SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson Ej tjänstgörande ersättare MP Lo Göthberg Larsson Övriga närvarande Erik Arnell (M), ordförande Marks Bostads AB Bror-Eric Johansson (S), vice ordförande Marks Bostads AB Lars-Olof Sandberg (MP), ordförande Mark Kraftvärme AB Göran Andersson (S), vice ordförande Marks Fastighets AB Haleh Lindqvist, verkställande direktör Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB kl , Magnus Hjelmgren, verkställande direktör Marks Bostads AB och Marks Fastighets AB Anette Jansson, redovisningsekonom Martin Svenhed, redovisningschef Tomas Persson, ekonomisekreterare Utses att justera Christopher Thorsson Justeringens plats Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare Tomas Persson Ordförande Tomas Johansson Justerande Christopher Thorsson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(18) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags Uppsättande Förvaringsplats för Protokollet Kommunledningskontoret Datum för anslags nedtagande Underskrift

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(18) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning 27 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut 28 Aprilrapport för 29 Aprilrapport för dotterbolagen i Spinnerskankoncernen 30 Lägesrapport konsolideringsplan 31 Fråga om justerade protokoll till Spinnerskans styrelsemöten 32 Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB 33 Övriga frågor 34 Presentation om produktion av solenergi 35 Nästa sammanträde 36

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(18) 27/2014 Fastställande av dagordning Dagens sammanträde Den inför mötet utskickade dagordningen fastställs med tillägget att beslut om aprilrapport delas upp i ett beslut gällande moderbolagets rapport och ett beslut gällande övriga bolag och koncernen. Under övriga frågor diskuteras resultatredovisning för Mark Kraftvärme AB och Marks Bostads AB:s utbud av lägenheter till flyktingar.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(18) 28/2014 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut :s beslut Protokollet från den 5 mars 2014 läggs till handlingarna. Dagens sammanträde Ordföranden informerar att sammanträdesprotokollet från den 5 mars 2014 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; Beslutsgång Ordföranden föreslår att protokollet från den 5 mars 2014 läggs till handlingarna. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(18) 29/2014 Aprilrapport för, moderbolaget i koncernen :s beslut. Aprilrapport, som är en rapport över ekonomi och verksamhet under årets första fyra månader 2014 samt en prognos för hela året, för Spinnerskan i Mark AB, moderbolaget i koncernen, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendet Ett förslag på aprilrapport, som är en rapport över ekonomi och verksamhet under årets första fyra månader 2014 samt en prognos för hela året, för, moderbolaget i koncernen, har skickats till styrelsen inför dagens möte. Dagens sammanträde Anette Jansson presenterar siffermaterialet för, som är koncernens moderbolag. Kostnaderna har minskat med 200 tkr jämfört med motsvarande period Prognosen beräknas bli tkr bättre jämfört med 2013, vilket har sin förklaring i lägre räntekostnader till Marks kommun. Räntan utgår från Stibor med ett tillägg på 1,09 %, för att därigenom få samma räntenivå som övriga bolag. Beslutsgång Ordföranden föreslår att aprilrapport, som är en rapport över ekonomi och verksamhet under årets första fyra månader 2014 samt en prognos för hela året, för, moderbolaget i koncernen, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(18) 30/2014 Aprilrapport för dotterbolagen i Spinnerskankoncernen och för koncernen som helhet :s beslut. Aprilrapport, som är en rapport över ekonomi och verksamhet under årets första fyra månader 2014 samt en prognos för hela året, för respektive dotterbolag i Spinnerskankoncernen och för koncernen som helhet, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen med följande ändringar: - Under Uppföljning av uppdrag för Marks Fastighets AB ska uppfyllnad av uppdrag markeras som Helt istället för Delvis. I texten görs tillägget att Utifrån inkomna förfrågningar har Marks Fastighets AB kunnat uppfylla efterfrågat lokalbehov. - I koncernens rapport görs tillägg på sid 4 (kursiv stil); Jämförelsen görs mot de budgetar som fastställdes av respektive bolagsstyrelse i slutet av 2013 och i början av Vd Magnus Hjelmgren ombesörjer att material som Marks Fastighets AB har, som kan användas för presentation av projektet att skapa kontorslokaler i Rydalsfastigheten, mejlas till ledamöter och övriga som kallats till dagens styrelsemöte. Ärendet Ett förslag på aprilrapport, som är en rapport över ekonomi och verksamhet under årets första fyra månader 2014 samt en prognos för hela året, för respektive dotterbolag i Spinnerskankoncernen och för koncernen som helhet, har skickats till styrelsen inför dagens möte. Dagens sammanträde Vd Magnus Hjelmgren presenterar Marks Bostads AB:s aprilrapport. Byggnationerna har inte riktigt nått målet på 20 lägenheter per år, men det är klart med nybyggnation av 32 lägenheter på Grovaliden som påbörjas under augusti månad. Resultatet för perioden är tkr, prognosen för helåret är tkr före bokslutsdispositioner och skatt. Den ekonomiska situationen gör det möjligt att öka underhållet av fastigheterna. Ett projekt som pågår är att ansluta samtliga lägenheter till fibernätet. Vd Bengt-Allan Frost presenterar Mark Kraftvärme AB:s aprilrapport. Både intäkter och kostnader har varit lägre under perioden jämfört med samma period Resultatet för perioden är tkr, prognosen för helåret är 617 tkr före bokslutsdispositioner och skatt. Vd Magnus Hjelmgren presenterar Marks Fastighets AB:s aprilrapport. Länsstyrelsen lämnar 480 tkr i bidrag till underhåll av fasaden på Rydalsfastigheten. Det pågår förhandling med Hafa Bathroom Group om fortsatt uthyrning av

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(18) lokalerna. Resultatet för perioden är 304 tkr, prognosen för helåret är 345 tkr före bokslutsdispositioner och skatt. I samband med rapporteringen meddelar Magnus Hjelmgren att styrelsen i Marks Fastighets AB beslutat om ändringar i bolagets aprilrapport. Under Uppföljning av uppdrag ska uppfyllnad av uppdrag markeras som Helt istället för Delvis. I texten görs tillägget att Utifrån inkomna förfrågningar har Marks Fastighets AB kunnat uppfylla efterfrågat lokalbehov. Göran Andersson lyfter frågan om kontorslokaler i Rydalsfastigheten. Marks Fastighets AB behöver ha ett besked helst före sommaren om Marks kommun vill ha kontorslokaler i Rydal. Vd Haleh Lindqvist informerar att processen har tagit lång tid, eftersom alla berörda ska få framföra sina åsikter. Det behövs också ett stöd från de politiska nämnderna. Barbro Petersson efterfrågar material som kan presenteras för partigrupperna. Magnus Hjelmgren har material som kan mejlas till ledamöterna i Spinnerskan. Redovisningschef Martin Svenhed presenterar koncernens sammanlagda helårsprognos med bokslutsdispositioner. Ordföranden föreslår att i koncernens aprilrapport görs tillägg på sid 4; Jämförelsen görs mot de budgetar som fastställdes av respektive bolagsstyrelse i slutet av 2013 och i början av Beslutsgång Ordföranden föreslår att aprilrapport, som är en rapport över ekonomi och verksamhet under årets första fyra månader 2014 samt en prognos för hela året, för respektive dotterbolag i Spinnerskankoncernen och för koncernen som helhet, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen med följande ändringar: - Under Uppföljning av uppdrag för Marks Fastighets AB ska uppfyllnad av uppdrag markeras som Helt istället för Delvis. I texten görs tillägget att Utifrån inkomna förfrågningar har Marks Fastighets AB kunnat uppfylla efterfrågat lokalbehov. - I koncernens rapport görs tillägg på sid 4 (kursiv stil); Jämförelsen görs mot de budgetar som fastställdes av respektive bolagsstyrelse i slutet av 2013 och i början av Ordföranden föreslår att Vd Magnus Hjelmgren ombesörjer att material som Marks Fastighets AB har, som kan användas för presentation av projektet att skapa kontorslokaler i Rydalsfastigheten, mejlas till ledamöter och övriga som kallats till dagens styrelsemöte. Styrelsen beslutar enligt förslagen.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(18) 31/2014 Lägesrapport konsolideringsplan :s beslut. Arbetet med konsolideringsplan för Spinnerskankoncernen fortsätter och ny lägersrapport redovisas vid mötet i juni. Ärendet Styrelsen i gav vid styrelsemöte verkställande direktören i uppdrag att ta fram en plan för koncernens långsiktiga konsolidering. Ett första utkast till en sådan plan, framtagen i samarbete med bolagets revisor, presenterades vid styrelsemötet Vid nästkommande styrelsemöte fick verkställande direktören i uppdrag att; - Förtydliga konsolideringsplanen - Redogöra för konsekvenserna av omläggning av lån - Skapa en prioritetsordning Vid styrelsemötet redovisades en lägesrapport. Dagens sammanträde Redovisningschef Martin Svenhed ger en lägesrapport för konsolideringsplanen. I frågan om omläggning av interna lån till externa lån informerar Anette Jansson att det har lämnats ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Innebörden av detta förhandsbesked är, något förenklat, att ränta som ett kommunalt bolag betalar till kommunen inte är avdragsgill om finansiering istället hade kunnat ske genom tillskott av kommunen. Från Sveriges riksdag ges signalen att på sikt ska inga räntekostnader vara avdragsgilla, vare sig interna eller externa, istället ska bolagsskatten sänkas. I frågan om reversering av koncernbidrag och aktieägartillskott när överavskrivningar i Mark Kraftvärme AB måste upplösas, pågår kontroll av regelverk gällande i första hand återbetalning av aktieägartillskott. När det gäller interna fordringar och skulder finns inget nytt att rapportera. Anette Jansson gör en presentation om vilka förutsättningar som finns för att göra värdeöverföringar från Marks Bostads AB. Enligt begränsningsregeln får inte värdeöverföringen vara högre än ränta på aktiekapitalet som beräknas utifrån statslåneräntan föregående år + 1 %. Undantag från regeln gäller vid avyttring av fastighet, då kan halva nettoöverskottet delas ut, samt vid överföring som används inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(18) En närmare redovisning görs av vad som avses med kommunens bostadsförsörjningsansvar. En sådan utdelning som först lämnas från Marks Bostads AB till Spinnerskan, måste sedan lämnas vidare till Marks kommun. När det gäller frågan om avkastningskrav för bolagen menar Martin Svenhed att det bör klargöras om det gäller avkastning på eget kapital eller eget kapital justerat utifrån övervärde på fastigheterna. I frågan om omdisponering av eget kapital till aktiekapital finns inget nytt att redovisa. Beslutsgång Ordföranden föreslår att arbetet med konsolideringsplan för Spinnerskankoncernen fortsätter och att ny lägesrapport redovisas vid mötet i juni. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(18) 32/2014 Fråga om justerade protokoll till Spinnerskans styrelsemöten :s beslut. För ärenden som behandlas i Spinnerskans styrelse och som grundas på beslut i dotterbolagens styrelser ska justerat protokoll från dotterbolagets styrelse finnas tillgängligt innan beslut i ärendet fattas av Spinnerskans styrelse. Ärendet Beslut i Spinnerskans styrelse grundas ofta på beslut i dotterbolagens styrelser. Ärendet avser frågan om justerade protokoll från dotterbolagens styrelser bör finnas när Spinnerskan behandlar sådana ärenden. Dagens sammanträde Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet. Före beslut i såväl kommunstyrelsen som i Spinnerskan ska ärenden behandlas i nämnd/dotterbolags styrelse. För ärenden i kommunstyrelsen gäller att beslut i ärendet ska dokumenteras i form av justerat protokollfört beslut innan kommunstyrelsen fattar slutligt beslut i frågan. För Spinnerskan gäller en muntlig rapport i den mån styrelsen fattar beslut som avviker från den inlämnade arbetsmaterialet. För vissa formella ärenden krävs dock protokollförda och justerade beslut från dotterbolagens styrelser innan beslut fattas i Spinnerskans styrelse. Denna rutin ger en otydlighet och osäkerhet. Redan idag behandlar dotterbolagens styrelser de ärenden som sedan ska behandlas vid Spinnerskans styrelsemöte innan Spinnerskans möte. Vad som saknas i flera fall är ett protokollfört och justerat beslut. Ofta hålls dotterbolagens styrelsemöten i nära anslutning till Spinnerskans styrelsemöte. I dessa fall krävs omedelbar justering, ett förfarande som inte är ovanligt för nämnderna. Styrelsen diskuterar frågan; det blir ofta ont om tid mellan bolagens styrelsemöten och mötet i Spinnerskan. Haleh Lindqvist föreslår att mötestiderna för Spinnerskan ses över och att man undersöker möjligheten att flytta fram mötesdagen. Beslutsgång Ordföranden föreslår att för ärenden som behandlas i Spinnerskans styrelse och som grundas på beslut i dotterbolagens styrelser ska justerat protokoll från dotterbolagets styrelse finnas tillgängligt innan beslut i ärendet fattas av Spinnerskans styrelse. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(18) 33/2014 Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB :s beslut. Ombudet vid bolagsstämman för Mark Kraftvärme AB får instruktion att fastställa det av kommunfullmäktige , 40, reviderade ägardirektivet samt den av kommunfullmäktige , 40, reviderade bolagsordningen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Tomas Johansson Ordförande Christopher Thorsson Justerande Ärendet har, i samband med Marks kommuns antagande av Bredbandsstrategi i mars 2013, fått uppdraget att utreda förutsättningarna kring kanalisation och fiberkabel med bredband till invånare och företagare. Utredningen resulterade i att verksamheten överförs till Mark Kraftvärme AB, vilket kräver ändringar i bolagets bolagsordning och ägardirektiv. En ändring av bolagsordningen är även motiverad för att säkerställa att Mark Kraftvärme AB blir leverantör till Marks kommun av de tjänster som den överförda verksamheten omfattar. Förändring av bolagsordning och ägardirektiv fastställs på bolagets bolagstämma. Instruktion till ägarens ombud vid stämman ska ges av Spinnerskan i Mark AB. Dagens sammanträde Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet. Beslut om överföring av den aktuella verksamheten till Mark Kraftvärme AB och beslut om därtill hörande förändringar i bolagsordning och ägardirektiv fattades av kommunfullmäktige , 40. Nedan redovisas en sammanfattning av den tjänsteskrivelse som låg till grund för beslutet. Förändring av bolagsordning och ägardirektiv med anledning av att ny verksamhet tillförs Mark Kraftvärme AB En lägesrapport av ovan nämnda utredning redovisades vid styrelsemöte i Spinnerskan , 43. Vid mötet fattades följande beslut: Utredningen om försäljning av kommunens fiberkabel, kanalisation och därtill hörande utrustning ska överlämnas till kommunstyrelsen för skyndsam hantering. Projektet ska ha en affärsmässighet och den ekonomiska affärsplanen ska följas upp genom separat redovisning.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(18) Den i utredningen redovisade affärsplanen har därefter kompletterats med treårsplan med en resultatprognos. Enligt denna redovisas en förlust första året på 1,1 mnkr, men överskott år två och tre på 0,2 mnkr respektive 0,3 mnkr. Om en ny verksamhet tillförs till MKVAB måste bolagsordningen revideras vad gäller föremålet och syftet med bolagets verksamhet. Även ägardirektivet behöver revideras vad gäller verksamhetens inriktning. Utgående från kommunens bredbandsstrategi ska MKVAB genom affärsenheten Marknet: Utveckla och integrera en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Marks kommun. Säkerställa att kommunens medborgare och näringsliv får tillgång till säkra leveranser. Möjliggöra för olika marknadsaktörer att få tillgång till nät inom kommunen samt bedriva därmed förenlig verksamhet. MKVAB ska genom affärsenheten Marknet även anlägga, förvärva, äga, förvalta, utveckla och avveckla anläggningar/fastigheter för elektronisk kommunikation. Inom ramen för detta ska verksamheten hålla sig till den del av värdekedjan som inte direkt konkurrerar med kommunikationsoperatörer eller andra tjänsteleverantörer på marknaden. Verksamheten ska i huvudsak koncentreras till kanalisation och svartfiber och där det är tillämpligt även sälja kapacitetstjänster som möjliggör datakommunikation. Förslag till reviderad bolagsordning och ägardirektiv har tagits fram med beaktande av detta. Förändring av bolagsordning för att säkerställa att Mak Kraftvärme AB blir leverantör till Marks kommun av de tjänster som den överförda verksamheten omfattar. I utredningen redovisas även förslag till förändring i bolagsordningen men anledning av att Marks kommun kommer att behöva köpa in tjänster som ligger i den verksamhet som överförs till Mark Kraftvärme AB. Vid inköp av tjänster gäller att upphandling ska ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Genom en lagändring 2013 i LOU (2 kap. 10 a ) anses dock avtal mellan kommunen och ett bolag inte som ett kontrakt enligt LOU om kontroll- och verksamhetskriterierna, de s.k. Teckalkriterierna, är uppfyllda. Det krävs då att den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över bolaget som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning (kontrollkriteriet) samt att bolaget bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den myndighet som kontrollerar den (verksamhetskriteriet). Relationen mellan parterna anses då som intern och upphandling enligt LOU behöver inte ske. För att kontroll- och verksamhetskriterierna ska vara uppfyllda mellan kommunen och MKVAB behöver några ändringar ske i bolagsordningen för MKVAB på så sätt att bolagsstämman får mer att besluta om samtidigt som bolagsstyrelsens behörighet minskar. Om detta genomförs kommer även MKVAB kunna göra inköp av kommunen utan upphandling. Detta har diskuterats generellt inom Spinnerskankoncernen och beslutade den 5 december 2013, 50, att till kommunstyrelsen överlämna frågan om ändringar i bolagsordning med anledning av de nya reglerna i LOU.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(18) Intresset för både kommunen och MKVAB av att kunna göra dessa koncerninterna köp är så stort att det motiverar att bolagsordningen ändras. Förslaget till reviderad bolagsordning har därför utformats så att Teckalkriterierna ska vara uppfyllda. Utformningen har skett utifrån vad som anges i förarbetena (prop. 2011/12:106) till lagändringen, Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) cirkulär 12:50 samt de förslag som SKL under 2013 har gett på formuleringar i kommunala bolagsordningar utifrån Teckalundantaget. Ändringarna innebär att bolagsstämman har att fatta beslut som är av mer principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sådana beslut ska sedan tidigare lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande innan beslut fattas och nu blir det bolagsstämman istället för styrelsen som fattar beslutet. Ytterligare några större beslut anges uttryckligen att de ska fattas av bolagsstämman, såsom fastställande av budget för verksamheten och köp över en viss angiven summa. Vidare behöver det i bolagsordningen anges att MKVAB ska utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutade , 40: Mark Kraftvärme AB ska genom affärsenheten Marknet, utifrån kommunens bredbansstrategi, utveckla och integrera en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Marks kommun samt säkerställa att kommunens medborgare och näringsliv får tillgång till säkra leveranser. Kommunens kanalisation, fiber och därtill hörande utrustning exklusive kommunikationsutrustning som finns inom förvaltningsbyggnader avsedd för sammankoppling av datorer till centrala system överlåts till Mark Kraftvärme AB. Överlåtelsen ska ske till bokfört värde. Mark Kraftvärme AB ska inom ramen för bolaget skapa en tydligt avskild affärsenhet benämnd Marknet. Affärsenheten ska särredovisas genom egen intern resultat- och balansräkning. Affärsenheten skapar ett tydligt "varumärke" inom ramen för Mark Kraftvärme AB. Förslag till reviderad bolagsordning för Mark Kraftvärme AB antas. Instruktion till styrelsen i att ge instruktion till dess ombud vid bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB att fastställa den av kommunfullmäktige nu reviderade bolagsordningen. Förslag till reviderat ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB antas. Instruktion till styrelsen i att ge instruktion till dess ombud vid bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB att fastställa det av kommunfullmäktige nu reviderade ägardirektivet. Beslutsgång Ordföranden föreslår att ombudet vid bolagsstämman i Mark Kraftvärme AB får instruktion att fastställa det av kommunfullmäktige , 40, reviderade ägardirektivet samt den av kommunfullmäktige , 40, reviderade bolagsordningen. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(18) 34/2014 Övriga frågor :s beslut. I frågan om resultatredovisning för Mark Kraftvärme AB får Anette Jansson i uppdrag att förtydliga redovisningen vad gäller bokslutsdispositioner. Dagens sammanträde Barbro Petersson lyfter frågan om redovisning av bokslutsdispositioner för framförallt Mark Kraftvärme AB. Lars-Olof Sandberg menar att årsredovisningen ofta fokuserar på siffran längst ner på resultaträkningen. Genom bokslutsdispositioner har resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt försämrats för Mark Kraftvärme AB, vilket medborgare har reagerat över. Ordföranden föreslår att Anette Jansson genom omvärldsbevakning undersöker hur man gör i andra organisationer för att tydliggöra vad som är verksamhetens resultat och vad som är bokslutsdispositioner. Barbro Petersson lyfter frågan om bostäder för flyktingar. I Göteborg har man, enligt Barbro Petersson, ett system där flyktingar får var 10:e lägenhet som är ledig, vilket skapar en fördelning mellan olika bostadsområden i Göteborg. Hur gör Marks Bostads AB när det gäller flyktingar? Vd Magnus Hjelmgren menar att kösystemet i Marks Bostads AB skapar en bra fördelning i Marks kommun. Haleh Lindqvist anser att det finns en koncentration av flyktingar inom vissa områden i Marks kommun, vilket i sin tur skapar påfrestningar för t ex skolan. Det är inte enbart Marks Bostads AB som erbjuder lägenheter i kommunen, men bolaget är ledande i processen att erbjuda lägenheter till flyktingar. Magnus Hjelmgren menar att det i huvudsak görs en bra fördelning och att innan förändringar ska göras så bör det finnas underlag som visar hur kösystemet fungerar. Lo Göthberg Larsson och Barbro Petersson återkopplade till diskussionen som fördes i samband med konsolideringsplanen som innebär att Marks Bostads AB lämnar utdelning till. lämnar sedan utdelningen vidare till Marks kommun i syfte att användas för sociala satsningar inom bostadsområden.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(18) Beslutsgång Ordföranden föreslår i frågan om resultatredovisning för Mark Kraftvärme AB att Anette Jansson får i uppdrag att förtydliga redovisningen vad gäller bokslutsdispositioner. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(18) 35/2014 Presentation om förutsättningar för produktion av solenergi Ärendet Lars-Olof Sandberg, ordförande i Mark Kraftvärme AB, har uttryckt önskemål att få presentera förutsättningar för produktion av solenergi. Dagens sammanträde Lars-Olof Sandberg, ordförande i Mark Kraftvärme AB, gör en presentation om förutsättningar för produktion av solenergi. I presentationen redovisas frågor om export och import av el, vatten- och vindkraft mm. Lars-Olof Sandberg menar att solenergi är intressant på sikt.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(18) 36/2014 Nästa sammanträde Nästa sammanträde är den 18 juni 2014, kl ca. Lokalen är Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 20.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna 13.30-18.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl 13.30-17.25 90-93 samt 95-97 föredragningsdel M Pär-Erik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-19 30 Fastställda

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-03-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2 1 (10) Protokoll nr 1 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 23 januari 2012 Beslutande: Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Kaj Göransson, styrelseledamot (s)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

RiR 2006:21. Finansförvaltningen i statliga fastighetsbolag

RiR 2006:21. Finansförvaltningen i statliga fastighetsbolag RiR 2006:21 Finansförvaltningen i statliga fastighetsbolag ISBN 91 7086 088 2 RiR 2006:21 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Näringsdepartementet Datum 2006-07-06 Dnr 33-2005-0475

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (35) 2014-12-01 Ks 14. Ägardirektiv 2015 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer