Tid 17 december 2008 kl Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro"

Transkript

1 Nr 10 Tid 17 december 2008 kl Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande, t.o.m. 207 Gunnar Andersson (M) Allan Armaghan (S) Murad Artin (V) Lena Baastad (S) Behcet Barsom (KD) Dennis Begic (S) Lena Beime (S) Arne Bergqvist (S) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson (KD) Carina Dahl (S) Peter Dahlgren (S) Charlotte Edberger Jangdin (C), fr.o.m. 201 Henrik Elamson (M) Lars Elamson (M) Mussie Ephrem (V) Linda Eriksson (S) Emina Gacic (S) Svante Gyrulf (M) Inger Högström-Westerling (M) Alaa Idris (S) Erik Johansson (FP) Erik Johansson (M) Margareta Johansson (S) Inger Carlsson (S) Jonas Karlsson (S), t.o.m. 200 Per-Ove Karlsson (S) Magnus Lagergren (KD) Torgny Larsson (S) Birgitta Lindahl (FP) Susanne Lindholm (KD) Ina Lindström (FP) Hannah Ljung (M) Ingegerd Oberg (S) Lotta Olsson (M) Ronnie Palmén (M) Fredrik Persson (MP) Kent Persson (M) Lennart Persson (M) 1

2 Rasmus Persson (C) Lars-Erik Soting (S), t.o.m. 200 Daniel Spiik (SD) Per-Åke Sörman (C) Gunhild Wallin (C) Richard Vappelin (M) Staffan Werme (FP) Marie Wirde (V) Fisun Yavas (S) Anna Ågerfalk (FP) Gunn Öjebrandt (KD) Tjänstgörande ersättare Sara Dicksen (M) Lars-Eric Gustafson (FP) Michael Horvath (MP) Lars Johansson (C), t.o.m. 200 Benny Larsson (S) Per Lilja (S) Anna-Karin Lind (S) Sofia Lindstrand (S) Berit Majer (S) Ann-Kristin Spåls (MP) Malin Tinjan (V) Karolina Wallström (FP) Elvy Wennerström (S) Närvarande ersättare Carl-Anders Alsätra (M) Daniel Granqvist (M) Anders Hagström (KD) Gun Carlestam Lewin (V) Justerare Malin Tinjan Lennart Bondeson Ersättare Margareta Johansson Fredrik Persson Sekreterare Stefan Olsson 2

3 197 Mötet öppnas samt val av protokollsjusterare m.m. På förslag av ordföranden uppdrogs åt Malin Tinjan (V) och Lennart Bondeson (KD) med Margareta Johansson (S) och Fredrik Persson (MP) som ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll och utsattes justeringen att äga rum på Kommunledningskontoret den 22 december 2008 kl Ordföranden upplyste att interpellationen om multiarena i Oxhagen, som inte redovisats i kungörelsen kommer att i mån av tid behandlas vid dagens sammanträde under punkt 23 a, och att denna interpellation och avgivet svar är utdelade vid sammanträdet. 198 Anmälan av frågor och interpellationer som väckts inom beslutade tidsfrister: Inom bestämd tidsfrist hade följande frågor väckts. 1. fråga angående kommunal jakt, Marie Wirde (V) - änr. Ks 888/ fråga angående det ekonomiska förhållandet mellan ÖBO och kommunen, Jonas Karlsson (S) - änr. Ks 931/ fråga angående Tullängsskolans matsal, Jonas Karlsson (S) - änr. Ks 933/ fråga angående skyltning vid övergångsställen i kommunen, Malin Tinjan (V) - änr. Ks 934/ fråga angående skolval 2009, Malin Tinjan (V) - änr. Ks 935/2008 Kommunfullmäktige medgav att frågorna fick ställas. 199 Vårdnadsbidrag i Örebro kommun Ärendenummer: 786/2008 Handling nr. 149/08 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 149/08. Riksdagen fattade beslut den 21 maj 2008 om att införa en ny lag om kommunalt vårdnadsbidrag. Lagen ger kommunerna möjligheter att inom vissa givna ramar införa kommunalt vårdnadsbidrag för barn mellan ett och tre år. Lagen trädde i kraft den 1 juli

4 I Övergripande strategier och budget för år 2009 har kommunfullmäktige beslutat att ett lokalt vårdnadsbidrag införs i Örebro från den 1 januari 2009 för att ge föräldrarna möjlighet att vara hemma en längre tid med barnen. Tre alternativ har tagits fram och värderats liksom möjligheten att införa vårdnadsbidrag på deltid. Alternativen är vårdnadsbidrag för barn i åldersgruppen månader, månader och månader. Kostnaden bedöms uppgå till 24,4 miljoner kronor (mnkr), 11,5 mnkr respektive 7,6 mnkr. Om även vårdnadsbidrag på deltid införs beräknas den totala kostnaden till 42,5 mnkr, 28,7 mnkr respektive 23,1 mnkr. Då osäkerheten är stor över konsekvenser av införande av vårdnadsbidrag och rådande konjunkturläge föreslås som ett första steg att vårdnadsbidrag införs på heltid för åldersgruppen månader. Ersättningsnivån uppgår till kronor per barn och månad. Utvecklingen kommer att följas noga och återrapportering kommer att ske till kommunstyrelsen i december Kommunalt vårdnadsbidrag införs i ett första steg på heltid för barn i åldersgruppen månader från och med den 1 januari Vårdnadsbidrag lämnas med kronor per barn och månad. 3. Beräknat budgetutrymme för en fullt genomförd reform är 11,5 miljoner kronor. Beräkningen inför 2009 innebär att 10 miljoner kronor från KS oförutsett avsätts för kommunalt vårdnadsbidrag i 2009 års budget. 4. Beslut om utvidgning av åldersspannet för rätten till vårdnadsbidrag liksom vårdnadsbidrag på deltid prövas i kommande budgetar 5. Jämställdhetsdelegationen får i samverkan med kommunledningskontoret i uppdrag att följa reformen utifrån ett barn-, genus-, och mångfaldsperspektiv. 6. Programnämnd Barn och utbildning får i uppdrag att följa upp övriga delar av reformen, exempelvis valfrihet och påverkan på övrig kommunal organisation. 7. Programnämnd Barn och utbildning får i uppdrag att utforma detaljriktlinjer inkl informationsmaterial till föräldrar samt besluta om ansvarig nämnd för hanteringen av vårdnadsbidrag. 4

5 8. Återrapportering kommer att ske till kommunstyrelsen december Mot beslutet i kommunstyrelsen reserverade sig Carina Dahl (S), Alaa Idris (S), Jonas Karlsson (S), Lars-Erik Soting (S), Jan Zetterqvist (S), Murad Artin (V) och Dennis Begic (S) till förmån för yrkande om att kommunstyrelsen skulle avslå förslaget och istället avsätta 10 miljoner kronor från kommunstyrelsens anslag för oförutsett i budget 2009 till Programnämnd Barn och utbildning för en utbyggnad av förskolan för att klara av volymökningar och för att minska gruppstorleken för de yngsta barnen. Skriftlig reservation bifogas handlingarna. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Lennart Bondeson (KD), Per-Åke Sörman (C), Lotta Olsson (M), Gabriella Blomgren (MP), Ronnie Palmén (M), Gunn Öjebrandt (KD), Anna Ågerfalk (FP), Behcet Barsom (KD), Daniel Spiik (SD) och Susanne Lindholm (KD) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Lena Baastad (S), Elvy Wennerström (S), Mussie Ephrem (V), Lena Beime (S), Peter Dahlgren (S), Malin Tinjan (V), Ingegerd Oberg (S), Carina Dahl (S), Fisun Yavas (S), Inger Carlsson (S) och Murad Artin (V) yttrade sig och yrkade enligt reservationen i kommunstyrelsen. Sedan diskussionen förklarats avslutad, ställde ordföranden proposition på de båda yrkandena och fann härvid övervägande ja vara avgivet för bifall till kommunstyrelsens förslag. Votering begärdes. Ordföranden ställde följande av kommunfullmäktige godkänd voteringsproposition: den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja; den som vill bifalla bifalla reservationen i kommunstyrelsen röstar nej. Ja-röster avlämnades av Gunnar Andersson (M), Behcet Barsom (KD), Britta Bjelle (FP), Gabriella Blomgren (MP), Lennart Bondeson (KD), Sara Dicksen (M), Henrik Elamson (M), Lars Elamson (M), Lars-Eric Gustafson (FP), Svante Gyrulf (M), Michael Horvath (MP), Inger Högström-Westerling (M), Erik Johansson (FP), Erik Johansson (M), Lars Johansson (C), Magnus Lagergren (KD), Birgitta Lindahl (FP), Susanne Lindholm (KD), Ina Lindström (FP), Hannah Ljung (M), Lars O Molin (KD), Lotta Olsson (M), Ronnie Palmén (M), Fredrik Persson (MP), Kent Persson (M), Lennart Persson (M), Rasmus Persson (C), Daniel Spiik (SD), Ann-Kristin Spåls (MP), Per-Åke Sörman (C), Gunhild Wallin (C), Karolina Wallström (FP), Richard Vappelin (M), Staffan Werme (FP), Anna Ågerfalk (FP) och Gunn Öjebrandt (KD). 5

6 Nej-röster avlämnades av Allan Armaghan (S), Murad Artin (V), Lena Baastad (S), Dennis Begic (S), Lena Beime (S), Arne Bergqvist (S), Carina Dahl (S), Peter Dahlgren (S), Mussie Ephrem (V), Linda Eriksson (S), Emina Gacic (S), Alaa Idris (S), Margareta Johansson (S), Inger Carlsson (S), Jonas Karlsson (S), Per-Ove Karlsson (S), Benny Larsson (S), Torgny Larsson (S), Irén Lejegren (S), Per Lilja (S), Anna-Karin Lind (S), Sofia Lindstrand (S), Berit Majer (S), Ingegerd Oberg (S), Lars- Erik Soting (S), Malin Tinjan (V), Elvy Wennerström (S), Marie Wirde (V) och Fisun Yavas (S). Omröstningen utföll så att 36 ja-röster och 29 nej-röster avgavs. Kommunfullmäktige hade härvid bifallit kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslöt sålunda enligt kommunstyrelsens förslag. Reservation Mot beslutet reserverade sig samtliga ledamöter i arbetarepartiet socialdemokraterna och vänsterpartiet till förmån för Lena Baastads (S) och Mussie Ephrem (V) m.fl. yrkande. 200 Örebroporten Fastigheter AB:s förvärv av samtliga aktier i LB Kiel Kongress AB Ärendenummer: Ks 770/2008 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan som under punkt 5 upptar rubricerade ärende. Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj 2005 att överföra ansvaret för förvaltning, utveckling och finansiering av de tre Conventumbyggnaderna (Kongresshallen, Stadsbiblioteket och Medborgarhuset) till Örebroporten Fastigheter AB från och med den 1 juni Detta beslut innebar att Örebroporten Fastigheter AB övertog ansvaret för det sale & leaseback-avtal som kommunen hade tecknat med HSH N Nordic Finance AB om Conventumbyggnaderna. Örebroporten beviljades kommunal borgen för detta finansieringsavtal med kapitalbelopp på 267,5 mnkr. Örebroporten Fastigheter AB har under år 2008 fört diskussioner med Nordic Finance om möjligheter och villkor för en förtida inlösen av sale & leaseback-avtalet om Conventumbyggnaderna. Formellt ägs 6

7 Conventumbyggnaderna av LB Kiel Kongress AB, som är ett helägt dotterbolag till Nordic Finance. Nuvarande avtal med Nordic Finance har en kapitalnivå på 261 mnkr och en avtalstid till den 31 mars Örebroporten har en skyldighet att återköpa Conventumbyggnaderna vid avtalstidens slut för ett restvärde på 138 mnkr. Hyran (leasingavgiften) baseras på en rörlig ränta utifrån Stibor 90 med ett tillägg på 1,09 procentenheter. Örebroporten och Nordic Finance har träffat en överenskommelse som innebär att nuvarande avtal om Conventumbyggnaderna upphör den 8 januari Detta sker genom att Örebroporten förvärvar samtliga aktier i LB Kiel Eyravallen AB för ett bokfört värde på 0,1 mnkr, att Örebroporten betalar en kostnad (ränteskillnadsersättning) på 28,0 mnkr för inlösen av avtalet samt att Örebroporten gör en nyupplåning på 261,1 mnkr som ersätter Kongressbolagets nuvarande lån. De totala kostnaderna för förvärvet uppgår därmed till 289,2 mnkr. Styrelsen för Örebroporten Fastigheter AB beslutade att för sin del godkänna överenskommelsen vid sitt sammanträde den 4 november 2008 under förutsättning av godkännande från kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret konstaterar att Örebroportens planerade förvärv av samtliga aktier i LB Kiel Kongress AB är förenligt med de ändamål för bolaget som anges i kommunfullmäktiges ägardirektiv och med den inriktning för bolagets uppdrag för Conventumbyggnaderna som redovisas i underlaget till kommunfullmäktiges beslut den 18 maj Örebroporten kommer som tydlig ägare av Conventumbyggnaderna att få ökad handlingsfrihet för en fortsatt utveckling av de tre byggnaderna genom egna beslut om investeringar, försäljningar och finansiering. Den överenskomna ersättningen på 28 mnkr för inlösen av avtalet med Nordic Finance bedömer kommunledningskontoret som relativt förmånligt. Räntekostnaderna för Örebroporten beräknas vid nuvarande räntenivåer minska med 0,8 mnkr per år under perioden eller med totalt 8,3 mnkr under perioden Den positiva ränteeffekten för Örebroporten blir sannolikt större under de närmaste åren i takt med sjunkande räntenivå på kapitalmarknaden. Örebroporten bör få kommunal borgen på 290 mnkr för den nyupplåning som krävs i samband med förvärvet av Conventumbyggnaderna. Samtidigt upphör nuvarande borgen på 262 mnkr för avtalet med Nordic Finance när Örebroporten blir ägare av de tre byggnaderna den 8 januari Kommunens borgensåtaganden för Örebroporten utökas alltså med 28 mnkr på grund av detta förvärv. 7

8 1. Örebro kommun har inget att erinra mot att Örebroporten Fastigheter AB förvärvar samtliga aktier i LB Kiel Kongress AB. 2. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Örebroporten Fastigheter AB för högst 290 miljoner kronor för förvärv och refinansiering av dotterbolaget LB Kiel Kongress AB. Detta borgensåtagande omfattar även löpande ränta och andra kostnader som är hänförliga till upplåningen. 3. Örebroporten Fastigheter AB skall årligen till Örebro kommun erlägga borgensavgift till kommunen för utnyttjad del av denna borgen enligt de regler som fastställdes av kommunfullmäktige den 12 september den 18 maj 2005 om borgen för Örebroportens fullgörande av samtliga skyldigheter och förpliktelser för avtalet med HSH N Nordic Finance AB om Conventumbyggnaderna upphör den 8 januari Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Staffan Werme (FP), Jonas Karlsson (S) och Erik Johansson (M) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 201 Försäljning av Storstenshöjden (del av Örebro Garphyttan 2:7) Ärendenummer: Ks 846/2008 Handling nr. 150/08 Ärendet Från kommunstyrelsen, som behandlat ärendet vid sammanträde den 16 december 2008, har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 150/08. Länsrätten i Örebro län har genom dom den 18 november 2008 upphävt meddelat beslut av programnämnd Samhällsbyggnad att försälja Storstenshöjden. Enligt länsrätten ska detta beslut rätteligen meddelas av kommunfullmäktige. 8

9 Med anledning härav har Kommunledningskontoret aktualiserat ärendet i kommunstyrelsen för fortsatt och slutlig behandling i kommunfullmäktige. Handlingar som visar ärendets beredning i Fritids- och turistnämnden, Fastighetsnämnden och programnämnd Samhällsbyggnad föreligger i ärendet. Kommunledningskontorets beslutsförslag överensstämmer till alla delar med beslutspunkten 1 i programnämndens överklagade beslut. Del av Örebro Garphyttan 2:7, benämnd Storstenshöjden, överlåts och försäljs till Storstenshöjden AB i huvudsaklig överensstämmelse med upprättat köpekontrakt. Mot beslutet i kommunstyrelsen reserverade sig Lena Baastad, Carina Dahl, Alaa Idris, Jonas Karlsson, Jan Zetterqvist och Dennis Begic, samtliga (S) samt Murad Artin (V) till förmån för yrkande om avslag på förslaget. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Fredrik Persson (MP), Lars Johansson (C) och Hannah Ljung (M) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Jonas Karlsson (S), Marie Wirde (V), Alaa Idris (S), Per Lilja (S), Mussie Ephrem (V) och Daniel Spiik (SD) yttrade sig och yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag. Under behandlingen av ärendet om Storstenshöjden ajournerades sammanträdet för lunch kl och återupptogs kl , varefter ärendet slutbehandlades först efter att vissa frågor och interpellationer i kungörelsen blivit besvarade enligt den dagordning som gäller för sammanträdet. Sedan diskussionen förklarats avslutad, ställde ordföranden proposition på de båda yrkandena och fann härvid övervägande ja vara avgivet för bifall till kommunstyrelsens förslag. Votering begärdes. Ordföranden ställde följande av fullmäktige godkänd voteringsproposition: den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja; den som vill bifalla avslagsyrkandet röstar nej. Ja-röster avlämnades av Gunnar Andersson (M), Behcet Barsom (KD), Britta Bjelle (FP), Gabriella Blomgren (MP), Lennart Bondeson (KD), Sara Dicksen (M), Charlotte Edberger Jangdin (C), Henrik Elamson (M), 9

10 Lars Elamson (M), Lars-Eric Gustafson (FP), Svante Gyrulf (M), Michael Horvath (MP), Inger Högström-Westerling (M), Erik Johansson (FP), Erik Johansson (M), Magnus Lagergren (KD), Birgitta Lindahl (FP), Susanne Lindholm (KD), Ina Lindström (FP), Hannah Ljung (M), Lars O Molin (KD), Lotta Olsson (M), Ronnie Palmén (M), Fredrik Persson (MP), Kent Persson (M), Lennart Persson (M), Rasmus Persson (C), Ann-Kristin Spåls (MP), Per-Åke Sörman (C), Gunhild Wallin (C), Karolina Wallström (FP), Richard Vappelin (M), Staffan Werme (FP) och Gunn Öjebrandt (KD). Nej-röster avlämnades av Allan Armaghan (S), Murad Artin (V), Lena Baastad (S), Dennis Begic (S), Lena Beime (S), Arne Bergqvist (S), Carina Dahl (S), Peter Dahlgren (S), Mussie Ephrem (V), Linda Eriksson (S), Emina Gacic (S), Alaa Idris (S), Margareta Johansson (S), Inger Carlsson (S), Per-Ove Karlsson (S), Benny Larsson (S), Torgny Larsson (S), Per Lilja (S), Anna-Karin Lind (S), Sofia Lindstrand (S), Berit Majer (S), Ingegerd Oberg (S), Daniel Spiik (SD), Malin Tinjan (V), Elvy Wennerström (S), Marie Wirde (V) och Fisun Yavas (S). Omröstningen utföll så att 34 ja-röster och 27 nej-röster avgavs (fyra ledamöter var frånvarande). Kommunfullmäktige hade härvid bifallit kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. Reservation Mot beslutet reserverade sig samtliga ledamöter i arbetarepartiet socialdemokraterna och vänsterpartiet samt Daniel Spiik (SD) till förmån för avslagsyrkandet. 202 Fråga om upprustning av lekparken i Lillegårdsparken i Almby, Marie Wirde (V) Ärendenummer Ks 820/2008 Handling nr. 157/08 Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november Marie Wirde (V) ställde sin fråga. Fredrik Persson (MP) och Marie Wirde (V) yttrade sig. Fullmäktige beslöt frångå ärendet. 10

11 203 Fråga angående kommunal jakt, Marie Wirde (V) Ärendenummer Ks 888/2008 Handling nr. 158/08 Marie Wirde (V) ställde sin fråga. Fredrik Persson (MP) och Marie Wirde (V) yttrade sig. Fullmäktige beslöt frångå ärendet. 204 Fråga angående skyltning vid övergångsställen i Örebro, Malin Tinjan (V) Ärendenummer Ks 934/2008 Handling nr. 159/08 Malin Tinjan (V) ställde sin fråga. Fredrik Persson (MP) och Malin Tinjan (V) yttrade sig. Fullmäktige beslöt frångå ärendet. 205 Fråga angående skolval 2009, Malin Tinjan (V) Ärendenummer Ks 935/2008 Handling nr. 160/08 Malin Tinjan (V) ställde sin fråga. Lennart Bondeson (KD) och Malin Tinjan (V) yttrade sig. Fullmäktige beslöt frångå ärendet. 206 Interpellation om FRAM-projektet, Murad Artin (V) Ärendenummer: Ks 545/2008 Handling nr. 94/08 Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november Murad Artin (V) ställde sin fråga i interpellationen. Kommunstyrelsens ordförande Staffan Werme (FP) yttrade sig och hänvisade till avgivet svar. Murad Artin (V), Lena Baastad (S), Gunhild Wallin (C), Lennart Bondeson (KD) och Staffan Werme (FP) yttrade sig. 11

12 Fullmäktige beslöt frångå ärendet. 207 Interpellation om vad som händer med skolorna i Östernärke, Ingegerd Oberg (S) Ärendenummer: Ks 544/2008 Handling nr. 95/08 Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november Ingegerd Oberg (S) ställde sin fråga i interpellationen. Ordföranden i Östernärke områdesnämnd Magnus Lagergren (KD) yttrade sig och hänvisade till avgivet svar. Ingegerd Oberg (S), Magnus Lagergren (KD), Per-Åke Sörman (C), Lotta Olsson (M), Lena Baastad (S) och Mussie Ephrem (V) yttrade sig. Fullmäktige beslöt frångå ärendet. 208 Interpellation om kommunens engagemang i danskompaniet Raande Vo, Marie Wirde (V) Ärendenummer: Ks 550/2008 Handling nr. 96/08 Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november Marie Wirde (V) ställde sin fråga i interpellationen. Kommunalrådet Fredrik Persson (MP) yttrade sig och hänvisade till avgivet svar samt till kommunstyrelsens beslut i ärende Raande Vo den 16 december Marie Wirde (V), Fredrik Persson (MP), Lena Beime (S), Lennart Bondeson (KD), Staffan Werme (FP), Behcet Barsom (KD) och Ina Lindström (FP) yttrade sig. Det antecknades, att under ärendets behandling ajournerades sammanträdet för kaffepaus kl , varefter överläggningarna härefter fortsatte i ärendet kl Fullmäktige beslöt frångå ärendet. 12

13 209 Vissa ändringar i reglementena för kommunstyrelsen och programnämnd Samhällsbyggnad vad avser överlåtelse och förvärv av fastighet Ärendenummer: Ks 840/2008 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan som under punkt 7 upptar rubricerade ärende. Kommunstyrelsen och programnämnd Samhällsbyggnad har delegation från kommunfullmäktige att överlåta och förvärva fastighet för en köpeskilling mellan tio och tjugofem miljoner kronor respektive för tio miljoner kronor eller därunder. Dessa delegationer återfinns i reglementena för programnämnden och kommunstyrelsen. Länsrättens dom angående kommunens försäljning av Storstenshöjden har gett anledning att göra en översyn av reglementsbestämmelserna för fastighetsöverlåtelse och fastighetsförvärv. De båda bestämmelserna föreslås bli tillförda en passus om att bemyndigandet inte avser ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt på sätt närmare anges i de båda beslutssatserna nedan. 1. Programnämndens reglemente kompletteras i 1 fjärde stycket med en ny sista mening vari anges att programnämndens överlåtelse och förvärv av fastighet inte avser ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 2. Kommunstyrelsens reglemente ändras i sin 8 tredje punktsats enligt följande: överlåta och förvärva fastighet för en köpeskilling mellan tio (10) och tjugofem (25) miljoner kronor, dock inte vad avser ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 13

14 210 Utnyttjande av den kommunala förköpsrätten på fastigheten Ånsta 20:17 Ärendenummer: Ks 866/2008 Handling nr. 151/08 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 151/08. Fastigheten Ånsta 20:17, gamla sanatoriet, är beläget öster om motorvägen i Adolfsberg. Sanatoriet innehåller idag en förskola som kommunen hyr. Fastigheten belägen direkt norrut om den aktuella fastigheten ägs av kommunen. Fastigheten som har en areal om ca 8,5 ha överlåts av AB Laguna till Ånsta Park AB för en köpeskilling om 5 mnkr. I nuvarande översiktsplan är hela fastigheten planlagd som natur- och rekreationsområde. Det finns för närvarande ingen detaljplan för området. Motivet till ett förköp är att säkerställa fastighetens användning som rekreationsområde för allmänheten. Kommunen vill bevara de höga naturvärden som finns på fastigheten i form av uppvuxen grov furuskog. Om en överenskommelse kan nås med Ivarsson & Ullberg Förvaltning AB, som överlåtit fastigheten på sitt helägda dotterbolag Ånsta Park AB, behöver kommunen inte utnyttja förköpsrätten. Målet med överenskommelsen är att köpa större delen av marken utan att detta ska påverka möjligheten till viss utbyggnad av förskolan. Beslut om att utöva förköpsrätten måste tas innan 3 januari Programnämnd Samhällsbyggnad behandlade ärendet den 2 december Örebro Kommun utövar sin förköpsrätt av fastigheten Örebro Ånsta 20:17 enligt förköpslagens regler och till en uppgiven köpeskilling om 5 mnkr. 2. Örebro kommun ansöker om regeringens tillstånd till förköpet för det fall köpare eller säljare motsätter sig att kommunen utövar förköp i ärendet. 14

15 3. Köpeskillingen täcks genom kommunens eget rörelsekapital. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Fredrik Persson (MP) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Mussie Ephrem (V) yttrade sig utan yrkande. Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 211 Avtal mellan Örebro Kommun och Vägverket om finansiering av Södra Tvärleden Ärendenummer: Ks 769/2008 Handling nr. 152/08 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 152/08. Södra Tvärleden planeras gå mellan Almbro och Marieberg. Den ingår som ett objekt i länsplan för regional transportinfrastruktur för Örebro län Avsikten är att vägen skall avlasta centrala Örebro från nuvarande genomfartstrafik på Rudbecksgatan. Södra Tvärleden skall utformas som en mötesfri landsväg. Vägverket Region Mälardalen har fastställt arbetsplan för byggnationen av Södra Tvärleden. Byggstart planeras under början av år Den totala byggkostnaden beräknas till ca 90 mnkr. Kommunfullmäktige godkände den 27 juni 2003 ett avtal mellan kommunen och Vägverket om finansiering av Södra Tvärleden. Avtalet innebar bland annat att kommunen skulle ge Vägverket ett räntefritt lån på 20 mnkr för första årets byggkostnad. Avtalet gällde under förutsättning att byggstart skulle ske senast år Vägverket Region Mälardalen har nu meddelat att byggnationen av Södra Tvärleden kan starta under år 2009 under förutsättning att Örebro kommun kan ge ett räntefritt lån på 19,5 mnkr. Vägverket har i sin budget för 2009 reserverat mnkr för detta objekt. Vägverket har upprättat ett förslag till avtal med kommunen om denna finansiering av Södra Tvärleden. 15

16 Avtalsförslaget har behandlats den 1 oktober 2008 vid ordförandeberedning för programnämnd Samhällsbyggnad. Kommunledningskontoret konstaterar att ett räntefritt lån på 19,5 mnkr innebär en årlig kostnad för kommunen på 1,1 mnkr med nuvarande räntenivå. Det är därför angeläget att lånets löptid begränsas. Avtalsförslaget bör kompletteras med tydliga villkor och tidpunkter för utbetalning och återbetalning av kommunens lån. 1. Örebro kommun beviljar Vägverket Region Mälardalen ett räntefritt lån på 19,5 miljoner kronor för finansiering av Södra Tvärleden. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna ett avtal om denna finansiering med Vägverket Region Mälardalen som anger villkor och tidpunkter för utbetalning och återbetalning av kommunens lån. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Staffan Werme (FP) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 212 Nytt samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd för samverkan angående företagshälsovård och tolkförmedling Ärendenummer: Ks 710/2008 Handling nr. 153/08 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 153/08. Örebro läns landsting och Örebro kommun har kommit överens om att från och med den 1 januari 2005 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma nämnden för samverkan angående företagshälsovård. Beslut om den gemensamma nämnden fattades i de båda fullmäktigeförsamlingarna i juni Härefter har genom beslut i landstingsfullmäktige och Örebro kommun i juni 2007 även kommunens tolkförmedling tillförts den gemensamma nämnden, varvid ett nytt samverkansavtal träffats mellan ovan nämnda parter. Nämnden har i samband 16

17 härmed erhållit den nya benämningen gemensam nämnd för samverkan angående företagshälsovård samt tolkförmedling. Den gemensamma nämnden för samverkan angående företagshälsovård och tolkförmedling har den 24 oktober 2008 tillstyrkt förslaget om att Kumla kommun från och med den 1 januari 2009 erbjuds att ingå i den gemensamma nämnden enligt önskemål från kommunen. För detta redovisas förslag till nytt samverkansavtal samt nytt reglemente. Landstinget är som tidigare värdorganisation och den gemensamma nämnden ingår i landstingets organisation. Kostnadsfördelningen av företagshälsovården följer också tidigare samverkansavtal mellan landstinget och Örebro kommun. Vad gäller sammansättningen i den gemensamma nämnden föreslås med ändring av tidigare avtal och reglemente att nämnden skall bestå av åtta ledamöter och åtta ersättare. Härvid ska Örebro kommun liksom tidigare utse två ledamöter och två ersättare och Kumla kommun likaledes två ledamöter och två ersättare. Landstinget ska som värdorganisation inneha posten som ordförande medan Örebro kommun ska inneha posten som vice ordförande, vilket överensstämmer med tidigare avtal och reglemente. Örebro kommun förutsätter att majoritet respektive opposition i respektive kommun erhåller varsin ledamot och ersättare. 1. Samverkansavtal mellan landstinget, Örebro kommun och Kumla kommun för samverkan angående företagshälsovård och tolkförmedling godkänns med giltighet fr.o.m Reglemente för nämndens verksamhet antas från samma tidpunkt. 3. Tidigare samverkansavtal och reglemente mellan landstinget och Örebro kommun upphör när det nya samverkansavtalet träder i kraft. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Staffan Werme (FP) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 17

18 213 Ansvarig nämnd för kommunal kontroll enligt ny lag om nikotinläkemedel samt taxa för avgifter vid sådan kontroll Ärendenummer: Ks 767/2008 Handling nr. 154/08 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 154/08. Programnämnd Samhällsbyggnad har den 4 november behandlat Miljönämndens förslag om ansvarig nämnd för kommunal kontroll enligt ny lag om nikotinläkemedel samt taxa för avgifter vid sådan kontroll. En ny lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel trädde i kraft den 1 mars Genom lagen blir det tillåtet även för andra näringsidkare än Apoteket att sälja nikotinläkemedel. Härmed avses godkända receptfria läkemedel vars enda aktiva substans är nikotin. För att en näringsidkare ska få bedriva detaljhandel med nikotinläkemedel krävs att anmälan gjorts till den kommun där handeln ska bedrivas. Kommunerna har vidare vissa i lagen särskilt angivna kontrolluppgifter. 1. Miljönämnden ska utföra kommunens uppgifter enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel. 2. Reglementet för Miljönämnden tillförs en ny 7:e punktsats av följande lydelse: svara för anmälningar samt tillsyn och kontroll enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel. 3. Framlagt förslag till taxa för kontrollavgifter antas att gälla från och med den 1 januari Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Erik Johansson (FP) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 18

19 214 Avgifter för kopia av karta och ritning Ärendenummer: Ks 766/2008 Handling nr. 155/08 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 155/08. Programnämnd Samhällsbyggnad har den 4 november 2008 behandlat Byggnadsnämndens förslag, daterat den 25 augusti 2008, till avgifter för kopia av karta och ritning. Av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF) framgår att den som önskar ta del av allmän handling har rätt att mot fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut. I kommunerna ska en sådan avgiftsreglering anges i en taxa fastställd av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade den 16 januari 1985 om taxa för avskrifter/kopior av kommunala handlingar. Denna taxa omfattar dock inte här aktuella handlingar för vilka gällt en särskild taxa från Nya krav och ny teknik motiverar en översyn av de taxebestämmelser som är aktuella för kartor och ritningar hos kommunens förvaltningar. Byggnadsnämndens förslag den 25 augusti 2008 till taxa för kopia av karta och ritning antas. Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter deltog inte i beslutet hos kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Fredrik Persson (MP) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Marie Wirde (V) yttrade sig. Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 19

20 215 Ändring i skolplanen för Örebro kommun Ärendenummer: Ks 329/2008 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan som under punkt 13 upptar rubricerade ärende. Kommunfullmäktige fastställde den 30 september 2008 skolplan för Örebro kommun Kommunalrådskansliet föreslår nu nedanstående ändring på sidan 17 i skolplanen. Nuvarande ordalydelse Mål Individuella utvecklingsplaner ska finnas i för- och grundskolan. Genom dessa och utvecklingssamtal ska föräldrarna vara väl insatta i barnets/elevens utveckling. ändras till Individuella utvecklingsplaner ska finnas i grundskolan. Genom dessa och utvecklingssamtal ska föräldrarna vara väl insatta i elevens utveckling. Skolplanen för Örebro kommun ändras enligt kommunalrådskansliets förslag. Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter deltog inte i beslutet hos kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Lennart Bondeson (KD) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Lena Baastad (S) yttrade sig med upplysningen att ledamöterna i arbetarepartiet socialdemokraterna och vänsterpartiet inte deltar i beslutet. Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 20

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1430/2009. Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1430/2009. Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Ks 1430/2009 Kommunfullmäktige Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Britta Bjelle (FP) Irén Lejegren (S) Gunnar Andersson (M) Roger Andersson (S) Allan

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 725/2011. Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 725/2011. Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 725/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Allan Armaghan (S) Murad Artin (V)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Tid 30 september 2008 kl. 9.00-17.15. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 30 september 2008 kl. 9.00-17.15. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Tid 30 september 2008 kl. 9.00-17.15 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande Gunnar Andersson (M) Roger

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1170/2011. Datum: 2012-05-30 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1170/2011. Datum: 2012-05-30 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1170/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-05-30 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD) Torgny Larsson (S) Yusuf Abdow (S) Behnaz Afshar (S)

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10

Protokoll. Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10 Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10 Plats Comfort Hotel Nouveau, Helsingborg Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) Olof Johansson (MP) Ronnie Palmén (M) Elisabeth

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 18 maj 2009 kl. 09.00-10.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter Protokoll Sv 265/2010 Socialnämnd väster Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Närvarande ledamöter Torgny Larsson (S) Ewa Leitzler (M) Elvy Wennerström (S) Lars-Göran

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 september 2008 kl 14.00 16.30

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 september 2008 kl 14.00 16.30 Tid Torsdagen den 11 september 2008 kl 14.00 16.30 Plats Ringgatan 32, lokal Balder Närvarande ledamöter Richard Vappelin (M), ordförande Anders Hagström (KD), 1:e vice ordförande Murad Artin (V), 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 8 oktober 2008 klockan 9:00 12:05

Protokoll. Tid Onsdagen den 8 oktober 2008 klockan 9:00 12:05 Tid Onsdagen den 8 oktober 2008 klockan 9:00 12:05 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Olof Johansson (MP) Ronnie Palmén (M) Elisabeth Sundström (M) Karolina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Plats och tid Torsåkers Bygdegård, kl 17.30-18.00 ande se sidan 2-3 Övriga närvarande se sidan 3 Diana Blomgren (S), Hans Backman (FP) Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 september 2009 kl. 09.00-11.20 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Rasmus Persson (C) Gabriella

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-11-03 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Lars

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Protokoll. Tid tisdag 16 september 2008 kl 16.00-18.30

Protokoll. Tid tisdag 16 september 2008 kl 16.00-18.30 Tid tisdag 16 september 2008 kl 16.00-18.30 Plats Idrottshuset Närvarande ledamöter Lars Johansson (C) Lotta Sörman (MP) Alaa Idris (S) Maud Hadders (M) Olle Larsson (M) Barbro Klaesson (FP) Lars Lennart

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 215/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-05-15 Klockan: 9.00 12.00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Emil Eriksson Risve

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 730/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Kent Persson (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Protokoll Snv 328/2014 Skolnämnd nordväst Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter John Johansson (S) Per-Åke Sörman (C) Ulf Mattsson (S) Sheneh Armaghan

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 8 mars 2012 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 31 mars 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige Datum: Klockan: Plats Närvarande ledamöter

Protokoll Kommunfullmäktige Datum: Klockan: Plats Närvarande ledamöter Protokoll Ks 37/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-04-29 Klockan: 9:00-17:20, (ajournering mellan klockan 15:20-15:40) Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S), ordförande Jan

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), Torbjörn Eriksson (KD), Maria Hörnsten (S), Jonas Magnusson (S), Mona-Lisa Hagström-Svensson (S) ersätter Martina

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen 0 Öste rå I Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 AU 5:15 Dnr. KS 2015/0071 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S)-

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad inkallar ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00 Övriga Jan Eriksson,

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för socialnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 196, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11)

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11) Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun () Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer