Bildande av samägt aktiebolag för utveckling av infrastruktur och kommunikationer samt kapitalisering av sådant bolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildande av samägt aktiebolag för utveckling av infrastruktur och kommunikationer samt kapitalisering av sådant bolag"

Transkript

1 Dnr KS sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteyttrande Dan Tågmark, Kommunstyrelsen Bildande av samägt aktiebolag för utveckling av infrastruktur och kommunikationer samt kapitalisering av sådant bolag Dnr KS Dpl 01 Sammanfattning Företrädare för kommunen och det regionala näringslivet har framarbetat ett förslag till en modell för att tillsammans och kraftfullt arbeta för att tillgodose Karlstadsregionens behov av stabil infrastruktur, som en del av regionens näringslivsutveckling. Modellen innefattar att bilda ett aktiebolag som till 49 % ägs av offentliga parter och till 51 % av privata. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 mars Kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 17 mars Förslag till bolagsordning. Avsiktsförklaring från Handelskammaren Värmland. Ärende Problembild Den allmänna uppfattningen bland privata och offentliga aktörer som verkar i Karlstadsregionen är att såväl den regionala infrastrukturen för transporter som själva kommunikationerna ofta är bräckliga. Det har historiskt sett handlat exempelvis om driftsstörningar i tågförbindelserna och om reguljära flyglinjer som drivs ett kortare tag för att sedan läggas ned med mycket kort varsel. Brister av detta slag inverkar allvarligt på de olika aktörernas verksamheter. Eftersom de centrala kommunikationspunkterna i länet för de olika transportinfrastrukturerna ligger i eller i närheten av kommunens centralort, påverkas i förlängningen kommunens tillväxt och välstånd av hur väl de allmänna kommunikationsmedlen fungerar. Denna fråga har i praktiken vital betydelse även för aktörer i hela regionen. Företrädare för det värmländska näringslivet, bland annat Handelskammaren Värmland, har uttryckt stark oro i frågan och pekat på betydelsen av goda kommunikationer för näringslivsutvecklingen i regionen. Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 Tel: Fax: E-post: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

2 Dnr KS sid 2 (6) Möjligheter för kommunalt engagemang Kommunens formella ansvar för och möjligheter att agera i frågan är begränsade. Begränsningarna för kommunens möjligheter sätts rättsligt sett upp främst av EUrättens statsstödsregler och kommunallagens principiella förbud mot stöd till enskild näringsidkare. Ett uppenbart sätt att väsentligt minska de rättsliga riskerna med ett kommunalt engagemang är att verka för att förutsättningarna är sådana att stödprägel saknas. Om fråga istället är om en kommunal prestation som svarar mot en fullvärdig motprestation eller ett proportionellt utbyte till gagn för kommunen föreligger inget stöd kommunalrättsligt sett. Denna tanke ligger nära den centrala principen i statsstödssammanhang om den marknadsekonomiske investeraren. I korthet innebär denna princip att ekonomiskt stöd från det allmänna t ex en kommun inte föreligger om dess beslut att agera är jämförbart med beslutet hos en tänkt privat investerare, som till storleken kan jämföras med kommunen och som har samma långsiktighet i sina placeringar och samma inställning till risk. Om alltså en privat investerare skulle ha agerat likadant som den offentliga aktören gör, är det inte fråga om något statsstöd över huvud taget. Kommunalt engagemang för allmän näringslivsutveckling är tillåten som utgångspunkt. Dessutom finns det rättsligt sett ett utrymme för kommuner att verka i frågor som gäller infrastruktur och kommunikationer. De rättsliga övervägandena enligt ovan är desamma även om ett kommunalt bolag skulle agera istället för kommunen. Principiell modell för samarbete med det värmländska näringslivet Tunga aktörer inom det värmländska näringslivet har, med Handelskammaren Värmland som samordnande part, sedan en tid fört ingående samtal för att försöka etablera ett långsiktigt menat samarbete mellan det privata näringslivet och offentlig sektor, för att på ett mer kraftfullt sätt än hittills kunna samarbeta och få till stånd lösningar i infrastrukturfrågor, som i förlängningen har bäring på regionens näringslivsutveckling. Samtalsparternas gemensamma ambition har varit att lämna förslag på ett formaliserat samarbete som ska kunna komma till stånd snabbt. Målbilden har varit att ge samarbetet förhållandevis betydelsefulla ekonomiska resurser för att det ska kunna bli verkningsfullt. Man har också varit eniga om att samarbetet måste konstrueras så att minsta möjliga rättslig risk uppkommer. Samtalen har slutligen resulterat i ett förslag om att bilda ett bolag med verksamhetsföremål att medverka till samordning och utveckling av näringsliv i samt infrastruktur och kommunikationer till och från Värmland. Bolagets föreslagna namn/firma är Värmlands Näringslivsutveckling AB (nedan VNAB )

3 Dnr KS sid 3 (6) Vissa övriga grundläggande uppgifter om VNAB återfinns i förslaget till bolagsordning. Tanken är att aktierna i VNAB till 51 % ska ägas av intressenter med kopplingar till det privata, regionala näringslivet (nedan kallade de privata ägarna ) med Handelskammaren Värmland som en indirekt, betydelsefull aktieägare och till 49 % av offentlig sektor (nedan kallad offentlig ägare ), representerad av part inom koncernen Karlstads kommun (se vidare nedan) samt eventuellt ytterligare någon offentlig aktör. Den övervikt i inflytande över VNAB som ges de privata ägarna enligt förslaget är av väsentlig betydelse i statsstödshänseende, eftersom detta är ett sätt att manifestera att den marknadsekonomiske investeraren har gjort samma bedömning som den offentliga ägaren och är beredd att engagera sig ekonomiskt i minst en mån som motsvarar den offentliga ägarens engagemang. I linje med föregående stycke, förutsätter förslaget att de privata och de offentliga ägarna slutligt kapitaliserar det gemensamägda bolaget i proportion till sina respektive ägarandelar. Kapitalisering av VNAB Det har bedömts att VNAB bör ha ett initialt kapital om totalt 15 miljoner kronor (inräknat aktiekapitalet om kronor) för att bolaget ska kunna verka effektivt inom verksamhetsföremålet. Med den föreslagna fördelningen av ägandet mellan privata och offentliga ägare, innebär det att de privata ägarna bör bidra med kronor och de offentliga med kronor. Eftersom de privata ägarnas kapital redan är bundet i deras kärnverksamheter, och de därför endast har möjlighet att sätta av kapital för VNAB successivt, kommer emellertid full proportionerlig kapitalisering inte att kunna ske från bägge ägarkollektiven samtidigt. Bland många av Handelskammaren Värmlands större medlemsföretag finns det mycket konkreta planer för att åstadkomma en trygg och fullständig kapitalisering av VNAB till den del som kan hänföras till de privata ägarna. En grundläggande tanke i planerna är att den större delen av kapitaliseringen från privat håll sker indirekt och successivt i form av ersättningar till VNAB från de företag som drar nytta av VNAB:s arbete för att trygga infrastruktur och kommunikationer. Det blir helt enkelt fråga om att de värmländska företag vars anställda och övriga representanter reser i tjänsten betalar för en tjänst som VNAB utför och som kommer företagen till del. Handelskammaren Värmlands roll i det sammanhanget är att verka för att så många som möjligt av medlemsföretagen deltar i dessa planer. Det regionala näringslivet har genom Handelskammaren Värmland lämnat en avsiktsförklaring avseende en modell för slutlig och fullständig kapitalisering av VNAB i linje med vad som nu beskrivits.

4 Dnr KS sid 4 (6) Kommunledningskontorets bedömning är att VNAB bör bildas snarast enligt den modell som beskrivits ovan. Kontorets bedömning är, av hänsyn till angelägenheten av att VNAB kan börja verka fortast möjligt, vidare att bildandet inte bör anstå i avvaktan på att de privata ägarna förmår prestera full finansiering av deras del av VNAB:s kapital från början. Mot bakgrund av Handelskammaren Värmlands avsiktsförklaring, vad som är känt om hur långt det regionala näringslivet har kommit i sin planering för den bakomliggande finansieringen och att de privata ägarna kommer att kunna bidra med kronor av sin kapitalandel i nära anslutning till VNAB:s bildande, rekommenderas därför att den offentliga ägaren kapitaliserar VNAB till fullo initialt, där kronor i praktiken kommer att vara ett förskott på de privata ägarnas kapitalandel. Återbetalningen sker tekniskt sett genom att den offentliga ägaren av den privata ägaren ges rätt till återbetalning från VNAB så snart medel i form av de ovannämnda ersättningarna för det finns. I fråga om kapitalisering bör avslutningsvis anmärkas att det aktiebolag som föreslås anskaffas för ändamålet att utgöra VNAB är ett s k lagerbolag. Detta lagerbolag har belastats med sedvanliga revisionskostnader om kronor. Beloppet har gått i avräkning mot aktiekapitalet, varför lämpligen kommunen först lämnar ett ovillkorligt aktieägartillskott för att återställa aktiekapitalet till ursprungliga kronor. Styrningsmässiga överväganden Utöver frågor rörande ägande och kapitalisering av VNAB, finns frågor hänförliga till styrning från och inom kommunkoncernen. En sådan fråga är vilken juridisk person inom kommunkoncernen som är lämplig ägare av aktier i VNAB. Eftersom rutinerna och strukturen för ägarstyrning är välutvecklade inom koncernen Karlstads Stadshus AB, framstår det enligt kommunledningskontorets bedömning som lämpligast att moderbolaget Karlstads Stadshus AB förvärvar aktierna för kommunkoncernens del. För styrningsaspekterna är vidare 3 kap kommunallagen (1991:900) av betydelse. I 3 kap 17 anges de krav som ställs på en kommun som lämnar över vården av en kommunal angelägenhet (dit frågor om näringslivsutveckling och infrastruktur räknas, se ovan). De innebär bl a att kommunfullmäktige ska fastställa det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet, att fullmäktige ska utse samtliga styrelseledamöter, att det i bolagsordningen ska anges att fullmäktige får ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt och att fullmäktige utser minst en lekmannarevisor. Innebörden av 3 kap 18 är att, i situationer med delägda bolag, fullmäktige ska se till att bolaget blir bundet av villkoren enligt 3 kap 17 i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.

5 Dnr KS sid 5 (6) Kommunledningskontorets bedömning är att statsstödsreglernas innebörd och de privata ägarnas ägarandel tillsammans inte kan leda till annan praktisk slutsats än att kraven i 3 kap 17 måste vika. Detta gäller även anspråket på att utse lekmannarevisor. Risken finns annars att den föreslagna konstruktionen inte håller i förhållande till statsstödsreglerna. Även utan de nu angivna reglerna i kommunallagen är det dock rimligt utifrån kommunens indirekta ägarandel fordra rätt att utse en viss andel av VNAB:s styrelse. Skulle i ett senare skede aktier i VNAB komma att överlåtas till någon ytterligare offentlig part, är det mycket möjligt att motsvarande krav på inflytande kommer att ställas av den tillkommande, offentliga aktieägaren. Därför bör initialt kommunkoncernen kunna ges rätt att utse tre ledamöter, med möjlighet att överlåta denna rätt delvis till den tillkommande, offentliga aktieägaren. Vad som enligt ovan har föreslagits ska utgöra de väsentliga regleringarna för VNAB liksom andra relevanta frågor bör hanteras i ett aktieägaravtal mellan de privata respektive de offentliga ägarna. Som kommunledningskontoret ser det har alla frågor av principiell betydelse eller som annars kan bedömas vara av större vikt i saken reglerats genom förslaget till beslut. Därför bör det av praktiska skäl kunna lämnas åt den föreslagna aktieägaren Karlstads Stadshus AB att på egen hand träffa aktieägaravtalet utan att det avtalet behöver underställas fullmäktige. Förslag till kommunstyrelsen 1. Förvärvet av Karlstads Stadshus Lager 1 AB, org.nr , under firmaändring till Värmlands Näringslivsutveckling AB, godkänns. 2. Kommunen lämnar ett ovillkorligt aktieägartillskott till Värmlands Näringslivsutveckling AB med kronor. 3. Bolagsordningen för Värmlands Näringslivsutveckling AB godkänns enligt förslaget. 4. Kommunen utser A, B, C, D och E att utgöra styrelseledamöter för Värmlands Näringslivsutveckling AB. A ska tillika vara styrelsens ordförande. 5. Stadsjuristen Per Danielsson, eller den han i sitt ställe sätter, utses att som ombud vid bolagsstämma per capsulam rösta för verkställandet av punkterna 3 och Efter genomförd bolagsstämma enligt punkt 5, ska samtliga aktier i Värmlands Näringslivsutveckling AB försäljas till Karlstads Stadshus AB för en kontant köpeskilling om kronor. 7. Karlstads Stadshus AB uppdras att försälja 51 % av aktierna enligt punkt 6 till ett aktiebolag som direkt eller indirekt ägs av Handelskammaren Värmland. 8. Aktieförvärvaren enligt punkt 7 ska ha rätt att vidaresälja del av de förvärvade aktierna till sådana andra aktiebolag som representerar det privata näringslivet i Värmland och som har ambition och förutsättningar att främja Värmlands Näringslivsutveckling AB:s bästa. 9. Karlstads Stadshus AB medges rätt att efter eget gottfinnande försälja delar av de kvarvarande 49 % av aktierna enligt punkt 6 till en eller flera offentliga parter. 10. Aktieförsäljningarna enligt punkterna 7 och 9 ska ske till ett pris per aktie som motsvarar aktiens andel av aktiekapitalet i Värmlands Näringslivsutveckling AB.

6 Dnr KS sid 6 (6) 11. Karlstads Stadshus AB ska omgående efter sitt aktieförvärv enligt punkt 6 lämna ett ovillkorligt aktieägartillskott till Värmlands Näringslivsutveckling AB om kronor. 12. Karlstads Stadshus AB ska omgående efter sitt aktieförvärv enligt punkt 6 lämna ett villkorligt aktieägartillskott till Värmlands Näringslivsutveckling AB om kronor. 13. Karlstads Stadshus AB ska tillse att aktieägaravtal träffas med aktieförvärvaren enligt punkt 7 med innehåll enligt punkterna nedan och i övrigt i de frågor som Karlstads Stadshus AB finner nödvändiga att reglera. 14. Kommunfullmäktige ska äga rätt att utse minst två ledamöter till styrelsen i Värmlands Näringslivsutveckling AB. 15. Kommunfullmäktiges rätt enligt punkt 14 får av Karlstads Stadshus AB överlåtas till den eller de offentliga parter som till följd av punkt 9 förvärvar aktier i Värmlands Näringslivsutveckling AB, dock att kommunfullmäktige alltid ska äga rätt att utse en ledamot. 16. Karlstads Stadshus AB ska få återbetalning från Värmlands Näringslivsutveckling AB av sitt villkorligt lämnade aktieägartillskott enligt punkt 12 så snart det enligt fastställd balansräkning finns fritt eget kapital tillgängligt och återbetalning inte står i strid med aktiebolagslagen. Återbetalningen ska ske före all annan utdelning och andra värdeöverföringar. 17. Tillkommande aktieägare till följd av försäljningar enligt punkterna 8 och 9 ska tillträda aktieägaravtalet. 18. Protokollet över besluten enligt punkterna 1 17 ovan justeras omedelbart. Anna Sandborgh Kommundirektör Ulf Nyqvist Biträdande kommundirektör Beslutet expedieras till Handelskammaren Värmland Karlstads Stadshus AB

Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten

Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten 14 OKTOBER 2008 Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten Bakgrund I denna promemoria redovisas processen med framtagning av nya styrdokument (bolagsordning och aktieägaravtal)

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning.

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-05-28 Blad 10 Ks 76 Au 86 Dnr 98/2012-534 Reviderade aktieägaravtal, bolagsordningar och överenskommelse för stadsnät i Svealand

Läs mer

Vägledning: Köp från eget bolag 2013:3

Vägledning: Köp från eget bolag 2013:3 Vägledning: Köp från eget bolag 2013:3 Innehållsförteckning Om vägledningen 2 Inledning 4 1. Om in house-undantaget 6 1.1 Vad är in house-undantaget? 6 1.2 Det temporära undantaget 7 1.3 Restriktiv tillämpning

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Inriktningen för Boplats Syds framtida organisationsform

Inriktningen för Boplats Syds framtida organisationsform Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-09-17 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Lovisa.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Inriktningen för Boplats Syds framtida organisationsform STK-2013-1010 Sammanfattning

Läs mer

Företagspolicy för Umeå kommun

Företagspolicy för Umeå kommun Företagspolicy för Umeå kommun 1 Inledning Behovet är stort av en mer utvecklad helhetssyn, ett koncernperspektiv, i den mycket omfattande och starkt komplexa kommunala verksamheten i Umeå kommun. Denna

Läs mer

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272 2 (39) BOLAGSPOLICY... 4 1. BAKGRUND... 4 2. SYFTET MED ÄGANDET...

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-10 Tid 2013-06-18, Kl 11:30 Plats Folkets Hus Hallunda, Idun Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Richard Widén 2013-05-20 LiÖ 2013-553 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB Bakgrund Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland

Läs mer

Minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag - kompletterande underlag

Minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag - kompletterande underlag Promemoria Minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag - kompletterande underlag I alla aktiebolag ska det finnas ett aktiekapital. I ett privat aktiebolag ska aktiekapitalet vara minst 100 000 kr

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans Hitta en form som passar Du som

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-03-24 Ägardirektiv för Karlstads Energi AB Ägardirektiv för

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF)

Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1079.112 Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-05 Diarienummer 0660/12 Repronummer 242/13 Stadsledningskontoret Jan Persson, Jessica Granath Telefon 031-3680346 resp 031-3680237 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se,

Läs mer

Remiss - Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71)

Remiss - Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71) Dnr KS-2012-662 Dpl 65 sid 1 (10) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteyttrande 2013-01-21 Dan Tågmark, 054-540 10 04 dan.tagmark@karlstad.se Remiss - Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71)

Läs mer

Sundsvalls kommuns engagemang i Kommungaranti Skandinavien AB

Sundsvalls kommuns engagemang i Kommungaranti Skandinavien AB Sundsvalls kommuns engagemang i Kommungaranti Skandinavien AB Nils Gunnar Zander: Ting Information Denna utredning är gjord av Advokatfirman Fylgia KB på uppdrag av Sundsvalls kommun. Utredningen innefattar

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Regionförbundet Örebro län Förbundsordning Förbundsordning Antagen av förbundsfullmäktige 2006-10-12 Fastställd av medlemmarna 2007-02-01 Förbundsordning för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB)

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Beslutade av kommunfullmäktige den 15 december 2008, 21. Ändring beslutad

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

Minoritetsmissbruk i aktiebolag

Minoritetsmissbruk i aktiebolag Örebro universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Rättsvetenskapliga programmet Rättsvetenskap avancerad nivå, Enskilt arbete 30 hp HT 2011 Minoritetsmissbruk i aktiebolag Är nuvarande

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer