mark Kraftvärme AB godkänns. Styrelsen och verkställande direktören för Mark Kraftvärme AB har avgett årsredovisning för 2014 med förslag på hur disponibla vinstmedel ska behandlas. Inför mötet hade ett utdrag ur årsredovisning för Mark Kraftvärme AB skickats ut. Vid mötet redovisade verkställande direktören, Bengt-Allan Frost, ett sammandrag av verksamheten 2014 för bolaget. Tomas Johansson, revisor PwC, kommenterade årsredovisningen. Årets resultat har förbättrats tack vare implementering av redovisningsregelverket K3, vilket bl a innebär förlängd avskrivningstid. Bengt-Allan Frost kommenterar att en nedskrivningsprövning har gjorts av anläggningstillgångarna inom bolaget. En bedömning har gjorts över tillgångarnas livslängd samt resultatutvecklingen de närmaste åren. Den sammanvägda bedömningen är att någon nedskrivning inte behöver göras i bokslutet för Redovisningschef Martin Svenhed kommenterar att detta innebär att någon nedskrivning av bokfört värde på moderbolagets aktier i Mark Kraftvärme AB inte är påkallad. Barbro Petersson efterlyser information om arbetet med den nya affärsenheten Marknet. Det konstaterades att arbetet av flera olika anledningar tagit längre tid än förväntat. Ordföranden betonade vikten av att det fortsatta arbetet med den nya affärsenheten prioriteras. Ordföranden föreslår att den föreslagna vinstdispositionen som innebär att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget kronor balanseras i ny räkning. Koncernbidrag till på kronor samt årsredovisningen 2014 i övrigt för Mark Kraftvärme AB godkänns.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(29) 6/2015 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks Fastighets AB :s beslut. Den föreslagna vinstdispositionen för Marks Fastighets AB, som innebär att balanserade vinstmedel och årets resultat, sammantaget kronor balanseras i ny räkning. Årsredovisningen 2014 i övrigt för Marks Fastighets AB godkänns. Styrelsen och verkställande direktören för Marks Fastighets AB har avgett årsredovisning för 2014 med förslag på hur disponibla vinstmedel ska behandlas. Inför mötet har ett utdrag ur årsredovisning för Marks Fastighets AB skickats ut. Vid mötet redovisade ordförande i Marks Fastighets AB, Bernt Spetz, ett sammandrag av verksamheten 2014 för bolaget. Tomas Johansson, revisor PwC, kommenterade årsredovisningen. Marks Fastighets AB har under året redovisat enligt regelverket som benämns K2. Det finns frågetecken kring värderingen av två av fastigheterna. För fastigheten i Lockö kan det bli aktuellt med extern värdering för att utreda om det finns behov av nedskrivning. För fastigheten i Rydal är beslut om byggnation av kontorsplatser fortfarande aktuellt. Revisor Mai Andersson kommenterar den interna kontrollen i bolaget. Det har inte gjorts något utvecklingsarbete inom området. Vd Haleh Lindqvist anser att arbetet med intern kontroll är viktigt även inom bolagen. För Marks Fastighets AB har arbetet varit fokuserat på att uppnå affärsmässig lönsamhet. Ordföranden föreslår att den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets resultat, sammantaget kronor balanseras i ny räkning. Årsredovisningen 2014 i övrigt för Marks Fastighets AB godkänns.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(29) 7/2015 Revisionsrapport 2014 :s beslut. Revisionsrapport för räkenskapsåret 2014 läggs till handlingarna. Bolagets revisor har upprättat revisionsrapport avseende räkenskapsår Redovisningschef Martin Svenhed kommenterar revisionsrapporten. Frågan om bolagsordning och ägardirektiv, se 3, noteras i rapporten. Övrigt som noteras gäller transaktioner på skattekonto, uppbördsredovisning samt aktier i dotterbolag. Ordföranden föreslår att revisionsrapporten läggs till handlingarna.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(29) 8/2015 Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Spinnerskan i Mark AB :s beslut. a) Årsredovisningen och koncernårsredovisningen för för räkenskapsåret 2014 med den föreslagna dispositionen, som innebär att balanserad förlust kronor balanseras i ny räkning, fastställs. Förslag om koncernbidrag till Marks Fastighets AB på kronor samt ovillkorat aktieägartillskott till Marks Bostads AB på kronor godkänns. b) Nedskrivningsprövning av bolagets tillgångar föranleder ingen nedskrivning. Nedskrivningsprövning av tillgångar i Marks Fastighets AB föranleder ingen nedskrivning. Marks Fastighets AB uppmanas att under 2015 övergå till redovisningsregelverket K3. Enligt årsredovisningslagen ska styrelse och verkställande direktör avge årsredovisning. Denna består av balansräkning, resultaträkning, noter samt förvaltningsberättelse för bolaget och i förekommande fall även för koncernen. För större företag ska även kassflödesanalys ingå. I årsredovisningen ges också förslag på hur disponibla vinstmedel eller ansamlad förlust i moderbolaget ska behandlas. Under 2014 har frågan om nedskrivning av tillgångar varit aktuell. Från och med 2014 tillämpar samtliga bolag i Spinnerskankoncernen nya regelverk vid upprättandet av årsredovisningar., Marks Bostads AB samt Mark Kraftvärme AB (MKVAB) tillämpar regelverket K3. Marks Fastighets AB (MFAB) tillämpar K2 som i flera avseenden är något enklare. Styrelserna för bolagen ska i samband med årsredovisningen göra en prövning av värdet på bolagets tillgångar. Det bokförda värdet ska jämföras med någon form av marknadsvärde/avkastningsvärde. Om det bokförda värdet är väsentligt högre än marknadsvärdet kan en nedskrivning av det bokförda värdet bli aktuell. Regelverken K3 respektive K2 har olika kriterier i detta avseende. Något förenklat kan sägas att i K3 ska en tillgång, exempelvis en fastighet generera intäkter som dels täcker fastighetens kostnader, dels ge ett överskott till ägaren. Om detta villkor inte uppfylls kan en nedskrivning bli aktuell. I K2 räcker det om intäkter täcker kostnaderna, något uttryckligt krav på överskott finns inte. Styrelsen i MFAB har att göra nedskrivningsprövning enligt K2, övriga bolagsstyrelser enligt K3. Koncernredovisningen ska emeller-

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(29) tid redovisa koncernen som om samma redovisningsprinciper hade gällt för samtliga bolag, På koncernnivå måste därför justeringar göras som eliminerar skillnaderna mellan K2 och K3 för MFAB. Styrelsen för moderbolaget som också ansvarar för koncernredovisningen måste då göra en nedskrivningsprövning av tillgångarna i MFAB enligt K3 eftersom den inlämnade årsredovisningen är upprättad enligt K2. Styrelsen i moderbolaget har därför två nedskrivningsprövningar att ta ställning till, dels en avseende moderbolagets egna tillgångar, dels tillgångarna i MFAB. Inför mötet har en årsredovisning för moderbolaget och koncernen skickats ut. Vid mötet redovisade Anette Jansson moderbolagets resultat- och balansräkning. I samband med årsredovisning redovisades också frågan om nedskrivningsprövning i koncernen. Efter den utredning som gjorts är bedömningen att något nedskrivningsbehov inte föreligger i koncernen avseende egna tillgångar. Frågan kring redovisningsregler för Marks Fastighets AB har utretts. Bolaget har under året tillämpat redovisningsregelverket K2. Det har konstaterats att nedskrivningsprövning av Marks Fastighets AB:s tillgångar i koncernårsredovisningen behöver göras av moderbolagets styrelse. Nedskrivningsprövningen borde göras av Marks Fastighets AB:s styrelse som har kunskap om fastigheterna. Förslaget är att Marks Fastighets AB under 2015 övergår till redovisningsregelverket K3. Ordföranden föreslår enligt följande: a) Årsredovisning och koncernårsredovisning för för räkenskapsåret 2014 med den föreslagna dispositionen, som innebär att balanserad förlust kronor balanseras i ny räkning, fastställs. Förslag om koncernbidrag till Marks Fastighets AB på kronor samt ovillkorat aktieägartillskott till Marks Bostads AB på kronor godkänns. b) Nedskrivningsprövning av bolagets tillgångar föranleder ingen nedskrivning. Nedskrivningsprövning av tillgångar i Marks Fastighets AB föranleder ingen nedskrivning. Marks Fastighets AB uppmanas att under 2015 övergå till redovisningsregelverket K3. Styrelsen beslutar enligt förslagen.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(29) 9/2015 Koncernrapport med förslag till vinstdispositioner :s beslut. Koncernrapport 2014 för godkänns och bokslutsdispositioner för bokslutet 2014 fastställs enligt följande: Koncernbidrag från Marks Bostads AB till : kronor. Ovillkorat aktieägartillskott från till Marks Bostads AB: kronor. Koncernbidrag från Mark Kraftvärme AB till : kronor Koncernbidrag från till Marks Fastighets AB: kronor I varje årsbokslut för Spinnerskankoncernen ska beslut fattas om bokslutsdispositioner. Liksom tidigare år bygger det nu redovisade förslaget på att utnyttja de skattefördelar som en koncernbildning ger. Detta innebär bland annat att Marks Bostads AB lämnar ett koncernbidrag motsvarande bolagets skattemässiga resultat. Genom aktieägartillskott kompenseras bolaget så att det egna kapitalet blir det samma jämfört med om inga koncernbidrag eller aktieägartillskott hade utgått. För att reducera beskattningsbar inkomst i Mark Kraftvärme AB till noll lämnas ett koncernbidrag till moderbolaget på kronor. För att reducera beskattningsbar inkomst i moderbolaget till noll lämnas ett koncernbidrag till Marks Fastighets AB på kronor. För att reducera beskattningsbar inkomst i Marks Fastighets AB kvittar bolaget erhållet koncernbidrag mot det skattemässiga underskottsavdrag som nu kan utnyttjas. Kvar att utnyttja av underskottsavdraget till kommande år uppgår därefter till kronor. Anette Jansson redovisade det inför mötet utsända förslaget till bokslutsdispositioner.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(29) Ordföranden föreslår att koncernrapport 2014 för godkänns och att bokslutsdispositioner för bokslutet 2014 fastställs enligt följande: Koncernbidrag från Marks Bostads AB till : kronor. Ovillkorat aktieägartillskott från till Marks Bostads AB: kronor. Koncernbidrag från Mark Kraftvärme AB till : kr Koncernbidrag från till Marks Fastighets AB: kronor

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(29) 10/2015 Prövning av de kommunala bolagens verksamhet :s beslut. De verksamheter som Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB, Marks Fastighets AB och har bedrivit under 2014 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje kommunalt bolag pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Styrelsen i beslutade , 37, att: Styrelserna för bolagen i Spinnerskankoncernen ska i protokollfört beslut i samband med fastställande av årsredovisningen rapportera om verksamheten i bolaget under föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Styrelserna i Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB har prövat frågan och gjort bedömningen att den verksamhet som respektive bolag bedrivit under kalenderår 2014 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Styrelsen i finner att verksamheten under kalenderår 2014 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Vad avser verksamheterna i dotterbolagen har styrelsen i moderbolaget under året skaffat sig information angående bolagens verksamhet och finner inget skäl att värdera frågan på annat sätt än vad bolagsstyrelserna själva gjort. Ordföranden föreslår att de verksamheter som Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB, Marks Fastighets AB och har bedrivit under 2014 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Styrelsen beslutar enligt förslagen.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(29) 11/2015 Val av ombud till bolagsstämmor vid koncernens dotterbolag :s beslut. Till ombud och ersättare för ombuden vid bolagsstämmorna för perioden den 26 mars mars 2016 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB utses de som kommunfullmäktige föreslår den 26 mars Firmatecknare för befullmäktigas att underteckna ombudens fullmakter till bolagsstämmorna. Ägaren till ett aktiebolag kan utse ombud som ska företräda ägaren vid bolagsstämman. När kommunen äger sina bolag direkt, utan ett moderbolag som mellanled, kan kommunfullmäktige själv direkt utse ombud till bolagens stämmor. När aktierna i bolagen ägs av ett moderbolag kan kommunfullmäktige inte längre utse ombud direkt eftersom bolagen ägs av moderbolaget. Ombud till bolagsstämmorna vid de av helägda bolagen utses istället av bolagets styrelse efter direktiv från kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kommer den 26 mars 2015 att behandla ärende om att ge direktiv till styrelsen för avseende val av ombud till dotterbolagens bolagsstämmor. Bolagens årsstämmor är planerade att hållas i slutet av april. Efter styrelsemötet den 3 mars 2015 finns inget styrelsemöte för Spinnerskan inplanerat innan årsstämmorna. För att undvika ett extra styrelsemöte enbart för att effektuera kommunfullmäktiges direktiv kan styrelsen besluta att ge fullmakt åt bolagets firmatecknare (utöver styrelsen) att utse ombudet. Martin Svenhed redogör för ärendet. Till ombud och ersättare för ombuden vid bolagsstämmorna för perioden den 26 mars mars 2016 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB utses de som kommunfullmäktige föreslår den 26 mars Firmatecknare för befullmäktigas att underteckna ombudens fullmakter till bolagsstämmorna.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(29) 12/2015 Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor avseende styrdokument :s beslut. Instruktion till ombuden vid bolagsstämmorna för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB att fastställa följande dokument godkänns. Beslutsdatum i Kf Paragraf Avser Vision och mål för Marks kommun Revidering av Marks kommuns styrsystem Budget Revidering avseende bestämmelse om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun Kommunfullmäktige har fastställt gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen. Enligt detta ska styrdokument som beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, och som gäller generellt för kommunkoncernen, fastställas av bolagsstämman och tillämpas av bolagen. Det är ägaren, det vill säga, som genom sin styrelse ger instruktion till ombuden vid bolagen stämmor. En genomgång har gjorts av styrdokument som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutat om under Under förslag till beslut redovisas en lista över dessa med hänvisning till beslutsparagraf. Ordföranden föreslår att instruktion till ombuden vid bolagsstämmorna för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB att fastställa följande dokument godkänns.

19 Beslutsdatum i Kf Paragraf Avser SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(29) Vision och mål för Marks kommun Revidering av Marks kommuns styrsystem Budget Revidering avseende bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(29) 13/2015 Instruktion till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor, övriga instruktioner :s beslut. Instruktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2015 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB, övriga instruktioner, beslutas enligt följande. Vad avser fastställelse av bolagens resultat- och balansräkningar samt dispositioner av vinst eller förlust: Protokollet från styrelsemöte i ska gälla som instruktion. Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: På tillstyrkan av auktoriserade revisorn beviljas ansvarsfrihet för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utsågs till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde , 5. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg och som suppleant Tomas Johansson. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 15 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % respektive 10 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorerna utgår avseende 2015 för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB. Ovanstående instruktioner till ombuden gäller under förutsättning att kommunfullmäktige genom instruktioner eller direktiv till moderbolaget inte fattar beslut som avviker från instruktionerna. Enligt bolagsordningarna för de dotterbolag som ingår i Spinnerskan koncernen ska följande beslut tas på årsstämmorna; - Fastställelse av resultat- och balansräkningen - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(29) - Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören - Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorer - Val av auktoriserad revisor och revisorsersättare Detta sker genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren givna instruktioner. Vad avser fastställelse av bolagens resultat- och balansräkningar samt dispositioner av vinst eller förlust kommer detta att behandlas av styrelsemötet i den 3 mars Protokollet från detta möte gäller som instruktion till ombuden vid årsstämmorna. Detta under förutsättning av att kommunfullmäktige genom instruktioner eller direktiv till moderbolaget inte fattar beslut som avviker från instruktionerna. Vad avser beslut om ansvarsfrihet föreslås att ansvarsfrihet beviljas under förutsättning att auktoriserad revisor tillstyrker detta. Vad gäller arvode till bolagsstyrelserna anges i punkt 2 i det gemensamma ägardirektivet för bolagen i Spinnerskankoncernen, att arvode ska ges enligt de bestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda, dvs. enligt reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Årsstämman ska sedan i enlighet med bolagsordningen fastställa arvoden för styrelsen och lekmannarevisorerna. I arvodesreglementet finns för ordföranden och vice ordföranden i respektive nämnd angett hur mycket uppdraget omfattar i procent av årsarbetstiden om timmar och utifrån detta bestäms årsarvodet. Motsvarande princip tillämpas sedan tidigare för uppdragen som ordförande och vice ordförande i dotterbolagen i Spinnerskan-koncernen. Nedanstående förslag innebär oförändrade procentsatser: Marks Bostads AB Ordföranden 30 % Vice ordföranden 15 % Marks Fastighets AB Ordföranden 5 % Vice ordföranden 2,5 % Mark Kraftvärme AB Ordföranden 20 % Vice ordföranden 10 % Lekmannarevisorerna i bolagen har arvode utifrån visst antal timmar och det har per år satts till 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB. Detta bör vara fortsatt oförändrat och utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant utsågs PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) till sakkunnigt biträde och därmed också till revisor i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde , 5. I samråd med valda revisorer har PwC därefter före-

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(29) slagit Peter Sjöberg som ordinarie revisor och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet. Ordföranden föreslår att styrelsen i ger följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2015 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB. Vad avser fastställelse av bolagens resultat- och balans-räkningar samt dispositioner av vinst eller förlust: Protokollet från styrelsemöte i ska gälla som instruktion. Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: På tillstyrkan av auktoriserade revisorn beviljas ansvarsfrihet för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utsågs till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde , 5. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg och som suppleant Tomas Johansson. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 15 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % respektive 10 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorerna utgår avseende 2015 för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB. Ovanstående instruktioner till ombuden gäller under förutsättning att kommunfullmäktige genom instruktioner eller direktiv till moderbolaget inte fattar beslut som avviker från instruktionerna.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(29) 14/2015 Arbetsordning för styrelsen :s beslut. Förslag till arbetsordning för styrelsen godkänns. En avstämning ska därefter göras av överensstämmelsen i förhållande till styrsystemet för Marks kommun. Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen i ett aktiebolag varje år fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Styrelsen för har vid styrelsemöte fastställt arbetsordning för styrelsen. Det under 2014 fastställda dokumentet har granskats och bedömningen är att det inte finns något behov av revidering. Dokument där endast datum har ändrats bifogas för fastställande vid dagens styrelsemöte. Ordföranden föreslår att det görs en avstämning av överensstämmelsen för arbetsordningen för styrelsen i i förhållande till styrsystemet för Marks kommun. Ordföranden föreslår att förslag till arbetsordning för styrelsen godkänns samt att en avstämning därefter ska göras av överensstämmelsen i förhållande till styrsystemet för Marks kommun.

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(29) 15/2015 VD-instruktion :s beslut. Förslag till VD-instruktion godkänns. En avstämning ska därefter göras av överensstämmelsen i förhållande till styrsystemet för Marks kommun. Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen i ett aktiebolag varje år fastställa en skriftlig instruktion för verkställande direktören. Styrelsen för har vid styrelsemöte fastställt VDinstruktion. Det under 2014 fastställda dokumentet har granskats och bedömningen är att det inte finns något behov av revidering. Dokument där endast datum har ändrats bifogas för fastställande vid dagens styrelsemöte. Ordföranden föreslår att det görs en avstämning av överensstämmelsen för VDinstruktionen för i förhållande till styrsystemet för Marks kommun. Ordföranden föreslår att förslag till VD-instruktion godkänns samt att en avstämning därefter ska göras av överensstämmelsen i förhållande till styrsystemet för Marks kommun.

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(29) 16/2015 Instruktion för ekonomisk rapportering :s beslut. Förslag till instruktion för ekonomisk rapportering godkänns. En avstämning ska därefter göras av överensstämmelsen i förhållande till styrsystemet för Marks kommun. Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen i ett aktiebolag varje år fastställa en skriftlig instruktion för ekonomisk rapportering. Styrelsen för har vid styrelsemöte fastställt instruktion för ekonomisk rapportering. Det under 2014 fastställda dokumentet har granskats och bedömningen är att det inte finns något behov av revidering. Dokument där endast datum har ändrats bifogas för fastställande vid dagens styrelsemöte. Ordföranden föreslår att det görs en avstämning av överensstämmelsen för instruktion för ekonomisk rapportering i i förhållande till styrsystemet för Marks kommun. Ordföranden föreslår att förslaget till instruktion för ekonomisk rapportering godkänns samt att en avstämning därefter ska göras av överensstämmelsen i förhållande till styrsystemet för Marks kommun.

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26(29) 17/2015 Budget 2015 fastställd av respektive bolagsstyrelse :s beslut. Budget 2015 fastställd av respektive bolagsstyrelse godkänns med följande noteringar: Mark Kraftvärme AB har inte utarbetat någon budget för Marknet. Konsolideringsplanen för är inte implementerad i budgeten. Redovisningsregelverket K3 är fullt implementerat på koncernnivå i budget I budgetprocessen hade bolagen tidigare två budgetar; en framtagen i kommunens budgetprocess som fastställs av kommunfullmäktige i november och en som tas fram senare under året av bolagen. Att använda två budgetar gav en otydlighet i den koncernuppföljning som rapporterades till moderbolaget. Styrelsen i beslutade att föreslå att vid budgetuppföljning för bolagen i Spinnerskankoncernen görs budgetjämförelsen mot den budget som bolagsstyrelserna fastställer i slutet av året före budgetåret eller i början av budgetåret. Budgeten ska godkännas av kommunfullmäktige som en reviderad budget. Budgeten ersätter i all uppföljningsrapportering för bolagen och kommunkoncernen den budget som fastställts av kommunfullmäktige i november. Kommunfullmäktige beslutade , 92, att budgeten för bolagen fastställs enligt styrelsens i förslag. Sammanställning av bolagens budgetar har gjorts utifrån respektive bolagsstyrelses beslutade budgetar i slutet av Koncernposter och bokslutsdispositioner har beräknats utifrån dessa budgetar och känt utfall för Ordföranden konstaterar att Mark Kraftvärme AB inte utarbetat någon budget för Marknet, vilket har efterfrågats. Bengt-Allan Frost, Vd Mark Kraftvärme AB, menar att förutsättningarna inte är kända och att det därför är svårt att utarbeta en budget. Anette Jansson informerar att konsolideringsplanen inte är implementerad i budget för Däremot är redovisningsregelverket K3 fullt implementerat.

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27(29) Ordföranden föreslår att budget 2015 fastställd av respektive bolagsstyrelse godkänns med följande noteringar: Mark Kraftvärme AB har inte utarbetat någon budget för Marknet. Konsolideringsplanen för är inte implementerad i budgeten. Redovisningsregelverket K3 är fullt implementerat på koncernnivå i budget 2015.

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 28(29) 18/2015 Övriga frågor :s beslut. Bolagsstämmor för koncernens bolag äger rum förmiddagen den 11 maj under förutsättning att protokollet från kommunfullmäktiges möte, där anvisningar till ombuden vid årsstämmorna fastställs, är justerat. Ordföranden lyfter frågan om gemensam dag för bolagsstämmor i koncernens bolag. Förslaget är att bolagsstämmorna äger rum förmiddagen den 11 maj under förutsättning att kommunfullmäktige har justerat protokollet från sitt senaste möte. Ordföranden föreslår att bolagsstämmor för koncernens bolag äger rum förmiddagen den 11 maj under förutsättning att protokollet från kommunfullmäktiges möte, där anvisningar till ombuden vid årsstämmorna fastställs, är justerat.

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 29(29) 19/2015 Nästa sammanträde Nästa sammanträde är den 13 maj 2015, kl ca. Lokalen är Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Spinnerskan i Mark AB 2012-03-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Spinnerskan i Mark AB 2012-03-01 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 11:30 Beslutande (M) Tomas Johansson (M) Margareta Lövgren (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB 2014-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB 2014-03-05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.10 Beslutande M Tomas Johansson S C Christopher Thorsson Anders Andersson MP S Lo Göthberg Larsson David

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.55 Beslutande M Margareta Lövgren FP Per-Elof Isaksson MBP S S Henry Sandahl Lisa Dahlberg Pauli Kuitunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2013-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.25 Beslutande M Tomas Johansson S Barbro Petersson C KD S Anders Andersson Ola Andreasson Christopher

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB 2015-09-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB 2015-09-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 09.00 11.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson MBP MP S S Henry Sandahl kl. 09.00-10.40 37-40 Lo

Läs mer

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Odd Malmberg. Mai Andersson, revisor 16.00-16.35, 18-20

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Odd Malmberg. Mai Andersson, revisor 16.00-16.35, 18-20 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.30 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Odd Malmberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.50 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Läs mer

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande.

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande. Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35 ande Lennart Palm (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Christina Hardyson, sekreterare

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Spinnerskan i Mark AB 2014-10-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Spinnerskan i Mark AB 2014-10-23 Plats och tid Kvarnen i Hyssna, klockan 13.00 15.15 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Spinnerskan i Mark AB 2013-12-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Spinnerskan i Mark AB 2013-12-05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.25 Beslutande M Tomas Johansson S Lisa Dahlberg MP Lo Göthberg Larsson kl. 9.15 11.25, 46-53 Ej tjänstgörande

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:45 08:50 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Siw Karlsson, ekonomichef Avesta

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 Plats och tid Beslutande Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 M C FP S Ann Iberius-Orrvik

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 19.15 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB Timrå Ven AB 2016-04-12 Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande... 2 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare.. 2 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 2 4 Val av protokollsjusterare...

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB Bilaga G Styrelsen 2016-12-19 1 Diarienummer: 0106/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Läs mer

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272)

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(1) 93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA Plats: Årsta Slott, Haninge Dag: Tisdag den 22 maj 2007 Närvarande ägare: Närvarande övriga: Gilbert de Wendel, Haninge

Läs mer

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Bisera Jusufbasic 2017-06-29 USAB-2017/41 Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2015-06-08. Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2015-06-08. Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18. Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.10 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik, ordförande C MBP S Tommy Västerteg Henry Sandahl Göran Andersson S Ann-Christine

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB Bolagsordning för Tjörns Måltids AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2016-02-25 (KF 27) Bolagsstämma 2016-04-14 (TMÅAB 9) Tjörn Möjligheternas ö 1 Bolagets firma Bolagets firma är Tjörns Måltids AB

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14) 2012-10-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14) 2012-10-16 Plats och tid Rydal, klockan 16.00 18.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Bostadsaktiebolaget Svedalahem. BOLAGETS

Läs mer

KF SEPTEMBER 2016

KF SEPTEMBER 2016 KF 121 5 SEPTEMBER 2016 Kommunfullmäktige Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i AB Boländerna 32:2- ett dotterbolag till I-hus AB (USAB-2016/24) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2014-05-28 LiÖ 2014-244 Landstingsstyrelsen Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio Årsstämma kommer att hållas i AB Transitio den 12 juni

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB Timrå Ven AB Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande... 3 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare... 3 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 4 Val av protokollsjusterare...

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 22 mars 2013 kl. 9.00 11.20 Tomas Kronståhl (S), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Gunnar Jansson

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige Dnr: KS/2016:172 Bolagsordning för Tranemo Forum AB Organisationsnummer: 559058-4511 Tranemo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21 27 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är Tranemo Forum AB. 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping textilservice AB - revidering Handlingar i ärendet:

Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping textilservice AB - revidering Handlingar i ärendet: Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping textilservice AB - revidering Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Bolagordning Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB Firma 1 Bolagets firma är. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, köpa, äga, förvalta och försälja fastigheter

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.15 Beslutande M Rolf Skarin C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 20.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice

Läs mer

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2014 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30 Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Patrik Renfors, ordförande

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135, reviderad den 10 oktober 2012, 221 och 10 september 2014, 150 1 Firma Bolagets firma är Uddevalla Vatten

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 17.30 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.15-17.30, beslutande: 48-58 M Rolf Skarin beslutande: 44-47 C Tommy

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:23 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingshuset i

Läs mer

Bolagsordning. Mariehus AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Bolagsordning. Mariehus AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Bolagsordning Mariehus AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning Mariehus AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Mariehus AB. 2 Verksamhet

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG beslutad av bolagsstämman den 8 juni 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG Firma 1 Bolagets firma

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1 2015-05-22 3/2015 1 Ärendeförteckning 18 Stämmans öppnande... 3 19 Val av ordförande för stämman... 3 20 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 21 Val av protokollsjusterare... 3 22 Godkännande

Läs mer

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 2012-03-29 Richard Vahul Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 1. Sammanfattande bedömning Inom ramen för lekmannarevisorernas årliga revision genomförs viss fördjupad granskning som ett kompletterande

Läs mer

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter Bolagsordning för Vara Industrifastigheter AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Fastställd av KF 1998-12-14 24/98:2 Justerat av KF 2002-12-16 23/02:2 att gälla från 2003 Godkänd av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 17.00 19.05 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik, ordförande C MBP S Tommy Västerteg Henry Sandahl Göran Andersson S Ann-Christine

Läs mer

Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Kommunfastigheter AB Kommunstyrelsen 2016-02-16 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:13 Ann-Sofi Salomon 016-710 50 26 1 (3) Kommunstyrelsen Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Kommunfastigheter AB Förslag

Läs mer

Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB

Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 18 Ks 47 Au 42 Dnr 83/2012-107 Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB Förslag till förändrad bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S) Sida Plats och tid Stora Vetteberget kl 08:30 10.20 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-06-30 09:00 Paragrafer 13-26 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer