Tid 17 december 2008 kl Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro"

Transkript

1 Nr 10 Tid 17 december 2008 kl Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande, t.o.m. 207 Gunnar Andersson (M) Allan Armaghan (S) Murad Artin (V) Lena Baastad (S) Behcet Barsom (KD) Dennis Begic (S) Lena Beime (S) Arne Bergqvist (S) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson (KD) Carina Dahl (S) Peter Dahlgren (S) Charlotte Edberger Jangdin (C), fr.o.m. 201 Henrik Elamson (M) Lars Elamson (M) Mussie Ephrem (V) Linda Eriksson (S) Emina Gacic (S) Svante Gyrulf (M) Inger Högström-Westerling (M) Alaa Idris (S) Erik Johansson (FP) Erik Johansson (M) Margareta Johansson (S) Inger Carlsson (S) Jonas Karlsson (S), t.o.m. 200 Per-Ove Karlsson (S) Magnus Lagergren (KD) Torgny Larsson (S) Birgitta Lindahl (FP) Susanne Lindholm (KD) Ina Lindström (FP) Hannah Ljung (M) Ingegerd Oberg (S) Lotta Olsson (M) Ronnie Palmén (M) Fredrik Persson (MP) Kent Persson (M) Lennart Persson (M) 1

2 Rasmus Persson (C) Lars-Erik Soting (S), t.o.m. 200 Daniel Spiik (SD) Per-Åke Sörman (C) Gunhild Wallin (C) Richard Vappelin (M) Staffan Werme (FP) Marie Wirde (V) Fisun Yavas (S) Anna Ågerfalk (FP) Gunn Öjebrandt (KD) Tjänstgörande ersättare Sara Dicksen (M) Lars-Eric Gustafson (FP) Michael Horvath (MP) Lars Johansson (C), t.o.m. 200 Benny Larsson (S) Per Lilja (S) Anna-Karin Lind (S) Sofia Lindstrand (S) Berit Majer (S) Ann-Kristin Spåls (MP) Malin Tinjan (V) Karolina Wallström (FP) Elvy Wennerström (S) Närvarande ersättare Carl-Anders Alsätra (M) Daniel Granqvist (M) Anders Hagström (KD) Gun Carlestam Lewin (V) Justerare Malin Tinjan Lennart Bondeson Ersättare Margareta Johansson Fredrik Persson Sekreterare Stefan Olsson 2

3 197 Mötet öppnas samt val av protokollsjusterare m.m. På förslag av ordföranden uppdrogs åt Malin Tinjan (V) och Lennart Bondeson (KD) med Margareta Johansson (S) och Fredrik Persson (MP) som ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll och utsattes justeringen att äga rum på Kommunledningskontoret den 22 december 2008 kl Ordföranden upplyste att interpellationen om multiarena i Oxhagen, som inte redovisats i kungörelsen kommer att i mån av tid behandlas vid dagens sammanträde under punkt 23 a, och att denna interpellation och avgivet svar är utdelade vid sammanträdet. 198 Anmälan av frågor och interpellationer som väckts inom beslutade tidsfrister: Inom bestämd tidsfrist hade följande frågor väckts. 1. fråga angående kommunal jakt, Marie Wirde (V) - änr. Ks 888/ fråga angående det ekonomiska förhållandet mellan ÖBO och kommunen, Jonas Karlsson (S) - änr. Ks 931/ fråga angående Tullängsskolans matsal, Jonas Karlsson (S) - änr. Ks 933/ fråga angående skyltning vid övergångsställen i kommunen, Malin Tinjan (V) - änr. Ks 934/ fråga angående skolval 2009, Malin Tinjan (V) - änr. Ks 935/2008 Kommunfullmäktige medgav att frågorna fick ställas. 199 Vårdnadsbidrag i Örebro kommun Ärendenummer: 786/2008 Handling nr. 149/08 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 149/08. Riksdagen fattade beslut den 21 maj 2008 om att införa en ny lag om kommunalt vårdnadsbidrag. Lagen ger kommunerna möjligheter att inom vissa givna ramar införa kommunalt vårdnadsbidrag för barn mellan ett och tre år. Lagen trädde i kraft den 1 juli

4 I Övergripande strategier och budget för år 2009 har kommunfullmäktige beslutat att ett lokalt vårdnadsbidrag införs i Örebro från den 1 januari 2009 för att ge föräldrarna möjlighet att vara hemma en längre tid med barnen. Tre alternativ har tagits fram och värderats liksom möjligheten att införa vårdnadsbidrag på deltid. Alternativen är vårdnadsbidrag för barn i åldersgruppen månader, månader och månader. Kostnaden bedöms uppgå till 24,4 miljoner kronor (mnkr), 11,5 mnkr respektive 7,6 mnkr. Om även vårdnadsbidrag på deltid införs beräknas den totala kostnaden till 42,5 mnkr, 28,7 mnkr respektive 23,1 mnkr. Då osäkerheten är stor över konsekvenser av införande av vårdnadsbidrag och rådande konjunkturläge föreslås som ett första steg att vårdnadsbidrag införs på heltid för åldersgruppen månader. Ersättningsnivån uppgår till kronor per barn och månad. Utvecklingen kommer att följas noga och återrapportering kommer att ske till kommunstyrelsen i december Kommunalt vårdnadsbidrag införs i ett första steg på heltid för barn i åldersgruppen månader från och med den 1 januari Vårdnadsbidrag lämnas med kronor per barn och månad. 3. Beräknat budgetutrymme för en fullt genomförd reform är 11,5 miljoner kronor. Beräkningen inför 2009 innebär att 10 miljoner kronor från KS oförutsett avsätts för kommunalt vårdnadsbidrag i 2009 års budget. 4. Beslut om utvidgning av åldersspannet för rätten till vårdnadsbidrag liksom vårdnadsbidrag på deltid prövas i kommande budgetar 5. Jämställdhetsdelegationen får i samverkan med kommunledningskontoret i uppdrag att följa reformen utifrån ett barn-, genus-, och mångfaldsperspektiv. 6. Programnämnd Barn och utbildning får i uppdrag att följa upp övriga delar av reformen, exempelvis valfrihet och påverkan på övrig kommunal organisation. 7. Programnämnd Barn och utbildning får i uppdrag att utforma detaljriktlinjer inkl informationsmaterial till föräldrar samt besluta om ansvarig nämnd för hanteringen av vårdnadsbidrag. 4

5 8. Återrapportering kommer att ske till kommunstyrelsen december Mot beslutet i kommunstyrelsen reserverade sig Carina Dahl (S), Alaa Idris (S), Jonas Karlsson (S), Lars-Erik Soting (S), Jan Zetterqvist (S), Murad Artin (V) och Dennis Begic (S) till förmån för yrkande om att kommunstyrelsen skulle avslå förslaget och istället avsätta 10 miljoner kronor från kommunstyrelsens anslag för oförutsett i budget 2009 till Programnämnd Barn och utbildning för en utbyggnad av förskolan för att klara av volymökningar och för att minska gruppstorleken för de yngsta barnen. Skriftlig reservation bifogas handlingarna. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Lennart Bondeson (KD), Per-Åke Sörman (C), Lotta Olsson (M), Gabriella Blomgren (MP), Ronnie Palmén (M), Gunn Öjebrandt (KD), Anna Ågerfalk (FP), Behcet Barsom (KD), Daniel Spiik (SD) och Susanne Lindholm (KD) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Lena Baastad (S), Elvy Wennerström (S), Mussie Ephrem (V), Lena Beime (S), Peter Dahlgren (S), Malin Tinjan (V), Ingegerd Oberg (S), Carina Dahl (S), Fisun Yavas (S), Inger Carlsson (S) och Murad Artin (V) yttrade sig och yrkade enligt reservationen i kommunstyrelsen. Sedan diskussionen förklarats avslutad, ställde ordföranden proposition på de båda yrkandena och fann härvid övervägande ja vara avgivet för bifall till kommunstyrelsens förslag. Votering begärdes. Ordföranden ställde följande av kommunfullmäktige godkänd voteringsproposition: den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja; den som vill bifalla bifalla reservationen i kommunstyrelsen röstar nej. Ja-röster avlämnades av Gunnar Andersson (M), Behcet Barsom (KD), Britta Bjelle (FP), Gabriella Blomgren (MP), Lennart Bondeson (KD), Sara Dicksen (M), Henrik Elamson (M), Lars Elamson (M), Lars-Eric Gustafson (FP), Svante Gyrulf (M), Michael Horvath (MP), Inger Högström-Westerling (M), Erik Johansson (FP), Erik Johansson (M), Lars Johansson (C), Magnus Lagergren (KD), Birgitta Lindahl (FP), Susanne Lindholm (KD), Ina Lindström (FP), Hannah Ljung (M), Lars O Molin (KD), Lotta Olsson (M), Ronnie Palmén (M), Fredrik Persson (MP), Kent Persson (M), Lennart Persson (M), Rasmus Persson (C), Daniel Spiik (SD), Ann-Kristin Spåls (MP), Per-Åke Sörman (C), Gunhild Wallin (C), Karolina Wallström (FP), Richard Vappelin (M), Staffan Werme (FP), Anna Ågerfalk (FP) och Gunn Öjebrandt (KD). 5

6 Nej-röster avlämnades av Allan Armaghan (S), Murad Artin (V), Lena Baastad (S), Dennis Begic (S), Lena Beime (S), Arne Bergqvist (S), Carina Dahl (S), Peter Dahlgren (S), Mussie Ephrem (V), Linda Eriksson (S), Emina Gacic (S), Alaa Idris (S), Margareta Johansson (S), Inger Carlsson (S), Jonas Karlsson (S), Per-Ove Karlsson (S), Benny Larsson (S), Torgny Larsson (S), Irén Lejegren (S), Per Lilja (S), Anna-Karin Lind (S), Sofia Lindstrand (S), Berit Majer (S), Ingegerd Oberg (S), Lars- Erik Soting (S), Malin Tinjan (V), Elvy Wennerström (S), Marie Wirde (V) och Fisun Yavas (S). Omröstningen utföll så att 36 ja-röster och 29 nej-röster avgavs. Kommunfullmäktige hade härvid bifallit kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslöt sålunda enligt kommunstyrelsens förslag. Reservation Mot beslutet reserverade sig samtliga ledamöter i arbetarepartiet socialdemokraterna och vänsterpartiet till förmån för Lena Baastads (S) och Mussie Ephrem (V) m.fl. yrkande. 200 Örebroporten Fastigheter AB:s förvärv av samtliga aktier i LB Kiel Kongress AB Ärendenummer: Ks 770/2008 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan som under punkt 5 upptar rubricerade ärende. Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj 2005 att överföra ansvaret för förvaltning, utveckling och finansiering av de tre Conventumbyggnaderna (Kongresshallen, Stadsbiblioteket och Medborgarhuset) till Örebroporten Fastigheter AB från och med den 1 juni Detta beslut innebar att Örebroporten Fastigheter AB övertog ansvaret för det sale & leaseback-avtal som kommunen hade tecknat med HSH N Nordic Finance AB om Conventumbyggnaderna. Örebroporten beviljades kommunal borgen för detta finansieringsavtal med kapitalbelopp på 267,5 mnkr. Örebroporten Fastigheter AB har under år 2008 fört diskussioner med Nordic Finance om möjligheter och villkor för en förtida inlösen av sale & leaseback-avtalet om Conventumbyggnaderna. Formellt ägs 6

7 Conventumbyggnaderna av LB Kiel Kongress AB, som är ett helägt dotterbolag till Nordic Finance. Nuvarande avtal med Nordic Finance har en kapitalnivå på 261 mnkr och en avtalstid till den 31 mars Örebroporten har en skyldighet att återköpa Conventumbyggnaderna vid avtalstidens slut för ett restvärde på 138 mnkr. Hyran (leasingavgiften) baseras på en rörlig ränta utifrån Stibor 90 med ett tillägg på 1,09 procentenheter. Örebroporten och Nordic Finance har träffat en överenskommelse som innebär att nuvarande avtal om Conventumbyggnaderna upphör den 8 januari Detta sker genom att Örebroporten förvärvar samtliga aktier i LB Kiel Eyravallen AB för ett bokfört värde på 0,1 mnkr, att Örebroporten betalar en kostnad (ränteskillnadsersättning) på 28,0 mnkr för inlösen av avtalet samt att Örebroporten gör en nyupplåning på 261,1 mnkr som ersätter Kongressbolagets nuvarande lån. De totala kostnaderna för förvärvet uppgår därmed till 289,2 mnkr. Styrelsen för Örebroporten Fastigheter AB beslutade att för sin del godkänna överenskommelsen vid sitt sammanträde den 4 november 2008 under förutsättning av godkännande från kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret konstaterar att Örebroportens planerade förvärv av samtliga aktier i LB Kiel Kongress AB är förenligt med de ändamål för bolaget som anges i kommunfullmäktiges ägardirektiv och med den inriktning för bolagets uppdrag för Conventumbyggnaderna som redovisas i underlaget till kommunfullmäktiges beslut den 18 maj Örebroporten kommer som tydlig ägare av Conventumbyggnaderna att få ökad handlingsfrihet för en fortsatt utveckling av de tre byggnaderna genom egna beslut om investeringar, försäljningar och finansiering. Den överenskomna ersättningen på 28 mnkr för inlösen av avtalet med Nordic Finance bedömer kommunledningskontoret som relativt förmånligt. Räntekostnaderna för Örebroporten beräknas vid nuvarande räntenivåer minska med 0,8 mnkr per år under perioden eller med totalt 8,3 mnkr under perioden Den positiva ränteeffekten för Örebroporten blir sannolikt större under de närmaste åren i takt med sjunkande räntenivå på kapitalmarknaden. Örebroporten bör få kommunal borgen på 290 mnkr för den nyupplåning som krävs i samband med förvärvet av Conventumbyggnaderna. Samtidigt upphör nuvarande borgen på 262 mnkr för avtalet med Nordic Finance när Örebroporten blir ägare av de tre byggnaderna den 8 januari Kommunens borgensåtaganden för Örebroporten utökas alltså med 28 mnkr på grund av detta förvärv. 7

8 1. Örebro kommun har inget att erinra mot att Örebroporten Fastigheter AB förvärvar samtliga aktier i LB Kiel Kongress AB. 2. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Örebroporten Fastigheter AB för högst 290 miljoner kronor för förvärv och refinansiering av dotterbolaget LB Kiel Kongress AB. Detta borgensåtagande omfattar även löpande ränta och andra kostnader som är hänförliga till upplåningen. 3. Örebroporten Fastigheter AB skall årligen till Örebro kommun erlägga borgensavgift till kommunen för utnyttjad del av denna borgen enligt de regler som fastställdes av kommunfullmäktige den 12 september den 18 maj 2005 om borgen för Örebroportens fullgörande av samtliga skyldigheter och förpliktelser för avtalet med HSH N Nordic Finance AB om Conventumbyggnaderna upphör den 8 januari Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Staffan Werme (FP), Jonas Karlsson (S) och Erik Johansson (M) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 201 Försäljning av Storstenshöjden (del av Örebro Garphyttan 2:7) Ärendenummer: Ks 846/2008 Handling nr. 150/08 Ärendet Från kommunstyrelsen, som behandlat ärendet vid sammanträde den 16 december 2008, har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 150/08. Länsrätten i Örebro län har genom dom den 18 november 2008 upphävt meddelat beslut av programnämnd Samhällsbyggnad att försälja Storstenshöjden. Enligt länsrätten ska detta beslut rätteligen meddelas av kommunfullmäktige. 8

9 Med anledning härav har Kommunledningskontoret aktualiserat ärendet i kommunstyrelsen för fortsatt och slutlig behandling i kommunfullmäktige. Handlingar som visar ärendets beredning i Fritids- och turistnämnden, Fastighetsnämnden och programnämnd Samhällsbyggnad föreligger i ärendet. Kommunledningskontorets beslutsförslag överensstämmer till alla delar med beslutspunkten 1 i programnämndens överklagade beslut. Del av Örebro Garphyttan 2:7, benämnd Storstenshöjden, överlåts och försäljs till Storstenshöjden AB i huvudsaklig överensstämmelse med upprättat köpekontrakt. Mot beslutet i kommunstyrelsen reserverade sig Lena Baastad, Carina Dahl, Alaa Idris, Jonas Karlsson, Jan Zetterqvist och Dennis Begic, samtliga (S) samt Murad Artin (V) till förmån för yrkande om avslag på förslaget. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Fredrik Persson (MP), Lars Johansson (C) och Hannah Ljung (M) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Jonas Karlsson (S), Marie Wirde (V), Alaa Idris (S), Per Lilja (S), Mussie Ephrem (V) och Daniel Spiik (SD) yttrade sig och yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag. Under behandlingen av ärendet om Storstenshöjden ajournerades sammanträdet för lunch kl och återupptogs kl , varefter ärendet slutbehandlades först efter att vissa frågor och interpellationer i kungörelsen blivit besvarade enligt den dagordning som gäller för sammanträdet. Sedan diskussionen förklarats avslutad, ställde ordföranden proposition på de båda yrkandena och fann härvid övervägande ja vara avgivet för bifall till kommunstyrelsens förslag. Votering begärdes. Ordföranden ställde följande av fullmäktige godkänd voteringsproposition: den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja; den som vill bifalla avslagsyrkandet röstar nej. Ja-röster avlämnades av Gunnar Andersson (M), Behcet Barsom (KD), Britta Bjelle (FP), Gabriella Blomgren (MP), Lennart Bondeson (KD), Sara Dicksen (M), Charlotte Edberger Jangdin (C), Henrik Elamson (M), 9

10 Lars Elamson (M), Lars-Eric Gustafson (FP), Svante Gyrulf (M), Michael Horvath (MP), Inger Högström-Westerling (M), Erik Johansson (FP), Erik Johansson (M), Magnus Lagergren (KD), Birgitta Lindahl (FP), Susanne Lindholm (KD), Ina Lindström (FP), Hannah Ljung (M), Lars O Molin (KD), Lotta Olsson (M), Ronnie Palmén (M), Fredrik Persson (MP), Kent Persson (M), Lennart Persson (M), Rasmus Persson (C), Ann-Kristin Spåls (MP), Per-Åke Sörman (C), Gunhild Wallin (C), Karolina Wallström (FP), Richard Vappelin (M), Staffan Werme (FP) och Gunn Öjebrandt (KD). Nej-röster avlämnades av Allan Armaghan (S), Murad Artin (V), Lena Baastad (S), Dennis Begic (S), Lena Beime (S), Arne Bergqvist (S), Carina Dahl (S), Peter Dahlgren (S), Mussie Ephrem (V), Linda Eriksson (S), Emina Gacic (S), Alaa Idris (S), Margareta Johansson (S), Inger Carlsson (S), Per-Ove Karlsson (S), Benny Larsson (S), Torgny Larsson (S), Per Lilja (S), Anna-Karin Lind (S), Sofia Lindstrand (S), Berit Majer (S), Ingegerd Oberg (S), Daniel Spiik (SD), Malin Tinjan (V), Elvy Wennerström (S), Marie Wirde (V) och Fisun Yavas (S). Omröstningen utföll så att 34 ja-röster och 27 nej-röster avgavs (fyra ledamöter var frånvarande). Kommunfullmäktige hade härvid bifallit kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. Reservation Mot beslutet reserverade sig samtliga ledamöter i arbetarepartiet socialdemokraterna och vänsterpartiet samt Daniel Spiik (SD) till förmån för avslagsyrkandet. 202 Fråga om upprustning av lekparken i Lillegårdsparken i Almby, Marie Wirde (V) Ärendenummer Ks 820/2008 Handling nr. 157/08 Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november Marie Wirde (V) ställde sin fråga. Fredrik Persson (MP) och Marie Wirde (V) yttrade sig. Fullmäktige beslöt frångå ärendet. 10

11 203 Fråga angående kommunal jakt, Marie Wirde (V) Ärendenummer Ks 888/2008 Handling nr. 158/08 Marie Wirde (V) ställde sin fråga. Fredrik Persson (MP) och Marie Wirde (V) yttrade sig. Fullmäktige beslöt frångå ärendet. 204 Fråga angående skyltning vid övergångsställen i Örebro, Malin Tinjan (V) Ärendenummer Ks 934/2008 Handling nr. 159/08 Malin Tinjan (V) ställde sin fråga. Fredrik Persson (MP) och Malin Tinjan (V) yttrade sig. Fullmäktige beslöt frångå ärendet. 205 Fråga angående skolval 2009, Malin Tinjan (V) Ärendenummer Ks 935/2008 Handling nr. 160/08 Malin Tinjan (V) ställde sin fråga. Lennart Bondeson (KD) och Malin Tinjan (V) yttrade sig. Fullmäktige beslöt frångå ärendet. 206 Interpellation om FRAM-projektet, Murad Artin (V) Ärendenummer: Ks 545/2008 Handling nr. 94/08 Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november Murad Artin (V) ställde sin fråga i interpellationen. Kommunstyrelsens ordförande Staffan Werme (FP) yttrade sig och hänvisade till avgivet svar. Murad Artin (V), Lena Baastad (S), Gunhild Wallin (C), Lennart Bondeson (KD) och Staffan Werme (FP) yttrade sig. 11

12 Fullmäktige beslöt frångå ärendet. 207 Interpellation om vad som händer med skolorna i Östernärke, Ingegerd Oberg (S) Ärendenummer: Ks 544/2008 Handling nr. 95/08 Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november Ingegerd Oberg (S) ställde sin fråga i interpellationen. Ordföranden i Östernärke områdesnämnd Magnus Lagergren (KD) yttrade sig och hänvisade till avgivet svar. Ingegerd Oberg (S), Magnus Lagergren (KD), Per-Åke Sörman (C), Lotta Olsson (M), Lena Baastad (S) och Mussie Ephrem (V) yttrade sig. Fullmäktige beslöt frångå ärendet. 208 Interpellation om kommunens engagemang i danskompaniet Raande Vo, Marie Wirde (V) Ärendenummer: Ks 550/2008 Handling nr. 96/08 Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november Marie Wirde (V) ställde sin fråga i interpellationen. Kommunalrådet Fredrik Persson (MP) yttrade sig och hänvisade till avgivet svar samt till kommunstyrelsens beslut i ärende Raande Vo den 16 december Marie Wirde (V), Fredrik Persson (MP), Lena Beime (S), Lennart Bondeson (KD), Staffan Werme (FP), Behcet Barsom (KD) och Ina Lindström (FP) yttrade sig. Det antecknades, att under ärendets behandling ajournerades sammanträdet för kaffepaus kl , varefter överläggningarna härefter fortsatte i ärendet kl Fullmäktige beslöt frångå ärendet. 12

13 209 Vissa ändringar i reglementena för kommunstyrelsen och programnämnd Samhällsbyggnad vad avser överlåtelse och förvärv av fastighet Ärendenummer: Ks 840/2008 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan som under punkt 7 upptar rubricerade ärende. Kommunstyrelsen och programnämnd Samhällsbyggnad har delegation från kommunfullmäktige att överlåta och förvärva fastighet för en köpeskilling mellan tio och tjugofem miljoner kronor respektive för tio miljoner kronor eller därunder. Dessa delegationer återfinns i reglementena för programnämnden och kommunstyrelsen. Länsrättens dom angående kommunens försäljning av Storstenshöjden har gett anledning att göra en översyn av reglementsbestämmelserna för fastighetsöverlåtelse och fastighetsförvärv. De båda bestämmelserna föreslås bli tillförda en passus om att bemyndigandet inte avser ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt på sätt närmare anges i de båda beslutssatserna nedan. 1. Programnämndens reglemente kompletteras i 1 fjärde stycket med en ny sista mening vari anges att programnämndens överlåtelse och förvärv av fastighet inte avser ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 2. Kommunstyrelsens reglemente ändras i sin 8 tredje punktsats enligt följande: överlåta och förvärva fastighet för en köpeskilling mellan tio (10) och tjugofem (25) miljoner kronor, dock inte vad avser ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 13

14 210 Utnyttjande av den kommunala förköpsrätten på fastigheten Ånsta 20:17 Ärendenummer: Ks 866/2008 Handling nr. 151/08 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 151/08. Fastigheten Ånsta 20:17, gamla sanatoriet, är beläget öster om motorvägen i Adolfsberg. Sanatoriet innehåller idag en förskola som kommunen hyr. Fastigheten belägen direkt norrut om den aktuella fastigheten ägs av kommunen. Fastigheten som har en areal om ca 8,5 ha överlåts av AB Laguna till Ånsta Park AB för en köpeskilling om 5 mnkr. I nuvarande översiktsplan är hela fastigheten planlagd som natur- och rekreationsområde. Det finns för närvarande ingen detaljplan för området. Motivet till ett förköp är att säkerställa fastighetens användning som rekreationsområde för allmänheten. Kommunen vill bevara de höga naturvärden som finns på fastigheten i form av uppvuxen grov furuskog. Om en överenskommelse kan nås med Ivarsson & Ullberg Förvaltning AB, som överlåtit fastigheten på sitt helägda dotterbolag Ånsta Park AB, behöver kommunen inte utnyttja förköpsrätten. Målet med överenskommelsen är att köpa större delen av marken utan att detta ska påverka möjligheten till viss utbyggnad av förskolan. Beslut om att utöva förköpsrätten måste tas innan 3 januari Programnämnd Samhällsbyggnad behandlade ärendet den 2 december Örebro Kommun utövar sin förköpsrätt av fastigheten Örebro Ånsta 20:17 enligt förköpslagens regler och till en uppgiven köpeskilling om 5 mnkr. 2. Örebro kommun ansöker om regeringens tillstånd till förköpet för det fall köpare eller säljare motsätter sig att kommunen utövar förköp i ärendet. 14

15 3. Köpeskillingen täcks genom kommunens eget rörelsekapital. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Fredrik Persson (MP) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Mussie Ephrem (V) yttrade sig utan yrkande. Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 211 Avtal mellan Örebro Kommun och Vägverket om finansiering av Södra Tvärleden Ärendenummer: Ks 769/2008 Handling nr. 152/08 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 152/08. Södra Tvärleden planeras gå mellan Almbro och Marieberg. Den ingår som ett objekt i länsplan för regional transportinfrastruktur för Örebro län Avsikten är att vägen skall avlasta centrala Örebro från nuvarande genomfartstrafik på Rudbecksgatan. Södra Tvärleden skall utformas som en mötesfri landsväg. Vägverket Region Mälardalen har fastställt arbetsplan för byggnationen av Södra Tvärleden. Byggstart planeras under början av år Den totala byggkostnaden beräknas till ca 90 mnkr. Kommunfullmäktige godkände den 27 juni 2003 ett avtal mellan kommunen och Vägverket om finansiering av Södra Tvärleden. Avtalet innebar bland annat att kommunen skulle ge Vägverket ett räntefritt lån på 20 mnkr för första årets byggkostnad. Avtalet gällde under förutsättning att byggstart skulle ske senast år Vägverket Region Mälardalen har nu meddelat att byggnationen av Södra Tvärleden kan starta under år 2009 under förutsättning att Örebro kommun kan ge ett räntefritt lån på 19,5 mnkr. Vägverket har i sin budget för 2009 reserverat mnkr för detta objekt. Vägverket har upprättat ett förslag till avtal med kommunen om denna finansiering av Södra Tvärleden. 15

16 Avtalsförslaget har behandlats den 1 oktober 2008 vid ordförandeberedning för programnämnd Samhällsbyggnad. Kommunledningskontoret konstaterar att ett räntefritt lån på 19,5 mnkr innebär en årlig kostnad för kommunen på 1,1 mnkr med nuvarande räntenivå. Det är därför angeläget att lånets löptid begränsas. Avtalsförslaget bör kompletteras med tydliga villkor och tidpunkter för utbetalning och återbetalning av kommunens lån. 1. Örebro kommun beviljar Vägverket Region Mälardalen ett räntefritt lån på 19,5 miljoner kronor för finansiering av Södra Tvärleden. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna ett avtal om denna finansiering med Vägverket Region Mälardalen som anger villkor och tidpunkter för utbetalning och återbetalning av kommunens lån. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Staffan Werme (FP) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 212 Nytt samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd för samverkan angående företagshälsovård och tolkförmedling Ärendenummer: Ks 710/2008 Handling nr. 153/08 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 153/08. Örebro läns landsting och Örebro kommun har kommit överens om att från och med den 1 januari 2005 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma nämnden för samverkan angående företagshälsovård. Beslut om den gemensamma nämnden fattades i de båda fullmäktigeförsamlingarna i juni Härefter har genom beslut i landstingsfullmäktige och Örebro kommun i juni 2007 även kommunens tolkförmedling tillförts den gemensamma nämnden, varvid ett nytt samverkansavtal träffats mellan ovan nämnda parter. Nämnden har i samband 16

17 härmed erhållit den nya benämningen gemensam nämnd för samverkan angående företagshälsovård samt tolkförmedling. Den gemensamma nämnden för samverkan angående företagshälsovård och tolkförmedling har den 24 oktober 2008 tillstyrkt förslaget om att Kumla kommun från och med den 1 januari 2009 erbjuds att ingå i den gemensamma nämnden enligt önskemål från kommunen. För detta redovisas förslag till nytt samverkansavtal samt nytt reglemente. Landstinget är som tidigare värdorganisation och den gemensamma nämnden ingår i landstingets organisation. Kostnadsfördelningen av företagshälsovården följer också tidigare samverkansavtal mellan landstinget och Örebro kommun. Vad gäller sammansättningen i den gemensamma nämnden föreslås med ändring av tidigare avtal och reglemente att nämnden skall bestå av åtta ledamöter och åtta ersättare. Härvid ska Örebro kommun liksom tidigare utse två ledamöter och två ersättare och Kumla kommun likaledes två ledamöter och två ersättare. Landstinget ska som värdorganisation inneha posten som ordförande medan Örebro kommun ska inneha posten som vice ordförande, vilket överensstämmer med tidigare avtal och reglemente. Örebro kommun förutsätter att majoritet respektive opposition i respektive kommun erhåller varsin ledamot och ersättare. 1. Samverkansavtal mellan landstinget, Örebro kommun och Kumla kommun för samverkan angående företagshälsovård och tolkförmedling godkänns med giltighet fr.o.m Reglemente för nämndens verksamhet antas från samma tidpunkt. 3. Tidigare samverkansavtal och reglemente mellan landstinget och Örebro kommun upphör när det nya samverkansavtalet träder i kraft. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Staffan Werme (FP) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 17

18 213 Ansvarig nämnd för kommunal kontroll enligt ny lag om nikotinläkemedel samt taxa för avgifter vid sådan kontroll Ärendenummer: Ks 767/2008 Handling nr. 154/08 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 154/08. Programnämnd Samhällsbyggnad har den 4 november behandlat Miljönämndens förslag om ansvarig nämnd för kommunal kontroll enligt ny lag om nikotinläkemedel samt taxa för avgifter vid sådan kontroll. En ny lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel trädde i kraft den 1 mars Genom lagen blir det tillåtet även för andra näringsidkare än Apoteket att sälja nikotinläkemedel. Härmed avses godkända receptfria läkemedel vars enda aktiva substans är nikotin. För att en näringsidkare ska få bedriva detaljhandel med nikotinläkemedel krävs att anmälan gjorts till den kommun där handeln ska bedrivas. Kommunerna har vidare vissa i lagen särskilt angivna kontrolluppgifter. 1. Miljönämnden ska utföra kommunens uppgifter enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel. 2. Reglementet för Miljönämnden tillförs en ny 7:e punktsats av följande lydelse: svara för anmälningar samt tillsyn och kontroll enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel. 3. Framlagt förslag till taxa för kontrollavgifter antas att gälla från och med den 1 januari Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Erik Johansson (FP) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 18

19 214 Avgifter för kopia av karta och ritning Ärendenummer: Ks 766/2008 Handling nr. 155/08 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 155/08. Programnämnd Samhällsbyggnad har den 4 november 2008 behandlat Byggnadsnämndens förslag, daterat den 25 augusti 2008, till avgifter för kopia av karta och ritning. Av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF) framgår att den som önskar ta del av allmän handling har rätt att mot fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut. I kommunerna ska en sådan avgiftsreglering anges i en taxa fastställd av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade den 16 januari 1985 om taxa för avskrifter/kopior av kommunala handlingar. Denna taxa omfattar dock inte här aktuella handlingar för vilka gällt en särskild taxa från Nya krav och ny teknik motiverar en översyn av de taxebestämmelser som är aktuella för kartor och ritningar hos kommunens förvaltningar. Byggnadsnämndens förslag den 25 augusti 2008 till taxa för kopia av karta och ritning antas. Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter deltog inte i beslutet hos kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Fredrik Persson (MP) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Marie Wirde (V) yttrade sig. Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 19

20 215 Ändring i skolplanen för Örebro kommun Ärendenummer: Ks 329/2008 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan som under punkt 13 upptar rubricerade ärende. Kommunfullmäktige fastställde den 30 september 2008 skolplan för Örebro kommun Kommunalrådskansliet föreslår nu nedanstående ändring på sidan 17 i skolplanen. Nuvarande ordalydelse Mål Individuella utvecklingsplaner ska finnas i för- och grundskolan. Genom dessa och utvecklingssamtal ska föräldrarna vara väl insatta i barnets/elevens utveckling. ändras till Individuella utvecklingsplaner ska finnas i grundskolan. Genom dessa och utvecklingssamtal ska föräldrarna vara väl insatta i elevens utveckling. Skolplanen för Örebro kommun ändras enligt kommunalrådskansliets förslag. Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter deltog inte i beslutet hos kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Lennart Bondeson (KD) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Lena Baastad (S) yttrade sig med upplysningen att ledamöterna i arbetarepartiet socialdemokraterna och vänsterpartiet inte deltar i beslutet. Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 20

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer