Tid 17 december 2008 kl Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro"

Transkript

1 Nr 10 Tid 17 december 2008 kl Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande, t.o.m. 207 Gunnar Andersson (M) Allan Armaghan (S) Murad Artin (V) Lena Baastad (S) Behcet Barsom (KD) Dennis Begic (S) Lena Beime (S) Arne Bergqvist (S) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson (KD) Carina Dahl (S) Peter Dahlgren (S) Charlotte Edberger Jangdin (C), fr.o.m. 201 Henrik Elamson (M) Lars Elamson (M) Mussie Ephrem (V) Linda Eriksson (S) Emina Gacic (S) Svante Gyrulf (M) Inger Högström-Westerling (M) Alaa Idris (S) Erik Johansson (FP) Erik Johansson (M) Margareta Johansson (S) Inger Carlsson (S) Jonas Karlsson (S), t.o.m. 200 Per-Ove Karlsson (S) Magnus Lagergren (KD) Torgny Larsson (S) Birgitta Lindahl (FP) Susanne Lindholm (KD) Ina Lindström (FP) Hannah Ljung (M) Ingegerd Oberg (S) Lotta Olsson (M) Ronnie Palmén (M) Fredrik Persson (MP) Kent Persson (M) Lennart Persson (M) 1

2 Rasmus Persson (C) Lars-Erik Soting (S), t.o.m. 200 Daniel Spiik (SD) Per-Åke Sörman (C) Gunhild Wallin (C) Richard Vappelin (M) Staffan Werme (FP) Marie Wirde (V) Fisun Yavas (S) Anna Ågerfalk (FP) Gunn Öjebrandt (KD) Tjänstgörande ersättare Sara Dicksen (M) Lars-Eric Gustafson (FP) Michael Horvath (MP) Lars Johansson (C), t.o.m. 200 Benny Larsson (S) Per Lilja (S) Anna-Karin Lind (S) Sofia Lindstrand (S) Berit Majer (S) Ann-Kristin Spåls (MP) Malin Tinjan (V) Karolina Wallström (FP) Elvy Wennerström (S) Närvarande ersättare Carl-Anders Alsätra (M) Daniel Granqvist (M) Anders Hagström (KD) Gun Carlestam Lewin (V) Justerare Malin Tinjan Lennart Bondeson Ersättare Margareta Johansson Fredrik Persson Sekreterare Stefan Olsson 2

3 197 Mötet öppnas samt val av protokollsjusterare m.m. På förslag av ordföranden uppdrogs åt Malin Tinjan (V) och Lennart Bondeson (KD) med Margareta Johansson (S) och Fredrik Persson (MP) som ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll och utsattes justeringen att äga rum på Kommunledningskontoret den 22 december 2008 kl Ordföranden upplyste att interpellationen om multiarena i Oxhagen, som inte redovisats i kungörelsen kommer att i mån av tid behandlas vid dagens sammanträde under punkt 23 a, och att denna interpellation och avgivet svar är utdelade vid sammanträdet. 198 Anmälan av frågor och interpellationer som väckts inom beslutade tidsfrister: Inom bestämd tidsfrist hade följande frågor väckts. 1. fråga angående kommunal jakt, Marie Wirde (V) - änr. Ks 888/ fråga angående det ekonomiska förhållandet mellan ÖBO och kommunen, Jonas Karlsson (S) - änr. Ks 931/ fråga angående Tullängsskolans matsal, Jonas Karlsson (S) - änr. Ks 933/ fråga angående skyltning vid övergångsställen i kommunen, Malin Tinjan (V) - änr. Ks 934/ fråga angående skolval 2009, Malin Tinjan (V) - änr. Ks 935/2008 Kommunfullmäktige medgav att frågorna fick ställas. 199 Vårdnadsbidrag i Örebro kommun Ärendenummer: 786/2008 Handling nr. 149/08 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 149/08. Riksdagen fattade beslut den 21 maj 2008 om att införa en ny lag om kommunalt vårdnadsbidrag. Lagen ger kommunerna möjligheter att inom vissa givna ramar införa kommunalt vårdnadsbidrag för barn mellan ett och tre år. Lagen trädde i kraft den 1 juli

4 I Övergripande strategier och budget för år 2009 har kommunfullmäktige beslutat att ett lokalt vårdnadsbidrag införs i Örebro från den 1 januari 2009 för att ge föräldrarna möjlighet att vara hemma en längre tid med barnen. Tre alternativ har tagits fram och värderats liksom möjligheten att införa vårdnadsbidrag på deltid. Alternativen är vårdnadsbidrag för barn i åldersgruppen månader, månader och månader. Kostnaden bedöms uppgå till 24,4 miljoner kronor (mnkr), 11,5 mnkr respektive 7,6 mnkr. Om även vårdnadsbidrag på deltid införs beräknas den totala kostnaden till 42,5 mnkr, 28,7 mnkr respektive 23,1 mnkr. Då osäkerheten är stor över konsekvenser av införande av vårdnadsbidrag och rådande konjunkturläge föreslås som ett första steg att vårdnadsbidrag införs på heltid för åldersgruppen månader. Ersättningsnivån uppgår till kronor per barn och månad. Utvecklingen kommer att följas noga och återrapportering kommer att ske till kommunstyrelsen i december Kommunalt vårdnadsbidrag införs i ett första steg på heltid för barn i åldersgruppen månader från och med den 1 januari Vårdnadsbidrag lämnas med kronor per barn och månad. 3. Beräknat budgetutrymme för en fullt genomförd reform är 11,5 miljoner kronor. Beräkningen inför 2009 innebär att 10 miljoner kronor från KS oförutsett avsätts för kommunalt vårdnadsbidrag i 2009 års budget. 4. Beslut om utvidgning av åldersspannet för rätten till vårdnadsbidrag liksom vårdnadsbidrag på deltid prövas i kommande budgetar 5. Jämställdhetsdelegationen får i samverkan med kommunledningskontoret i uppdrag att följa reformen utifrån ett barn-, genus-, och mångfaldsperspektiv. 6. Programnämnd Barn och utbildning får i uppdrag att följa upp övriga delar av reformen, exempelvis valfrihet och påverkan på övrig kommunal organisation. 7. Programnämnd Barn och utbildning får i uppdrag att utforma detaljriktlinjer inkl informationsmaterial till föräldrar samt besluta om ansvarig nämnd för hanteringen av vårdnadsbidrag. 4

5 8. Återrapportering kommer att ske till kommunstyrelsen december Mot beslutet i kommunstyrelsen reserverade sig Carina Dahl (S), Alaa Idris (S), Jonas Karlsson (S), Lars-Erik Soting (S), Jan Zetterqvist (S), Murad Artin (V) och Dennis Begic (S) till förmån för yrkande om att kommunstyrelsen skulle avslå förslaget och istället avsätta 10 miljoner kronor från kommunstyrelsens anslag för oförutsett i budget 2009 till Programnämnd Barn och utbildning för en utbyggnad av förskolan för att klara av volymökningar och för att minska gruppstorleken för de yngsta barnen. Skriftlig reservation bifogas handlingarna. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Lennart Bondeson (KD), Per-Åke Sörman (C), Lotta Olsson (M), Gabriella Blomgren (MP), Ronnie Palmén (M), Gunn Öjebrandt (KD), Anna Ågerfalk (FP), Behcet Barsom (KD), Daniel Spiik (SD) och Susanne Lindholm (KD) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Lena Baastad (S), Elvy Wennerström (S), Mussie Ephrem (V), Lena Beime (S), Peter Dahlgren (S), Malin Tinjan (V), Ingegerd Oberg (S), Carina Dahl (S), Fisun Yavas (S), Inger Carlsson (S) och Murad Artin (V) yttrade sig och yrkade enligt reservationen i kommunstyrelsen. Sedan diskussionen förklarats avslutad, ställde ordföranden proposition på de båda yrkandena och fann härvid övervägande ja vara avgivet för bifall till kommunstyrelsens förslag. Votering begärdes. Ordföranden ställde följande av kommunfullmäktige godkänd voteringsproposition: den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja; den som vill bifalla bifalla reservationen i kommunstyrelsen röstar nej. Ja-röster avlämnades av Gunnar Andersson (M), Behcet Barsom (KD), Britta Bjelle (FP), Gabriella Blomgren (MP), Lennart Bondeson (KD), Sara Dicksen (M), Henrik Elamson (M), Lars Elamson (M), Lars-Eric Gustafson (FP), Svante Gyrulf (M), Michael Horvath (MP), Inger Högström-Westerling (M), Erik Johansson (FP), Erik Johansson (M), Lars Johansson (C), Magnus Lagergren (KD), Birgitta Lindahl (FP), Susanne Lindholm (KD), Ina Lindström (FP), Hannah Ljung (M), Lars O Molin (KD), Lotta Olsson (M), Ronnie Palmén (M), Fredrik Persson (MP), Kent Persson (M), Lennart Persson (M), Rasmus Persson (C), Daniel Spiik (SD), Ann-Kristin Spåls (MP), Per-Åke Sörman (C), Gunhild Wallin (C), Karolina Wallström (FP), Richard Vappelin (M), Staffan Werme (FP), Anna Ågerfalk (FP) och Gunn Öjebrandt (KD). 5

6 Nej-röster avlämnades av Allan Armaghan (S), Murad Artin (V), Lena Baastad (S), Dennis Begic (S), Lena Beime (S), Arne Bergqvist (S), Carina Dahl (S), Peter Dahlgren (S), Mussie Ephrem (V), Linda Eriksson (S), Emina Gacic (S), Alaa Idris (S), Margareta Johansson (S), Inger Carlsson (S), Jonas Karlsson (S), Per-Ove Karlsson (S), Benny Larsson (S), Torgny Larsson (S), Irén Lejegren (S), Per Lilja (S), Anna-Karin Lind (S), Sofia Lindstrand (S), Berit Majer (S), Ingegerd Oberg (S), Lars- Erik Soting (S), Malin Tinjan (V), Elvy Wennerström (S), Marie Wirde (V) och Fisun Yavas (S). Omröstningen utföll så att 36 ja-röster och 29 nej-röster avgavs. Kommunfullmäktige hade härvid bifallit kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslöt sålunda enligt kommunstyrelsens förslag. Reservation Mot beslutet reserverade sig samtliga ledamöter i arbetarepartiet socialdemokraterna och vänsterpartiet till förmån för Lena Baastads (S) och Mussie Ephrem (V) m.fl. yrkande. 200 Örebroporten Fastigheter AB:s förvärv av samtliga aktier i LB Kiel Kongress AB Ärendenummer: Ks 770/2008 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan som under punkt 5 upptar rubricerade ärende. Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj 2005 att överföra ansvaret för förvaltning, utveckling och finansiering av de tre Conventumbyggnaderna (Kongresshallen, Stadsbiblioteket och Medborgarhuset) till Örebroporten Fastigheter AB från och med den 1 juni Detta beslut innebar att Örebroporten Fastigheter AB övertog ansvaret för det sale & leaseback-avtal som kommunen hade tecknat med HSH N Nordic Finance AB om Conventumbyggnaderna. Örebroporten beviljades kommunal borgen för detta finansieringsavtal med kapitalbelopp på 267,5 mnkr. Örebroporten Fastigheter AB har under år 2008 fört diskussioner med Nordic Finance om möjligheter och villkor för en förtida inlösen av sale & leaseback-avtalet om Conventumbyggnaderna. Formellt ägs 6

7 Conventumbyggnaderna av LB Kiel Kongress AB, som är ett helägt dotterbolag till Nordic Finance. Nuvarande avtal med Nordic Finance har en kapitalnivå på 261 mnkr och en avtalstid till den 31 mars Örebroporten har en skyldighet att återköpa Conventumbyggnaderna vid avtalstidens slut för ett restvärde på 138 mnkr. Hyran (leasingavgiften) baseras på en rörlig ränta utifrån Stibor 90 med ett tillägg på 1,09 procentenheter. Örebroporten och Nordic Finance har träffat en överenskommelse som innebär att nuvarande avtal om Conventumbyggnaderna upphör den 8 januari Detta sker genom att Örebroporten förvärvar samtliga aktier i LB Kiel Eyravallen AB för ett bokfört värde på 0,1 mnkr, att Örebroporten betalar en kostnad (ränteskillnadsersättning) på 28,0 mnkr för inlösen av avtalet samt att Örebroporten gör en nyupplåning på 261,1 mnkr som ersätter Kongressbolagets nuvarande lån. De totala kostnaderna för förvärvet uppgår därmed till 289,2 mnkr. Styrelsen för Örebroporten Fastigheter AB beslutade att för sin del godkänna överenskommelsen vid sitt sammanträde den 4 november 2008 under förutsättning av godkännande från kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret konstaterar att Örebroportens planerade förvärv av samtliga aktier i LB Kiel Kongress AB är förenligt med de ändamål för bolaget som anges i kommunfullmäktiges ägardirektiv och med den inriktning för bolagets uppdrag för Conventumbyggnaderna som redovisas i underlaget till kommunfullmäktiges beslut den 18 maj Örebroporten kommer som tydlig ägare av Conventumbyggnaderna att få ökad handlingsfrihet för en fortsatt utveckling av de tre byggnaderna genom egna beslut om investeringar, försäljningar och finansiering. Den överenskomna ersättningen på 28 mnkr för inlösen av avtalet med Nordic Finance bedömer kommunledningskontoret som relativt förmånligt. Räntekostnaderna för Örebroporten beräknas vid nuvarande räntenivåer minska med 0,8 mnkr per år under perioden eller med totalt 8,3 mnkr under perioden Den positiva ränteeffekten för Örebroporten blir sannolikt större under de närmaste åren i takt med sjunkande räntenivå på kapitalmarknaden. Örebroporten bör få kommunal borgen på 290 mnkr för den nyupplåning som krävs i samband med förvärvet av Conventumbyggnaderna. Samtidigt upphör nuvarande borgen på 262 mnkr för avtalet med Nordic Finance när Örebroporten blir ägare av de tre byggnaderna den 8 januari Kommunens borgensåtaganden för Örebroporten utökas alltså med 28 mnkr på grund av detta förvärv. 7

8 1. Örebro kommun har inget att erinra mot att Örebroporten Fastigheter AB förvärvar samtliga aktier i LB Kiel Kongress AB. 2. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Örebroporten Fastigheter AB för högst 290 miljoner kronor för förvärv och refinansiering av dotterbolaget LB Kiel Kongress AB. Detta borgensåtagande omfattar även löpande ränta och andra kostnader som är hänförliga till upplåningen. 3. Örebroporten Fastigheter AB skall årligen till Örebro kommun erlägga borgensavgift till kommunen för utnyttjad del av denna borgen enligt de regler som fastställdes av kommunfullmäktige den 12 september den 18 maj 2005 om borgen för Örebroportens fullgörande av samtliga skyldigheter och förpliktelser för avtalet med HSH N Nordic Finance AB om Conventumbyggnaderna upphör den 8 januari Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Staffan Werme (FP), Jonas Karlsson (S) och Erik Johansson (M) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 201 Försäljning av Storstenshöjden (del av Örebro Garphyttan 2:7) Ärendenummer: Ks 846/2008 Handling nr. 150/08 Ärendet Från kommunstyrelsen, som behandlat ärendet vid sammanträde den 16 december 2008, har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 150/08. Länsrätten i Örebro län har genom dom den 18 november 2008 upphävt meddelat beslut av programnämnd Samhällsbyggnad att försälja Storstenshöjden. Enligt länsrätten ska detta beslut rätteligen meddelas av kommunfullmäktige. 8

9 Med anledning härav har Kommunledningskontoret aktualiserat ärendet i kommunstyrelsen för fortsatt och slutlig behandling i kommunfullmäktige. Handlingar som visar ärendets beredning i Fritids- och turistnämnden, Fastighetsnämnden och programnämnd Samhällsbyggnad föreligger i ärendet. Kommunledningskontorets beslutsförslag överensstämmer till alla delar med beslutspunkten 1 i programnämndens överklagade beslut. Del av Örebro Garphyttan 2:7, benämnd Storstenshöjden, överlåts och försäljs till Storstenshöjden AB i huvudsaklig överensstämmelse med upprättat köpekontrakt. Mot beslutet i kommunstyrelsen reserverade sig Lena Baastad, Carina Dahl, Alaa Idris, Jonas Karlsson, Jan Zetterqvist och Dennis Begic, samtliga (S) samt Murad Artin (V) till förmån för yrkande om avslag på förslaget. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Fredrik Persson (MP), Lars Johansson (C) och Hannah Ljung (M) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Jonas Karlsson (S), Marie Wirde (V), Alaa Idris (S), Per Lilja (S), Mussie Ephrem (V) och Daniel Spiik (SD) yttrade sig och yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag. Under behandlingen av ärendet om Storstenshöjden ajournerades sammanträdet för lunch kl och återupptogs kl , varefter ärendet slutbehandlades först efter att vissa frågor och interpellationer i kungörelsen blivit besvarade enligt den dagordning som gäller för sammanträdet. Sedan diskussionen förklarats avslutad, ställde ordföranden proposition på de båda yrkandena och fann härvid övervägande ja vara avgivet för bifall till kommunstyrelsens förslag. Votering begärdes. Ordföranden ställde följande av fullmäktige godkänd voteringsproposition: den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja; den som vill bifalla avslagsyrkandet röstar nej. Ja-röster avlämnades av Gunnar Andersson (M), Behcet Barsom (KD), Britta Bjelle (FP), Gabriella Blomgren (MP), Lennart Bondeson (KD), Sara Dicksen (M), Charlotte Edberger Jangdin (C), Henrik Elamson (M), 9

10 Lars Elamson (M), Lars-Eric Gustafson (FP), Svante Gyrulf (M), Michael Horvath (MP), Inger Högström-Westerling (M), Erik Johansson (FP), Erik Johansson (M), Magnus Lagergren (KD), Birgitta Lindahl (FP), Susanne Lindholm (KD), Ina Lindström (FP), Hannah Ljung (M), Lars O Molin (KD), Lotta Olsson (M), Ronnie Palmén (M), Fredrik Persson (MP), Kent Persson (M), Lennart Persson (M), Rasmus Persson (C), Ann-Kristin Spåls (MP), Per-Åke Sörman (C), Gunhild Wallin (C), Karolina Wallström (FP), Richard Vappelin (M), Staffan Werme (FP) och Gunn Öjebrandt (KD). Nej-röster avlämnades av Allan Armaghan (S), Murad Artin (V), Lena Baastad (S), Dennis Begic (S), Lena Beime (S), Arne Bergqvist (S), Carina Dahl (S), Peter Dahlgren (S), Mussie Ephrem (V), Linda Eriksson (S), Emina Gacic (S), Alaa Idris (S), Margareta Johansson (S), Inger Carlsson (S), Per-Ove Karlsson (S), Benny Larsson (S), Torgny Larsson (S), Per Lilja (S), Anna-Karin Lind (S), Sofia Lindstrand (S), Berit Majer (S), Ingegerd Oberg (S), Daniel Spiik (SD), Malin Tinjan (V), Elvy Wennerström (S), Marie Wirde (V) och Fisun Yavas (S). Omröstningen utföll så att 34 ja-röster och 27 nej-röster avgavs (fyra ledamöter var frånvarande). Kommunfullmäktige hade härvid bifallit kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. Reservation Mot beslutet reserverade sig samtliga ledamöter i arbetarepartiet socialdemokraterna och vänsterpartiet samt Daniel Spiik (SD) till förmån för avslagsyrkandet. 202 Fråga om upprustning av lekparken i Lillegårdsparken i Almby, Marie Wirde (V) Ärendenummer Ks 820/2008 Handling nr. 157/08 Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november Marie Wirde (V) ställde sin fråga. Fredrik Persson (MP) och Marie Wirde (V) yttrade sig. Fullmäktige beslöt frångå ärendet. 10

11 203 Fråga angående kommunal jakt, Marie Wirde (V) Ärendenummer Ks 888/2008 Handling nr. 158/08 Marie Wirde (V) ställde sin fråga. Fredrik Persson (MP) och Marie Wirde (V) yttrade sig. Fullmäktige beslöt frångå ärendet. 204 Fråga angående skyltning vid övergångsställen i Örebro, Malin Tinjan (V) Ärendenummer Ks 934/2008 Handling nr. 159/08 Malin Tinjan (V) ställde sin fråga. Fredrik Persson (MP) och Malin Tinjan (V) yttrade sig. Fullmäktige beslöt frångå ärendet. 205 Fråga angående skolval 2009, Malin Tinjan (V) Ärendenummer Ks 935/2008 Handling nr. 160/08 Malin Tinjan (V) ställde sin fråga. Lennart Bondeson (KD) och Malin Tinjan (V) yttrade sig. Fullmäktige beslöt frångå ärendet. 206 Interpellation om FRAM-projektet, Murad Artin (V) Ärendenummer: Ks 545/2008 Handling nr. 94/08 Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november Murad Artin (V) ställde sin fråga i interpellationen. Kommunstyrelsens ordförande Staffan Werme (FP) yttrade sig och hänvisade till avgivet svar. Murad Artin (V), Lena Baastad (S), Gunhild Wallin (C), Lennart Bondeson (KD) och Staffan Werme (FP) yttrade sig. 11

12 Fullmäktige beslöt frångå ärendet. 207 Interpellation om vad som händer med skolorna i Östernärke, Ingegerd Oberg (S) Ärendenummer: Ks 544/2008 Handling nr. 95/08 Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november Ingegerd Oberg (S) ställde sin fråga i interpellationen. Ordföranden i Östernärke områdesnämnd Magnus Lagergren (KD) yttrade sig och hänvisade till avgivet svar. Ingegerd Oberg (S), Magnus Lagergren (KD), Per-Åke Sörman (C), Lotta Olsson (M), Lena Baastad (S) och Mussie Ephrem (V) yttrade sig. Fullmäktige beslöt frångå ärendet. 208 Interpellation om kommunens engagemang i danskompaniet Raande Vo, Marie Wirde (V) Ärendenummer: Ks 550/2008 Handling nr. 96/08 Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november Marie Wirde (V) ställde sin fråga i interpellationen. Kommunalrådet Fredrik Persson (MP) yttrade sig och hänvisade till avgivet svar samt till kommunstyrelsens beslut i ärende Raande Vo den 16 december Marie Wirde (V), Fredrik Persson (MP), Lena Beime (S), Lennart Bondeson (KD), Staffan Werme (FP), Behcet Barsom (KD) och Ina Lindström (FP) yttrade sig. Det antecknades, att under ärendets behandling ajournerades sammanträdet för kaffepaus kl , varefter överläggningarna härefter fortsatte i ärendet kl Fullmäktige beslöt frångå ärendet. 12

13 209 Vissa ändringar i reglementena för kommunstyrelsen och programnämnd Samhällsbyggnad vad avser överlåtelse och förvärv av fastighet Ärendenummer: Ks 840/2008 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan som under punkt 7 upptar rubricerade ärende. Kommunstyrelsen och programnämnd Samhällsbyggnad har delegation från kommunfullmäktige att överlåta och förvärva fastighet för en köpeskilling mellan tio och tjugofem miljoner kronor respektive för tio miljoner kronor eller därunder. Dessa delegationer återfinns i reglementena för programnämnden och kommunstyrelsen. Länsrättens dom angående kommunens försäljning av Storstenshöjden har gett anledning att göra en översyn av reglementsbestämmelserna för fastighetsöverlåtelse och fastighetsförvärv. De båda bestämmelserna föreslås bli tillförda en passus om att bemyndigandet inte avser ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt på sätt närmare anges i de båda beslutssatserna nedan. 1. Programnämndens reglemente kompletteras i 1 fjärde stycket med en ny sista mening vari anges att programnämndens överlåtelse och förvärv av fastighet inte avser ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 2. Kommunstyrelsens reglemente ändras i sin 8 tredje punktsats enligt följande: överlåta och förvärva fastighet för en köpeskilling mellan tio (10) och tjugofem (25) miljoner kronor, dock inte vad avser ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 13

14 210 Utnyttjande av den kommunala förköpsrätten på fastigheten Ånsta 20:17 Ärendenummer: Ks 866/2008 Handling nr. 151/08 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 151/08. Fastigheten Ånsta 20:17, gamla sanatoriet, är beläget öster om motorvägen i Adolfsberg. Sanatoriet innehåller idag en förskola som kommunen hyr. Fastigheten belägen direkt norrut om den aktuella fastigheten ägs av kommunen. Fastigheten som har en areal om ca 8,5 ha överlåts av AB Laguna till Ånsta Park AB för en köpeskilling om 5 mnkr. I nuvarande översiktsplan är hela fastigheten planlagd som natur- och rekreationsområde. Det finns för närvarande ingen detaljplan för området. Motivet till ett förköp är att säkerställa fastighetens användning som rekreationsområde för allmänheten. Kommunen vill bevara de höga naturvärden som finns på fastigheten i form av uppvuxen grov furuskog. Om en överenskommelse kan nås med Ivarsson & Ullberg Förvaltning AB, som överlåtit fastigheten på sitt helägda dotterbolag Ånsta Park AB, behöver kommunen inte utnyttja förköpsrätten. Målet med överenskommelsen är att köpa större delen av marken utan att detta ska påverka möjligheten till viss utbyggnad av förskolan. Beslut om att utöva förköpsrätten måste tas innan 3 januari Programnämnd Samhällsbyggnad behandlade ärendet den 2 december Örebro Kommun utövar sin förköpsrätt av fastigheten Örebro Ånsta 20:17 enligt förköpslagens regler och till en uppgiven köpeskilling om 5 mnkr. 2. Örebro kommun ansöker om regeringens tillstånd till förköpet för det fall köpare eller säljare motsätter sig att kommunen utövar förköp i ärendet. 14

15 3. Köpeskillingen täcks genom kommunens eget rörelsekapital. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Fredrik Persson (MP) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Mussie Ephrem (V) yttrade sig utan yrkande. Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 211 Avtal mellan Örebro Kommun och Vägverket om finansiering av Södra Tvärleden Ärendenummer: Ks 769/2008 Handling nr. 152/08 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 152/08. Södra Tvärleden planeras gå mellan Almbro och Marieberg. Den ingår som ett objekt i länsplan för regional transportinfrastruktur för Örebro län Avsikten är att vägen skall avlasta centrala Örebro från nuvarande genomfartstrafik på Rudbecksgatan. Södra Tvärleden skall utformas som en mötesfri landsväg. Vägverket Region Mälardalen har fastställt arbetsplan för byggnationen av Södra Tvärleden. Byggstart planeras under början av år Den totala byggkostnaden beräknas till ca 90 mnkr. Kommunfullmäktige godkände den 27 juni 2003 ett avtal mellan kommunen och Vägverket om finansiering av Södra Tvärleden. Avtalet innebar bland annat att kommunen skulle ge Vägverket ett räntefritt lån på 20 mnkr för första årets byggkostnad. Avtalet gällde under förutsättning att byggstart skulle ske senast år Vägverket Region Mälardalen har nu meddelat att byggnationen av Södra Tvärleden kan starta under år 2009 under förutsättning att Örebro kommun kan ge ett räntefritt lån på 19,5 mnkr. Vägverket har i sin budget för 2009 reserverat mnkr för detta objekt. Vägverket har upprättat ett förslag till avtal med kommunen om denna finansiering av Södra Tvärleden. 15

16 Avtalsförslaget har behandlats den 1 oktober 2008 vid ordförandeberedning för programnämnd Samhällsbyggnad. Kommunledningskontoret konstaterar att ett räntefritt lån på 19,5 mnkr innebär en årlig kostnad för kommunen på 1,1 mnkr med nuvarande räntenivå. Det är därför angeläget att lånets löptid begränsas. Avtalsförslaget bör kompletteras med tydliga villkor och tidpunkter för utbetalning och återbetalning av kommunens lån. 1. Örebro kommun beviljar Vägverket Region Mälardalen ett räntefritt lån på 19,5 miljoner kronor för finansiering av Södra Tvärleden. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna ett avtal om denna finansiering med Vägverket Region Mälardalen som anger villkor och tidpunkter för utbetalning och återbetalning av kommunens lån. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Staffan Werme (FP) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 212 Nytt samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd för samverkan angående företagshälsovård och tolkförmedling Ärendenummer: Ks 710/2008 Handling nr. 153/08 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 153/08. Örebro läns landsting och Örebro kommun har kommit överens om att från och med den 1 januari 2005 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma nämnden för samverkan angående företagshälsovård. Beslut om den gemensamma nämnden fattades i de båda fullmäktigeförsamlingarna i juni Härefter har genom beslut i landstingsfullmäktige och Örebro kommun i juni 2007 även kommunens tolkförmedling tillförts den gemensamma nämnden, varvid ett nytt samverkansavtal träffats mellan ovan nämnda parter. Nämnden har i samband 16

17 härmed erhållit den nya benämningen gemensam nämnd för samverkan angående företagshälsovård samt tolkförmedling. Den gemensamma nämnden för samverkan angående företagshälsovård och tolkförmedling har den 24 oktober 2008 tillstyrkt förslaget om att Kumla kommun från och med den 1 januari 2009 erbjuds att ingå i den gemensamma nämnden enligt önskemål från kommunen. För detta redovisas förslag till nytt samverkansavtal samt nytt reglemente. Landstinget är som tidigare värdorganisation och den gemensamma nämnden ingår i landstingets organisation. Kostnadsfördelningen av företagshälsovården följer också tidigare samverkansavtal mellan landstinget och Örebro kommun. Vad gäller sammansättningen i den gemensamma nämnden föreslås med ändring av tidigare avtal och reglemente att nämnden skall bestå av åtta ledamöter och åtta ersättare. Härvid ska Örebro kommun liksom tidigare utse två ledamöter och två ersättare och Kumla kommun likaledes två ledamöter och två ersättare. Landstinget ska som värdorganisation inneha posten som ordförande medan Örebro kommun ska inneha posten som vice ordförande, vilket överensstämmer med tidigare avtal och reglemente. Örebro kommun förutsätter att majoritet respektive opposition i respektive kommun erhåller varsin ledamot och ersättare. 1. Samverkansavtal mellan landstinget, Örebro kommun och Kumla kommun för samverkan angående företagshälsovård och tolkförmedling godkänns med giltighet fr.o.m Reglemente för nämndens verksamhet antas från samma tidpunkt. 3. Tidigare samverkansavtal och reglemente mellan landstinget och Örebro kommun upphör när det nya samverkansavtalet träder i kraft. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Staffan Werme (FP) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 17

18 213 Ansvarig nämnd för kommunal kontroll enligt ny lag om nikotinläkemedel samt taxa för avgifter vid sådan kontroll Ärendenummer: Ks 767/2008 Handling nr. 154/08 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 154/08. Programnämnd Samhällsbyggnad har den 4 november behandlat Miljönämndens förslag om ansvarig nämnd för kommunal kontroll enligt ny lag om nikotinläkemedel samt taxa för avgifter vid sådan kontroll. En ny lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel trädde i kraft den 1 mars Genom lagen blir det tillåtet även för andra näringsidkare än Apoteket att sälja nikotinläkemedel. Härmed avses godkända receptfria läkemedel vars enda aktiva substans är nikotin. För att en näringsidkare ska få bedriva detaljhandel med nikotinläkemedel krävs att anmälan gjorts till den kommun där handeln ska bedrivas. Kommunerna har vidare vissa i lagen särskilt angivna kontrolluppgifter. 1. Miljönämnden ska utföra kommunens uppgifter enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel. 2. Reglementet för Miljönämnden tillförs en ny 7:e punktsats av följande lydelse: svara för anmälningar samt tillsyn och kontroll enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel. 3. Framlagt förslag till taxa för kontrollavgifter antas att gälla från och med den 1 januari Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Erik Johansson (FP) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 18

19 214 Avgifter för kopia av karta och ritning Ärendenummer: Ks 766/2008 Handling nr. 155/08 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 155/08. Programnämnd Samhällsbyggnad har den 4 november 2008 behandlat Byggnadsnämndens förslag, daterat den 25 augusti 2008, till avgifter för kopia av karta och ritning. Av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF) framgår att den som önskar ta del av allmän handling har rätt att mot fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut. I kommunerna ska en sådan avgiftsreglering anges i en taxa fastställd av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade den 16 januari 1985 om taxa för avskrifter/kopior av kommunala handlingar. Denna taxa omfattar dock inte här aktuella handlingar för vilka gällt en särskild taxa från Nya krav och ny teknik motiverar en översyn av de taxebestämmelser som är aktuella för kartor och ritningar hos kommunens förvaltningar. Byggnadsnämndens förslag den 25 augusti 2008 till taxa för kopia av karta och ritning antas. Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter deltog inte i beslutet hos kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Fredrik Persson (MP) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Marie Wirde (V) yttrade sig. Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 19

20 215 Ändring i skolplanen för Örebro kommun Ärendenummer: Ks 329/2008 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan som under punkt 13 upptar rubricerade ärende. Kommunfullmäktige fastställde den 30 september 2008 skolplan för Örebro kommun Kommunalrådskansliet föreslår nu nedanstående ändring på sidan 17 i skolplanen. Nuvarande ordalydelse Mål Individuella utvecklingsplaner ska finnas i för- och grundskolan. Genom dessa och utvecklingssamtal ska föräldrarna vara väl insatta i barnets/elevens utveckling. ändras till Individuella utvecklingsplaner ska finnas i grundskolan. Genom dessa och utvecklingssamtal ska föräldrarna vara väl insatta i elevens utveckling. Skolplanen för Örebro kommun ändras enligt kommunalrådskansliets förslag. Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter deltog inte i beslutet hos kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Lennart Bondeson (KD) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Lena Baastad (S) yttrade sig med upplysningen att ledamöterna i arbetarepartiet socialdemokraterna och vänsterpartiet inte deltar i beslutet. Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 20

Tid 28 april 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 28 april 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 4 Tid 28 april 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1166/2011. Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1166/2011. Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1166/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Yusuf Abdow (S) Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Allan Armaghan

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 725/2011. Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 725/2011. Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 725/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Allan Armaghan (S) Murad Artin (V)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1430/2009. Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1430/2009. Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Ks 1430/2009 Kommunfullmäktige Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Britta Bjelle (FP) Irén Lejegren (S) Gunnar Andersson (M) Roger Andersson (S) Allan

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 748/2016. Datum: Klockan: Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 748/2016. Datum: Klockan: Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 748/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2016-09-21 Klockan: 13.00 16.00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) Jan Zetterqvist (S) Ulf Södersten (M) Torgny Larsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 236/2011. Datum: Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 236/2011. Datum: Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 236/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2011-03-28 Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Murad Artin (V) Behcet Barsom (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Tid 30 september 2008 kl. 9.00-17.15. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 30 september 2008 kl. 9.00-17.15. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Tid 30 september 2008 kl. 9.00-17.15 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande Gunnar Andersson (M) Roger

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1170/2011. Datum: 2012-05-30 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1170/2011. Datum: 2012-05-30 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1170/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-05-30 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD) Torgny Larsson (S) Yusuf Abdow (S) Behnaz Afshar (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2015-05-27 Justeringsdatum: 2015-06-04 Anslagsdatum: 2015-06-05 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst Ärendenummer: Ks 606/2015 Ärendebeskrivning Neutrala

Läs mer

Ärendelista Ks 26/ Mötets öppnande, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 26/ Mötets öppnande, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 26/2017 Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-15 Klockan: 09.00 cirka 17.00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Mötets öppnande, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av

Läs mer

Protokoll Ks 1169/2011

Protokoll Ks 1169/2011 Protokoll Ks 1169/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-04-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Lotta Sörman (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 433/2016 Kommunstyrelsen Datum: 2016-03-29 Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S), ordförande Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 1495/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2017-01-25 Klockan: 09:00 ca 17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Information om ny teknik i Sessionssalen 2 Val av protokollsjusterare och bestämmande

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1241/2014. Datum: 2015-01-28 Klockan: 09.00 17.00, ajournering kl. 10.00 10.30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1241/2014. Datum: 2015-01-28 Klockan: 09.00 17.00, ajournering kl. 10.00 10.30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1241/2014 Kommunfullmäktige Datum: 2015-01-28 Klockan: 09.00 17.00, ajournering kl. 10.00 10.30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) 1-6, 9-34 Jan Zetterqvist

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 936/2012. Datum: 2012-09-26 Klockan: 09:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 936/2012. Datum: 2012-09-26 Klockan: 09:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 936/2012 Kommunfullmäktige Datum: 2012-09-26 Klockan: 09:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Torgny Larsson (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 578/2011. Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset. Närvarande ledamöter

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 578/2011. Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset. Närvarande ledamöter Protokoll Ks 578/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kent Persson (M) Lena Baastad (S) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2010-02-22 11 Plats och tid Kommunhuset, måndag 22 februari 2010, kl. 19.00 19.30 och 19.35 21.10 Beslutande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1165/2011 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2012-06-19 Klockan: 09.00 11.15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Fisun Yavas (S) Peter

Läs mer

Programnämnd Samhällsbyggnad

Programnämnd Samhällsbyggnad Protokoll Sam 123/2010 Programnämnd Samhällsbyggnad Datum: 2010-08-31 Klockan: 13:00 15:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Fredrik Persson (MP), ordförande Inger Högström-Westerling (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2018-12-12 227 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 19.00-20.20. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Samuel Wigenstam, Kristina Taimi, Marcus

Läs mer

Ks 132 Dnr 06/

Ks 132 Dnr 06/ 2 Ks 132 Dnr 06/303 114 Yttrande - Laglighetsprövning enligt kommunallagen, tillsättning av obehörig lärare, Mål nr:22008-06 Förslag till Ekerö kommunens yttrande till Länsrätten i mål nr 22008-6 godkänns.

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10

Protokoll. Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10 Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10 Plats Comfort Hotel Nouveau, Helsingborg Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) Olof Johansson (MP) Ronnie Palmén (M) Elisabeth

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen KS 2013/1276. Kommunstyrelsen. Justerare: Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, klockan 17:00

Protokoll Kommunstyrelsen KS 2013/1276. Kommunstyrelsen. Justerare: Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, klockan 17:00 Protokoll 2014-11-05 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-11-05 klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson S Ordförande Annica Moberg S Lennart Eriksson S Stefan Svensson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1002/2014. Datum: 2014-10-22 Klockan: 9:00-11:35 (ajournering 320, kl: 10:30-11:00) Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1002/2014. Datum: 2014-10-22 Klockan: 9:00-11:35 (ajournering 320, kl: 10:30-11:00) Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1002/2014 Kommunfullmäktige Datum: 2014-10-22 Klockan: 9:00-11:35 (ajournering 320, kl: 10:30-11:00) Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) Torgny Larsson (S)

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 24 oktober 1988, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 24 oktober 1988, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1988-10-24 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 24 oktober 1988, kl 18.30-18.45 Samtliga

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (7) 2018-09-27 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 4 oktober 2018 Plats och tid s sessionssal, kl. 16:00 2018-09-27 2 (7) 1 Dnr KS 1810721-

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 18 maj 2009 kl. 09.00-10.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Programnämnd samhällsbyggnad

Programnämnd samhällsbyggnad Protokoll Sam 902/2014 Programnämnd samhällsbyggnad Datum: 2015-01-14 Klockan: 10:00-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Björn Sundin (S) Hannah Ljung (C) Daniel Granqvist (M) Behcet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Alnarp Tid 2017-10-03, kl. 18:30-20:07 Ajournering: 19:00-19:15 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Protokoll Sö 218/2013 Socialnämnd öster Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Närvarande ledamöter Sigvard Sundkvist (KD) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Ulf Södersten (M) Carola Johansson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1193/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-01-27 Klockan: 9:00-11:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) Johanna

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 968/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-11-08 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Johanna Reimfelt (M)

Läs mer

Stig Agnåker (C) Per-Gunnar Andersson (S)

Stig Agnåker (C) Per-Gunnar Andersson (S) Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum 2016-06-28 Sammanträdestid 14.30 15.15 Kommunstyrelsen Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Claës-L Ljung (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 22 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 22 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunkansliet kl omedelbar justering

Kommunkansliet kl omedelbar justering 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-21.10 Beslutande Ledamöter 28 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson, kommunchef Göran Skoog,

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (9) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 20 april, klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (9) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 20 april, klockan 2009-04-20 1 (9) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 20 april, klockan 18.00 20.00 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Anders Rydell (S) BrittInger

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum Närvarande: Se upprop 89. 88 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Sal Kalmarflundran, Brofästet Hotell och konferens. Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Malin Petersson

Sal Kalmarflundran, Brofästet Hotell och konferens. Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Malin Petersson KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2010-11-01 Tid 15:45-15:47 Plats Sal Kalmarflundran, Brofästet Hotell och konferens Omfattning 171-172 Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB FÖRSLAG 2017:61 s förslag till beslut Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 23 ( 62) PROTOKOLL 2017-0084 2017-08-29 Kl. 10:00-10:15 149-187 161 Arvode

Läs mer

REGLEMENTE SOCIALA MYNDIGHETS- NÄMNDEN I MORA

REGLEMENTE SOCIALA MYNDIGHETS- NÄMNDEN I MORA REGLEMENTE SOCIALA MYNDIGHETS- NÄMNDEN I MORA Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som

Läs mer

Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie ledamöter, 6 tjänstgörande ersättare och 10 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A.

Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie ledamöter, 6 tjänstgörande ersättare och 10 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2018-06-12 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 16:00 21:45 Ajournering kl, 17:30-18:00 samt kl. 21:15-21:25 64-69 Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2008-06-16 Ärendelista Sid nr Justering...3 479 Mål och resursplan för 2009 med plan för ekonomin 2010-2011...4 480 Korrigering av tidigare beslut: Ansvar för elit- och evenemangsarenor

Läs mer

kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil

kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil KALLELSE FÖREDRAGNINGSLISTA EXTRA KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats: Ordförande: Sekreterare 2018-12-13 kl. 16.30 Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Jan-Olof Johansson Mari-Louise Dunert Ärende Öppet sammanträde,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-01-27 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2009-01-27, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Lise-Lott Lidström (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer

Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041

Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041 Kommunfullmäktige 16 (60) Kf 140 Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041 Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25 122 bland annat om förändringar i kommunens nämndorganisation. Förändringarna avsåg antalet

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl PERSTORPS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-10-22 Sida 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret kl 16.00 18.20 Beslutande Leif Andersson, ordförande Catharina

Läs mer

HJO KOMMUN Kommunfullmäktige

HJO KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Medborgarhuset Park, kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ordinarie ledamöter utom: Ida Hägne ( s) Jörgen Fransson (s) Karl Johan Froh (m) Anna Johansson

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-03-21 66 Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS 2016-266

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 411/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-09-22 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) 38-42

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Protokoll Ft 6/2017. Närvarande ersättare Jonas Levin (KD) Hasan Ajlan (M) Arne Björklund (SD) Marcus Mattsson (L) 11-18

Protokoll Ft 6/2017. Närvarande ersättare Jonas Levin (KD) Hasan Ajlan (M) Arne Björklund (SD) Marcus Mattsson (L) 11-18 Protokoll Ft 6/2017 Fritidsnämnden Datum: 2017-02-07 Klockan: 14:00-16:35 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Jonas Håård (S) 11-18 Annika Tholster (C) 11-18 Sebastian Cehlin (M) 11-18 Ingela

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Protokoll. Tid Måndag 11 maj 2009, kl. 13.00 16.30. Plats Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9

Protokoll. Tid Måndag 11 maj 2009, kl. 13.00 16.30. Plats Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Tid Måndag 11 maj 2009, kl. 13.00 16.30 Plats Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Henrik Elamson (M) ordförande Ann-Kristin Spåls (MP) Sara Dicksen (M) Ewy Eriksson (M) Kerstin

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Kommunfullmäktige. PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum: Dokument nr: MK KS 2015/ (5)

Kommunfullmäktige. PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum: Dokument nr: MK KS 2015/ (5) 1(5) Kommunfullmäktige Plats och tid: Andreasgården, 2016-03-14 kl. 18:30 Beslutande: Peter Helander (C) Greger Mellbert (M) Bigitta Sohlberg (S) Gunnar Nilsson (S) Gösta Frost (S) Bernt Persson (S) Christina

Läs mer

Ärendet som beskrivs nedan gäller Antagande av detaljplan för Mörby Centrum

Ärendet som beskrivs nedan gäller Antagande av detaljplan för Mörby Centrum Ärendet som beskrivs nedan gäller Antagande av detaljplan för Mörby Centrum Det behandlades den 19 april 2010 i Danderyds Kommunfullmäktige. Partiernas ställningstagande innebär i praktiken, att......

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 36/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-02-09 Klockan: 09:00-10:15, ajournering 09.40-10.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson

Läs mer

Protokoll. Tid Tisdagen den 19 februari 2008 kl. 15.00-15.20

Protokoll. Tid Tisdagen den 19 februari 2008 kl. 15.00-15.20 Tid Tisdagen den 19 februari 2008 kl. 15.00-15.20 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP), ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lars Elamson (M) Lotta Olsson (M) Lennart Bondeson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2009-01-13 Ärendelista Sid nr Justering...2 526 Information om arenor för idrott och kultur...3 527 Information om översyn renodla penningströmmarna mellan kommunen och Stadsbacken

Läs mer

28 Dnr 2010/116. James Bucci (V) har lämnat in kompletterande handlingar i form av skrivelse daterad med bilagor.

28 Dnr 2010/116. James Bucci (V) har lämnat in kompletterande handlingar i form av skrivelse daterad med bilagor. 2012-03-28 17 (40) 28 Dnr 2010/116 Svar på motion om att initiera utredning och granskning av förtroendevalda, anställda och/eller anlitade konsulter om de har brutit mot lagar, reglementen i projekt Arena

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2004-04-13 Ärendeförteckning Sid nr 80 Justering...3 81 Årsbudget 2005 med plan för 2006-2007 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommungemensamma verksamheter samt kommunstyrelsekontoret...4

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 februari 2011, kl. 18.00 20.00 och 20.10 20.25 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF. 1. Motionen är besvarad.

22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF. 1. Motionen är besvarad. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2010-02-23 LS-LED09-410 22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF Landstingsstyrelsens förslag till Landstingsfullmäktige 1. Motionen är besvarad. Yrkanden Oppositionen (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl. 13.00 14.00 ajournering kl. 13.30-13.40 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(6) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 17.30 18.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Stefan Pettersson (M), tjg ers för Olof

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer