Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset"

Transkript

1 Protokoll Ks 730/2011 Kommunstyrelsen Datum: Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Kent Persson (M) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Lena Beime (S) Jan Zetterqvist (S) Maria Haglund (M) Rasmus Persson (C) Henrik Elamson (M) Ronnie Palmén (M) Staffan Werme (FP) Fredrik Persson (MP) Murad Artin (V) Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Yngve Alkman (FP) Behcet Barsom (KD) Ia Malmqvist (MP) Karolina Wallström (FP) Lena Widing (C) Yusuf Abdow (S) Marcus Bäckström (M) Ingegerd Zidén, sekreterare Justerat den 6 oktober 2011 Lena Baastad, ordförande Ronnie Palmén, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 7 oktober 2011.

2 134 Yttrande över betänkandet Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3) Ärendenummer: Ks 682/2011 Handläggare: Pernilla Magnusson Örebro kommun har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Sanktionsavgifter på trygghetsområdet SOU 2011:3. I betänkandet föreslås en ny lag om sanktionsavgift på trygghetssystemens område vilket innebär att den som till ledning för ett beslut om en förmån lämnar oriktiga uppgifter ska påföras en sanktionsavgift. Lagen gäller sådana bidrag, ersättningar, pensioner och lån för personliga ändamål (ekonomiska förmåner) som enligt lag eller förordning beslutas av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, kommunerna eller arbetslöshetskassorna. Syftet med förslaget är att motverka att bidrag eller ersättningar för personligt ändamål utbetalas på felaktiga grunder eller med ett för högt belopp. Betänkandet Sanktionsavgifter på trygghetsområdet SOU 2011:3. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 augusti 2011 Förslag till yttrande den 29 augusti Örebro kommun yttrar sig till Socialdepartementet över betänkandet Sanktionsavgifter på trygghetsområdet SOU 2011:3 enligt kommunledningskontorets förslag. - Enlig kommunledningskontorets förslag. 135 Bildandet av regional kollektivtrafikmyndighet i Örebro län Ärendenummer: Ks 530/2011 Handläggare: Clas-Göran Classon 2008 påbörjades en statlig utredning om en ny kollektivtrafiklag. Utredningen kom även att omfatta frågan om en organisationsmodell för den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Riksdagen fattade 2010 beslut om en ny kollektivtrafiklag. 2

3 En remiss från Örebro läns landsting gick ut sommaren 2010 till länets kommuner. Örebro kommun yttrade sig och tillstyrkte förslaget att Örebro läns landsting bör vara regional kollektivtrafikmyndighet och ensam ägare till Länstrafiken Örebro AB. Dock framkom senare nya uppgifter vilket fick till följd att det inte är möjligt att undanta stadstrafiken från en skatteväxling mellan länets kommuner och landstinget. En justerat förslag skickades ut på remiss på nytt och samtliga kommuner tillstyrkte det justerade förslaget, men flera påpekade samtidigt att ett inflytande över kollektivtrafiken måste säkerställas genom avtal. Efter ovanstående process har landstinget nu tagit fram förslag till överenskommelse avseende regional trafikmyndighet, avtal som reglerar myndighetens ansvar, aktieöverlåtelse samt avtal om mellankommunal skatteutjämning mellan länets kommuner. måste fattas innan 30 september 2011 på grund av ansökan om skatteväxling. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 31 augusti 2011 med uppdraget att utreda alternativet och konsekvenser av att landstinget blir kollektivtrafikmyndighet där dagens modell för skattefinansiering behålls, vilket innebär att landstinget finansierar regional trafik och kommunen stadstrafik. Avtal om kollektivtrafik för Örebro län den 26 maj 2011 Överenskommelse avseende regional kollektivtrafikmyndighet den 26 maj 2011 Följebrev från Örebro läns landsting den 26 maj 2011 Kommunledningskontorets skrivelse den 12 september 2011 : 1. Framlagt förslag till avtal om kollektivtrafik för Örebro län innebärande att Örebro läns landsting från och med den 1 januari 2012 ensamt bär ansvar för regional kollektivtrafik och därmed är kollektivtrafikmyndighet för Örebro län godkänns. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla samverkansformerna för kommunernas inflytande med utgångspunkt i bilaga 1 i avtalet om kollektivtrafik för Örebro län. 3. Aktieöverlåtelseavtalet mellan Örebro läns landsting och länets kommuner avseende försäljning till kvotvärde (100 kr per aktie) av kommunernas aktier i Länstrafiken Örebro AB godkänns. 4. En skatteväxling sker per den 1 januari 2012 med 34 öre per skattekrona godkänns. 5. Framlagt förslag till avtal om mellankommunal skatteutjämning för kollektivtrafik i Örebro län godkänns. 3

4 Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige i september. - Enligt kommunledningskontorets förslag. Kent Persson (M), Maria Haglund (M), Henrik Elamson (M), Ronnie Palmén (M), Staffan Werme (FP) och Fredrik Persson (MP) deltar inte i beslutet. Protokollsanteckning bifogas protokollet. 136 Yttrande över departementspromemorian Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Ärendenummer: Ks 734/2011 Handläggare: Jan Persson Näringslivsdepartementet har med remiss berett Örebro kommun att inkomma med synpunkter över departementspromemorian Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19). Remissen innehåller förtydliganden och kompletteringar. Kompletteringarna är riktade både mot samarbetet mellan statliga myndigheter och mellan myndighet och kommun. En viktig del är av vikt i remissen för Örebro kommuns del är möjligheten till kommunal tilläggsfinansiering av kollektivtrafik. Denna komplettering möjliggör för kommunen att genom tilläggsfinansiering erbjuda bättre kollektivtrafik än den som den regionala myndigheten annars skulle tillhandahålla. Sammanfattning av departementetspromemorian Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Kommunledningskontorets skrivelse den 30 augusti 2011 Förslag till yttrande den 30 augusti Örebro kommun yttrar sig över departementspromemorian Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) enligt kommunledningskontorets förslag. - Enlig kommunledningskontorets förslag. 4

5 137 Ekonomiskt stöd till Örebro hockeyklubb Ärendenummer: Ks 824/2011 Handläggare: Clas-Göran Classon Styrelsen för Örebro hockeyklubb har under våren och sommaren 2011 fört diskussioner med kommunledningen om föreningens ekonomiska situation i samband med ombyggnaden av ishallen vid Behrn Arena. Styrelsen har önskat att kommunen ger ekonomiskt stöd i början av hösten 2011 för att stärka föreningens likviditet och ge förutsättningar för att föreningens verksamhet ska kunna fortsätta att bedrivas på elitnivå i den ombyggda ishallen. Örebro hockeyklubb bedriver ishockey med ett A-lag på elitnivå i HockeyAllsvenskan, ett J20-lag i den regionala elitserien, ett J18-lag i Västra elitserien och ett U16-lag i elitverksamheten inom Region Väst. Föreningen har totalt 350 medlemmar. Föreningens A-lag har varit framgångsrikt under säsongen 2010/2011 genom att komma på tredje plats i HockeyAllsvenskan. Kommunledningskontorets skrivelse den 12 september Örebro kommun beviljar Örebro hockeyklubb likviditetsstöd på tkr i form av förskott på hyra och marknadsföringstjänster från föreningen under åren Förskott på hyra på 500 tkr per år avser en loge för kommunen och en loge enligt avtal med Behrn Fastigheter, medan förskott på marknadsföringstjänster på 200 tkr per år avser del av namnrättigheter för Behrn Arena. Detta likviditetsstöd betalas ut till föreningen i slutet av september Örebro kommuns avtal med föreningen för marknadsföring av Örebro höjs med 200 tkr under år Detta förhöjda belopp betalas ut i september Kommunledningskontoret får ett tilläggsanslag på 200 tkr för denna ökade kostnad. 3. Fritids- och turistnämnden beviljas tilläggsanslag på 155 tkr i budget 2011 för hyra av Jumbotronen i ishallen och får ökad ekonomisk ram på 620 tkr från och med budget Tilläggsanslagen på totalt 355 tkr för 2011 finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. 5. Kommundirektören får i uppdrag att regelbundet följa upp den ekonomiska situationen för Örebro hockeyklubb under perioden

6 Yrkande Lena Baastad (S) yrkar att kommunstyrelsen dels bifaller kommunledningskontorets förslag med den ändringen i punkten 3 att fritids- och turistnämnden får ökad ekonomisk ram på 620 tkr i budget 2012, dels också beslutar, som en sjätte punkt, att fritids- och turistnämnden får i uppdrag att förhandla ett nytt avtal om ishallen med Örebro hockeyklubb samt dels att de två sista styckena före förslaget till beslut på sidan 3 i kommunledningskontorets skrivelse stryks. Murad Artin (V) yrkar att kommunstyrelsen - avslår förslaget under punkten 1 till förmån för yrkande om att Örebro kommun beviljar Örebro hockeyklubb likviditetsstöd på tkr i form av förskott på marknadsföringstjänster från föreningen under åren Förskott på marknadsföringstjänster 200 tkr per år avser del av namnrättingheter för Behrn Arena. Detta likviditetsstöd betalas ut till föreningen i slutet av september avslår förslaget under punkten 2 - avslår förslaget under punkten 3 till förmån för yrkande om att Örebro kommun ytterligare ser över hyresavtal för Jumbotron i ishallen med syfte att minska kostnaderna för kommunen - avslår förslaget under punkten 4 - bifaller förslaget under punkten 5 - bifaller ovan yrkade förslag under punkten 6 Kent Persson (M), Staffan Werme (FP) och Fredrik Persson (MP) yrkar att kommunstyrelsen - istället för förslaget under punkten 1 beslutar att Örebro kommun beviljar Örebro hockeyklubb likviditetsstöd beviljas med tkr i form av förskott på hyra och marknadsföringstjänster från föreningen under åren istället för förslaget under punkten 2 uppdrar till kommunledningskontoret att pröva frågan om ett tilläggsanslag - avslår förslagen under punkterna 3 och 4 - bifalla förslaget under punkten 5, med den ändringen att uppdraget ska följas upp under perioden bifaller förslaget under punkten 6 Proposition Ordföranden ställer först vart och ett av de tre förslagen under punkten 1; kommunledningskontorets förslag, Vänsterpartiets förslag samt Moderaternas, Folkpartiets och Miljöpartiets förslag, under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets förslag. Därefter ställer ordföranden vart och ett av de tre förslagen under punkten 2; kommunledningskontorets förslag, Vänsterpartiets avslagsyrkande samt Moderaternas, Folkpartiets och Miljöpartiets förslag, under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets förslag. Sedan ställer ordföranden vart och ett av de tre förslagen under punkten 3; kommunledningskontorets justerade förslag, Vänsterpartiets förslag samt Moderaternas, Folkpartiets och Miljöpartiets avslagsyrkande, under propo- 6

7 sition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets justerade förslag. Därefter ställer ordföranden kommunledningskontorets förslag under punkten 4 mot avslagsyrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets förslag. Sedan ställer ordföranden kommunledningskontorets förslag under punkten 5 mot Moderaternas, Folkpartiets och Miljöpartiets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets förslag. Därefter ställer ordföranden det enligt ovan yrkade tillägget om ett uppdrag till fritids- och turistnämnden under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Slutligen ställer ordföranden yrkandet om ändring av texten i kommunledningskontorets skrivelse under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla även detta. 1. Örebro kommun beviljar Örebro hockeyklubb likviditetsstöd på tkr i form av förskott på hyra och marknadsföringstjänster från föreningen under åren Förskott på hyra på 500 tkr per år avser en loge för kommunen och en loge enligt avtal med Behrn Fastigheter, medan förskott på marknadsföringstjänster på 200 tkr per år avser del av namnrättigheter för Behrn Arena. Detta likviditetsstöd betalas ut till föreningen i slutet av september Örebro kommuns avtal med föreningen för marknadsföring av Örebro höjs med 200 tkr under år Detta förhöjda belopp betalas ut i september Kommunledningskontoret får ett tilläggsanslag på 200 tkr för denna ökade kostnad. 3. Fritids- och turistnämnden beviljas tilläggsanslag på 155 tkr i budget 2011 för hyra av Jumbotronen i ishallen och får ökad ekonomisk ram på 620 tkr i budget Tilläggsanslagen på totalt 355 tkr för 2011 finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. 5. Kommundirektören får i uppdrag att regelbundet följa upp den ekonomiska situationen för Örebro hockeyklubb under perioden Fritids- och turistnämnden får i uppdrag att förhandla ett nytt avtal om ishallen med Örebro hockeyklubb. 7. De två sista styckena före förslaget till beslut på sidan 3 i kommunledningskontorets skrivelse stryks. 7

8 Reservation Mot beslutet reserverar sig Kent Persson (M), Maria Haglund (M), Henrik Elamson (M), Ronnie Palmén (M), Staffan Werme (FP) och Fredrik Persson (MP) till förmån för yrkande om att kommunstyrelsen dels, istället för beslutet enligt punkten ett skulle bevilja Örebro hockeyklubb likviditetsstöd med tkr i form av förskott på hyra och marknadsföringstjänster från föreningen under åren dels, istället för beslutet under punkten två skulle uppdra till kommunledningskontoret att pröva frågan om ett tilläggsanslag, dels skulle avslå förslagen under punkterna tre och fyra samt dels istället för beslutet under punkten fem skulle besluta att uppdraget ska följas upp under perioden Skriftlig reservation bifogas protokollet. Mot beslutet reserverade sig också Murad Artin (V) till förmån för yrkande om att kommunstyrelsen dels - istället för beslutet under punkten ett - skulle bevilja Örebro hockeyklubb likviditetsstöd på tkr i form av förskott på marknadsföringstjänster från föreningen under åren och att förskott på marknadsföringstjänster 200 tkr per år skulle avse del av namnrättingheter för Behrn Arena samt att detta likviditetsstöd skulle betalas ut till föreningen i slutet av september 2011, dels avslå förslagen under punkterna två och fyra, samt dels - istället för beslutet under punkten tre - skulle besluta att Örebro kommun ytterligare skulle se över hyresavtal för Jumbotron i ishallen med syfte att minska kostnaderna för kommunen. 138 Godkännande av reservationsavtal, mark för bostäder (hyresrätt och bostadsrätt), till förmån för Botrygg Bygg Linköping AB - område Almby 11:148 och Nikolai 3:101 Ärendenummer: Ks 791/2011 Handläggare: Bo Davidsson Ärendet utgår. 139 Fastighetsinvesteringar 2011, Vivallaskolans idrottshall Ärendenummer: Ks 497/2011 Handläggare: Andreas Ernestam Vivallaskolans idrottshall brann ner hösten Örebrobostäder AB äger skolan inklusive den nedbrunna idrottshallen. I det förslag som nu arbetas fram föreslås att idrottshallen byggs upp på befintligt plats. Vivallaskolans behov av utrymme för gymnastikundervisning uppfylls genom att den återuppbyggda anläggningen förses med ett extra omklädningsrum och en mindre läktare samt att den delas in i tre zoner. Projektet bedöms leda till en årlig driftkostnadsökning med 300 tkr/år. 8

9 Vivalla är en av de fyra stadsdelar som kommunstyrelsen lyft fram som prioriterade i arbetet med att utveckla väster. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp, inklusive de kommunala fastighetsbolagen föreslås få ett uppdrag att i bred dialog utreda det långsiktiga behovet av förenings- och idrottslokaler i området. Projektdirektiv, Ny bollhall och idrottsplan i Vivalla den 14 april 2011 Utredning, Återuppförande av Vivallaskolans bollhall med utökad kapacitet, Sweco den 11 juni Projektavtal den 23 augusti 2011 Utveckling av ny idrottshall och idrottsplan Vivalla den 5 juli 2011 Vivallaskolans kommentarer till de olika förslagen angående byggande av ny idrottshall. Kommunledningskontorets skrivelse den 22 augusti Kommunstyrelsen godkänner en driftkostnadsökning på 300 tkr/år. Detta får beaktas i budgetarbetet för år Fastighetsnämnden får i uppdrag att teckna erforderliga projekt- och hyresavtal med Örebrobostäder AB. 3. En utredning som redovisar det långsiktiga behovet av föreningslokaler/- anläggningar i Vivalla startas och redovisas under kvartal 1 år Yrkande Staffan Werme (FP), Kent Persson (M) och Fredrik Persson (MP) yrkar att ärendet i första hand återremitteras till kommunledningskontoret med uppdrag att snabbt göra en utredning om placering av en idrottshall i nära anslutning till Vivalla idrottsplats och i andra hand, om förstahandsyrkandet inte bifalles, beslutar att idrottshallen ska byggas i nära anslutning till Vivalla idrottsplats. Proposition Ordföranden ställer först återremissyrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden kommunledningskontorets förslag mot yrkande om att idrottshallen ska byggas i nära anslutning till Vivalla idrottsplats och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets förslag. 9

10 1. Kommunstyrelsen godkänner en driftkostnadsökning på 300 tkr/år. Detta får beaktas i budgetarbetet för år Fastighetsnämnden får i uppdrag att teckna erforderliga projekt- och hyresavtal med Örebrobostäder AB. 3. En utredning som redovisar det långsiktiga behovet av föreningslokaler/- anläggningar i Vivalla startas och redovisas under kvartal 1 år Reservation Mot beslutet reserverar sig Kent Persson (M), Maria Haglund (M), Henrik Elamson (M), Ronnie Palmén (M), Staffan Werme (FP) och Fredrik Persson (MP) till förmån för yrkande om att kommunstyrelsen i första hand skulle återremitteras till kommunledningskontoret med uppdrag att snabbt göra en utredning om placering av en idrottshall i nära anslutning till Vivalla idrottsplats och i andra hand skulle besluta att idrottshallen ska byggas i nära anslutning till Vivalla idrottsplats. Skriftlig reservation bifogas protokollet. 140 Införande av rökfri arbetstid i Örebro kommun Ärendenummer: Ks 1035/2010 Handläggare: Anna-Clara Ericsson I Örebro kommuns medarbetarpolicy framgår det att vi ska arbeta för, och värna om, en god arbetsmiljö samt att bevara och förbättra hälsan hos våra medarbetare. Kommundirektören har utifrån ett arbetsmiljö- och hälsoperspektiv tagit initiativ till att införa Rökfri arbetstid i Örebro kommun. Det är av stor vikt att medarbetarna i Örebro kommun visar hänsyn och är goda förebilder. Att införa rökfri arbetstid är ett led i att öka kvaliteten i mötet med dem som medarbetaren har kontakt med i sin yrkesutövning som anställd i Örebro kommun: medarbetare, barn, elever, brukare, äldre, anhöriga, medborgare och förtroendevalda. Det är ett steg i arbetet med att skapa en god arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsplatser i Örebro kommun. Att införa Rökfri arbetstid är ett strategiskt beslut som SKL s arbetsmiljöråd uppmuntrade kommunerna till år Ett starkt skäl, enligt SKL, att jobba för en rökfri arbetstid är att medarbetarna är den viktigaste tillgången på varje arbetsplats. Tobakslagen och arbetsmiljölagen är lagar som bl. a. reglerar hur och var man får röka. De säger även att ingen mot sin vilja ska utsättas för tobaksrök på sin arbetsplats eller i dess närmiljö. Ingen medborgare ska heller ofrivilligt behöva utsättas för tobaksrök. 10

11 Sammanställning av åsikter som framkommit gällande rökfri arbetstid den 21 april 2010 Enkätsvar statistik den 25 augusti 2011 Arbetsmiljökonsekvensanalys den 31 augusti 2011 Kommunledningskontorets skrivelse den 13 september Örebro kommun inför rökfri arbetstid 1 januari Rökfri arbetstid omfattar samtliga anställda samt de som utför arbete och praktik hos arbetsgivaren Örebro kommun (likartad ställning som en anställd). 3. et omfattar även förtroendevalda under den tid då de utövar sitt förtroendeuppdrag på kommunens arbetsplatser. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Yrkande Kent Persson (M), Staffan Werme (FP), Fredrik Persson (MP) och Murad Artin (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att införa rökfri arbetsplats, istället för rökfri arbetstid som föreslås. Proposition Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag mot förslaget om rökfri arbetsplats och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. Votering begärs. Ordföranden ställer följande, av kommunstyrelsen godkända propositionsordning: Den som röstar för att rökfri arbetstid ska införas röstar ja och den som är däremot röstar nej. Votering genomförs och utfaller så att Björn Sundin (S), Fisun Yavas (S), Thomas Esbjörnsson (S), Lena Beime (S), Jan Zetterqvist (S), Lennart Bondeson (KD), Rasmus Persson (C) och Lena Baastad (S) röstar ja. Kent Persson (M), Maria Haglund (M), Henrik Elamson (M), Ronnie Palmén (M), Staffan Werme (FP), Fredrik Persson (MP) och Murad Artin (V) röstar nej. med 8 röster mot 7 1. Örebro kommun inför rökfri arbetstid 1 januari Rökfri arbetstid omfattar samtliga anställda samt de som utför arbete och praktik hos arbetsgivaren Örebro kommun (likartad ställning som en anställd). 3. et omfattar även förtroendevalda under den tid då de utövar sitt förtroendeuppdrag på kommunens arbetsplatser. 11

12 Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Reservation Mot beslutet reserverar sig Kent Persson (M), Maria Haglund (M), Henrik Elamson (M), Ronnie Palmén (M), Staffan Werme (FP), Fredrik Persson (MP) och Murad Artin (V) till förmån för yrkande om att rökfri arbetsplats istället skulle införas i Örebro kommun. 141 Bättre service och tillgänglighet för örebroarna - Inrättande av ett kommungemensamt Servicecenter Ärendenummer: Ks 199/2010 Handläggare: Catharina Centerfjäll Kommunen kan bli mycket bättre på att informera och serva medborgarna. Kommunstyrelsen har att ta ställning till om kommunen ska utveckla sin kundtjänst till att också bli ett kommungemensamt servicecenter för medborgarbesök. Servicecentret ska vara den punkt dit medborgare och företagare kan vända sig när man behöver en kontakt med kommunen. På kommundirektörens uppdrag har en förstudie om ett kommungemensamt servicecenter genomförts under april 2010 februari Utgångspunkten var att Örebro kommun har många olika ingångar för medborgare och företag, beroende på ärende eller "vem man är". Vissa verksamheter saknar också en tydlig ingång Örebro kommun är inte tillräckligt enkel att få och ha kontakt med. Utifrån förstudien förordar kommunledningskontoret att Örebro kommun inrättar ett servicecenter, som medborgare och företag kan besöka, ringa till eller chatta med för att få kommunal service och information. Servicecentret ska erbjuda information, vägledning och service av rutin- och regelstyrd karaktär inom alla verksamhetsområden; det är första ingången till alla verksamheter i Örebro kommun. Frågor eller ärenden som kräver djupare handläggning tas emot i respektive verksamhet av en sakkunnig specialist. Ett centralt placerat servicecenter är tänkt att utgöra navet i kommunens kontakter med medborgarna. Men för att säkerställa att alla medborgare och företag får möjlighet till god service och information från Örebro kommun får biblioteken ett tydligt uppdrag att vara lokala förlängningar av servicecentret, som komplement till det centralt placerade servicecentret. Med en utvecklad teknik kan även andra publika punkter, såsom livsmedelsaffärer, serva medborgarna med att komma i kontakt med servicecentret. Förstudierapporter 1 och 2 "Inrättande av ett kommungemensamt servicecenter". Kommunledningskontorets skrivelse den 3 september

13 1. Örebro kommun utvecklar sin kundtjänst till att bli ett kommungemensamt servicecenter som även kan ta emot besök. Servicecentret blir ingången till Örebro kommuns för medborgare och företag. 2. Samtliga nämnder får i uppdrag att under 2012 avveckla egna medborgaringångar och att omforma arbetsprocesserna utifrån ett kommungemensamt servicecenter 3. Servicecentret slår upp sina portar i årsskiftet 2012/ Budgeten för servicecentret utgörs i ingångsläget av 11,8 mnkr genom omfördelning ur befintlig resursram. 5. Kommunstyrelsen anslår 170 tkr 2011 för täckning av kostnaderna för en administrativ stödresurs i servicecentret. Pengarna tas ur kommunstyrelsens anslag för ofördelade medel Omställningskostnader som kan uppstå inom ramen för servicecentrets verksamhet ska rymmas inom budgeterad post för omställning. 7. Inför budgetarbetet 2013 ska budgeteras för administrativ stödresurs samt ökade driftkostnader som en konsekvens av gjorda investeringar i lokaler och teknik. 8. Kommunledningskontoret får i uppdrag att revidera nämndreglementet för Kultur- och medborgarnämnden, med anledning av att verksamheten medborgarkontoret upphör. 9. Kommunledningskontoret får i uppdrag att föra en dialog med medborgarna kring hur de främst vill ha kontakten med kommunen via besök, telefon eller e-kontakt. Syftet med dialogen är konsultation. Dialogen kan ske via fokusgrupper, enkät eller telefonfrågor. Återkoppling till medborgarna sker via orebro.se. Yrkande Lena Baastad (S) yrkar att kommunstyrelsen tar informationen till protokollet och uppdrar till kommunledningskontoret att återkomma med närmare förslag vid oktobersammanträdet. Kent Persson (M), Staffan Werme (FP) och Fredrik Persson (MP) yrkar att kommunstyrelsen avslår förslaget. Proposition Ordföranden ställer yrkandet om uppdrag till kommunledningskontoret mot avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets förslag. 13

14 1. Informationen tas till protokollet. 2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att återkomma med närmare förslag vid oktobersammanträdet. Reservation Mot beslutet reserverar sig Kent Persson (M), Maria Haglund (M), Henrik Elamson (M), Ronnie Palmén (M), Staffan Werme (FP) och Fredrik Persson (MP) till förmån för yrkande om avslag på förslaget. 142 Strategi för Framtidens gymnasium Ärendenummer: Ks 444/2010 Handläggare: Catharina Centerfjäll Kommunstyrelsen överlämnar ärendet om Framtidens gymnasium till programnämnd Barn och Utbildning för vidare hantering. I mars 2010 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att ta fram en strategi för framtidens gymnasium. I projektdirektiven angavs; Regeringen föreslår en rad förändringar i gymnasieskolan i propositionen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (prop. 2008/09:199. Elevantalet i gymnasieskolan sjunker med ca 1000 elever de närmaste åren. Ungefär 15 % av eleverna söker sig till fristående gymnasieskolor. Kommunen behöver därför en tydlig strategi för att möta de nya behoven när elevantalet åter ökar inför läsåret 2015/16. Mot beslutet att anta projektdirektiven reserverade sig Lena Baastad (S), Alaa Idris (S), Jonas Karlsson (S), Fisun Yavas (S), Jan Zetterqvist (S), Murad Artin (V) och Elisabeth Karlsson Zuaw (S) till förmån för yrkande om att programnämnd Barn och utbildning - inte kommundirektören - får i uppdrag att ta fram en strategi för Framtidens gymnasium. Projektdirektiv för Strategi för Framtidens gymnasium Kommunledningskontorets skrivelse den 3 september Ärendet om Framtidens gymnasium överlämnas till programnämnd Barn och utbildning för vidare hantering. 14

15 - Enligt kommunledningskontorets förslag. 143 Yttrande över förslag till folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål för Örebro län Ärendenummer: Ks 627/2011 Handläggare: Eva Järliden Nämnden för folkhälsa, Örebro läns landsting, har i uppdrag av landstingsfullmäktige att under 2011 ta fram ett förslag till reviderad folkhälsoplan för länet. Örebro kommun, som en av huvudaktörerna inom det lokala folkhälsoarbetet, ges tillfälle att yttra sig över förslaget. Syftet med folkhälsoplanen är att belysa det folkhälsoarbete som landstinget och kommunerna prioriterar under åren Avsikten är att folkhälsoplanen ska åtföljas av lokala handlingsplaner som anpassas till respektive organisation/verksamhet. Utgångspunkter för utformning av folkhälsomål för Örebro län har varit det övergripande nationella folkhälsomålet med dess elva målområden. Länsmålen är grupperade inom tre strategiska områden: Goda livsvillkor, Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor samt Alkohol, Narkotika, Dopning och Spel. Målen utgår från de bestämningsfaktorer som påverkar folkhälsan och är möjliga att mäta och följa över tid. För att nå målen krävs samverkan mellan flera samhällsaktörer. Utifrån planen tar landstinget initiativ till samverkansavtal med kommunerna i länet samt med Örebro läns idrottsförbund. Avtalen ger förutsättningar för forum för dialog mellan förtroendevalda samt också stöd för lokal samverkan, utveckling, uppföljning och utvärdering av gemensamma folkhälsoinsatser. Landstinget förslag till folkhälsoplan Kommunledningskontorets skrivelse den 5 september 2011 Kommunledningskontorets förslag till yttrande den 14 september 2011 Kommunledningskontorets förlag till kommunstyrelsen 1. Örebro kommun är positiv till förslag till folkhälsoplan som helhet och lämnar synpunkter och föreslår ändringar enligt kommunledningskontorets förslag till yttrande. 2. Örebro läns folkhälsoplan ska ligga till grund för kommunens eget ansvar och inriktning för det lokala folkhälsoarbetet 15

16 3. Utredningsavdelningen får uppdraget att ta fram en lokal handlingsplan. Handlingsplanen ska vara en del i den strategi som föreslås för socialt hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. - Enligt kommunledningskontorets förslag. 144 Rapport om beslut enligt socialtjänstlagen och LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - som inte verkställts inom tre månader, kvartal 2 år 2011 Ärendenummer: Ks 771/2011 Enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade föreligger en rapporteringsskyldighet avseende gynnande nämndbeslut enligt dessa lagar som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen av dessa beslut ska ske en gång i kvartalet till Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Till kommunfullmäktige ska lämnas en statistikrapport över hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut uppdelat på män och kvinnor. Vidare ska rapporteras vilka typer av bistånd och insatser det gäller och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Rapport om beslut enligt SoL och LSS kvartal daterad den 19 augusti Rapporten läggs till handlingarn Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige - Enligt kommunledningskontorets förslag. 145 Månadsrapport augusti 2011 Ärendenummer: Ks 809/2011 Handläggare: Ann-Kristin Sundelius, Marie Hellgren Kommunledningskontoret redovisar ekonomi, personal och verksamhet i månadsrapport augusti

17 Kommunledningskontorets rapport den 13 september Rapporten läggs till handlingarna - Enligt kommunledningskontorets förslag. 146 Rapport om finansverksamheten under augusti 2011 Ärendenummer: Ks 801/2011 Handläggare: Mats Rodenfelt Kommunledningskontoret redovisas i rapport finansverksamheten under augusti Kommunledningskontorets rapport den 1 september Rapporten läggs till handlingarna - Enligt kommunledningskontorets förslag. 147 Rapport om pensionsförvaltningen under augusti 2011 Ärendenummer: Ks 816/2011 Handläggare: Annica Antonsson Kommunledningskontoret redogör i rapport för pensionsförvaltningen under augusti månad Kommunledningskontorets rapport den 12 september Rapporten läggs till handlingarna 17

18 - Enligt kommunledningskontorets förslag. 148 Anmälan av motioner som inte är färdigberedda oktober 2011 Ärendenummer: Ks 760/2011 Handläggare: Marie-Anne Nilsson Enligt kommunallagen 5 kap. 33 ska en motion beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som har kommit fram vid beredningen, anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. I kommunfullmäktiges arbetsordning anges att kommunstyrelsen två gånger varje år ska redovisa de motioner som inte har beretts färdigt inom den tid som anges i 5 kap. 33 kommunallagen. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunledningskontoret har upprättat en förteckning över de motioner som inte är slutligt färdigberedda. Handling utdelas senare - Anmälan läggs till handlingarna Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige - Enligt kommunledningskontorets förslag. 149 Remittering av inkomna motioner Ärendenummer: Ks 808/2011 Kommunfullmäktige har den 31 augusti 2011 överlämnat följande motioner till kommunstyrelsen för beredning. - Avskaffa vårdnadsbidraget - Staffan Werme (FP), Karolina Wallström (FP), Fredrik Persson (MP), Ia Malmqvist (MP), Murad Artin (V), Gun Carlestam Lewin (V) (Ks 798/2011) 18

19 - Färre mål i Örebro skolor - Maria Haglund (M), Kent Persson (M) (Ks 757/2011) Ärendet har beretts i kommunstyrelsens presidium enligt gällande rutin för motionssvar. Motion om att avskaffa vårdnadsbidraget Motion om färre mål i Örebros skolor Kommunstyrelsens presidiums förslag till kommunstyrelsen 1. Motion om att avskaffa vårdnadsbidraget remitteras till kommunledningen. 2. Motion om färre mål i Örebros skolor remitteras till programnämnd Barn och utbildning. Yrkande Staffan Werme (FP) yrkar att motionen om att avskaffa vårdnadsbidraget remitteras till programnämnd Barn och utbildning för yttrande och i övrigt bifaller presidiets förslag. Proposition Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. 1. Motion om att avskaffa vårdnadsbidraget remitteras till programnämnd Barn och utbildning. 2. Motion om färre mål i Örebros skolor remitteras till programnämnd Barn och utbildning. 150 Anmälan av delegationsbeslut Ärendenummer: Ks 804/2011 Kommunledningskontoret redovisar delegationsbeslut fattade under tiden 1-31 augusti 2011 Sammanställning över delegationsbeslut för finansverksamheten den 1 september 2011 Sammanställning över delegationsbeslut under tiden 1-31 augusti 2011 Sammanställning över delegationsbeslut under tiden 1 januari augusti 2011 (Upphandling) 19

20 - Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna - Enligt kommunledningskontorets förslag. 151 Förändring av delegation för kommunstyrelsens utskott för Näringsliv och Tillväxt Ärendenummer: Ks 742/2011 Kommunledningens nya majoritet föreslår att namnet på kommunstyrelsens arbetsutskott ändras till kommunstyrelsens utskott för Näringsliv och Tillväxt och att delegationen förändras. Utskottet föreslås få fullt delegerat ansvar för frågor som rör näringsliv och marknadsföring, mänskliga rättigheter, samverkan med det civila samhället, klimat, internationellt arbete samt universitet, forskning och utveckling samt förtur i kommunens tomtkö. Utskottet föreslås få en egen budget. Kommunledningskontorets skrivelse den 12 september 2011 med förslag till reglementsförändringar samt beredningsordning 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott byter namn till kommunstyrelsens utskott för Näringsliv och Tillväxt 2. Utskottet har till uppgift att på delegation besluta i ärenden inom de sakområden som redovisas i kommunledningskontorets skrivelse den 12 september 2011 samt att till kommunstyrelsen vid behov bereda ärenden inom styrelsens kompetensområde. 3. Delegationsrätten gäller med de begränsningar och med den anmälningsplikt som anges i kommunledningskontorets skrivelse Utskottet består av nio ledamöter och lika många ersättare. 5. Ersättarna, inträder i den tjänstgöringsordning som gäller för ersättares tjänstgöring i nämnderna. Inom ett parti inträder ersättarna i den ordning som beslutas när val förrättas. 6. Ersättare, som inte tjänstgör, har närvaro- och yttranderätt vid utskottets sammanträden. 20

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1165/2011 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2012-06-19 Klockan: 09.00 11.15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Fisun Yavas (S) Peter

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 578/2011. Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset. Närvarande ledamöter

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 578/2011. Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset. Närvarande ledamöter Protokoll Ks 578/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kent Persson (M) Lena Baastad (S) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1193/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-01-27 Klockan: 9:00-11:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) Johanna

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 516/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-10-11 Klockan: 09:00 12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Kenneth Nilsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 433/2016 Kommunstyrelsen Datum: 2016-03-29 Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S), ordförande Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumla Folkets hus - Teatern, 2011-10-18, klockan 17:45 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Raymonda Kourie (KD) Stefan Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 199/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-04-05 Klockan: 09:00-10:10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande Johanna

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 910/2011 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2011-11-15 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) Lena

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 18 maj 2009 kl. 09.00-10.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 968/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-11-08 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Johanna Reimfelt (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 348/2011. Datum: 2011-05-24 Klockan: 14:00-14:30 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 348/2011. Datum: 2011-05-24 Klockan: 14:00-14:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 348/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-05-24 Klockan: 14:00-14:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kent Persson (M) Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Lena

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1429/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-01-17 Klockan: 09:00-11:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Fisun Yavas (S) Per-Åke

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 725/2011. Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 725/2011. Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 725/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Allan Armaghan (S) Murad Artin (V)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 565/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-06-15 Klockan: 09:00-10:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Murad Artin (V) fr.o.m. 28 Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 411/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-09-22 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) 38-42

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt I ÖREBRO Protokoll Ks 25/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-02-07 Klockan: 09.00 10.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Kenneth Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 36/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-02-09 Klockan: 09:00-10:15, ajournering 09.40-10.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1166/2011. Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1166/2011. Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1166/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Yusuf Abdow (S) Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Allan Armaghan

Läs mer

Parlamentariska nämnden 8-15

Parlamentariska nämnden 8-15 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Regionens hus sal A Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Hans Toll (S), vice ordförande Urban Persson (M) ers. Håkan Jansson (M) Lennart Bogren

Läs mer

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 1495/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2017-01-25 Klockan: 09:00 ca 17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Information om ny teknik i Sessionssalen 2 Val av protokollsjusterare och bestämmande

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum Närvarande: Se upprop 89. 88 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Margareta Karlsson, förvaltningschef Thomas Holm, ekonom 21 Åsa Engberg, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg

Margareta Karlsson, förvaltningschef Thomas Holm, ekonom 21 Åsa Engberg, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(2) Plats och tid Sammanträdesrummet, Marnäsliden kl. 13:00-14:50 Beslutande ledamöter Åsa Bergkvist (S) Lars Handegard (V) Torbjörn Tomtlund (M) Ann-Katrin

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (7) 2018-09-27 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 4 oktober 2018 Plats och tid s sessionssal, kl. 16:00 2018-09-27 2 (7) 1 Dnr KS 1810721-

Läs mer

Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041

Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041 Kommunfullmäktige 16 (60) Kf 140 Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041 Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25 122 bland annat om förändringar i kommunens nämndorganisation. Förändringarna avsåg antalet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2018-12-12 227 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 19.00-20.20. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Samuel Wigenstam, Kristina Taimi, Marcus

Läs mer

Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2016-09-29 Sidan 2 av 6 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige 19 januari 2004, senast reviderad KF 26 september

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 413/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-11-17 Klockan: 09:00-11:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS. Sida (10 ) Kommunstyrelsen

HAMMARÖ KOMMUN. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS. Sida (10 ) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-01-16 1(10 ) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 16.10 med ajournering kl 15.10-15.20 Per Aspengren (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Reglemente för Valnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för Valnämnden i Enköpings kommun Ärendenummer KS2017/239 VALN2016/2 Reglemente för Valnämnden i Enköpings kommun Dokumenttyp Beslutad av Gäller fr.om. Gäller t.om. Reglemente Kommunfullmäktige 2017-06-12 Tillsvidare Ersätter Gäller för

Läs mer

Dnr 9018/ Ny politisk organisation 2019

Dnr 9018/ Ny politisk organisation 2019 Dnr 9018/111.109 Ny politisk organisation 2019 Det fattades i början av mandatperioden 2015-2018 beslut om att göra en utvärdering av den politiska organisationen i Robertsfors kommun under 2017. Syftet

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10

Protokoll. Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10 Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10 Plats Comfort Hotel Nouveau, Helsingborg Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) Olof Johansson (MP) Ronnie Palmén (M) Elisabeth

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden Dnr 2016/269/003, Id 51286 Reglemente för valnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2016-06-27, KF 170 2 3 INNEHÅLL VALNÄMNDENS UPPGIFTER 4 Sakområden 4 Processbehörighet 4 Rätt att ingå avtal 4 Rätt att

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 709/2010. Datum: 2010-10-26 Klockan: 15:00-15:30 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 709/2010. Datum: 2010-10-26 Klockan: 15:00-15:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 709/2010 Kommunstyrelsen Datum: 2010-10-26 Klockan: 15:00-15:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP) Lena Baastad (S) Lars Elamson (M) Lotta Olsson (M) Lennart

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2018-06-19 Ersätter: 2015-05-21 Gäller fr o m: 2018-07-01 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Utöver det som

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum 1(19) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 08:30-09:20 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael Berglund (S), ordf Dan Björk (M) Isabell Korn (M)

Läs mer

Reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden

Reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden Reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden 2004-01-19 Senast reviderat 2017-11-20 Sidan 2 av 6 REGLEMENTE FÖR SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 19 januari 2004 10, senast

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) 2011-10--24 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 17.30-17.50 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Ulf Ström Anne

Läs mer

PAJALA KOMMUN Kommunfullmäktige Reglemente Rev Rev , 3 Rev , 11

PAJALA KOMMUN Kommunfullmäktige Reglemente Rev Rev , 3 Rev , 11 1 (6) PAJALA KOMMUN Kommunfullmäktige Reglemente. 2004-02-23 7 Rev 2007-04-23 18 Rev 2011-02-14, 3 Rev 2015-03-16, 11 Reglemente för Kultur- och utbildningsnämnden. 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Programnämnd Social välfärd

Programnämnd Social välfärd Protokoll Sov 25/2012 Programnämnd Social välfärd Datum: 2012-04-04 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Ia Malmqvist (MP) Susanne Lindholm (KD) Jan Zetterqvist

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 174/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-03-23 Klockan: 09:00-10:50 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 22 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 22 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.8

Laholms kommuns författningssamling 3.8 Laholms kommuns författningssamling 3.8 Reglemente för socialnämnden; antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 196 1, med ändring den 28 april 2015, 68 2, den 29 september 2015, 119 3, den 28

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

Reglemente för omsorgsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Reglemente för omsorgsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente Omsorgsnämnden Kommunfullmäktige 2018-11-22 140 Dnr KA 2018/000958 Sid 1/7 Reglemente för omsorgsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 387/2014 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2014-11-19 Klockan: 14:00-16:15 Plats: Ringgatan 32, Dojan (3 tr) Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Urban Svensson (KD), vice

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

Protokoll Ön 7/2012. Datum: 2012-03-21 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Överförmyndarkansliet, Ribbingsgatan 11, 1 trappa

Protokoll Ön 7/2012. Datum: 2012-03-21 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Överförmyndarkansliet, Ribbingsgatan 11, 1 trappa Protokoll Ön 7/2012 Överförmyndarnämnden Datum: 2012-03-21 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Överförmyndarkansliet, Ribbingsgatan 11, 1 trappa Närvarande ledamöter Inger Göransson (S) Per Danielsson (KD) Per-Anders

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet

Läs mer

Riktlinjer för beredning av motioner

Riktlinjer för beredning av motioner Riktlinjer för beredning av motioner Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinjer för beredning av motioner Beslutsdatum: 2015-11-17, 182 Dokumentansvarig

Läs mer

Reglemente för miljönämnden

Reglemente för miljönämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (4) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2018-06-19 Ersätter: 2015-01-01 Gäller fr o m: 2018-07-01 Reglemente för miljönämnden Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för Kultur och fritidsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Kultur och fritidsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Kultur och fritidsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att främja kultur- och fritidsverksamhet i kommunen

Läs mer

Protokoll Ft 6/2017. Närvarande ersättare Jonas Levin (KD) Hasan Ajlan (M) Arne Björklund (SD) Marcus Mattsson (L) 11-18

Protokoll Ft 6/2017. Närvarande ersättare Jonas Levin (KD) Hasan Ajlan (M) Arne Björklund (SD) Marcus Mattsson (L) 11-18 Protokoll Ft 6/2017 Fritidsnämnden Datum: 2017-02-07 Klockan: 14:00-16:35 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Jonas Håård (S) 11-18 Annika Tholster (C) 11-18 Sebastian Cehlin (M) 11-18 Ingela

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens reglemente

Barn- och utbildningsnämndens reglemente Antal sidor 12 Barn- och utbildningsnämndens reglemente Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 1992 08 27 140 Reviderad, datum och Revideringen avser KF 1993 04 29 68 Personalfrågor KF 1994 12 15 181

Läs mer

Programnämnd Social välfärd

Programnämnd Social välfärd Protokoll Sov 20/2013 Programnämnd Social välfärd Datum: 2013-04-03 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Ia Malmqvist (MP) Susanne Lindholm (KD) Lars Elamson (M) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Alnarp Tid 2017-10-03, kl. 18:30-20:07 Ajournering: 19:00-19:15 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2018-01-29 3 Gäller från: 2018-01-01 Ansvarig: Socialchef Revideras: Vid behov REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN NÄMNDENS UPPGIFTER Ansvarsområde 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-12-15 Ersätter: 2006-12-14 Gäller fr o m: 2016-01-01 Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 27 Den 2010-12-20 Kommunfullmäktige 2010-12-20 7 Kommunstyrelsen 2010-12-20 3 Kf 27 Ks 193 Dnr 2010.279 003 Reglementen familj- och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Rapport, förslag politisk organisation

Rapport, förslag politisk organisation Rapport, förslag politisk organisation Robertsfors kommun 2019 Översyn politisk organisation Det fattades i början av mandatperioden 2015-2018 beslut om att göra en utvärdering av den politiska organisationen

Läs mer

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(8) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Marcus Eskdahl (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1170/2011. Datum: 2012-05-30 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1170/2011. Datum: 2012-05-30 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1170/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-05-30 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD) Torgny Larsson (S) Yusuf Abdow (S) Behnaz Afshar (S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, 14.15 16.10 Beslutande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Handegard Lars (V) Tomtlund Torbjörn (M) Grahn Gunnar (S) Svensson Carl-Johan (S), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 18/2014 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2014-05-08 Klockan: 13:30-16:05 Plats: Dojan, förvaltningskontoret, Ringgatan 32, våning 3 Närvarande ledamöter Anders Hagström

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30-14.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Jan Zielinski (S) Fredrik Jönsson (C), ordf Teddy Nilsson (SD), vice ordf Olof Röstin (M)

Läs mer

Reglemente Fritids- och kulturnämnden

Reglemente Fritids- och kulturnämnden Reglemente Fritids- och kulturnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Reglemente fritids- och Reglemente Kf 2017-06-19, 108 Kommunfullmäktige kulturnämnden REGLEMENTE FÖR FRITIDS- OCH

Läs mer

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2015-05-27 Justeringsdatum: 2015-06-04 Anslagsdatum: 2015-06-05 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst Ärendenummer: Ks 606/2015 Ärendebeskrivning Neutrala

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 16 september 2009 kl Plats City Konferenscenter, Klostergatan 23, lokal: Sulan

Protokoll. Tid Onsdagen den 16 september 2009 kl Plats City Konferenscenter, Klostergatan 23, lokal: Sulan Tid Onsdagen den 16 september 2009 kl. 8.30-9.30 Plats City Konferenscenter, Klostergatan 23, lokal: Sulan Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Gunvor Olson (M) Fredrik Idevall (FP) Ingrid

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll. Datum: 2013-04-23 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll. Datum: 2013-04-23 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 124/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-04-23 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Maria Haglund (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 108/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2012-04-04 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Språk och framtid Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) Lena Beime (S) Britta Bjelle

Läs mer

REGLEMENTE FÖR OMSORGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR OMSORGSNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR OMSORGSNÄMNDEN Utöver det som stadgas i kommunallagen om kommunal nämnd och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente samt de bestämmelser i övrigt som kommunstyrelsen har

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 936/2012. Datum: 2012-09-26 Klockan: 09:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 936/2012. Datum: 2012-09-26 Klockan: 09:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 936/2012 Kommunfullmäktige Datum: 2012-09-26 Klockan: 09:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Torgny Larsson (S), 1:e vice ordförande

Läs mer