Protokoll. Tid Torsdagen den 11 september 2008 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Tid Torsdagen den 11 september 2008 kl 14.00 16.30"

Transkript

1 Tid Torsdagen den 11 september 2008 kl Plats Ringgatan 32, lokal Balder Närvarande ledamöter Richard Vappelin (M), ordförande Anders Hagström (KD), 1:e vice ordförande Murad Artin (V), 2:e vice ordförande Christer Johansson (M) Sabri Altunkaynak (M) Lena Tolander (FP) t.o.m. del av 51 Gunilla Werme Olsson (FP) Klas Jansson (C) Allan Carlsson (MP) Gunnar Lidén (S) Sofia Lindstrand (S) Ola Karlsson (S) Patricia Lazo (S) Junuz Sabljic (S) Tjänstgörande ersättare Benny Larsson (S), ersätter Ingemar Karlsson (S) t.o.m. 46 Anna-Karin Lilja (S), ersätter Ingemar Karlsson (S) fr.o.m. 47 Josef Hannason (FP), ersätter Lena Tolander (FP) fr.o.m. del av 51 Närvarande ersättare Lennart Carlsson (M) Josef Hannason (FP) t.o.m. del av 51 Lilla Åström (KD) Ia Malmqvist (MP) Anna-Karin Lilja (S) t.o.m. 46 Närvarande tjänsteman Lotta Karlsson-Andersson, förvaltningschef Eva Sundmalm, strateg Stefan Sjöbäck, strateg Lennart Balkstedt, strateg Birgitta Palmér, ekonom Kenth Kronwall, verksamhetschef Christopher von Stedingk, verksamhetschef Åsa Ekholm, enhetschef Ingrid Båve, utvecklingsledare t.o.m. 46 Björne Nilsson, enhetschef fr.o.m. 48 Johanna Gustavsson Ann-Kristin Norberg, kontorschef fr.o.m. 50 1

2 Paragrafer Justerare Lilla Åström (KD) Gunnar Lidén (S) Justeringstid 16 september 2008 kl Sekreterare Inga-Lill Nilsson 43 Sammanträdets öppnande, dagordningens godkännande Ordföranden inleder sammanträdet med att hälsa Lotta Karlsson- Andersson välkommen som ny förvaltningschef. Ordföranden meddelar att ärende 6 i ärendelistan utgår - Projektbeskrivning från Röda Korset Underlätta introduktionen på arbetsmarknaden för nya svenskar. Röda Korset har tagit kontakt med förvaltningen för att fortsätta diskussionerna. Murad Artin (V) anmäler två övriga frågor Rutiner och protokoll. Dagordningen godkännes med redovisade ändringar och tillägg. 44 Fastställande av delårsrapport och prognos Diarienummer Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson och strateger Förvaltningen presenterar delårsrapport och prognos 2 för år sunderlag Delårsrapport med prognos , delårsrapport med personal samt nyckeltal daterad 9 september Delårsrapport och prognos fastställs. 2

3 45 Omfördelning av medel, budget 2008 Diarienummer och Handläggare: Birgitta Palmér, Charlotta Karlsson Andersson Örebro kommun har en överenskommelse med Integrationsverket om ett årligen flyktingmottagande upp till 375 personer. Överenskommelsen med Migrationsverket för har tecknats i december Den tillfälliga asyllagen, som trädde i kraft 15 november 2006 och gällde fram till 31 mars 2006 då den nya utlänningslagen trädde ikraft, innebar en kraftig ökning av flyktingmottagande under Kommunen tog då emot 635 flyktingar. Det höga mottagandet har fortsatt under 2007 då 495 personer mottogs. Till detta kom en övrig invandring på cirka 230 (vuxna) personer under Prognosen för flyktingmottagandet i Örebro kommun för år 2008 är cirka 550 personer. Örebro kommun har av Migrationsverket, beviljats ersättning för strukturella insatser i samband med utökat flyktingmottagande med motsvarande 900 tkr. Medlen betalades ut till Örebro kommun i slutet av december Medlen har överförts till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att användas för strukturella insatser i flyktingmottagandet 2008, insatser avseende extra personella förstärkningar. Nämnden beslöt på sitt sammanträde den 10 april 2008 att fördela 450 tkr till Mottagning och introduktion för tillsättning av 100 % introduktionssekreterare med fokus på mottagandet av barn samt att fördela 450 tkr till planeringsreserven, reserverade för introduktionsverksamhet. Nämnden har i tilläggsbudget för år 2008 tilldelats tkr, medel riktade till introduktionsverksamhet. Då nämnden på grund av det stora mottagandet räknar med ett underskott i budget kommer dessa tkr att kunna täcka de kostnader som faktiskt finns avseende mottagande av flyktingar inklusive utbildning och arbetsmarknadsåtgärder. 1. Medel motsvarande 450 tkr fördelas från planeringsreserven till Ledning och kansli för förvaltningschefen att fördela. 3

4 2. Medel motsvarande tkr fördelas från planeringsreserven till Mottagning och introduktion motsvarande tkr, till Språk och framtid motsvarande tkr, resterande 600 tkr till Ledning och kansli för förvaltningschefen att fördela. 46 Budget 2009 Diarienummer Handläggare: Birgitta Palmér, Charlotta Karlsson Andersson Förvaltningen informerar om den ekonomiska ramen för år Nämnden tilldelas medel motsvarande tkr för år Under hösten bereder förvaltningen ärendet med internbudget utifrån de direktiv om organisation, verksamhet och ekonomi som ges från nämnden. sunderlag Budgetram 2009 för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Örebro kommun. Informationen tas till protokollet. 47 Projektbeskrivning från Röda Korset Underlätta introduktionen på arbetsmarknaden för nya svenskar Diarienummer Handläggare: Stefan Sjöbäck På nämndens sammanträde den 5 juni påpekade ordförande att Röda Korsets inlämnade projektbeskrivning ska ses över och i vissa stycken omformuleras. Mening är att Röda Korset och andra aktörer ska komplettera förvaltningens egen verksamhet. Ansvarfördelningen måste tydliggöras, attitydpåverkan på företag ska utvecklas samt att goda exempel i större utsträckning än nu ska lyftas fram. Den 12 juni meddelade förvaltningen Röda Korset att omarbeta projektbeskrivningen. Röda Korset har ej inkommit med ny projektbeskrivning. Förslag Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ärendet avslutas. 4

5 Ärendet utgår. 48 Studieresa för nämnd och förvaltningsledning Diarienummer Handläggare: Charlotta Karlsson Andersson Förvaltningen presenterar program och kostnader för nämndens och förvaltningsledningens studieresa till Holland vecka 41, Syftet med studieresan är att inhämta kunskap och utbyta erfarenheter kring integration, arbetsmarknadsinsatser, entreprenörskap, validering samt metoder för bl.a. arbete med ungdomar som avbryter sin skolgång i förtid. Samtliga ordinarie ledamöter erbjuds att delta, om någon inte kan delta överlåts platsen till ersättare. Från förvaltningen deltar förvaltningschef, planerare och verksamhetsföreträdare. sunderlag Program och tidsschema för studieresan. Informationen tas till protokollet. 49 Upphandling av svenskundervisning för invandrare med arbetsintegration Diarienummer Handläggare: Eva Sundmalm Sammanfattning Tillströmningen av flyktingar och övriga invandrare är fortsatt hög. Prognosen ligger på flyktingar och övriga invandrare för Detta betyder att efterfrågan på svenskundervisning kopplat till arbetsintegration ligger kvar på ungefär samma nivå som i dagsläget. Inom förvaltningen finns ca 750 deltagare inom Språk och framtid samt Komvux 1. Utöver detta finns de tidigare upphandlade verksamheterna på Folkuniversitetet/NBV samt Eductus motsvarande 231 platser. Avtalet gällande svenskundervisning för invandrare (sfi) med arbetsintegration med AcadeMedia Eductus AB upphör vid årsskiftet. Omfattningen är idag upp till 75 platser. 5

6 Förslag Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en objektsupphandling av svenskundervisning för invandrare (sfi) med arbetsintegration upp till 100 platser. 2. Tiden för upphandlingen ska gälla hela 2009 med möjlighet till förlängning till 31 december Förvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandlingen inom ramen för budget Yrkanden Murad Artin (V) yrkar att ärendet ska tas upp på nästkommande nämnd för diskussion av kriterier. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Propositionsordning Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att i enlighet med ordförandens yrkande. Votering begärs: Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till förvaltningens beslutsförslag. Nej-röst för att ärendet ska tas upp på nästkommande nämnd för diskussion av kriterier. Omröstningsresultat 8 nej-röster för Murad Artins yrkande mot 7 ja-röster för ordförandens yrkande. Nej-röster. Murad Artin (V), Allan Carlsson (MP), Gunnar Lidén (S), Anna-Karin Lilja (S), Sofia Lindstrand (S), Ola Karlsson (S), Patricia Lazo (S) och Junuz Sabljic (S). Ja-röster. Richard Vappelin (M), Anders Hagström (KD), Christer Johansson (M), Sabri Altunkaynak (M), Lena Tolander (FP), Gunilla Werme Olsson (FP) och Klas Jansson (C). 6

7 Ärendet tas upp på oktobersammanträdet för diskussion av kriterier. 50 Remissyttrande: Betänkandet Egenansvar - med professionellt stöd, arbetsintegration (SOU 2008:58) Diarienummer Handläggare: Lennart Balkstedt På presidiet den 28 augusti bestämdes att handläggaren och ordförande arbetar fram ett förslag till yttrande i början av vecka 36. Den slutgiltiga handlingen utsändes med extra utskick den 9 september. Förslag Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1. Förvaltningens förslag till remissyttrande, gällande Egenansvar med professionellt stöd, arbetsintegration, daterat den 5 september 2008, antas som nämndens yttrande. 2. Yttrandet lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott. sunderlag Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse daterad 5 september Murad Artin (V) redovisar oppositionens tillägg i förvaltningens förslag till remissyttrande. Yrkanden Ordföranden yrkar att presidiet får i uppdrag att avge yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott. Allan Carlsson (MP) yrkar att ett utökat presidium med en representant från varje parti får i uppdrag att avge yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott. Christer Johansson (M) yrkar bifall till ordförandens yrkande. Gunnar Lidén (S) yrkar bifall till Allan Carlssons yrkande. 7

8 Propositionsordning Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att i enlighet med ordförandens yrkande. Votering begärs: Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för att presidiet ska avge yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott. Nej-röst för att ett utökat presidium med en representant från varje parti får i uppdrag att avge yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott. Omröstningsresultat 8 nej-röster för Allan Carlssons yrkande mot 7 ja-röster för ordförandens yrkande. Nej-röster. Murad Artin (V), Allan Carlsson (MP), Gunnar Lidén (S), Anna-Karin Lilja (S), Sofia Lindstrand (S), Ola Karlsson (S), Patricia Lazo (S) och Junuz Sabljic (S). Ja-röster. Richard Vappelin (M), Anders Hagström (KD), Christer Johansson (M), Sabri Altunkaynak (M), Lena Tolander (FP), Gunilla Werne Olsson (FP) och Klas Jansson (C). Ett utökat presidium med en representant från varje parti får i uppdrag att avge yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott. 51 Ordförande och förvaltningschefen har ordet Förvaltningschefen a) Förvaltningschefen informerar om att fr.o.m. 1 september finns det ett gemensamt förvaltningskontor för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen/nämnden och Gymnasieförvaltningen/nämnden. Kontorschef på förvaltningskontoret är Ann-Kristin Norberg. 8

9 Ann-Kristin Norberg informerar om bemanning och lokalisering av förvaltningskontoret. b) Ny organisation har utretts för Mottagning och introduktion. Ordföranden a) Ordföranden och 1:e vice ordföranden har träffat ÖBO vid flertalet tillfällen för att diskutera utformningen av jobbtorgen och en idé om att inrätta ett nyföretagarcentrum i Oxhagen. b) Ordföranden föreslår att dialogträffarna i den gamla formen slopas under hösten och ersätts med dialogträffar med personal i verksamhetsfrågor. Informationen tas till protokollet. 52 Övrig fråga - Rutiner Gunnar Lidén (S) tar upp fråga om det finns rutiner på vilka krav som ställs på en projektansökan. Vilka projekt blir nämnden involverad i. När ska nämnden komma in i projektplaneringen. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att informera om förvaltningens projektrutiner 53 Övrig fråga Protokoll För att minska pappersflödet och därigenom skona miljön har kommunledningen beslutat att protokoll från nämndsammanträden inte lägre ska tryckas upp och skickas ut. Alla protokoll publiceras på kommunens hemsida orebro.se. Ola Karlsson (S) tar upp fråga om nämndprotokollen kan skickas ut via mail. 9

10 Ordföranden svarar att nämndprotokollen inte kommer att skickas ut på mail. De politiker som inte har tillgång till dator kan beställa nämndprotokollen från nämndsekreteraren. Informationen tas till protokollet. 54 Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av delegationsbeslut enligt sammanställning diarienummer Anmälan läggs till handlingarna. 55 Anmälningsärenden Anmälan av diarieförda ärenden nummer Anmälan av protokoll från samverkansgrupp Arbete och Utveckling den 18 juni Anmälan av minnesanteckningar från presidiesammanträde den 28 augusti Anmälningarna läggs till protokollet. Vid protokollet Inga-Lill Nilsson, sekreterare Justerat den 16 september 2008 Richard Vappelin, ordförande Lilla Åström (KD), justerare 10

11 Gunnar Lidén (S), justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 18 september

Protokoll. Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05

Protokoll. Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05 Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Richard Vappelin (M), ordförande Anders Hagström (KD), 1:e vice ordförande Murad Artin (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 138/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-03-13 Klockan: 9.00 11.35 Plats: Lilla Hotellet, Drottninggatan 60 Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Emil

Läs mer

Protokoll. Tid tisdag 16 september 2008 kl 16.00-18.30

Protokoll. Tid tisdag 16 september 2008 kl 16.00-18.30 Tid tisdag 16 september 2008 kl 16.00-18.30 Plats Idrottshuset Närvarande ledamöter Lars Johansson (C) Lotta Sörman (MP) Alaa Idris (S) Maud Hadders (M) Olle Larsson (M) Barbro Klaesson (FP) Lars Lennart

Läs mer

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur 1(26) Plats och tid Aulan i Johannesbergshuset, onsdagen den 9 september 2015 kl 08:00 Beslutande Ledamöter Anders Byquist (S), Ordförande Anette Lindström (V) ers för Anders Bergqvist (V), Christina Lindberg

Läs mer

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid: KS-Salen, Stadshuset, Vaksalagatan 15, Uppsala 13:15-16:55 Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 730/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Kent Persson (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2008-05-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-17.40 ande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen

Protokoll. Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50 Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Fredrik Idevall (FP) Ingrid Nilsson (KD), vice ordförande

Läs mer

Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta Tid och plats ande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande, 9 meddelar delikatessjäv Carina Lund (M), vice ordfåran de, frånvarande

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 441/2013 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2013-10-17 Klockan: 9.00 11.30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Emil

Läs mer

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 10 Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Benita Vikström 145-149, 160-162 (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1430/2009. Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1430/2009. Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Ks 1430/2009 Kommunfullmäktige Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Britta Bjelle (FP) Irén Lejegren (S) Gunnar Andersson (M) Roger Andersson (S) Allan

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid.

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid. Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Eva Johansson (C), ordförande Stefan

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

2013-08-27. Ingrid K Karlsson (S) Ulla Bergström (RP) tjänstgörande ers 113-119

2013-08-27. Ingrid K Karlsson (S) Ulla Bergström (RP) tjänstgörande ers 113-119 Sammanträdesprotokoll 1(14) 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 50 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Johannes Chen (KD) Ingrid

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 2013-03 -26 1(31) Plats och tid Samlingssalen, Rönnebacken klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande CENSURERAT Jimmy Ekborg (C)

Läs mer

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313 Protokoll Ks 1365/2009 Kommunstyrelsen Datum: 2009-12-15 Klockan: 15:00 15.35 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP) ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lena Baastad (S) Lotta Olsson

Läs mer