Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset"

Transkript

1 Protokoll Ks 730/2011 Kommunstyrelsen Datum: Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Kent Persson (M) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Lena Beime (S) Jan Zetterqvist (S) Maria Haglund (M) Rasmus Persson (C) Henrik Elamson (M) Ronnie Palmén (M) Staffan Werme (FP) Fredrik Persson (MP) Murad Artin (V) Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Yngve Alkman (FP) Behcet Barsom (KD) Ia Malmqvist (MP) Karolina Wallström (FP) Lena Widing (C) Yusuf Abdow (S) Marcus Bäckström (M) Ingegerd Zidén, sekreterare Justerat den 6 oktober 2011 Lena Baastad, ordförande Ronnie Palmén, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 7 oktober 2011.

2 134 Yttrande över betänkandet Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3) Ärendenummer: Ks 682/2011 Handläggare: Pernilla Magnusson Örebro kommun har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Sanktionsavgifter på trygghetsområdet SOU 2011:3. I betänkandet föreslås en ny lag om sanktionsavgift på trygghetssystemens område vilket innebär att den som till ledning för ett beslut om en förmån lämnar oriktiga uppgifter ska påföras en sanktionsavgift. Lagen gäller sådana bidrag, ersättningar, pensioner och lån för personliga ändamål (ekonomiska förmåner) som enligt lag eller förordning beslutas av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, kommunerna eller arbetslöshetskassorna. Syftet med förslaget är att motverka att bidrag eller ersättningar för personligt ändamål utbetalas på felaktiga grunder eller med ett för högt belopp. Betänkandet Sanktionsavgifter på trygghetsområdet SOU 2011:3. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 augusti 2011 Förslag till yttrande den 29 augusti Örebro kommun yttrar sig till Socialdepartementet över betänkandet Sanktionsavgifter på trygghetsområdet SOU 2011:3 enligt kommunledningskontorets förslag. - Enlig kommunledningskontorets förslag. 135 Bildandet av regional kollektivtrafikmyndighet i Örebro län Ärendenummer: Ks 530/2011 Handläggare: Clas-Göran Classon 2008 påbörjades en statlig utredning om en ny kollektivtrafiklag. Utredningen kom även att omfatta frågan om en organisationsmodell för den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Riksdagen fattade 2010 beslut om en ny kollektivtrafiklag. 2

3 En remiss från Örebro läns landsting gick ut sommaren 2010 till länets kommuner. Örebro kommun yttrade sig och tillstyrkte förslaget att Örebro läns landsting bör vara regional kollektivtrafikmyndighet och ensam ägare till Länstrafiken Örebro AB. Dock framkom senare nya uppgifter vilket fick till följd att det inte är möjligt att undanta stadstrafiken från en skatteväxling mellan länets kommuner och landstinget. En justerat förslag skickades ut på remiss på nytt och samtliga kommuner tillstyrkte det justerade förslaget, men flera påpekade samtidigt att ett inflytande över kollektivtrafiken måste säkerställas genom avtal. Efter ovanstående process har landstinget nu tagit fram förslag till överenskommelse avseende regional trafikmyndighet, avtal som reglerar myndighetens ansvar, aktieöverlåtelse samt avtal om mellankommunal skatteutjämning mellan länets kommuner. måste fattas innan 30 september 2011 på grund av ansökan om skatteväxling. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 31 augusti 2011 med uppdraget att utreda alternativet och konsekvenser av att landstinget blir kollektivtrafikmyndighet där dagens modell för skattefinansiering behålls, vilket innebär att landstinget finansierar regional trafik och kommunen stadstrafik. Avtal om kollektivtrafik för Örebro län den 26 maj 2011 Överenskommelse avseende regional kollektivtrafikmyndighet den 26 maj 2011 Följebrev från Örebro läns landsting den 26 maj 2011 Kommunledningskontorets skrivelse den 12 september 2011 : 1. Framlagt förslag till avtal om kollektivtrafik för Örebro län innebärande att Örebro läns landsting från och med den 1 januari 2012 ensamt bär ansvar för regional kollektivtrafik och därmed är kollektivtrafikmyndighet för Örebro län godkänns. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla samverkansformerna för kommunernas inflytande med utgångspunkt i bilaga 1 i avtalet om kollektivtrafik för Örebro län. 3. Aktieöverlåtelseavtalet mellan Örebro läns landsting och länets kommuner avseende försäljning till kvotvärde (100 kr per aktie) av kommunernas aktier i Länstrafiken Örebro AB godkänns. 4. En skatteväxling sker per den 1 januari 2012 med 34 öre per skattekrona godkänns. 5. Framlagt förslag till avtal om mellankommunal skatteutjämning för kollektivtrafik i Örebro län godkänns. 3

4 Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige i september. - Enligt kommunledningskontorets förslag. Kent Persson (M), Maria Haglund (M), Henrik Elamson (M), Ronnie Palmén (M), Staffan Werme (FP) och Fredrik Persson (MP) deltar inte i beslutet. Protokollsanteckning bifogas protokollet. 136 Yttrande över departementspromemorian Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Ärendenummer: Ks 734/2011 Handläggare: Jan Persson Näringslivsdepartementet har med remiss berett Örebro kommun att inkomma med synpunkter över departementspromemorian Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19). Remissen innehåller förtydliganden och kompletteringar. Kompletteringarna är riktade både mot samarbetet mellan statliga myndigheter och mellan myndighet och kommun. En viktig del är av vikt i remissen för Örebro kommuns del är möjligheten till kommunal tilläggsfinansiering av kollektivtrafik. Denna komplettering möjliggör för kommunen att genom tilläggsfinansiering erbjuda bättre kollektivtrafik än den som den regionala myndigheten annars skulle tillhandahålla. Sammanfattning av departementetspromemorian Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Kommunledningskontorets skrivelse den 30 augusti 2011 Förslag till yttrande den 30 augusti Örebro kommun yttrar sig över departementspromemorian Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) enligt kommunledningskontorets förslag. - Enlig kommunledningskontorets förslag. 4

5 137 Ekonomiskt stöd till Örebro hockeyklubb Ärendenummer: Ks 824/2011 Handläggare: Clas-Göran Classon Styrelsen för Örebro hockeyklubb har under våren och sommaren 2011 fört diskussioner med kommunledningen om föreningens ekonomiska situation i samband med ombyggnaden av ishallen vid Behrn Arena. Styrelsen har önskat att kommunen ger ekonomiskt stöd i början av hösten 2011 för att stärka föreningens likviditet och ge förutsättningar för att föreningens verksamhet ska kunna fortsätta att bedrivas på elitnivå i den ombyggda ishallen. Örebro hockeyklubb bedriver ishockey med ett A-lag på elitnivå i HockeyAllsvenskan, ett J20-lag i den regionala elitserien, ett J18-lag i Västra elitserien och ett U16-lag i elitverksamheten inom Region Väst. Föreningen har totalt 350 medlemmar. Föreningens A-lag har varit framgångsrikt under säsongen 2010/2011 genom att komma på tredje plats i HockeyAllsvenskan. Kommunledningskontorets skrivelse den 12 september Örebro kommun beviljar Örebro hockeyklubb likviditetsstöd på tkr i form av förskott på hyra och marknadsföringstjänster från föreningen under åren Förskott på hyra på 500 tkr per år avser en loge för kommunen och en loge enligt avtal med Behrn Fastigheter, medan förskott på marknadsföringstjänster på 200 tkr per år avser del av namnrättigheter för Behrn Arena. Detta likviditetsstöd betalas ut till föreningen i slutet av september Örebro kommuns avtal med föreningen för marknadsföring av Örebro höjs med 200 tkr under år Detta förhöjda belopp betalas ut i september Kommunledningskontoret får ett tilläggsanslag på 200 tkr för denna ökade kostnad. 3. Fritids- och turistnämnden beviljas tilläggsanslag på 155 tkr i budget 2011 för hyra av Jumbotronen i ishallen och får ökad ekonomisk ram på 620 tkr från och med budget Tilläggsanslagen på totalt 355 tkr för 2011 finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. 5. Kommundirektören får i uppdrag att regelbundet följa upp den ekonomiska situationen för Örebro hockeyklubb under perioden

6 Yrkande Lena Baastad (S) yrkar att kommunstyrelsen dels bifaller kommunledningskontorets förslag med den ändringen i punkten 3 att fritids- och turistnämnden får ökad ekonomisk ram på 620 tkr i budget 2012, dels också beslutar, som en sjätte punkt, att fritids- och turistnämnden får i uppdrag att förhandla ett nytt avtal om ishallen med Örebro hockeyklubb samt dels att de två sista styckena före förslaget till beslut på sidan 3 i kommunledningskontorets skrivelse stryks. Murad Artin (V) yrkar att kommunstyrelsen - avslår förslaget under punkten 1 till förmån för yrkande om att Örebro kommun beviljar Örebro hockeyklubb likviditetsstöd på tkr i form av förskott på marknadsföringstjänster från föreningen under åren Förskott på marknadsföringstjänster 200 tkr per år avser del av namnrättingheter för Behrn Arena. Detta likviditetsstöd betalas ut till föreningen i slutet av september avslår förslaget under punkten 2 - avslår förslaget under punkten 3 till förmån för yrkande om att Örebro kommun ytterligare ser över hyresavtal för Jumbotron i ishallen med syfte att minska kostnaderna för kommunen - avslår förslaget under punkten 4 - bifaller förslaget under punkten 5 - bifaller ovan yrkade förslag under punkten 6 Kent Persson (M), Staffan Werme (FP) och Fredrik Persson (MP) yrkar att kommunstyrelsen - istället för förslaget under punkten 1 beslutar att Örebro kommun beviljar Örebro hockeyklubb likviditetsstöd beviljas med tkr i form av förskott på hyra och marknadsföringstjänster från föreningen under åren istället för förslaget under punkten 2 uppdrar till kommunledningskontoret att pröva frågan om ett tilläggsanslag - avslår förslagen under punkterna 3 och 4 - bifalla förslaget under punkten 5, med den ändringen att uppdraget ska följas upp under perioden bifaller förslaget under punkten 6 Proposition Ordföranden ställer först vart och ett av de tre förslagen under punkten 1; kommunledningskontorets förslag, Vänsterpartiets förslag samt Moderaternas, Folkpartiets och Miljöpartiets förslag, under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets förslag. Därefter ställer ordföranden vart och ett av de tre förslagen under punkten 2; kommunledningskontorets förslag, Vänsterpartiets avslagsyrkande samt Moderaternas, Folkpartiets och Miljöpartiets förslag, under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets förslag. Sedan ställer ordföranden vart och ett av de tre förslagen under punkten 3; kommunledningskontorets justerade förslag, Vänsterpartiets förslag samt Moderaternas, Folkpartiets och Miljöpartiets avslagsyrkande, under propo- 6

7 sition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets justerade förslag. Därefter ställer ordföranden kommunledningskontorets förslag under punkten 4 mot avslagsyrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets förslag. Sedan ställer ordföranden kommunledningskontorets förslag under punkten 5 mot Moderaternas, Folkpartiets och Miljöpartiets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets förslag. Därefter ställer ordföranden det enligt ovan yrkade tillägget om ett uppdrag till fritids- och turistnämnden under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Slutligen ställer ordföranden yrkandet om ändring av texten i kommunledningskontorets skrivelse under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla även detta. 1. Örebro kommun beviljar Örebro hockeyklubb likviditetsstöd på tkr i form av förskott på hyra och marknadsföringstjänster från föreningen under åren Förskott på hyra på 500 tkr per år avser en loge för kommunen och en loge enligt avtal med Behrn Fastigheter, medan förskott på marknadsföringstjänster på 200 tkr per år avser del av namnrättigheter för Behrn Arena. Detta likviditetsstöd betalas ut till föreningen i slutet av september Örebro kommuns avtal med föreningen för marknadsföring av Örebro höjs med 200 tkr under år Detta förhöjda belopp betalas ut i september Kommunledningskontoret får ett tilläggsanslag på 200 tkr för denna ökade kostnad. 3. Fritids- och turistnämnden beviljas tilläggsanslag på 155 tkr i budget 2011 för hyra av Jumbotronen i ishallen och får ökad ekonomisk ram på 620 tkr i budget Tilläggsanslagen på totalt 355 tkr för 2011 finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. 5. Kommundirektören får i uppdrag att regelbundet följa upp den ekonomiska situationen för Örebro hockeyklubb under perioden Fritids- och turistnämnden får i uppdrag att förhandla ett nytt avtal om ishallen med Örebro hockeyklubb. 7. De två sista styckena före förslaget till beslut på sidan 3 i kommunledningskontorets skrivelse stryks. 7

8 Reservation Mot beslutet reserverar sig Kent Persson (M), Maria Haglund (M), Henrik Elamson (M), Ronnie Palmén (M), Staffan Werme (FP) och Fredrik Persson (MP) till förmån för yrkande om att kommunstyrelsen dels, istället för beslutet enligt punkten ett skulle bevilja Örebro hockeyklubb likviditetsstöd med tkr i form av förskott på hyra och marknadsföringstjänster från föreningen under åren dels, istället för beslutet under punkten två skulle uppdra till kommunledningskontoret att pröva frågan om ett tilläggsanslag, dels skulle avslå förslagen under punkterna tre och fyra samt dels istället för beslutet under punkten fem skulle besluta att uppdraget ska följas upp under perioden Skriftlig reservation bifogas protokollet. Mot beslutet reserverade sig också Murad Artin (V) till förmån för yrkande om att kommunstyrelsen dels - istället för beslutet under punkten ett - skulle bevilja Örebro hockeyklubb likviditetsstöd på tkr i form av förskott på marknadsföringstjänster från föreningen under åren och att förskott på marknadsföringstjänster 200 tkr per år skulle avse del av namnrättingheter för Behrn Arena samt att detta likviditetsstöd skulle betalas ut till föreningen i slutet av september 2011, dels avslå förslagen under punkterna två och fyra, samt dels - istället för beslutet under punkten tre - skulle besluta att Örebro kommun ytterligare skulle se över hyresavtal för Jumbotron i ishallen med syfte att minska kostnaderna för kommunen. 138 Godkännande av reservationsavtal, mark för bostäder (hyresrätt och bostadsrätt), till förmån för Botrygg Bygg Linköping AB - område Almby 11:148 och Nikolai 3:101 Ärendenummer: Ks 791/2011 Handläggare: Bo Davidsson Ärendet utgår. 139 Fastighetsinvesteringar 2011, Vivallaskolans idrottshall Ärendenummer: Ks 497/2011 Handläggare: Andreas Ernestam Vivallaskolans idrottshall brann ner hösten Örebrobostäder AB äger skolan inklusive den nedbrunna idrottshallen. I det förslag som nu arbetas fram föreslås att idrottshallen byggs upp på befintligt plats. Vivallaskolans behov av utrymme för gymnastikundervisning uppfylls genom att den återuppbyggda anläggningen förses med ett extra omklädningsrum och en mindre läktare samt att den delas in i tre zoner. Projektet bedöms leda till en årlig driftkostnadsökning med 300 tkr/år. 8

9 Vivalla är en av de fyra stadsdelar som kommunstyrelsen lyft fram som prioriterade i arbetet med att utveckla väster. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp, inklusive de kommunala fastighetsbolagen föreslås få ett uppdrag att i bred dialog utreda det långsiktiga behovet av förenings- och idrottslokaler i området. Projektdirektiv, Ny bollhall och idrottsplan i Vivalla den 14 april 2011 Utredning, Återuppförande av Vivallaskolans bollhall med utökad kapacitet, Sweco den 11 juni Projektavtal den 23 augusti 2011 Utveckling av ny idrottshall och idrottsplan Vivalla den 5 juli 2011 Vivallaskolans kommentarer till de olika förslagen angående byggande av ny idrottshall. Kommunledningskontorets skrivelse den 22 augusti Kommunstyrelsen godkänner en driftkostnadsökning på 300 tkr/år. Detta får beaktas i budgetarbetet för år Fastighetsnämnden får i uppdrag att teckna erforderliga projekt- och hyresavtal med Örebrobostäder AB. 3. En utredning som redovisar det långsiktiga behovet av föreningslokaler/- anläggningar i Vivalla startas och redovisas under kvartal 1 år Yrkande Staffan Werme (FP), Kent Persson (M) och Fredrik Persson (MP) yrkar att ärendet i första hand återremitteras till kommunledningskontoret med uppdrag att snabbt göra en utredning om placering av en idrottshall i nära anslutning till Vivalla idrottsplats och i andra hand, om förstahandsyrkandet inte bifalles, beslutar att idrottshallen ska byggas i nära anslutning till Vivalla idrottsplats. Proposition Ordföranden ställer först återremissyrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden kommunledningskontorets förslag mot yrkande om att idrottshallen ska byggas i nära anslutning till Vivalla idrottsplats och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets förslag. 9

10 1. Kommunstyrelsen godkänner en driftkostnadsökning på 300 tkr/år. Detta får beaktas i budgetarbetet för år Fastighetsnämnden får i uppdrag att teckna erforderliga projekt- och hyresavtal med Örebrobostäder AB. 3. En utredning som redovisar det långsiktiga behovet av föreningslokaler/- anläggningar i Vivalla startas och redovisas under kvartal 1 år Reservation Mot beslutet reserverar sig Kent Persson (M), Maria Haglund (M), Henrik Elamson (M), Ronnie Palmén (M), Staffan Werme (FP) och Fredrik Persson (MP) till förmån för yrkande om att kommunstyrelsen i första hand skulle återremitteras till kommunledningskontoret med uppdrag att snabbt göra en utredning om placering av en idrottshall i nära anslutning till Vivalla idrottsplats och i andra hand skulle besluta att idrottshallen ska byggas i nära anslutning till Vivalla idrottsplats. Skriftlig reservation bifogas protokollet. 140 Införande av rökfri arbetstid i Örebro kommun Ärendenummer: Ks 1035/2010 Handläggare: Anna-Clara Ericsson I Örebro kommuns medarbetarpolicy framgår det att vi ska arbeta för, och värna om, en god arbetsmiljö samt att bevara och förbättra hälsan hos våra medarbetare. Kommundirektören har utifrån ett arbetsmiljö- och hälsoperspektiv tagit initiativ till att införa Rökfri arbetstid i Örebro kommun. Det är av stor vikt att medarbetarna i Örebro kommun visar hänsyn och är goda förebilder. Att införa rökfri arbetstid är ett led i att öka kvaliteten i mötet med dem som medarbetaren har kontakt med i sin yrkesutövning som anställd i Örebro kommun: medarbetare, barn, elever, brukare, äldre, anhöriga, medborgare och förtroendevalda. Det är ett steg i arbetet med att skapa en god arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsplatser i Örebro kommun. Att införa Rökfri arbetstid är ett strategiskt beslut som SKL s arbetsmiljöråd uppmuntrade kommunerna till år Ett starkt skäl, enligt SKL, att jobba för en rökfri arbetstid är att medarbetarna är den viktigaste tillgången på varje arbetsplats. Tobakslagen och arbetsmiljölagen är lagar som bl. a. reglerar hur och var man får röka. De säger även att ingen mot sin vilja ska utsättas för tobaksrök på sin arbetsplats eller i dess närmiljö. Ingen medborgare ska heller ofrivilligt behöva utsättas för tobaksrök. 10

11 Sammanställning av åsikter som framkommit gällande rökfri arbetstid den 21 april 2010 Enkätsvar statistik den 25 augusti 2011 Arbetsmiljökonsekvensanalys den 31 augusti 2011 Kommunledningskontorets skrivelse den 13 september Örebro kommun inför rökfri arbetstid 1 januari Rökfri arbetstid omfattar samtliga anställda samt de som utför arbete och praktik hos arbetsgivaren Örebro kommun (likartad ställning som en anställd). 3. et omfattar även förtroendevalda under den tid då de utövar sitt förtroendeuppdrag på kommunens arbetsplatser. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Yrkande Kent Persson (M), Staffan Werme (FP), Fredrik Persson (MP) och Murad Artin (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att införa rökfri arbetsplats, istället för rökfri arbetstid som föreslås. Proposition Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag mot förslaget om rökfri arbetsplats och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. Votering begärs. Ordföranden ställer följande, av kommunstyrelsen godkända propositionsordning: Den som röstar för att rökfri arbetstid ska införas röstar ja och den som är däremot röstar nej. Votering genomförs och utfaller så att Björn Sundin (S), Fisun Yavas (S), Thomas Esbjörnsson (S), Lena Beime (S), Jan Zetterqvist (S), Lennart Bondeson (KD), Rasmus Persson (C) och Lena Baastad (S) röstar ja. Kent Persson (M), Maria Haglund (M), Henrik Elamson (M), Ronnie Palmén (M), Staffan Werme (FP), Fredrik Persson (MP) och Murad Artin (V) röstar nej. med 8 röster mot 7 1. Örebro kommun inför rökfri arbetstid 1 januari Rökfri arbetstid omfattar samtliga anställda samt de som utför arbete och praktik hos arbetsgivaren Örebro kommun (likartad ställning som en anställd). 3. et omfattar även förtroendevalda under den tid då de utövar sitt förtroendeuppdrag på kommunens arbetsplatser. 11

12 Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Reservation Mot beslutet reserverar sig Kent Persson (M), Maria Haglund (M), Henrik Elamson (M), Ronnie Palmén (M), Staffan Werme (FP), Fredrik Persson (MP) och Murad Artin (V) till förmån för yrkande om att rökfri arbetsplats istället skulle införas i Örebro kommun. 141 Bättre service och tillgänglighet för örebroarna - Inrättande av ett kommungemensamt Servicecenter Ärendenummer: Ks 199/2010 Handläggare: Catharina Centerfjäll Kommunen kan bli mycket bättre på att informera och serva medborgarna. Kommunstyrelsen har att ta ställning till om kommunen ska utveckla sin kundtjänst till att också bli ett kommungemensamt servicecenter för medborgarbesök. Servicecentret ska vara den punkt dit medborgare och företagare kan vända sig när man behöver en kontakt med kommunen. På kommundirektörens uppdrag har en förstudie om ett kommungemensamt servicecenter genomförts under april 2010 februari Utgångspunkten var att Örebro kommun har många olika ingångar för medborgare och företag, beroende på ärende eller "vem man är". Vissa verksamheter saknar också en tydlig ingång Örebro kommun är inte tillräckligt enkel att få och ha kontakt med. Utifrån förstudien förordar kommunledningskontoret att Örebro kommun inrättar ett servicecenter, som medborgare och företag kan besöka, ringa till eller chatta med för att få kommunal service och information. Servicecentret ska erbjuda information, vägledning och service av rutin- och regelstyrd karaktär inom alla verksamhetsområden; det är första ingången till alla verksamheter i Örebro kommun. Frågor eller ärenden som kräver djupare handläggning tas emot i respektive verksamhet av en sakkunnig specialist. Ett centralt placerat servicecenter är tänkt att utgöra navet i kommunens kontakter med medborgarna. Men för att säkerställa att alla medborgare och företag får möjlighet till god service och information från Örebro kommun får biblioteken ett tydligt uppdrag att vara lokala förlängningar av servicecentret, som komplement till det centralt placerade servicecentret. Med en utvecklad teknik kan även andra publika punkter, såsom livsmedelsaffärer, serva medborgarna med att komma i kontakt med servicecentret. Förstudierapporter 1 och 2 "Inrättande av ett kommungemensamt servicecenter". Kommunledningskontorets skrivelse den 3 september

13 1. Örebro kommun utvecklar sin kundtjänst till att bli ett kommungemensamt servicecenter som även kan ta emot besök. Servicecentret blir ingången till Örebro kommuns för medborgare och företag. 2. Samtliga nämnder får i uppdrag att under 2012 avveckla egna medborgaringångar och att omforma arbetsprocesserna utifrån ett kommungemensamt servicecenter 3. Servicecentret slår upp sina portar i årsskiftet 2012/ Budgeten för servicecentret utgörs i ingångsläget av 11,8 mnkr genom omfördelning ur befintlig resursram. 5. Kommunstyrelsen anslår 170 tkr 2011 för täckning av kostnaderna för en administrativ stödresurs i servicecentret. Pengarna tas ur kommunstyrelsens anslag för ofördelade medel Omställningskostnader som kan uppstå inom ramen för servicecentrets verksamhet ska rymmas inom budgeterad post för omställning. 7. Inför budgetarbetet 2013 ska budgeteras för administrativ stödresurs samt ökade driftkostnader som en konsekvens av gjorda investeringar i lokaler och teknik. 8. Kommunledningskontoret får i uppdrag att revidera nämndreglementet för Kultur- och medborgarnämnden, med anledning av att verksamheten medborgarkontoret upphör. 9. Kommunledningskontoret får i uppdrag att föra en dialog med medborgarna kring hur de främst vill ha kontakten med kommunen via besök, telefon eller e-kontakt. Syftet med dialogen är konsultation. Dialogen kan ske via fokusgrupper, enkät eller telefonfrågor. Återkoppling till medborgarna sker via orebro.se. Yrkande Lena Baastad (S) yrkar att kommunstyrelsen tar informationen till protokollet och uppdrar till kommunledningskontoret att återkomma med närmare förslag vid oktobersammanträdet. Kent Persson (M), Staffan Werme (FP) och Fredrik Persson (MP) yrkar att kommunstyrelsen avslår förslaget. Proposition Ordföranden ställer yrkandet om uppdrag till kommunledningskontoret mot avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets förslag. 13

14 1. Informationen tas till protokollet. 2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att återkomma med närmare förslag vid oktobersammanträdet. Reservation Mot beslutet reserverar sig Kent Persson (M), Maria Haglund (M), Henrik Elamson (M), Ronnie Palmén (M), Staffan Werme (FP) och Fredrik Persson (MP) till förmån för yrkande om avslag på förslaget. 142 Strategi för Framtidens gymnasium Ärendenummer: Ks 444/2010 Handläggare: Catharina Centerfjäll Kommunstyrelsen överlämnar ärendet om Framtidens gymnasium till programnämnd Barn och Utbildning för vidare hantering. I mars 2010 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att ta fram en strategi för framtidens gymnasium. I projektdirektiven angavs; Regeringen föreslår en rad förändringar i gymnasieskolan i propositionen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (prop. 2008/09:199. Elevantalet i gymnasieskolan sjunker med ca 1000 elever de närmaste åren. Ungefär 15 % av eleverna söker sig till fristående gymnasieskolor. Kommunen behöver därför en tydlig strategi för att möta de nya behoven när elevantalet åter ökar inför läsåret 2015/16. Mot beslutet att anta projektdirektiven reserverade sig Lena Baastad (S), Alaa Idris (S), Jonas Karlsson (S), Fisun Yavas (S), Jan Zetterqvist (S), Murad Artin (V) och Elisabeth Karlsson Zuaw (S) till förmån för yrkande om att programnämnd Barn och utbildning - inte kommundirektören - får i uppdrag att ta fram en strategi för Framtidens gymnasium. Projektdirektiv för Strategi för Framtidens gymnasium Kommunledningskontorets skrivelse den 3 september Ärendet om Framtidens gymnasium överlämnas till programnämnd Barn och utbildning för vidare hantering. 14

15 - Enligt kommunledningskontorets förslag. 143 Yttrande över förslag till folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål för Örebro län Ärendenummer: Ks 627/2011 Handläggare: Eva Järliden Nämnden för folkhälsa, Örebro läns landsting, har i uppdrag av landstingsfullmäktige att under 2011 ta fram ett förslag till reviderad folkhälsoplan för länet. Örebro kommun, som en av huvudaktörerna inom det lokala folkhälsoarbetet, ges tillfälle att yttra sig över förslaget. Syftet med folkhälsoplanen är att belysa det folkhälsoarbete som landstinget och kommunerna prioriterar under åren Avsikten är att folkhälsoplanen ska åtföljas av lokala handlingsplaner som anpassas till respektive organisation/verksamhet. Utgångspunkter för utformning av folkhälsomål för Örebro län har varit det övergripande nationella folkhälsomålet med dess elva målområden. Länsmålen är grupperade inom tre strategiska områden: Goda livsvillkor, Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor samt Alkohol, Narkotika, Dopning och Spel. Målen utgår från de bestämningsfaktorer som påverkar folkhälsan och är möjliga att mäta och följa över tid. För att nå målen krävs samverkan mellan flera samhällsaktörer. Utifrån planen tar landstinget initiativ till samverkansavtal med kommunerna i länet samt med Örebro läns idrottsförbund. Avtalen ger förutsättningar för forum för dialog mellan förtroendevalda samt också stöd för lokal samverkan, utveckling, uppföljning och utvärdering av gemensamma folkhälsoinsatser. Landstinget förslag till folkhälsoplan Kommunledningskontorets skrivelse den 5 september 2011 Kommunledningskontorets förslag till yttrande den 14 september 2011 Kommunledningskontorets förlag till kommunstyrelsen 1. Örebro kommun är positiv till förslag till folkhälsoplan som helhet och lämnar synpunkter och föreslår ändringar enligt kommunledningskontorets förslag till yttrande. 2. Örebro läns folkhälsoplan ska ligga till grund för kommunens eget ansvar och inriktning för det lokala folkhälsoarbetet 15

16 3. Utredningsavdelningen får uppdraget att ta fram en lokal handlingsplan. Handlingsplanen ska vara en del i den strategi som föreslås för socialt hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. - Enligt kommunledningskontorets förslag. 144 Rapport om beslut enligt socialtjänstlagen och LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - som inte verkställts inom tre månader, kvartal 2 år 2011 Ärendenummer: Ks 771/2011 Enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade föreligger en rapporteringsskyldighet avseende gynnande nämndbeslut enligt dessa lagar som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen av dessa beslut ska ske en gång i kvartalet till Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Till kommunfullmäktige ska lämnas en statistikrapport över hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut uppdelat på män och kvinnor. Vidare ska rapporteras vilka typer av bistånd och insatser det gäller och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Rapport om beslut enligt SoL och LSS kvartal daterad den 19 augusti Rapporten läggs till handlingarn Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige - Enligt kommunledningskontorets förslag. 145 Månadsrapport augusti 2011 Ärendenummer: Ks 809/2011 Handläggare: Ann-Kristin Sundelius, Marie Hellgren Kommunledningskontoret redovisar ekonomi, personal och verksamhet i månadsrapport augusti

17 Kommunledningskontorets rapport den 13 september Rapporten läggs till handlingarna - Enligt kommunledningskontorets förslag. 146 Rapport om finansverksamheten under augusti 2011 Ärendenummer: Ks 801/2011 Handläggare: Mats Rodenfelt Kommunledningskontoret redovisas i rapport finansverksamheten under augusti Kommunledningskontorets rapport den 1 september Rapporten läggs till handlingarna - Enligt kommunledningskontorets förslag. 147 Rapport om pensionsförvaltningen under augusti 2011 Ärendenummer: Ks 816/2011 Handläggare: Annica Antonsson Kommunledningskontoret redogör i rapport för pensionsförvaltningen under augusti månad Kommunledningskontorets rapport den 12 september Rapporten läggs till handlingarna 17

18 - Enligt kommunledningskontorets förslag. 148 Anmälan av motioner som inte är färdigberedda oktober 2011 Ärendenummer: Ks 760/2011 Handläggare: Marie-Anne Nilsson Enligt kommunallagen 5 kap. 33 ska en motion beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som har kommit fram vid beredningen, anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. I kommunfullmäktiges arbetsordning anges att kommunstyrelsen två gånger varje år ska redovisa de motioner som inte har beretts färdigt inom den tid som anges i 5 kap. 33 kommunallagen. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunledningskontoret har upprättat en förteckning över de motioner som inte är slutligt färdigberedda. Handling utdelas senare - Anmälan läggs till handlingarna Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige - Enligt kommunledningskontorets förslag. 149 Remittering av inkomna motioner Ärendenummer: Ks 808/2011 Kommunfullmäktige har den 31 augusti 2011 överlämnat följande motioner till kommunstyrelsen för beredning. - Avskaffa vårdnadsbidraget - Staffan Werme (FP), Karolina Wallström (FP), Fredrik Persson (MP), Ia Malmqvist (MP), Murad Artin (V), Gun Carlestam Lewin (V) (Ks 798/2011) 18

19 - Färre mål i Örebro skolor - Maria Haglund (M), Kent Persson (M) (Ks 757/2011) Ärendet har beretts i kommunstyrelsens presidium enligt gällande rutin för motionssvar. Motion om att avskaffa vårdnadsbidraget Motion om färre mål i Örebros skolor Kommunstyrelsens presidiums förslag till kommunstyrelsen 1. Motion om att avskaffa vårdnadsbidraget remitteras till kommunledningen. 2. Motion om färre mål i Örebros skolor remitteras till programnämnd Barn och utbildning. Yrkande Staffan Werme (FP) yrkar att motionen om att avskaffa vårdnadsbidraget remitteras till programnämnd Barn och utbildning för yttrande och i övrigt bifaller presidiets förslag. Proposition Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. 1. Motion om att avskaffa vårdnadsbidraget remitteras till programnämnd Barn och utbildning. 2. Motion om färre mål i Örebros skolor remitteras till programnämnd Barn och utbildning. 150 Anmälan av delegationsbeslut Ärendenummer: Ks 804/2011 Kommunledningskontoret redovisar delegationsbeslut fattade under tiden 1-31 augusti 2011 Sammanställning över delegationsbeslut för finansverksamheten den 1 september 2011 Sammanställning över delegationsbeslut under tiden 1-31 augusti 2011 Sammanställning över delegationsbeslut under tiden 1 januari augusti 2011 (Upphandling) 19

20 - Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna - Enligt kommunledningskontorets förslag. 151 Förändring av delegation för kommunstyrelsens utskott för Näringsliv och Tillväxt Ärendenummer: Ks 742/2011 Kommunledningens nya majoritet föreslår att namnet på kommunstyrelsens arbetsutskott ändras till kommunstyrelsens utskott för Näringsliv och Tillväxt och att delegationen förändras. Utskottet föreslås få fullt delegerat ansvar för frågor som rör näringsliv och marknadsföring, mänskliga rättigheter, samverkan med det civila samhället, klimat, internationellt arbete samt universitet, forskning och utveckling samt förtur i kommunens tomtkö. Utskottet föreslås få en egen budget. Kommunledningskontorets skrivelse den 12 september 2011 med förslag till reglementsförändringar samt beredningsordning 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott byter namn till kommunstyrelsens utskott för Näringsliv och Tillväxt 2. Utskottet har till uppgift att på delegation besluta i ärenden inom de sakområden som redovisas i kommunledningskontorets skrivelse den 12 september 2011 samt att till kommunstyrelsen vid behov bereda ärenden inom styrelsens kompetensområde. 3. Delegationsrätten gäller med de begränsningar och med den anmälningsplikt som anges i kommunledningskontorets skrivelse Utskottet består av nio ledamöter och lika många ersättare. 5. Ersättarna, inträder i den tjänstgöringsordning som gäller för ersättares tjänstgöring i nämnderna. Inom ett parti inträder ersättarna i den ordning som beslutas när val förrättas. 6. Ersättare, som inte tjänstgör, har närvaro- och yttranderätt vid utskottets sammanträden. 20

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 18 maj 2009 kl. 09.00-10.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 725/2011. Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 725/2011. Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 725/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Allan Armaghan (S) Murad Artin (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10

Protokoll. Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10 Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10 Plats Comfort Hotel Nouveau, Helsingborg Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) Olof Johansson (MP) Ronnie Palmén (M) Elisabeth

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1170/2011. Datum: 2012-05-30 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1170/2011. Datum: 2012-05-30 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1170/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-05-30 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD) Torgny Larsson (S) Yusuf Abdow (S) Behnaz Afshar (S)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

2013-12-09. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00

2013-12-09. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-12-09 1 (6) Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Plats Beredning Rinmansalen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen

Läs mer

Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015

Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015 Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Målområde 1 - Örebro kommun ska skapa förutsättningar för att hbtperspektivet finns med i det fortsatta arbetet för alla människors

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-10 Sid 1 Plats Tid kl 13.15 16.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter Protokoll Sv 265/2010 Socialnämnd väster Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Närvarande ledamöter Torgny Larsson (S) Ewa Leitzler (M) Elvy Wennerström (S) Lars-Göran

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 september 2009 kl. 09.00-11.20 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Rasmus Persson (C) Gabriella

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00 Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Maria Magnusson (FP), ordf Åsa Thor-Gustafsson (C), 1:e vice ordf, jäv 155,156

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Protokoll Snv 328/2014 Skolnämnd nordväst Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter John Johansson (S) Per-Åke Sörman (C) Ulf Mattsson (S) Sheneh Armaghan

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Tid Onsdagen den 3 februari 2010 kl. 14.00 16.00. Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro

Tid Onsdagen den 3 februari 2010 kl. 14.00 16.00. Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Tid Onsdagen den 3 februari 2010 kl. 14.00 16.00. Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Hannah Ljung (M), ordförande Mats Einestam (FP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 266/2010 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2011-11-17 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Lilla Hotellet, Drottninggatan 60 Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Jan Zetterqvist (S) Ia Malmqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 8 oktober 2008 klockan 9:00 12:05

Protokoll. Tid Onsdagen den 8 oktober 2008 klockan 9:00 12:05 Tid Onsdagen den 8 oktober 2008 klockan 9:00 12:05 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Olof Johansson (MP) Ronnie Palmén (M) Elisabeth Sundström (M) Karolina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad inkallar ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00 Övriga Jan Eriksson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Bibliotek (KS/2014:238)

Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottet 2015-06-08 123 Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 215/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-05-15 Klockan: 9.00 12.00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Emil Eriksson Risve

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer