AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE. mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN. och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE. mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN. och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM]"

Transkript

1 [UTKAST ] AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM]

2 INDEX 1. Bakgrund Överlåtelseförklaring Överlåtelse Vederlag Tillträde Fastigheternas skick Kommunens garantier SFS garantier Avtalsbrott, garantibrist, reklamation m.m Kostnader och intäkter Övertagande av avtal m.m Villkor Kontaktpersoner och meddelanden Övrigt... 8 BILAGOR Bilaga 5.2.b) Köpebrev för Ekebo-fastigheterna Bilaga 5.2.e) Hyresavtal att ingå på Tillträdesdagen Bilaga 5.3.a) Köpebrev för Hammarby-Smedby Bilaga 7.3.b) Gällande hyresavtal samt aktuella hyror för Hammarby-Smedby Bilaga 7.3.d) Fastighetsregisterutdrag avseende Hammarby-Smedby Bilaga 8.3.d) Fastighetsregisterutdrag avseende Ekebo-fastigheterna

3 Parter (1) Upplands Väsby kommun, org. nr , Upplands Väsby ( Kommunen ); och (2) Sverigefinska skolan i Upplands Väsby fastighetsaktiebolag, org. nr , Hovslagargatan 25, Upplands Väsby ( SFS ). Kommunen och SFS benämns i det följande var för sig Part och gemensamt Parterna. 1. BAKGRUND 1.1. Kommunen är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten Upplands Väsby Hammarby-Smedby 1:451 ( Hammarby-Smedby ) SFS är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheterna Upplands Väsby Ekebo 8:12 och 8:13 ( Ekebo-fastigheterna ) Kommunen har framfört önskemål om förvärva Ekebo-fastigheterna. Kommunen har i utbyte för Ekebo-fastigheterna erbjudit att överlåta Hammarby-Smedby till SFS SFS är intresserat av att överlåta Ekebo-fastigheterna respektive förvärva Hammarby-Smedby i syfte att fortsatt bedriva skolverksamhet Hammarby-Smedby och Ekebo-fastigheterna benämns i det följande gemensamt ( Fastigheterna ) Parterna har därför denna dag träffat detta fastighetsöverlåtelseavtal jämte bilagor ( Avtalet ). 2. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING Kommunen överlåter härmed Hammarby-Smedby till SFS och SFS överlåter härmed Ekebo-fastigheterna till Kommunen på i detta Avtal angivna villkor. 3. ÖVERLÅTELSE Fastigheterna ska överlåtas genom byte. Kommunen ska således överlåta Hammarby-Smedby till SFS mot erhållande av Ekebo-fastigheterna jämte Vederlaget. 4. VEDERLAG 4.1. Parterna är överens om att marknadsvärdet för Ekebo-fastigheterna är kronor och marknadsvärdet för Hammarby-Smedby är kronor Parterna har mot denna bakgrund överenskommit att vederlag ska utgå i form av skillnaden mellan marknadsvärdet på Hammarby-Smedby och Ekebofastigheterna ( Vederlaget ) Vederlaget uppgår till kronor, vilket ska erläggas kontant till Kommunen på Tillträdesdagen. 3(10)

4 4.4. För det fall Kommunen efter detta Avtals fullföljande överlåter Ekebofastigheterna till extern part ska Kommunen utge tilläggsköpeskilling till SFS om försäljningen medför en realisationsvinst för Kommunen Tilläggsköpeskilling för Ekebo-fastigheterna ska utgå enligt följande formel, vilken ska medföra att realisationsvinsten delas lika mellan Parterna: T = 0,5 * (A kr - B), där T utgör tilläggsköpeskillingen; A utgör köpeskillingen vid Kommunens försäljning; och B utgör de kostnader Kommunen haft och investeringar Kommunen gjort i tiden mellan Kommunens förvärv av Ekebo-fastigheterna och Kommunens försäljning till extern part (inklusive kostnader i samband med försäljning och/eller värdering, planläggning m.m.) Tillämpning av Tilläggsköpeskilling gäller maximalt i 20 år efter detta avtal om fastighetsöverlåtelse undertecknande Sedan den externa förvärvaren tillträtt Ekebo-fastigheterna ska Parterna inom trettio (30) dagar fastställa huruvida tilläggsköpeskilling enligt ovan ska utgå och i så fall med vilket belopp, varefter slutreglering ska ske inom trettio (30) dagar Tilläggsköpeskilling skall endast utgå för försäljning som avser den geografiska yta som Ekebo-fastigheterna omfattar per dagen för detta Avtal, d.v.s. inom de koordinater som framgår av fastighetsregisterutdrag, Bilaga 8.3.d). Om Ekebofastigheternas geografiska yta således, t.ex. till följd av fastighetsregleringar, skulle komma att ändras skall tilläggsköpeskilling inte utgå för andra ytor än de som Ekebo-fastigheterna omfattar per dagen för detta Avtal. 5. TILLTRÄDE 5.1. Parterna ska tillträda de respektive Fastigheterna den 1 oktober 2016 eller den dag som Parterna skriftligen enas om ( Tillträdesdagen ) På Tillträdesdagen ska SFS: a) Kontant erlägga Vederlaget i sin helhet genom elektronisk överföring till av Kommunen skriftligen anvisat bankkonto; b) upprätta separata köpebrev för Ekebo-fastigheterna i enlighet med Bilaga 5.2.b); c) vidta samtliga åtgärder som krävs för att Kommunen ska erhålla lagfart avseende Ekebo-fastigheterna; och d) tillse att samtliga handlingar i SFS besittning som kan antas behövliga för Kommunens framtida ägande av Ekebo-fastigheterna överlämnas till Kommunen; e) underteckna hyresavtal avseende lokaler på Hammarby-Smedby enligt vilka SFS är hyresvärd, Bilaga 5.2.e) På Tillträdesdagen ska Kommunen: 4(10)

5 a) upprätta köpebrev för Hammarby-Smedby i enlighet med Bilaga 5.3.a); b) vidta samtliga åtgärder som krävs för att SFS ska erhålla lagfart avseende Hammarby-Smedby; och c) tillse att samtliga handlingar i Kommunens besittning som kan antas behövliga för SFS framtida ägande av Hammarby-Smedby överlämnas till SFS; och d) underteckna hyresavtal avseende lokaler på Hammarby-Smedby enligt vilka Kommunen är hyresgäst, Bilaga 5.2.e) SFS respektive Kommunen ska äga rätt att ansöka om lagfart med stöd av respektive köpebrev. 6. FASTIGHETERNAS SKICK 6.1. Fastigheterna överlåts i befintligt skick. Respektive Part är medveten om sin undersöknings- respektive upplysningsplikt och bekräftar att möjlighet att undersöka Fastigheterna har getts Parterna förklarar sig godta Fastigheternas respektive skick och förklarar sig härmed avstå från varje anspråk gentemot den andra Parten på grund av fel eller brister i Fastigheterna, om inte annat särskilt utfästs och/eller garanterats i Avtalet. Med fel eller brister avses såväl sådana som Parterna känt till eller bort känna till vid besiktning samt sådana eventuella fel eller brister som ingendera Part känt till eller bort känna till vid besiktning (s.k. dolda fel). 7. KOMMUNENS GARANTIER 7.1. Kommunen lämnar såvitt avser Hammarby-Smedby de garantier som framgår av denna punkt Garantierna avser förhållandena per dagen för detta Avtals ingående samt Tillträdesdagen om inte annat särskilt framgår av en särskild garanti Kommunen garanterar att: a) Kommunen är lagfaren ägare till Hammarby-Smedby; b) samtliga för Hammarby-Smedby gällande hyresavtal samt aktuella hyror per Tillträdesdagen framgår av Bilaga 5.2.e) och Bilaga 7.3.b); c) det inte föreligger tvist eller framställts krav avseende Hammarby-Smedby och att det, såvitt Kommunen känner till, inte heller finns några omständigheter hänförliga till tiden före detta Avtals ingående som kan medföra tvist eller krav; d) Hammarby-Smedby inte är belastad av inskrivningar, pantbrev, inteckningar eller nyttjanderätter utöver vad som framgår av bifogade fastighetsregisterutdrag, Bilaga 7.3.d); e) det inte finns några uttagna pantbrev på Hammarby-Smedby; f) samtliga debiterade avgifter som belöper på Hammarby-Smedby för tiden fram till Tillträdesdagen är betalda; 5(10)

6 g) all information som Kommunen skriftligen tillhandahållit beträffande Hammarby-Smedby i allt väsentligt är korrekt; h) det inte finns några begångna miljöbrott på Hammarby-Smedby; i) inga serviceavtal eller andra leverantörsavtal hänförliga till Hammarby- Smedby överlåts på SFS; 8. SFS GARANTIER 8.1. SFS lämnar såvitt avser Ekebo-fastigheterna de garantier som framgår av denna punkt Garantierna avser förhållandena per dagen för detta Avtals ingående samt Tillträdesdagen om inte annat särskilt framgår av en särskild garanti SFS garanterar att: a) SFS är lagfaren ägare till Ekebo-fastigheterna; b) samtliga för Ekebo-fastigheterna gällande hyresavtal samt aktuella hyror per Tillträdesdagen framgår av Bilaga 8.3.b); c) det inte föreligger tvist eller framställts krav avseende Ekebo-fastigheterna och att det, såvitt SFS känner till, inte heller finns några omständigheter hänförliga till tiden före detta Avtals ingående som kan medföra tvist eller krav; d) Ekebo-fastigheterna inte är belastade av inskrivningar, pantbrev, inteckningar eller nyttjanderätter utöver vad som framgår av bifogade fastighetsregisterutdrag, Bilaga 8.3.d); e) det inte finns några uttagna pantbrev på Ekebo-fastigheterna; f) samtliga debiterade avgifter som belöper på Ekebo-fastigheterna för tid fram till Tillträdesdagen är betalda; g) all information som SFS skriftligen tillhandahållit beträffande Ekebofastigheterna i allt väsentligt är korrekt; h) det inte finns några begångna miljöbrott på Ekebo-fastigheterna; i) inga serviceavtal eller andra leverantörsavtal hänförliga till Ekebofastigheterna överlåts på SFS; 9. AVTALSBROTT, GARANTIBRIST, REKLAMATION M.M Vid garantibrist eller om Part bryter mot detta Avtal äger den andra Parten rätt till ersättning för den skada avtalsbrottet orsakar. Part är därvid skyldig att i möjligaste mån begränsa sin skada. Parts ersättningsskyldighet ska aldrig överstiga ett belopp motsvarande marknadsvärdet för Ekebo-fastigheterna Garantibrist och avtalsbrott ska endast bli föremål för reglering om varje enskild skada överstiger två (2) prisbasbelopp eller om den sammanlagda skadan överstiger fem (5) prisbasbelopp, i vilket fall ersättning ska utgå fr.o.m. första kronan. 6(10)

7 9.3. Parts rätt att göra påföljd gällande går förlorad om Part inte reklamerar aktuell garantibrist eller avtalsbrott senast 30 dagar från det att Part insåg eller bort inse garantibristen eller avtalsbrottet, dock senast 12 månader efter Tillträdesdagen Krav som grundas på detta Avtal ska framställas skriftligen på sätt som anges i punkt 13 nedan för att göras gällande I händelse av avvikelse från någon av ovanstående garantier eller avtalsbrott ska påföljden i punkt 9.1 vara exklusiv. Således ska Köparen inte ha rätt att göra gällande någon påföljd enligt jordabalken eller andra rättsregler eller rättsgrundsatser. Köparen har således inte rätt till skadestånd och/eller att häva detta Avtal, oavsett anledning. 10. KOSTNADER OCH INTÄKTER Under perioden mellan dagen för detta Avtals ingående och Tillträdesdagen ska Parterna tillse att Fastigheterna förvaltas på ett ansvarsfullt sätt och i överensstämmelse med tidigare sedvana. Part förbinder sig att inte förändra, säga upp eller träffa nya hyresavtal, träffa andra avtal eller fatta väsentliga beslut rörande Fastigheterna utan att först inhämta den andra Partens skriftliga samtycke De kostnader och intäkter hänförliga till Fastigheterna som belöper på tiden före Tillträdesdagen belastar respektive tillkommer avyttrande Part i egenskap av ägare till sådan fastighet De kostnader och intäkter hänförliga till Fastigheterna som belöper på tiden efter Tillträdesdagen belastar respektive tillkommer förvärvande Part i egenskap av förvärvare av sådan fastighet Parterna är överens om att upprätta en sedvanlig likvidavräkning i anslutning till Tillträdesdagen Skulle, enligt förvärvande Parts försäkring, ersättningsgillt skadefall inträffa före Tillträdesdagen på fastighet som denne ska förvärva enligt detta Avtal ska överlåtelsen enligt detta Avtal ändå stå fast, varvid förvärvande Part inträder i överlåtande Parts rätt till försäkringsersättning. Förvärvande Part erlägger i sådant fall eventuell självrisk. Om skadan inte ersätts ur försäkring, och skadan är av väsentlig betydelse för förvärvande Part, ska överlåtande Part istället ha rätt att häva detta Avtal och återgång ske, alternativt rätt att begära. För det fall hävning och återgång ej sker ska överlåtande Part ha rätt att begära att skadan skyndsamt avhjälps samt att överlåtande Part till förvärvande Part erlägger ett belopp motsvarande den skada förvärvande Part lider Kostnaderna för lagfart avseende respektive Fastighet betalas av förvärvande Part. 11. ÖVERTAGANDE AV AVTAL M.M Kommunen hyr ut lokaler i den byggnad som finns på Hammarby-Smedby enligt de hyresavtal som framgår av Bilaga 7.3.b). I lokalerna bedrivs bl.a. särskoleverksamhet, dagligverksamhet för äldre och barn, fritidsverksamhet samt idrottsaktiviteter. Vissa av dessa verksamheter ska kvarstå efter Tillträdesdagen varför Partena är överens om att de hyresavtal som framgår av Bilaga 7.3.b) ska övertas av SFS. 7(10)

8 11.2. På Hammarby-Smedby finns övervakningskameror monterade vilka används av Kommunen i enlighet med gällande tillstånd. Sådana kameror ingår inte i överlåtelsen utan kommer att monteras ned av Kommunen. 12. VILLKOR Detta Avtals giltighet är villkorat av att det före Tillträdesdagen a) godkänns av Upplands Väsby kommuns kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt att dessa beslut vunnit laga kraft; och b) SFS erhåller nödvändig finansiering för att genomföra sina åtaganden enligt Avtalet. 13. KONTAKTPERSONER OCH MEDDELANDEN Vardera Part har utsett en kontaktperson som ska ansvara för kontakterna Parterna emellan med anledning av detta Avtal Kommunen har som sin kontaktperson utsett: Thomas Thunblom, , SFS har som sin kontaktperson utsett: Maija Vola, , Vid byte av kontaktperson ska den andra Parten informeras härom Meddelanden enligt detta Avtal ska göras skriftligen och anses ha kommit den andra Parten tillhanda två (2) vardagar efter det att meddelandet avsänts i rekommenderad försändelse till Partens adress angiven i ingressen till detta Avtal, eller då den andra Parten skriftligen bekräftat meddelandets mottagande. Meddelande ska ställas till den kontaktperson som utsetts av mottagande Part. 14. ÖVRIGT Vardera Parten ska svara för samtliga sina kostnader hänförliga till överlåtelsen av Fastigheterna Ingen av Parterna har rätt att överlåta eller pantsätta detta Avtal eller någon av sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal utan den andra Partens på förhand erhållna skriftliga samtycke Ändringar och tillägg till detta Avtal ska, för att vara bindande, vara skriftligen avfattade och undertecknade av båda Parter Avtalet med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Såväl alla skriftliga som muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol. [Underskriftssida följer] 8(10)

9 9(10)

10 Detta Avtal har upprättats i två originalexemplar varav Parterna tagit varsitt. Ort: Datum: UPPLANDS VÄSBY KOMMUN Ort: Datum: SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG Ovanstående namnteckningar bevittnas: 10(10)

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) c/o Armada Fastighets AB, Box 505, 184 25 Åkersberga, nedan kallad Säljaren, Köpare: Österåkers Kommun (212000-2890), 184 86 Åkersberga,

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Stockholms kommun genom dess fastighetsnämnd, org.nr Box 8312, Stockholm, nedan kallad ( Säljaren )

Stockholms kommun genom dess fastighetsnämnd, org.nr Box 8312, Stockholm, nedan kallad ( Säljaren ) KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Stockholms kommun genom dess fastighetsnämnd, org.nr 212000-0142 Box 8312, 104 20 Stockholm, nedan kallad ( Säljaren ) 1/2- del Fredrik Koffner, 720524-5173 1/2- del Sandra

Läs mer

K Ö P E A V T A L avseende fastighet

K Ö P E A V T A L avseende fastighet K Ö P E A V T A L avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga

Läs mer

FASTIGHETSÖVERLÅTELSEAVTAL

FASTIGHETSÖVERLÅTELSEAVTAL UTKAST 181130 FASTIGHETSÖVERLÅTELSEAVTAL daterat 2018-12-XX GÄVLE KOMMUN och ERSAND FÖRVALTNING AB avseende fastigheten Gävle Andersberg 14:37 1(10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. DEFINITIONER...3 2. ÖVERLÅTELSE...4

Läs mer

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna KÖPEAVTAL avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga Fastighet:

Läs mer

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting KÖPEAVTAL mellan European Spallation Source ERIC och Skåne läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 2. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING OCH TILLTRÄDESDAG... 3 3. KÖPESKILLING... 3 4. KOSTNADER OCH INTÄKTER

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM MARKÖVERLÅTELSE

ÖVERENSKOMMELSE OM MARKÖVERLÅTELSE 1 Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Förvärvaren, och Sundbybergs kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallat Överlåtaren, träffas med anledning av den ändrade sträckningen

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

KFKS 2016/687 KFKS 2016/285 KÖPEKONTRAKT. Nacka kommun Org. Nr NACKA Nedan benämnd Köparen

KFKS 2016/687 KFKS 2016/285 KÖPEKONTRAKT. Nacka kommun Org. Nr NACKA Nedan benämnd Köparen 1 (5) KFKS 2016/687 KFKS 2016/285 KÖPEKONTRAKT 1 PARTER Köpare: Säljare: Nacka kommun Org. Nr. 212000-0167 131 81 NACKA Nedan benämnd Köparen Fastighetsbolaget 397:2 AB Org. Nr. 556776-1589 Rosenbergsvägen

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan å ena sidan Täby kommun, org nr 212000-0118 183 80 TÄBY ( Säljaren ) och å andra sidan Täby Holding AB, org nr 556XXX-XXXX ( Köparen ) Avseende överlåtelse av aktierna i Täby

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

UTKAST (S:t Erik) Staden Tomträttshavaren Tomträtten Fastigheten AVTAL 1 Överlåten egendom Egendomen Köpeskillingen 2 Tillträde

UTKAST (S:t Erik) Staden Tomträttshavaren Tomträtten Fastigheten  AVTAL 1 Överlåten egendom Egendomen Köpeskillingen 2 Tillträde Bilaga 1 UTKAST 2016-09-14 (S:t Erik) Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, org.nr 802000-8598 ( Staden ) och [**], org.nr [**] ( Tomträttshavaren ), såsom innehavare av tomträtten (

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom Mall köpekontrakt. KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast egendom: Täby

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(11) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till Hammersta Fastigheter AB, org.nr: 556493-7737, Box 307, 135 29

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 Tid: 2015-09-07, kl 13:00-16:35 Plats: Regionens Hus, sal A 136 RJL2015 /1609 Försäljning av del av fastigheten Bykvarn 1:2, Eksjö kommun Beslut

Läs mer

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor.

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor. Mall köpekontrakt. Område 1, 2, 3 KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast

Läs mer

FASTIGHETSÖVERLÅTELSEAVTAL

FASTIGHETSÖVERLÅTELSEAVTAL 2017-12-19 FASTIGHETSÖVERLÅTELSEAVTAL mellan AEVS Grocery Stores Sweden AB (Säljare) och Ale kommun (Köpare) avseende fastigheten Ale Utby 1:143 Innehållsförteckning 1 DEFINITIONER... 4 2 ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(8) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till, Tekno- Bygg i Stockholm AB, orgnr 556544-4113, Box 1139, 131 26

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SKL Företag AB. och. [KOMMUN] rörande INERA AB

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SKL Företag AB. och. [KOMMUN] rörande INERA AB Bilaga 1 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan SKL Företag AB och [KOMMUN] rörande INERA AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 1 2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE... 1 3. KÖPESKILLING... 1 4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2018-03-05 29 Köpekontrakt Raw Motion Sverige AB och Knivsta kommun för Gredelby 1:133, 3 839 kvm KS-2018/118 Beslut Arbetsutskottet beslutar att överlämna

Läs mer

K p- och exploateringsavtal

K p- och exploateringsavtal K p- och exploateringsavtal Detta avtal ("Avtalet") har denna dag ingåtts mellan: (i) Haparanda kommun (212000-2775), Torget 9, 953 85 Haparanda ("Kommunen"); och (ii) Avalanche Capita) AB (556665-9024),

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer till Köparen på angivna villkor fastigheten Nybro Idehult 2:3, nedan benämnd Fastigheten.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer till Köparen på angivna villkor fastigheten Nybro Idehult 2:3, nedan benämnd Fastigheten. KÖPEKONTRAKT Säljare Inga Johansson db C/O Visioner Advokatbyrå Gun Thorstensson Box 2, 382 21 Nybro nedan benämnd Säljaren. 281102-2942 1/1 Köpare Nybro Kommun 382 80 Nybro nedan benämnd Köparen. 212000-0753

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL REGION SKÅNE och FOLKTANDVÅRDEN SKÅNE AB har träffat följande RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL Moll Wendén Advokatbyrå Stortorget 8 211 34 Malmö Telefon (46-40) 665 65 00 Telefax (46-40) 97 19 17 Detta RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. (i det följande benämnd Säljaren) (i det följande benämnd Köparen)

KÖPEKONTRAKT. (i det följande benämnd Säljaren) (i det följande benämnd Köparen) 1 (5) KÖPEKONTRAKT SÄLJARE KÖPARE Sveaskog Förvaltnings AB (publ) 105 22 STOCKHOLM fastigheter@sveaskog.se (i det följande benämnd Säljaren) Ängelholms Kommun 262 80 ÄNGELHOLM info@engelholm.se (i det

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1, 556815-4263, nedan kallad säljaren, försäljer härmed till Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse,

Läs mer

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-02 Jörgen Wijk 0477 441-14 jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens

Läs mer

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer...

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer... Köpekontrakt PARTER Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon Köpare Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn Födelseår Passnummer Eventuellt chipnummer /

Läs mer

Köpekontrakt. Maria Nielsen Telefon: E-post: Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen.

Köpekontrakt. Maria Nielsen Telefon: E-post: Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen. Säljare Maria Nielsen Telefon: 0735039008 E-post: mariachristinanielsen@hotmail.com Mikael Nielsen Skridskovägen 6, 43853 Hindås Telefon: 0735039005 E-post: nielsenbygg@hotmail.com 760503-4847 1/2-del

Läs mer

Avtal avseende överlåtelse av aktierna i Länstrafiken i Sörmland AB

Avtal avseende överlåtelse av aktierna i Länstrafiken i Sörmland AB Slutligt utkast 4 september 2018 Avtal avseende överlåtelse av aktierna i Länstrafiken i Sörmland AB mellan Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Landstinget Sörmland INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bilaga 2. [YY] pers.nr [xxxxxx-xxxx], nedan Köpoptionsinnehavaren, har erbjudits, och förklarat sig intresserad av att teckna Köpoptioner.

Bilaga 2. [YY] pers.nr [xxxxxx-xxxx], nedan Köpoptionsinnehavaren, har erbjudits, och förklarat sig intresserad av att teckna Köpoptioner. Bilaga 2 Styrelsen i Avensia Innovation AB ( Bolaget ) har den 3 november 2011 beslutat att ställa ut köpoptioner i Avensia AB ( Avensia ), org nr 556721-7582, nedan benämnda Köpoptionerna. [YY] pers.nr

Läs mer

o 99 I ~ l) landstinget PROTOKOLLSUTDRAG LANDSTINGSSTYRELSEN Dm LD1 0/02757

o 99 I ~ l) landstinget PROTOKOLLSUTDRAG LANDSTINGSSTYRELSEN Dm LD1 0/02757 I ~ l) landstinget DALARNA o 99 LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2010-11-08 171 Förvärvav fastigheten Valhalla 2 I Falun Dm LD1 0/02757 Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta

Läs mer

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor.

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor. Ekerö Tennisklubb arrenderar i dag mark vid Ekebyhovsdalen för sin verksamhet. Anläggningen har två inomhusbanor och två utomhusbanor. Ekerö Tennisklubb avser nu genomföra en utökning av verksamheten genom

Läs mer

Köpeavtal. Org. Nr NACKA Nedan benämnd Köparen

Köpeavtal. Org. Nr NACKA Nedan benämnd Köparen 1 (5) Köpeavtal 1 PARTER Köpare: Säljare: Nacka kommun Org. Nr 212000-0167 131 81 NACKA Nedan benämnd Köparen Wallenstam fastighets AB Älta c/o Wallenstam AB Org. Nr 556720-1198 401 84 GÖTEBORG Nedan benämnd

Läs mer

OBS! Detta är ett typköpekontrakt. Grå fält kommer att ändras beroende på vilken fastighet (tomt) köpet avser! Köpekontrakt

OBS! Detta är ett typköpekontrakt. Grå fält kommer att ändras beroende på vilken fastighet (tomt) köpet avser! Köpekontrakt OBS! Detta är ett typköpekontrakt. Grå fält kommer att ändras beroende på vilken fastighet (tomt) köpet avser! Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Förnamn Efternamn

Läs mer

AVTAL OM FASTIGHETSREGLERING

AVTAL OM FASTIGHETSREGLERING 'ff,region vastmantand Verksamhet- och ledningsstöd Regionfastigheter 1 (3) AVTAL OM FASTIGHETSREGLERING Parter Salabostäder, org. nr 556352-0500, Brunnsgatan 31, 733 31 Sala, som ägare till fastigheten

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

Köp av fastigheten Skiftinge 1:3

Köp av fastigheten Skiftinge 1:3 Kommunstyrelsen 2017-12-20 Kommunledningskontoret Fastighet och exploatering KSKF/2017:691 Urban Svantesson 016-710 92 49 1 (1) Kommunstyrelsen Köp av fastigheten Skiftinge 1:3 Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Läget för gång- och cykelvägen framgår av bifogad kartbilaga tillhörande detta avtal.

Läget för gång- och cykelvägen framgår av bifogad kartbilaga tillhörande detta avtal. Avtal om servitut Parter: Svedala kommun, ägare av fastigheten Värby 44:1 Malmö Stad, ägare av fastigheten Värby 61:1. Servitut 1. Ägaren av fastigheten Värby 61:1 (tjänande fastighet) upplåter rätt för

Läs mer

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 M2 BESLUTSFÖRSLAG Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 I samband med upprättandet av Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:25 m.fl. har ett köpeavtal upprättats mellan Borås

Läs mer

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-30 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 120359 Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Förslag till beslut

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till försäljning av del av fastigheten Förrådet 1, Kävlinge Ärende 10 KS 2018/119

Kommunstyrelsens förslag till försäljning av del av fastigheten Förrådet 1, Kävlinge Ärende 10 KS 2018/119 Kommunstyrelsens förslag till försäljning av del av fastigheten Förrådet 1, Kävlinge Ärende 10 KS 2018/119 Sida 143 av 282 Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-03-26 Dnr: KS 2018/119 Kommunfullmäktige Försäljning

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SÄLJARNA (såsom definierat nedan), och. SKL Företag AB. rörande INERA AB

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SÄLJARNA (såsom definierat nedan), och. SKL Företag AB. rörande INERA AB Bilaga 1 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan SÄLJARNA (såsom definierat nedan), och SKL Företag AB rörande INERA AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 1 2. DEFINITIONER OCH TOLKNING... 1 3. Överlåtelse och Tillträde...

Läs mer

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor.

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor. KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 Surahammar (nedan kallad Säljaren ) KÖPARE: Netto Marknad Sverige AB org.nr 556615-2269 311 84 Falkenberg

Läs mer

Avtal om överlåtelse av ledningsnät (Försäljning)

Avtal om överlåtelse av ledningsnät (Försäljning) Sida 1 av 5 EXEMPEL 5A Arbetspapper Avtal om överlåtelse av ledningsnät (Försäljning) 20xx-xx-xx Mellan X, orgnr. xxxx (nedan kallad Nätägaren) och Bredbys fiberförening ekonomisk förening, orgnr. xxxx,

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL 1(5) AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL avseende aktierna i Stockholms Terminal AB 2(5) Detta aktieöverlåtelseavtal ( Avtalet ) har träffats mellan (1) Jernhusen AB, org nr 556584-2027, Box 520, 101 30 Stockholm (

Läs mer

Friköp av fastigheten Traktorn 3

Friköp av fastigheten Traktorn 3 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Joakim Sköldén 2019-05-07 KS 2019/0548 0480-450 128 Kommunstyrelsens planutskott Friköp av fastigheten Traktorn 3 Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM AB

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM AB HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM AB och REGION SKÅNE RAMAVTAL Avseende uppförande av byggnad 71 och ombyggnad av byggnad 08 inom Ängelholm 3:139 2(8) Bilageförteckning Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Ritningar och Tekniska

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

till FN ForsäljningtmBotkyrkakommun DNR: 2008/206/478

till FN ForsäljningtmBotkyrkakommun DNR: 2008/206/478 till FN 2008-12-16 ForsäljningtmBotkyrkakommun DNR: 2008/206/478 Stockholms kommun genom dess fastighetsnämnd är civilrättslig och lagfaren ägare till cirka 5900 ha mark inom Botkyrka kommun. Fastigbetsnämnden

Läs mer

Försäljning av Kalmar Biogas AB

Försäljning av Kalmar Biogas AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2013-01-28 KS 2013/ Kommunfullmäktige Försäljning av Kalmar Biogas AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner att Kalmar Kommunbolag

Läs mer

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Eskilstuna kommuns försäljning av aktierna i firman Gjutaren i Torshälla AB, org.

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Eskilstuna kommuns försäljning av aktierna i firman Gjutaren i Torshälla AB, org. Kommunstyrelsen 2016-02-24 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:172 Ann-Sofi Salomon 016-710 50 26 1 (2) Kommunstyrelsen Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Eskilstuna kommuns

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 201-0-22 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Jeanette Almroth Telefon: 023-61 31 42 E-post: jeanette.almroth@lysekil.se Försäljning del av

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL 2016-02-19 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan Långängens fastighets AB 556667-4809 och Österåkers Kommun Orgnr. rörande samtliga aktier i NYAB XXXXXX-YYYY Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 2 Överlåtelse 3 3

Läs mer

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] Avtal om tillhandhållande av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 Detta avtal har denna dag träffats mellan

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-715 165 Fastigheterna Predikanten 2, Fagerhult 2:213 och Lånesta 4:8, försäljning. Godkännande av köpekontrakt. LF Landstingsstyrelsens

Läs mer

Försäljning av fastigheten Blanketten 1 (Flygstaden)

Försäljning av fastigheten Blanketten 1 (Flygstaden) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2018-12-11 KS 2016/0361 0480-450 126 Kommunstyrelsens planutskott Försäljning av fastigheten Blanketten 1 (Flygstaden) Förslag till

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T Sida 1 av 4 K Ö P E K O N T R A K T Säljare Köpare Köpeobjekt Österåkers kommun 212000-2890), 184 86 Åkersberga, nedan kallad Säljaren Wallenstam nr 36 Bostadsrättsförening 769633-4957), c/o Wallenstam

Läs mer

AVTAL OM UPPHÖRANDE AV TOMTRÄTT SAMT AVFLYTTNING MM

AVTAL OM UPPHÖRANDE AV TOMTRÄTT SAMT AVFLYTTNING MM 1 Mellan Stockholms kommun, genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad staden, och AB Karl Ekesiöö, 556020-6194, nedan kallad Bolaget har, under förutsättning som anges i 16 nedan, träffats följande AVTAL

Läs mer

11 Köp av fastigheten Skiftinge 1:3 (KSKF/2017:691)

11 Köp av fastigheten Skiftinge 1:3 (KSKF/2017:691) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-01-30 Sida 1(1) 11 Köp av fastigheten Skiftinge 1:3 (KSKF/2017:691) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Avtal om köp av fastigheten Skiftinge 1:3

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-10 Blad 15 Ks63 Au 65 Dnr 115/253-2010 Försäljning av del av Prästgärdet 2:1, Karisdal Från tekniska nämnden har den 19 april

Läs mer

Köpekontrakt - Del av fastigheten Björnhovda 2:135

Köpekontrakt - Del av fastigheten Björnhovda 2:135 Verksamhetsstöd Mark & Exploatering TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-11-23 Sida 1(1) Dnr 2018/001634-253 Köpekontrakt - Del av fastigheten Björnhovda 2:135 Beskrivning av ärendet Mörbylånga kommun säljer del

Läs mer

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV VERKSAMHET

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV VERKSAMHET Skåne läns landsting, org nr 232100-0255, 291 89 Kristianstad ( Region Skåne ) och Hälsomedicinskt Centrum, företag under bildande vilket kommer att ägas gemensamt av Peter Bosson 561121-3975 samt Anders

Läs mer

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Överlåten andel % Överlåten andel % Säljare Personnummer Säljare Personnummer

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Överlåten andel % Överlåten andel % Säljare Personnummer Säljare Personnummer ÖVERLÅTELSEAVTAL Avtalsparter: Personnummer Personnummer Personnummer Personnummer Objektet avser: Bostadsrättsförening: Lägenhetsnummer: Med adress: Lägenhetens adress Postnummer och ort Köpesumma: (

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-05-26 76 Försäljning av fastighet i Fågelsången, Bällsta 2:1127 (KS 2014.200) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

MELLAN Studentkåren i Borås Holding AB, 556591-9072, (nedan kallat Säljaren ) med adress 501 90 BORÅS OCH Borås Stad (nedan kallat Köparen ), med adress 501 80 Borås HAR DENNA DAG TRÄFFATS FÖLJANDE AVTAL

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark 1 Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark Undertecknad, nedan kallad fastighetsägaren, upplåter härmed, på nedan angivna villkor, mark för ledningsdragning till Lau Fiber ekonomisk

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Ö V E R L Å T E L S E B E S I K T N I N G ÄNDAMÅLET MED BESIKTNINGEN

Ö V E R L Å T E L S E B E S I K T N I N G ÄNDAMÅLET MED BESIKTNINGEN 1 (4) Ö V E R L Å T E L S E B E S I K T N I N G Uppdragsbekräftelse / Utlåtande Avtal om besiktning i samband med överlåtelse av fast egendom ÄNDAMÅLET MED BESIKTNINGEN Det avtalade ändamålet med att genomföra

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30. Plats. Val av justerare. Tid för justering. Ärendelista. Föredragande.

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30. Plats. Val av justerare. Tid för justering. Ärendelista. Föredragande. KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30 Plats Piltzsalen, samverkanskontoret Syssiebäck Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga ärenden Diarienr

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Fastigheten Nybro Regeln 9 med adress Verkstadsgatan 3A, Nybro I det följande kallad fastigheten

Fastigheten Nybro Regeln 9 med adress Verkstadsgatan 3A, Nybro I det följande kallad fastigheten Köpekontrakt 1 (5) Säljare med 1 / 1 -del 212000-0753 Köpare Köpeobjekt Överlåtelseförklaring Wittenbergs Skötselbolag ABmed 1 / 1 -del 556966-9210 Duvetorp 210 38291 NYBRO Fastigheten Nybro Regeln 9 med

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

OBS! Detta är ett typköpekontrakt. Gula fält kommer att ändras beroende på vilken fastighet (tomt) köpet avser.

OBS! Detta är ett typköpekontrakt. Gula fält kommer att ändras beroende på vilken fastighet (tomt) köpet avser. OBS! Detta är ett typköpekontrakt. Gula fält kommer att ändras beroende på vilken fastighet (tomt) köpet avser. Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare xxxxxx-xxxx

Läs mer