SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson Ej tjänstgörande ersättare MP Lo Göthberg Larsson Övriga närvarande Erik Arnell (M), ordförande Marks Bostads AB Bror-Eric Johansson (S), vice ordförande Marks Bostads AB Lars-Olof Sandberg (MP), ordförande Mark Kraftvärme AB Göran Andersson (S), vice ordförande Marks Fastighets AB Haleh Lindqvist, verkställande direktör Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB kl , Magnus Hjelmgren, verkställande direktör Marks Bostads AB och Marks Fastighets AB Anette Jansson, redovisningsekonom Martin Svenhed, redovisningschef Tomas Persson, ekonomisekreterare Utses att justera Christopher Thorsson Justeringens plats Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare Tomas Persson Ordförande Tomas Johansson Justerande Christopher Thorsson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(18) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags Uppsättande Förvaringsplats för Protokollet Kommunledningskontoret Datum för anslags nedtagande Underskrift

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(18) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning 27 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut 28 Aprilrapport för 29 Aprilrapport för dotterbolagen i Spinnerskankoncernen 30 Lägesrapport konsolideringsplan 31 Fråga om justerade protokoll till Spinnerskans styrelsemöten 32 Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB 33 Övriga frågor 34 Presentation om produktion av solenergi 35 Nästa sammanträde 36

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(18) 27/2014 Fastställande av dagordning Dagens sammanträde Den inför mötet utskickade dagordningen fastställs med tillägget att beslut om aprilrapport delas upp i ett beslut gällande moderbolagets rapport och ett beslut gällande övriga bolag och koncernen. Under övriga frågor diskuteras resultatredovisning för Mark Kraftvärme AB och Marks Bostads AB:s utbud av lägenheter till flyktingar.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(18) 28/2014 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut :s beslut Protokollet från den 5 mars 2014 läggs till handlingarna. Dagens sammanträde Ordföranden informerar att sammanträdesprotokollet från den 5 mars 2014 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; Beslutsgång Ordföranden föreslår att protokollet från den 5 mars 2014 läggs till handlingarna. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(18) 29/2014 Aprilrapport för, moderbolaget i koncernen :s beslut. Aprilrapport, som är en rapport över ekonomi och verksamhet under årets första fyra månader 2014 samt en prognos för hela året, för Spinnerskan i Mark AB, moderbolaget i koncernen, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendet Ett förslag på aprilrapport, som är en rapport över ekonomi och verksamhet under årets första fyra månader 2014 samt en prognos för hela året, för, moderbolaget i koncernen, har skickats till styrelsen inför dagens möte. Dagens sammanträde Anette Jansson presenterar siffermaterialet för, som är koncernens moderbolag. Kostnaderna har minskat med 200 tkr jämfört med motsvarande period Prognosen beräknas bli tkr bättre jämfört med 2013, vilket har sin förklaring i lägre räntekostnader till Marks kommun. Räntan utgår från Stibor med ett tillägg på 1,09 %, för att därigenom få samma räntenivå som övriga bolag. Beslutsgång Ordföranden föreslår att aprilrapport, som är en rapport över ekonomi och verksamhet under årets första fyra månader 2014 samt en prognos för hela året, för, moderbolaget i koncernen, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(18) 30/2014 Aprilrapport för dotterbolagen i Spinnerskankoncernen och för koncernen som helhet :s beslut. Aprilrapport, som är en rapport över ekonomi och verksamhet under årets första fyra månader 2014 samt en prognos för hela året, för respektive dotterbolag i Spinnerskankoncernen och för koncernen som helhet, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen med följande ändringar: - Under Uppföljning av uppdrag för Marks Fastighets AB ska uppfyllnad av uppdrag markeras som Helt istället för Delvis. I texten görs tillägget att Utifrån inkomna förfrågningar har Marks Fastighets AB kunnat uppfylla efterfrågat lokalbehov. - I koncernens rapport görs tillägg på sid 4 (kursiv stil); Jämförelsen görs mot de budgetar som fastställdes av respektive bolagsstyrelse i slutet av 2013 och i början av Vd Magnus Hjelmgren ombesörjer att material som Marks Fastighets AB har, som kan användas för presentation av projektet att skapa kontorslokaler i Rydalsfastigheten, mejlas till ledamöter och övriga som kallats till dagens styrelsemöte. Ärendet Ett förslag på aprilrapport, som är en rapport över ekonomi och verksamhet under årets första fyra månader 2014 samt en prognos för hela året, för respektive dotterbolag i Spinnerskankoncernen och för koncernen som helhet, har skickats till styrelsen inför dagens möte. Dagens sammanträde Vd Magnus Hjelmgren presenterar Marks Bostads AB:s aprilrapport. Byggnationerna har inte riktigt nått målet på 20 lägenheter per år, men det är klart med nybyggnation av 32 lägenheter på Grovaliden som påbörjas under augusti månad. Resultatet för perioden är tkr, prognosen för helåret är tkr före bokslutsdispositioner och skatt. Den ekonomiska situationen gör det möjligt att öka underhållet av fastigheterna. Ett projekt som pågår är att ansluta samtliga lägenheter till fibernätet. Vd Bengt-Allan Frost presenterar Mark Kraftvärme AB:s aprilrapport. Både intäkter och kostnader har varit lägre under perioden jämfört med samma period Resultatet för perioden är tkr, prognosen för helåret är 617 tkr före bokslutsdispositioner och skatt. Vd Magnus Hjelmgren presenterar Marks Fastighets AB:s aprilrapport. Länsstyrelsen lämnar 480 tkr i bidrag till underhåll av fasaden på Rydalsfastigheten. Det pågår förhandling med Hafa Bathroom Group om fortsatt uthyrning av

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(18) lokalerna. Resultatet för perioden är 304 tkr, prognosen för helåret är 345 tkr före bokslutsdispositioner och skatt. I samband med rapporteringen meddelar Magnus Hjelmgren att styrelsen i Marks Fastighets AB beslutat om ändringar i bolagets aprilrapport. Under Uppföljning av uppdrag ska uppfyllnad av uppdrag markeras som Helt istället för Delvis. I texten görs tillägget att Utifrån inkomna förfrågningar har Marks Fastighets AB kunnat uppfylla efterfrågat lokalbehov. Göran Andersson lyfter frågan om kontorslokaler i Rydalsfastigheten. Marks Fastighets AB behöver ha ett besked helst före sommaren om Marks kommun vill ha kontorslokaler i Rydal. Vd Haleh Lindqvist informerar att processen har tagit lång tid, eftersom alla berörda ska få framföra sina åsikter. Det behövs också ett stöd från de politiska nämnderna. Barbro Petersson efterfrågar material som kan presenteras för partigrupperna. Magnus Hjelmgren har material som kan mejlas till ledamöterna i Spinnerskan. Redovisningschef Martin Svenhed presenterar koncernens sammanlagda helårsprognos med bokslutsdispositioner. Ordföranden föreslår att i koncernens aprilrapport görs tillägg på sid 4; Jämförelsen görs mot de budgetar som fastställdes av respektive bolagsstyrelse i slutet av 2013 och i början av Beslutsgång Ordföranden föreslår att aprilrapport, som är en rapport över ekonomi och verksamhet under årets första fyra månader 2014 samt en prognos för hela året, för respektive dotterbolag i Spinnerskankoncernen och för koncernen som helhet, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen med följande ändringar: - Under Uppföljning av uppdrag för Marks Fastighets AB ska uppfyllnad av uppdrag markeras som Helt istället för Delvis. I texten görs tillägget att Utifrån inkomna förfrågningar har Marks Fastighets AB kunnat uppfylla efterfrågat lokalbehov. - I koncernens rapport görs tillägg på sid 4 (kursiv stil); Jämförelsen görs mot de budgetar som fastställdes av respektive bolagsstyrelse i slutet av 2013 och i början av Ordföranden föreslår att Vd Magnus Hjelmgren ombesörjer att material som Marks Fastighets AB har, som kan användas för presentation av projektet att skapa kontorslokaler i Rydalsfastigheten, mejlas till ledamöter och övriga som kallats till dagens styrelsemöte. Styrelsen beslutar enligt förslagen.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(18) 31/2014 Lägesrapport konsolideringsplan :s beslut. Arbetet med konsolideringsplan för Spinnerskankoncernen fortsätter och ny lägersrapport redovisas vid mötet i juni. Ärendet Styrelsen i gav vid styrelsemöte verkställande direktören i uppdrag att ta fram en plan för koncernens långsiktiga konsolidering. Ett första utkast till en sådan plan, framtagen i samarbete med bolagets revisor, presenterades vid styrelsemötet Vid nästkommande styrelsemöte fick verkställande direktören i uppdrag att; - Förtydliga konsolideringsplanen - Redogöra för konsekvenserna av omläggning av lån - Skapa en prioritetsordning Vid styrelsemötet redovisades en lägesrapport. Dagens sammanträde Redovisningschef Martin Svenhed ger en lägesrapport för konsolideringsplanen. I frågan om omläggning av interna lån till externa lån informerar Anette Jansson att det har lämnats ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Innebörden av detta förhandsbesked är, något förenklat, att ränta som ett kommunalt bolag betalar till kommunen inte är avdragsgill om finansiering istället hade kunnat ske genom tillskott av kommunen. Från Sveriges riksdag ges signalen att på sikt ska inga räntekostnader vara avdragsgilla, vare sig interna eller externa, istället ska bolagsskatten sänkas. I frågan om reversering av koncernbidrag och aktieägartillskott när överavskrivningar i Mark Kraftvärme AB måste upplösas, pågår kontroll av regelverk gällande i första hand återbetalning av aktieägartillskott. När det gäller interna fordringar och skulder finns inget nytt att rapportera. Anette Jansson gör en presentation om vilka förutsättningar som finns för att göra värdeöverföringar från Marks Bostads AB. Enligt begränsningsregeln får inte värdeöverföringen vara högre än ränta på aktiekapitalet som beräknas utifrån statslåneräntan föregående år + 1 %. Undantag från regeln gäller vid avyttring av fastighet, då kan halva nettoöverskottet delas ut, samt vid överföring som används inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(18) En närmare redovisning görs av vad som avses med kommunens bostadsförsörjningsansvar. En sådan utdelning som först lämnas från Marks Bostads AB till Spinnerskan, måste sedan lämnas vidare till Marks kommun. När det gäller frågan om avkastningskrav för bolagen menar Martin Svenhed att det bör klargöras om det gäller avkastning på eget kapital eller eget kapital justerat utifrån övervärde på fastigheterna. I frågan om omdisponering av eget kapital till aktiekapital finns inget nytt att redovisa. Beslutsgång Ordföranden föreslår att arbetet med konsolideringsplan för Spinnerskankoncernen fortsätter och att ny lägesrapport redovisas vid mötet i juni. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(18) 32/2014 Fråga om justerade protokoll till Spinnerskans styrelsemöten :s beslut. För ärenden som behandlas i Spinnerskans styrelse och som grundas på beslut i dotterbolagens styrelser ska justerat protokoll från dotterbolagets styrelse finnas tillgängligt innan beslut i ärendet fattas av Spinnerskans styrelse. Ärendet Beslut i Spinnerskans styrelse grundas ofta på beslut i dotterbolagens styrelser. Ärendet avser frågan om justerade protokoll från dotterbolagens styrelser bör finnas när Spinnerskan behandlar sådana ärenden. Dagens sammanträde Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet. Före beslut i såväl kommunstyrelsen som i Spinnerskan ska ärenden behandlas i nämnd/dotterbolags styrelse. För ärenden i kommunstyrelsen gäller att beslut i ärendet ska dokumenteras i form av justerat protokollfört beslut innan kommunstyrelsen fattar slutligt beslut i frågan. För Spinnerskan gäller en muntlig rapport i den mån styrelsen fattar beslut som avviker från den inlämnade arbetsmaterialet. För vissa formella ärenden krävs dock protokollförda och justerade beslut från dotterbolagens styrelser innan beslut fattas i Spinnerskans styrelse. Denna rutin ger en otydlighet och osäkerhet. Redan idag behandlar dotterbolagens styrelser de ärenden som sedan ska behandlas vid Spinnerskans styrelsemöte innan Spinnerskans möte. Vad som saknas i flera fall är ett protokollfört och justerat beslut. Ofta hålls dotterbolagens styrelsemöten i nära anslutning till Spinnerskans styrelsemöte. I dessa fall krävs omedelbar justering, ett förfarande som inte är ovanligt för nämnderna. Styrelsen diskuterar frågan; det blir ofta ont om tid mellan bolagens styrelsemöten och mötet i Spinnerskan. Haleh Lindqvist föreslår att mötestiderna för Spinnerskan ses över och att man undersöker möjligheten att flytta fram mötesdagen. Beslutsgång Ordföranden föreslår att för ärenden som behandlas i Spinnerskans styrelse och som grundas på beslut i dotterbolagens styrelser ska justerat protokoll från dotterbolagets styrelse finnas tillgängligt innan beslut i ärendet fattas av Spinnerskans styrelse. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(18) 33/2014 Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB :s beslut. Ombudet vid bolagsstämman för Mark Kraftvärme AB får instruktion att fastställa det av kommunfullmäktige , 40, reviderade ägardirektivet samt den av kommunfullmäktige , 40, reviderade bolagsordningen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Tomas Johansson Ordförande Christopher Thorsson Justerande Ärendet har, i samband med Marks kommuns antagande av Bredbandsstrategi i mars 2013, fått uppdraget att utreda förutsättningarna kring kanalisation och fiberkabel med bredband till invånare och företagare. Utredningen resulterade i att verksamheten överförs till Mark Kraftvärme AB, vilket kräver ändringar i bolagets bolagsordning och ägardirektiv. En ändring av bolagsordningen är även motiverad för att säkerställa att Mark Kraftvärme AB blir leverantör till Marks kommun av de tjänster som den överförda verksamheten omfattar. Förändring av bolagsordning och ägardirektiv fastställs på bolagets bolagstämma. Instruktion till ägarens ombud vid stämman ska ges av Spinnerskan i Mark AB. Dagens sammanträde Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet. Beslut om överföring av den aktuella verksamheten till Mark Kraftvärme AB och beslut om därtill hörande förändringar i bolagsordning och ägardirektiv fattades av kommunfullmäktige , 40. Nedan redovisas en sammanfattning av den tjänsteskrivelse som låg till grund för beslutet. Förändring av bolagsordning och ägardirektiv med anledning av att ny verksamhet tillförs Mark Kraftvärme AB En lägesrapport av ovan nämnda utredning redovisades vid styrelsemöte i Spinnerskan , 43. Vid mötet fattades följande beslut: Utredningen om försäljning av kommunens fiberkabel, kanalisation och därtill hörande utrustning ska överlämnas till kommunstyrelsen för skyndsam hantering. Projektet ska ha en affärsmässighet och den ekonomiska affärsplanen ska följas upp genom separat redovisning.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(18) Den i utredningen redovisade affärsplanen har därefter kompletterats med treårsplan med en resultatprognos. Enligt denna redovisas en förlust första året på 1,1 mnkr, men överskott år två och tre på 0,2 mnkr respektive 0,3 mnkr. Om en ny verksamhet tillförs till MKVAB måste bolagsordningen revideras vad gäller föremålet och syftet med bolagets verksamhet. Även ägardirektivet behöver revideras vad gäller verksamhetens inriktning. Utgående från kommunens bredbandsstrategi ska MKVAB genom affärsenheten Marknet: Utveckla och integrera en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Marks kommun. Säkerställa att kommunens medborgare och näringsliv får tillgång till säkra leveranser. Möjliggöra för olika marknadsaktörer att få tillgång till nät inom kommunen samt bedriva därmed förenlig verksamhet. MKVAB ska genom affärsenheten Marknet även anlägga, förvärva, äga, förvalta, utveckla och avveckla anläggningar/fastigheter för elektronisk kommunikation. Inom ramen för detta ska verksamheten hålla sig till den del av värdekedjan som inte direkt konkurrerar med kommunikationsoperatörer eller andra tjänsteleverantörer på marknaden. Verksamheten ska i huvudsak koncentreras till kanalisation och svartfiber och där det är tillämpligt även sälja kapacitetstjänster som möjliggör datakommunikation. Förslag till reviderad bolagsordning och ägardirektiv har tagits fram med beaktande av detta. Förändring av bolagsordning för att säkerställa att Mak Kraftvärme AB blir leverantör till Marks kommun av de tjänster som den överförda verksamheten omfattar. I utredningen redovisas även förslag till förändring i bolagsordningen men anledning av att Marks kommun kommer att behöva köpa in tjänster som ligger i den verksamhet som överförs till Mark Kraftvärme AB. Vid inköp av tjänster gäller att upphandling ska ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Genom en lagändring 2013 i LOU (2 kap. 10 a ) anses dock avtal mellan kommunen och ett bolag inte som ett kontrakt enligt LOU om kontroll- och verksamhetskriterierna, de s.k. Teckalkriterierna, är uppfyllda. Det krävs då att den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över bolaget som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning (kontrollkriteriet) samt att bolaget bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den myndighet som kontrollerar den (verksamhetskriteriet). Relationen mellan parterna anses då som intern och upphandling enligt LOU behöver inte ske. För att kontroll- och verksamhetskriterierna ska vara uppfyllda mellan kommunen och MKVAB behöver några ändringar ske i bolagsordningen för MKVAB på så sätt att bolagsstämman får mer att besluta om samtidigt som bolagsstyrelsens behörighet minskar. Om detta genomförs kommer även MKVAB kunna göra inköp av kommunen utan upphandling. Detta har diskuterats generellt inom Spinnerskankoncernen och beslutade den 5 december 2013, 50, att till kommunstyrelsen överlämna frågan om ändringar i bolagsordning med anledning av de nya reglerna i LOU.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(18) Intresset för både kommunen och MKVAB av att kunna göra dessa koncerninterna köp är så stort att det motiverar att bolagsordningen ändras. Förslaget till reviderad bolagsordning har därför utformats så att Teckalkriterierna ska vara uppfyllda. Utformningen har skett utifrån vad som anges i förarbetena (prop. 2011/12:106) till lagändringen, Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) cirkulär 12:50 samt de förslag som SKL under 2013 har gett på formuleringar i kommunala bolagsordningar utifrån Teckalundantaget. Ändringarna innebär att bolagsstämman har att fatta beslut som är av mer principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sådana beslut ska sedan tidigare lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande innan beslut fattas och nu blir det bolagsstämman istället för styrelsen som fattar beslutet. Ytterligare några större beslut anges uttryckligen att de ska fattas av bolagsstämman, såsom fastställande av budget för verksamheten och köp över en viss angiven summa. Vidare behöver det i bolagsordningen anges att MKVAB ska utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutade , 40: Mark Kraftvärme AB ska genom affärsenheten Marknet, utifrån kommunens bredbansstrategi, utveckla och integrera en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Marks kommun samt säkerställa att kommunens medborgare och näringsliv får tillgång till säkra leveranser. Kommunens kanalisation, fiber och därtill hörande utrustning exklusive kommunikationsutrustning som finns inom förvaltningsbyggnader avsedd för sammankoppling av datorer till centrala system överlåts till Mark Kraftvärme AB. Överlåtelsen ska ske till bokfört värde. Mark Kraftvärme AB ska inom ramen för bolaget skapa en tydligt avskild affärsenhet benämnd Marknet. Affärsenheten ska särredovisas genom egen intern resultat- och balansräkning. Affärsenheten skapar ett tydligt "varumärke" inom ramen för Mark Kraftvärme AB. Förslag till reviderad bolagsordning för Mark Kraftvärme AB antas. Instruktion till styrelsen i att ge instruktion till dess ombud vid bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB att fastställa den av kommunfullmäktige nu reviderade bolagsordningen. Förslag till reviderat ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB antas. Instruktion till styrelsen i att ge instruktion till dess ombud vid bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB att fastställa det av kommunfullmäktige nu reviderade ägardirektivet. Beslutsgång Ordföranden föreslår att ombudet vid bolagsstämman i Mark Kraftvärme AB får instruktion att fastställa det av kommunfullmäktige , 40, reviderade ägardirektivet samt den av kommunfullmäktige , 40, reviderade bolagsordningen. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(18) 34/2014 Övriga frågor :s beslut. I frågan om resultatredovisning för Mark Kraftvärme AB får Anette Jansson i uppdrag att förtydliga redovisningen vad gäller bokslutsdispositioner. Dagens sammanträde Barbro Petersson lyfter frågan om redovisning av bokslutsdispositioner för framförallt Mark Kraftvärme AB. Lars-Olof Sandberg menar att årsredovisningen ofta fokuserar på siffran längst ner på resultaträkningen. Genom bokslutsdispositioner har resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt försämrats för Mark Kraftvärme AB, vilket medborgare har reagerat över. Ordföranden föreslår att Anette Jansson genom omvärldsbevakning undersöker hur man gör i andra organisationer för att tydliggöra vad som är verksamhetens resultat och vad som är bokslutsdispositioner. Barbro Petersson lyfter frågan om bostäder för flyktingar. I Göteborg har man, enligt Barbro Petersson, ett system där flyktingar får var 10:e lägenhet som är ledig, vilket skapar en fördelning mellan olika bostadsområden i Göteborg. Hur gör Marks Bostads AB när det gäller flyktingar? Vd Magnus Hjelmgren menar att kösystemet i Marks Bostads AB skapar en bra fördelning i Marks kommun. Haleh Lindqvist anser att det finns en koncentration av flyktingar inom vissa områden i Marks kommun, vilket i sin tur skapar påfrestningar för t ex skolan. Det är inte enbart Marks Bostads AB som erbjuder lägenheter i kommunen, men bolaget är ledande i processen att erbjuda lägenheter till flyktingar. Magnus Hjelmgren menar att det i huvudsak görs en bra fördelning och att innan förändringar ska göras så bör det finnas underlag som visar hur kösystemet fungerar. Lo Göthberg Larsson och Barbro Petersson återkopplade till diskussionen som fördes i samband med konsolideringsplanen som innebär att Marks Bostads AB lämnar utdelning till. lämnar sedan utdelningen vidare till Marks kommun i syfte att användas för sociala satsningar inom bostadsområden.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(18) Beslutsgång Ordföranden föreslår i frågan om resultatredovisning för Mark Kraftvärme AB att Anette Jansson får i uppdrag att förtydliga redovisningen vad gäller bokslutsdispositioner. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(18) 35/2014 Presentation om förutsättningar för produktion av solenergi Ärendet Lars-Olof Sandberg, ordförande i Mark Kraftvärme AB, har uttryckt önskemål att få presentera förutsättningar för produktion av solenergi. Dagens sammanträde Lars-Olof Sandberg, ordförande i Mark Kraftvärme AB, gör en presentation om förutsättningar för produktion av solenergi. I presentationen redovisas frågor om export och import av el, vatten- och vindkraft mm. Lars-Olof Sandberg menar att solenergi är intressant på sikt.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(18) 36/2014 Nästa sammanträde Nästa sammanträde är den 18 juni 2014, kl ca. Lokalen är Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2013-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.25 Beslutande M Tomas Johansson S Barbro Petersson C KD S Anders Andersson Ola Andreasson Christopher

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB 2015-09-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB 2015-09-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 09.00 11.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson MBP MP S S Henry Sandahl kl. 09.00-10.40 37-40 Lo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Spinnerskan i Mark AB 2013-12-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Spinnerskan i Mark AB 2013-12-05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.25 Beslutande M Tomas Johansson S Lisa Dahlberg MP Lo Göthberg Larsson kl. 9.15 11.25, 46-53 Ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Spinnerskan i Mark AB 2014-10-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Spinnerskan i Mark AB 2014-10-23 Plats och tid Kvarnen i Hyssna, klockan 13.00 15.15 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.55 Beslutande M Margareta Lövgren FP Per-Elof Isaksson MBP S S Henry Sandahl Lisa Dahlberg Pauli Kuitunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB 2014-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB 2014-03-05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.10 Beslutande M Tomas Johansson S C Christopher Thorsson Anders Andersson MP S Lo Göthberg Larsson David

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.15 Beslutande M Rolf Skarin C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Spinnerskan i Mark AB 2012-03-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Spinnerskan i Mark AB 2012-03-01 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 11:30 Beslutande (M) Tomas Johansson (M) Margareta Lövgren (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2015-06-08. Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2015-06-08. Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18. Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.10 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik, ordförande C MBP S Tommy Västerteg Henry Sandahl Göran Andersson S Ann-Christine

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.50 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Spinnerskan i Mark AB 2015-03-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Spinnerskan i Mark AB 2015-03-03 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.55 Beslutande M Tomas Johansson S C MP Barbro Petersson Anders Andersson Lo Göthberg Larsson S Lisa Dahlberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 20.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13:30-15:55 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 19.15 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Odd Malmberg. Mai Andersson, revisor 16.00-16.35, 18-20

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Odd Malmberg. Mai Andersson, revisor 16.00-16.35, 18-20 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.30 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Odd Malmberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 Plats och tid Beslutande Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 M C FP S Ann Iberius-Orrvik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 17.00 19.05 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik, ordförande C MBP S Tommy Västerteg Henry Sandahl Göran Andersson S Ann-Christine

Läs mer

Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna klockan 17.00 19.30 Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.50 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 17.30 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.15-17.30, beslutande: 48-58 M Rolf Skarin beslutande: 44-47 C Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14) 2012-10-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14) 2012-10-16 Plats och tid Rydal, klockan 16.00 18.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) 2009-10-13. Ingvar Larsson Paul Brusk

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) 2009-10-13. Ingvar Larsson Paul Brusk Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Strömmarummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00-17.00 ande S Göran Andersson, ordförande C Kent Persson, vice ordförande S Bernt Andersson S FP Ingvar Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 22 mars 2013 kl. 9.00 11.20 Tomas Kronståhl (S), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Gunnar Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

M Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander

M Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander M Kraftvärme 2014-02-13 Pkts och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene, kl 15.00-17.: Beslutande Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander Bengt

Läs mer

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Plats och tid Blomsdals Örtagård, Öxabäck klockan 18.30-20.50 Beslutande M Kerstin Weimman-Lindén C Mona Stenström FP Ola Hugerth, tjänstgör för Bernt Spetz KD Inga-Maj Krüger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

B Krafivdrme. Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Styrelsesammanträde. Förteckning över protokollets ärenden. 33 Val av justerare

B Krafivdrme. Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Styrelsesammanträde. Förteckning över protokollets ärenden. 33 Val av justerare Kraftvärme Sammanträdesdatum 2014-06-11 B Krafivdrme Sammanträdeadatum 2014-06-11 2(6) Förteckning över protokollets ärenden Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene, kl 16.00-18.25 Beslutande

Läs mer

M Rolf Skarin MBP Lennart Svensson FP Börje Frisk S Odd Malmberg S Tony Ragnarsson kl. 16.00 17.15

M Rolf Skarin MBP Lennart Svensson FP Börje Frisk S Odd Malmberg S Tony Ragnarsson kl. 16.00 17.15 Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.40 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik, ordförande C MBP S Tommy Västerteg Henry Sandahl Göran Andersson S Ann-Christine

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 1 [12] Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses justera Martin Johansen, ordförande Lars Thorsson, ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 april 2014 kl. 08.30 10.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD

Läs mer

(L Lar s^olof-sjandb erg^

(L Lar s^olof-sjandb erg^ M Kraftvärme Styrelsesammanträde Sammanträdes datum 2014-03-13 Plats och tid Beslutande Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene, kl 15.00-17.00 Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson RolfWallerdal

Läs mer

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter Bolagsordning för Vara Industrifastigheter AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Fastställd av KF 1998-12-14 24/98:2 Justerat av KF 2002-12-16 23/02:2 att gälla från 2003 Godkänd av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Valnämnden Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Valnämnden Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 15.30 16.05 Beslutande MBP C FP KD MP MBP S V MOD SD Lennart Svensson, tjänstgör för Kerstin Weimman- Lindén(M)

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (12) 2014-09-09. Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (12) 2014-09-09. Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18. Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Beslutande M Rolf Skarin FP Bernt Spetz, ordförande kl. 17.00-18.20, 79-85 S Göran Andersson S Ann-Christine

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Protokollet anslås på www.libo.se

Protokollet anslås på www.libo.se TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: 15.00 16.15 Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Kurt Scharnke Bengt Storbacka Övriga: Stefan Eriksson, vvd Gerd

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02 27 (33) 183 REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING FÖR LYSEKILS HAMN AB Dnr: LKS 2014-477 Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 29 februari 2016 kl. 14.30 16.10 Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Harald Hjalmarsson

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 72 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning VaraNet AB 2011-10-26 Innehållsförteckning

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272)

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(1) 93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna klockan 15.30-16.40 Beslutande M - MBP Lennart Svensson tjänstgör för Kerstin Weimman-Lindén (M), klockan 16.00-16.40, 13-15

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2016

Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2016 Diarenummer: 0096/16 Handläggare: Håkan Spjuth Tel: 031-368 54 60 E-post: hakan.spjuth@gshab.goteborg.se Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2016 Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB Bilaga G Styrelsen 2016-12-19 1 Diarienummer: 0106/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Läs mer

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S)

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S) Kommunstyrelsen 2015-05-18 1(5) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 17:30 18.05 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen... 2 2. Föremålet

Läs mer

Jan Sahlin, ordf. Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Björn Pettersson Bengt Storbacka. Stefan Eriksson, VD Gerd Sköld Ylikoski, ekonomichef

Jan Sahlin, ordf. Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Björn Pettersson Bengt Storbacka. Stefan Eriksson, VD Gerd Sköld Ylikoski, ekonomichef EALAB Fastigheter i Linde AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum: 2012-0441 Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: 13.00 15.00 Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Björn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14) 2015-10-20. Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 17.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14) 2015-10-20. Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 17. Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 17.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik, ordförande M MBP S Rolf Skarin Henry Sandahl Göran Andersson S Ann-Christine

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S) Sida Plats och tid Stora Vetteberget kl 08:30 10.20 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-06-30 09:00 Paragrafer 13-26 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Tommy Västerteg Henry Sandahl Göran Andersson Ann-Christine Asp. go 1%/ uppsättande 20/?-03'/3 nedtagande 20/7'03' 06. Kommunledningskontoret

Tommy Västerteg Henry Sandahl Göran Andersson Ann-Christine Asp. go 1%/ uppsättande 20/?-03'/3 nedtagande 20/7'03' 06. Kommunledningskontoret 14:. V.:..- - é 5% Mark Plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (23) Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00-18.30 Beslutande M C MBP S S Ann Iberius-Orrvik, ordförande Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S) Sida Plats och tid Lilla Tjörnsalen kl. 13:30 15.15 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset den 22 december 2016 Paragrafer 50-62 Underskrifter Sekreterare Ordförande

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande.

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande. Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35 ande Lennart Palm (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Christina Hardyson, sekreterare

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Sammanträdesdatum 7 Plats och tid Björken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-10.30 ande Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bengt Ferm, ej tjänstgörande ersättare Stig Andreasson, ej tjänstgörande ersättare Kjell Evertsson, ej tjänstgörande ersättare

Bengt Ferm, ej tjänstgörande ersättare Stig Andreasson, ej tjänstgörande ersättare Kjell Evertsson, ej tjänstgörande ersättare Styrelsesammanträde 2011-06-16 1 (6) Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene, kl 15.00-18.15 Beslutande Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley Rolf Wallerdal Anita

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 30-34 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.30 16.35 Beslutande Övriga deltagare Daniel Bäckström (C) Margareta Bäckström (C), suppleant Dag Rogne (C) Ulrika Simonsson (M) Jan Norlin

Läs mer