Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1430/2009. Datum: Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1430/2009. Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen"

Transkript

1 Protokoll Ks 1430/2009 Kommunfullmäktige Datum: Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Britta Bjelle (FP) Irén Lejegren (S) Gunnar Andersson (M) Roger Andersson (S) Allan Armaghan (S) Murad Artin (V) Lena Baastad (S) Behcet Barsom (KD) Dennis Begic (S) T.o.m. 15 Lena Beime (S) Arne Bergqvist (S) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson (KD) Marie Brodin (FP) Carina Dahl (S) Peter Dahlgren (S) Sara Dicksen (M) Charlotte Edberger Jangdin (C) Henrik Elamson (M) Lars Elamson (M) Mussie Ephrem (V) Linda Eriksson (S) Emina Gacic (S) T.o.m. 15 Michael Horvath (MP) Inger Högström-Westerling (M) Alaa Idris (S) Erik Johansson (FP) Erik Johansson (M) Margareta Johansson (S) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) T.o.m. 9 Inger Carlsson (S) Jonas Karlsson (S) Per-Ove Karlsson (S) Magnus Lagergren (KD) Leif Landén (S) Torgny Larsson (S) Birgitta Lindahl (FP) Susanne Lindholm (KD) Ina Lindström (FP) T.o.m. 9

2 Hannah Ljung (M) Ingegerd Oberg (S) Lotta Olsson (M) Ronnie Palmén (M) Fredrik Persson (MP) T.o.m. 15 Kent Persson (M) Rasmus Persson (C) Björn Sundin (S) Per-Åke Sörman (C) Gunhild Wallin (C) Richard Vappelin (M) Elvy Wennerström (S) Staffan Werme (FP) Ylva Wessman (V) Marie Wirde (V) Fisun Yavas (S) Jan Zetterqvist (S) Gunn Öjebrandt (KD) Fr.o.m. 10 Tjänstgörande ersättare Sabri Altunkaynak (M) Conny Harrysson (KD) Ann-Katrine Jondelius (M) David Kronlid (SD) Per Lilja (S) Lasse S Lorentzon (S) Fr.o.m. 10 Inga-Lill Nordell (KD) T.o.m. 9 Ulrica Solver-Gustavsson (FP) T.o.m. 14 Ann-Kristin Spåls (MP) T.o.m. 15 Karolina Wallström (FP) Närvarande ersättare Carl-Anders Alsätra (M) Gun Carlestam Lewin (V) Anna-Karin Lind (S) Malin Tinjan (V) Stefan Olsson, sekreterare Justerat den 4 februari 2010 Britta Bjelle, ordförande Lena Baastad, justerare Erik Johansson, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 5 februari

3 1 Mötets öppnande samt val av protokollsjusterare samt bestämmande av tid för justering av protokollet Ordföranden öppnade sammanträdet med utdelning av Örebro kommuns uppsatsstipendium På förslag av ordföranden uppdrogs åt Lena Baastad (S) och Erik Johansson (FP) med Ronnie Palmén (M) och Björn Sundin (S) som ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll och utsattes justeringen att äga rum på kommunledningskontoret den 4 februari 2010 kl Anmälan av frågor och interpellationer som väckts inom beslutade tidsfrister - Fråga om trettondagsfikat i Rådhuset, Björn Sundin (S) Ärendenummer: Ks 1/ Fråga om att få gymnasieelever vaccinerade, Peter Dahlgren (S) Ärendenummer: Ks 83/ Fråga angående planprogram och klimat, Dennis Begic (S) Ärendenummer: Ks 82/ Fråga vad är syftet med att sälja Solgården i Stora Mellösa, Ingegerd Oberg (S) Ärendenummer: Ks 84/ Interpellation om minskad måluppfyllelse i Örebros grundskolor, Lena Baastad (S) Ärendenummer: Ks 28/ Interpellation om kommunens ansvar för id-kort till flyktingar, Murad Artin (V) Ärendenummer: Ks 33/ Interpellation om vad som görs för att biogasbussarna ska fungera i kyla, Dennis Begic (S) Ärendenummer: Ks 29/ Interpellation om åtgärder mot problem vid tjejboendet, Ylva Wessman (V) Ärendenummer: Ks 32/ Interpellation om likvärdig behandling av alla äldre oavsett hyresvärd, Björn Sundin (S) Ärendenummer: Ks 36/ Interpellation om cityhandeln, Peter Dahlgren (S) Ärendenummer: Ks 37/2010 3

4 Fråga från Björn Sundin (S) Fråga från Peter Dahlgren (S) Fråga från Dennis Begic (S) Fråga från Ingegerd Oberg (S) Interpellation från Lena Baastad (S) Interpellation från Murad Artin (V) Interpellation från Dennis Begic (S) Interpellation från Ylva Wessman (V) Interpellation från Björn Sundin (S) Interpellation från Peter Dahlgren (S) Kommunfullmäktige medgav att frågorna och interpellationerna fick ställas. 3 Överlåtelse av Klockaregården 6 (Konserthuset) till Örebroporten Fastigheter AB Ärendenummer: Ks 1223/2009 Kommunledningskontoret har i september 2009 fått i uppdrag av kommundirektören att beskriva möjligheterna att överlåta Konserthuset till Örebroporten Fastigheter AB. Konserthuset hyrs idag helt av det kommunala bolaget Länsmusiken i Örebro AB. Bolagets professionella musikverksamhet kan inte betraktas som kommunal kärnverksamhet. Konserthuset bör därför inte ägas och förvaltas av Fastighetsnämnden. Uppdraget att äga, förvalta och utveckla Konserthuset och intilliggande markområden bör istället ges till Örebroporten Fastigheter AB. Detta uppdrag överensstämmer med kommunfullmäktiges ägardirektiv för bolaget. Det bokförda värdet för byggnaden Konserthuset beräknas till 9,7 mnkr per den 31 december Markvärdet för fastigheten Klockaregården 6 (Konserthuset) är 6,4 mnkr. Marken upplåts med tomträtt, med undantag för ett fyra meters brett stråk längs Svartån. Vid överlåtelsen tecknar Örebroporten ett hyresavtal med Länsmusiken i Örebro AB på nuvarande hyresnivå 3,0 mnkr. Länsmusiken i Örebro AB har framfört önskemål om ombyggnader av Konserthuset. Behovet av ökade driftbidrag till Länsmusiken, på grund av dessa ombyggnader, måste prövas av kommunstyrelsen innan dessa nya investeringar genomförs. Kommunledningskontorets skrivelse den 22 december 2009 Skrivelse från Örebroporten Fastigheter AB den 8 december

5 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Örebro kommun uppdrar åt Örebroporten Fastigheter AB att förvärva tomträtten till del av fastigheten Klockaregården 6 (Konserthuset) i Örebro för en köpeskilling som motsvarar byggnadens bokförda värde vid tillträdesdagen med tillägg för kommunens återföring av moms för investeringar i byggnaden. 2. Örebroporten Fastigheter AB får i uppdrag att genomföra om- och tillbyggnad av Konserthuset utifrån projektavtal med Länsmusiken i Örebro AB. 3. Örebroporten Fastigheter AB har inte rätt att sälja Konserthuset utan godkännande av kommunfullmäktige. 4. Kommunens stämmoombud ges i uppdrag att på bolagsstämma i Örebroporten Fastigheter AB fastställa bolagets åligganden enligt beslutspunkterna 1, 2 och Fastighetsnämnden får i uppdrag att upprätta förslag till avtal med Örebroporten Fastigheter AB om överlåtelse av tomträtten till del av fastigheten Klockaregården 6 (Konserthuset) inom de ramar som fastställts av kommunfullmäktige. Tomträttsavgälden begränsas i sidoavtal till 1 (en) krona per år. 6. Programnämnd Samhällsbyggnad får i uppdrag att teckna avtal med Örebroporten Fastigheter AB om överlåtelse av tomträtten till del av fastigheten Klockaregården 6 (Konserthuset). 7. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Örebroporten Fastigheter AB för lån med kapitalbelopp på högst 10 mnkr för förvärv av tomträtten till del av fastigheten Klockaregården 6 (Konserthuset) i Örebro. Därutöver omfattar detta borgensåtagande även löpande ränta och andra kostnader som hänförs till denna upplåning av Örebroporten Fastigheter AB. Bolaget skall erlägga borgensavgift till kommunen för utnyttjad del av borgensåtagandet. Yrkande Staffan Werme (FP) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Jonas Karlsson (S), Leif Landén (S), Roger Andersson (S) och Murad Artin (V) yttrade sig och yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag. Proposition Sedan diskussionen förklarats avslutad, ställde ordföranden proposition på de båda yrkandena och fann övervägande ja vara avgivet för bifall till kommunstyrelsens förslag. 5

6 Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. Reservation Mot beslutet reserverade sig samtliga ledamöter i Arbetarepartiet socialdemokraterna och Vänsterpartiet till förmån för avslagsyrkandet. 4 Örebro - Europeisk teckenspråkshuvudstad Ärendenummer: Ks 916/2009 I samband med Örebro 2010 kommer det att hållas ett antal konferenser för att manifestera 200- års minnet av tillkomsten av det moderna Sverige. TeckenSPRÅK 2010 kultur, frihet och demokrati, är namnet på den konferens som planeras till 11 mars Syftet är att visa på teckenspråket som det erkända minoritetsspråk det är i den nya språklagen från 1 juli Örebro kommun har för avsikt att i samband med dagen deklarera sig som Europas teckenspråkshuvudstad. Begreppet finns inte, det skapas i samma ögonblick. Örebro som ort har på allvar antagit de utmaningar som dagens samhällsutveckling medför. Att utropa Örebro till Europas teckenspråkshuvudstad har sin grund i önskan att ge erkänsla åt de samlade insatser som görs i staden och regionen för de döva, hörselskadade och språkstörda. I samband med deklarationen kommer vissa utfästelser att göras. Dessa planeras för under kommande år. Arbetet har skett i nära samarbete med organisationer, intresseföreningar och andra intressenter. Till stöd för deklarationen planeras en avsiktsförklaring undertecknad av Örebro Läns Landsting, Regionförbundet Örebro, Örebro universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Kommunledningskontorets skrivelse den 25 november 2009 Avsiktsförklaring Skrivelse från medborgarrörelsen Wesign Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. I samband med genomförandet av konferensen teckenspråk 2010 deklarerar Örebro kommun att man utropar sig som Europas teckenspråkshuvudstad. 2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med gymnasieförvaltningen utreda förutsättningar för inrättande av tjänst som 6

7 samordnare med fokus på ärenden som i vid bemärkelse rör personer med dövhet eller hörselskada. Yrkande Staffan Werme (FP) yttrade sig och yrkade - med instämmande av Carina Dahl (S), Gunhild Wallin (C), Marie Wirde (V), Roger Andersson (S), Murad Artin (V), Birgitta Lindahl (FP), Lotta Olsson (M), Behcet Barsom (KD) och Mikael Horwath (MP) - bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ny lydelse av beslutspunkt 2: Kommunledningskontoret får i uppdrag att förverkliga intentionerna om Örebro som en teckenspråkig huvudstad. I uppdraget ska ingå att utveckla och förändra i nära samverkan och dialog med företrädare för Örebros döva och hörselskadade. Kommunfullmäktige beslöt följande 1. I samband med genomförandet av konferensen teckenspråk 2010 deklarerar Örebro kommun att man utropar sig som Europas teckenspråkshuvudstad. 2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att förverkliga intentionerna om Örebro som en teckenspråkig huvudstad. I uppdraget ska ingå att utveckla och förändra i nära samverkan och dialog med företrädare för Örebros döva och hörselskadade. 5 Ökad finansiell samordning mellan kommunen och kommunens bolag Ärendenummer: Ks 171/2009 Kommunstyrelsen uppdrog den 24 februari 2009 åt kommunledningskontoret att utreda möjligheterna till en ökad finansiell samordning mellan kommunen och kommunens majoritetsägda bolag inom områdena kreditanskaffning, ränteriskhantering och organisation. Finanskrisen under hösten 2008 har för kommunen och kommunens bolag lett till en minskad tillgång till krediter från ett minskat antal låneinstitut till en högre räntemarginal. Därför behöver formerna för kreditanskaffning till kommunkoncernen utökas genom att införa certifikatsprogram som ger lån direkt från placerarna på kreditmarknaden (utan att passera bankerna). Kommunledningskontoret föreslår att kommunen ska ansvara för ett gemensamt certifikatsprogram och övrig kreditanskaffning till kommunkoncernen på grund av att kommunen har högst kreditvärdighet och möjlighet att vidareutlåna dessa medel till samtliga bolag inom kommunkoncernen till goda villkor. Bolagens roll inom kreditanskaffning blir att bedöma eget kapitalbehov och att beställa krediter med preciserade lånevillkor från kommunen. Samtidigt skall bolagen ansvara för en aktiv ränteriskhantering av sin del av 7

8 låneskulden utifrån rörelseresultat, marknadssituation och egen finanspolicy. En gemensam syn på strategiska finansfrågor skapas genom en koncerngemensam finanspolicy och en finanskommitté. En koncerngemensam finansgrupp svarar för operativa finansfrågor. Kommunstyrelsen har för egen del beslutat följande den 15 december Kommunen och bolagen ansvarar var för sig för ränteriskhantering för sin egen låneskuld och beslut om avtal för finansiella derivat. Denna ränteriskhantering skall ske inom ramen för koncerngemensam finanspolicy. - En koncerngemensam finanskommitté inrättas från och med den 1 januari 2010 med uppgift att utarbeta förslag till finanspolicy, fastställa årlig strategi för kreditanskaffning och modell för ränteriskhantering samt utvärdera effekten av dessa finansiella åtgärder inom kommunkoncernen. Finanskommittén består av kommunens ekonomichef, sammankallande, VD för Örebrobostäder AB och VD för Örebroporten Fastigheter AB. - Kommundirektören får i uppdrag att fr.o.m. den 1 januari 2010 organisera en finansgrupp med uppgift att handlägga koncerngemensamma finansiella frågor åt kommunstyrelsen och kommunens bolag samt bereda ärenden inför finanskommittén. Gruppen består initialt av nuvarande finanshandläggare vid kommunledningskontoret samt av finanshandläggare vid Örebrobostäder AB och Örebroporten Fastigheter AB enligt särskild överenskommelse. - Finanskommittén får i uppdrag att utarbeta ett förslag till koncerngemensam finanspolicy utifrån de principer som anges i kommunledningskontorets utredningsrapport 3 december Förslaget ska redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde i mars Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra en ratingprocess för Örebro kommun i syfte att skapa möjligheter till kreditanskaffning för hela kommunkoncernen genom certifikats- och obligationsprogram. Förslag till certifikatsprogram kommer att redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti Kostnaden för ratingprocessen finansieras i kommunens budget för Kommunledningskontorets utredningsrapport den 3 december 2009 Yttrande från Örebrobostäder AB den 8 oktober 2009 Yttrande från Örebroporten Fastigheter AB den 8 september

9 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Örebro kommun svarar för all kreditanskaffning för både kommunen och de majoritetsägda bolagen. Kommunen lånar i sin tur ut krediter till bolagen efter deras finansieringsbehov. Denna koncernbanksfunktion införs för nya och omsatta lån från och med den 1 maj 2010 för alla majoritetsägda bolag utom Örebrobostäder AB. 2. Örebrobostäder AB ska utnyttja det koncerngemensamma certifikatsprogrammet för en stor del av bolagets nyupplåning och omsättning av lån under åren 2010 och Örebrobostäders upplåning skall helt hanteras inom den gemensamma kreditanskaffningen fr.o.m. den 1 januari 2012 under förutsättning att finanskommitténs utvärdering av den finansiella samordningen under åren 2010 och 2011 inte redovisar negativa effekter för kommunkoncernen. Yrkande Staffan Werme (FP) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 6 Borgen till Örebrobostäder AB för lån till bostadsfastigheter Ärendenummer: Ks 1358/2009 Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente rätt att ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen inom kommunen. Varje år fastställer kommunstyrelsen en beloppsram för borgen till Örebrobostäder AB för bolagets lån till bostadsfastigheter. Denna beloppsram var mnkr under år Örebrobostäder beräknas vid årsskiftet 2009/2010 utnyttja lån på totalt mnkr med säkerhet i form av kommunal borgen. Detta motsvarar ca 85 % av bolagets totala låneskuld. Under år 2010 planerar Örebrobostäder att genomföra investeringar på ca 720 mnkr i nya bostadsfastigheter. Dessa investeringar kan delfinansieras med bolagets egna medel (avskrivningar) på 150 mnkr. Huvuddelen av återstående kapitalbehov på ca 570 mnkr bör kunna finansieras med planerade fastighetsförsäljningar. Därutöver skall bolaget lösa in ett lån på 450 mnkr från Örebro Rådhus AB i april Av dessa skäl bedömer Örebrobostäder att borgensramen bör utökas med ca 500 mnkr år Kommunledningskontoret anser att kommunen bör ge Örebrobostäder en ram för borgen under år 2010 på mnkr. Örebrobostäders utnyttjande av borgen kan komma att minska under hösten 2010 om en del av bolagets 9

10 lånefinansiering istället kan ske genom ett koncerngemensamt certifikatsprogram. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. 1. Beloppsramen för borgen till Örebrobostäder AB för lån till bostadsfastigheter fastställs till miljoner kronor under år Finanschef Anders Olsson med ekonomichef Leif Eriksson som ersättare ges rätt att på delegation besluta om borgen till Örebrobostäder AB för nya lån och omläggning av nuvarande lån till bostadsfastigheter under år 2010 inom denna borgensram. Yrkande Staffan Werme (FP) och Jonas Karlsson (S) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Murad Artin (V) yttrade sig utan yrkande. Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 7 Förköp av fastigheten Örebro Nikolai 3:134 Ärendenummer: Ks 1441/2009 Fastigheten Örebro Nikolai 3:134 är belägen utmed Lundagårdsvägen, Adolfsberg. Kommunen äger omkringliggande mark förutom två privatägda villafastigheter. Fastigheten har en areal om kvm och bebyggd med en enklare äldre sommarstuga. Fastigheten är taxerad som småhusenhet, tomtmark till helårsbostad. Försäljningspriset är 1 mnkr. Fastigheten är belägen inom framtida utbyggnadsområde för bostäder i gällande översiktsplan. Området är även utpekat i nya översiktsplanen som framtida utbyggnadsområde. Motivet till ett förköp är att underlätta kommunens framtida planläggning av fastigheten och omkringliggande mark. Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse inklusive karta den 18 december

11 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Örebro kommun utövar sin förköpsrätt gällande fastigheten Örebro Nikolai 3:134 enligt förköpslagens regler och till en uppgiven köpeskilling om en (1) mnkr. 2. Örebro kommun ansöker hos regeringen om tillstånd till förköpet för det fall köpare eller säljare motsätter sig att kommunen utövar förköp i ärendet. Det antecknades, att ärendet är extrakungjort enligt kommunallagens bestämmelser, att samtliga ledamöter på ordförandens fråga förklarade att ärendet skulle tas upp till behandling vid dagens sammanträde, och att ärendet redovisas som en ny punkt 7a i kungörelsen. Yrkande Fredrik Persson (MP) och Jonas Karlsson (S) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Ylva Wessman (V), Erik Johansson (FP), Lennart Bondeson (KD) och Inger Högström-Westerling (M) yttrade sig. Proposition Sedan ordföranden funnit diskussionen avslutad, ställde ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag, vilket saknade motyrkande eller motförslag. Ordföranden fann att fullmäktige hade bifallit kommunstyrelsens förslag. Votering begärdes. Votering verkställdes, varvid voteringspropositionen angav bifall till kommunstyrelsens förslag. Voteringen genomfördes, varvid 63 röstade för kommunstyrelsens förslag. Två ledamöter - Erik Johansson (M) och Karolina Wallström (FP) - avstod från att delta i omröstningen. För kommunstyrelsens förslag röstade: Sabri Altunkaynak (M), Gunnar Andersson (M), Roger Andersson (S), Allan Armaghan (S), Murad Artin (V), Lena Baastad (S), Behcet Barsom (KD), Dennis Begic (S), Lena Beime (S), Arne Bergqvist (S), Britta Bjelle (FP), Gabriella Blomgren (MP), Lennart Bondeson (KD), Marie Brodin (FP), Inger Carlsson (S), Carina Dahl (S), Peter Dahlgren (S), Sara Dicksen (M), Charlotte Edberger Jangdin (C), Henrik Elamson (M), Lars Elamson (M), Mussie Ephrem (V), Linda Eriksson (S), Emina Gacic (S), Conny Harrysson (KD), Michael Horvath (MP), Inger Högström-Westerling (M), Alaa Idris (S), Erik Johansson (FP), Margareta Johansson (S), Ann-Katrine Jondelius (M), Jonas Karlsson (S), Per-Ove Karlsson (S), Elisabeth Karlsson Zuaw (S), David Kronlid (SD), Magnus Lagergren (KD), Leif Landén (S), Torgny Larsson (S), Irén Lejegren (S), Per Lilja (S), Birgitta 11

12 Lindahl (FP), Susanne Lindholm (KD), Ina Lindström (FP), Hannah Ljung (M), Inga-Lill Nordell (KD), Ingegerd Oberg (S), Lotta Olsson (M), Ronnie Palmén (M), Fredrik Persson (MP), Kent Persson (M), Rasmus Persson (C), Ulrica Solver-Gustavsson (FP), Ann-Kristin Spåls (MP), Björn Sundin (S), Per-Åke Sörman (C), Gunhild Wallin (C), Richard Vappelin (M), Elvy Wennerström (S), Staffan Werme (FP), Ylva Wessman (V), Marie Wirde (V), Fisun Yavas (S), Jan Zetterqvist (S), Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 8 Fråga om information till oppositionen om förstudier, Lena Beime (S) Ärendenummer: Ks 1413/2009 Fråga från Lena Beime (S) Ärendet, som tidigare bordlagts, återupptogs till behandling. Lena Beime (S) ställde sin fråga. Behcet Barsom (KD) och Lena Beime (S) yttrade sig. 9 Fråga om trettondagsfikat i Rådhuset, Björn Sundin (S) Fråga från Björn Sundin (S) Björn Sundin (S) ställde sin fråga. Staffan Werme (FP) och Björn Sundin (S) yttrade sig. 12

13 10 Fråga om att få gymnasieelever vaccinerade, Peter Dahlgren (S) Ärendenummer: Ks 83/2010 Fråga från Peter Dahlgren (S) Det antecknades att sammanträdet ajournerades för lunch kl och härefter återupptogs kl för behandling av ovanstående fråga. Peter Dahlgren (S) ställde sin fråga. Lennart Bondeson (KD) och Peter Dahlgren (S) yttrade sig. 11 Fråga angående planprogram och klimat, Dennis Begic (S) Ärendenummer: Ks 82/2010 Fråga från Dennis Begic (S) Dennis Begic (S) ställde sin fråga. Inger Högström-Westerling (M) och Dennis Begic (S) yttrade sig. 12 Fråga om syftet med att sälja Solgården i Stora Mellösa, Ingegerd Oberg (S) Ärendenummer: Ks 84/2010 Fråga från Ingegerd Oberg (S) Ingegerd Oberg (S) ställde sin fråga. Staffan Werme (FP) och Ingegerd Oberg (S) yttrade sig. 13

14 13 Interpellation om skolornas trafiksäkerhetsarbete, Peter Dahlgren (S) Ärendenummer: Ks 1359/2009 Peter Dahlgren (S) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Lennart Bondeson (KD) om skolornas trafiksäkerhetsarbete. Kommunfullmäktige bordlade ärendet vid sitt sammanträde den 16 december Interpellation från Peter Dahlgren (S) Svar från Lennart Bondeson (KD) Peter Dahlgren (S) ställde sin fråga i interpellationen. Lenart Bondeson (KD) yttrade sig och hänvisade till avgivet svar. Peter Dahlgren (S), Marie Wirde (V), Charlotte Edberger-Jangdin (C) och Mussie Ephrem (V) yttrade sig. 14 Interpellation om trygga bostäder för äldre, Björn Sundin (S) Ärendenummer: Ks 1361/2009 Björn Sundin (S) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Staffan Werme (FP) om trygga bostäder för äldre. Kommunfullmäktige bordlade ärendet vid sitt sammanträde den 16 december Interpellation från Björn Sundin (S) Svar från Staffan Werme (FP) Björn Sundin (S) ställde sin fråga i interpellationen. Staffan Werme (FP) yttrade sig och hänvisade till avgivet svar. Björn Sundin (S), Staffan Werme (FP), Lotta Olsson (M), Ronnie Palmén (M) och Lena Baastad (S) yttrade sig. 14

15 15 Interpellation om minskad måluppfyllelse i Örebros grundskolor, Lena Baastad (S) Ärendenummer: Ks 28/2010 Lena Baastad (S) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Lennart Bondeson (KD) om minskad måluppfyllelse i Örebros grundskolor. Interpellation från Lena Baastad (S) Svar från Lennart Bondeson (KD) Det skulle här antecknas, att sammanträdet ajournerats för kaffepaus kl och härefter återupptogs kl för behandling av rubricerade ärende. Lennart Baastad (S) ställde sin fråga i interpellationen. Lennart Bondeson (KD) yttrade sig och hänvisade till avgivet svar. Lena Baastad (S), Lennart Bondeson (KD), Mussie Ephrem (V), Jan Zetterqvist (S), Peter Dahlgren (S), Henrik Elamson (M) och Allan Armaghan (S) yttrade sig. 16 Interpellation om kommunens ansvar för id-kort till flyktingar, Murad Artin (V) Ärendenummer: Ks 33/2010 Murad Artin (V) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Inger Högström-Westerling om kommunens ansvar för id-kort till flyktingar. Interpellation från Murad Artin (V) Svar från Inger Högström-Westerling (M) Murad Artin (V) ställde sin fråga i interpellationen. Inger Högström-Westerling (M) yttrade sig och hänvisade till avgivet svar. 15

16 Murad Artin (V), Richard Vappelin (M), Behcet Barsom (KD), Mussie Ephrem (V) och Rasmus Persson (C) yttrade sig. 17 Interpellation om åtgärder mot problem vid tjejboendet, Ylva Wessman (V) Ärendenummer: Ks 32/2010 Ylva Wessman (V) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Rasmus Persson (C) om åtgärder mot problem vid tjejboendet. Interpellation från Ylva Wessman (V) Svar från Rasmus Persson (C) Ylva Wessman (V) ställde sin fråga i interpellationen. Rasmus Persson (C) yttrade sig och hänvisade till avgivet svar. Ylva Wessman (V), Rasmus Persson (C) och Carina Dahl (S) yttrade sig. 18 Interpellation om likvärdig behandling av alla äldre oavsett hyresvärd, Björn Sundin (S) Ärendenummer: Ks 36/2010 Björn Sundin (S) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Rasmus Persson (C) om likvärdig behandling av alla äldre oavsett hyresvärd. Interpellation från Björn Sundin (S) Svar från Rasmus Persson (C) Björn Sundin (S) ställde sin fråga i interpellationen. Rasmus Persson (C) yttrade sig och hänvisade till avgivet svar. Björn Sundin (S), Rasmus Persson (C), Ronnie Palmén (M), Murad Artin (V), Staffan Werme (FP) och Jonas Karlsson (S) yttrade sig. 16

17 19 Inkomna frågor och interpellationer Det antecknades, att några frågor eller interpellationer inte blivit väckta vid dagens sammanträde. 20 Anmälda motioner Det antecknades, att några motioner inte blivit väckta vid dagens sammanträde. 21 Vissa val m.m. Ärendenummer: Ks 94/2010 Från valberedningen har inkommit en framställan den 27 januari 2010 som intas som bilaga till protokollet. Det antecknades, att omnämnda Elvy Larsson i punkt 2 i valberedningens framställan rätteligen avser Elvy Wennerström enligt hennes tidigare byte av efternamn. Valberedningens ordförande redovisade vissa begärda entlediganden och fyllnadsval utöver vad som anges i valberedningens framställan ovan. Härvid hänförde sig valberedningens ordförande till ett denna dag upprättat PM för valberedningen. Framställan från valberedningen den 27 januari 2010 PM från valberedningen den 27 januari 2010 Kommunfullmäktige beslöt bifalla valberedningens förslag såsom de redovisats i de båda bifogade handlingarna av den 27 januari framställan och PM. 22 Bordläggning av vissa ärenden och mötets avslutande Vid sammanträdet bordlades interpellationerna under punkt 3 i kungörelsen om biogas av Dennis Begic (S) och om cityhandeln av Peter Dahlgren (S). Sammanträdet avslutades kl

18 Ks 94/2010 Kommunfullmäktige Vissa val m.m. Nedanstående personer har begärt entledigande från angivna uppdrag: Franck Kamoun (MP) Hans Boskär (S) Eva-Lotta Eriksson (M) Ingrid Nilsson (KD) Dalia Goro (KD) Ersättare i Tysslinge lokala nämnd Ledamot i programnämnd Barn och utbildning Ledamot i Stadsrevisionen Ledamot tillika 1:e vice ordförande i Vårdoch omsorgsnämnd öster Ersättare i Skolnämnd nordväst Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 1. Begärda entlediganden beviljas 2. Till handlingarna läggs inkommet protokoll, vari länsstyrelsen den 30 december 2009 beslutat utse Elvy Larsson (S) till ledamot och Mona Rixon (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Hans Boskär (S). 3. Stina Haglund (MP) utses till ny ersättare i Tysslinge lokala nämnd efter Franck Kamoun (MP). 4. Frederick Axewill (S) utses som ny ledamot i programnämnd Barn och utbildning efter Hans Boskär (S). 5. Thomas Esbjörnsson (S) utses som ny ersättare i programnämnd Barn och utbildning efter Frederick Axewill (S). Thomas Esbjörnsson tjänstgör som siste ersättare. 6. Göran Öhlin (M) utses som ny ledamot i Stadsrevisionen efter Eva-Lotta Eriksson (M). 7. Björn Junaeus (KD) utses som ny ledamot tillika 1:e vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnd öster efter Ingrid Nilsson (KD). 8. Hamid Siraj (KD) utses till ny ersättare i Skolnämnd nordväst efter Dalia Goro (KD) 9. Valen under punkterna 3-8 avser tiden t.o.m. år För valberedningen Birgitta Lindahl Stefan Olsson

19 PM Ks 94/2010 Vissa tillkommande val m.m. Nedanstående personer har begärt entledigande från angivna uppdrag: Catrin Steen (MP) Stefan Gustafsson (MP) Ann Green (MP) Jonas Karlsson (S) Theresa Laurén (S) Ersättare i byggnadsnämnden Ledamot i styrelsen för Länsteatern i Örebro AB Ledamot i miljönämnden Ledamot i styrelsen för Örebroporten Fastigheter AB Ledamot i styrelsen för Klädeshandlaren AB Ledamot i styrelsen för Örebrokompaniet AB Ersättare i fritids- och turistnämnden Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 1. Begärda entlediganden beviljas 2. Niclas Persson (MP) utses till ny ersättare i byggnadsnämnden efter Catrin Steen (MP). Niclas Persson tjänstgör som andre ersättare. 3. Helena Bosved (MP) utses till ny ledamot i styrelsen för Länsteatern i Örebro AB efter Stefan Gustafsson (MP). 4. Ulrika Eriksson (MP) utses som ny ledamot i miljönämnden efter Ann Green (MP). 5. Peter Andersson (MP) utses som ny ersättare i miljönämnden efter Ulrika Eriksson (MP). 6. Helena Bosved (MP) utses som ny ledamot i styrelsen för Örebroporten Fastigheter AB efter Ann Green (MP). 7. Helena Bosved (MP) utses som ny ledamot i styrelsen för Klädeshandlaren AB efter Ann Green (MP) 8. Björn Sundin (S) utses till ny ledamot i styrelsen för Örebrokompaniet AB efter Jonas Karlsson (S).

20 9. Marie Brorson (S) utses till ny ersättare i fritids- och turistnämnden efter Theresa Laurén (S). Marie Brorson tjänstgör som siste ersättare. 10. Valen under punkterna 2, 4, 5 och 9 avser tiden t.o.m. år 2010, medan resterande val under punkterna 3 och 6-8 avser återstående tid av mandatperioden i bolagsstyrelserna.

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 10 Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24 Blad l (30) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Gösta Davidsson och Viveca Dalhammar med Bertil Borglund som ersättare. Torsdagen den 19 december kl 10.00. Justerande..

Gösta Davidsson och Viveca Dalhammar med Bertil Borglund som ersättare. Torsdagen den 19 december kl 10.00. Justerande.. Tid och plats Stadshuset, Sessionssalen Kl 17.30-21.20 Beslutande Se förteckning bilaga 1 Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Peter Andersson Alicja Zawadska Przychodzen Sune Svensson Tallat Abdel

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) PROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdag 2009-10-21 Tid och plats Kl 09.30 12.30, 13.30 14.00 Omfattning 491 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12 1(58) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:55 Beslutande Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) 1-14 Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2015-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-20.55. Ajournering klockan 18.30-18.55, 20.15-20.25 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Måndagen den 17 oktober 2011, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer