OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB"

Transkript

1 OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (6) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, rum 292 kl Beslutande Olov Zakrisson Ordförande Sören Carlsson Ledamot Catharina Fredriksson Ledamot Patrik Renfors Ledamot Agneta Rönn Adjungerad 6 Birger Svensson Tjänstgörande ersättare Dag Bergentoft Tjänstgörande ersättare Siw Sjöholm Joansson Tjänstgörande ersättare Björn Johansson Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande Göran Wide VD suppleanter och övriga Niklas Thelin Utredare deltagare Per Alm VD dotterbolagen Susanna Shaibu Sekreterare Agneta Rönn Revisor 1-5, 7-12 Underskrifter Sekreterare Susanna Shaibu Paragrafer 1-12 Ordförande Olov Zakrisson Justerande.. Dag Bergentoft Utdragsbestyrkande

2 OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Register Förab 1 Mötets öppnande Förab 2 Val av justerare Förab 2 Fastställande av dagordning Förab 4 Protokoll från föregående möte Förab 5 Information angående fördelning av Förabs kostnader mellan bolagen Förab 6 Årsredovisning 2011 Förab 7 Extern upplåning Förab 8 Diskussion om styrdokument Förab 9 Balanslista Förab 10 Rapporter Förab 11 Utbildningsdag Förab 12 Nästa möte

3 OXELÖSUNDS KOMMUNS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Styrelsen Förab 1 Mötets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. Förab 2 Val av justerare Ordföranden och Dag Bergentoft väljs att justera protokollet. Förab 3 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs efter tillägg av ärendet: Information angående fördelning av Förabs kostnad mellan bolagen. Förab 4 Protokoll från föregående möte Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 OXELÖSUNDS KOMMUNS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Styrelsen Förab 5 Information angående fördelning av Förabs kostnader mellan bolagen Per Alm informerar. Bilaga Förab 6 Årsredovisning 2010 Förslag till årsredovisning 2010 för Oxelösunds kommuns förvaltnings AB (Förab) har arbetats fram. Årsredovisningen ska fastställas av årsstämman den 26 april Årsstämman ska även fatta beslut om vinstutdelning. Styrelsen föreslår kompletteringar i årsredovisningen avseende ägardirektiv och måluppfyllelse och VD:s anställningsform och lön. Beslutsunderlag Förslag till årsredovisning 2010 för Oxelösunds förvaltnings AB. Styrelsens beslut Styrelsen godkänner årsredovisningen med kompletteringar och föreslår årsstämman att fastställa densamma. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 OXELÖSUNDS KOMMUNS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Styrelsen Förab 7 Extern upplåning Förab har idag ett lån hos koncernbanken. Nya skatteregler gör att lån från kommunen inte längre är avdragsgilla. Skattemässigt blir det billigare för bolaget att låna av en extern bank. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Styrelsens beslut 1. Styrelsen uppdrar till Vd i förening med ordförande att för företagets räkning nyupplåna, dvs låna av extern bank, totalt kr, under förutsättning att kommunal borgen beviljas. 2. Styrelsen uppdrar till Vd att lösa lån hos Koncernbanken på kr. Förab 8 Diskussion om styrdokument Gällande styrdokument samt dokument under revidering diskuteras. Förab 9 Balanslista Följande finns på balanslistan 1. Utarbeta en kommungemensam modell/metodik för kommunens, våren 2011 dotterbolagens samt Förabs internkontroll 2. Uppdrag att förbereda en utbildningsdag för nya styrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 OXELÖSUNDS KOMMUNS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Styrelsen Förab 10 Rapporter Dotterbolagens VD lämnar rapport för dotterbolagens verksamhet januari-mars Beslutsunderlag VD rapport bolagen mars Bilaga Informationen godkänns. Förab 11 Utbildningsdag Styrelsens beslut Uppdra till VD att förbereda en utbildningsdag för nya styrelsen. Förab 12 Nästa möte Årsstämma och styrelsen flyttas till 26 april kl Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 Fördelning av Förabs kostnad mellan bolagen

8 Utdelning Förab Koncernbidrag OEAB KBAB

9 2,6 Mkr Utdelning Personalkostnad 0,44 Förab Skatt 1,2 Mkr Ränta på lån 1,14 Mkr Koncernbidrag 5,4 Mkr 0 Mkr OEAB KBAB

10 2,6 Mkr Vad händer vid ev förlust i ett bolagen Utdelning OBS ett exempel! Förab Ränta, skatt personal 2,78 Mkr Koncernbidrag 5,4 Mkr -1 Mkr 1 Mkr OEAB KBAB

11 Syfte med koncern - Kunna skicka vinster fram och tillbaka mellan bolagen. Bolagen är en enhet Bolagen tar varsin del av Förabs kostnader via faktura istället för att lämna utdelning till kommun? 1. Finns ingen kostnad eller motprestation som kan kostnadsföras. 2. Förab inte momspliktig. Momsen blir en kostnad. 3. Med faktura istället för koncernbidrag/utdelning så släpper vi syftet och vinsten med att ha en koncern.

12 VD rapport Kustbostäder och OEAB mars 2011 Kommentarer januari-februari (ekonomiska resultatet för februari är inte klart när detta skrivs) Har haft stora störningar i VA nätet med problem med missfärgat vatten. Detta beroende på arbeten som genomförs i Nyköping och som medför att partiklar lossnar från rören och även hamnar i Oxelösund. Snöröjningen och snöbortforsling är i betydligt större omfattning än budget men då resultatrapporten ännu inte är klar är omfattningen något svårbedömd i skrivande stund. Reservpannan på SSAB har varit i bruk under en driftstörning i kraftverket och fått leverera i skarpt läget och fungerade helt enligt plan. Pannan är ännu inte slutbesiktigad men detta kommer att ske under mars månad. I och med vintervädret så går fjärrvärmeförsäljningen betydligt bättre än budget och prognosen indikerar att försäljningen på någon GWh högre än budget. Hyran för allmännyttan är förhandlad och klar för 2011 med ett utfall på 4,5 % vilket får anses vara att mycket bra utfall. Med en höjning i samma härad nästa år bedöms bolaget ha bättre förutsättningar att få en ekonomi i balans. Efterfrågan på lägenheter är fortsatt mycket hög och när detta skrivs har Kustbostäder bara en ledig lägenhet på bostadstorget! En organisationsförändring har genomförts med temat att förenkla och platta till organisationen samt sänka bolagens administrativa kostnader. Lägesrapport Vitsippan - Bidragsansökan inlämnad - Bygglovsprocessen igång - Studiebesök Mjölby genomförd - Kalkylseminarium 23/2 och 11/3 genomförda - Möte med kommunen 28/2 angående servicen är genomförd - 60 st intresseanmälningar har kommer in - Tidplan och ritningar finns klara - Avtalsutkast angående service åtagande med kommunen är på gång

13 Andra aktiviteter/händelser - Hyrestvisten med Proplate ännu inte löst - Relativt svag respons på att teckna fjärrvärmeavtal - Plan B fjärrvärmeproduktion diskuteras i styrelsen - Risk för parasiter i vattnet har diskuterats i styrelsen - Hissprojektet är igång - Projektet för äldreboendet är i gång med mer pålning och sprängning än planerat. - Stadsnät provar en ny prismodell - Fastighet Jollen på Sjögatan kommer att avyttras vid rätt pris Per Alm

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

,.. UXJUL. Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Förteckning övet protokollets ärenden. Ordföranden inleder mötet med att hälsa alla välkomna.

,.. UXJUL. Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Förteckning övet protokollets ärenden. Ordföranden inleder mötet med att hälsa alla välkomna. Kraftvärme Sammanträdes datum 2015-03-12 1 (7) B Kraftvärme Snmmantriidesdatum 2015-03-12 Förteckning övet protokollets ärenden Plats och tid Kulturhuset Skene, Textilgatan 1, Skene, kl 15.00-16.45 Beslutande

Läs mer

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP)

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 Tjörns Måltids AB Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30 Utses att justera Björn Sporrong (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Rune Kronkvist Lennart Johansson Nils-Erik Mattsson

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-01-30 1/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sid nr 1 Sammanträdets öppnande och justering... 2 2 Godkännande av dagordning... 2 3 Föregående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid: Kommunhuset, Västervik 08:00 08:25 Sammanträde nr 3 Beslutande: Eva Ahlström, ordf. Berit Thall Veikko Kärki Fredrik Andrén Göran

Läs mer

Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman.

Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.30 Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Kommunstyrelsen Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Fakta om ränteswappar En ränteswap är ett räntederivat som i sitt praktiska utförande innebär ett avtal om byte av ränta. För en låntagare

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2 1 (10) Protokoll nr 1 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 23 januari 2012 Beslutande: Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Kaj Göransson, styrelseledamot (s)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 20 mars 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 20 mars 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-03-20 3/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 20 mars 2015 Sid nr 24 Sammanträdets öppnande och justering... 2 25 Godkännande av dagordning... 2 26 Föregående

Läs mer

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Ivar Fernemo Hendrik Burgering Ulf Wilder Lars-Erik Larsson Solveig Oscarsson

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Ivar Fernemo Hendrik Burgering Ulf Wilder Lars-Erik Larsson Solveig Oscarsson Protokoll nr 252012 tört vid styrelsesammanträde tör Norabostäder AB Tid: Plats: 14 september 2012 kl. 08.30-15.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Adjungerad:

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.00

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.00 Styrelsemöte nr 4 2010-12-08 1 [18] Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.00 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lars Thorsson (M), ordförande Jan-Åke Axelsson (KD) ers för

Läs mer

Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande. Kalle Hedin. Kurt Kvarnström, s Anders Eriksson, s Leif Eriksson, v Bo Brännström, fp Martti Hopponen, sd

Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande. Kalle Hedin. Kurt Kvarnström, s Anders Eriksson, s Leif Eriksson, v Bo Brännström, fp Martti Hopponen, sd Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 15,00 17,10 Beslutande Lennart Karlsson, m Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s Anders Eriksson, s Leif Eriksson,

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer