Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset"

Transkript

1 Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Rasmus Persson (C) Maria Haglund (M) Ronnie Palmén (M) Staffan Werme (FP) Murad Artin (V) Tjänstgörande ersättare Karolina Wallström (FP) Behcet Barsom (KD) Roger Andersson (S) Elisabeth Malmqvist (C) Övriga Staffan Isling kommundirektör Sandra Karlsson, sekreterare Justerat den 4 december 2013 Lena Baastad, ordförande Fisun Yavas, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 5 december

2 264 Tilläggsanslag 2013 för löneavtal m.m. Ärendenummer: Ks 965/2013 Handläggare: Ulf Carlsson Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2013 om tilläggsanslag för löneavtal m m et behöver kompletteras med kompensation till nämnderna för de lönepolitiska prioriteringarna, totalt 12,7 mnkr för år 2013 med helårseffekt 16,9 mnkr år Som en konsekvens av detta justeras ersättningen till programnämnd Barn och utbildning för kompensation till friskolorna med 0,7 mnkr år 2013 med helårseffekt 0,9 mnkr år Tilläggsanslagen finansieras ur kommunstyrelsens anslag för generella kostnadsökningar. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 1 november 2013 Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen - Tilläggsanslag för år 2013 fastställs i enlighet med kommunledningskontorets förslag daterat Samtidigt revideras driftbudgetramarna för 2014 som en konsekvens av detta. 265 Södra Marieberg Ärendenummer: Ks 941/2013 Handläggare: Anders Olsson Kommunfullmäktige beslutade att ge Örebroporten Fastigheter AB att bilda ett utvecklingsbolag för södra Marieberg tillsammans med berörda fastighetsägare i samband med beslut om marköverlåtelser till Ikea Fastigheter AB och Ikano Retail Centres Sweden AB. Örebroporten har under hösten 2013 fört diskussioner med två av fastighetsägarna i södra Marieberg i syfte att skapa ett utvecklingsbolag för området. Dessa två fastighetsägare har tillsammans förvärvat bolaget Motorami Fastighets AB som i sin tur äger fastigheten Örebro Rävgräva 1:52. Örebroporten har möjlighet att förvärva 50 % av aktierna i detta bolag för en preliminär köpeskilling på 26,4 mnkr. 2

3 Örebroporten bedömer att bolaget Motorami Fastighets AB är väl lämpad att bli basen för utvecklingsarbetet i södra Marieberg. Den fastighet som ägs av bolaget är en nyckelfastighet för fortsatt gynnsam utveckling av området både vad gäller geografisk placering, attraktion och kommunikationer. Styrelsen för Örebroporten Fastigheter AB beslutade att förvärva 50 % av aktierna i Motorami Fastighets AB under förutsättning att förvärvet godkänns av kommunfullmäktige. Aktierna ska tillträdas Styrelsen gav VD i uppdrag att förhandla fram ett aktieägaravtal som bl a ger möjlighet till att öka antal delägare i Utvecklingsbolaget. Kommunledningskontoret bedömer att Örebroportens förvärv av 50 % av aktierna i fastighetsbolaget i södra Marieberg överensstämmer både med kommunfullmäktiges ägardirektiv för Örebroporten och med det särskilda ägardirektivet att bilda ett Utvecklingsbolag för södra Marieberg. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 29 oktober 2013 Protokoll från styrelsen för Örebroporten Fastigheter AB Karta över fastigheterna i södra Marieberg 1. Örebro kommun har inget att erinra emot att Örebroporten Fastigheter AB förvärvar 50 % av aktierna i Motorami Fastighets AB för att skapa ett Utvecklingsbolag för södra Marieberg. 2. Örebroporten Fastigheter AB får i uppdrag att upprätta förslag till ny bolagsordning för Motorami Fastighets AB samt förslag till aktieägaravtal mellan delägarna. Dessa styrdokument ska godkännas av kommunfullmäktige senast i maj Ärendet ska behandlas i kommunfullmäktige. Yrkande Murad Artin (V) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag. Staffan Werme (FP) yrkar i första hand att Örebroporten ges i uppdrag att förvärva 100 % av aktierna i Motorami Fastighets AB. I andra hand yrkar Staffan Werme (FP) att aktierna säljs på den privata marknaden. Proposition Ordförande finner att det finns fyra förslag till beslut, det vill säga bifall till respektive avslag på kommunledningskontorets förslag samt Staffan Wermes (FP) två yrkanden. Ordföranden behandlar dessa ett i taget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 3

4 1. Örebro kommun har inget att erinra emot att Örebroporten Fastigheter AB förvärvar 50 % av aktierna i Motorami Fastighets AB för att skapa ett Utvecklingsbolag för södra Marieberg. 2. Örebroporten Fastigheter AB får i uppdrag att upprätta förslag till ny bolagsordning för Motorami Fastighets AB samt förslag till aktieägaravtal mellan delägarna. Dessa styrdokument ska godkännas av kommunfullmäktige senast i maj Ärendet ska behandlas i kommunfullmäktige. Reservation Staffan Werme och Karolina Wallström, båda (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Staffan Wermes (FP) yrkanden, att i första hand Örebroporten ges i uppdrag att förvärva 100 % av aktierna i Motorami Fastighets AB och i andra hand att aktierna säljs på den privata marknaden. Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag. 266 Försäljning av aktier i Gustavsvik Resorts AB Ärendenummer: Ks 1049/2013 Handläggare: Anders Olsson Kommunfullmäktige beslutade att Örebroporten Fastigheter AB skulle förvärva kommunens aktier i Gustavsvik Resorts AB (med tidigare firmanamn Örebro Fritidscenter AB) samt att ge Örebroporten i uppdrag att bredda ägandet i dotterbolaget och utveckla Gustavsviksområdet. Örebroporten förvärvade under våren 2011 återstående 9 % av aktierna i Gustavsvik Resorts AB och sålde i augusti 2011 i sin tur 49 % av aktierna i Örebro Fritidscenter till det privatägda bolaget Gustavsviks Intressenter AB. Villkoren för det gemensamma ägandet av Gustavsvik Resorts regleras i ett samarbets- och aktieägaravtal mellan delägarna. Under hösten 2013 har Gustavsviks Intressenter fört diskussioner med Örebroporten om förvärv av ytterligare aktier i Gustavsviks Resorts AB för att bli majoritetsägare i bolaget. VD för Örebroporten har på styrelsens uppdrag upprättat ett avtal om överlåtelse av ytterligare 6 % av aktierna i Gustavsviks Resorts till Gustavsviks Intressenter. Den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till 3,2 mnkr. Gustavsviks Intressenter kommer därmed att äga 55 % av aktierna i bolaget. Gustavsviks Intressenter AB har i samband med förhandlingarna framfört önskemål om att nuvarande avtal mellan kommunen och Gustavsviks Resorts AB om motionsbadet förlängs fram till

5 Kommunledningskontoret anser att det finns fördelar för kommunen att minska sitt ägande i Gustavsviks Resorts AB både ur kompetenssynpunkt och risksynpunkt. Samtidigt innebär samarbets- och aktieägaravtalet att kommunen fortfarande har möjlighet att påverka beslut av väsentlig betydelse för Gustavsvik Resorts. sunderlag Protokoll från styrelsen i Örebroporten Fastigheter Aktieöverlåtelseavtal Samarbets- och aktieägaravtal daterat Tilläggsavtal till samarbets- och aktieägaravtal inkl. bolagsordning Avtal med Gustavsvik Resorts AB om motionsbadet i Gustavsvik 1. Örebro kommun har inget att erinra emot att Örebroporten Fastigheter AB säljer ytterligare 6 % av aktierna i Gustavsvik Resorts AB till Gustavsviks Intressenter AB i enlighet med upprättat aktieöverlåtelseavtal. 2. Förslag till ny bolagsordning för Gustavsvik Resorts AB samt tilläggsavtal till samverkans- och aktieägaravtalet mellan Örebroporten Fastigheter och Gustavsviks Intressenter godkänns. 3. Fritids- och turistnämnden får i uppdrag att förlänga nuvarande avtal med Gustavsvik Resorts AB om motionsbadet i Gustavsvik fram till Samtliga dessa beslut förutsätter att de upprättade avtalsförslagen mellan Örebroporten Fastigheter AB och Gustavsviks Intressenter AB godkänns av styrelsen i Örebroporten Fastigheter AB Ärendet ska behandlas i kommunfullmäktige. Yrkande Murad Artin (V) yrkar avslag på beslutspunkterna 1 och 2 samt bifall till beslutspunkt 3. Proposition Ordförande finner att det finns två förslag till beslut på beslutspunkt 1 och 2, det vill säga bifall till respektive avslag på kommunledningskontorets förslag. Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag på beslutspunkt 1 och 2. Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut på beslutspunkt 3 och 4, det vill säga kommunledningskontorets. 5

6 1. Örebro kommun har inget att erinra emot att Örebroporten Fastigheter AB säljer ytterligare 6 % av aktierna i Gustavsvik Resorts AB till Gustavsviks Intressenter AB i enlighet med upprättat aktieöverlåtelseavtal. 2. Förslag till ny bolagsordning för Gustavsvik Resorts AB samt tilläggsavtal till samverkans- och aktieägaravtalet mellan Örebroporten Fastigheter och Gustavsviks Intressenter godkänns. 3. Fritids- och turistnämnden får i uppdrag att förlänga nuvarande avtal med Gustavsvik Resorts AB om motionsbadet i Gustavsvik fram till Samtliga dessa beslut förutsätter att de upprättade avtalsförslagen mellan Örebroporten Fastigheter AB och Gustavsviks Intressenter AB godkänns av styrelsen i Örebroporten Fastigheter AB Ärendet ska behandlas i kommunfullmäktige. Reservation Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet på beslutspunkt 1 och 2 till förmån för eget yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag. 267 Försäljning av aktier i Fastighets AB Klädeshandlaren Ärendenummer: Ks 1112/2013 Handläggare: Anders Olsson Örebroporten Fastigheter AB äger samtliga aktier i Fastighets AB Klädeshandlaren. Detta bolag äger en industrifastighet på Aspholmen i Örebro. Hela fastigheten har sedan år 2003 hyrts ut till SPX Flow Technology Sweden AB (tidigare Johnson Pump AB). Örebroporten och Johnson Pump AB tecknade två optionsavtal som innebär att parterna var för sig har en ensidig rätt att påkalla överlåtelse av samtliga aktier i Fastighets AB Klädeshandlaren efter en tioårsperiod. Styrelsen för Örebroporten Fastigheter AB beslutade att utnyttja optionsavtalet och sälja samtliga aktier i Fastighets AB Klädeshandlaren till SPX. Köpeskillingen för aktierna uppgår preliminärt till 8,4 mnkr. Försäljningen beräknas leda till en realisationsvinst på 8,3 mnkr i bokslut Fastighets AB Klädeshandlaren beräknas under år 2013 redovisa rörelseintäkter på 5,5 mnkr och en vinst efter skatt på 1,6 mnkr. Bolagets fastighet har ett bokfört värde på 44,2 mnkr som i huvudsak finansieras med 6

7 ett lån från Örebroporten på 36,5 mnkr. Detta lån kommer att återbetalas till Örebroporten i samband med aktieöverlåtelsen. Kommunledningskontoret bedömer att Örebroportens försäljning av aktierna i Fastighets AB Klädeshandlaren överensstämmer både med kommunfullmäktiges ägardirektiv och med budgetdirektivet för Örebroporten år sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 7 november 2013 Protokoll från styrelsen för Örebroporten Fastigheter AB Optionsavtal Örebro kommun har inget att erinra emot att Örebroporten Fastigheter AB säljer samtliga aktier i Fastighets AB Klädeshandlaren till SPX i enlighet med optionsavtalet. 2. Den nya ägaren har rätt att ändra bolagsordningen för Fastighets AB Klädeshandlaren utan godkännande från kommunfullmäktige i Örebro. Ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige. 268 Granskning av strategisk kompetensförsörjning Ärendenummer: Ks 755/2013 Handläggare: Maria Cederskär Stadsrevisionen har genomfört en granskning om kommunstyrelsen bedriver arbetet med strategisk kompetensförsörjning med en tillräcklig styrning och samordning i förhållande till programnämnderna. Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen har infört/håller på att införa arbetssätt och metoder som till stor del bör kunna ge förutsättningar för tillräcklig styrning och samordning. Det saknas dock i nuläget revisionsbevis som styrker att tillämpning sker på avsett sätt och att de ger önskvärda effekter. I huvudsak är det tre områden kommunstyrelsen behöver vidta åtgärder inom utifrån revisorernas granskning; se över nämndreglementet gällande den strategiska kompetensförsörjningen, utveckla återrapporteringen av kommunens framtida kompetensförsörjningsbehov och säkerställa uppföljning av att strategier för kompetensanalys och kompetensutveckling tillämpas. Kommunstyrelsen har planerat åtgärder för hur samtliga punkter ska förbättras. 7

8 sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 25 oktober 2013 Revisionsrapport Strategisk kompetensförsörjning, den 26 juni Yttrandet överlämnas till stadsrevisionen. 269 Ekonomisk redovisning kring projektet förbättrad bemanning Ärendenummer: Ks 385/2013 Handläggare: Karolina Samuelsson Personaldirektör Karolina Samuelsson lämnar en ekonomisk redovisning kring projektet förbättrad bemanning. - Informationen läggs till handlingarna. Yrkande Staffan Werme (FP) yrkar att kommunstyrelsen får en ekonomisk redovisning kring projektet förbättrad bemanning i januari Fisun Yavas (S) yrkar att det vid framtida informationspunkter kring projektet förbättrad bemanning även finns skriftligt material. Lena Baastad (S) yrkar bifall till Staffan Wermes (FP) och Fisun Yavas (S) tilläggsyrkanden. 1. Informationen läggs till handlingarna. 2. Personalavdelningen återkommer till kommunstyrelsen i januari 2014 för en ekonomisk redovisning kring projektet förbättrad bemanning 3. Vid framtida informationspunkter kring projektet förbättrad bemanning får kommunstyrelsen skriftligt material. 8

9 270 Taxa för hushållsavfall Ärendenummer: Ks 1100/2013 Ett förslag till ny hushållsavfallstaxa har tagits fram. Förslaget bygger vidare på 2013 års avfallstaxa och är en utveckling av den med betoning på fortsatt miljösubventionering, förbättrad arbetsmiljö och utökad valmöjlighet för Örebro kommuns medborgare. Några stora förändringar är införandet av fosforfällor, som är en ny hushållsavfallsfraktion, i taxan. Ökad kostnad för det osorterade abonnemangsalternativet för fritidshus och avskaffandet av dragavstånd för småhus. sunderlag Protokollsutdrag från Programnämnd Samhällsbyggnad, den 8 oktober 2013, 117. Protokollsutdrag från Tekniska nämnden, den 23 augusti 2013, 83. Föreslagen Avfallstaxa 2014 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, den 25 juni 2013 Programnämnd Samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen: - Tekniska förvaltningens förslag den till Taxa för hushållsavfall för Örebro kommun 2014 antas att gälla från och med Tidigare taxa upphör att gälla från samma tidpunkt. - Enligt programnämnd Samhällsbyggnads förslag. 271 Taxa för vatten och avlopp Ärendenummer: Ks 1099/2013 VA-verksamheten i Örebro finansieras till 100 % av avgifter. Intäkterna består av brukningsavgifter och anläggningsavgifter. Brukningsavgiften är baserad på vattenförbrukning och består av en fast och en rörlig del. Anläggningsavgiften tas ut vid anslutning till VA-verksamhetsområdet/vasystemet. sunderlag Protokollsutdrag från Programnämnd Samhällsbyggnad, den 8 oktober 2013, 116 Protokollsutdrag från Tekniska nämnden, den 20 september 2013, 99. Tjänsteskrivelse, den 17 september 2013 Förslag till VA-taxa 9

10 Programnämnd Samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen: - Tekniska förvaltningens förslag den till Vatten- och avloppstaxa för Örebro kommun 2014 antas att gälla från och med Enligt programnämnd Samhällsbyggnads förslag. 272 Taxa för tobakslagens område Ärendenummer: Ks 1096/2013 Miljönämnden är tillsynsmyndighet inom tobakslagens område, enligt 19 b tobakslagen (1993:581) får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för tillsynen över den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Nuvarande taxa för tillsyn av tobakslagens område är från Efter revidering av Miljönämndens beräkningsmodell för timtaxa samt justering av aktuella kostnader blir ny timtaxa 940 kr/timme. Örebro kommuns taxa för Miljönämndens tillsyn inom tobakslagen behöver därför revideras enligt bilaga 1. sunderlag Protokollsutdrag från Programnämnd Samhällsbyggnad, den 8 oktober 2013, 113 Protokollsutdrag från Miljönämnden, den 16 september 2013, 115 Tjänsteskrivelse, den 4 september 2013 Taxa för anmälan och tillsyn inom tobakslagens område. Programnämnd Samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen: - Med stöd av 19 b tobakslagen anta Miljökontorets förslag den till ny taxa för kostnader för tillsynen inom tobakslagens område. Taxan gäller från och med

11 - Enligt programnämnd Samhällsbyggnads förslag. 273 Taxa för tillsyn inom alkohollagens område för öl Ärendenummer: Ks 1097/2013 Miljönämnden är tillsynsmyndighet inom alkohollagens område, enligt 8 kap 10 alkohollagen (2010:1622) får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för anmälan och tillsynen över den som bedriver handel eller servering av öl. Med öl menas en dryck som innehåller en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Nuvarande taxa för tillsyn av alkohollagens område är från Efter revidering av Miljönämndens beräkningsmodell för timtaxa samt justering av aktuella kostnader blir ny timtaxa 940 kr/timme. Örebro kommuns taxa för Miljönämndens tillsyn inom alkohollagen behöver därför revideras enligt bilaga 1. sunderlag Protokollsutdrag från Programnämnd Samhällsbyggnad, den 8 oktober 2013, 114 Protokollsutdrag från Miljönämnden, den 16 september 2013, 116 Tjänsteskrivelse, den 4 september 2013 Taxa för anmälan och tillsyn inom alkohollagens område för öl Programnämnd Samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen: - Med stöd av 8 kap 10 alkohollagen anta Miljökontorets förslag den till ny taxa för anmälan och tillsyn inom alkohollagens område. Taxan gäller från och med Enligt programnämnd Samhällsbyggnads förslag. 11

12 274 Taxa för kontroll inom lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Ärendenummer: Ks 1098/2013 Miljönämnden är kontrollmyndighet inom lagen för handel med receptfria läkemedel. Enligt 23 i lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för kontroll över den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet. Nuvarande taxa för kontroll av vissa receptfria läkemedel i detaljhandeln är från 2010 och baserad på grundtaxan för miljöbalken från Efter revidering av Miljönämndens beräkningsmodell för timtaxa samt justering av aktuella kostnader blir ny timtaxa 940 kr/timme. Örebro kommuns taxa för Miljönämndens kontroll av vissa receptfria läkemedel i detaljhandeln behöver därför revideras enligt bilaga 1. sunderlag Protokollsutdrag från Programnämnd Samhällsbyggnad, den 8 oktober 2013, 115 Protokollsutdrag från Miljönämnden, den 24 september Tjänsteskrivelse, Taxa för kontroll inom lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel Programnämnd Samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen: - Med stöd av 23 i lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) anta Miljökontorets förslag den till taxa för kontroll inom lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. Taxan gäller från och med Enligt programnämnd Samhällsbyggnads förslag. 12

13 275 Verksamhetsområde VA Ärendenummer: Ks 582/2013 Handläggare: Kent Strömberg Utifrån gällande VA-lagstiftning skall Örebro kommun återkommande se över och vid behov förändra/utöka verksamhetsområden för vatten och avlopp. Detta behövs bl. a. för nya och planerade exploateringsområden och för andra befintliga bebyggelseområden där det finns behov av kommunal VA-försörjning. Översyn av verksamhetsområden initieras av Tekniska nämnden i egenskap av huvudman för kommunens VA-försörjning och föregående översyn gjordes hösten Ett verksamhetsområde utgör ett geografiskt område inom vilket kommunen har eller kommer att ha ansvar att ordna kommunal VA-försörjning för berörda fastigheter och där lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) gäller. I Örebro kommun finns ett 30-tal olika geografiska verksamhetsområden för vatten och avlopp i första hand knutna till tätorterna. Verksamhetsområdena är uppdelade på vatten och avlopp och begreppet avlopp omfattar både spillvatten och dagvatten. De tre vattentjänster som kommunen tillhandahåller är således dricksvatten, spillvatten och dagvatten med tillhörande separata verksamhetsområden. Gällande verksamhetsområden finns redovisade på kommunens intranätkarta, karta på hemsida och i gällande översiktsplan. Inom verksamhetsområde gäller Örebro kommuns VA-taxa och Allmänna bestämmelser (ABVA). om VA-taxa, ABVA och verksamhetsområde skall enligt LAV tas av kommunfullmäktige. sunderlag Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen, den 24 oktober 2013 Förteckning över fastigheter som berörs av beslut 2013 om förändrade verksamhetsområden VA, Verksamhetsområde VA Örebro kommun. Verksamhetsområde VA Örebro tätort och omgivning. Verksamhetsområde dagvatten Örebro tätort och omgivning. Verksamhetsområde spillvatten Örebro tätort och omgivning. Verksamhetsområde vatten Örebro tätort och omgivning. Kartor över verksamhetsområden inom vissa större områden utanför Örebro tätort. Tekniska förvaltningens förslag till kommunstyrelsen. 1. Befintliga samt nya och förändrade verksamhetsområden för vatten och avlopp i enlighet med bifogade kartor ska utgöra kommunalt verksamhetsområde. 13

14 2. I och med det nya beslutet upphävs samtliga tidigare meddelade beslut för berörda verksamhetsområden. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för beslut. - Enligt Tekniska förvaltningens förslag. 276 Reservationsavtal med NCC avseende Isopen 1 Ärendenummer: Ks 1143/2013 Förslag att ingå reservationsavtal med NCC Construction AB angående en framtida markförsäljning av fastigheten Isopen till ett pris av kr. Priset baseras på det Förstudieförslag som leder till att fastigheten bebyggs med en byggnadsvolym är ca hälften av den teoretiska byggrätt som detaljplanen för närvarande medger. Priset per BTA byggrätt är dock det som är bestämt enligt kommunens nu gällande pristaxa för flerbostadshus, 1141 kr/bta, upplåtelseform hyresrätt. En detaljplaneändring pågår i syfte att begränsa byggrätten till de antal BTA som Förstudien ger, 3520 BTA. om pris som utgör avsteg från kommunens modell för prissättning måste fattas av kommunfullmäktige. sunderlag Tjänsteskrivelse, den 4 november 2013 Bilaga Programnämnd Samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen: 1. uppdra åt programnämnd Samhällsbyggnads ordförande att teckna reservationsavtal med NCC Construction AB avseende fastigheten Isopen 1 till ett pris om kr. 2. uppdra åt programnämnd Samhällsbyggnads ordförande att underteckna överlåtelseavtal mellan Örebro kommun och NCC Construction AB avseende fastigheten Isopen 1 då villkoren i ingånget reservationsavtal är uppfyllda. Ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige. - Enligt programnämnd Samhällsbyggnads förslag. 14

15 277 Informationssäkerhetspolicy Ärendenummer: Ks 1064/2013 Handläggare: Mats Brantsberg Förslaget till Informationssäkerhetspolicy är tänkt att ersätta den nuvarande policyn från Initiativ till revideringen har tagits av Kommunledningskontorets säkerhetsavdelning. innebär att kommunstyrelsen beslutar om Informationssäkerhetspolicyn och delegerar uppdraget att fatta beslut om Informationssäkerhetsriktlinjer till Kommundirektören på samma sätt som tidigare. Den tidigare Policyn för Internet, Intranät, e-post, fax och telefoni - policy för användning, som antogs av kommunstyrelsen 2001 är i förslaget inarbetat i de nya förslagen till policy och riktlinjer. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 29 oktober 2013 Förslag till Informationssäkerhetspolicy Förslag till informationssäkerhetsriktlinjer 1. anta förslag till Informationssäkerhetspolicy 2. tidigare Informationssäkerhetspolicy från 2003 upphävs 3. Policy för Internet, Intranät, e-post, fax och telefoni - policy för användning upphävs 278 Remiss av förslag till handlingsplan för kompetensförsörjning Ärendenummer: Ks 859/2013 Handläggare: Mats Brantsberg Regionförbundet i Örebro län har översänt remiss av förslag till handlingsplan för kompetensförsörjning för synpunkter. Handlingsplanen är ett led i att förverkliga målen för området kunskap och kompetens i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Handlingsplanen innehåller förslag på åtgärder som är framtagna i en bred process tillsammans med olika aktörer. 15

16 sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 30 september 2013 Yttrande från Örebro kommun, den 29 oktober 2013 Remiss av förslag till regional handlingsplan för kompetensförsörjning - Kommunstyrelsen lämnar yttrande enligt kommunledningskontorets förslag. 279 Remiss - kommunal medfinansiering av forskningsinfrastruktur inom Eric-konsortier Ärendenummer: Ks 861/2013 Handläggare: Anders Trumberg Finansdepartementet har inbjudit Örebro kommun att lämna synpunkter på förslag till kommunal medfinansiering av forskningsinfrastruktur inom Erickonsortier (Ds 2013:54). Kommuner och landsting har befogenhet att lämna bidrag till sådan utbildning och forskning som bedrivs av universitet, högskola och av enskilda utbildningssamordnare med tillstånd att utfärda vissa examina (kommunallagen 2 kap. 2 lagen om vissa kommunala befogenheter). Däremot omfattas inte andra organisationsformer av denna bestämmelse. Det finns alltså ingen befogenhet för kommuner och landsting att lämna bidrag till utbildning och forskning som bedrivs av andra aktörer än de som är uppräknade i lagen om vissa kommunala befogenheter. Problemet är att stöd till utbildning och forskning, där forskningsinfrastruktur ingår som en del, i hög utsträckning är beroende av bidrag från fler aktörer än staten. Det kan också finnas ett lokalt perspektiv som kan göra att kommuner och landsting har ett intresse av att lämna sådana bidrag. Finansdepartementet föreslår därför ändringar i kommunallagen som tillåter bidrag till inrättande och drift av Eric-konsortium. Eric-konsortier har som syfte att underlätta samverkan kring inrättande och drift av forskningsinfrastrukturer mellan EU-medlemsstater, andra länder och mellanstatliga organisationer. Huvuduppgiften är att inrätta och driva forskningsinfrastruktur på icke-ekonomiska grunder, dvs. utan huvudsakligt vinstintresse. Ett Eric-konsortium har status som en juridisk person och ska ha den mest vittgående rättskapaciteten som ges till juridiska personer enligt nationell lagstiftning (förvärva, äga och avyttra lös och fast egendom och immateriella rättigheter, ingå avtal samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter) Ett Eric-konsortium ska bestå av minst 3 medlemsanslutna 16

17 länder, enligt artikel 6 i EU-förordningen nr. 723/2009, beslutar Europeiska kommissionen av inrättande av ett Eric-konsortium. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 16 oktober 2013 Yttrande från Örebro kommun, den 29 oktober 2013 Kommunal medfinansiering av forskningsinfrastruktur inom Erickonsortier (Ds 2013:54). - Örebro kommun yttrar sig enligt kommunledningskontorets förslag. Yrkande Lena Baastad (S) yrkar att yttrandet kompletteras med följande stycke: "Örebro kommun anser att bidrag till inrättande och drift av forskningsinfrastruktur i första hand är ett statligt uppdrag." Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till yttrande. Proposition Ordförande finner att det finns två förslag till beslut det vill säga att Örebro kommun yttrar sig över remissen enligt kommunledningskontorets förslag respektive att Örebro kommun yttrar sig över remissen enligt kommunledningskontorets förslag med tillägg enligt Lena Baastads (S) yrkande. Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag med tillägg enligt Lena Baastads (S) yrkande. - Örebro kommun yttrar sig enligt kommunledningskontorets justerade förslag. Reservation Anders Åhrlin, Maria Haglund och Ronnie Palmén, samtliga (M), Staffan Werme och Karolina Wallström, båda (FP), reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande att Örebro kommun ska yttra sig enligt kommunledningskontorets ursprungliga förslag. 17

18 280 Remiss - Betänkandet Verkställighet av utländska domar och beslut - en ny Bryssel I-förordning m.m. (SOU 2013:63) Ärendenummer: Ks 922/2013 Handläggare: Pernilla Wikström Pehrson Örebro kommun har som remissinstans beretts möjligheten att yttra sig över Betänkandet Verkställighet av utländska domar och beslut - en ny Bryssel I- förordning m.m. (SOU 2013:63). Örebro kommun avstår från att svara på remissen. sunderlag Örebro kommuns yttrande, den 9 oktober Örebro kommun yttrar sig enligt kommunledningskontorets förslag. 281 Motion "Utveckla motorsporten i Örebro" Ärendenummer: Ks 133/2013 Daniel Spiik, Daniel Edström och Jonas Millard, samtliga (SD), har kommit in med en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 27 februari 2013, 72. Motionen innehåller förslag om att undersöka möjligheterna att låta motorsportsintresserad anordna tävlingar och träningar på en vägsträcka inom kommunen. Motionärerna förslår också att kommunen ska vara behjälplig att anordna tillstånd och annat administrativt som krävs för att genomföra en tävling eller tävling, om intresse och möjlighet finns att genomföra ovanstående förslag. Motionen har behandlats av Fritids- och turistnämnden den 17 september 2013, 80 samt av Tekniska nämnden den 20 september 2013,

19 sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 oktober 2013 Yttrande och protokollsutdrag från Tekniska nämnden, den 20 september 2013 Yttrande och protokollsutdrag från Fritids- och turistnämnden den 17 september 2013 Motion från Daniel Spiik, Daniel Edström och Jonas Millard, samtliga (SD), med rubriken Utveckla motorsporten i Örebro - Motionen avslås. 282 Motion avskaffa skolutvecklingsorganisationen Ärendenummer: Ks 381/2013 Karolina Wallström (FP) har inkommit med en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 20 mars 2013, 97. Motionen innehåller förslag att avveckla Skolutvecklingsorganisationen och flytta tillbaka resurserna som tagits från verksamheterna genom minskningar i reserursfördelningsmodellen och att i det fall beslutet inte bifalles istället tillskjuta de extra medel som behövs till Skolutvecklingsorganisationen och återföra resurserna som tagits från verksamheterna genom beskärningen i reserursfördelningsmodellen 2011, 2012, Motionen har behandlats av programnämnd Barn och Utbildning den 9 oktober, 140. sunderlag Protokollsutdrag och yttrande från Programnämnd Barn och utbildning, den 9 oktober 2013 Motion Avskaffa skolutvecklingsorganisationen 19

20 Programnämnd Barn och utbildnings förslag till kommunstyrelsen: - Motionen avslås. Yrkande Staffan Werme (FP) yrkar bifall till motionen. Maria Haglund (M) yrkar avslag på förslag 1 och bifall till förslag 2 i motionen: "Om inte beslutet bifalls istället tillskjuta de extra medel som behövs till Skolutvecklingsorganisationen och återföra resurserna som tagits från verksamheterna genom beskärningen i resursfördelningsmodellen 2011, 2012 och 2013." Proposition Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga avslag på motionen enligt programnämnd Barn och Utbildnings förslag, bifall till motionen samt bifall till det andra förslaget i motionen. Först ställer ordförande det första förslaget i motionen under proposition. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt programnämnd Barn och utbildnings förslag. Sedan ställer ordförande det andra förslaget i motionen under proposition. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt programnämnd Barn och utbildnings förslag. - Motionen avslås. Reservation Staffan Werme och Karolina Wallström, båda (FP), reserverar sig mot beslutet till förmån för Staffan Wermes (FP) yrkande att bifalla motionen. Maria Haglund, Anders Åhrlin och Ronnie Palmén, samtliga (M), reserverar sig mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande att bifalla andra förslaget i motionen: "Om inte beslutet bifalls istället tillskjuta de extra medel som behövs till Skolutvecklingsorganisationen och återföra resurserna som tagits från verksamheterna genom beskärningen i resursfördelningsmodellen 2011, 2012 och 2013." 20

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer