Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset"

Transkript

1 Protokoll Ks 730/2011 Kommunstyrelsen Datum: Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Kent Persson (M) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Lena Beime (S) Jan Zetterqvist (S) Maria Haglund (M) Rasmus Persson (C) Henrik Elamson (M) Ronnie Palmén (M) Staffan Werme (FP) Fredrik Persson (MP) Murad Artin (V) Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Yngve Alkman (FP) Behcet Barsom (KD) Ia Malmqvist (MP) Karolina Wallström (FP) Lena Widing (C) Yusuf Abdow (S) Marcus Bäckström (M) Ingegerd Zidén, sekreterare Justerat den 6 oktober 2011 Lena Baastad, ordförande Ronnie Palmén, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 7 oktober 2011.

2 134 Yttrande över betänkandet Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3) Ärendenummer: Ks 682/2011 Handläggare: Pernilla Magnusson Örebro kommun har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Sanktionsavgifter på trygghetsområdet SOU 2011:3. I betänkandet föreslås en ny lag om sanktionsavgift på trygghetssystemens område vilket innebär att den som till ledning för ett beslut om en förmån lämnar oriktiga uppgifter ska påföras en sanktionsavgift. Lagen gäller sådana bidrag, ersättningar, pensioner och lån för personliga ändamål (ekonomiska förmåner) som enligt lag eller förordning beslutas av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, kommunerna eller arbetslöshetskassorna. Syftet med förslaget är att motverka att bidrag eller ersättningar för personligt ändamål utbetalas på felaktiga grunder eller med ett för högt belopp. Betänkandet Sanktionsavgifter på trygghetsområdet SOU 2011:3. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 augusti 2011 Förslag till yttrande den 29 augusti Örebro kommun yttrar sig till Socialdepartementet över betänkandet Sanktionsavgifter på trygghetsområdet SOU 2011:3 enligt kommunledningskontorets förslag. - Enlig kommunledningskontorets förslag. 135 Bildandet av regional kollektivtrafikmyndighet i Örebro län Ärendenummer: Ks 530/2011 Handläggare: Clas-Göran Classon 2008 påbörjades en statlig utredning om en ny kollektivtrafiklag. Utredningen kom även att omfatta frågan om en organisationsmodell för den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Riksdagen fattade 2010 beslut om en ny kollektivtrafiklag. 2

3 En remiss från Örebro läns landsting gick ut sommaren 2010 till länets kommuner. Örebro kommun yttrade sig och tillstyrkte förslaget att Örebro läns landsting bör vara regional kollektivtrafikmyndighet och ensam ägare till Länstrafiken Örebro AB. Dock framkom senare nya uppgifter vilket fick till följd att det inte är möjligt att undanta stadstrafiken från en skatteväxling mellan länets kommuner och landstinget. En justerat förslag skickades ut på remiss på nytt och samtliga kommuner tillstyrkte det justerade förslaget, men flera påpekade samtidigt att ett inflytande över kollektivtrafiken måste säkerställas genom avtal. Efter ovanstående process har landstinget nu tagit fram förslag till överenskommelse avseende regional trafikmyndighet, avtal som reglerar myndighetens ansvar, aktieöverlåtelse samt avtal om mellankommunal skatteutjämning mellan länets kommuner. måste fattas innan 30 september 2011 på grund av ansökan om skatteväxling. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 31 augusti 2011 med uppdraget att utreda alternativet och konsekvenser av att landstinget blir kollektivtrafikmyndighet där dagens modell för skattefinansiering behålls, vilket innebär att landstinget finansierar regional trafik och kommunen stadstrafik. Avtal om kollektivtrafik för Örebro län den 26 maj 2011 Överenskommelse avseende regional kollektivtrafikmyndighet den 26 maj 2011 Följebrev från Örebro läns landsting den 26 maj 2011 Kommunledningskontorets skrivelse den 12 september 2011 : 1. Framlagt förslag till avtal om kollektivtrafik för Örebro län innebärande att Örebro läns landsting från och med den 1 januari 2012 ensamt bär ansvar för regional kollektivtrafik och därmed är kollektivtrafikmyndighet för Örebro län godkänns. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla samverkansformerna för kommunernas inflytande med utgångspunkt i bilaga 1 i avtalet om kollektivtrafik för Örebro län. 3. Aktieöverlåtelseavtalet mellan Örebro läns landsting och länets kommuner avseende försäljning till kvotvärde (100 kr per aktie) av kommunernas aktier i Länstrafiken Örebro AB godkänns. 4. En skatteväxling sker per den 1 januari 2012 med 34 öre per skattekrona godkänns. 5. Framlagt förslag till avtal om mellankommunal skatteutjämning för kollektivtrafik i Örebro län godkänns. 3

4 Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige i september. - Enligt kommunledningskontorets förslag. Kent Persson (M), Maria Haglund (M), Henrik Elamson (M), Ronnie Palmén (M), Staffan Werme (FP) och Fredrik Persson (MP) deltar inte i beslutet. Protokollsanteckning bifogas protokollet. 136 Yttrande över departementspromemorian Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Ärendenummer: Ks 734/2011 Handläggare: Jan Persson Näringslivsdepartementet har med remiss berett Örebro kommun att inkomma med synpunkter över departementspromemorian Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19). Remissen innehåller förtydliganden och kompletteringar. Kompletteringarna är riktade både mot samarbetet mellan statliga myndigheter och mellan myndighet och kommun. En viktig del är av vikt i remissen för Örebro kommuns del är möjligheten till kommunal tilläggsfinansiering av kollektivtrafik. Denna komplettering möjliggör för kommunen att genom tilläggsfinansiering erbjuda bättre kollektivtrafik än den som den regionala myndigheten annars skulle tillhandahålla. Sammanfattning av departementetspromemorian Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Kommunledningskontorets skrivelse den 30 augusti 2011 Förslag till yttrande den 30 augusti Örebro kommun yttrar sig över departementspromemorian Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) enligt kommunledningskontorets förslag. - Enlig kommunledningskontorets förslag. 4

5 137 Ekonomiskt stöd till Örebro hockeyklubb Ärendenummer: Ks 824/2011 Handläggare: Clas-Göran Classon Styrelsen för Örebro hockeyklubb har under våren och sommaren 2011 fört diskussioner med kommunledningen om föreningens ekonomiska situation i samband med ombyggnaden av ishallen vid Behrn Arena. Styrelsen har önskat att kommunen ger ekonomiskt stöd i början av hösten 2011 för att stärka föreningens likviditet och ge förutsättningar för att föreningens verksamhet ska kunna fortsätta att bedrivas på elitnivå i den ombyggda ishallen. Örebro hockeyklubb bedriver ishockey med ett A-lag på elitnivå i HockeyAllsvenskan, ett J20-lag i den regionala elitserien, ett J18-lag i Västra elitserien och ett U16-lag i elitverksamheten inom Region Väst. Föreningen har totalt 350 medlemmar. Föreningens A-lag har varit framgångsrikt under säsongen 2010/2011 genom att komma på tredje plats i HockeyAllsvenskan. Kommunledningskontorets skrivelse den 12 september Örebro kommun beviljar Örebro hockeyklubb likviditetsstöd på tkr i form av förskott på hyra och marknadsföringstjänster från föreningen under åren Förskott på hyra på 500 tkr per år avser en loge för kommunen och en loge enligt avtal med Behrn Fastigheter, medan förskott på marknadsföringstjänster på 200 tkr per år avser del av namnrättigheter för Behrn Arena. Detta likviditetsstöd betalas ut till föreningen i slutet av september Örebro kommuns avtal med föreningen för marknadsföring av Örebro höjs med 200 tkr under år Detta förhöjda belopp betalas ut i september Kommunledningskontoret får ett tilläggsanslag på 200 tkr för denna ökade kostnad. 3. Fritids- och turistnämnden beviljas tilläggsanslag på 155 tkr i budget 2011 för hyra av Jumbotronen i ishallen och får ökad ekonomisk ram på 620 tkr från och med budget Tilläggsanslagen på totalt 355 tkr för 2011 finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. 5. Kommundirektören får i uppdrag att regelbundet följa upp den ekonomiska situationen för Örebro hockeyklubb under perioden

6 Yrkande Lena Baastad (S) yrkar att kommunstyrelsen dels bifaller kommunledningskontorets förslag med den ändringen i punkten 3 att fritids- och turistnämnden får ökad ekonomisk ram på 620 tkr i budget 2012, dels också beslutar, som en sjätte punkt, att fritids- och turistnämnden får i uppdrag att förhandla ett nytt avtal om ishallen med Örebro hockeyklubb samt dels att de två sista styckena före förslaget till beslut på sidan 3 i kommunledningskontorets skrivelse stryks. Murad Artin (V) yrkar att kommunstyrelsen - avslår förslaget under punkten 1 till förmån för yrkande om att Örebro kommun beviljar Örebro hockeyklubb likviditetsstöd på tkr i form av förskott på marknadsföringstjänster från föreningen under åren Förskott på marknadsföringstjänster 200 tkr per år avser del av namnrättingheter för Behrn Arena. Detta likviditetsstöd betalas ut till föreningen i slutet av september avslår förslaget under punkten 2 - avslår förslaget under punkten 3 till förmån för yrkande om att Örebro kommun ytterligare ser över hyresavtal för Jumbotron i ishallen med syfte att minska kostnaderna för kommunen - avslår förslaget under punkten 4 - bifaller förslaget under punkten 5 - bifaller ovan yrkade förslag under punkten 6 Kent Persson (M), Staffan Werme (FP) och Fredrik Persson (MP) yrkar att kommunstyrelsen - istället för förslaget under punkten 1 beslutar att Örebro kommun beviljar Örebro hockeyklubb likviditetsstöd beviljas med tkr i form av förskott på hyra och marknadsföringstjänster från föreningen under åren istället för förslaget under punkten 2 uppdrar till kommunledningskontoret att pröva frågan om ett tilläggsanslag - avslår förslagen under punkterna 3 och 4 - bifalla förslaget under punkten 5, med den ändringen att uppdraget ska följas upp under perioden bifaller förslaget under punkten 6 Proposition Ordföranden ställer först vart och ett av de tre förslagen under punkten 1; kommunledningskontorets förslag, Vänsterpartiets förslag samt Moderaternas, Folkpartiets och Miljöpartiets förslag, under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets förslag. Därefter ställer ordföranden vart och ett av de tre förslagen under punkten 2; kommunledningskontorets förslag, Vänsterpartiets avslagsyrkande samt Moderaternas, Folkpartiets och Miljöpartiets förslag, under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets förslag. Sedan ställer ordföranden vart och ett av de tre förslagen under punkten 3; kommunledningskontorets justerade förslag, Vänsterpartiets förslag samt Moderaternas, Folkpartiets och Miljöpartiets avslagsyrkande, under propo- 6

7 sition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets justerade förslag. Därefter ställer ordföranden kommunledningskontorets förslag under punkten 4 mot avslagsyrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets förslag. Sedan ställer ordföranden kommunledningskontorets förslag under punkten 5 mot Moderaternas, Folkpartiets och Miljöpartiets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets förslag. Därefter ställer ordföranden det enligt ovan yrkade tillägget om ett uppdrag till fritids- och turistnämnden under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Slutligen ställer ordföranden yrkandet om ändring av texten i kommunledningskontorets skrivelse under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla även detta. 1. Örebro kommun beviljar Örebro hockeyklubb likviditetsstöd på tkr i form av förskott på hyra och marknadsföringstjänster från föreningen under åren Förskott på hyra på 500 tkr per år avser en loge för kommunen och en loge enligt avtal med Behrn Fastigheter, medan förskott på marknadsföringstjänster på 200 tkr per år avser del av namnrättigheter för Behrn Arena. Detta likviditetsstöd betalas ut till föreningen i slutet av september Örebro kommuns avtal med föreningen för marknadsföring av Örebro höjs med 200 tkr under år Detta förhöjda belopp betalas ut i september Kommunledningskontoret får ett tilläggsanslag på 200 tkr för denna ökade kostnad. 3. Fritids- och turistnämnden beviljas tilläggsanslag på 155 tkr i budget 2011 för hyra av Jumbotronen i ishallen och får ökad ekonomisk ram på 620 tkr i budget Tilläggsanslagen på totalt 355 tkr för 2011 finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. 5. Kommundirektören får i uppdrag att regelbundet följa upp den ekonomiska situationen för Örebro hockeyklubb under perioden Fritids- och turistnämnden får i uppdrag att förhandla ett nytt avtal om ishallen med Örebro hockeyklubb. 7. De två sista styckena före förslaget till beslut på sidan 3 i kommunledningskontorets skrivelse stryks. 7

8 Reservation Mot beslutet reserverar sig Kent Persson (M), Maria Haglund (M), Henrik Elamson (M), Ronnie Palmén (M), Staffan Werme (FP) och Fredrik Persson (MP) till förmån för yrkande om att kommunstyrelsen dels, istället för beslutet enligt punkten ett skulle bevilja Örebro hockeyklubb likviditetsstöd med tkr i form av förskott på hyra och marknadsföringstjänster från föreningen under åren dels, istället för beslutet under punkten två skulle uppdra till kommunledningskontoret att pröva frågan om ett tilläggsanslag, dels skulle avslå förslagen under punkterna tre och fyra samt dels istället för beslutet under punkten fem skulle besluta att uppdraget ska följas upp under perioden Skriftlig reservation bifogas protokollet. Mot beslutet reserverade sig också Murad Artin (V) till förmån för yrkande om att kommunstyrelsen dels - istället för beslutet under punkten ett - skulle bevilja Örebro hockeyklubb likviditetsstöd på tkr i form av förskott på marknadsföringstjänster från föreningen under åren och att förskott på marknadsföringstjänster 200 tkr per år skulle avse del av namnrättingheter för Behrn Arena samt att detta likviditetsstöd skulle betalas ut till föreningen i slutet av september 2011, dels avslå förslagen under punkterna två och fyra, samt dels - istället för beslutet under punkten tre - skulle besluta att Örebro kommun ytterligare skulle se över hyresavtal för Jumbotron i ishallen med syfte att minska kostnaderna för kommunen. 138 Godkännande av reservationsavtal, mark för bostäder (hyresrätt och bostadsrätt), till förmån för Botrygg Bygg Linköping AB - område Almby 11:148 och Nikolai 3:101 Ärendenummer: Ks 791/2011 Handläggare: Bo Davidsson Ärendet utgår. 139 Fastighetsinvesteringar 2011, Vivallaskolans idrottshall Ärendenummer: Ks 497/2011 Handläggare: Andreas Ernestam Vivallaskolans idrottshall brann ner hösten Örebrobostäder AB äger skolan inklusive den nedbrunna idrottshallen. I det förslag som nu arbetas fram föreslås att idrottshallen byggs upp på befintligt plats. Vivallaskolans behov av utrymme för gymnastikundervisning uppfylls genom att den återuppbyggda anläggningen förses med ett extra omklädningsrum och en mindre läktare samt att den delas in i tre zoner. Projektet bedöms leda till en årlig driftkostnadsökning med 300 tkr/år. 8

9 Vivalla är en av de fyra stadsdelar som kommunstyrelsen lyft fram som prioriterade i arbetet med att utveckla väster. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp, inklusive de kommunala fastighetsbolagen föreslås få ett uppdrag att i bred dialog utreda det långsiktiga behovet av förenings- och idrottslokaler i området. Projektdirektiv, Ny bollhall och idrottsplan i Vivalla den 14 april 2011 Utredning, Återuppförande av Vivallaskolans bollhall med utökad kapacitet, Sweco den 11 juni Projektavtal den 23 augusti 2011 Utveckling av ny idrottshall och idrottsplan Vivalla den 5 juli 2011 Vivallaskolans kommentarer till de olika förslagen angående byggande av ny idrottshall. Kommunledningskontorets skrivelse den 22 augusti Kommunstyrelsen godkänner en driftkostnadsökning på 300 tkr/år. Detta får beaktas i budgetarbetet för år Fastighetsnämnden får i uppdrag att teckna erforderliga projekt- och hyresavtal med Örebrobostäder AB. 3. En utredning som redovisar det långsiktiga behovet av föreningslokaler/- anläggningar i Vivalla startas och redovisas under kvartal 1 år Yrkande Staffan Werme (FP), Kent Persson (M) och Fredrik Persson (MP) yrkar att ärendet i första hand återremitteras till kommunledningskontoret med uppdrag att snabbt göra en utredning om placering av en idrottshall i nära anslutning till Vivalla idrottsplats och i andra hand, om förstahandsyrkandet inte bifalles, beslutar att idrottshallen ska byggas i nära anslutning till Vivalla idrottsplats. Proposition Ordföranden ställer först återremissyrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden kommunledningskontorets förslag mot yrkande om att idrottshallen ska byggas i nära anslutning till Vivalla idrottsplats och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets förslag. 9

10 1. Kommunstyrelsen godkänner en driftkostnadsökning på 300 tkr/år. Detta får beaktas i budgetarbetet för år Fastighetsnämnden får i uppdrag att teckna erforderliga projekt- och hyresavtal med Örebrobostäder AB. 3. En utredning som redovisar det långsiktiga behovet av föreningslokaler/- anläggningar i Vivalla startas och redovisas under kvartal 1 år Reservation Mot beslutet reserverar sig Kent Persson (M), Maria Haglund (M), Henrik Elamson (M), Ronnie Palmén (M), Staffan Werme (FP) och Fredrik Persson (MP) till förmån för yrkande om att kommunstyrelsen i första hand skulle återremitteras till kommunledningskontoret med uppdrag att snabbt göra en utredning om placering av en idrottshall i nära anslutning till Vivalla idrottsplats och i andra hand skulle besluta att idrottshallen ska byggas i nära anslutning till Vivalla idrottsplats. Skriftlig reservation bifogas protokollet. 140 Införande av rökfri arbetstid i Örebro kommun Ärendenummer: Ks 1035/2010 Handläggare: Anna-Clara Ericsson I Örebro kommuns medarbetarpolicy framgår det att vi ska arbeta för, och värna om, en god arbetsmiljö samt att bevara och förbättra hälsan hos våra medarbetare. Kommundirektören har utifrån ett arbetsmiljö- och hälsoperspektiv tagit initiativ till att införa Rökfri arbetstid i Örebro kommun. Det är av stor vikt att medarbetarna i Örebro kommun visar hänsyn och är goda förebilder. Att införa rökfri arbetstid är ett led i att öka kvaliteten i mötet med dem som medarbetaren har kontakt med i sin yrkesutövning som anställd i Örebro kommun: medarbetare, barn, elever, brukare, äldre, anhöriga, medborgare och förtroendevalda. Det är ett steg i arbetet med att skapa en god arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsplatser i Örebro kommun. Att införa Rökfri arbetstid är ett strategiskt beslut som SKL s arbetsmiljöråd uppmuntrade kommunerna till år Ett starkt skäl, enligt SKL, att jobba för en rökfri arbetstid är att medarbetarna är den viktigaste tillgången på varje arbetsplats. Tobakslagen och arbetsmiljölagen är lagar som bl. a. reglerar hur och var man får röka. De säger även att ingen mot sin vilja ska utsättas för tobaksrök på sin arbetsplats eller i dess närmiljö. Ingen medborgare ska heller ofrivilligt behöva utsättas för tobaksrök. 10

11 Sammanställning av åsikter som framkommit gällande rökfri arbetstid den 21 april 2010 Enkätsvar statistik den 25 augusti 2011 Arbetsmiljökonsekvensanalys den 31 augusti 2011 Kommunledningskontorets skrivelse den 13 september Örebro kommun inför rökfri arbetstid 1 januari Rökfri arbetstid omfattar samtliga anställda samt de som utför arbete och praktik hos arbetsgivaren Örebro kommun (likartad ställning som en anställd). 3. et omfattar även förtroendevalda under den tid då de utövar sitt förtroendeuppdrag på kommunens arbetsplatser. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Yrkande Kent Persson (M), Staffan Werme (FP), Fredrik Persson (MP) och Murad Artin (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att införa rökfri arbetsplats, istället för rökfri arbetstid som föreslås. Proposition Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag mot förslaget om rökfri arbetsplats och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. Votering begärs. Ordföranden ställer följande, av kommunstyrelsen godkända propositionsordning: Den som röstar för att rökfri arbetstid ska införas röstar ja och den som är däremot röstar nej. Votering genomförs och utfaller så att Björn Sundin (S), Fisun Yavas (S), Thomas Esbjörnsson (S), Lena Beime (S), Jan Zetterqvist (S), Lennart Bondeson (KD), Rasmus Persson (C) och Lena Baastad (S) röstar ja. Kent Persson (M), Maria Haglund (M), Henrik Elamson (M), Ronnie Palmén (M), Staffan Werme (FP), Fredrik Persson (MP) och Murad Artin (V) röstar nej. med 8 röster mot 7 1. Örebro kommun inför rökfri arbetstid 1 januari Rökfri arbetstid omfattar samtliga anställda samt de som utför arbete och praktik hos arbetsgivaren Örebro kommun (likartad ställning som en anställd). 3. et omfattar även förtroendevalda under den tid då de utövar sitt förtroendeuppdrag på kommunens arbetsplatser. 11

12 Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Reservation Mot beslutet reserverar sig Kent Persson (M), Maria Haglund (M), Henrik Elamson (M), Ronnie Palmén (M), Staffan Werme (FP), Fredrik Persson (MP) och Murad Artin (V) till förmån för yrkande om att rökfri arbetsplats istället skulle införas i Örebro kommun. 141 Bättre service och tillgänglighet för örebroarna - Inrättande av ett kommungemensamt Servicecenter Ärendenummer: Ks 199/2010 Handläggare: Catharina Centerfjäll Kommunen kan bli mycket bättre på att informera och serva medborgarna. Kommunstyrelsen har att ta ställning till om kommunen ska utveckla sin kundtjänst till att också bli ett kommungemensamt servicecenter för medborgarbesök. Servicecentret ska vara den punkt dit medborgare och företagare kan vända sig när man behöver en kontakt med kommunen. På kommundirektörens uppdrag har en förstudie om ett kommungemensamt servicecenter genomförts under april 2010 februari Utgångspunkten var att Örebro kommun har många olika ingångar för medborgare och företag, beroende på ärende eller "vem man är". Vissa verksamheter saknar också en tydlig ingång Örebro kommun är inte tillräckligt enkel att få och ha kontakt med. Utifrån förstudien förordar kommunledningskontoret att Örebro kommun inrättar ett servicecenter, som medborgare och företag kan besöka, ringa till eller chatta med för att få kommunal service och information. Servicecentret ska erbjuda information, vägledning och service av rutin- och regelstyrd karaktär inom alla verksamhetsområden; det är första ingången till alla verksamheter i Örebro kommun. Frågor eller ärenden som kräver djupare handläggning tas emot i respektive verksamhet av en sakkunnig specialist. Ett centralt placerat servicecenter är tänkt att utgöra navet i kommunens kontakter med medborgarna. Men för att säkerställa att alla medborgare och företag får möjlighet till god service och information från Örebro kommun får biblioteken ett tydligt uppdrag att vara lokala förlängningar av servicecentret, som komplement till det centralt placerade servicecentret. Med en utvecklad teknik kan även andra publika punkter, såsom livsmedelsaffärer, serva medborgarna med att komma i kontakt med servicecentret. Förstudierapporter 1 och 2 "Inrättande av ett kommungemensamt servicecenter". Kommunledningskontorets skrivelse den 3 september

13 1. Örebro kommun utvecklar sin kundtjänst till att bli ett kommungemensamt servicecenter som även kan ta emot besök. Servicecentret blir ingången till Örebro kommuns för medborgare och företag. 2. Samtliga nämnder får i uppdrag att under 2012 avveckla egna medborgaringångar och att omforma arbetsprocesserna utifrån ett kommungemensamt servicecenter 3. Servicecentret slår upp sina portar i årsskiftet 2012/ Budgeten för servicecentret utgörs i ingångsläget av 11,8 mnkr genom omfördelning ur befintlig resursram. 5. Kommunstyrelsen anslår 170 tkr 2011 för täckning av kostnaderna för en administrativ stödresurs i servicecentret. Pengarna tas ur kommunstyrelsens anslag för ofördelade medel Omställningskostnader som kan uppstå inom ramen för servicecentrets verksamhet ska rymmas inom budgeterad post för omställning. 7. Inför budgetarbetet 2013 ska budgeteras för administrativ stödresurs samt ökade driftkostnader som en konsekvens av gjorda investeringar i lokaler och teknik. 8. Kommunledningskontoret får i uppdrag att revidera nämndreglementet för Kultur- och medborgarnämnden, med anledning av att verksamheten medborgarkontoret upphör. 9. Kommunledningskontoret får i uppdrag att föra en dialog med medborgarna kring hur de främst vill ha kontakten med kommunen via besök, telefon eller e-kontakt. Syftet med dialogen är konsultation. Dialogen kan ske via fokusgrupper, enkät eller telefonfrågor. Återkoppling till medborgarna sker via orebro.se. Yrkande Lena Baastad (S) yrkar att kommunstyrelsen tar informationen till protokollet och uppdrar till kommunledningskontoret att återkomma med närmare förslag vid oktobersammanträdet. Kent Persson (M), Staffan Werme (FP) och Fredrik Persson (MP) yrkar att kommunstyrelsen avslår förslaget. Proposition Ordföranden ställer yrkandet om uppdrag till kommunledningskontoret mot avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets förslag. 13

14 1. Informationen tas till protokollet. 2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att återkomma med närmare förslag vid oktobersammanträdet. Reservation Mot beslutet reserverar sig Kent Persson (M), Maria Haglund (M), Henrik Elamson (M), Ronnie Palmén (M), Staffan Werme (FP) och Fredrik Persson (MP) till förmån för yrkande om avslag på förslaget. 142 Strategi för Framtidens gymnasium Ärendenummer: Ks 444/2010 Handläggare: Catharina Centerfjäll Kommunstyrelsen överlämnar ärendet om Framtidens gymnasium till programnämnd Barn och Utbildning för vidare hantering. I mars 2010 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att ta fram en strategi för framtidens gymnasium. I projektdirektiven angavs; Regeringen föreslår en rad förändringar i gymnasieskolan i propositionen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (prop. 2008/09:199. Elevantalet i gymnasieskolan sjunker med ca 1000 elever de närmaste åren. Ungefär 15 % av eleverna söker sig till fristående gymnasieskolor. Kommunen behöver därför en tydlig strategi för att möta de nya behoven när elevantalet åter ökar inför läsåret 2015/16. Mot beslutet att anta projektdirektiven reserverade sig Lena Baastad (S), Alaa Idris (S), Jonas Karlsson (S), Fisun Yavas (S), Jan Zetterqvist (S), Murad Artin (V) och Elisabeth Karlsson Zuaw (S) till förmån för yrkande om att programnämnd Barn och utbildning - inte kommundirektören - får i uppdrag att ta fram en strategi för Framtidens gymnasium. Projektdirektiv för Strategi för Framtidens gymnasium Kommunledningskontorets skrivelse den 3 september Ärendet om Framtidens gymnasium överlämnas till programnämnd Barn och utbildning för vidare hantering. 14

15 - Enligt kommunledningskontorets förslag. 143 Yttrande över förslag till folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål för Örebro län Ärendenummer: Ks 627/2011 Handläggare: Eva Järliden Nämnden för folkhälsa, Örebro läns landsting, har i uppdrag av landstingsfullmäktige att under 2011 ta fram ett förslag till reviderad folkhälsoplan för länet. Örebro kommun, som en av huvudaktörerna inom det lokala folkhälsoarbetet, ges tillfälle att yttra sig över förslaget. Syftet med folkhälsoplanen är att belysa det folkhälsoarbete som landstinget och kommunerna prioriterar under åren Avsikten är att folkhälsoplanen ska åtföljas av lokala handlingsplaner som anpassas till respektive organisation/verksamhet. Utgångspunkter för utformning av folkhälsomål för Örebro län har varit det övergripande nationella folkhälsomålet med dess elva målområden. Länsmålen är grupperade inom tre strategiska områden: Goda livsvillkor, Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor samt Alkohol, Narkotika, Dopning och Spel. Målen utgår från de bestämningsfaktorer som påverkar folkhälsan och är möjliga att mäta och följa över tid. För att nå målen krävs samverkan mellan flera samhällsaktörer. Utifrån planen tar landstinget initiativ till samverkansavtal med kommunerna i länet samt med Örebro läns idrottsförbund. Avtalen ger förutsättningar för forum för dialog mellan förtroendevalda samt också stöd för lokal samverkan, utveckling, uppföljning och utvärdering av gemensamma folkhälsoinsatser. Landstinget förslag till folkhälsoplan Kommunledningskontorets skrivelse den 5 september 2011 Kommunledningskontorets förslag till yttrande den 14 september 2011 Kommunledningskontorets förlag till kommunstyrelsen 1. Örebro kommun är positiv till förslag till folkhälsoplan som helhet och lämnar synpunkter och föreslår ändringar enligt kommunledningskontorets förslag till yttrande. 2. Örebro läns folkhälsoplan ska ligga till grund för kommunens eget ansvar och inriktning för det lokala folkhälsoarbetet 15

16 3. Utredningsavdelningen får uppdraget att ta fram en lokal handlingsplan. Handlingsplanen ska vara en del i den strategi som föreslås för socialt hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. - Enligt kommunledningskontorets förslag. 144 Rapport om beslut enligt socialtjänstlagen och LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - som inte verkställts inom tre månader, kvartal 2 år 2011 Ärendenummer: Ks 771/2011 Enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade föreligger en rapporteringsskyldighet avseende gynnande nämndbeslut enligt dessa lagar som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen av dessa beslut ska ske en gång i kvartalet till Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Till kommunfullmäktige ska lämnas en statistikrapport över hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut uppdelat på män och kvinnor. Vidare ska rapporteras vilka typer av bistånd och insatser det gäller och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Rapport om beslut enligt SoL och LSS kvartal daterad den 19 augusti Rapporten läggs till handlingarn Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige - Enligt kommunledningskontorets förslag. 145 Månadsrapport augusti 2011 Ärendenummer: Ks 809/2011 Handläggare: Ann-Kristin Sundelius, Marie Hellgren Kommunledningskontoret redovisar ekonomi, personal och verksamhet i månadsrapport augusti

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313 Protokoll Ks 1365/2009 Kommunstyrelsen Datum: 2009-12-15 Klockan: 15:00 15.35 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP) ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lena Baastad (S) Lotta Olsson

Läs mer

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 10 Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1430/2009. Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1430/2009. Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Ks 1430/2009 Kommunfullmäktige Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Britta Bjelle (FP) Irén Lejegren (S) Gunnar Andersson (M) Roger Andersson (S) Allan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 43/2013 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2013-12-04 Klockan: 13:15 16:30 (ajournering kl.14:40-15:00) Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2009-04-08, klockan 16:00-18:20 Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (38) Datum Tid Kl. 13.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, vik. kommunchef, 55-72 Ulf Bergsten, kommunsekreterare,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer.

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2011-11-23 Plats och tid Utvecklingscenter, Ed onsdagen den 23 november, 2011 klockan 19.00 22.00 Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer