Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset"

Transkript

1 Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Rasmus Persson (C) Maria Haglund (M) Ronnie Palmén (M) Staffan Werme (FP) Murad Artin (V) Tjänstgörande ersättare Karolina Wallström (FP) Behcet Barsom (KD) Roger Andersson (S) Elisabeth Malmqvist (C) Övriga Staffan Isling kommundirektör Sandra Karlsson, sekreterare Justerat den 4 december 2013 Lena Baastad, ordförande Fisun Yavas, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 5 december

2 264 Tilläggsanslag 2013 för löneavtal m.m. Ärendenummer: Ks 965/2013 Handläggare: Ulf Carlsson Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2013 om tilläggsanslag för löneavtal m m et behöver kompletteras med kompensation till nämnderna för de lönepolitiska prioriteringarna, totalt 12,7 mnkr för år 2013 med helårseffekt 16,9 mnkr år Som en konsekvens av detta justeras ersättningen till programnämnd Barn och utbildning för kompensation till friskolorna med 0,7 mnkr år 2013 med helårseffekt 0,9 mnkr år Tilläggsanslagen finansieras ur kommunstyrelsens anslag för generella kostnadsökningar. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 1 november 2013 Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen - Tilläggsanslag för år 2013 fastställs i enlighet med kommunledningskontorets förslag daterat Samtidigt revideras driftbudgetramarna för 2014 som en konsekvens av detta. 265 Södra Marieberg Ärendenummer: Ks 941/2013 Handläggare: Anders Olsson Kommunfullmäktige beslutade att ge Örebroporten Fastigheter AB att bilda ett utvecklingsbolag för södra Marieberg tillsammans med berörda fastighetsägare i samband med beslut om marköverlåtelser till Ikea Fastigheter AB och Ikano Retail Centres Sweden AB. Örebroporten har under hösten 2013 fört diskussioner med två av fastighetsägarna i södra Marieberg i syfte att skapa ett utvecklingsbolag för området. Dessa två fastighetsägare har tillsammans förvärvat bolaget Motorami Fastighets AB som i sin tur äger fastigheten Örebro Rävgräva 1:52. Örebroporten har möjlighet att förvärva 50 % av aktierna i detta bolag för en preliminär köpeskilling på 26,4 mnkr. 2

3 Örebroporten bedömer att bolaget Motorami Fastighets AB är väl lämpad att bli basen för utvecklingsarbetet i södra Marieberg. Den fastighet som ägs av bolaget är en nyckelfastighet för fortsatt gynnsam utveckling av området både vad gäller geografisk placering, attraktion och kommunikationer. Styrelsen för Örebroporten Fastigheter AB beslutade att förvärva 50 % av aktierna i Motorami Fastighets AB under förutsättning att förvärvet godkänns av kommunfullmäktige. Aktierna ska tillträdas Styrelsen gav VD i uppdrag att förhandla fram ett aktieägaravtal som bl a ger möjlighet till att öka antal delägare i Utvecklingsbolaget. Kommunledningskontoret bedömer att Örebroportens förvärv av 50 % av aktierna i fastighetsbolaget i södra Marieberg överensstämmer både med kommunfullmäktiges ägardirektiv för Örebroporten och med det särskilda ägardirektivet att bilda ett Utvecklingsbolag för södra Marieberg. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 29 oktober 2013 Protokoll från styrelsen för Örebroporten Fastigheter AB Karta över fastigheterna i södra Marieberg 1. Örebro kommun har inget att erinra emot att Örebroporten Fastigheter AB förvärvar 50 % av aktierna i Motorami Fastighets AB för att skapa ett Utvecklingsbolag för södra Marieberg. 2. Örebroporten Fastigheter AB får i uppdrag att upprätta förslag till ny bolagsordning för Motorami Fastighets AB samt förslag till aktieägaravtal mellan delägarna. Dessa styrdokument ska godkännas av kommunfullmäktige senast i maj Ärendet ska behandlas i kommunfullmäktige. Yrkande Murad Artin (V) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag. Staffan Werme (FP) yrkar i första hand att Örebroporten ges i uppdrag att förvärva 100 % av aktierna i Motorami Fastighets AB. I andra hand yrkar Staffan Werme (FP) att aktierna säljs på den privata marknaden. Proposition Ordförande finner att det finns fyra förslag till beslut, det vill säga bifall till respektive avslag på kommunledningskontorets förslag samt Staffan Wermes (FP) två yrkanden. Ordföranden behandlar dessa ett i taget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 3

4 1. Örebro kommun har inget att erinra emot att Örebroporten Fastigheter AB förvärvar 50 % av aktierna i Motorami Fastighets AB för att skapa ett Utvecklingsbolag för södra Marieberg. 2. Örebroporten Fastigheter AB får i uppdrag att upprätta förslag till ny bolagsordning för Motorami Fastighets AB samt förslag till aktieägaravtal mellan delägarna. Dessa styrdokument ska godkännas av kommunfullmäktige senast i maj Ärendet ska behandlas i kommunfullmäktige. Reservation Staffan Werme och Karolina Wallström, båda (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Staffan Wermes (FP) yrkanden, att i första hand Örebroporten ges i uppdrag att förvärva 100 % av aktierna i Motorami Fastighets AB och i andra hand att aktierna säljs på den privata marknaden. Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag. 266 Försäljning av aktier i Gustavsvik Resorts AB Ärendenummer: Ks 1049/2013 Handläggare: Anders Olsson Kommunfullmäktige beslutade att Örebroporten Fastigheter AB skulle förvärva kommunens aktier i Gustavsvik Resorts AB (med tidigare firmanamn Örebro Fritidscenter AB) samt att ge Örebroporten i uppdrag att bredda ägandet i dotterbolaget och utveckla Gustavsviksområdet. Örebroporten förvärvade under våren 2011 återstående 9 % av aktierna i Gustavsvik Resorts AB och sålde i augusti 2011 i sin tur 49 % av aktierna i Örebro Fritidscenter till det privatägda bolaget Gustavsviks Intressenter AB. Villkoren för det gemensamma ägandet av Gustavsvik Resorts regleras i ett samarbets- och aktieägaravtal mellan delägarna. Under hösten 2013 har Gustavsviks Intressenter fört diskussioner med Örebroporten om förvärv av ytterligare aktier i Gustavsviks Resorts AB för att bli majoritetsägare i bolaget. VD för Örebroporten har på styrelsens uppdrag upprättat ett avtal om överlåtelse av ytterligare 6 % av aktierna i Gustavsviks Resorts till Gustavsviks Intressenter. Den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till 3,2 mnkr. Gustavsviks Intressenter kommer därmed att äga 55 % av aktierna i bolaget. Gustavsviks Intressenter AB har i samband med förhandlingarna framfört önskemål om att nuvarande avtal mellan kommunen och Gustavsviks Resorts AB om motionsbadet förlängs fram till

5 Kommunledningskontoret anser att det finns fördelar för kommunen att minska sitt ägande i Gustavsviks Resorts AB både ur kompetenssynpunkt och risksynpunkt. Samtidigt innebär samarbets- och aktieägaravtalet att kommunen fortfarande har möjlighet att påverka beslut av väsentlig betydelse för Gustavsvik Resorts. sunderlag Protokoll från styrelsen i Örebroporten Fastigheter Aktieöverlåtelseavtal Samarbets- och aktieägaravtal daterat Tilläggsavtal till samarbets- och aktieägaravtal inkl. bolagsordning Avtal med Gustavsvik Resorts AB om motionsbadet i Gustavsvik 1. Örebro kommun har inget att erinra emot att Örebroporten Fastigheter AB säljer ytterligare 6 % av aktierna i Gustavsvik Resorts AB till Gustavsviks Intressenter AB i enlighet med upprättat aktieöverlåtelseavtal. 2. Förslag till ny bolagsordning för Gustavsvik Resorts AB samt tilläggsavtal till samverkans- och aktieägaravtalet mellan Örebroporten Fastigheter och Gustavsviks Intressenter godkänns. 3. Fritids- och turistnämnden får i uppdrag att förlänga nuvarande avtal med Gustavsvik Resorts AB om motionsbadet i Gustavsvik fram till Samtliga dessa beslut förutsätter att de upprättade avtalsförslagen mellan Örebroporten Fastigheter AB och Gustavsviks Intressenter AB godkänns av styrelsen i Örebroporten Fastigheter AB Ärendet ska behandlas i kommunfullmäktige. Yrkande Murad Artin (V) yrkar avslag på beslutspunkterna 1 och 2 samt bifall till beslutspunkt 3. Proposition Ordförande finner att det finns två förslag till beslut på beslutspunkt 1 och 2, det vill säga bifall till respektive avslag på kommunledningskontorets förslag. Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag på beslutspunkt 1 och 2. Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut på beslutspunkt 3 och 4, det vill säga kommunledningskontorets. 5

6 1. Örebro kommun har inget att erinra emot att Örebroporten Fastigheter AB säljer ytterligare 6 % av aktierna i Gustavsvik Resorts AB till Gustavsviks Intressenter AB i enlighet med upprättat aktieöverlåtelseavtal. 2. Förslag till ny bolagsordning för Gustavsvik Resorts AB samt tilläggsavtal till samverkans- och aktieägaravtalet mellan Örebroporten Fastigheter och Gustavsviks Intressenter godkänns. 3. Fritids- och turistnämnden får i uppdrag att förlänga nuvarande avtal med Gustavsvik Resorts AB om motionsbadet i Gustavsvik fram till Samtliga dessa beslut förutsätter att de upprättade avtalsförslagen mellan Örebroporten Fastigheter AB och Gustavsviks Intressenter AB godkänns av styrelsen i Örebroporten Fastigheter AB Ärendet ska behandlas i kommunfullmäktige. Reservation Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet på beslutspunkt 1 och 2 till förmån för eget yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag. 267 Försäljning av aktier i Fastighets AB Klädeshandlaren Ärendenummer: Ks 1112/2013 Handläggare: Anders Olsson Örebroporten Fastigheter AB äger samtliga aktier i Fastighets AB Klädeshandlaren. Detta bolag äger en industrifastighet på Aspholmen i Örebro. Hela fastigheten har sedan år 2003 hyrts ut till SPX Flow Technology Sweden AB (tidigare Johnson Pump AB). Örebroporten och Johnson Pump AB tecknade två optionsavtal som innebär att parterna var för sig har en ensidig rätt att påkalla överlåtelse av samtliga aktier i Fastighets AB Klädeshandlaren efter en tioårsperiod. Styrelsen för Örebroporten Fastigheter AB beslutade att utnyttja optionsavtalet och sälja samtliga aktier i Fastighets AB Klädeshandlaren till SPX. Köpeskillingen för aktierna uppgår preliminärt till 8,4 mnkr. Försäljningen beräknas leda till en realisationsvinst på 8,3 mnkr i bokslut Fastighets AB Klädeshandlaren beräknas under år 2013 redovisa rörelseintäkter på 5,5 mnkr och en vinst efter skatt på 1,6 mnkr. Bolagets fastighet har ett bokfört värde på 44,2 mnkr som i huvudsak finansieras med 6

7 ett lån från Örebroporten på 36,5 mnkr. Detta lån kommer att återbetalas till Örebroporten i samband med aktieöverlåtelsen. Kommunledningskontoret bedömer att Örebroportens försäljning av aktierna i Fastighets AB Klädeshandlaren överensstämmer både med kommunfullmäktiges ägardirektiv och med budgetdirektivet för Örebroporten år sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 7 november 2013 Protokoll från styrelsen för Örebroporten Fastigheter AB Optionsavtal Örebro kommun har inget att erinra emot att Örebroporten Fastigheter AB säljer samtliga aktier i Fastighets AB Klädeshandlaren till SPX i enlighet med optionsavtalet. 2. Den nya ägaren har rätt att ändra bolagsordningen för Fastighets AB Klädeshandlaren utan godkännande från kommunfullmäktige i Örebro. Ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige. 268 Granskning av strategisk kompetensförsörjning Ärendenummer: Ks 755/2013 Handläggare: Maria Cederskär Stadsrevisionen har genomfört en granskning om kommunstyrelsen bedriver arbetet med strategisk kompetensförsörjning med en tillräcklig styrning och samordning i förhållande till programnämnderna. Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen har infört/håller på att införa arbetssätt och metoder som till stor del bör kunna ge förutsättningar för tillräcklig styrning och samordning. Det saknas dock i nuläget revisionsbevis som styrker att tillämpning sker på avsett sätt och att de ger önskvärda effekter. I huvudsak är det tre områden kommunstyrelsen behöver vidta åtgärder inom utifrån revisorernas granskning; se över nämndreglementet gällande den strategiska kompetensförsörjningen, utveckla återrapporteringen av kommunens framtida kompetensförsörjningsbehov och säkerställa uppföljning av att strategier för kompetensanalys och kompetensutveckling tillämpas. Kommunstyrelsen har planerat åtgärder för hur samtliga punkter ska förbättras. 7

8 sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 25 oktober 2013 Revisionsrapport Strategisk kompetensförsörjning, den 26 juni Yttrandet överlämnas till stadsrevisionen. 269 Ekonomisk redovisning kring projektet förbättrad bemanning Ärendenummer: Ks 385/2013 Handläggare: Karolina Samuelsson Personaldirektör Karolina Samuelsson lämnar en ekonomisk redovisning kring projektet förbättrad bemanning. - Informationen läggs till handlingarna. Yrkande Staffan Werme (FP) yrkar att kommunstyrelsen får en ekonomisk redovisning kring projektet förbättrad bemanning i januari Fisun Yavas (S) yrkar att det vid framtida informationspunkter kring projektet förbättrad bemanning även finns skriftligt material. Lena Baastad (S) yrkar bifall till Staffan Wermes (FP) och Fisun Yavas (S) tilläggsyrkanden. 1. Informationen läggs till handlingarna. 2. Personalavdelningen återkommer till kommunstyrelsen i januari 2014 för en ekonomisk redovisning kring projektet förbättrad bemanning 3. Vid framtida informationspunkter kring projektet förbättrad bemanning får kommunstyrelsen skriftligt material. 8

9 270 Taxa för hushållsavfall Ärendenummer: Ks 1100/2013 Ett förslag till ny hushållsavfallstaxa har tagits fram. Förslaget bygger vidare på 2013 års avfallstaxa och är en utveckling av den med betoning på fortsatt miljösubventionering, förbättrad arbetsmiljö och utökad valmöjlighet för Örebro kommuns medborgare. Några stora förändringar är införandet av fosforfällor, som är en ny hushållsavfallsfraktion, i taxan. Ökad kostnad för det osorterade abonnemangsalternativet för fritidshus och avskaffandet av dragavstånd för småhus. sunderlag Protokollsutdrag från Programnämnd Samhällsbyggnad, den 8 oktober 2013, 117. Protokollsutdrag från Tekniska nämnden, den 23 augusti 2013, 83. Föreslagen Avfallstaxa 2014 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, den 25 juni 2013 Programnämnd Samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen: - Tekniska förvaltningens förslag den till Taxa för hushållsavfall för Örebro kommun 2014 antas att gälla från och med Tidigare taxa upphör att gälla från samma tidpunkt. - Enligt programnämnd Samhällsbyggnads förslag. 271 Taxa för vatten och avlopp Ärendenummer: Ks 1099/2013 VA-verksamheten i Örebro finansieras till 100 % av avgifter. Intäkterna består av brukningsavgifter och anläggningsavgifter. Brukningsavgiften är baserad på vattenförbrukning och består av en fast och en rörlig del. Anläggningsavgiften tas ut vid anslutning till VA-verksamhetsområdet/vasystemet. sunderlag Protokollsutdrag från Programnämnd Samhällsbyggnad, den 8 oktober 2013, 116 Protokollsutdrag från Tekniska nämnden, den 20 september 2013, 99. Tjänsteskrivelse, den 17 september 2013 Förslag till VA-taxa 9

10 Programnämnd Samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen: - Tekniska förvaltningens förslag den till Vatten- och avloppstaxa för Örebro kommun 2014 antas att gälla från och med Enligt programnämnd Samhällsbyggnads förslag. 272 Taxa för tobakslagens område Ärendenummer: Ks 1096/2013 Miljönämnden är tillsynsmyndighet inom tobakslagens område, enligt 19 b tobakslagen (1993:581) får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för tillsynen över den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Nuvarande taxa för tillsyn av tobakslagens område är från Efter revidering av Miljönämndens beräkningsmodell för timtaxa samt justering av aktuella kostnader blir ny timtaxa 940 kr/timme. Örebro kommuns taxa för Miljönämndens tillsyn inom tobakslagen behöver därför revideras enligt bilaga 1. sunderlag Protokollsutdrag från Programnämnd Samhällsbyggnad, den 8 oktober 2013, 113 Protokollsutdrag från Miljönämnden, den 16 september 2013, 115 Tjänsteskrivelse, den 4 september 2013 Taxa för anmälan och tillsyn inom tobakslagens område. Programnämnd Samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen: - Med stöd av 19 b tobakslagen anta Miljökontorets förslag den till ny taxa för kostnader för tillsynen inom tobakslagens område. Taxan gäller från och med

11 - Enligt programnämnd Samhällsbyggnads förslag. 273 Taxa för tillsyn inom alkohollagens område för öl Ärendenummer: Ks 1097/2013 Miljönämnden är tillsynsmyndighet inom alkohollagens område, enligt 8 kap 10 alkohollagen (2010:1622) får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för anmälan och tillsynen över den som bedriver handel eller servering av öl. Med öl menas en dryck som innehåller en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Nuvarande taxa för tillsyn av alkohollagens område är från Efter revidering av Miljönämndens beräkningsmodell för timtaxa samt justering av aktuella kostnader blir ny timtaxa 940 kr/timme. Örebro kommuns taxa för Miljönämndens tillsyn inom alkohollagen behöver därför revideras enligt bilaga 1. sunderlag Protokollsutdrag från Programnämnd Samhällsbyggnad, den 8 oktober 2013, 114 Protokollsutdrag från Miljönämnden, den 16 september 2013, 116 Tjänsteskrivelse, den 4 september 2013 Taxa för anmälan och tillsyn inom alkohollagens område för öl Programnämnd Samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen: - Med stöd av 8 kap 10 alkohollagen anta Miljökontorets förslag den till ny taxa för anmälan och tillsyn inom alkohollagens område. Taxan gäller från och med Enligt programnämnd Samhällsbyggnads förslag. 11

12 274 Taxa för kontroll inom lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Ärendenummer: Ks 1098/2013 Miljönämnden är kontrollmyndighet inom lagen för handel med receptfria läkemedel. Enligt 23 i lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för kontroll över den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet. Nuvarande taxa för kontroll av vissa receptfria läkemedel i detaljhandeln är från 2010 och baserad på grundtaxan för miljöbalken från Efter revidering av Miljönämndens beräkningsmodell för timtaxa samt justering av aktuella kostnader blir ny timtaxa 940 kr/timme. Örebro kommuns taxa för Miljönämndens kontroll av vissa receptfria läkemedel i detaljhandeln behöver därför revideras enligt bilaga 1. sunderlag Protokollsutdrag från Programnämnd Samhällsbyggnad, den 8 oktober 2013, 115 Protokollsutdrag från Miljönämnden, den 24 september Tjänsteskrivelse, Taxa för kontroll inom lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel Programnämnd Samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen: - Med stöd av 23 i lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) anta Miljökontorets förslag den till taxa för kontroll inom lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. Taxan gäller från och med Enligt programnämnd Samhällsbyggnads förslag. 12

13 275 Verksamhetsområde VA Ärendenummer: Ks 582/2013 Handläggare: Kent Strömberg Utifrån gällande VA-lagstiftning skall Örebro kommun återkommande se över och vid behov förändra/utöka verksamhetsområden för vatten och avlopp. Detta behövs bl. a. för nya och planerade exploateringsområden och för andra befintliga bebyggelseområden där det finns behov av kommunal VA-försörjning. Översyn av verksamhetsområden initieras av Tekniska nämnden i egenskap av huvudman för kommunens VA-försörjning och föregående översyn gjordes hösten Ett verksamhetsområde utgör ett geografiskt område inom vilket kommunen har eller kommer att ha ansvar att ordna kommunal VA-försörjning för berörda fastigheter och där lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) gäller. I Örebro kommun finns ett 30-tal olika geografiska verksamhetsområden för vatten och avlopp i första hand knutna till tätorterna. Verksamhetsområdena är uppdelade på vatten och avlopp och begreppet avlopp omfattar både spillvatten och dagvatten. De tre vattentjänster som kommunen tillhandahåller är således dricksvatten, spillvatten och dagvatten med tillhörande separata verksamhetsområden. Gällande verksamhetsområden finns redovisade på kommunens intranätkarta, karta på hemsida och i gällande översiktsplan. Inom verksamhetsområde gäller Örebro kommuns VA-taxa och Allmänna bestämmelser (ABVA). om VA-taxa, ABVA och verksamhetsområde skall enligt LAV tas av kommunfullmäktige. sunderlag Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen, den 24 oktober 2013 Förteckning över fastigheter som berörs av beslut 2013 om förändrade verksamhetsområden VA, Verksamhetsområde VA Örebro kommun. Verksamhetsområde VA Örebro tätort och omgivning. Verksamhetsområde dagvatten Örebro tätort och omgivning. Verksamhetsområde spillvatten Örebro tätort och omgivning. Verksamhetsområde vatten Örebro tätort och omgivning. Kartor över verksamhetsområden inom vissa större områden utanför Örebro tätort. Tekniska förvaltningens förslag till kommunstyrelsen. 1. Befintliga samt nya och förändrade verksamhetsområden för vatten och avlopp i enlighet med bifogade kartor ska utgöra kommunalt verksamhetsområde. 13

14 2. I och med det nya beslutet upphävs samtliga tidigare meddelade beslut för berörda verksamhetsområden. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för beslut. - Enligt Tekniska förvaltningens förslag. 276 Reservationsavtal med NCC avseende Isopen 1 Ärendenummer: Ks 1143/2013 Förslag att ingå reservationsavtal med NCC Construction AB angående en framtida markförsäljning av fastigheten Isopen till ett pris av kr. Priset baseras på det Förstudieförslag som leder till att fastigheten bebyggs med en byggnadsvolym är ca hälften av den teoretiska byggrätt som detaljplanen för närvarande medger. Priset per BTA byggrätt är dock det som är bestämt enligt kommunens nu gällande pristaxa för flerbostadshus, 1141 kr/bta, upplåtelseform hyresrätt. En detaljplaneändring pågår i syfte att begränsa byggrätten till de antal BTA som Förstudien ger, 3520 BTA. om pris som utgör avsteg från kommunens modell för prissättning måste fattas av kommunfullmäktige. sunderlag Tjänsteskrivelse, den 4 november 2013 Bilaga Programnämnd Samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen: 1. uppdra åt programnämnd Samhällsbyggnads ordförande att teckna reservationsavtal med NCC Construction AB avseende fastigheten Isopen 1 till ett pris om kr. 2. uppdra åt programnämnd Samhällsbyggnads ordförande att underteckna överlåtelseavtal mellan Örebro kommun och NCC Construction AB avseende fastigheten Isopen 1 då villkoren i ingånget reservationsavtal är uppfyllda. Ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige. - Enligt programnämnd Samhällsbyggnads förslag. 14

15 277 Informationssäkerhetspolicy Ärendenummer: Ks 1064/2013 Handläggare: Mats Brantsberg Förslaget till Informationssäkerhetspolicy är tänkt att ersätta den nuvarande policyn från Initiativ till revideringen har tagits av Kommunledningskontorets säkerhetsavdelning. innebär att kommunstyrelsen beslutar om Informationssäkerhetspolicyn och delegerar uppdraget att fatta beslut om Informationssäkerhetsriktlinjer till Kommundirektören på samma sätt som tidigare. Den tidigare Policyn för Internet, Intranät, e-post, fax och telefoni - policy för användning, som antogs av kommunstyrelsen 2001 är i förslaget inarbetat i de nya förslagen till policy och riktlinjer. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 29 oktober 2013 Förslag till Informationssäkerhetspolicy Förslag till informationssäkerhetsriktlinjer 1. anta förslag till Informationssäkerhetspolicy 2. tidigare Informationssäkerhetspolicy från 2003 upphävs 3. Policy för Internet, Intranät, e-post, fax och telefoni - policy för användning upphävs 278 Remiss av förslag till handlingsplan för kompetensförsörjning Ärendenummer: Ks 859/2013 Handläggare: Mats Brantsberg Regionförbundet i Örebro län har översänt remiss av förslag till handlingsplan för kompetensförsörjning för synpunkter. Handlingsplanen är ett led i att förverkliga målen för området kunskap och kompetens i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Handlingsplanen innehåller förslag på åtgärder som är framtagna i en bred process tillsammans med olika aktörer. 15

16 sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 30 september 2013 Yttrande från Örebro kommun, den 29 oktober 2013 Remiss av förslag till regional handlingsplan för kompetensförsörjning - Kommunstyrelsen lämnar yttrande enligt kommunledningskontorets förslag. 279 Remiss - kommunal medfinansiering av forskningsinfrastruktur inom Eric-konsortier Ärendenummer: Ks 861/2013 Handläggare: Anders Trumberg Finansdepartementet har inbjudit Örebro kommun att lämna synpunkter på förslag till kommunal medfinansiering av forskningsinfrastruktur inom Erickonsortier (Ds 2013:54). Kommuner och landsting har befogenhet att lämna bidrag till sådan utbildning och forskning som bedrivs av universitet, högskola och av enskilda utbildningssamordnare med tillstånd att utfärda vissa examina (kommunallagen 2 kap. 2 lagen om vissa kommunala befogenheter). Däremot omfattas inte andra organisationsformer av denna bestämmelse. Det finns alltså ingen befogenhet för kommuner och landsting att lämna bidrag till utbildning och forskning som bedrivs av andra aktörer än de som är uppräknade i lagen om vissa kommunala befogenheter. Problemet är att stöd till utbildning och forskning, där forskningsinfrastruktur ingår som en del, i hög utsträckning är beroende av bidrag från fler aktörer än staten. Det kan också finnas ett lokalt perspektiv som kan göra att kommuner och landsting har ett intresse av att lämna sådana bidrag. Finansdepartementet föreslår därför ändringar i kommunallagen som tillåter bidrag till inrättande och drift av Eric-konsortium. Eric-konsortier har som syfte att underlätta samverkan kring inrättande och drift av forskningsinfrastrukturer mellan EU-medlemsstater, andra länder och mellanstatliga organisationer. Huvuduppgiften är att inrätta och driva forskningsinfrastruktur på icke-ekonomiska grunder, dvs. utan huvudsakligt vinstintresse. Ett Eric-konsortium har status som en juridisk person och ska ha den mest vittgående rättskapaciteten som ges till juridiska personer enligt nationell lagstiftning (förvärva, äga och avyttra lös och fast egendom och immateriella rättigheter, ingå avtal samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter) Ett Eric-konsortium ska bestå av minst 3 medlemsanslutna 16

17 länder, enligt artikel 6 i EU-förordningen nr. 723/2009, beslutar Europeiska kommissionen av inrättande av ett Eric-konsortium. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 16 oktober 2013 Yttrande från Örebro kommun, den 29 oktober 2013 Kommunal medfinansiering av forskningsinfrastruktur inom Erickonsortier (Ds 2013:54). - Örebro kommun yttrar sig enligt kommunledningskontorets förslag. Yrkande Lena Baastad (S) yrkar att yttrandet kompletteras med följande stycke: "Örebro kommun anser att bidrag till inrättande och drift av forskningsinfrastruktur i första hand är ett statligt uppdrag." Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till yttrande. Proposition Ordförande finner att det finns två förslag till beslut det vill säga att Örebro kommun yttrar sig över remissen enligt kommunledningskontorets förslag respektive att Örebro kommun yttrar sig över remissen enligt kommunledningskontorets förslag med tillägg enligt Lena Baastads (S) yrkande. Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag med tillägg enligt Lena Baastads (S) yrkande. - Örebro kommun yttrar sig enligt kommunledningskontorets justerade förslag. Reservation Anders Åhrlin, Maria Haglund och Ronnie Palmén, samtliga (M), Staffan Werme och Karolina Wallström, båda (FP), reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande att Örebro kommun ska yttra sig enligt kommunledningskontorets ursprungliga förslag. 17

18 280 Remiss - Betänkandet Verkställighet av utländska domar och beslut - en ny Bryssel I-förordning m.m. (SOU 2013:63) Ärendenummer: Ks 922/2013 Handläggare: Pernilla Wikström Pehrson Örebro kommun har som remissinstans beretts möjligheten att yttra sig över Betänkandet Verkställighet av utländska domar och beslut - en ny Bryssel I- förordning m.m. (SOU 2013:63). Örebro kommun avstår från att svara på remissen. sunderlag Örebro kommuns yttrande, den 9 oktober Örebro kommun yttrar sig enligt kommunledningskontorets förslag. 281 Motion "Utveckla motorsporten i Örebro" Ärendenummer: Ks 133/2013 Daniel Spiik, Daniel Edström och Jonas Millard, samtliga (SD), har kommit in med en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 27 februari 2013, 72. Motionen innehåller förslag om att undersöka möjligheterna att låta motorsportsintresserad anordna tävlingar och träningar på en vägsträcka inom kommunen. Motionärerna förslår också att kommunen ska vara behjälplig att anordna tillstånd och annat administrativt som krävs för att genomföra en tävling eller tävling, om intresse och möjlighet finns att genomföra ovanstående förslag. Motionen har behandlats av Fritids- och turistnämnden den 17 september 2013, 80 samt av Tekniska nämnden den 20 september 2013,

19 sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 oktober 2013 Yttrande och protokollsutdrag från Tekniska nämnden, den 20 september 2013 Yttrande och protokollsutdrag från Fritids- och turistnämnden den 17 september 2013 Motion från Daniel Spiik, Daniel Edström och Jonas Millard, samtliga (SD), med rubriken Utveckla motorsporten i Örebro - Motionen avslås. 282 Motion avskaffa skolutvecklingsorganisationen Ärendenummer: Ks 381/2013 Karolina Wallström (FP) har inkommit med en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 20 mars 2013, 97. Motionen innehåller förslag att avveckla Skolutvecklingsorganisationen och flytta tillbaka resurserna som tagits från verksamheterna genom minskningar i reserursfördelningsmodellen och att i det fall beslutet inte bifalles istället tillskjuta de extra medel som behövs till Skolutvecklingsorganisationen och återföra resurserna som tagits från verksamheterna genom beskärningen i reserursfördelningsmodellen 2011, 2012, Motionen har behandlats av programnämnd Barn och Utbildning den 9 oktober, 140. sunderlag Protokollsutdrag och yttrande från Programnämnd Barn och utbildning, den 9 oktober 2013 Motion Avskaffa skolutvecklingsorganisationen 19

20 Programnämnd Barn och utbildnings förslag till kommunstyrelsen: - Motionen avslås. Yrkande Staffan Werme (FP) yrkar bifall till motionen. Maria Haglund (M) yrkar avslag på förslag 1 och bifall till förslag 2 i motionen: "Om inte beslutet bifalls istället tillskjuta de extra medel som behövs till Skolutvecklingsorganisationen och återföra resurserna som tagits från verksamheterna genom beskärningen i resursfördelningsmodellen 2011, 2012 och 2013." Proposition Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga avslag på motionen enligt programnämnd Barn och Utbildnings förslag, bifall till motionen samt bifall till det andra förslaget i motionen. Först ställer ordförande det första förslaget i motionen under proposition. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt programnämnd Barn och utbildnings förslag. Sedan ställer ordförande det andra förslaget i motionen under proposition. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt programnämnd Barn och utbildnings förslag. - Motionen avslås. Reservation Staffan Werme och Karolina Wallström, båda (FP), reserverar sig mot beslutet till förmån för Staffan Wermes (FP) yrkande att bifalla motionen. Maria Haglund, Anders Åhrlin och Ronnie Palmén, samtliga (M), reserverar sig mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande att bifalla andra förslaget i motionen: "Om inte beslutet bifalls istället tillskjuta de extra medel som behövs till Skolutvecklingsorganisationen och återföra resurserna som tagits från verksamheterna genom beskärningen i resursfördelningsmodellen 2011, 2012 och 2013." 20

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1165/2011 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2012-06-19 Klockan: 09.00 11.15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Fisun Yavas (S) Peter

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 433/2016 Kommunstyrelsen Datum: 2016-03-29 Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S), ordförande Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1193/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-01-27 Klockan: 9:00-11:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) Johanna

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 236/2011. Datum: Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 236/2011. Datum: Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 236/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2011-03-28 Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Murad Artin (V) Behcet Barsom (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 516/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-10-11 Klockan: 09:00 12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Kenneth Nilsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt I ÖREBRO Protokoll Ks 25/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-02-07 Klockan: 09.00 10.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Kenneth Nilsson

Läs mer

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 1495/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2017-01-25 Klockan: 09:00 ca 17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Information om ny teknik i Sessionssalen 2 Val av protokollsjusterare och bestämmande

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 968/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-11-08 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Johanna Reimfelt (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll. Datum: 2013-04-23 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll. Datum: 2013-04-23 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 124/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-04-23 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Maria Haglund (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 199/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-04-05 Klockan: 09:00-10:10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande Johanna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 18 maj 2009 kl. 09.00-10.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Ärendelista Ks 1428/2015. 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista. 2 Kommunstyrelsens årsberättelse 2015 (egen verksamhet)

Ärendelista Ks 1428/2015. 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista. 2 Kommunstyrelsens årsberättelse 2015 (egen verksamhet) Ärendelista Ks 1428/2015 Kommunstyrelsen Datum: 2016-02-09 Klockan: 14:15 - Plats: Dialogen, Rådhuset 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista 2 Kommunstyrelsens årsberättelse 2015 (egen verksamhet)

Läs mer

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 1(6) Gäller från och med den 1 mars 2016 Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden SAMHÄLLBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 1.

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 4990/2016. Datum: Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 4990/2016. Datum: Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Tn 4990/2016 Tekniska nämnden Datum: 2016-11-17 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Carl Kling (L) Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Håkan Schultz (S) Nils-Erik

Läs mer

Programnämnd samhällsbyggnad

Programnämnd samhällsbyggnad Protokoll Sam 902/2014 Programnämnd samhällsbyggnad Datum: 2015-01-14 Klockan: 10:00-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Björn Sundin (S) Hannah Ljung (C) Daniel Granqvist (M) Behcet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1429/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-01-17 Klockan: 09:00-11:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Fisun Yavas (S) Per-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 578/2011. Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset. Närvarande ledamöter

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 578/2011. Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset. Närvarande ledamöter Protokoll Ks 578/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kent Persson (M) Lena Baastad (S) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Reglemente för Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd

Reglemente för Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd Kommunal författningssamling Reglemente för Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 03/KS 0100 Datum: 2003-03-24 Paragraf: KF 89 Reviderande

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 748/2016. Datum: Klockan: Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 748/2016. Datum: Klockan: Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 748/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2016-09-21 Klockan: 13.00 16.00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) Jan Zetterqvist (S) Ulf Södersten (M) Torgny Larsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 411/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-09-22 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) 38-42

Läs mer

Förskolenämnden. Protokoll Fö 618/2015. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr

Förskolenämnden. Protokoll Fö 618/2015. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr Protokoll Fö 618/2015 Förskolenämnden Datum: 2016-10-18 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr Närvarande ledamöter Marie Magnusson (KD) Ulrica Solver-Gustavsson (L) Kenneth Hallén (S) Gunilla Muhr

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 Beslut: KF 2014-06-23 91 Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR VA/GIS NÄMNDEN HÖÖR OCH HÖRBY Antaget av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 24 september 2014 5 9, och i Hörby kommun den 23 juni 2014

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 709/2010. Datum: 2010-10-26 Klockan: 15:00-15:30 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 709/2010. Datum: 2010-10-26 Klockan: 15:00-15:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 709/2010 Kommunstyrelsen Datum: 2010-10-26 Klockan: 15:00-15:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP) Lena Baastad (S) Lars Elamson (M) Lotta Olsson (M) Lennart

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 910/2011 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2011-11-15 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) Lena

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Protokoll Sö 218/2013 Socialnämnd öster Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Närvarande ledamöter Sigvard Sundkvist (KD) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Ulf Södersten (M) Carola Johansson (S)

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

att utarbeta förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, och att utarbeta därtill hörande handlingsplaner,

att utarbeta förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, och att utarbeta därtill hörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrad av kommunfullmäktige den 28 februari 2008 50, den 28 augusti 2008 155, den 25 mars 2010 68, den 27 oktober

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun Antaget av kommunfullmäktige 21 november 2011, 258 Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna om ansvar och beslutanderätt i en

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Ärendelista Ks 194/ Protokolljusterare, kallelse och föredragningstider. 2 Rapport om riktade utredningsuppdrag 2016

Ärendelista Ks 194/ Protokolljusterare, kallelse och föredragningstider. 2 Rapport om riktade utredningsuppdrag 2016 Ärendelista Ks 194/2016 Kommunstyrelsen Datum: 2016-08-23 Klockan: 14:15 - Plats: Dialogen, Rådhuset 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningstider 2 Rapport om riktade utredningsuppdrag 2016 Ärendenummer:

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 174/2014. Datum: Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 174/2014. Datum: Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 174/2014 Miljönämnden Datum: 2015-09-15 Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per Lilja (S) Ordförande Lilla Alkman (KD) Gunilla Neogard (S) Arne

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 36/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-02-09 Klockan: 09:00-10:15, ajournering 09.40-10.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden 1/7 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2017:8 DIARIENUMMER KS/2017:717-003 Reglemente och arbetsformer för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2017-10-30, 100 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen

Läs mer

Ärendelista Ks 26/ Mötets öppnande, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 26/ Mötets öppnande, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 26/2017 Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-15 Klockan: 09.00 cirka 17.00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Mötets öppnande, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Tn 5582/2015 Tekniska nämnden Datum: 2016-01-21 Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Patrik Jämtvall (L) Eva Järliden (S)

Läs mer

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-03-21 66 Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS 2016-266

Läs mer

POLICY VATTEN OCH AVLOPP

POLICY VATTEN OCH AVLOPP POLICY VATTEN OCH AVLOPP Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1159/2011. Datum: 2012-05-22 Klockan: 14.15 14.50 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1159/2011. Datum: 2012-05-22 Klockan: 14.15 14.50 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1159/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2012-05-22 Klockan: 14.15 14.50 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Thomas

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1166/2011. Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1166/2011. Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1166/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Yusuf Abdow (S) Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Allan Armaghan

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation.

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation. 1 Reglemente för gemensamma nämnden för lönesamverkan mellan Fagersta, Avesta, Hedemora, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner gällande från och med 2007-01-01. Reviderat 2013. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 413/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-11-17 Klockan: 09:00-11:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande

Läs mer

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt Sida 1. PARTER... 1 2. BAKGRUND... 1 3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING med bolaget... 1 4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING... 2 5.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 565/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-06-15 Klockan: 09:00-10:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Murad Artin (V) fr.o.m. 28 Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-12-15 Ersätter: 2006-12-14 Gäller fr o m: 2016-01-01 Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2015-05-27 Justeringsdatum: 2015-06-04 Anslagsdatum: 2015-06-05 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst Ärendenummer: Ks 606/2015 Ärendebeskrivning Neutrala

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 174/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-03-23 Klockan: 09:00-10:50 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson

Läs mer

Ärende 10. Ändring av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB

Ärende 10. Ändring av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB Ärende 10 Ändring av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-12-22 KS 2015.0446 Handläggare Christian Westas Kommunfullmäktige Ändring

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll

Kommunstyrelsen. Protokoll Protokoll Ks 238/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-12-17 Klockan: 14:15-16:05 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-14 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Tid och plats Kl Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl ajournering.

Tid och plats Kl Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl ajournering. PROTOKOLL 1(6) Tid och plats Kl 18.00 18.45 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 18.00 18.20 ajournering. Omfattning 1-12 ande ledamöter S) Malin Carlsson, ordf M) Bertil Myhrberg, 1:e

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/32-550

8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/32-550 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 19 (42) 2016-03-21 Kf 8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/32-550 Oskarshamns Hamn AB (OHAB) för förhandlingar

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-09-14 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/297 203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , ,

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , , 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 321 Reviderat 1993-09-27, 193, 1998-11-23 141, 2001-02-26 24, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56 Utöver vad som föreskrives i kommunallagen

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH).

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH). Dnr. 15/SN069 Datum 2015-05-21 Reviderat enl beslut SN 81/15 Antaget av Kommunfullmäktige KF 100/15, 2015-09-14 Sidan 1 av 7 Reglemente för socialnämnden i Torsås kommun NÄMNDENS VERKSAMHET Sakområde 1

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev)

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) Dnr UN2009/26 2009-01-29 1. Verksamhet och ansvar 1.1 Verksamhetsområde/sakområde och speciella arbetsuppgifter Utbildningsnämnden (UN) fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL)

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-16:00 Beslutande Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Övriga

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter Protokoll Sv 265/2010 Socialnämnd väster Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Närvarande ledamöter Torgny Larsson (S) Ewa Leitzler (M) Elvy Wennerström (S) Lars-Göran

Läs mer

Protokoll Ks 1169/2011

Protokoll Ks 1169/2011 Protokoll Ks 1169/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-04-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Lotta Sörman (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen

Reglemente för Regionstyrelsen 1 Reglemente för Regionstyrelsen Sammansättning 1 Regionstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Arbetsformer 2 Regionstyrelsen följer den gemensamma arbetsordningen som upprättats för styrelse,

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer