Tufa Marin Aktiebolag, , (nedan kallat Säljaren ) med adress Illända FÄRENTUNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tufa Marin Aktiebolag, 556165-7288, (nedan kallat Säljaren ) med adress Illända 179 98 FÄRENTUNA"

Transkript

1 AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV AKTIER MELLAN Tufa Marin Aktiebolag, , (nedan kallat Säljaren ) med adress Illända FÄRENTUNA OCH Marin & Maskin i Stockholm Aktiebolag, , (nedan kallat Köparen ) med adress PL 2057, BERGSHAMRA har denna dag träffats följande avtal. 1. Inledning Björn Lundin, , och Jan-Åke Larsson, , har genom Säljaren alltsedan 1975 bedrivit framgångsrik varvsverksamhet på fastigheten [ ]. Inom ramen för varvsverksamheten erbjuds idag vinterförvaring inom- och utomhus med valfri- upptagnings och sjösättningstid. Förutom vinterförvaring har varvet även motorverkstad, plastverkstad och snickeri, varför även hjälp med iordningställande av båtar inför vintern samt rustning av båtar inför sommaren kan erbjudas. Björn Lundin och Jan-Åke Larsson önskar nu dra sig tillbaka från varvsverksamheten. Med anledning härav har de startat ett dotterbolag, till Säljaren. Till detta dotterbolag, Tufa Marin Varv AB, har Säljaren överlåtit hela varvsverksamheten (inkråmet). Säljaren önskar nu överlåta samtliga sina aktier i Tufa Marin Varv AB till Köparen, som avser att driva varvsverksamheten vidare. 2. Överlåtelse och vissa definitioner Säljaren överlåter härigenom denna dag ( Avtalsdagen ) samtliga sina aktier, eller 1,000 aktier på nominellt sammanlagt SEK 100,000, i Tufa Marin Varv Aktiebolag, ( Bolaget ) till Köparen och på i detta avtal intagna villkor. Aktierna skall tillträdas den [ ] ( Tillträdesdagen ). Överlåtelsen grundas bl. a. på ett bokslut som upprättats per den 31 maj 2005 (Bokslutsdagen) [anm. Enligt uppgift från Tommy Folke skall bolaget även innehålla ett ovillkorat aktieägartillskott. Vänligen klargör.]. 3. Köpeskillingen och dess betalning Köpeskillingen uppgår till SEK 15,000,000 kronor och skall av Köparen erläggas [anm. För oss är Ert förslag alltjämnt något oklart. Vänligen klargör Ert förslag angående betalning samt vad som skall ingå; jfr ovan] mot erhållande av samtliga aktiebrev behörigen transporterade in blanco jämte eventuellt därtill hörande talonger och kuponger.

2 4. Perioden mellan boksluts- och avtalsdag Såvitt avser Bolagets verksamhet mellan Bokslutsdagen och Avtalsdagen garanterar Säljaren, i den mån inte annat framgår av avtalet och dess bilagor, att a. Bolagets verksamhet bedrivits enligt tidigare av Bolaget tillämpade principer och att Bolagets avtal och förbindelser ingåtts på för branschen sedvanliga villkor b. Löne-, pensions- och andra anställningsförmåner för Bolagets personal inte har förändrats samt att personal inte nyanställts eller sagts upp c. Bolaget inte har avhänt sig eller förvärvat anläggningstillgång d. Bolagets orderstock inte har försämrats i fråga om villkor, priser och kreditrisker e. Bolaget inte (med undantag för sedvanliga leverantörskrediter) har upptagit lån eller annan kredit eller ställt säkerhet för egen eller annans förbindelse f. Utdelning eller därmed jämförlig utbetalning eller åtgärd inte har beslutats eller verkställts g. Koncernbidrag inte beslutats eller verkställts. 5. Perioden mellan avtals- och tillträdesdag Säljaren skall under perioden mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen tillse att Bolagets verksamhet bedrivs enligt tidigare tillämpade affärsprinciper och att Bolagets ledning i alla för Bolaget väsentliga frågor rådgör med Köparens representant. Köparen skall ha rätt till full insyn i Bolaget. Innan beslut fattas i någon av nedanstående frågor skall godkännande alltid inhämtas från Köparens representant: a. Avgivande av bindande offert som i det enskilda fallet avser produkter och/eller tjänster med ett försäljningsvärde exklusive mervärdesskatt överstigande SEK 10,000 b. Accepterande av order som i det enskilda fallet avser produkter och/eller tjänster med ett försäljningsvärde exklusive mervärdesskatt överstigande SEK 10,000 c. Utdelning eller därmed jämförlig betalning eller åtgärd d. Koncernbidrag e. Nyanställning eller uppsägning av personal f. Utfästelse om pension g. Avyttring av tillgång med ett nyanskaffningsvärde överstigande SEK 10,000 h. Förvärv av tillgång till värde överstigande SEK 10,000 i. Upptagande eller förändring av lån j. Beviljande av kredit annat än sedvanlig kundkredit eller ställande av borgen eller annan säkerhet

3 k. Ingående eller förändring av långsiktigt avtal, avtal med Säljaren eller någon Säljaren närstående eller annat avtal om detta i något avseende avviker från strikt marknadsmässiga villkor l. Ändring av priser och rabattvillkor. 6. Byte av styrelse och revisorer m.m. I omedelbar anslutning till Tillträdesdagen skall hållas en extra bolagsstämma i Bolaget för utseende av nya styrelseledamöter och revisorer. Säljaren svarar för att nuvarande styrelseledamöter och revisorer ställer sina platser till förfogande utan andra krav på ersättning från Bolaget än de som anges i Bilaga [ ] och att dessa styrelseledamöter inte utnyttjar sin formella behörighet att, intill dess nya styrelseledamöter registrerats, företräda Bolaget. Köparen skall tillse att vid nästkommande ordinarie bolagsstämma i Bolaget nuvarande styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet under förutsättning att Bolagets revisorer tillstyrker sådan ansvarsfrihet. Säljaren skall intill dess den nya styrelsen registrerats tillse att generella fullmakter att företräda Bolaget utfärdas för de personer Köparen anvisar. 7. Tillträdesbokslut Ett fullständigt bokslut skall upprättas per Tillträdesdagen med tillämpning av de redovisningsprinciper som tillämpades vid upprättandet av bokslutet per Bokslutsdagen. Härvid skall fysisk inventering av lager och andra tillgångar ske. Bokslutet skall upprättas av Köpare och Säljare gemensamt i samråd med Bolagets nuvarande och tillträdande revisorer. 8. Värdering Kan parterna inte enas i fråga rörande Tillträdesbokslutet, skall denna fråga med för parterna bindande verkan på parts begäran avgöras av en av FAR utsedd auktoriserad revisor. Den sålunda utsedde värderingsmannen skall avge sitt utlåtande skriftligen inom 30 dagar från utseendet. Kostnaden för värderingsmannen skall fördelas lika mellan parterna. 9. Information om bolaget Till grund för detta avtal har, utöver de uppgifter som lämnats muntligen av säljarna, legat följande handlingar avseende Bolaget samt de övriga handlingar och uppgifter som anges i detta avtal: a. Reviderade årsbokslut avseende Säljaren för åren 2003 och 2004 samt icke reviderat periodbokslut för Bolaget per Bokslutsdagen, Bilaga [ ] b. Bolagets bolagsordning och registreringsbevis

4 c. Förteckning över anställd personal med angivande av löner och andra förmåner per Avtalsdagen, Bilaga [ ] d. Förteckning över för Bolaget bindande avtal, Bilaga [ ] e. Förteckning över Bolagets immateriella tillgångar, Bilaga [ ] f. Inventarieförteckning, Bilaga [ ], i vilken upptagits även helt avskrivna inventarier g. Lagerlista per den [ ], Bilaga [ ], i vilken anges lagrets omsättningshastighet samt principer för värdering och tillämpade inkuransavdrag h. Lista över inneliggande order, Bilaga [ ] i. Lista över utestående offerter, Bilaga [ ] j. Sammanställning av de redovisningsprinciper som tillämpas av Bolaget, Bilaga [ ] k. Prislistor och rabattvillkor, Bilaga [ ] l. Allmänna leveransvillkor, Bilaga [ ] m. Förteckning över Bolagets försäkringar, Bilaga [ ]. av Säljaren och Bolaget lämnad information i alla delar är korrekt och att de handlingar och uppgifter som omnämns ovan i denna bestämmelse innehåller all för Köparen väsentlig information om Bolaget och dess verksamhet och således ger en fullständig och korrekt bild av Bolagets förhållanden. 10. Bolagets aktier a. Bolagets aktiekapital uppgår till 100,000 kronor fördelat på 1,000 aktier b. Ovan omnämnda aktier utgör samtliga av Bolaget utgivna aktier och att dessa till fullo betalts c. Säljaren innehar Bolagets samtliga aktier med full äganderätt och att dessa inte graveras av panträtt, optionsrätt, hembud eller andra belastningar d. Alla Bolagets aktier har samma rätt e. Beslut inte fattats om utgivande av nya aktier (inkluderande nya aktier utgivna i anledning av s k split), konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning eller vinstandelsbevis. 11. Bokslut och redovisning a. Bolagets redovisning och för Köparen presenterade bokslut överensstämmer med lag och god redovisningssed och ger en rättvisande bild av Bolagets ställning och resultat per respektive bokslutstillfälle b. För Köparen presenterad balansräkning per Bokslutsdagen är riktig i alla delar och upptar Bolagets samtliga tillgångar, skulder, panter och ansvarsförbindelser. 12. Bolagets tillgångar

5 a. Om inte annat uttryckligen framgår av detta avtal och dess bilagor, all egendom som i detta avtal med bilagor omnämns som Bolagets egendom tillhör Bolaget med full och oinskränkt äganderätt och dispositionsrätt och att sådan egendom inte belastas med panträtt eller annan tillkommande rätt i vidare mån än vad som särskilt anges i detta avtal och dess bilagor b. Bolagets fordringar per Bokslutsdagen influtit eller kommer att inflyta till i balansräkningen angivna belopp senast inom två månader från Bokslutsdagen och att de i Bolagets böcker per Tillträdesdagen angivna fordringarna kommer att inflyta till bokförda belopp senast inom två månader från Tillträdesdagen c. Bolagets varulager och pågående arbeten värderats enligt de principer som anges i bifogad lagerlista med de inkuransavdrag som däri anges d. Bolaget inte underlåtit att underhålla och reparera sina tillgångar och att för Bolagets verksamhet väsentliga tillgångar, oavsett dessa ägs av Bolaget eller inte, är i fullt funktionsdugligt skick e. Bolagets fasta egendom icke är behäftad med rättsliga fel, rådighetsinskränkningar eller väsentliga faktiska fel och att Bolagets fasta egendom inte är besvärad av andra servitut, inteckningar eller belastningar i övrigt än som upptagits i gravationsbevis, Bilaga [ ] f. Bolagets immateriella rättigheter inte gör intrång i annan tillkommande rätt, att de vederbörligen underhållits och bevakats, att intrång från tredje mans sida i någon av dessa rättigheter inte förekommer eller har förekommit och att Bolagets företagshemligheter på ett tillfredsställande sätt skyddats mot åtkomst och användning av obehöriga. 13. Personal a. Samtliga anställda i Bolaget per Avtalsdagen har upptagits i bilagd förteckning och att dessa inte har bättre löne-, pensions- eller andra anställningsförmåner än som framgår av förteckningen b. Samtliga tidigare anställda i Bolaget, som erhåller pension enligt utfästelse från Bolaget, per Avtalsdagen har upptagits i förteckningen och att dessa inte har bättre pensionsförmåner än som framgår av förteckningen c. Något anspråk utöver vad som framgår av förteckningen inte riktats (eller kan befaras komma att riktas) mot Bolaget från någon nu eller tidigare anställd i Bolaget eller från fackförening, vari sådan anställd är eller varit medlem. d. Anställda i Bolaget inte erbjuds eller kommer att erbjudas anställning (eller uppdrag som konsult) hos Säljaren eller hos företag över vilket Säljaren har ett bestämmande inflytande inom en tid av 2 år efter Tillträdesdagen. e. Såväl Björn Lundin som Jan-Åke Larsson kommer att närvara vid och lämna fullt biträde vid nästkommande upptagning och sjösättning av de båtar som vid respektive tillfälle skall tas upp på varvet respektive sjösättas från varvet. För detta bistånd skall ersättning utgå med SEK [ ] per timme. 14. Bolagets avtal och förbindelser a. Bolaget inte är bundet av andra avtal eller förbindelser (inklusive lämnade offerter) än de som upptagits i bilagd förteckning, att dessa avtal och förbindelser i alla delar är giltiga och fullständigt och riktigt avspeglar Bolagets

6 rättigheter och förpliktelser samt att Bolaget och respektive medkontrahent fullgjort och intill Tillträdesdagen kommer att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa avtal och förbindelser b. Bolaget inte är bundet av något avtal eller någon förbindelse som är främmande för Bolagets verksamhet eller som ingåtts på annat än för branschen sedvanliga och marknadsmässiga villkor c. Bolaget inte är eller varit bolagsman i handels- eller kommanditbolag d. Bolaget inte ingått avtal med eller utfärdat förbindelse (inklusive lämnade offerter) till förmån för närstående företag eller personer utöver de avtal och förbindelser som särskilt markerats i bilagds förteckning. 15. Orderstock och offerter Bolagets orderstock och av Bolaget lämnade offerter a. Består av order och anbud med priser och andra villkor som inte skiljer sig från av Bolaget före Bokslutsdagen tillämpade principer b. Avser kunder, vars kreditvärdighet har undersökts och befunnits godtagbar samt att Bolaget vid kreditbedömningen inte frångått av Bolaget före Bokslutsdagen tillämpade principer 16. Bolagets verksamhet a. Bolaget har erforderliga tillstånd från myndigheter för verksamhetens bedrivande och att Bolaget iakttagit de lagar och bestämmelser som gäller för verksamhetens bedrivande b. Inga anmärkningar intill Tillträdesdagen riktats eller kommer att riktas mot Bolaget i vad angår beskaffenhet av arbetslokaler, fastigheter, maskiner eller övriga tillgångar, och att Säljaren inte denna dag har anledning befara att dylika anmärkningar kommer att framställas efter Tillträdesdagen c. Bolagets verksamhet inte i något avseende står i strid med tredje mans rättigheter enligt lag eller avtal d. Inte heller i övrigt, det föreligger någon omständighet eller kan befaras uppkomma någon omständighet, som innebär eller kan komma att innebära begränsningar i Bolagets verksamhet eller i möjligheterna att exploatera Bolagets fastigheter genom avstyckning av tomter. 17. Skatter och avgifter a. I bokslutet per Bokslutsdagen har skett erforderliga avsättningar för skatter, avgifter och andra pålagor b. Bolaget inte är eller kommer att bli föremål för eftertaxering, skattetillägg eller andra liknande åtgärder med avseende på verksamheten fram till Tillträdesdagen c. Bolaget löpande har fullgjort och intill Tillträdesdagen kommer att fullgöra betalningar avseende skatter, avgifter och andra pålagor på föreskrivet sätt. 18. Garantiavsättningar

7 a. Bolaget för produkter och tjänster, som levererats/utförts eller kommer att levereras/utföras före Tillträdesdagen, eller som enligt per Tillträdesdagen hos Bolaget inneliggande orderstock eller utestående offerter skall levereras/utföras därefter, inte iklätt sig för branschen onormala garantier b. Bolagets ansvar avseende garantier för dessa produkter och tjänster inte kommer att överstiga den avsättning för garantianspråk som gjorts i bokslutet per Bokslutsdagen. 19. Försäkringar a. Samtliga Bolagets tillgångar är på betryggande sätt försäkrade mot brand och annan skada b. Bolaget har för branschen sedvanliga ansvarsförsäkringar och produktansvarsförsäkringar c. Bolaget har för branschen sedvanlig avbrottsförsäkring d. Försäkringarna under a.-c. ovan varit gällande sedan Bokslutsdagen och att de kommer att vara i kraft minst en månad efter Tillträdesdagen. Säljaren garanterar vidare att a. Bolagets egendom under tiden mellan Bokslutsdagen och Tillträdesdagen inte minskat eller kommer att minska i värde till följd av brand, stöld, skadegörelse, översvämning eller annan oförutsedd händelse, som inte till fullo ersätts av utfallande försäkringsbelopp b. Bolaget eller någon för vilken Bolaget svarar inte under tiden mellan Bokslutsdagen och Tillträdesdagen gjort sig skyldig eller kommer att göra sig skyldig till handling eller underlåtenhet, som medför skadeståndsskyldighet för Bolaget och som inte täcks av ansvars- eller produktansvarsförsäkring, samt att c. Bolagets värde under tiden mellan Bokslutsdagen och Tillträdesdagen inte minskat eller kommer att minska till följd av händelse som innebär att Bolagets verksamhet inte kan bedrivas i normal omfattning och som inte täcks av gällande avbrottsförsäkring. 20. Tvister Bolaget inte är inblandat i rättegång, skiljeförfarande eller annan tvist, som kan medföra kostnad, och att tvist inte heller framdeles kommer att uppstå på grund av omständighet hänförlig till tiden före Tillträdesdagen. 21. Dokumentation och registreringar på Tillträdesdagen all dokumentation rörande Bolaget såsom aktiebok, styrelse- och bolagsstämmoprotokoll, avtalshandlingar, förbindelser, tillstånd, redovisningshandlingar etc., finns i behåll hos Bolaget och att för Bolaget föreskrivna registreringar och anmälningar fullgjorts. 22. Brist i garanti

8 Har Säljaren i detta avtal eller dess bilagor garanterat eller framgår det eljest av omständigheterna att Säljaren utfäst sig att svara för visst förhållande skall, om Säljaren brister i sådan garanti eller utfästelse, Köparen kompenseras med en krona för varje krona som brister. Ränta på bristbeloppet skall utgå efter en räntesats som med 8 procentenheter överstiger referensräntan enligt räntelagen från Tillträdesdagen till dess betalning erlagts. 23. Andra påföljder vid kontraktsbrott I stället för att begära nedsättning av köpeskillingen äger Köparen vid Säljarens kontraktsbrott häva köpet, varvid Köparen mot återlämnande av de förvärvade aktierna äger återfå erlagd köpeskilling jämte ränta efter en räntesats som med 8 procentenheter överstiger referensräntan enligt räntelagen från tidpunkten för köpeskillingens erläggande till dess återbetalning sker. Oavsett vilka andra påföljder Köparen äger göra gällande är Köparen alltid berättigad till skadestånd i anledning av Säljarens kontraktsbrott. 24. Reklamation och preskription Oavsett vid vilken tidpunkt Köparen fått kännedom om brist i garanti eller annat Säljarens kontraktsbrott äger Köparen göra påföljd i anledning av kontraktsbrottet gällande inom 2 år från Tillträdesdagen. Beträffande påföljd i anledning av garanti avseende skatter, avgifter och andra pålagor skall Köparen vara bibehållen vid sin rätt intill dess sex månader förflutit efter det att sådan skatt, avgift eller pålaga slutligt fastställts. Har kontraktsbrott sin grund i a. Rättsligt fel avseende de överlåtna aktierna eller väsentlig tillgång hos Bolaget b. Åtgärd eller underlåtenhet från Bolagets sida som står i strid med lag eller författning c. Inskränkningar i Bolagets rätt eller möjligheter att bedriva sin verksamhet d. Grov oaktsamhet eller handling som strider mot tro och heder skall Köparen dock äga göra påföljd i anledning av kontraktsbrottet gällande inom 10 år från Tillträdesdagen om reklamation sker senast sex månader efter det att kontraktsbrottet upptäckts. 25. Konkurrens Säljaren och undertecknade representanter för Säljaren förbinder sig att under en period av 2 år efter Avtalsdagen inte, vare sig direkt eller indirekt, bedriva eller på annat sätt främja verksamhet som konkurrerar med Bolagets nuvarande eller planerade verksamhet. 26. Sekretess Säljaren förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte för utomstående yppa konfidentiell information rörande Bolaget och dess verksamhet. Säljaren skall tillse att anställda, konsulter och styrelseledamöter hos Säljaren iakttar ovanstående sekretessbestämmelse.

9 Med konfidentiell information förstås i denna bestämmelse varje uppgift - teknisk, kommersiell eller av annan art - oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte, med undantag för uppgifter som är eller blir allmänt kända eller som kommit eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom Säljarens brott mot denna bestämmelse. Säljaren förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte utan tvingande skäl avslöja a) innehållet i detta avtal eller skiljedom i anledning av detta avtal b) information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling i anledning av detta avtal Brott mot denna bestämmelse föreligger även om uppsåt eller oaktsamhet inte kan påvisas. 27. Medbestämmandelagen Säljaren och Köparen har fullgjort sin informations- och förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen. 28. Meddelanden Reklamation och andra meddelanden skall ske genom bud eller rekommenderat brev till parternas i ingressen angivna eller senare ändrade adresser. Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhanda a. Om avlämnat med bud: vid överlämnandet b. Om avsänt med rekommenderat brev: 2 dagar efter avlämnande för postbefordran. Adressändring skall meddelas part på sätt föreskrivs i denna bestämmelse. 29. Rubriker Indelningen av avtalet i olika avsnitt och åsättande av rubriker skall inte påverka avtalets tolkning. 30. Ändringar Ändringar av och tillägg till detta avtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av parterna. 31. Bestämmelses ogiltighet Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, skall detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt utan skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt avtalet, skälig jämkning i avtalet ske. 32. Vite

10 Part eller representant för part som bryter mot bestämmelsen om konkurrens i detta avtal skall vid anfordran till den andra parten utge ett vite om SEK 500,000 i varje enskilt fall. Den andra parten har dock rätt att i stället för vite enligt första stycket begära skadestånd motsvarande den verkliga skadan. Utgivande av vite eller skadestånd inverkar inte på parts rätt att göra andra påföljder gällande i anledning av kontraktsbrottet. 33. Tillämplig lag På detta avtal skall svensk lag tillämpas. 34. Skiljedom Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm Detta avtal har upprättats i två originalexemplar, varav parterna tagit var sitt. Stockholm den juni 2005 Tufa Marin Aktiebolag Björn Lundin Jan-Åke Karlsson Marin & Maskin i Stockholm Aktiebolag Niklas Avelin Christer Soldan

MELLAN Studentkåren i Borås Holding AB, 556591-9072, (nedan kallat Säljaren ) med adress 501 90 BORÅS OCH Borås Stad (nedan kallat Köparen ), med adress 501 80 Borås HAR DENNA DAG TRÄFFATS FÖLJANDE AVTAL

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL REGION SKÅNE och FOLKTANDVÅRDEN SKÅNE AB har träffat följande RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL Moll Wendén Advokatbyrå Stortorget 8 211 34 Malmö Telefon (46-40) 665 65 00 Telefax (46-40) 97 19 17 Detta RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Aktieägaravtal Rail Point AB

Aktieägaravtal Rail Point AB Styrdokument Aktieägaravtal Rail Point AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.16) Godkänd av kommunfullmäktige, 7 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 7 2 (8) 3 (8) Aktieägaravtal

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Aktieägaravtal Logistikposition

Aktieägaravtal Logistikposition Styrdokument Aktieägaravtal Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.13) Godkänd av kommunfullmäktige, 39 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 39 2 (9)

Läs mer

Bilaga 2. [YY] pers.nr [xxxxxx-xxxx], nedan Köpoptionsinnehavaren, har erbjudits, och förklarat sig intresserad av att teckna Köpoptioner.

Bilaga 2. [YY] pers.nr [xxxxxx-xxxx], nedan Köpoptionsinnehavaren, har erbjudits, och förklarat sig intresserad av att teckna Köpoptioner. Bilaga 2 Styrelsen i Avensia Innovation AB ( Bolaget ) har den 3 november 2011 beslutat att ställa ut köpoptioner i Avensia AB ( Avensia ), org nr 556721-7582, nedan benämnda Köpoptionerna. [YY] pers.nr

Läs mer

Kompanjon- och aktieägaravtal

Kompanjon- och aktieägaravtal Kompanjon- och aktieägaravtal mellan, personnummer, adress och övriga andelsägare i, 556567-5419. (nedan kallade parter) har denna dag följande avtal träffats: Samtliga andelsägare med aktieandel finns

Läs mer

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-11-26 KS 2014/0979 0480-45 01 11 Kommunfullmäktige Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL 747050-v1 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor...

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.18) Godkänd av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige,

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. Kristianstads Golfklubb i Åhus. och. Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. Kristianstads Golfklubb i Åhus. och. Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan Kristianstads Golfklubb i Åhus och Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB 2 575 aktier i AB Kristianstads Golfbana i Åhus (Fastigheten Kristianstad

Läs mer

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor.

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor. KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 Surahammar (nedan kallad Säljaren ) KÖPARE: Netto Marknad Sverige AB org.nr 556615-2269 311 84 Falkenberg

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL gommunstyrelsens handling nr62/2011 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL MELLAN Landstinget Sörmland, Eskilstuna, Flens, Gnesta, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommuner OCH Kommunalförbundet

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget 1 Mellan 1. Norrlands Etanolkraft AB, 556303-6986, nedan benämnd NEAB 2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO 3. Övik Energi AB, 556019-1750, nedan benämnd ÖEAB 4. Skellefteå

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015 Allmänna villkor Senast uppdaterad den 17 september 2015 Dessa allmänna villkor gäller från och med november 2014 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Appio AB, org. nr.

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring VILLKOR Gäller från 2009-08-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring FB: 4 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se FB:4 INNEHÅLL Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

KÖPEAVTAL. Säljare/hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Köpare, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil

KÖPEAVTAL. Säljare/hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Köpare, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil KÖPEAVTAL Säljare/hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Köpare, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening

Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening VILLKOR Gäller från 2007-01-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening FB 401:1 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se INNEHÅLL VILLKOR FÖR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Läs mer

Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6

Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6 Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6 1 Nordic Försäkring och kunden Nordic Försäkring & Riskhantering AB, Org Nr 556418-5014 Anders Personsgatan

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 BEFATTNINGSBESKRIVNING M.M.... 1 4 ARBETSPLATS...

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER

ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER 1. Bakgrund Enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter och förord-ningen (2000:208) om producentansvar för glödlam-por och vissa

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Försäkringsvillkor 2004-04-01 1 Innehåll A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid A.1 Försäkringens giltighet 3 A.2 Förlängning av försäkring 3 A.3 Riskbelopp och självrisk 3 A.4 Årlig premiejustering

Läs mer

SAMARBETSAVTAL / KOMPANJONSAVTAL

SAMARBETSAVTAL / KOMPANJONSAVTAL Samarbetsavtal Organisation Organisationsnummer VästSvensk ByggKonst ek.f. 769618-0764 Mellan dem som har undertecknat detta Avtal: Konstnärernas Kollektivverkstad Bohuslän (KKVB) Konstnärernas Kollektivverkstad

Läs mer

REGION SKÅNE OCH BRAINGENE AB AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE GENOVATION CARE AB [DATUM]

REGION SKÅNE OCH BRAINGENE AB AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE GENOVATION CARE AB [DATUM] REGION SKÅNE OCH BRAINGENE AB AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE GENOVATION CARE AB [DATUM] AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE BOLAGET Detta avtal ( Avtalet ) har denna dag träffats mellan (A) (B) Region Skåne, org. nr 232100-0255,

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:4. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01

Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:4. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:4 Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:4 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER 1. Bakgrund Enligt en blivande förordning (fortsättningsvis Förordningen ) om producentansvar för batterier ska företag som i yrkesmässig verksamhet, i Sverige överlåtit batterier

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL Bakgrund 1 Aktieägarnas förbindelse 2 Bolagets syfte

AKTIEÄGARAVTAL Bakgrund 1 Aktieägarnas förbindelse 2 Bolagets syfte AKTIEÄGARAVTAL Mellan Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner rörande Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO), 556211-9007. Bakgrund Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Version 1.0, 12-10-07

Version 1.0, 12-10-07 Ramavtal avtalspaket avseende svartfiber och andra tjänster som kan tillhandahållas av stadsnät tillhörande Svenska Stadsnätsföreningen Detta ramavtal ( Ramavtalet ) har ingåtts mellan (1) Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Argentum och Kunden har tecknat följande avtal avseende SafetyDataCenter.net och därtill hörande tjänster

Argentum och Kunden har tecknat följande avtal avseende SafetyDataCenter.net och därtill hörande tjänster Avtalsnr: Datum: Argentum och Kunden har tecknat följande avtal avseende SafetyDataCenter.net och därtill hörande tjänster Argentum Argentum Environment AB Nordlandergatan 15 931 33 SKELLEFTEÅ Organisationsnummer:

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ( Revisionsbyrån ) och klientbolaget ( Bolaget ), om inte annat följer av tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB. Reviderat förslag 2011-01-01. 5163964-v1

AKTIEÄGARAVTAL NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB. Reviderat förslag 2011-01-01. 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB Reviderat förslag 2011-01-01 5163964-v1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund 3 2 Bolagets bildande m m 4 3 Bolagsordning 4 4 Styrelse m m 4 5 Överlåtelse

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl. 13:00 i lokaler på

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

UTKAST GYM FRANCHISEAVTAL. En svensk klassiker och underliggande lopp MELLAN PT- SCHOOL OCH FRANCHISETAGARE

UTKAST GYM FRANCHISEAVTAL. En svensk klassiker och underliggande lopp MELLAN PT- SCHOOL OCH FRANCHISETAGARE UTKAST GYM FRANCHISEAVTAL En svensk klassiker och underliggande lopp MELLAN PT- SCHOOL OCH FRANCHISETAGARE Innehåll 1. Bakgrund 2. Franchiserätt 3. Skyldigheter för Franchisegivaren 4. Skyldigheter för

Läs mer

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M 1. Bakgrund Kommuninvest i Sverige AB ( Kommuninvest

Läs mer

o o o 1 O cs::b 1~A LS ~fl A

o o o 1 O cs::b 1~A LS ~fl A o o o 1 O cs::b 1~A LS ~fl A AKTIEÄGARA VT A L AB DALAFLYGET InnehållsfOrteckning Sid 1. Bolaget 1 2. Styrelse mm 1 3. Beslutsordning 2. Finansiering 2 5. Hembud och inlösen 3 6. Värdering 7. Ny delägare

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning.

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning. Sida 1/6 Aktieägaravtal för Kungsbacka Innerstads AB Mellan Kungsbacka kommun, Fastighetsägarna Göteborg Första regionen ek för och Kungsbacka köpmannaförening har träffats följande avtal angående ägarförhållandena

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Konsumentköplag (1990:932)

Konsumentköplag (1990:932) Konsumentköplag (1990:932) Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 2000:32 Utkom från trycket den 22 februari 2000 utfärdad den 10 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

BILAGA ALLMÄNNA VILLKOR

BILAGA ALLMÄNNA VILLKOR ALLMÄNNA VILLKOR 1 AVTALETS OMFATTNING 1.1 Produkter 1.1.1 Avtalet omfattar, såvida inte annat följer av punkt 3.2, Produkterna enligt de PRODUKTBILAGOR som vid varje tid anges i bilagan AVTALSDOKUMENT.

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag SvK1000, v3.1, 2011-11-16 Marknad 2012-03-13 Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag 1 Inledning Svenska Kraftnät har systemansvaret för det svenska elsystemet. Svenska Kraftnät tecknar

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ( Venue Retail Group eller Bolaget ) kallas härmed till

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier

Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier Garanti för tillverknings- och fordringsförlust Oktober 1996 Supplement 1 februari 2006 ekn E X P O R T K R E D I T N Ä M N D E N THE SWEDISH

Läs mer