Tid 30 september 2008 kl Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid 30 september 2008 kl. 9.00-17.15. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro"

Transkript

1 Tid 30 september 2008 kl Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande Gunnar Andersson (M) Roger Andersson (S) Allan Armaghan (S) Murad Artin (V) Behcet Barsom (KD) Lennart Bondeson (KD) Hans Boskär (S) Marie Brodin (FP) Carina Dahl (S) Peter Dahlgren (S) Charlotte Edberger Jangdin (C) Henrik Elamson (M), t.o.m. 125 Lars Elamson (M) Mussie Ephrem (V), t.o.m. 129 Linda Eriksson (S) Emina Gacic (S), t.o.m. 128 Svante Gyrulf (M) Inger Högström-Westerling (M) Erik Johansson (M) Margareta Johansson (S), fr.o.m. 127 Jonas Karlsson (S) Per-Ove Karlsson (S) Magnus Lagergren (KD) Torgny Larsson (S), fr.o.m. 124 Birgitta Lindahl (FP) Susanne Lindholm (KD), t.o.m. 126 Ina Lindström (FP) Hannah Ljung (M) Mårten Millgårdh (M) Ingegerd Oberg (S) Lotta Olsson (M) Ronnie Palmén (M) Fredrik Persson (MP) Kent Persson (M) Rasmus Persson (C) Daniel Spiik (SD) Björn Sundin (S) Lotta Sörman (MP) Per-Åke Sörman (C) 1

2 Gunhild Wallin (C) Richard Vappelin (M) Staffan Werme (FP) Ylva Wessman (V) Fisun Yavas (S) Jan Zetterqvist (S) Anna Ågerfalk (FP), t.o.m. 129 Gunn Öjebrandt (KD) Tjänstgörande ersättare Carl-Anders Alsätra (M) Lars-Eric Gustafson (FP) Anders Hagström (KD) Michael Horvath (MP) Ann-Katrine Jondelius (M), fr.o.m. 127 Gun Carlestam Lewin (V), fr.o.m. 129 Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Leif Landén (S) Patricia Lazo (S), t.o.m. 128 Per Lilja (S) Anna-Karin Lind (S) Sofia Lindstrand (S) Berit Majer (S) Inga-Lill Nordell (KD), fr.o.m. 126 Ulrica Solver-Gustavsson (FP) Ann-Kristin Spåls (MP), fr.o.m. 127 Malin Tinjan (V) Karolina Wallström (FP), fr.o.m. 130 Elvy Wennerström (S) Närvarande ersättare Jonas Millard (SD) Justerare Ina Lindström (FP) Ingegerd Oberg (S) Ersättare Behcet Barsom (KD) Jonas Karlsson (S) Sekreterare Stefan Olsson 119 Val av protokollsjusterare samt bestämmande av tid för justering av protokollet På förslag av ordföranden uppdrogs åt Ina Lindström (FP) och Ingegerd Oberg (S) med Behcet Barsom (KD) och Jonas Karlsson (S) som ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll och utsattes justeringen att äga rum på Kommunledningskontoret den 9 oktober 2008 kl

3 120 Anmälan av frågor och interpellationer som väckts inom beslutade tidsfrister: Fråga hade väckts, dels av Murad Artin (V) till kommunalrådet Inger Högström-Westerling (M) angående VD-löner, dels av Björn Sundin (S) till kommunalrådet Rasmus Persson (C) angående besparingar i hemvården. Härjämte hade följande interpellationer väckts. Interpellation om hur HBT-personer bemöts av Örebro kommun, Carina Dahl (S) Ärendenummer Ks 543/2008 Handling nr. 91/08 Interpellation om överlåtelse av namnrättigheten till Vinterstadionanläggningen, Marie Wirde (V) Ärendenummer Ks 542/2008 Handling nr. 92/08 Interpellation om en talarstol för demokrati och öppenhet, Peter Dahlgren (S) Ärendenummer Ks 546/2008 Handling nr. 93/08 Interpellation om FRAM-projektet, Murad Artin (V) Ärendenummer Ks 545/2008 Handling nr. 94/08 Interpellation om vad som händer med skolorna i Östernärke, Ingegerd Oberg (S) Ärendenummer Ks 544/2008 Handling nr. 95/08 Interpellation om kommunens engagemang i danskompaniet Raande Vo, Marie Wirde (V) Ärendenummer Ks 550/2008 Handling nr. 96/08 Interpellation om kommunledningens agerande för att behålla företaget Systemtruckar i Örebro, Jonas Karlsson (S) Ärendenummer Ks 548/2008 Handling nr. 97/08 3

4 Interpellation om hur Örebrobostäders hyresgäster behandlas, Lena Baastad (S) Ärendenummer Ks 547/2008 Handling nr 98/08 Kommunfullmäktige medgav att frågorna och interpellationerna fick ställas. 121 Fråga om VD-löner, Murad Artin (V) Ärendenummer Ks 588/2008 Handling nr 112/08 Murad Artin (V) ställde sin fråga. Inger Högström-Westerling (M) och Murad Artin (V) yttrade sig. Fullmäktige beslöt frångå ärendet. 122 Fråga om besparingar i hemvården, Björn Sundin (S) Ärendenummer Ks 597/2008 Handling nr 113/08 Björn Sundin (S) ställde sin fråga. Rasmus Persson (C) och Björn Sundin (S) yttrade sig. Fullmäktige beslöt frångå ärendet. 123 Interpellation om information till människor med försörjningsstöd, Allan Armaghan (S) Diarienummer Handling nr. 54/08 Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden den 28 maj och 18 juni Allan Armaghan (S) ställde sin fråga i interpellationen. Kommunalrådet Rasmus Persson (C) yttrade sig och hänvisade till avgivet svar. Allan Armaghan (S) och Rasmus Persson (C) yttrade sig. Fullmäktige beslöt frångå ärendet. 4

5 124 Interpellation om hemlighållande av uppdragslistor, Jonas Karlsson (S) Diarienummer Handling nr. 55/08 Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden den 28 maj och 18 juni Jonas Karlsson (S) ställde sin fråga i interpellationen. Kommunalrådet Fredrik Persson (MP) yttrade sig och hänvisade till avgivet svar. Jonas Karlsson (S), Fredrik Persson (MP), Murad Artin (V), Inger Högström-Westerling (M), Peter Dahlgren (S), Gunhild Wallin (C) och Hans Boskär (S) yttrade sig. Fullmäktige beslöt frångå ärendet. 125 Kommungemensamt projekt för jämställdhetsintegrering samt undertecknande av CEMR:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män Ärendenummer: Ks 341/2008 Handling nr. 99/08 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 99/08. Sveriges Kommuner och Landsting har översänt förbundsstyrelsernas beslut den 16 juni 2006 om att underteckna CEMR:s (Council of European Municipalities and Regions) politiska deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män med uppmaningen att svenska kommuner, landsting och regioner ska underteckna deklarationen och arbeta för dess genomförande. I övergripande strategier och budget för år 2009 framgår att kommunens arbete med jämställdhetsintegrering ska intensifieras. Arbetet ska inrymma de åtaganden som kommunen avser att göra genom undertecknandet av CEMR:s "europeisk deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå". Stadskansliet föreslår i skrivelse den 2 juli 2008 att Örebro kommun genomför ett kommungemensamt projekt för jämställdhetsintegrering hållbart över tid och att kommunen undertecknar CEMR:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män och använder den som verktyg i projektets genomförande. 5

6 Programmet "Mångfaldsarbete i Örebro kommun " gäller inte längre. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Örebro kommun genomför ett kommungemensamt projekt för jämställdhetsintegrering hållbart över tid. Projektet leds från kommunledningskontoret. 2. Örebro kommun undertecknar CEMR:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. 3. För projektets kostnader anslås kronor ur kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov. 4. En ansökan om projektmedel görs hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). En reducering av anslaget görs med motsvarande bidrag som eventuellt beviljas av SKL. 5. Projektets resultat redovisas årligen till kommunstyrelsen. 6. Jämställdhetsdelegationen har ett särskilt uppdrag att följa projektets arbete. 7. Strategigrupperna har i uppdrag att vara delaktiga i att utveckla hållbar jämställdhet inom sina områden. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Anna Ågerfalk (FP), Carina Dahl (S), Fisun Yavas (S), Charlotte Edberger Jangdin (C), Gunn Öjebrandt (KD), Malin Tinjan (V), Murad Artin (V), Peter Dahlgren (S), Staffan Werme (FP), Inger Högström- Westerling (M) och Ulrica Solver-Gustavsson (FP) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 126 Ökat brukarinflytande inom hemvården Diarienummer: Handling nr. 100/08 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 100/08. Det skulle här antecknas, att ärendena under punkt 8 och 9 i kungörelsen företogs till en gemensam överläggning. 6

7 Programkansli Social välfärd har fått i uppdrag att inom ramen för projektet Ökat brukarinflytande inom hemvården (stimulansbidrag 2007/08) föreslå förändringar som ska leda till ökat brukarinflytande. I programkansliets förslag föreslås att programnämnden ger projektet i uppdrag att processinriktat arbeta för att biståndsbesluten mer anger ramar än detaljer. Detta för att möjliggöra för brukaren och kontaktpersonen att få större inflytande över konkreta insatser. I förslaget föreslås också att kommunstyrelsen ska besluta att alla medborgare i Örebro kommun som är 75 år och äldre får rätt till åtta timmar service per månad utan föregående individuell biståndsbedömning. Avgiften för en servicetimme föreslås bli 175 kr. Dessutom föreslås kommunstyrelsen besluta om att införa en fri valmodell för servicetjänsterna i hemtjänsten. De resurser som motsvarar minskningen av biståndshanteringen i och med åtta timmar service utan bistånd används bland annat till en verksamhet med äldrelotsar. Programnämnd Social välfärd behandlade ärendet den 7 maj 2008 och beslutade för egen del att projektet för stimulans av utveckling av kvalitet inom vård och omsorg får i uppdrag att processinriktat arbeta för att biståndsbesluten mer anger ramar än detaljer. Detta för att möjliggöra för brukaren och kontaktpersonen att få större inflytande över konkreta insatser. Mot programnämndens beslut reserverade sig Carina Dahl (S), Murad Artin (V), Pell Uno Larsson (S), Bo Fredriksson (S), Inger Göransson (S) samt Björn Sundin (S) till förmån för yrkanden om avslag på förslaget under punkten 3 samt bifall till egna förslag under punkterna 1, 4 och 6. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Alla kommuninvånare som är 75 år och äldre får rätt till åtta timmars service per månad utan individuell biståndsbedömning fr.o.m. den 1 maj Avgift per servicetimme utan biståndsbeslut ska vara 175 kr med inkomstprövning och högkostnadsskydd. 3. Den som har servicetimmar ska ha rätt att fr.o.m. den 1 maj 2009 fritt välja utförare av tjänsterna enligt modellen Fritt val. Detta förutsätter att beslut tas i riksdagen om att införa Lagen om fritt val (LOV) enligt betänkandet SOU 2008: En verksamhet med äldrelotsar inrättas i kommunen med start den 1 maj Äldrelotsarna finansieras genom överföring av de resurser som frigörs vid minskad individuell biståndsbedömning. 7

8 6. De förändringar som beskrivs i punkterna 1, 3 och 4 ska genomföras inom projektet för stimulans av utveckling av kvalitet inom vård och omsorg med stöd av statliga stimulansmedel. 7. Programnämnd Social välfärd får i uppdrag att fatta de beslut som i övrigt krävs för att genomföra ärendet "Ökat brukarinflytande inom hemvården". Mot beslutet i kommunstyrelsen reserverade sig Lena Baastad (S), Carina Dahl (S), Jonas Karlsson (S), Murad Artin (V), Fisun Yavas (S), Dennis Begic (S) och Elisabeth Karlsson Zuaw (S) till förmån för Carina Dahls yrkande enligt ovan. Skriftlig reservation bifogas handlingarna. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Rasmus Persson (C), Susanne Lindholm (KD), Gunhild Wallin (C), Lars Elamson (M), Ronnie Palmén (M), Magnus Lagergren (KD), Birgitta Lindahl (FP) och Daniel Spiik (SD) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Björn Sundin (S), Murad Artin (V), Carina Dahl (S) och Patricia Lazo (S) yttrade sig och yrkade bifall till reservationen i kommunstyrelsen. Sedan diskussionen förklarats avslutad angav ordföranden följande av fullmäktige godkänt förslag till propositionsordning. Först ställs de beslutspunkter varom enigheter råder (punkt 2, 5 och 7) under proposition. Härefter ställs kommunstyrelsens förslag i övriga delar (punkt 1, 3, 4 och 6) mot Björn Sundins (S) och Murad Artins (V) m.fl. yrkande i samma delar under proposition. Ordföranden ställde proposition enligt ovan och konstaterade härvid att kommunfullmäktige hade bifallit punkterna 2, 5 och 7 i kommunstyrelsens förslag och fann härefter övervägande ja vara avgivet för bifall till övriga beslutspunkter i kommunstyrelsens förslag. Votering begärdes vad avser beslutspunkterna 1, 3, 4 och 6. Ordföranden ställde följande av fullmäktige godkänd voteringsproposition: den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag vad avser beslutspunkterna 1, 3, 4 och 6 röstar ja; den som vill bifalla Björn Sundins (S) och Murad Artins (V) m.fl. yrkande i motsvarande delar röstar nej. Voteringen verkställdes. Ja-röster avlämnades av Carl Anders Alsätra (M), Gunnar Andersson (M), Behcet Barsom (KD), Lennart Bondeson (KD), Marie Brodin (FP), Charlotte Edberger Jangdin (C), Henrik Elamson (M), Lars Elamson (M), Lars-Eric Gustafson (FP), Svante Gyrulf (M), Anders Hagström (KD), Michael Horvath (MP), Inger Högström-Westerling (M), Erik Johansson (M), Magnus Lagergren (KD), Birgitta Lindahl (FP), Ina Lindström (FP), Hannah Ljung (M), Mårten Millgårdh (M), Inga-Lill Nordell (KD), Lotta 8

9 Olsson (M), Ronnie Palmén (M), Fredrik Persson (MP), Kent Persson (M), Rasmus Persson (C), Ulrica Solver-Gustavsson (FP), Daniel Spiik (SD), Ann-Kristin Spåls (MP), Lotta Sörman (MP), Per-Åke Sörman (C), Gunhild Wallin (C), Richard Vappelin (M), Staffan Werme (FP), Anna Ågerfalk (FP), Gunn Öjebrandt (KD) och Britta Bjelle (FP). Nej-röster avlämnades av Roger Andersson (S), Allan Armaghan (S), Murad Artin (V), Hans Boskär (S), Carina Dahl (S), Peter Dahlgren (S), Mussie Ephrem (V), Linda Eriksson (S), Emina Gacic (S), Margareta Johansson (S), Jonas Karlsson (S), Per-Ove Karlsson (S), Leif Landén (S), Torgny Larsson (S), Patricia Lazo (S), Irén Lejegren (S), Per Lilja (S), Anna-Karin Lind (S), Sofia Lindstrand (S), Berit Majer (S), Ingegerd Oberg (S), Björn Sundin (S), Malin Tinjan (V), Elvy Wennerström (S), Ylva Wessman (V), Fisun Yavas (S) och Jan Zetterqvist (S). Voteringen utföll så att 36 ja-röster och 27 nej-röster avgavs (två ledamöter var frånvarande). Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslöt sålunda enligt kommunstyrelsens förslag. 127 Taxa för serviceinsatser utan biståndsbeslut Diarienummer: Handling nr. 101/08 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 101/08. I föregående ärende Ökat brukarinflytande inom hemvården har kommunstyrelsen beslutat att alla medborgare i Örebro kommun, som är 75 år och äldre, får rätt till 8 timmar service per månad utan föregående individuell biståndsprövning. Beslutet innebär att avgiften för en servicetimme sätts till 175 kr. Programkansliet har haft uppdraget att utforma en ny taxa för detta. Utarbetat Förslag till taxa för serviceinsatser utan biståndsbeslut har samma grund som befintlig Vård- och omsorgstaxa enligt socialtjänstlagen och har samma regler för beräkning av avgiftsunderlag, förbehållsbelopp, avgiftsutrymme och högsta avgift. Programnämnd Social välfärd behandlade ärendet den 7 maj Mot programnämndens beslut reserverade sig Carina Dahl (S), Murad Artin (V), Pell Uno Larsson (S), Bo Fredriksson (S), Inger Göransson (S) samt Björn Sundin (S) till förmån för yrkande om att taxan ska gälla fr.o.m. den 1 januari

10 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Taxa för serviceinsatser utan biståndsbeslut antas att gälla från och med den 1 maj Mot beslutet i kommunstyrelsen reserverade sig Lena Baastad (S), Carina Dahl (S), Jonas Karlsson (S), Murad Artin (V), Fisun Yavas (S), Dennis Begic (S) och Elisabeth Karlsson Zuaw (S) till förmån för yrkande om att taxan ska gälla fr.o.m. den 1 januari Skriftlig reservation bifogas handlingarna. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Rasmus Persson (C), Susanne Lindholm (KD), Gunhhild Wallin (C), Lars Elamson (M), Ronnie Palmén (M), Magnus Lagergren (KD), Birgitta Lindahl (FP) och Daniel Spiik (SD) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Björn Sundin (S), Murad Artin (V), Carina Dahl (S) och Patricia Lazo (S) yttrade sig och yrkade bifall till reservationen i kommunstyrelsen. Sedan diskussionen förklarats avslutad, ställde ordföranden proposition på de båda yrkandena och fann härvid övervägande ja vara avgivet för bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslöt sålunda enligt kommunstyrelsens förslag. Reservation Mot beslutet reserverade sig samtliga ledamöter i arbetarepartiet socialdemokraterna och vänsterpartiet till förmån för Björn Sundins (S) och Murad Artins (V) m.fl. yrkande. 128 Allmän frågestund Handling nr. 114/08 Sedan sammanträdet återupptagits efter lunchuppehållet, inleddes den allmänna frågestunden. 1. fråga angående Vattendirektivet ställdes av Ingegerd Oberg (S) och besvarades av kommunalrådet Fredrik Persson (MP) - Änr. Ks 622/ fråga angående Fixar-Hasse inom hemtjänstområde Norrby ställdes av Murad Artin (V) och besvarades av kommunalrådet Rasmus Persson (C) - Änr. Ks 623/

11 3. fråga angående saluhall vid Järntorget ställdes av Per Lilja (S) och besvarades av kommunalrådet Inger Högström-Westerling (M) - Änr. Ks 624/ fråga angående dialog med torghandlare och innehavare av uteserveringar om platsupplåtelse ställdes av Peter Dahlgren (S) och besvarades av Inger Högström-Westerling (M) - Änr. Ks 625/ fråga angående närtrafik i Västernärke ställdes av Elvy Wennerström (S) och besvarades av kommunalrådet Fredrik Persson (MP) - Änr. Ks 627/ fråga angående träden på Stortorget ställdes av Björn Sundin (S) och besvarades av kommunalrådet Fredrik Persson (MP) - Änr. Ks 628/ fråga angående lämpligt läge för ny friidrottshall ställdes av Jonas Karlsson (S) och besvarades av kommunstyrelsens ordförande Staffan Werme (FP) - Änr. Ks 626/2008. Härefter avslutades den allmänna frågestunden, varvid fullmäktige återupptog ärendena under punkt 8 och 9 i kungörelsen ( 125 och 126 ovan), i vilka ajournering skett för lunch mellan kl och Förändring av taxa för vård och omsorg Diarienummer: Handling nr. 102/08 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 102/08. Örebro kommuns nuvarande vård- och omsorgstaxa är fastställd av kommunfullmäktige den 12 mars 2003 och reviderad den 27 januari Det har visat sig att en del brukare upplever taxan för hemsjukvård som orättvis. Den som kan ta sig till vårdcentralen får betala högst 900 kr per år för sin sjukvård. Den som inte kan ta sig till vårdcentralen får en annan avgift. Avgiften kan då teoretiskt bli högst kr per år. Priset för hemtjänst har under 2006 och 2007 varit 160 kronor per timme. Det har gällt service- och omvårdnadsinsatser samt hälso- och sjukvårdsinsatser. Detta pris är mycket lägre än kommunens självkostnadspris för dessa insatser. Det är även lägre än vad andra jämförbara kommuner har. En genomgång av taxan har lett till två förslag. Det ena är en ny taxa för den hemsjukvård som kommunen enligt avtal med landstinget ansvarar för till personer i ordinärt boende och som utförs av sjuksköterska eller undersköterska. Det andra är ett nytt timpris för hemtjänst gällande service- och omvårdnadsinsatser. Förändringarna föreslås gälla från och med den 1 oktober

12 Programnämnd Social välfärd behandlade ärendet den 7 maj Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Avgiften för hemsjukvård knyts till priset för en timmes hemtjänst enligt programkansliets skrivelse den 17 april Priset för hemtjänst ändras till 295 kronor per timme. Beloppet justeras årligen utifrån oktober månads konsumentprisindex (KPI). Basmånad är oktober Beloppsändringen sker alltid från och med den 1 mars efter det att oktoberindex föranlett omräkning. 3. Ovanstående förändringar gäller från och med den 1 oktober Taxan ska utvärderas ett år efter införandet. Särskilt yttrande från Socialdemokraterna bifogas handlingarna. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Rasmus Persson (C), Björn Sundin (S) och Murad Artin (V) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslöt sålunda enligt kommunstyrelsens förslag. 130 Skolplan för Örebro kommun Ärendenummer: Ks 329/2008 Handling nr. 103/08 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 103/08. Enligt skollagen ska varje kommun upprätta en skolplan som visar hur kommunen avser att uppnå de nationella målen för de kommunala förskolorna och skolorna. De nationella målen anges i skollagen, läroplanerna för förskola, grundskola och gymnasieskola samt kursplaner. Där lyfts bland annat värdegrund, kunskap, demokrati, föräldra- och elevinflytande fram som viktiga faktorer. Programnämnd Barn och utbildning har inkommit med förslag den 4 juni 2008 till Skolplan för Örebro kommun. Mot programnämndens beslut reserverade sig Lena Baastad (S), Mussie Ephrem (V), Hans Boskär (S), Pär Ljungvall (V), Ewa Andersson (S), Frederick Axewill (S) och Jessica Ekerbring (S) till förmån för yrkande om återremiss. 12

13 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Skolplan för Örebro kommuns förskolor och skolor antas enligt programnämnd Barn och utbildnings förslag den 4 juni Mot beslutet i kommunstyrelsen reserverade sig Lena Baastad (S), Alaa Idris (S), Jan Zetterqvist (S), Dennis Begic (S), Elisabeth Karlsson Zuaw (S) och Murad Artin (V) till förmån för yrkande om att en parlamentarisk grupp skulle tillsättas för att utveckla förslaget till skolplan och att skolplanen remitteras till berörda skolnämnder, berörda fackliga organisationer samt skolledare, personal, föräldrar och elever innan beslut fattas i kommunfullmäktige. Skriftlig reservation bifogas handlingarna. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Det antecknades att sammanträdet ajournerades för kaffepaus mellan kl och under ärendets behandling. Lennart Bondeson (KD), Lotta Olsson (M), Ina Lindström (FP), Per-Åke Sörman (C), Ulrica Solver-Gustavsson (FP), Behcet Barsom (KD), Ann- Kristin Spåls (MP) och Charlotte Edberger Jangdin (C) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med följande två tillägg till skolplanen. 1. följande nytt stycke med rubriken Barnkonventionen efter avsnittet Inkludering på sid 6: Barn och elever ska stimuleras och inbjudas till att delta i utvecklingen av vårt gemensamma samhälle. De ska få möjlighet att komma med egna förslag och ges förutsättningar att uttrycka sin mening. Detta med respekt för att alla är olika som individer och har olika förutsättningar att lära och utvecklas. FN:s Barnkonvention ska genomsyra förskolans och skolans arbete och präglas av andan i barnkonventionen. Barn och elevers bästa ska alltid sättas i främsta rummet. 2. följande nytt andra stycke under rubriken Mål i den andra rutan på sid 17: Barn och elever ska ges möjlighet till inflytande i verksamheterna i enlighet med FN:s Barnkonvention. Hans Boskär (S), Mussie Ephrem (V), Ingegerd Oberg (S), Peter Dahlgren (S), Daniel Spiik (SD), Allan Armaghan (S), Jan Zetterqvist (S) och Carina Dahl (S) yttrade sig och yrkade att fullmäktige beslutar, att tillsätta en parlamentarisk grupp som tillsammans med berörd personal och elever tar fram förslag på en skolplan för Örebro kommun, och att avslå förslaget på skolplan för Örebro kommun. Sedan överläggningarna förklarats avslutad, ställde ordföranden, av fullmäktige godkänd, proposition på kommunstyrelsens förslag med de två tillägg till skolplanen som Lennart Bondeson (KD) m.fl. yrkat om samt Hans Boskärs (S) och Mussie Ephrems (V), m.fl. yrkande. Härvid fann ordföranden övervägande ja vara avgivet för bifall till kommunstyrelsens förslag med yrkade två tillägg. 13

14 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag med de två tillägg till skolplanen som Lennart Bondeson (KD) m.fl. yrkat om. Reservation Mot beslutet reserverade sig samtliga ledamöter i arbetarepartiet socialdemokraterna och vänsterpartiet samt Daniel Spiik (SD) till förmån för Hans Boskärs (S) och Mussie Ephrems (V) m.fl. yrkande. 131 Godkännande av säljavtal för del av fastigheten Rodret 2 Ärendenummer: Ks 554/2008 Handling nr. 105/08 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 105/08. Det skulle här antecknas, att fullmäktige beslöt bordlägga ärendet under punkt 12 i kungörelsen om transportplan. Enligt skrivelse från Stadsbyggnad, daterad den 18 augusti 2008, avser kommunen att överlåta del av fastigheten Rodret 2 till Örebroporten Fastigheter AB under förutsättning att bygglov erhålls samt att grundläggningsarbeten påbörjats. Överlåtelsen ska ske etappvis. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ordföranden i programnämnd Samhällsbyggnad får i uppdrag att för kommunens del godkänna och underteckna överlåtelseavtal avseende del av Rodret 2 när erforderliga beslut fattats i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 132 Borgen till Örebroporten Fastigheter AB för nybyggnad av bussdepå Ärendenummer: Ks 554/2008 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan som under punkt 14 upptar rubricerade ärende. 14

15 Örebroporten Fastigheter AB ansöker om kommunal borgen på högst 100 miljoner kronor för att finansiera nybyggnad av bussdepå för biogastankning på fastigheten Rodret 2 i Kränglanområdet. Ärendet har behandlats av styrelsen för Örebroporten Fastigheter AB vid sammanträde Bussdepån skall omfatta bussuppställningsplats, ramper och utrustning för biogastankning samt bussverkstad och personallokaler. Bussdepån skall initialt kunna hantera 60 bussar för stadstrafiken. På längre sikt bör bussdepån kunna utökas för att hantera ytterligare ca 20 bussar. Hyreskostnaden för bussdepån beräknas preliminärt till ca 8,0 mnkr per år. Bussdepån skall vara klar att ta i drift Detta förutsätter att byggstart kan ske Kommunen svarar för investering i ny biogasledning till bussdepån. Swedish Biogas International AB uppför en anläggning för komprimering av biogas i anslutning till bussdepån. Örebroporten Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Örebro Rådhus AB som i sin tur helt ägs av Örebro kommun. Huvuddelen av Örebroportens investeringar har lånefinansierats med kommunal borgen som säkerhet. Kommunens borgensåtagande för Örebroporten uppgick totalt till 1 258,2 mnkr Programnämnd Samhällsbyggnad beslutade att tillstyrka ett projektavtal med Örebroporten Fastigheter för uppförande av ny bussdepå samt tillstyrka försäljning av del av fastigheten Rodret 2 till Örebroporten. Kommunledningskontoret konstaterar att nyinvesteringar för Örebroporten som överstiger 20,5 mnkr skall prövas av kommunfullmäktige enligt kommunens ägardirektiv för bolaget. Ett av de ändamål som detta ägardirektiv anger för Örebroporten är att på uppdrag av kommunen förvärva, utveckla och upplåta fastigheter för kommunens egen verksamhet. Kontoret anser att Örebroportens planerade investering i ny bussdepå i Bettorp överensstämmer med detta ändamål. Vidare tillstyrker kommunledningskontoret att Örebroporten beviljas kommunal borgen för denna nyupplåning. Detta motiveras av att kommunal borgen leder till lägre räntekostnader för bolaget och därmed till lägre kostnader för kommunen som hyresgäst. Denna borgen bedöms inte öka kommunens ekonomiska risk, eftersom upplåningen avser en investering som görs inom ramen för beslutad utveckling av stadstrafiken. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Örebro kommun har inget att erinra mot att Örebroporten Fastigheter AB genomför nybyggnad av bussdepå för biogastankning i Kränglanområdet. 15

16 2. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Örebroporten Fastigheter AB på högst 100,0 miljoner kronor för den nyupplåning som krävs för investeringen i bussdepån. Detta borgensåtagande omfattar även löpande ränta och andra kostnader som hänförs till denna upplåning. 3. Örebroporten Fastigheter AB skall inte erlägga borgensavgift till kommunen för utnyttjad del av denna borgen, eftersom upplåningen avser investering i lokaler för kommunens egen verksamhet. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 133 Borgen till Kilsbergen i Örebro AB för investering i jordvärme Diarienummer: Handling nr. 106/08 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 106/08. Kilsbergen i Örebro AB ansöker hos kommunfullmäktige om kommunal borgen på 2,5 mnkr för finansiering av en jordvärmeanläggning i Ånnaboda. Ärendet har behandlats av bolagsstyrelsen vid sammanträde den 2 oktober Kilsbergsbolaget har under åren 2006 och 2007 vidtagit en rad åtgärder för att sänka sina driftkostnader och nå ett nollresultat. En viktig del i detta arbete är att minska energikostnaderna. Bolaget avser att ersätta dagens eluppvärmning med en egen jordvärmeanläggning. Denna investering bedöms ge både positiva ekonomiska och miljömässiga effekter. Investeringen genomförs under sommaren och hösten Kilsbergen i Örebro AB är ett helägt dotterbolag till Örebro Rådhus AB som i sin tur helt ägs av Örebro kommun. Bolaget startade sin verksamhet i maj 2005 och har till uppgift att driva konferensanläggning i Ånnaboda. Kommunen har tidigare gått i borgen för bolagets lån på 8,3 mnkr för förvärvet av Ånnabodaanläggningen. Stadskansliet anser att bolagets planerade investering i en jordvärmeanläggning i Ånnaboda överensstämmer med kommunfullmäktiges ägardirektiv för bolaget. Investeringen bör leda till effektivare energiförbrukning och förbättrat ekonomiskt resultat. Detta bör i sin tur underlätta en framtida försäljning av bolaget. En kommunal borgen ger bolaget möjligheter att göra nyupplåning för denna investering till en låg räntekostnad och därmed få en bättre 16

17 resultateffekt av energiinvesteringen. Kommunens ekonomiska risk bedöms inte öka av detta relativt begränsade borgensåtagande. Bolaget bör betala en borgensavgift till kommunen enligt de regler som har fastställts av kommunfullmäktige. Avgiftsnivån är f.n. 0,02 % på utnyttjat borgensbelopp vid varje årsskifte. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Kilsbergen i Örebro AB på 2,5 miljoner kronor för den nyupplåning som krävs för investering i en jordvärme-anläggning i Ånnaboda. Detta borgensåtagande omfattar även löpande ränta och andra kostnader som hänförs till denna upplåning. 2. Kilsbergen i Örebro AB skall erlägga borgensavgift till kommunen för utnyttjad del av denna borgen enligt de regler som fastställdes av kommunfullmäktige den 12 september Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 134 Reviderad placeringspolicy för kommunens pensionsmedel Ärendenummer: Ks 363/2008 Handling nr. 107/08 Ärendet Från kommunstyrelsen har inkommit en framställan med tillhörande handling nr. 107/08. Kommunfullmäktige fastställde den 15 december 1999 riktlinjer och placeringspolicy för kommunens pensionsmedel. Kommunstyrelsen skall årligen pröva behovet av att förändra regler i denna placeringspolicy utifrån aktuell utveckling på finansmarknaderna och av god sed för finansförvaltning. Nuvarande placeringspolicy fastställdes av kommunfullmäktige den 28 mars Stadskansliet har den 11 juli 2008 gjort ett förslag till reviderad placeringspolicy för Örebro kommuns pensionsmedel utifrån erfarenheter från det senaste årets kapitalförvaltning. Denna revidering innebär både en formell översyn av formuleringar i och redigering av placeringspolicyn samt några förändringar av placeringsregler för räntebärande värdepapper, aktier och finansiella instrument. 17

18 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Reviderad placeringspolicy för Örebro kommuns pensionsmedel fastställs enligt Stadskansliets förslag den 11 juli Mot beslutet reserverade sig Murad Artin (V) till förmån för yrkande om att kommunstyrelsen, för att minska risktagandet, skulle besluta att utesluta aktier som placeringsalternativ för Örebro kommuns pensionsmedel samt att ge Stadskansliet i uppdrag att återkomma med förslag till ny placeringspolicy för Örebro kommuns pensionsmedel. Skriftlig reservation bifogas handlingarna. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Ylva Wessman (V) och Murad Artin (V) yttrade sig och yrkade bifall till reservationen i kommunstyrelsen. Staffan Werme (FP) och Lars-Eric Gustafson (FP) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Sedan diskussionen förklarats avslutad, ställde ordföranden proposition på de båda yrkandena och fann härvid övervägande ja vara avgivet för bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslöt sålunda enligt kommunstyrelsens förslag. Reservation Mot beslutet reserverade sig samtliga ledamöter i vänsterpartiet till för mån för Ylva Wessmans (V) och Murad Artins (V) yrkande. 135 Inkomna frågor och interpellationer Vid sammanträdet väcktes följande interpellation * av Allan Armaghan (S) till kommunalrådet Rasmus Persson (C) angående behandlingen av missbrukare - Änr. Ks 629/2008. Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas. 136 Anmälda motioner Vid sammanträdet anmäldes följande motioner 1. av Ingegerd Oberg (S) om att skapa en Street Plaza i Örebro - Änr. Ks 526/ av Mussie Ephrem (V) om miljövänligt och fräscht vatten till våra skolungdomar - Änr. Ks 573/

19 3. av Björn Sundin (S) och Emma Lidell (S) om att använda barnmorskornas kompetens inom äldrevården - Änr. Ks 630/2008. Kommunfullmäktige beslöt överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 137 Vissa val m.m. Från valberedningen har inkommit en framställan daterad den 30 september Framställan intas som bilaga till protokollet. Jonas Karlsson (S) yttrade sig och yrkade följande ändring och tillägg till valberedningens förslag. 1. Erling Häggström (S) utses till ledamot i Tekniska nämnden med Eleonor Eriksson (S) som ersättare i samma nämnd. Eleonor Eriksson inträder i tjänstgöring som tredje ersättare (ändringen avser punkt 27 i valberedningens framställan). 2. Gösta Örtensjö (S) utses till ledamot i Socialnämnd öster med Menige Mohammadi (S) som ersättare i samma nämnd. Menige Mohammadi inträder i tjänstgöring som andre ersättare (ändringen avser punkt 32 i valberedningens framställan). 3. Ingemar Karlsson (S), Södra Strandgatan 5 A, Örebro utses till ledamot, tillika ordförande i Stadsrevisionen samt till lekmannarevisor i Örebro Rådhus AB och i Länsmusiken i Örebro AB och som lekmannarevisorssuppleant i Kilsbergen i Örebro AB. Kommunfullmäktige beslöt enligt valberedningens framställan med de två ändringar och det tillägg Jonas Karlsson (S) yrkat om. 138 Bordläggning av återstående ärenden och sammanträdets avslutande Kommunfullmäktige beslöt bordlägga samtliga interpellationer under punkt 3 i kungörelsen, interpellationen under punkt 4 om strandskydd och vindkraft, ärendet om Transportplan för Örebro kommun i punkt 12 och samtliga motionsärenden under punkt i kungörelsen. Härefter avslutades sammanträdet (kl ). 19

20 Vid protokollet Stefan Olsson, sekreterare Justerat den 9 oktober 2008 Britta Bjelle, ordförande Ina Lindström, justerare Ingegerd Oberg, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 10 oktober

21 Valberedningen Kommunfullmäktige Vissa val m.m. Nedanstående personer har begärt entledigande från angivna uppdrag: Hannah Ström (FP) Lena Tolander (FP) Lars Ernestam (FP) Marie Eriksson (C) Charlotte Edberger Jangdin (C) Ingrid Nilsson (KD) Thomas Angerbjörn (M) Lennart Persson (M) Monika Skålberg (M) Trudy Hellqvist (MP) Rustan Johansson (S) Azra Prepic (S) Vera Burbuce Demiri (S) Rebar Ali Azis (S) Peter Öhman (S) ledamot i Skolnämnd nordväst ledamot i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ledamot i Stadsrevisionen, ersättare i Revisionskollegiet, lekmannarevisor i Stadsnät i Örebro AB samt lekmannarevisorssuppleant i Örebro Rådhus AB ersättare i Skolnämnd nordväst ersättare i Gymnasienämnden ersättare i programnämnd Social välfärd ersättare i kommunfullmäktige ledamot tillika ordförande i förbundsdirektionen för Nerikes Brandkår ledamot i Socialnämnd väster ersättare i Skolnämnd nordväst ledamot i Miljönämnden ledamot i Gymnasienämnden ersättare i Gymnasienämnden ersättare i Skolnämnd nordost suppleant i styrelserna för Örebroporten Fastigheter AB och Fastighet AB Klädeshandlaren Emma Lidell (S) ledamot i kommunfullmäktige samt ledamot i Vård- och omsorgsnämnd öster Stadskansliet, Örebro kommun Box Rådhuset, Drottninggatan 9 Tel vx Örebro Örebro Fax

22 Caroline Eriksson (S) Timmy Leijen (S) Ingela Larsson (S) Maria Steinberg (S) Asrin Rahmani (S) ledamot i Tekniska nämnden ersättare i programnämnd Social välfärd ersättare i programnämnd Social välfärd och ersättare i Nämnden för funktionshindrade ersättare i programnämnd Social välfärd ledamot i Socialnämnd öster Kommunfullmäktige föreslås besluta följande. 1. Begärda entlediganden beviljas. 2. Hos länsstyrelsen begära att ny ersättare efter Thomas Angerbjörn (M) utses genom ny sammanräkning. 3. Hos länsstyrelsen begära dels att den ersättare som står närmast i ordning utses till ordinarie ledamot i kommunfullmäktige efter Emma Lidell (S), dels att en ersättare utses genom ny sammanräkning. 4. Marie Magnusson (FP), nuvarande ersättare i Skolnämnd nordväst utses till ledamot i samma nämnd efter Hannah Ström (FP). 5. Sofia Franssen (FP), Långgatan 3 B, Örebro utses till ersättare i Skolnämnd nordväst efter Marie Magnusson (FP). 6. Lena Tolander (FP), Floragatan 4, 6 tr, Örebro utses ledamot i Stadsrevisionen, ersättare i revisionskollegiet, lekmannarevisor i Stadsnät i Örebro AB samt lekmannarevisorssuppleant i Örebro Rådhus AB. 7. Josef Hannason (FP), nuvarande ersättare i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utses till ledamot i samma nämnd efter Lena Tolander (FP). 8. Harbi Amir (FP), Hjalmar Bergmans väg 116, Örebro utses till ersättare i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden efter Josef Hannason (FP). 9. Karin Fälldin (C), Åbylundsgatan 5, Örebro utses till ersättare i Skolnämnd nordväst efter Marie Eriksson (C). 10. Per-Åke Sörman (C), S Klysna 239, Ervalla utses till ersättare i Gymnasienämnden efter Charlotte Edberger Jangdin (C). 11. Ann-Britt Ivarsson (KD), Gamla vägen 60, Örebro utses till ersättare i programnämnd Social välfärd efter Ingrid Nilsson (KD). 22

23 12. Lars Elamson (M), Gustav Adolfs allé 20, Örebro utses till ledamot i förbundsdirektionen för kommunalförbundet Nerikes Brandkår efter Lennart Persson (M). Lars Elamson nomineras till ordförande i denna direktion. 13. Nedim Karic (M), nuvarande ersättare i Socialnämnd väster utses till ledamot i samma nämnd efter Monika Skålberg (M). 14. Monika Skålberg (M), nuvarande ledamot i Socialnämnd väster utses till ersättare i samma nämnd efter Nedim Karic (M). 15. Eva-Lotta Eriksson (M), Hamngatan 3, Örebro utses till ledamot i Stadsrevisionen efter Paul Sundholm (M) som avlidit. 16. Torun Richert (MP), Ormesta 533, Örebro utses till ersättare i Skolnämnd nordväst efter Trudy Hellqvist (MP). 17. Carina Wenderlöf (M), Ekeby 738, Stora Mellösa utses till nämndeman i Örebro tingsrätt efter Jaana Ruotsalainen (M) som entledigats av Örebro tingsrätt den 30 maj Hjördis Sellén (S), nuvarande ersättare i Miljönämnden utses till ledamot i samma nämnd efter Rustan Johansson (S). 19. Jennie Bergström (S), Grankottevägen 3 D, Örebro utses till ersättare i Miljönämnden efter Hjördis Sellén (S). Jennie Bergström tjänstgör som tredje ersättare. 20. Jessica Berglund (S), nuvarande ersättare i Gymnasienämnden utses till ledamot i samma nämnd efter Azra Prepic (S). 21. Nihal Mohamed (S), Engelbrektsgatan 26, Örebro utses till ersättare i Gymnasienämnden efter Jessica Berglund (S). Nihal Mohamed tjänstgör som andre ersättare. 22. Thomas Andersson (S), Trumpetaregatan 13 C, Örebro utses till ersättare i Gymnasienämnden efter Vera Burbuce Demiri (S). Thomas Andersson tjänstgör som tredje ersättare. 23. Emir Aldobasic (S), Hjalmar Bergmans väg 38, Örebro utses till ersättare i Skolnämnd nordost efter Rebar Ali Azis (S). Emir Aldobasic tjänstgör som tredje ersättare. 24. Bo Johansson (S), Åkerbyvägen 12, Stora Mellösa utses till suppleant i styrelserna för Örebroporten Fastigheter AB och Fastighet AB Klädeshandlaren efter Peter Öhman (S). 25. Pari Bergstrand (S), nuvarande ersättare i Vård- och omsorgsnämnd öster utses till ledamot i samma nämnd efter Emma Lidell (S). 26. Shavbå Armaghan (S), Stortorget 15, Örebro utses till ersättare i Vård- och omsorgsnämnd öster efter Pari Bergstrand (S). Shavbå Armaghan tjänstgör som tredje ersättare. 23

24 27. Eleonor Eriksson (S), c/o Maria Özer, Kristinagatan 15 A, Örebro utses till ledamot i Tekniska nämnden efter Caroline Eriksson (S). 28. John Johansson (S), Nygatan 35, Örebro utses till ersättare i programnämnd Social välfärd efter Timmy Leijen (S). John Johansson tjänstgör som förste ersättare. 29. Savi Johansson (S), Mörby 509, Gustavsberg, Stora Mellösa utses till ersättare i programnämnd Social välfärd efter Ingela Larsson (S). Savi Johansson tjänstgör som andre ersättare. 30. Anna Rosmark (S), Gnejsvägen 16, Örebro utses till ersättare i programnämnd Social välfärd efter Maria Steinberg (S). Anna Rosmark tjänstgör som tredje ersättare. 31. Åsa Nordström (S), Skolmästaregatan 2 C, Örebro utses till ersättare i Nämnden för funktionshindrade efter Ingela Larsson (S). Åsa Nordström tjänstgör som tredje ersättare. 32. Menige Mohammadi (S), Äppelvägen 38, Örebro utses till ledamot i Socialnämnd öster efter Asrin Rahmani (S). 33. Kezhan Karimis (S) hemställan om att få ha kvar sitt uppdrag som nämndeman i Örebro tingsrätt trots flyttning och folkbokföring i annan kommun bifalles med stöd av 4 kap 8 tredje stycket rättegångsbalken. Avser tiden t.o.m Valen under punkterna 4-32 avser tiden t o m år För valberedningen Birgitta Lindahl Stefan Olsson 24

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1166/2011. Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1166/2011. Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1166/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Yusuf Abdow (S) Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Allan Armaghan

Läs mer

Tid 28 april 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 28 april 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 4 Tid 28 april 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 748/2016. Datum: Klockan: Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 748/2016. Datum: Klockan: Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 748/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2016-09-21 Klockan: 13.00 16.00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) Jan Zetterqvist (S) Ulf Södersten (M) Torgny Larsson (S)

Läs mer

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 10 Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1430/2009. Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1430/2009. Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Ks 1430/2009 Kommunfullmäktige Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Britta Bjelle (FP) Irén Lejegren (S) Gunnar Andersson (M) Roger Andersson (S) Allan

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 725/2011. Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 725/2011. Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 725/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Allan Armaghan (S) Murad Artin (V)

Läs mer

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2015-05-27 Justeringsdatum: 2015-06-04 Anslagsdatum: 2015-06-05 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst Ärendenummer: Ks 606/2015 Ärendebeskrivning Neutrala

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 236/2011. Datum: Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 236/2011. Datum: Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 236/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2011-03-28 Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Murad Artin (V) Behcet Barsom (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 433/2016 Kommunstyrelsen Datum: 2016-03-29 Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S), ordförande Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 1495/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2017-01-25 Klockan: 09:00 ca 17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Information om ny teknik i Sessionssalen 2 Val av protokollsjusterare och bestämmande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1170/2011. Datum: 2012-05-30 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1170/2011. Datum: 2012-05-30 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1170/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-05-30 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD) Torgny Larsson (S) Yusuf Abdow (S) Behnaz Afshar (S)

Läs mer

Protokoll. Tid Tisdagen den 10 juni 2008 kl. 15.00-15.25

Protokoll. Tid Tisdagen den 10 juni 2008 kl. 15.00-15.25 Tid Tisdagen den 10 juni 2008 kl. 15.00-15.25 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP), ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lars Elamson (M) Lennart Bondeson (KD) Anna Ågerfalk

Läs mer

Protokoll Ks 1169/2011

Protokoll Ks 1169/2011 Protokoll Ks 1169/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-04-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Lotta Sörman (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 18 maj 2009 kl. 09.00-10.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1002/2014. Datum: 2014-10-22 Klockan: 9:00-11:35 (ajournering 320, kl: 10:30-11:00) Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1002/2014. Datum: 2014-10-22 Klockan: 9:00-11:35 (ajournering 320, kl: 10:30-11:00) Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1002/2014 Kommunfullmäktige Datum: 2014-10-22 Klockan: 9:00-11:35 (ajournering 320, kl: 10:30-11:00) Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) Torgny Larsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 936/2012. Datum: 2012-09-26 Klockan: 09:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 936/2012. Datum: 2012-09-26 Klockan: 09:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 936/2012 Kommunfullmäktige Datum: 2012-09-26 Klockan: 09:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Torgny Larsson (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1193/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-01-27 Klockan: 9:00-11:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) Johanna

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 578/2011. Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset. Närvarande ledamöter

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 578/2011. Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset. Närvarande ledamöter Protokoll Ks 578/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kent Persson (M) Lena Baastad (S) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson

Läs mer

Ärendelista Ks 26/ Mötets öppnande, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 26/ Mötets öppnande, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 26/2017 Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-15 Klockan: 09.00 cirka 17.00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Mötets öppnande, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 16 september 2009 kl Plats City Konferenscenter, Klostergatan 23, lokal: Sulan

Protokoll. Tid Onsdagen den 16 september 2009 kl Plats City Konferenscenter, Klostergatan 23, lokal: Sulan Tid Onsdagen den 16 september 2009 kl. 8.30-9.30 Plats City Konferenscenter, Klostergatan 23, lokal: Sulan Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Gunvor Olson (M) Fredrik Idevall (FP) Ingrid

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Protokoll Sö 218/2013 Socialnämnd öster Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Närvarande ledamöter Sigvard Sundkvist (KD) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Ulf Södersten (M) Carola Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl. 13.00 14.00 ajournering kl. 13.30-13.40 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 516/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-10-11 Klockan: 09:00 12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Kenneth Nilsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 968/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-11-08 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Johanna Reimfelt (M)

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum Närvarande: Se upprop 89. 88 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10

Protokoll. Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10 Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10 Plats Comfort Hotel Nouveau, Helsingborg Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) Olof Johansson (MP) Ronnie Palmén (M) Elisabeth

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 411/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-09-22 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) 38-42

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1165/2011 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2012-06-19 Klockan: 09.00 11.15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Fisun Yavas (S) Peter

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 199/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-04-05 Klockan: 09:00-10:10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande Johanna

Läs mer

Programnämnd Samhällsbyggnad

Programnämnd Samhällsbyggnad Protokoll Sam 123/2010 Programnämnd Samhällsbyggnad Datum: 2010-08-31 Klockan: 13:00 15:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Fredrik Persson (MP), ordförande Inger Högström-Westerling (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter Protokoll Sv 265/2010 Socialnämnd väster Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Närvarande ledamöter Torgny Larsson (S) Ewa Leitzler (M) Elvy Wennerström (S) Lars-Göran

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 22 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 22 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Protokoll. Tid Tisdagen den 26 augusti 2008 kl. 15.00-15.30

Protokoll. Tid Tisdagen den 26 augusti 2008 kl. 15.00-15.30 Tid Tisdagen den 26 augusti 2008 kl. 15.00-15.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP), ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lars Elamson (M) Lotta Olsson (M) Lennart Bondeson

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 8 oktober 2008 klockan 9:00 12:05

Protokoll. Tid Onsdagen den 8 oktober 2008 klockan 9:00 12:05 Tid Onsdagen den 8 oktober 2008 klockan 9:00 12:05 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Olof Johansson (MP) Ronnie Palmén (M) Elisabeth Sundström (M) Karolina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 114 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl 19.00-20.20 Beslutande Enligt sammanträdeslista, Bilaga A Övriga närvarande Ulf Carlsson (m) Ewa Rawlings-Olsson Ulf Cronbring (s) Ulf Strömstedt,

Läs mer

Kommunfullmäktige. PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum: Dokument nr: MK KS 2015/ (5)

Kommunfullmäktige. PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum: Dokument nr: MK KS 2015/ (5) 1(5) Kommunfullmäktige Plats och tid: Andreasgården, 2016-03-14 kl. 18:30 Beslutande: Peter Helander (C) Greger Mellbert (M) Bigitta Sohlberg (S) Gunnar Nilsson (S) Gösta Frost (S) Bernt Persson (S) Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(6) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 17.30 18.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Stefan Pettersson (M), tjg ers för Olof

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2018-12-12 227 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 19.00-20.20. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Samuel Wigenstam, Kristina Taimi, Marcus

Läs mer

Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie ledamöter, 6 tjänstgörande ersättare och 10 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A.

Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie ledamöter, 6 tjänstgörande ersättare och 10 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2018-06-12 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 16:00 21:45 Ajournering kl, 17:30-18:00 samt kl. 21:15-21:25 64-69 Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 565/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-06-15 Klockan: 09:00-10:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Murad Artin (V) fr.o.m. 28 Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren

Läs mer

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 350/2010. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, 1 tr

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 350/2010. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, 1 tr Protokoll Sno 350/2010 Skolnämnd nordost Datum: 2011-01-11 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, 1 tr Närvarande ledamöter Johan Åqvist (FP) Inger Carlsson (S) Linda Smedberg

Läs mer

Protokoll Ft 6/2017. Närvarande ersättare Jonas Levin (KD) Hasan Ajlan (M) Arne Björklund (SD) Marcus Mattsson (L) 11-18

Protokoll Ft 6/2017. Närvarande ersättare Jonas Levin (KD) Hasan Ajlan (M) Arne Björklund (SD) Marcus Mattsson (L) 11-18 Protokoll Ft 6/2017 Fritidsnämnden Datum: 2017-02-07 Klockan: 14:00-16:35 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Jonas Håård (S) 11-18 Annika Tholster (C) 11-18 Sebastian Cehlin (M) 11-18 Ingela

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-18 Kommunfullmäktige Plats och tid Kumla Folkets Hus, Teatern, 2011-10-18, klockan 18:30-18:40 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Denis Nilsson (V) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 36/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-02-09 Klockan: 09:00-10:15, ajournering 09.40-10.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson

Läs mer

Demokratiberedningen (extra sammanträde)

Demokratiberedningen (extra sammanträde) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 3 juni 2016 KS-2016/1349 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen (extra sammanträde) Nej Sammanträdesdag 3 juni 2016 Tid och plats Klockan 15:00-16:20, ajournering

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2004-04-13 Ärendeförteckning Sid nr 80 Justering...3 81 Årsbudget 2005 med plan för 2006-2007 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommungemensamma verksamheter samt kommunstyrelsekontoret...4

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunkansliet kl omedelbar justering

Kommunkansliet kl omedelbar justering 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-21.10 Beslutande Ledamöter 28 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson, kommunchef Göran Skoog,

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1241/2014. Datum: 2015-01-28 Klockan: 09.00 17.00, ajournering kl. 10.00 10.30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1241/2014. Datum: 2015-01-28 Klockan: 09.00 17.00, ajournering kl. 10.00 10.30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1241/2014 Kommunfullmäktige Datum: 2015-01-28 Klockan: 09.00 17.00, ajournering kl. 10.00 10.30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) 1-6, 9-34 Jan Zetterqvist

Läs mer

Maria Gustafsson (S) och Christina Bruhno (KD)

Maria Gustafsson (S) och Christina Bruhno (KD) 1(16) Plats och tid Riddarsalen i Ödeshög, kl 19:00 20:50 Beslutande Ledamöter Se särskild närvarolista. Ersättare Se särskild närvarolista. Övriga närvarande Se särskild närvarolista. Justerare Justeringens

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Folkets hus i Torsås, 2017-11-28, 17.00 17.30 Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande Roland Swedestam, S Susanne Rosén, S Roger Isberg,

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30 Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Gunvor Olson (M) Åsa Johansson (FP) Ingrid Nilsson (KD), kl.

Läs mer

Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041

Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041 Kommunfullmäktige 16 (60) Kf 140 Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041 Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25 122 bland annat om förändringar i kommunens nämndorganisation. Förändringarna avsåg antalet

Läs mer

Register SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. 197 Mål och budget Sammanträdesdatum

Register SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. 197 Mål och budget Sammanträdesdatum Register 197 Mål och budget 2019-2021 Plats och tid Beslutande Kunskapens hus, Märsta Sammanträdeslokal: S1051 Torsdagen den 29 november 2018, kl. 08:15-08:26- Olov Holst (M), ordförande Mats Weibull (M),

Läs mer

Kommunstyrelsen 18 december 2017

Kommunstyrelsen 18 december 2017 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 18 december 2017 Sid Justering... 3 279 Ordförandeförslag: Satsningar på välfärd, trygghet och företagande... 4 Kommunstyrelsen 2017-12-18 1 Tid Kl. 08.00 08.05 Plats Kommunstyrelsens

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 14/2011 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2011-11-02 Klockan: 13:15-16:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten (KD) Karolina Wallström

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2010-02-22 11 Plats och tid Kommunhuset, måndag 22 februari 2010, kl. 19.00 19.30 och 19.35 21.10 Beslutande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte

Läs mer

Taieb Khessib (FP) Gunnel Gyllander, kommunchef. Irené Homman (S) och Sofia Jarl (C)

Taieb Khessib (FP) Gunnel Gyllander, kommunchef. Irené Homman (S) och Sofia Jarl (C) Kommunfullmäktige 2014-11-03 1 (6) Plats och tid IOGT-lokalen Björbo, kl. 18.30 ajournering kl. 20.20-20.25. Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande 161-162 Margareta Meissner (KOSA) ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Kvarnkullen, 4 september 2014, kl. 15:00-15:30 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Mikael Wintell

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 september 2008 kl 14.00 16.30

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 september 2008 kl 14.00 16.30 Tid Torsdagen den 11 september 2008 kl 14.00 16.30 Plats Ringgatan 32, lokal Balder Närvarande ledamöter Richard Vappelin (M), ordförande Anders Hagström (KD), 1:e vice ordförande Murad Artin (V), 2:e

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 174/2014. Datum: Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 174/2014. Datum: Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 174/2014 Miljönämnden Datum: 2015-09-15 Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per Lilja (S) Ordförande Lilla Alkman (KD) Gunilla Neogard (S) Arne

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt I ÖREBRO Protokoll Ks 25/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-02-07 Klockan: 09.00 10.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Kenneth Nilsson

Läs mer

Landstingsfullmäktige 20-35

Landstingsfullmäktige 20-35 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping Närvarande: Se upprop 22. 20 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF. 1. Motionen är besvarad.

22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF. 1. Motionen är besvarad. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2010-02-23 LS-LED09-410 22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF Landstingsstyrelsens förslag till Landstingsfullmäktige 1. Motionen är besvarad. Yrkanden Oppositionen (M),

Läs mer

Se nästa sida. Se nästa sida.

Se nästa sida. Se nästa sida. PLATS OCH TID Fagerås bygdegård, torsdag 20 september 2018, kl. 19.00 19.25 BESLUTANDE Se nästa sida. ÖVRIGA Se nästa sida. JUSTERING PLATS OCH TID Kommunhuset 2018-09-26 PARAGRAFER 109-117 UNDERSKRIFTER

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Medborgarförslaget förklaras besvarat. Kommunstyrelsen 2017-11-07 1(3) 271 Svar på medborgarförslag - Inför kameraövervakning på Lagersbergsskolan samt beslut om uppdrag att ta fram en modell för kameraövervakning på skolor (KSKF/2016:623)

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Marie Mill (SRD) Markus Evensson (S) Yvonne Oscarsson (V) Annelie Wallberg (S) Kenneth Forssell (V)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Marie Mill (SRD) Markus Evensson (S) Yvonne Oscarsson (V) Annelie Wallberg (S) Kenneth Forssell (V) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-19:20 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Olle Fack (C) Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Jenny Breslin (S) Ingrid Olsson (C) Per-Gunnar

Läs mer

Programnämnd samhällsbyggnad

Programnämnd samhällsbyggnad Protokoll Sam 902/2014 Programnämnd samhällsbyggnad Datum: 2015-01-14 Klockan: 10:00-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Björn Sundin (S) Hannah Ljung (C) Daniel Granqvist (M) Behcet

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(15) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen Kl 12.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset,, kl 18.30 20.20 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Administrativ chef Michael Andersson Nämndsadministratör Britta Fremling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Gymnasienämnden. Protokoll Gy 52/2013. Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan. Närvarande ledamöter

Gymnasienämnden. Protokoll Gy 52/2013. Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan. Närvarande ledamöter Protokoll Gy 52/2013 Gymnasienämnden Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan Närvarande ledamöter Jessica Ekerbring (S) Ordförande Maria Rönnbäck (C) 1:e vice ordförande Maria Haglund

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 8 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Ingemar Narheim (M) Anna Hedbrant (C) Roger Nilsson (S) Ann-Margreth Larsson (S) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SÖDERHAMNS KOMMUN. Kommunfullmäktige. Rådhuset, 18:00-20:20. Sven-Erik Lindestam (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SÖDERHAMNS KOMMUN. Kommunfullmäktige. Rådhuset, 18:00-20:20. Sven-Erik Lindestam (S) Nämnd Plats och tid Utses att justera Rådhuset, 18:00-20:20 Sven-Erik Lindestam (S) Justeringens plats och tid Rådhuset,, kl. 21:00 Paragrafer 155-161 Underskrifter John Staffas (S), ordförande Stéphanie

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Tn 5582/2015 Tekniska nämnden Datum: 2016-01-21 Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Patrik Jämtvall (L) Eva Järliden (S)

Läs mer