Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015"

Transkript

1 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

2 Tjänsteskrivelse 1 (2) KS Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science Park AB Sammanfattning Örebroregionen Science Park AB ( Bolaget ) ägs för närvarande av; - Örebro Rådhus AB, som äger 520 aktier motsvarande 52 % av samtliga aktier i Bolaget; - Karlskoga kommun, som äger 200 aktier motsvarande 20 % av samtliga aktier i Bolaget; - Region Örebro län, som äger 140 aktier motsvarande 14 % av samtliga aktier i Bolaget; och - Örebro Universitet Holding AB, som äger 140 aktier motsvarande 14 % av samtliga aktier i Bolaget. Örebro Universitet Holding AB önskar överlåta sina aktier, varav 70 aktier till Region Örebro län och 70 aktier till Karlskoga kommun. Detta innebär att den nya ägarstrukturen blir enligt följande: - Örebro Rådhus AB äger 520 aktier motsvarande 52 % av samtliga aktier i Bolaget; - Karlskoga kommun äger 270 aktier motsvarande 27 % av samtliga aktier i Bolaget; och - Region Örebro län äger 210 aktier motsvarande 21 % av samtliga aktier i Bolaget. Karlskoga kommun önskar således förvärva 70 aktier för nominellt kr. De ändrade ägarförhållandena medför att aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv behöver ändras i Bolaget, vilket blir nästa steg efter att denna överlåtelse har godkänts. Vad gäller Bolagets finansiering sker det för närvarande genom driftsbidrag om sammanlagt tkr vilket erläggs av ägarna med följande fördelning: - Örebro kommun erlägger tkr per år; - Karlskoga kommun erlägger tkr per år; - Örebro Universitet erlägger tkr per år; och - Region Örebro län erlägger tkr per år. Från och med den tidpunkt då Örebro Universitet Holding AB överlåter sina aktier till Karlskoga kommun respektive till Region Örebro län vilket föreslås äga rum den 1 oktober 2015 ska Region Örebro län och Karlskoga kommun överta Örebro Universitets del av driftsbidraget om

3 Tjänsteskrivelse 2 (2) KS tkr, dvs. deras respektive driftsbidrag ökar med 550 tkr för vardera part. Beslutsunderlag Kommunstyrelens ledningskontors tjänsteskrivelse daterad Aktieöverlåtelseavtal mellan Örebro Universitet Holding AB och Karlskoga kommun Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. Aktieöverlåtelseavtal mellan Örebro Universitet Holding AB och Karlskoga kommun avseende överlåtelse av 70 aktier på nominellt 7000 kr i Örebroregionen Science Park AB godkänns. 2. Karlskoga kommun övertar Örebro Universitet Holding AB motsvarande del av driftsbidraget om 550 tkr per år. 3. Finansiering av 70 aktier i Örebroregionen Science Park AB på nominellt 7000 kr sker från befintlig likviditet. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att 1. Finansiering av ökade driftsbidrag motsvarande 550 tkr per år för Örebroregionen Science Park AB sker med KS oförutsett Christian Westas Ekonomichef Expedieras till Rickard Josefsson, Örebro universitet, Örebro Samtliga nämnder Örebro kommun Regionförbundet Örebro Örebroregionen Science Park

4 Aktieöverlåtelseavtal 1 Parter Örebro universitet Holding AB, , Örebro, nedan kallad Säljaren, Karlskoga kommun, , Karlskoga, nedan kallad Köparen. 2 Överlåtelse och köpeskilling Säljaren överlåter härigenom denna dag, 70 aktier på nominellt sammanlagt kronor i bolaget Örebroregionen Science Park AB, , till Köparen och på i detta Avtal intagna villkor. 3 Betalning och aktiebrevens överlämnande Köpeskillingen om kr skall erläggas kontant på tillträdesdagen, vilken är dagen för undertecknandet av detta avtal. Fysiska aktiebrev är inte uttagna. Köparen skall per tillträdesdagen införas i aktieboken. 4 Bolagsstämma och styrelse Överlåtelsen påverkar inte bolagets styrelsesammansättning. 5 Garantier Säljaren garanterar att aktierna ägs till fullo av säljaren och att de inte är pantsatta eller omfattas av några andra belastningar. 6 Brist i garanti Har Säljaren i detta Avtal garanterat eller framgår det eljest av omständigheterna att Säljaren utfäst sig att svara för visst förhållande skall, om Säljaren brister i sådan garanti eller utfästelse, Köparen kompenseras med en krona för varje krona som brister. 7 Andra påföljder vid kontraktsbrott Istället för att begära nedsättning av köpeskillingen äger Köparen vid Säljarens kontraktsbrott rätt att häva köpet, varvid Köparen mot återlämnande av de förvärvade aktierna äger rätt att återfå erlagd köpeskilling jämte ränta efter en räntesats som med två (2) procentenheter överstiger referensräntan enligt räntelagen från tidpunkten för köpeskillingens erläggande till dess återbetalning sker. Oavsett vilka andra påföljder Köparen äger rätt att göra gällande är Köparen alltid berättigad till skadestånd i anledning av Säljarens kontraktsbrott.

5 8 Reklamation och preskription Oavsett vid vilken tidpunkt Köparen fått kännedom om brist i garanti eller annat Säljarens kontraktsbrott äger Köparen göra påföljd i anledning av kontraktsbrottet gällande inom fem (5) år från Tillträdesdagen. Beträffande påföljd i anledning av garanti avseende skatter, avgifter och andra pålagor skall Köparen därutöver vara bibehållen vid sin rätt intill dess sex månader förflutit efter det att sådan skatt, avgift eller pålaga slutligt fastställts. Har kontraktsbrott sin grund i a. Rättsligt fel avseende de överlåtna aktierna eller väsentlig tillgång hos Bolaget b. Åtgärd eller underlåtenhet från Bolagets sida som står i strid med lag eller författning c. Inskränkningar i Bolagets rätt eller möjligheter att bedriva sin verksamhet d. Grov oaktsamhet eller handling som strider mot tro och heder skall Köparen dock äga göra påföljd i anledning av kontraktsbrottet gällande inom tio (10) år från Tillträdesdagen om reklamation sker senast sex månader efter det att kontraktsbrottet upptäckts. 9 Sekretess Säljaren förbinder sig, utan begränsning i tiden, att inte för utomstående yppa konfidentiell information rörande Bolaget och dess verksamhet. Säljaren skall tillse att anställda, konsulter och styrelseledamöter hos Säljaren iakttar ovanstående sekretessbestämmelse. Parterna är införstådda med att handlingar avseende överlåtelsen är allmänna handlingar enligt bestämmelserna i Tryckfrihetsförordningen 2:1. För det fall det inte finns tillämpliga bestämmelser i OSL som medför att handlingarna omfattas av sekretess är handlingarna offentliga. 10 Rubriker Indelningen av avtalet i olika avsnitt och åsättande av rubriker skall inte påverka avtalets tolkning. 11 Ändringar Ändringar av och tillägg till detta Avtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av parterna. 12 Tvist Svensk lag skall reglera detta Avtal.

6 Tvist i anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (Institutet). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän. Plats för skiljeavgörande skall vara Örebro. Detta Avtal och bilagor har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt Ort och datum Företrädare för Köparen Företrädare för Säljaren VD för Örebro universitet holding AB Rickard Josefson Företrädare för Säljaren Styrelseledamot i Örebro universitet Holding AB Anna Ragén

7 KARLSKOGA KOMMUN K:.:.rnmu nstyrelsen Till aktieägarna i Örebroregionen Science Park Anmälan om Hembud/Inlösen Örebro universitet Holding AB är ägare till 140 aktier i ovanstående bolag. Örebro universitet Holding AB:s styrelse beslutade den 11 juni 2015 att dessa skulle avyttras samt bolaget ska utträda ut aktieägaravtalet. Styrelsen gav undertecknad i uppdrag att genomföra försäljningen. I bolagsordningen för Örebro regionen Science Park är intaget en standardiserad hembudsklausul. I aktieägaravtalet är emellertid intaget att aktieägare som vill avyttra aktier skall hembjud övriga ägare aktier tiillika fördelning dem emellan. Den som vill begagna sig av sin rätt till inlösen ska lämna svar i rekommenderat brev inom en månad från mottagandet. Vill någon inte utöva sin lösenrätt övergår rätten till övriga ägare. Genom att avyttring kräver samtliga aktieägares godkännande önskas besked även om någon inte har för avsikt att utöva sin lösenrätt. Besked lämnas till: Örebro universitet Holding AB Rickard }osefson Örebro

8 KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsens ledningskontor (1) Handläggare Christian Westas, Ekonomiavd Till Örebro universitet Holding AB Rickard Josefsson Örebro Angående ert brev om anmälan om Hembud/Inlösen daterat 22 juni 2015 vill Karlskoga kommun härmed lämna foljande svar. Karlskoga kommun vill begagna sig av sin rätt till inlösen. Karlskoga kommun önskar förvärva 70 aktier från Örebro universitet Holding AB till ett totalt värde av kr. Med vän1ig hälsning ~' Tf Ko ~~~ Sven-Olov Axelsson KSO POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Karlskoga Faklurahanlering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORGNR Kalrinedalsgalan Malmö

Tufa Marin Aktiebolag, 556165-7288, (nedan kallat Säljaren ) med adress Illända 179 98 FÄRENTUNA

Tufa Marin Aktiebolag, 556165-7288, (nedan kallat Säljaren ) med adress Illända 179 98 FÄRENTUNA AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV AKTIER MELLAN Tufa Marin Aktiebolag, 556165-7288, (nedan kallat Säljaren ) med adress Illända 179 98 FÄRENTUNA OCH Marin & Maskin i Stockholm Aktiebolag, 556223-2297, (nedan kallat

Läs mer

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-11-26 KS 2014/0979 0480-45 01 11 Kommunfullmäktige Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

MELLAN Studentkåren i Borås Holding AB, 556591-9072, (nedan kallat Säljaren ) med adress 501 90 BORÅS OCH Borås Stad (nedan kallat Köparen ), med adress 501 80 Borås HAR DENNA DAG TRÄFFATS FÖLJANDE AVTAL

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Säljare: Köpare: Köpeobjekt: Upplands Väsby kommun, 212000-0019,194 80 UPPLANDS VÄSBY ( Kommunen ) Brabo Holding AB, 556801-4442 ( Köparen ) Samtliga 1 000 aktier i Vilunda

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

nedan gemensamt benämnda Aktieägarna, har denna dag träffat följande AKTIEÄGARAVTAL

nedan gemensamt benämnda Aktieägarna, har denna dag träffat följande AKTIEÄGARAVTAL Mellan 1. Sydvatten AB (556100-9837), Hyllie Stationstorg 21, 215 32 Malmö, 2. VA SYD (222000-2378), Box 191, 201 21 Malmö, och 3. Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (556765-3786), Box 2022, 250 02

Läs mer

o o o 1 O cs::b 1~A LS ~fl A

o o o 1 O cs::b 1~A LS ~fl A o o o 1 O cs::b 1~A LS ~fl A AKTIEÄGARA VT A L AB DALAFLYGET InnehållsfOrteckning Sid 1. Bolaget 1 2. Styrelse mm 1 3. Beslutsordning 2. Finansiering 2 5. Hembud och inlösen 3 6. Värdering 7. Ny delägare

Läs mer

AVTAL RUMSFÖRSÄLJNING

AVTAL RUMSFÖRSÄLJNING AVTAL RUMSFÖRSÄLJNING Huvuddokument Avtal har denna dag tecknats mellan: (1) Canal Digital : Canal Digital Sverige AB, 115 80 Stockholm; och (2) Företaget : Bolagsnamn: Organisationsnr: Enhet/Verksamhet:

Läs mer

Bilaga 7 Kommunstyrelsen 2015-03-30 47 AVTAL. avseende ägande av. Diarienr. ts.2d 15 -"1'1 RenhåIIningsbolaget i Mellansverige AB. org nr 556991-1356

Bilaga 7 Kommunstyrelsen 2015-03-30 47 AVTAL. avseende ägande av. Diarienr. ts.2d 15 -1'1 RenhåIIningsbolaget i Mellansverige AB. org nr 556991-1356 Bilaga 7 Kommunstyrelsen 2015-03-30 47 AVTAL avseende ägande av STORFORS KOMMUN 2015-03- O l Diarienr. ts.2d 15 -"1'1 RenhåIIningsbolaget i Mellansverige AB org nr 556991-1356 1 PARTER Mellan KarIskoga

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL Bakgrund 1 Aktieägarnas förbindelse 2 Bolagets syfte

AKTIEÄGARAVTAL Bakgrund 1 Aktieägarnas förbindelse 2 Bolagets syfte AKTIEÄGARAVTAL Mellan Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner rörande Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO), 556211-9007. Bakgrund Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. Kristianstads Golfklubb i Åhus. och. Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. Kristianstads Golfklubb i Åhus. och. Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan Kristianstads Golfklubb i Åhus och Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB 2 575 aktier i AB Kristianstads Golfbana i Åhus (Fastigheten Kristianstad

Läs mer

Reviderat, utgåva 3, 2015-01-12 KONSORTIALAVTAL. mellan. Sala kommun. och. Heby kommun 1 (10)

Reviderat, utgåva 3, 2015-01-12 KONSORTIALAVTAL. mellan. Sala kommun. och. Heby kommun 1 (10) Reviderat, utgåva 3, 2015-01-12 KONSORTIALAVTAL mellan Sala kommun och Heby kommun 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Parter. 3 2. Definitioner.... 3 3. Bakgrund 4 4. Bolaget och dess Verksamhet... 4 5. Styrelse...

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015)

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015) Tjänsteskrivelse ( Ange instans) 1(2) Samordningskansliet 2015-05-20 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg

Läs mer

Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB

Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-13 KS 2015/0130 Kommunfullmäktige Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB

Läs mer

Kommunstyrelsen 25 november 2013 6

Kommunstyrelsen 25 november 2013 6 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 10 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1390.109 Godkännande av att SRV återvinning AB ( SRV ) och Scandinavian

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

19 augusti 2010 handlingar

19 augusti 2010 handlingar 19 augusti 2010 handlingar Nr 67 Investeringsanslag för kollektivtrafikens behov av infrastrukturåtgärder 2010 2010-05-31 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Den 17 maj yttrade sig Kommunstyrelsen

Läs mer

Aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens energikontor och IT Norrbotten

Aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens energikontor och IT Norrbotten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2009-12-10 92(98) 59./. Bilaga. Aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens energikontor och IT Norrbotten Kommunens utredare i rubricerat ärende

Läs mer

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB:S (PUBL) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA DEPÅBEVIS avseende aktier i MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB:S (PUBL) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA DEPÅBEVIS avseende aktier i MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB:S (PUBL) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA DEPÅBEVIS avseende aktier i MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. Januari 2012 Millicom International Cellular S.A. (nedan Bolaget

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten

Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten 14 OKTOBER 2008 Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten Bakgrund I denna promemoria redovisas processen med framtagning av nya styrdokument (bolagsordning och aktieägaravtal)

Läs mer

AVTAL OM KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ENERGI SAMT ELCERTIFIKAT

AVTAL OM KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ENERGI SAMT ELCERTIFIKAT AVTAL OM KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ENERGI SAMT ELCERTIFIKAT mellan [ ] och [ ] avseende [PROJEKTNAMN] 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND OCH SYFTEN...3 2. DEFINITIONER...4 3. AVTALSTID SAMT VILLKOR FÖR IKRAFTTRÄDANDE...10

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bilaga A Avtal om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bankgirot tillhandahåller betalningsförmedlingstjänster, Bankgiroprodukterna, inom ramen för Bankgirosystemet. Den som uppfyller deltagandekraven

Läs mer