Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313"

Transkript

1 Protokoll Ks 1365/2009 Kommunstyrelsen Datum: Klockan: 15: Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP) ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lena Baastad (S) Lotta Olsson (M) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson (C) ej 313 Fredrik Persson (MP) Jonas Karlsson (S) Lars-Erik Soting (S) Jan Zetterqvist (S) Tjänstgörande ersättare Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Ronnie Palmén (M) Fisun Yavas (S) Erik Johansson (FP) Lena Widing (C) Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313 Övriga Staffan Isling kommundirektör Ingegerd Zidén, sekreterare Justerat den 17 december Staffan Werme, ordförande Lena Baastad, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 18 december 2009.

2 290 ÖSB 2010 Reviderade mål för god ekonomisk hushållning Ärendenummer: Ks 1085/2009 Handläggare: Ulf Carlsson Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram förslag till reviderade mål för god ekonomisk hushållning för Målen ska ersätta de mål som ingår i Övergripande strategier och budget för år 2010 som kommunfullmäktige fastställde i oktober. Kommunledningskontorets skrivelse den 25 november Reviderade mål för god ekonomisk hushållning år 2010 fastställs i enlighet med kommunledningskontorets förslag den 25 november Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige i december. Yrkande Rasmus Persson (C) yrkar att kommunstyrelsen bifaller förslaget med följande ändringar av mål 12: - Målet får följande lydelse "Kostnadsökningen för vård och behandling ska inte överstiga kostnadsökningen i jämförbara kommuner". - Indikatorn får följande lydelse "Kostnader per vårddygn. Lena Baastad (S) yrkar att kommunstyrelsen fastställer mål för god ekonomisk hushållning i enlighet med Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budget för år Proposition Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag, med den av Rasmus Persson (C) enligt ovan yrkade ändringen, mot Lena Baastads (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets reviderade förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige blir således - Reviderade mål för god ekonomisk hushållning år 2010 fastställs i enlighet med kommunledningskontorets förslag den 25 november 2009, med följande ändring av mål 12: Målet får följande lydelse "Kostnadsökningen för vård och behandling ska inte överstiga kostnadsökningen i jämförbara kommuner". Indikatorn får följande lydelse "Kostnader per vårddygn". 2

3 Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige i december. Reservation Mot beslutet reserverar sig Lena Baastad (S), Jonas Karlsson (S), Lars-Erik Soting (S), Jan Zetterqvist (S), Fisun Yavas (S) och Elisabeth Karlsson Zuaw (S) till förmån för yrkande om att mål för god ekonomisk hushållning skall fastställas i enlighet med Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budget för år Månadsrapport november 2009 samt prognos 3 för Örebro kommun 2009 Ärendenummer: Ks 1402/2009 Handläggare: Ulf Carlsson Kommunledningskontoret redovisar månadsrapport med prognos 3 för Örebro kommun. Kommunledningskontorets rapport - Rapporten läggs till handlingarna. 292 Kompensation för omstruktureringskostnader Ärendenummer: Ks 1342/2009 Handläggare: Ulf Carlsson Fastighetsnämnden kompenseras 2009 med 12 mnkr för omstruktureringskostnader till följd av kommunstyrelsebeslut om avveckling/försäljning av fastigheter. Fastighetsnämnden har inkommit med framställningar om kompensation för objekt som är under omstrukturering (avveckling/försäljning): Rudbecksskolan (Ks 1249/2009) och Örebromässan (Ks 608/2009). 3

4 1. Fastighetsnämnden kompenseras med 12 mnkr för omstruktureringskostnader år Kompensationen finansieras via kommunstyrelsens anslag för omstruktureringskostnader. Yrkande Jonas Karlsson (S) yrkar att till protokollet få bifoga ett särskilt yttrande. Proposition Ordföranden ställer först kommunledningskontorets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Därefter ställer ordföranden yrkandet om ett särskilt yttrande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla även detta. således 1. Fastighetsnämnden kompenseras med 12 mnkr för omstruktureringskostnader år Kompensationen finansieras via kommunstyrelsens anslag för omstruktureringskostnader. 3. Socialdemokraterna får bifoga ett särskilt yttrande till protokollet. 293 Prognos 3 för kommunstyrelsens verksamheter 2009 Ärendenummer: Ks 1275/2009 Handläggare: Eila Brännström Kommunledningskontoret har sammanställt prognos 3 för kommunstyrelsens verksamheter under Prognos 3 för kommunstyrelsens verksamheter den 25 november Rapporten läggs till handlingarna. 4

5 294 Granskningsåtgärder kommunstyrelsen rapport Ärendenummer: Ks 1276/2009 Handläggare: Eila Brännström Kommunledningskontoret redovisar i rapport de granskningsåtgärder som vidtagits inom kommunstyrelsens verksamheter Kommunledningskontorets granskningsrapport den 18 november En gång per år informeras kommunstyrelsen om vilka projekt som bedrivs inom förvaltningen samt vilka effekter och resultat som har uppnåtts genom projekten. 2. Rapporten läggs till handlingarna. 295 Intern kontroll av kommunstyrelsens verksamheter 2010 Ärendenummer: Ks 1277/2009 Handläggare: Eila Brännström Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2009 att nämnderna under 2010 ska granska: - skriftliga ingångna avtal som genererar in- och utbetalningar som nämnden ansvarar för - om det finns en tillfredsställande introduktion inom det personaladministrativa området till nya chefer - verksamheternas rutiner för att försäkra att kommunens kundtjänst förses med relevant och kontinuerligt uppdaterad information. Utöver de kommungemensamma granskningsåtgärderna ska varje nämnd besluta om egna. Kommunledningskontorets skrivelse den 19 november

6 - Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde granskas följande utöver de kommungemensamma internkontrollåtgärderna: 1. Rutiner för bevakning av avtal för våra kommungemensamma verksamhetssystem så att vi inte riskerar att hamna i konflikt med lagen om offentlig upphandling 2. Hur förvaltningens avdelningar arbetar med de förbättrings- och utvecklingsområden som lyfts fram från medarbetarenkäten. 297 Avskrivning av ränte- och amorteringsfria lån 2009 Ärendenummer: Ks 1288/2009 Handläggare: Lisbeth Jansson Kommunfullmäktige beslutade den 19 januari , att anta ändrade regler för avskrivning av vissa ränte- och amorteringsfria lån som utlämnats av kommunen. Dessa regler innebär att lånetiden är tio år och att avskrivning sker efter fem år med 20 procent av lånesumman per år. Samtidigt bemyndigades kommunstyrelsen att besluta om avskrivning av lånebelopp enligt reglerna. Med tillämpning av reglerna ska under 2009 avskrivning ske på tre lån på tillsammans kronor. Lånen framgår av kommunledningskontorets förteckning daterad den 3 november Kommunledningskontorets förteckning den 3 november Örebro kommun avskriver kronor på lån som redovisas i förteckning daterad den 3 november 2009 enligt de regler som har fastställts av kommunfullmäktige. 6

7 296 Avskrivning av 2008 års utestående fordringar Ärendenummer: Ks 1278/2009 Handläggare: Eila Brännström Enligt god redovisningssed får en värdelös fordran inte tas upp som tillgång. Detta innebär att kommunens tillgångar i bokslutet endast ska innehålla fordringar som det är troligt att kommunen kan få betalt för. Erfarenheten visar att möjligheten att få in betalningar på fakturor efter att sedvanliga kravåtgärder vidtagits är ytterst små. God redovisningssed inom detta område innebär att fakturor med förfallodatum som ligger längre än ett år från balansdatum ska anses som osäkra tillgångar. Dessa fakturor måste således föras bort ur bokföringen för att kommunens räkenskaper ska vara rättvisande. Nämnderna ska inför varje bokslut ta beslut om avskrivning av dessa osäkra fordringar. Fordran kvarstå dock på den enskilde och åtgärder för att få in betalningen ska fullföljas. Kommunledningskontorets sammanställning över utestående fordringar 2008 den 19 november Fakturor till ett sammanlagt belopp om kronor avskrivs på grund av att fordran inte längre kan anses som säker enligt kommunens redovisningsriktlinjer. 298 Ökad finansiell samordning mellan kommunen och kommunens bolag Ärendenummer: Ks 171/2009 Handläggare: Anders Olsson Kommunstyrelsen uppdrog den 24 februari 2009 åt kommunledningskontoret att utreda möjligheterna till en ökad finansiell samordning mellan kommunen och kommunens majoritetsägda bolag inom områdena kreditanskaffning, ränteriskhantering och organisation. Finanskrisen under hösten 2008 har för kommunen och kommunens bolag lett till en minskad tillgång till krediter från ett minskat antal låneinstitut till en högre räntemarginal. Därför behöver formerna för kreditanskaffning till kommunkoncernen utökas genom att införa certifikatsprogram som ger lån direkt från placerarna på kreditmarkanden (utan att passera bankerna). 7

8 Kommunledningskontoret föreslår att kommunen ska ansvara för ett gemensamt certifikatsprogram och övrig kreditanskaffning till kommunkoncernen på grund av att kommunen har högst kreditvärdighet och möjlighet att vidareutlåna dessa medel till samtliga bolag inom kommunkoncernen till goda villkor. Bolagens roll inom kreditanskaffning blir att bedöma eget kapitalbehov och att beställa krediter med preciserade lånevillkor från kommunen. Samtidigt skall bolagen ansvara för en aktiv ränteriskhantering av sin del av låneskulden utifrån rörelseresultat, marknadssituation och egen finanspolicy. En gemensam syn på strategiska finansfrågor skapas genom en koncerngemensam finanspolicy och en finanskommitté. En koncerngemensam finansgrupp svarar för operativa finansfrågor. Kommunledningskontorets utredningsrapport den 3 december 2009 Yttrande från Örebrobostäder AB den 8 oktober 2009 Yttrande från Örebroporten Fastigheter AB den 8 september 2009 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Örebro kommun svarar för all kreditanskaffning för både kommunen och de majoritetsägda bolagen. Kommunen lånar i sin tur ut krediter till bolagen efter deras finansieringsbehov. Denna koncernbanksfunktion införs för nya och omsatta lån från och med den 1 maj 2010 för alla majoritetsägda bolag utom Örebrobostäder AB. 2. Örebrobostäder AB ska utnyttja det koncerngemensamma certifikatsprogrammet för en stor del av bolagets nyupplåning och omsättning av lån under åren 2010 och Örebrobostäders upplåning skall helt hanteras inom den gemensamma kreditanskaffningen fr.o.m. den 1 januari 2012 under förutsättning att finanskommitténs utvärdering av den finansiella samordningen under åren 2010 och 2011 inte redovisar negativa effekter för kommunkoncernen. för egen del 3. Kommunen och bolagen ansvarar var för sig för ränteriskhantering för sin egen låneskuld och beslut om avtal för finansiella derivat. Denna ränteriskhantering skall ske inom ramen för koncerngemensam finanspolicy. 4. En koncerngemensam finanskommitté inrättas från och med den 1 januari 2010 med uppgift att utarbeta förslag till finanspolicy, fastställa årlig strategi för kreditanskaffning och modell för ränteriskhantering samt utvärdera effekten av dessa finansiella åtgärder inom kommunkoncernen. Finanskommittén består av kommunens ekonomichef, sammankallande, VD för ÖrebroBostäder AB och VD för Örebroporten Fastigheter AB. 8

9 5. Kommundirektören får i uppdrag att fr.o.m. den 1 januari 2010 organisera en finansgrupp med uppgift att handlägga koncerngemensamma finansiella frågor åt kommunstyrelsen och kommunens bolag samt bereda ärenden inför finanskommittén. Gruppen består initialt av nuvarande finanshandläggare vid kommunledningskontoret samt av finanshandläggare vid ÖrebroBostäder AB och Örebroporten Fastigheter AB enligt särskild överenskommelse. 6. Finanskommittén får i uppdrag att utarbeta ett förslag till koncerngemensam finanspolicy utifrån de principer som anges i kommunledningskontorets utredningsrapport 3 december Förslaget ska redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde i mars Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra en ratingprocess för Örebro kommun i syfte att skapa möjligheter till kreditanskaffning för hela kommunkoncernen genom certifikats- och obligationsprogram. Förslag till certifikatsprogram kommer att redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti Kostnaden för ratingprocessen finansieras i kommunens budget för Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 299 Borgen till ÖrebroBostäder AB för lån till bostadsfastigheter Ärendenummer: Ks 1358/2009 Handläggare: Anders Olsson Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente rätt att ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen inom kommunen. Varje år fastställer kommunstyrelsen en beloppsram för borgen till Örebrobostäder AB för bolagets lån till bostadsfastigheter. Denna beloppsram var mnkr under år Örebrobostäder beräknas vid årsskiftet 2009/2010 utnyttja lån på totalt mnkr med säkerhet i form av kommunal borgen. Detta motsvarar ca 85 % av bolagets totala låneskuld. Under år 2010 planerar Örebrobostäder att genomföra investeringar på ca 720 mnkr i nya bostadsfastigheter. Dessa investeringar kan delfinansieras med bolagets egna medel (avskrivningar) på 150 mnkr. Huvuddelen av återstående kapitalbehov på ca 570 mnkr bör kunna finansieras med planerade fastighetsförsäljningar. Därutöver skall bolaget lösa in ett lån på 450 mnkr från Örebro Rådhus AB i april Av dessa skäl bedömer Örebrobostäder att borgensramen bör utökas med ca 500 mnkr år

10 Kommunledningskontoret anser att kommunen bör ge Örebrobostäder en ram för borgen under år 2010 på mnkr. Örebrobostäders utnyttjande av borgen kan komma att minska under hösten 2010 om en del av bolagets lånefinansiering istället kan ske genom ett koncerngemensamt certifikatsprogram.. 1. Beloppsramen för borgen till Örebrobostäder AB för lån till bostadsfastigheter fastställs till miljoner kronor under år Finanschef Anders Olsson med ekonomichef Leif Eriksson som ersättare ges rätt att på delegation besluta om borgen till Örebrobostäder AB för nya lån och omläggning av nuvarande lån till bostadsfastigheter under år 2010 inom denna borgensram. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. 300 Överlåtelse av Klockargården 6 (Konserthuset) till Örebroporten Fastigheter AB Ärendenummer: Ks 1223/2009 Handläggare: Anders Olsson Kommunledningskontoret har i september 2009 fått i uppdrag av kommundirektören att beskriva möjligheterna att överlåta Konserthuset till Örebroporten Fastigheter AB. Konserthuset hyrs idag helt av det kommunala bolaget Länsmusiken i Örebro AB. Bolagets professionella musikverksamhet kan inte betraktas som kommunal kärnverksamhet. Konserthuset bör därför inte ägas och förvaltas av Fastighetsnämnden. Uppdraget att äga, förvalta och utveckla Konserthuset och intilliggande markområden bör istället ges till Örebroporten Fastigheter AB. Detta uppdrag överensstämmer med kommunfullmäktiges ägardirektiv för bolaget. Det bokförda värdet för byggnaden Konserthuset beräknas till 9,7 mnkr per den 31 december Markvärdet för fastigheten Klockaregården 6 (Konserthuset) är 6,4 mnkr. Marken upplåts med tomträtt, med undantag för ett fyra meters brett stråk längs Svartån. Vid överlåtelsen tecknar Örebroporten ett hyresavtal med Länsmusiken i Örebro AB på nuvarande hyresnivå 3,0 mnkr. 10

11 Länsmusiken i Örebro AB har framfört önskemål om ombyggnader av Konserthuset. Behovet av ökade driftbidrag till Länsmusiken, på grund av dessa ombyggnader, måste prövas av kommunstyrelsen innan dessa nya investeringar genomförs. Kommunledningskontorets skrivelse den 19 november Örebro kommun uppdrar åt Örebroporten Fastigheter AB att förvärva tomträtten till del av fastigheten Klockaregården 6 (Konserthuset) i Örebro för en köpeskilling som motsvarar byggnadens bokförda värde vid tillträdesdagen med tillägg för kommunens återföring av moms för investeringar i byggnaden. 2. Örebroporten Fastigheter AB får i uppdrag att genomföra om- och tillbyggnad av Konserthuset utifrån projektavtal med Länsmusiken i Örebro AB. 3. Örebroporten Fastigheter AB har inte rätt att sälja Konserthuset utan godkännande av kommunfullmäktige. 4. Kommunens stämmoombud ges i uppdrag att på bolagsstämma i Örebroporten Fastigheter AB fastställa bolagets åligganden enligt beslutspunkterna 1, 2 och Fastighetsnämnden får i uppdrag att upprätta förslag till avtal med Örebroporten Fastigheter AB om överlåtelse av tomträtten till del av fastigheten Klockaregården 6 (Konserthuset) inom de ramar som fastställts av kommunfullmäktige. Tomträttsavgälden begränsas i sidoavtal till 1 (en) krona per år. 6. Programnämnd Samhällsbyggnad får i uppdrag att teckna avtal med Örebroporten Fastigheter AB om överlåtelse av tomträtten till del av fastigheten Klockaregården 6 (Konserthuset). 7. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Örebroporten Fastigheter AB för lån med kapitalbelopp på högst 10 mnkr för förvärv av tomträtten till del av fastigheten Klockaregården 6 (Konserthuset) i Örebro. Därutöver omfattar detta borgensåtagande även löpande ränta och andra kostnader som hänförs till denna upplåning av Örebroporten Fastigheter AB. Bolaget skall erlägga borgensavgift till kommunen för utnyttjad del av borgensåtagandet. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige 11

12 Yrkande Jonas Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen i första hand återremitterar ärendet till kommunledningskontoret, för en tydligare beskrivning av vilken del av fastigheten som överlåtelsen avser, och i andra hand, om förstahandsyrkandet inte bifalles, avslår förslaget. Staffan Werme (FP) yrkar avslag på Jonas Karlssons (S) yrkande. Proposition Ordföranden ställer först återremissyrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden kommunledningskontorets förslag mot avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige blir således 1. Örebro kommun uppdrar åt Örebroporten Fastigheter AB att förvärva tomträtten till del av fastigheten Klockaregården 6 (Konserthuset) i Örebro för en köpeskilling som motsvarar byggnadens bokförda värde vid tillträdesdagen med tillägg för kommunens återföring av moms för investeringar i byggnaden. 2. Örebroporten Fastigheter AB får i uppdrag att genomföra om- och tillbyggnad av Konserthuset utifrån projektavtal med Länsmusiken i Örebro AB. 3. Örebroporten Fastigheter AB har inte rätt att sälja Konserthuset utan godkännande av kommunfullmäktige. 4. Kommunens stämmoombud ges i uppdrag att på bolagsstämma i Örebroporten Fastigheter AB fastställa bolagets åligganden enligt beslutspunkterna 1, 2 och Fastighetsnämnden får i uppdrag att upprätta förslag till avtal med Örebroporten Fastigheter AB om överlåtelse av tomträtten till del av fastigheten Klockaregården 6 (Konserthuset) inom de ramar som fastställts av kommunfullmäktige. Tomträttsavgälden begränsas i sidoavtal till 1 (en) krona per år. 6. Programnämnd Samhällsbyggnad får i uppdrag att teckna avtal med Örebroporten Fastigheter AB om överlåtelse av tomträtten till del av fastigheten Klockaregården 6 (Konserthuset). 7. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Örebroporten Fastigheter AB för lån med kapitalbelopp på högst 10 mnkr för förvärv av tomträtten till del av fastigheten Klockaregården 6 (Konserthuset) i Örebro. Därutöver omfattar detta borgensåtagande även löpande ränta och andra kostnader som 12

13 hänförs till denna upplåning av Örebroporten Fastigheter AB. Bolaget skall erlägga borgensavgift till kommunen för utnyttjad del av borgensåtagandet. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Reservation Mot beslutet reserverar sig Lena Baastad (S), Jonas Karlsson (S), Lars-Erik Soting (S), Jan Zetterqvist (S), Fisun Yavas (S) och Elisabeth Karlsson Zuaw (S) till förmån för yrkande om att kommunstyrelsen i första hand skulle återremittera ärendet till kommunledningskontoret, med uppdrag att tydligare redovisa vilken del av fastigheten som överlåtelsen avser, och i andra hand avslå förslaget. 301 Firmatecknare i ekonomiska ärenden år 2010 Ärendenummer: Ks 1327/2009 Handläggare: Anders Olsson Kommunstyrelsen har att besluta om firmatecknare för Örebro kommun i ekonomiska ärenden under år Firmatecknare för kommunens lån, borgensåtaganden och övriga kommungemensamma finansiella avtal är kommunstyrelsens ordförande Staffan Werme (fp) med förste vice ordförande Inger Högström-Westerling (m) som ersättare. Kontrasignerare är ekonomichef Leif Eriksson med finanschef Anders Olsson som ersättare. 2. Firmatecknare vid avtal och fullmakter för enskilda bank- och postgirokonton inom kommunen är redovisningschef Hans Ekström med ekonom Katarina von Dolwitz som ersättare. Kontrasignerare är ekonomiadministratör Inger Höglund med ekonom Annica Antonsson som ersättare. 3. Firmatecknare för de donationsstiftelser som förvaltas av kommunstyrelsen är redovisningschef Hans Ekström med ekonom Katarina von Dolwitz som ersättare. Kontrasignerare är ekonom Annica Antonsson med ekonomiadministratör Marianne Gustafsson som ersättare. 13

14 302 Delegation inom finansverksamheten år 2010 Ärendenummer: Ks 1328/2009 Handläggare: Anders Olsson Kommunstyrelsen har att besluta om delegation av beslut under år 2010 för bl.a. upplåning och medelsplacering till tjänstemän vid kommunledningskontoret inom ramen för kommunens finanspolicy och kommunens placeringspolicy för pensionsmedel. Delegation inom finansverksamheten kan komma att kompletteras under år 2010 om kommunstyrelsen beslutar att utöka den finansiella samordningen mellan kommunen och kommunens bolag. Anmälan av delegationsbeslut samt rapportering av aktuell situation för kommunens likviditet, låneskuld och förvaltning av pensionsmedel ska ske varje månad till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande skall omgående informeras om större förändringar av kommunens likviditet och förvaltning av pensionsmedel samt om delegationsbeslut av större vikt. Följande finansärenden delegeras under år 2010 till tjänstemän vid kommunledningskontoret: 1. Avtal med bolagen om villkor för likviditetsnivåer och räntor inom koncernkontosystemet: Finanschef Anders Olsson med ekonomichef Leif Eriksson som ersättare 2. Kortfristing inlåning från och rörelsekrediter till bolagen inom ramen för koncernkontosystemet: Finanschef Anders Olsson med ekonomichef Leif Eriksson som ersättare 3. Placering av likvida medel på bankkonto och i räntebärande värdepapper: Ekonom Mats Rodenfelt med finanschef Anders Olsson som ersättare. 4. Kortfristig utlåning av likvida medel till kommunens majoritetsägda bolag genom särskilda låneavtal med marknadsmässiga villkor: Finanschef Anders Olsson med ekonomichef Leif Eriksson som ersättare. 5. Nyupplåning och omsättningar av långfristiga lån inom den låneram som anges i kommunens budget: Finanschef Anders Olsson med ekonomichef Leif Eriksson som ersättare 6. Ränteändring och inlösen av långfristiga lån: Finanschef Anders Olsson med ekonomichef Leif Eriksson som ersättare 14

15 7. Inlösen av utlämnade lån: Finanschef Anders Olsson med ekonomichef Leif Eriksson som ersättare 8. Avtal om finansiella derivat ( t ex swappar, terminer och optioner) inom ramen för kommunens finanspolicy i syfte att säkerställa räntenivå och begränsa finansiell risk för kommunens lån och placeringar: Finanschef Anders Olsson med ekonom Mats Rodenfelt som ersättare. 9. Placering av pensionsmedel på bankkonto och hos kapitalförvaltare som har uppdragsavtal med Örebro kommun: Finanschef Anders Olsson med ekonom Mats Rodenfelt som ersättare. 10. Placering av medel för donationsstiftelser: Ekonom Mats Rodenfelt med ekonom Annica Antonsson som ersättare. 303 Yttrande över departementspromemoria om Allmännyttiga kommunala bostadsföretag (Ds 2009:60) Ärendenummer: Ks 1269/2009 Handläggare: Anders Olsson Finansdepartementet har den 13 november 2009 remitterat departementspromemorian Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag överväganden och förslag (Ds 2009:60) till Örebro kommun för yttrande senast den 13 januari I promemorian föreslås att en ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsföretag träder ikraft den 1 januari 2011 samt att vissa ändringar görs i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till yttrande som i huvudsak tillstyrker de förslag och överväganden som redovisas i promemorian. I yttrandet konstateras dock att Örebro kommun för sin del inte ser något behov av den form av detaljerad reglering av värdeöverföring av årligt rörelseresultat mellan bolaget och kommunen som föreslås i promemorian. Dessutom avstyrker kommunen promemorians förslag till begränsning av värdeöverföring av realisationsvinster vid fastighetsförsäljning. Sammanfattning av Finansdepartementets promemoria Kommunledningskontorets förslag till yttrande den 7 december

16 - Örebro kommun yttrar sig till Finansdepartementet över promemorian Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag enligt kommunledningskontorets förslag den 7 december Yrkande Jonas Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen istället avger ett yttrande som överensstämmer med Socialdemokraternas och Vänsterpartiets yttrande i Sveriges Kommuner och Landsting i samma ärende. Proposition Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag mot Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets förslag. således - Örebro kommun yttrar sig till Finansdepartementet över promemorian Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag enligt Kommunledningskontorets förslag den 7 december Reservation Mot beslutet reserverar sig Lena Baastad (S), Jonas Karlsson (S), Lars-Erik Soting (S), Jan Zetterqvist (S), Fisun Yavas (S) och Elisabeth Karlsson Zuaw (S) till förmån för yrkande om att kommunstyrelsen i stället skulle avger ett yttrande som överensstämmer med Socialdemokraternas och Vänsterpartiets yttrande i Sveriges Kommuner och Landsting i samma ärende. 304 Försäljning av Slottsgatan 19 Ärendenummer: Ks 1149/2009 Fastighetsnämnden har den 7 oktober 2009 tillstyrkt att fastigheten Slottsgatan 19 överlåts för försäljning på öppna marknaden, via mäklare. Fastigheten Slottsgatan 19 byggdes 1920 med en bruksarea av 1609 kvm och tomten har en yta på 1100 kvm. En mindre del av fastigheten är uthyrd för kommunal verksamhet. Cirka hälften av de administrativa ytorna är outhyrda. Längst upp finns en uthyrd lägenhet. Kommunfastigheter konstaterar att fastigheten inte anses kunna fyllas med kommunal kärnverksamhet. Sammanträdesprotokoll från Fastighetsnämnden den 7 oktober

17 - Fastigheten Slottsgatan 19 överlåts för försäljning på den öppna marknaden via mäklare. 305 Försäljning av Solgården, Örebro Alm 1:98, Göksholmsvägen Ärendenummer: Ks 1248/2009 Fastighetsnämnden har den 4 november 2009 tillstyrkt att fastigheten Alm 1:98, Solgården, överlåts till försäljning på öppna marknaden, via mäklare. Fastigheten Solgården är ett kommunalt äldreboende. Den totala ytan 2445 kvm fördelar sig på lägenheter och kompletterings-/serviceytor för de boende. Tomten har en yta på ca 8424 kvm. Äldreboendet innehåller totalt 39 lägenheter, de flesta två rum och kök, dessutom finns ca 360 kvm kompletteringsytor. Det finns idag ingen kö till Solgården, vilket har inneburit att flera lägenheter står tomma. Denna boendeform innehållande konventionella lägenheter anses heller inte tillhöra den kommunala kärnverksamheten. Fastighetsnämndens protokollsutdrag den 4 november Fastigheten Alm 1:98, Solgården, överlåts för försäljning på den öppna marknaden, via mäklare. Yrkande Lena Baastad (S) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunledningskontoret för inhämtande av synpunkter från berörda förvaltningar. Proposition Ordföranden ställer återremissyrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. 17

18 således - Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för inhämtande av synpunkter från berörda förvaltningar. 306 Försäljning av tomträttsfastigheten Dimman 5 Ärendenummer: Ks 1316/2009 För en överenskommen köpeskilling om kronor för tomträttsfastigheten Dimman 5 upprättas avtal mellan kommunen och bostadsrättsföreningen. Diset. Fastighetens areal uppgår till kvm och bebyggd med totalt 79 radhuslägenheter. Tillträde föreslås bli 1 januari Nuvarande årlig tomtsrättsavgäld är kronor och löper till och med den 31 december Programnämnd Samhällsbyggnad behandlade ärendet den 1 december Förslag till köpekontrakt Programnämnd Samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunen försäljer tomträttsfastigheten Dimman 5 till bostadsrättsföreningen Diset enligt förslag till köpeavtal den 1 december Programnämndens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalet. - Enligt programnämndens förslag. 307 Ansökan om verksamhetsbidrag för Danskompani Raande-Vo Ärendenummer: Ks 1118/2009 Handläggare: Anne-Lie Edlund Danskompani Raande-Vo AB har den 7 oktober 2009 ansökt om verksamhetsbidrag för 2010 på 500 tkr samt lokalkostnader för året. Danskompani Raande-Vo flyttade under våren 2009 in i Rudbecksskolans aula. Lokalen har Raande-Vo anpassat för sin verksamhet och används som produktionslokal och repetitionslokal. Kontakter har tagits med skolor och 18

19 fritidshem i närområdet med avsikt att under slutet av 2009 erbjuda öppna repetitioner, workshops och föreställningar för denna målgrupp. Stöd till Kompani Raande-Vo AB har under åren getts från Kulturrådet, Svenska Institutet, Konstnärsnämnden, Stiftelsen framtidens kultur, Sparbanksstiftelsen Nya, ÖBO, Örebro universitet och Regionförbundet Örebro län. Kompani Raande-Vo AB har en stabil ekonomi. Kommunledningskontoret anser att verksamheten uppfyller de krav som avtalet för 2009 reglerar under förutsättning att höstens aktiviteter genomförs Ansökan och verksamhetsberättelse från Danskompani Raande-Vo - bifogas. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober bifogas 1. Danskompani Raande-Vo AB beviljas ett verksamhetsbidrag för år 2010 på 500 tkr samt tillgång till en lokal för verksamheten från och med 1 januari 2010 till och med den 31 december Finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. 3. Ett tydligt avtal om motprestation för 2010 utarbetas av kommunledningskontoret 308 Införande av barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar Ärendenummer: Ks 1203/2009 Handläggare: Pia Annhammar Ottner Riksdagen har fattat beslut om att införa den sista delen i det familjepolitiska reformpaketet Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar. Som en följd av beslutet sker vissa revideringar i kommunens dokument Tillämpning av avgiftstaxa samt riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Revideringarna är i kursiverad stil. Barnomsorgspeng är ett kommunalt bidrag som följer barnet/barnen oavsett vilken verksamhet föräldrarna väljer. 19

20 Syftet ned att införa en barnomsorgspeng är att öka föräldrarnas valfrihet och möjligheter att välja olika former av pedagogiska verksamheter för sina barn. Kommunledningskontorets skrivelse den 23 november Som en konsekvens av införande av barnomsorgspeng antas revideringar i "Tillämpning av avgiftstaxa samt riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg" att gälla från och med 1 januari Bidrag till kommunalt anställda dagbarnvårdare ska kunna lämnas för egna barn vars föräldrar/vårdnadshavare arbetar i verksamheten. Bidrag för eget/egna barn ges för maximalt det antal barn som tagits emot i verksamheten. Detta kommer att gälla från och med den 1 januari Kommunens prövning inför godkännande av och rätt till bidrag för förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi sker utifrån lagstiftning och andra styrdokument enligt "Tillämpning av avgiftstaxa samt riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg" sidorna Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige i december. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige i december. Ledamöter tillhörande Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. 309 Uppföljning av vårdnadsbidraget Ärendenummer: Ks 1317/2009 Handläggare: Pia Annhammar Ottner Kommunalt vårdnadsbidrag infördes från och med den 1 januari 2009 i Örebro kommun. Mot bakgrund av osäkerhet om konsekvenser av införandet av vårdnadsbidrag och ett osäkert konjunkturläge beslutade kommunfullmäktige att införa vårdnadsbidrag enbart på heltid och för åldersgruppen 15 månader 35 månader. Detta som ett första steg. Kommuner har rätt att införa vårdnadsbidrag för barn månader och även på deltid. Syftet med införandet av vårdnadsbidrag är att ge föräldrar ökade möjligheter att vara hemma med sitt barn under längre tid. 20

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1430/2009. Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1430/2009. Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Ks 1430/2009 Kommunfullmäktige Datum: 2010-01-27 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Britta Bjelle (FP) Irén Lejegren (S) Gunnar Andersson (M) Roger Andersson (S) Allan

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 10 Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12 1(58) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:55 Beslutande Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) 1-14 Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S)

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Kommunstyrelsen. Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58)

Kommunstyrelsen. Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid: Prubbasalen, klockan 08:30-16:45 Beslutande: Ersättare: Charlotte Nordström (M), ordförande Dan Åberg (M) Sven-Olof Ask (M) Elisabeth Stålarm (M) Gunilla Druve

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:00 Beslutande Ledamöter Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer