Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364)"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Ärendebeskrivning Behovet av parkeringsplatser blir allt större i takt med att nya lägenheter byggs i Upplands Väsby. Garageanläggningar är dyra att producera och genererar relativt låga intäkter. Eftersom den bebyggelse som nu produceras ligger i redan bebyggda områden och det nya som byggs i hög grad skapar en stadsmiljö av den bebyggelse som redan finns blir behovet av parkeringsplatser stort. Detaljplanen för Norra Messingen tillåter/förutsätter för sitt genomförande att ett garage byggdes under den del av detaljplanen som omfattar en byggrätt för kulturhus och bostäder. Garaget ska utöver parkering för den egna byggrätten även tillgodose området med allmänna parkeringsplatser. För att samordna byggnationen på Messingen beslöt kommunfullmäktige den 15 februari att upprätta ett marköverlåtelseavtal för garageanläggningen samt ett markanvisningsavtal för kommande kulturhus och ovanliggande bostäder med AB Väsbyhem. Väsbyhem gav Peab uppdraget att bygga parkeringsgaraget. Garaget är idag färdigt att tas i bruk. PEAB har lagt garaget på sådant sätt att den del av fastigheten Vilunda 19:1 där garaget finns kan fastighetsregleras in i ett aktiebolag (Vilunda parkering AB), vilket också skett. Väsbyhem gjorde för sin del bedömningen att projektet, dvs uppförande av kulturoch bibliotekslokaler och bostäder, inte passar i Väsbyhems framtida inriktning och avböjde därför det tidigare erbjudandet om markanvisningsavtal. Kommunen förvärvade aktiebolaget då Vilunda Parkering AB av Peab Bostad AB i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 19 december Köpeskillingen för förvärv av samtliga aktier i aktiebolaget Vilunda Parkerings AB uppgår till kronor. Aktiebolaget hade fram till tillträdesdagen en skuld till Peab Bostad AB om ca 52 miljoner kronor avseende produktionskostnaden för garaget. Aktiebolaget har löst skulden till Peab Bostad AB per tillträdesdagen den 24 juni 2013.

2 Kommunfullmäktige Kommunen är, enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december , för en begränsad tid ägare av garagebolaget och kan sälja till den som får uppdraget att slutföra projekteringsarbetet och uppföra byggnaderna dvs kulturoch bibliotekshus och bostäder. Inhyrning av nytt kulturhus och parkeringsgarage 92 platser Kommunfullmäktige beslutade den 26 augusti om inhyrning av nytt kulturhus samt parkeringsgarage. Den driftkostnadskalkyl som redovisades i ärendet uppskattades enligt nedan. Beräknad hyreskostnad kulturhus Hyreskostnad inklusive värme, administrativa kostnader mm för det nya kulturhuset blir ca 5,5 miljoner kronor/år med den föreslagna kontraktstiden på 20 år. Dessa kostnader uppskattas som följer: Inhyrningskostnad lokal (kontraktsperiod 20 år) Drift fastighet (VA, värme, planerat underhåll mm) Skatt, försäkring, central adm mm Utökad yta bibliotek i Messingen Summa 3,4 mkr/år 0,6 mkr/år 0,6 mkr/år 0,9 mkr/år 5,5 mkr/år Beräknad driftskostnad kulturhus Kapitaltjänstkostnad inventarier Personalkostnader FM tjänst (städ mm) Summa Total summa kulturhus 1,2 mkr/år 1,1 mkr/år 0,2 mkr/år 2,5 mkr/år 8,0 mkr/år Beräknad hyres- och driftkostnad, parkeringsgarage Skatteverket har i beslut om fastighetstaxering i enlighet med allmänna råd SKV A 2012:12 bestämt marknadsmässig årshyra för parkeringsgaraget till kronor. För parkeringsgaraget, innehållande 92 parkeringsplatser uppskattas hyreskostnaden bli ca 1,6 miljoner kronor per år. Upp till 36 platser av de 92 platser ska sedan av kommunen hyras ut till boende i de bostäder som uppförs ovanpå parkeringsgaraget. Hyresintäkten som är en bedömd marknadshyra genererar inte intäkter till Vilunda parkering AB motsvarande kostnaden att uppföra parkeringsgaraget.

3 Kommunfullmäktige Värdebedömning av Vilunda Parkering AB PricewaterhouseCoopers AB (PwC) har på uppdrag av upplands Väsby kommun genomfört en oberoende värdering av aktierna i Vilunda parkering AB. Värderingen av bolaget har genomförts med en substansvärderingsmodell. Bolaget huvudsakliga tillgång utgörs av fastigheterna Vilunda 19:5 och Vilunda 19:6 i Upplands Väsby kommun. Fastighetsvärderingen omfattar tre delar, dels en förhandsvärdering av parkeringsgarage dels en förhandsvärdering av planerat kulturhus och en byggrättsvärdering av ett bostadsprojekt(ca 5000 kvadratmeter bruttoarea byggrätt). Enligt överenskommelse med uppdragsgivaren genomförs analysen av fastigheten som om det redan fanns tecknade hyresavtal för parkeringsanläggningen och kulturhuset och att byggnaderna är färdigställda. Om styrelsen i Vilunda Parkering AB och kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 26 augusti tecknar hyresavtal gällande kulturhus blir värdet på aktierna i Vilunda Parkering AB enligt värdebedömningen lägst kronor. Detta förutsätter även att byggrätten för flerbostadshuset blir ca 5000 kvadratmeter bruttoarea byggrätt. Nedskrivning och ägartillskott Under förutsättning av att styrelsen för Vilunda parkering AB tecknar hyreskontrakt med Upplands Väsby kommun gällande nytt kulturhus samt parkeringsgarage om 92 platser, uppkommer behov att omvärdera kommunens fordran på Vilunda parkering AB. Kommunens fordran får inte överstiga värdet på Vilunda parkering AB som uppgår till preliminärt lägst ca 38,3 miljoner kronor. Detta innebär att nedskrivningsbehov om högst 14,3 miljoner kronor är nödvändig och kommer att redovisas i kommunens resultat Samtidigt garanterar kommunen genom ägartillskott att täcka Vilunda parkering AB förlust/underskott tills dagen då bolaget avyttras. Försäljning av Vilunda Parkering AB Kommunen ska, enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december vara under en begränsad tid, ägare av Vilunda parkering AB. Avsikten enligt kommunfullmäktiges beslut är att bolaget sen kan säljas till den som får uppdraget att slutföra projekteringsarbetet och uppföra byggnaderna dvs kultur- och bibliotekshus och bostäder.

4 Kommunfullmäktige I kommunfullmäktige den 15 februari konstaterades att garageanläggningar är dyra att producera och genererar relativt låga intäkter men parkeringsgaraget är en förutsättning för nästkommande byggnation inom området. Värdet på bolaget enligt värdebedömningen bekräftar kommunfullmäktiges tidiga bedömning av garagets intäkter ställd mot kostnaden att uppföra garaget. Med bakgrund av kommunfullmäktiges tidigare beslut samt den av PwC gjorda värdebedömning kan Vilunda Parkering AB säljas i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet till Brabo Holding AB. Presentation Brabo Holding AB Utdrag av Mattssons Fastighetsutveckling AB presentation: Mattssons Fastighetsutveckling AB, ett privatägt familjeföretag som grundades i början av 30-talet i Norrköping. Företagets ursprungliga åkeriverksamhet ledde på 1970-talet till en utveckling mot lager- och transportlogistik. Idag bygger och utvecklar Mattssons kommersiella fastigheter för egen långsiktig förvaltning. City Gross, Sjöfartsverket, Stadium och Postnord är exempel på kunder som valt Mattssons som leverantör av kompletta handels, kontor - och logistikfastigheter Från mitten av 90-talet arbetade Mattssons på uppdrag av bl.a. V&S vin & sprit AB och Carlsberg med stadsutvecklingsprojekt där industrimark utvecklades för framtida bostads- och stadsbebyggelse. Med dessa erfarenheter som grund och insikten att Mattssons kunde bygga bostäder kostnadseffektivt och med hög kvalitet startade vi BRABO Brabo har varit en aktiv aktör i Väsbys stadsutveckling de senaste åren. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta följande: 1. Under förutsättning att Vilunda parkering AB och kommunen tecknar hyresavtal för nytt kulturhus samt parkeringsgarage innehållande 92 platser godkänner kommunfullmäktige ägartillskott om högst kronor till Vilunda parkering AB. 2. Under förutsättning att Vilunda parkering AB och kommunen tecknar hyresavtal för nytt kulturhus samt parkeringsgarage innehållande 92 platser godkänner kommunfullmäktige en nedskrivning av fordran, med högst kronor.

5 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att sälja Vilunda parkerings AB till Brabo Holding AB enligt aktieöverlåtelseavtal för lägst kronor. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Kommunstyrelsens beslut 1. Under förutsättning att Vilunda parkering AB och kommunen tecknar hyresavtal för nytt kulturhus samt parkeringsgarage innehållande 92 platser godkänner kommunfullmäktige ägartillskott om högst kronor till Vilunda parkering AB. 2. Under förutsättning att Vilunda parkering AB och kommunen tecknar hyresavtal för nytt kulturhus samt parkeringsgarage innehållande 92 platser godkänner kommunfullmäktige en nedskrivning av fordran, med högst kronor. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att sälja Vilunda parkerings AB till Brabo Holding AB enligt aktieöverlåtelseavtal för lägst kronor. Bilagor: Bilaga 1: Beslut kommunfullmäktige den 15 februari Bilaga 2: Beslut kommunfullmäktige den 19 december Bilaga 3: Beslut Kommunfullmäktige den 26 augusti Bilaga 4: Beslut Skatteverket Bilaga 5: Värdebedömning gjord av PricewaterhouseCoopers AB Bilaga 6: Aktieöverlåtelseavtal Bilaga 7: Bilaga 8: Presentation Brabo Begäran om ägartillskott samt mötesanteckningar från styrelsen i Vilunda Parkering AB,

Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Säljare: Köpare: Köpeobjekt: Upplands Väsby kommun, 212000-0019,194 80 UPPLANDS VÄSBY ( Kommunen ) Brabo Holding AB, 556801-4442 ( Köparen ) Samtliga 1 000 aktier i Vilunda

Läs mer

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2014-08-20 Dnr 1428-2014. Anne-Katrin Ångnell. Kommunfullmäktige. Storsjö Strand - exploateringskalkyl för hela området

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2014-08-20 Dnr 1428-2014. Anne-Katrin Ångnell. Kommunfullmäktige. Storsjö Strand - exploateringskalkyl för hela området 36, KS 2014-08-28 08:30 KS: 1428/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2014-08-20 Dnr 1428-2014 Anne-Katrin Ångnell Kommunfullmäktige Storsjö Strand - exploateringskalkyl för hela området Kommunfullmäktige antog

Läs mer

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB Tjänsteutlåtande Projektledare/exploateringsingenjör 2015-04-08 Anne-Sophie Arbegard 08-590 976 29 Dnr: anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se KS/2011:239 Kommunstyrelsen Godkännande av aktieöverlåtelseavtal

Läs mer

Försäljning av Bo i Väsby AB

Försäljning av Bo i Väsby AB Tjänsteutlåtande Finanschef 2015-05-26 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr: magnus.aberg@upplandsvasby.se KS/2014:458 31752 Försäljning av Bo i Väsby AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 117 Ärende 1 Sidan 4 av 117 Sidan 5 av 117 Sidan 6 av 117 Ärende 2 Sidan 7 av 117 Sidan 8 av 117 Sidan 9 av 117 Sidan 10

Läs mer

Meddelanden. Meddelas och läggs till handlingarna. Inkomna skrivelser

Meddelanden. Meddelas och läggs till handlingarna. Inkomna skrivelser Meddelanden Meddelas och läggs till handlingarna. Inkomna skrivelser Kommunstyrelsens produktionsutskott, sammanträdesprotokoll från den 18 november 2009, 23-27. Kommunala handikapprådet, sammanträdesprotokoll

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde -3, KS 2014-01-21 08:30 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 2014-01-21 kl 08.30 i Domsalen -2, KS 2014-01-21 08:30 LEDAMÖTER Från/ Närv OMRÖSTNINGAR AnnSofie Andersson, s, ordförande JA NEJ JA NEJ

Läs mer

ledning Bilder: Johan Falk, Catrine Westerberg Grafisk form: Maria Fernsten Tryck: Tryckerigruppen AB Sammanställning: Catrine Westerberg

ledning Bilder: Johan Falk, Catrine Westerberg Grafisk form: Maria Fernsten Tryck: Tryckerigruppen AB Sammanställning: Catrine Westerberg AB Väsbyhem postadress Box 125, 194 22 UPPLANDS VÄSBY besöksadress Centralvägen 1 telefon 08 590 980 00 fax 08 590 981 65 e post post@vasbyhem.se hemsida www.vasbyhem.se ledning VD Ulf Dohnhammar e post

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) 88 FORTSATT PROCESS FÖR GAMLA IDROTTSHALLEN I KYRKVIK Dnr: LKS 2014-206-219 Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunens hantering av fastigheter. Tierps kommun. Per-Erik Waller. mars 2014. Pwc

Revisionsrapport. Granskning av kommunens hantering av fastigheter. Tierps kommun. Per-Erik Waller. mars 2014. Pwc Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av fastigheter Tierps kommun Per-Erik Waller e. Pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15 Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15 Beslutande Ledamöter: Per-Erik Kanström (M), ordförande Antonia Ax:son Johnson

Läs mer

Nationalarenan och Arenastaden

Nationalarenan och Arenastaden www.pwc.com/se Nationalarenan och Arenastaden Riskanalys för Solna Stad 110429 Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av Solna stad (Staden) att bedöma de risker som Staden exponeras för genom delägande

Läs mer

Budget 2012 för de kommunala bolagen

Budget 2012 för de kommunala bolagen E2 BESLUTSFÖRSLAG Budget 2012 för de kommunala bolagen Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Budgetarna för de kommunala bolagen 2012 godkänns enligt ovan. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101 Tekniska nämnden = 95-101 Tekniska nämnden sammanträde den 20 december 2010 Informationer och överläggningar 95 Kontroll enligt internkontrollplan 2010 för tekniska kontoret 96 Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Informationsbrev November 2013

Informationsbrev November 2013 Informationsbrev November 2013 Informationsbrev till dig som köpt lägenhet i Brf Tegeludden 17 TEGELUDDEN 17 Vi vill börja med och tacka för att ni har valt att köpa en lägenhet av oss i Brf Tegeludden

Läs mer

PARKERINGSSTRATEGI FÖR POTTHOLMEN

PARKERINGSSTRATEGI FÖR POTTHOLMEN RAPPORT PARKERINGSSTRATEGI FÖR POTTHOLMEN VERSION 2 2014-04-17 Sammanfattning Tyréns AB fick 2013-10-28 uppdrag att studera en strategi för att hantera olika parkeringslösningar för Pottholmen som går

Läs mer

RISKER OCH RISKHANTERING

RISKER OCH RISKHANTERING OCH RISKHANTERING ATRIUM LJUNGBERGS FASTIGHETSBESTÅND är i huvudsak inriktat på handels- och kontorsverksamhet på den svenska marknaden. Vi påverkas därmed av hur den svenska ekonomin utvecklas, särskilt

Läs mer

Koncernen Karlstads Stadshus AB

Koncernen Karlstads Stadshus AB Koncernen Karlstads Stadshus AB mnkr Rörelseintäkter 1 581,7 1 623,0 Rörelsekostnader -1 518,7-1 430,6 Rörelseresultat 63,0 192,4 Finansnetto -88,6-80,0 poster -25,6 112,4 Skatt 23,3-33,5 Minoritetens

Läs mer

Kreditgarantier under byggtiden Redovisning av regeringsuppdrag

Kreditgarantier under byggtiden Redovisning av regeringsuppdrag Kreditgarantier under byggtiden Redovisning av regeringsuppdrag 23 januari 2009 Titel: Kreditgarantier under byggtiden Redovisning av regeringsuppdrag Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s

Läs mer

Uppgradering/komplettering av utrustning till Vilundabadet. Överenskommelse mellan kundvalskontoret och Väsby Välfärd, i årscykel

Uppgradering/komplettering av utrustning till Vilundabadet. Överenskommelse mellan kundvalskontoret och Väsby Välfärd, i årscykel Meddelande Ärendebeskrivning Meddelas och läggs till handlingarna. Uppgradering/komplettering av utrustning till Vilundabadet Överenskommelse mellan kundvalskontoret och Väsby Välfärd, i årscykel Tillkommande

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Jonas Norberg 08-508 264 81. Förslag till beslut

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Jonas Norberg 08-508 264 81. Förslag till beslut Dnr Sida 1 (13) 2015-01-23 Handläggare Jonas Norberg 08-508 264 81 Till Exploateringsnämnden 2015-02-19 Markanvisning för sportanläggning, hotell, kontor och bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1

Läs mer

Pajalabostäder AB Org nr 556 365-4648. Årsredovisning 2010

Pajalabostäder AB Org nr 556 365-4648. Årsredovisning 2010 Pajalabostäder AB Org nr 556 365-4648 Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning VD har ordet...2 Verksamhetsanalys...3 Det ekonomiska utfallet...4 Förslag till disposition beträffande bolagets vinst...4

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-10 Tid 2013-06-18, Kl 11:30 Plats Folkets Hus Hallunda, Idun Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i

Läs mer

Wise Group realiserar aktieägarvärde och stärker den finansiella ställningen Wise Groups aktieägare blir delägare i två bolag

Wise Group realiserar aktieägarvärde och stärker den finansiella ställningen Wise Groups aktieägare blir delägare i två bolag Wise Group realiserar aktieägarvärde och stärker den finansiella ställningen Wise Groups aktieägare blir delägare i två bolag Wise Group stärker sin finansiella ställning genom en affär med ett fastighetsbolag,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (20) Styrelsen och verkställande direktören för Lilla Edets Industri och Fastighets AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Lilla

Läs mer

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Revisionsrapport nr 8/2014 Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte...4 2.3 Revisionsfrågor...4

Läs mer