FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB?"

Transkript

1 FAQ VERKSAMHETEN.u. Vad är syftet med X2AB? Syftet med X2ABs verksamhet är att erbjuda regionala kollektivtrafikmyndigheter,länstrafikbolag och trafikföretag en möjlighet att driva gemensamma utvecklingsprojekt som är bättre att genomföra tillsammans än var och en för SIg..u. Vad ska X2AB göra? X2AB är ett branschgemensamt initiativ som ska möjliggöra gränslös samverkan kring frågor som är viktiga för resenären. Bolaget ska identifiera, planera, genomföra utvecklingsprojekt som skapar värde för bolagets ägare, för kollektivtrafikbranschen och för samhället som helhet..u. Vilken är bolagets vision? X2AB delar den branschgemensamma visionen om kollektivtrafiken som en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. Visionen formulerades 2008 när samarbetsprojektet Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik inleddes..u. Hur ser kopplingen ut mellan X2AB och Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik? X2AB ska bidra till branschens fördubblingsmål och vision. Målet och visionen beslutades 2008 av Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik, ett samverkansprojekt mellan Svensk Kollektivtrafik, Svenska Bussbranschens Riksförbund, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket..u. Hur många anställda kommer att finnas på X2AB? X2AB ska vara ett litet bolag med ett fåtal anställda. Bolaget köper externa tjänster när det gäller ekonomi och administration etc..u. Hur är styrelsen uppbyggd?

2 Styrelsen består av lägst sju och högst tretton ordinarie ledamöter och högst sex suppleanter, med balans mellan trafikföretag och regionala kollektivtrafikmyndigheter/länstrafikbolag. En från ägarna oberoende ledamot ska vara styrelsens ordförande. Utöver ordföranden finns det möjlighet att välja in ytterligare två oberoende personer för att tillföra kompetens som inte anses finnas i ägarkretsens organisationer. PROJEKTEN.lJ Vad menas med utvecklingsprojekt? Ett projekt kan till exempel vara att utvärdera en ide, fördjupa denna i ett koncept, utarbeta beslutsunderlag eller faktiskt genomföra och leverera en funktion eller lösning. Resultatet ska sedan placeras där det är mest relevant. När det gäller funktioner eller produkter kommer driften ror dessa att upphandlas på marknaden. Detsamma gäller för större utvecklingsinsatser där upphandlingar kommer att vara metoden för att alltid få tillgång till de bästa och mest lämpade resurserna för varje område..lj Vem beslutar om vilka projekt som ska drivas inom ramen för X2AB? Det är bolagets styrelse som beslutar om vilka projekt som ska bedrivas. Grundläggande för urval och prioritering av nya gemensamma initiativ och projekt är att ägarna ser möjligheter att åstadkomma: kundnytta genom att stärka branschens erbjudande till kunderna/resenärerna. effektivitet/synergier genom att tillvarata skalfördelar och utnyttja gemensam styrka och enskilda företags och organisationers styrkor. Även X2ABs ägarråd (se nedan) har möjlighet att påverka bedömningen av de förslag på initiativ och projekt som inkommer till X2AB..lJ Måste alla delägare finansiera alla utvecklingsprojekt? Nej. Delägare är inte tvungna att delta i eller bidra till finansieringen av utvecklingsprojekt. Det kan vara samtliga eller vissa ägare som finansierar de olika utvecklingsprojekten, detta bestäms från fall till fall. Kostnaderna för projekten fördelas enligt avtal mellan involverade parter..lj Vilka kan köpa resultaten av bolagets utvecklingsprojekt? De framtida resultaten av bolagets aktiviteter kommer att ställas till förfogande för alla som vill köpa dessa tjänster mot en marknadsmässig ersättning. Som grundprincip har bolaget för

3 avsikt att alltid upphandla utveckling, drift och förvaltning av eventuella tjänster eller produkter på marknaden. Man kommer sålunda inte att begränsa nyttan till ägarkretsen. De som är med och finansierar utveckling kommer att betala ett pris för drift som reflekterar insatsen och risktagandet som finansiär. ÄGARE.ij, Vilka kan vara ägare i bolaget? Aktörer som bedriver kollektivtrafik i Sverige - både offentliga och privata företag. Det här innebär att trafikföretag inom tåg, buss och taxi, nya kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag kan gå in som delägare..ij, Vad är ägarrådet? Ägarrådet är en bredare konstellation än styrelsen och samlar flera aktörer - representanter från ägarna, från potentiella ägare eller andra intressenter som delar bolagets mål och vision. Ägarrådet fungerar som ett bollplank till styrelsen och som en extra body att testa ideer, förslag, synpunkter kring bolagets verksamhet gentemot..ij, Hur många kan vara delägare i X2AB? Det finns inget tak. Fördelningen av aktier är en post (=2 procent av aktierna = 200 aktier) per organisation. Det finns därmed ett utrymme för 50 delägare inledningsvis. Skulle fler än 50 organisationer vara intresserade kommer en proportionerlig justering av andelarnas storlek att göras, alternativt en nyemission genomföras..ij, Vad händer om det blir fårre aktieposter än 50 sålda? Om fårre än 50 delägare tecknar sig för köp av aktier kommer överskjutande andelar att köpas av ett bolag särskilt inrättat för detta syfte ("Parkeringsbolag"). Dessa andelar kommer inte att ha rösträtt i X2AB. Parkerings bo laget ägs av X2AB..ij, Har små, medelstora och stora organisationer lika mycket att säga till om som delägare? Ja. Alla aktieägare - oavsett de är privata eller offentliga och oavsett storlek - äger lika många aktier var i bolaget och har lika många röster var på bolagsstämman. Ingen kan äga fler aktier genom att fördela ägande på flera bolag inom en koncern eller offentlig organisation, förvaltning eller liknande.

4 .lj. Varför betalar de stora trafikföretagen mer än de mindre? För att underlätta för de mindre företagen att bli ägare i bolaget. Den årliga avgiften är kr per för de mindre trafikföretagen medan de som omsätter mer än 250 miljoner kronor per år betalar kr. Ambitionen är att verksamheten inte ska bli mer omfattande än vad den är dimensionerad för i starten. Budgeten har satts på en nivå som ger förutsättningar för en professionell verksamhet och att kunna uppfattas som en vass utvecklingsorganisation. Det innebär att om antalet ägare blir tillräckligt många så kan serviceavgiftenjusteras ner..lj. Hur kommer det sig att små företag kan gå samman i en juridisk person för att bli delägare i bolaget? Denna möjlighet har skapats för att dessa bolag ska kunna engagera sig i det fall man inte anser sig kunna motivera serviceavgiftens storlek. Alla delägare, oavsett storlek, :far alltså inflytande över verksamheten. I styrelsen garanteras balansen mellan offentliga och privata aktörer genom en jämn fördelning av antalet styrelseledamöter och med en i förhållande till ägarna oberoende ordförande. Målet är en utåtriktad, transparent verksamhet som i alla delar lever upp till branschens och samhällets krav på konkurrensneutralt agerande..lj. Blir en delägare som inte vill finansiera ett utvecklingsprojekt förhindrad från insyn i verksamheten? Det finns inga krav på att delägare måste vara med i finansieringen av olika utvecklingsprojekt, det kommer att avgöras för varje projekt och helt på frivillig basis. Projekten och bolagets verksamhet kommer att bedrivas med total öppenhet mot alla delägare. Dessutom kommer även de som väljer att inte bli delägare ha glädje av och kunna nyttja utvecklingsresultaten..lj. Kan en regional kollektivtrafikmyndighet (RKTM) äga aktier i ett AB? Ja, givet att myndigheten är en egen juridisk person, vilket är fallet om myndigheten är ett landsting eller ett kommunalförbund. Om myndigheten däremot är en gemensam nämnd kan nämnden därmed inte äga aktier i ett aktiebolag..lj. Kan RKTM även göra det tillsammans med privata företag?

5 Givet att kommunalrättsliga befogenheter etc. inte överskrids finns det inte något hinder i och får sig mot att RKTM (i form av ett landsting eller kommunfårbund) äger ett aktiebolag tillsammans med privata fåretag. Däremot kan ett sådant ägande innebära upphandlingsrättsliga komplikationer (se nedan). {J Men hur klarar man då upphandlingsreglerna? Det finns inget "fårbud" enligt upphandlingsreglerna mot att en myndighet som RKTM äger ett aktiebolag tillsammans med privata fåretag. Det upphandlingsrättsliga problemet med ett sådant samägande ligger i att RKTM, pga. av det privata ägandet, som huvudregel inte kan köpa exempelvis trafiktjänster från aktiebolaget utan att genomfåra en konkurrensutsatt upphandling enligt LOU/LUF. ÖVRIGA FRAGOR {J Varfår äger Svensk Kollektivtrafik aktier i X2AB? Enbart av praktiska skäl. Konstruktionen är en övergångslösning får att underlätta uppstartsfasen av bolaget. Kopplingen mellan Svensk Kollektivtrafik och X2AB upphör senast vid kommande årsskifte.

6 ÄGARE PER 1 SEPTEMBER 2012 Nobina i Sverige AB Keolis i Sverige AB Fågelviksgruppen Förvaltning AB Taxi Stockholm Värmlandstrafik AB Finansieringen av X2ABs basverksamhet består av årliga serviceavgifter från ägarna. STYRELSE Interimsstyrelse i avvaktan på permanent styrelse hösten 2012: Erik Bech-Jansen, VD Arriva Sverige AB Lars Nordstrand, Ordförande Keolis Sverige AB Jan Bosaeus, VD Nobina Sverige AB Jan Ekenstedt, VD Fågelviksgruppen Förvaltning AB Anders Lindström, VD AB Storstockholms lokaltrafik, SL Lars Backström, VD Västtrafik AB Stefan Fredriksson, VD Länstrafiken i Jämtlands län AB Lars Bull, VD Värmlandstrafik AB Charlotte Wäreborn Schultz, VD Svensk Kollektivtrafik, ordförande

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT X2AB PROJEKT SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 VAD KRÄVS AV BRANSCHEN OCH SAMHÄLLET FÖR ATT UPPNÅ VISIONEN OM KOLLEKTIVTRAFIKEN SOM EN SJÄLVKLAR

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Att efterfråga innovation

Att efterfråga innovation VINNOVA Information VI 2013:22 Att efterfråga innovation -Tankesätt och processer 1 1 Behovsidentifiering 2 Behovs- och marknadsanalys 3 Möjlighetsanalys och projektplanering 4 Förberedelse inför upphandlingen

Läs mer

Uppföljning av SamInvest

Uppföljning av SamInvest Uppföljning av SamInvest Intervjuundersökning bland samarbetspartners och portföljföretag 2007-06-19 Gun From Consult AB INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 2 2. SLUTSATSER... 3 3. ÖVERVÄGANDEN... 4 4. BAKGRUND...

Läs mer

Om Interim kultur. Kooperativets syfte och mål

Om Interim kultur. Kooperativets syfte och mål Om Interim kultur Kooperativets syfte och mål Vi som är medlemmar i Interim kultur arbetar som frilansare inom konst och kultur, som artister, konstnärer, projektledare och pedagoger. I dagsläget arbetar

Läs mer

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272 2 (39) BOLAGSPOLICY... 4 1. BAKGRUND... 4 2. SYFTET MED ÄGANDET...

Läs mer

Föreningspooler en rekommendation

Föreningspooler en rekommendation Föreningspooler en rekommendation Föreningspooler är en samverkansform för att organisera anställda och arbetsgivare i föreningslivet, till nytta för både föreningar och anställda. ÅSA-projektet ett arbete

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY

FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY ÄGARPOLICY 2011 I 2 FJÄRDE AP-FONDEN PÅ EN MINUT Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. Fondens uppdrag är att, genom förvaltning av fondkapitalet,

Läs mer

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans Hitta en form som passar Du som

Läs mer

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik Rapport 2010:2 Reviderad april 2010 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2014-09-23 Dnr: 14/6421 1(9) Ert datum Er referens 2014-05-27 N2014/1927/ITP GD-staben Eva Hallén 08-678 5786 eva.hallen@pts.se Remissvar avseende slutbetänkandet Bredband för Sverige

Läs mer

Remissvar på betänkandet Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121) N2008/8770/ENT

Remissvar på betänkandet Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121) N2008/8770/ENT LANDSTINGSSTYRELSENS VICE ORDFÖRANDE 26 mars 2009 Dnr 2404-08 Britt Westerlund Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkandet Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121)

Läs mer

Unionens politik för egenföretagare

Unionens politik för egenföretagare Unionens politik för egenföretagare 1 2 Förord Fler och bättre jobb är en av Unionens hjärtefrågor och därför är näringspolitiken ett viktigt område att följa och påverka. Unionen vill att fler företag

Läs mer

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket VINNOVA Rapport VR 2009:29 Organisationsformernas betydelse i klusterverksamhet Att organisera klusterarbete är en ständigt pågående process som ställer höga krav på ledarskap och långsiktig strategi Karina

Läs mer

1(12) Ruth Ericsson Regional kollektivtrafikmyndighet Tfn 063-146561 ruth.ericsson@regionjamtland.se PM 2015-05-15 Dnr RS: 2013/467 LS 973/2013 Projekt Region 2015 SLUTRAPPORT REGION 2015 KOLLEKTIVTRAFIK

Läs mer

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning.

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-05-28 Blad 10 Ks 76 Au 86 Dnr 98/2012-534 Reviderade aktieägaravtal, bolagsordningar och överenskommelse för stadsnät i Svealand

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Vägledning: Köp från eget bolag 2013:3

Vägledning: Köp från eget bolag 2013:3 Vägledning: Köp från eget bolag 2013:3 Innehållsförteckning Om vägledningen 2 Inledning 4 1. Om in house-undantaget 6 1.1 Vad är in house-undantaget? 6 1.2 Det temporära undantaget 7 1.3 Restriktiv tillämpning

Läs mer

Regionförbundet Örebro län Förbundsordning Förbundsordning Antagen av förbundsfullmäktige 2006-10-12 Fastställd av medlemmarna 2007-02-01 Förbundsordning för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning

Läs mer

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND BAKGRUND I november 2013 fick Tillväxt Gotland frågan om föreningen skulle kunna vara den samlade kraften för näringslivet

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 Upplysningar om innehållet: Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se, tel. 08 452 75 24 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Richard Widén 2013-05-20 LiÖ 2013-553 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB Bakgrund Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland

Läs mer

RAPPORT. Regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmland. Analys & Strategi 2011-03-07

RAPPORT. Regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmland. Analys & Strategi 2011-03-07 RAPPORT Regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmland 2011-03-07 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer