Miljöinformation i butik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöinformation i butik"

Transkript

1 Konsumentverket/KO Rapport 2006:2 Miljöinformation i butik Resultat från en undersökning av 168 butiker hösten 2005.

2 Slutsatser Undersökningen bygger på ett brett underlag av butiker och visar att miljöinformation finns i dagligvaruhandeln. Stora skillnader föreligger mellan de olika butikskedjorna. Coop leder inom samtliga undersökta kategorier, följda av ICA. Det fanns liksom tidigare år få konkreta, positiva exempel som ger tydlig vägledning om betydelsen av ett ändrat beteende/varuval. Vi fann konkreta exempel i ungefär en tiondel av butikerna och framför allt i Coops butiker. Det fanns fler konkreta exempel kring djurhållning än kring miljöaspekter, och de flesta miljöexemplen rörde närproducerat. Det fanns endast ett fåtal exempel kring miljöeffekter av ekologiskt. Däremot fann vi en hel del exempel på enklare miljöinformation i dagligvarubutikerna, t.ex. miljömärken på hyllkanten och skyltar vid varugruppen. Även broschyrer, demonstrationer och skyltar med budskap om miljö/djuromsorg/rättviseaspekter var ganska vanligt. Även om det i butikerna sällan fanns väl synliga konkreta exempel på effekter av varuvalet, så gav en del av broschyrerna tydlig sådan information om vilken betydelse ett ändrat beteende från den enskildes sida har. Frågan är hur många som tar sig tid att läsa broschyrerna. Den enklare information som fanns i butikerna vägleder också konsumenterna till de miljö- och rättvisemärkta varorna och underlättar därmed för de konsumenter som redan är intresserade och har inhämtat kunskaper på annat håll. I miljöcertifierade butiker fanns betydligt mer miljöinformation än i icke miljöcertifierade. Andelen miljöcertifierade butiker var störst inom Coop. Samtalen med butikscheferna visar att ambitionsnivån i miljöarbetet varierar med ett enormt spann mellan olika butiker. Många uppger att det finns en efterfrågan på ekologiska produkter, men andra menar att det nästan enbart är priset som styr. Avslutningsvis skall framhållas att det är svårt att på ett kostnadseffektivt sätt standardisera denna typ av undersökning och resultaten måste därför tolkas med försiktighet. Det är därför svårt att dra några bestämda slutsatser av eventuella förändringar jämfört med 2003 och 2004, men mycket tyder på att det 2005 fanns mer miljöinformation i dagligvarubutikerna. Konsumentverket/KO Rapport 2006:2 3 (9)

3 Om undersökningen Konsumentverket har som ett verksamhetsmål att det skall finnas många konkreta exempel på positiva miljöeffekter av ett ändrat beteende och verket ska redovisa insatser för att öka antalet exempel tillgängliga i butik. Regeringen har framhållit att en förutsättning för att få konsumenterna att agera miljöanpassat är att de har tydliga incitament att göra så, t ex i form av konkreta, positiva exempel på vilka effekter ett mer miljöinriktat beteende har på miljön och samhället. Konsumentverket har med hjälp av konsumentvägledare samlat in exempel på miljöinformation i butiker under vecka år Undersökningsresultaten omfattar förutom miljöaspekter även djuromsorgs- och rättviseaspekter. 20 kommuner/stadsdelar har deltagit i undersökningen: Borlänge, Göteborg, Halmstad, Karlskrona, Karlstad, Kungsholmen, Kungälv, Luleå, Mark, Nynäshamn, Oskarshamn, Smedjebacken, Tidaholm, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Vänersborg, Västervik, Västerås, Östhammar. Resultaten omfattar 168 butiker: 61 ICA-butiker (36 procent) 44 Coop-butiker (26 procent) 34 Axfood-butiker (20 procent) 11 Lidl-butiker (7 procent) 18 övriga butiker, t ex Netto, Vi (11 procent) Fördelningen på olika butikstyper 1 var: 22 närbutiker 88 supermarket/allivs 58 stormarknader Under 2003 och 2004 genomfördes liknande undersökningar med 262 respektive 99 butiker. Några skillnader jämfört med tidigare år var att andelen Axfoodbutiker i undersökningen var lägre år 2005, och andelen Lidl- och Nettobutiker var högre. Butiksurvalet är inte representativt för riket, utan beror av vilka konsumentvägledare som har haft möjlighet att göra undersökningen under den aktuella perioden och på hur deras urval av butiker har gjorts. Det sena genomförandet 2005 medförde att några butiker hade hunnit plocka undan miljöinformation till förmån för julskyltning. Konsumentvägledarna och övriga undersökare uppmanades samla in uppgifter enligt en standardiserad enkät samt att försöka få en kort diskussion med medarbetare/butikschef angående förekomst av miljöinformation i butiken (enkäten återfinns i bilaga 1). Vid tolkningen av presenterade resultat bör man betänka att de olika konsumentvägledarnas bedömningar vid datainsamlingen troligtvis har skiljt sig åt avsevärt. 1 Närbutik: < 400 kvm säljyta, ca artiklar, lättillgänglig, kompletteringshandel/dagsinköp Supermarket/Allivs: kvm, fullsortiment ca artiklar, veckoslutshandel och dagsinköp Stormarknad: > kvm, fullsortiment ca artiklar, trafikorienterat externt läge, veckoslutshandel Konsumentverket/KO Rapport 2006:2 4 (9)

4 Enkäten har delats upp i fyra delar: I. Allmänna data om butiken samt frågor om butiken tillhör något miljöcertifieringssystem. II. Förekomst av olika typer av enkel miljöinformation. III. Redovisning av konkreta exempel på miljöeffekter som tydligt visar på sambandet mellan den enskildes agerande och miljöeffekten (eller betydelsen för djurens livskvalitet). IV. Redovisning av ev samtal med medarbetare/butikschef. Resultat miljöinformation i butikerna I. Är butiken miljöcertifierad? Av de undersökta butikerna är 41 procent anslutna till minst ett miljöcertifieringssystem. Under 2003 och 2004 var motsvarande siffra 55 respektive 40 procent. Skillnader i resultat kan bero på olikheter i urval av butiker. Tre fjärdedelar (73 procent) av COOP-butikerna var anslutna till minst ett miljöcertifieringssystem. Drygt hälften (56 procent) av ICA-butikerna var miljöcertifierade. Detta är i samma storleksordning som år En fjärdedel av butikerna var KRAVauktoriserade och var tionde butik var Bra Miljöval-certifierad. Bland COOP-butikerna var KRAV-auktorisation den vanligaste certifieringen medan ICA-butikerna oftast var certifierade som ICA Miljödiplom och/eller ICA Miljöbutik. ICA Miljöbutik är nu på väg att omprofileras till Svanen-butik. 18 procent av COOP-butikerna var Bra-Miljöval-certifierade och 13 procent av ICA-butikerna. Inom Axfood var 9 procent miljöcertifierade, dessa var tre Hemköpsbutiker som var KRAV-auktoriserade. Ingen av butikerna inom Lidl och Bergendahls eller övriga butiker var miljöcertifierade. Det var relativt ofta som det inte framgick om/vilket system som butiken var ansluten till via synligt diplom i butiken. II. Vilken form av miljöinformation finns och hur vanlig är den? Enkel miljöinformation är relativt vanligt förekommande. Man fann t.ex.: - att miljömärken på hyllkanten, eller text av typ Ekologiskt, fanns i två tredjedelar av de undersökta butikerna, men sällan konsekvent genomfört. Miljömärkning eller liknande fanns på hyllkanten i samtliga Coop-butiker, i två tredjedelar av Icas butiker, i närmare hälften av Axfoodbutikerna, i en knapp tiondel av Lidl-butikerna och i hälften av övriga butiker. Upplysningarna såg olika ut mellan kedjorna och de vanligaste texterna/symbolerna som nämndes på hyllkanterna var KRAV, Bra Miljöval, Svanen, Ekologiskt, Ta ett grönt beslut plus symbol fyrklöver, Handla miljömärkt. I butiksgruppen övriga butiker fanns hyllkantsmärkning i större utsträckning än vid undersökningarna 2003 och Konsumentverket/KO Rapport 2006:2 5 (9)

5 - att skyltar vid varugruppen märkt KRAV eller liknande förekom i närmare två av tre butiker, åtminstone vid någon varugrupp. Skyltar fanns i 5 av 6 Coop-butiker, i 5 av 8 ICA- och Axfoodbutiker, men var mindre vanligt i övriga butiker (ca. en av tre). Flest skyltar fanns vid frukt- och grönsaksdiskarna, särskilt vid eko-bananer som Naturskyddsföreningen haft kampanj för tidigare under hösten. Även vid äggdiskarna fanns en hel del skyltar, liksom vid kött- och mejeridiskarna samt vid potatis. Andra varugrupper som hade skyltar var kaffe, kryddor, torrvaror, barnmat, bröd m m. I några få procent av butikerna fanns skyltar vid samtliga eller de flesta varugrupperna. Denna typ av skyltar fanns i högre grad jämfört med vid tidigare undersökningar, och fanns även i en dryg tredjedel av Lidl-butikerna. - att upplysningar om vad olika miljömärken betyder fanns i drygt var sjunde butik. I ca. en tredjedel av Coops butiker noterades att man funnit information, men bara i knappt var sjätte av ICAs butiker, inte i någon av Lidls butiker och i mycket få av övriga butiker. För Coop-butiker fanns denna typ av info i högre grad år 2005 än tidigare år. - att skyltar/tavlor med miljöbudskap förekom i en tredjedel av butikerna. Det fanns i två tredjedelar av Coops butiker men mer sparsamt i övriga butiker: det förekom i drygt en fjärdedel av Icas butiker, i en knappt en femtedel av Axfoods butiker och i ca var tionde av de övriga butikerna. Exempel på texter är: Ta ett grönt beslut med grönt fyrklöver, Håll utkik efter veckans KRAV-produkt!, Ekologisk mat ett bättre sätt att leva - utan konstgödsel, bekämpningsmedel, stress", Sveriges bredaste sortiment av ekoprodukter - ta ett grönt beslut!, Vaddå ekologiskt kött, "Kan kött vara grönt?", Ekologi i mejerihyllan, Gör en ko glad- Välj ekologisk mjölk, Vad skiljer en ekologisk ko från en annan ko, Släck törsten med en klunk ekologiskt, Ekologisk garanti, skyltar om närproducerade varor t ex Ortens ägg - Ett miljövänligt alternativ", Vi bryr oss om miljön", "Här säljs miljöprodukter", infoaffisch Rainforest Alliance, infoaffisch återvinning burkar och flaskor, Viktigt för miljön att panta, tvättråd, räkneexempel för miljötänkande, Ica Miljöbutik. - att broschyrer och liknande informationsmaterial med miljöbudskap fanns i en dryg tredjedel av de undersökta butikerna, från den egna kedjan och från andra aktörer. I sex av tio Coop-butiker fanns broschyrer, i fyra av tio Ica-butiker, i ingen av Lidl-butikerna och i drygt en av tio av Axfood-butiker och övriga butiker. Floran av broschyrer var rik och handlade om allt från ekologisk mat i allmänhet till djuromsorg specifikt, bevarande av artrika betesmarker, närproducerat, miljö och rättvisa kring importvaror som kaffe och bananer, Rainforest Alliances grodmärkning, översikter över olika miljö- och rättvisemärkningar, olika certifieringar av miljöbutiker, förpackningar, Välj oparfymerat m m. Flest broschyrer kom från Coop och Änglamark (t ex Naturligtvis, Ekologiska värderingar, Sunda matvanor, Frukt och grönt, Vaddå ekologisk mat? Ta ett grönt beslut) och det fanns även några broschyrer från ICAhandlarna. Bland broschyrer från andra aktörer fanns Konsumentverkets serie Handla Ekologiskt och receptbilagan Laga läckert med ekologiskt. Andra aktörer representerade med broschyrer var framförallt Ekologiska Lantbrukarna, SNF, KRAV och Fair Trade/Rättvisemärkt, men även SIS Miljömärkning, Konsumentföreningen Svea, Coop Bohus, Wästgötarna, Löfbergs lila, Chiquita, Bosarps gård, Kaprifolkött, Naturkött m fl. Broschyrer fanns i högre utsträckning än vid tidigare års undersökningar. Konsumentverket/KO Rapport 2006:2 6 (9)

6 - att video/tv-reklam med miljöanknytning var ovanlig överlag. Det förekom i ca en av tio Coopoch ICA-butiker, och mer sällan i Axfood-butiker. Bland butiker med video/tv-reklam varierar visningsfrekvensen från sällan till fem gånger per dag. - att demonstrationer av varor med miljöegenskaper uppges förekomma i drygt fyra av tio butiker. Det var vanligast i Coops butiker, där mer än tre fjärdedelar av butikerna hade demonstrationer. Det förekom även inom Ica och Axfood (i 3-4 av tio butiker), och mer sparsamt inom övriga butiker. Lidl hade inga demonstrationer med miljöanknytning. Hur ofta butikerna har demonstrationer varierar starkt, från varje månad till någon enstaka gång om året och då ofta i anslutning till centrala kampanjer. Tre butiker av tio uppgavs ha demonstrationer med miljöanknytning minst två gånger per år. En viss överrapportering kan anas via svaren, ibland tycks man ha haft en mycket vid definition av begreppet varor med miljöegenskaper. I en butik demonstrerade skolklasser från en närliggande skola ekologiskt odlade produkter för affärens kunder ett par gånger om året, som ett led i skolans miljöutbildning. - att miljöinformation på kassakvitto fanns i ca en fjärdedel av butikerna. Det var vanligast i Konsumentkooperationens butiker, där det fanns i sex av tio butiker. I Lidl-butiker förekom inte kvitton med miljöinformation, men i två av tio ICA-butiker och i en av tio bland övriga kedjor/butiker. - att även annan miljöinformation fanns, t ex på recepten i butiken och på butikens veckoblad. Exempelvis märks ingredienser på Coops receptblad med miljöklöver då de finns som ekologiskt alternativ. En del butiker hade tavlor med miljöinfo i entréen. Coop Extra-butiker hade information om Sveriges billigaste ekologiska matkasse. Någon butik hade gjort 2 matkassar med samma innehåll men med ekologiska respektive konventionella varor. Kunderna fick gissa prisskillnaden och budskapet var att priset inte skiljde sig mer än några kronor. Ett annat exempel var att man hade haft "skördemarknad" utanför butiken där ekologiska varor presenterades av lokala producenter. Närproducerat lyftes fram i en del butiker via skyltning och i någon butik hade lokalbakat och lokal producent av saft och olja en egen hylla. En del butiker hade särskilda miljöveckor. Övrigt: Miljövarning kring tandkräm med triclosan. Miljöinformation var generellt vanligare i stormarknader än i supermarket/allivsbutiker, och betydligt vanligare än i närbutiker. Det fanns en stark korrelation mellan deltagande i certifieringssystem och förekomst av miljöinfo i butik. Upplysningar om vad olika miljömärkningar betyder, skyltar med enkla miljöbudskap, förekomst av broschyrer, video/tvreklam och demonstrationer med miljöanknytning i butiken var två till fyra gånger så vanligt i de certifierade butikerna. Konsumentverket/KO Rapport 2006:2 7 (9)

7 III. Positiva, konkreta exempel Undersökningen har visat på att konkreta exempel på miljöeffekter fanns väl synliga i 11 procent av butikerna. Större delen fanns i Coops butiker. En stor del av exemplen rör hönshållning och mjölkkor, d v s det är större tyngdpunkt på djurhållning än på miljöaspekter. En butik hade till och med haft burar vid kampanj som människor fått krypa in i och se hur hönsen har det! Det fanns även exempel kring ekologiska bananer, Rainforest Alliance-märkta grod-bananer, Fair Trade och närproducerat. Exempel på formuleringar och klipp: Ta ett grönt beslut. De kor som mjölkas på ekologisk mjölk har fått leva ett liv i samklang med naturen och människorna. De går ofta ute längre än andra och får givetvis ekologiskt foder., "Vi har slutat sälja burägg. Sätt dig i en kundvagn så förstår Du varför, skiss över antal höns per kvm, Släpp ut en höna välj KRAV-märkt, Chiquita skyddande av regnskogen, Norrbottensgården mindre stress, korta avstånd, minskad miljöbelastning, Gröna gårdar information om närproducerat kött, minskade transporter, Mat från regionen närproducerat och minskade transporter. Bland exemplen saknas i stor utsträckning formuleringar kring naturbeteskött och kemiska bekämpningsmedel. Det fanns även några konkreta exempel om andra varor än mat, dessa rörde tvätt (dosering för vattnets lokala hårdhet), återvinning av returflaskor och att lågenergilampor utgör farligt avfall. Som mest fanns det tre exempel per butik. IV. Vad säger butikschefen om butikens miljöarbete och vad anser kunderna? Samtal med butikschef eller motsvarande har redovisats i sex av tio butiker. Frågorna har varit öppna och redovisningen är vanligen kortfattad. För ICAs butiker är miljöarbetet för närvarande under omarbetning i och med övergången till Svanen-certifiering. I samtalen med butikschef eller medarbetare i butiken har bl a framkommit: Konsumenternas efterfrågan på miljöinformation och ekologiska livsmedel: Av de 15 procent som kommenterat denna fråga ansåg hälften att efterfrågan var stor eller ökande, medan den andra hälften ansåg att efterfrågan var liten eller obefintlig. Det fanns även ett par lågprisbutiker som uppgav ett ökande intresse för ekologiskt. I vissa butiker fanns även efterfrågan på rättvisemärkta varor och miljömärkta varor utöver livsmedel. Konsumentverket/KO PM 2005: 8 (9)

8 Butikens utbud av miljöinformation och ekologiska livsmedel: En del butiker har bra utbud och försäljning av ekologiskt, t ex Butikens mål är 15 procent ekologiska produkter, hittills har vi uppnått 13,2 procent, 10 procent av sortimentet är KRAV-märkt. En del butiker har ett bra utbud av miljömärkt, men saknar information om det. Några butiker undrar var de kan få hjälp med miljöinformation och idéer till miljökampanjer, t ex att få tag på skyltar och informationsmaterial gällande miljömärkning. Inom Coop: Många miljömärkta varor skyltas med Ta ett grönt beslut. Tydligt! 65 procent ekobananer Aldrig vanliga bananer i våra annonser. Bytte plats på Krav-bananer till hyllan överst och då såldes det fler. Butikens miljöarbete och personalens utbildning: En del svar speglar svårigheter att upprätthålla ett kontinuerligt miljöarbete då butiksvärlden befinner sig i en snabb förändring. Förändringar som ombyggnad eller att man är nyöppnad, omorganisation inom kedjan eller dess miljöarbete, personalbyte med mera kan ligga bakom att miljöarbetet har gått på sparlåga. Centralt beslut att Coop Forum-butiker inte har råd med miljö-el och därför inte kan fortsätta vara Bra Miljöval-butiker. Alltifrån Vi ska bli bäst, Höga miljöambitioner till Har ej tänkt på att exponera ekologiska varor, Det står ju på förpackningen (angående att ekovarorna var svåra att hitta i butiken), Går inte! ingen större efterfrågan, Ingen frågar efter ekologiskt hos Lidl, På Netto gäller bara pris och billigt. Sortimentet diskuteras under personalmötena Minskat miljöfokus, ökat fokus på den personliga hälsan. Någon Hemköpsbutik vill att vi ska stöta på Axfood för större miljöengagemang, och en Bergendahlsbutik tycker att grossisten Bergendahls borde pusha mer för miljö! Butikens största miljöinsats är att erbjuda dagligvaruhandel i Frändefors, d v s att mycket utsläpp förhindras genom att kunderna inte behöver köra bil till annan ort för att handla. Konsumentverket/KO Rapport 2006:2 9 (9)

9 Exempel på miljöinformation i dagligvarubutik Butiksblankett Bilaga 1 Ort: Butikens namn:. Butiken besöktes:.. (dag, tid, besökarnas namn) Butiken är ansluten till följande miljöcertifieringssystem: ICA Miljöbutik Bra Miljöval-butik KRAV-auktoriserad butik Svanen-butik Miljödiplomering av annat slag, ange vilket: Butiken är inte ansluten till något miljösystem Framgår det tydligt via väl synligt diplom att butiken är miljöcertifierad? Ja Nej Redovisa (med x) om följande exempel på miljöinformation finns i butiken: Typ av exempel Miljömärken på hyllkanten KRAV-skyltar eller likn. vid varugruppen Upplysning om vad olika miljömärkningar betyder Skyltar/tavlor eller likn. med korta/enkla miljöbudskap Broschyr eller likn. med miljöbudskap butikens eget material - bifoga gärna! Broschyr eller likn med miljöbudskap annan avsändare än butiken/kedjan - bifoga gärna! Video/TV-reklam i butiken med miljöanknytning Demonstrationer av varor med Förekommer Förekommer ej Kommentar/Precisera vad budskapet innebär * Vilka varugrupper? Kommentera gärna innehållet! Hur ofta? Hur ofta? Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post/webbadress Giro Org.nr Stockholm Rosenlundsgatan Post: Bank:

10 miljöbudskap Miljöinformation på kassakvittot Övrig butiksinfo med miljöanknytning Kommentera vilken typ av info det rör sig om! * Uppge gärna i kolumnen Kommentar om användningen är utbredd, om informationen tillämpas konsekvent, om ni hittar felaktigheter i informationen, närmare beskrivning av informationens utformning, etc Redovisa i klartext miljöinformation i butiken med exempel på miljöeffekter (för att informationen ska platsa här ska det framgå hur miljöpåverkan/resursförbrukning kan minskas eller miljösituationen eller djurens situation kan förbättras genom den enskildes eller flera konsumenters agerande. Ange också hur informationen presenteras. Informationen ska vara väl synlig, man ska inte behöva anstränga sig för att hitta den! T ex: Om en familj på fyra personer under ett år äter ekologiska ägg släpps 2-3 hönor ut ur trånga burar och får gå ute, välja sittpinne, sprätta och äta ekologiskt foder infoskylt vid äggdisken) Fortsätt på baksidan om utrymmet inte räcker! Redovisa vad som framkommit i samtal med medarbetare/butikschef ang miljöinformation i butiken: (det kan t ex handla om butikspersonalen får frågor från kunderna om varors miljöegenskaper, om man får synpunkter på miljöinformationen i butiken, om butikens planer framöver betr miljösortiment och kommunikation till kund, om butikens miljöarbete och personalens utbildning, etc. Passa också på att diskutera resultatet av Din undersökning.) Stort tack för Din medverkan!

11 Miljöinformation i butik Resultat från en undersökning av 168 butiker hösten Rapport 2006:2 Konsumentverket 2005

Pris och utbud av ekologisk mat samt miljöinformation i butik

Pris och utbud av ekologisk mat samt miljöinformation i butik Konsumentverket/KO PM 2004:19 Pris och utbud av ekologisk mat samt miljöinformation i butik Resultat från en undersökning av 67 ekologiska livsmedel på 11 orter under hösten 2004 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Behöver era ekologiska produkter en Ekokick?

Behöver era ekologiska produkter en Ekokick? Behöver era ekologiska produkter en Ekokick? Ekokick är ett marknadsföringskoncept för livsmedelsbutiker med syfte att öka försäljningen av ekologiska livsmedel. Det sker genom utbildning av butikspersonal,

Läs mer

Välkommen. som medlem i konsumentkooperationen!

Välkommen. som medlem i konsumentkooperationen! Välkommen som medlem i konsumentkooperationen! Välkommen! Du är nu medlem i en konsumentförening. Tillsammans med 3 miljoner andra medlemmar runt om i landet är du med och äger konsumentkooperationen.

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Vad ska till för att öka konsumtionen? Utmaningar och erfarenheter Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare Axelsson M. SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Ingår

Läs mer

Pris och utbud av. ekologiska livsmedel. i Jönköpings kommun

Pris och utbud av. ekologiska livsmedel. i Jönköpings kommun Pris och utbud av ekologiska livsmedel i Jönköpings kommun 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Resultat... 4 Utbud... 4 Pris... 6 Diskussion... 7 Slutsatser... 7 Bilaga...

Läs mer

Inventering av det ekologiska utbudet i Sigtunas livsmedelsbutiker april 2014

Inventering av det ekologiska utbudet i Sigtunas livsmedelsbutiker april 2014 Inventering av det ekologiska utbudet i Sigtunas livsmedelsbutiker april 2014 Inventering av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker mars april 2014 Bakgrund och syfte Med anledning av ett ökat konsumentintresse

Läs mer

1(4) Miljöförvaltningen. Äggkampanj. Landskrona stad 2010. Malin Gunnarsson-Lodin Miljöinspektör Rapport 2010:6. Miljöförvaltningen.

1(4) Miljöförvaltningen. Äggkampanj. Landskrona stad 2010. Malin Gunnarsson-Lodin Miljöinspektör Rapport 2010:6. Miljöförvaltningen. 1(4) Äggkampanj Landskrona stad 2010 Malin Gunnarsson-Lodin Miljöinspektör Rapport 2010:6 261 80 Landskrona 2(4) Äggkampanj vecka 13, år 2010 genomförde i samarbete med 11 av Landskronas livsmedelsbutiker

Läs mer

Fler än var femte konsument vill köpa mer KRAV-märkt

Fler än var femte konsument vill köpa mer KRAV-märkt Fler än var femte konsument vill köpa mer KRAV-märkt SIFO-undersökning Oktober 2010 Fler än var femte konsument vill köpa mer KRAV-märkt Nästan alla konsumenter, 99 procent, känner till KRAV-märket och

Läs mer

Handla ekologiskt? Ekologiskt kvitto om alla i Örebro enbart åt ekologiska ägg

Handla ekologiskt? Ekologiskt kvitto om alla i Örebro enbart åt ekologiska ägg Ekologiskt kvitto om alla i Örebro enbart åt ekologiska ägg Om alla 130 000 invånare i Örebro under ett år äter 20 000 000 st ekologiska ägg istället för konventionella skulle det bidra till: Minskad användning

Läs mer

Inventering nr 2 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 2014

Inventering nr 2 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 2014 Inventering nr 2 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 214 Inventering av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 214 Bakgrund och syfte Med anledning av ett ökat konsumentintresse

Läs mer

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Konsumentverket 2010 2 (20) 3 (20) Innehåll Förord... 4 Bakgrund...

Läs mer

Grossisterna. En länk i kedjan för ökad användning av ekologiska och närproducerade varor i den offentliga sektorn

Grossisterna. En länk i kedjan för ökad användning av ekologiska och närproducerade varor i den offentliga sektorn Grossisterna En länk i kedjan för ökad användning av ekologiska och närproducerade varor i den offentliga sektorn Av: Linnéa Iseland Mars - april 2001 På uppdrag/under ledning av: Kristina Sjöholm, projektledare

Läs mer

Ekologisk livsmedelsmarknad

Ekologisk livsmedelsmarknad Ekologisk livsmedelsmarknad Halvårsrapport om den ekologiska livsmedelsförsäljningen i detaljhandeln inklusive Systembolaget. Januari Juli 2016 sammanställd av Ekoweb.nu 18 års erfarenhet av ekomarknaden

Läs mer

Ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker Sigtuna, januari 2016 Inventering nr 5, december 2015

Ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker Sigtuna, januari 2016 Inventering nr 5, december 2015 Ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker Sigtuna, januari 2016 Inventering nr 5, december 2015 Ekomatcentrum och Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden har genomfört en femte ekoinventering av Sigtunas

Läs mer

ECR. Minskat slut i hyllan skapar en bättre kundupplevelse och lönsammare affärer

ECR. Minskat slut i hyllan skapar en bättre kundupplevelse och lönsammare affärer ECR Minskat slut i hyllan skapar en bättre kundupplevelse och lönsammare affärer Introduktion ECR Minskat slut i hyllan skapar en bättre kundupplevelse och lönsammare affärer riktar sig till personer

Läs mer

Beteende, miljömärkning, pris och ansvar

Beteende, miljömärkning, pris och ansvar Beteende, miljömärkning, pris och ansvar Resultat från en undersökning i Sverige 2013 Yttra Rapport 2013:1 Beteende, miljömärkning, pris och ansvar Resultat från en undersökning i Sverige 2013 Yttra Rapport

Läs mer

Ekologiskt utbud i Upplands-Bro kommuns livsmedelsbutiker våren 2015

Ekologiskt utbud i Upplands-Bro kommuns livsmedelsbutiker våren 2015 1 Ekologiskt utbud i Upplands-Bro kommuns livsmedelsbutiker våren 2015 Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro i samarbete med EkoMatCentrum Inventering utförd 2015 av Ekomatcentrum och Naturskyddsföreningen

Läs mer

KRAV SHOPPER INSIGHT MED MEJERIKUNDER OM KRAV- MÄRKTA/EKOLOGISKA PRODUKTER 1 SHOPPER INSIGHT KRAV JANUARI 2013

KRAV SHOPPER INSIGHT MED MEJERIKUNDER OM KRAV- MÄRKTA/EKOLOGISKA PRODUKTER 1 SHOPPER INSIGHT KRAV JANUARI 2013 KRAV SHOPPER INSIGHT MED MEJERIKUNDER OM KRAV- MÄRKTA/EKOLOGISKA PRODUKTER 1 SHOPPER INSIGHT KRAV JANUARI 2013 SLUTSATSER 2 SHOPPER INSIGHT KRAV JANUARI 2013 NÅGRA SLUTSATSER MILJÖMEDVETENHET/SAMHÄLLSENGAGEMANG

Läs mer

HANDELSUTREDNING 2015

HANDELSUTREDNING 2015 SLUTRAPPORT 150423 HANDELSUTREDNING2015 VÄLSVIKENSHANDELSOMRÅDE KARLSTAD ZÖKIAPRIL2015 Inledning DetaljplanförVälsvikenshandelsområdeiKarlstadupprättades2005.Planenmedger byggandeav31000kvmbtaförhandels

Läs mer

Rapport Rätt fisk i disk. - en butiksundersökning

Rapport Rätt fisk i disk. - en butiksundersökning Rapport Rätt fisk i disk - en butiksundersökning Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Inledning 3 Metod 5 Resultat 6 Slutsatser 12 2009:01 Text: Susanne Ortmanns Projektsamordning och textgranskning: Klas

Läs mer

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0584-1 2010-01-12. Tillsynsprojekt- Kemikalier i detaljhandeln

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0584-1 2010-01-12. Tillsynsprojekt- Kemikalier i detaljhandeln NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0584-1 2010-01-12 Tillsynsprojekt- Kemikalier i detaljhandeln Titel: KID0910 Kemikalier i detaljhandeln 2009-2010 Författare: Utgiven av: Ylva Lundgren Granskad av Lena Åkesson

Läs mer

GRANSKNING MARKNADSFÖRING Version 18/10

GRANSKNING MARKNADSFÖRING Version 18/10 GRANSKNING MARKNADSFÖRING Version 18/10 Vi kommer att granska alla de stora livsmedelskedjorna och deras olika insatser för påverkan av marknaden och reklamjippon, men det kommer successivt och detta dokument

Läs mer

Omläggning till ekologisk grönsaksodling

Omläggning till ekologisk grönsaksodling Ekologisk odling av grönsaker på friland Omläggning till ekologisk grönsaksodling förutsättningar och strategi Foto: Åsa Rölin Omläggning till ekologisk grönsaksodling förutsättningar och strategi Text

Läs mer

1. VISIONEN. FÖRSLAG PÅ VERKSAMHETSIDÉ FÖR KFS

1. VISIONEN. FÖRSLAG PÅ VERKSAMHETSIDÉ FÖR KFS 1. VISIONEN. FÖRSLAG PÅ VERKSAMHETSIDÉ FÖR KFS Vi är en kooperativ ekonomisk förening som skall skapa ekonomisk nytta för våra medlemmar Kommentar distr 5: borde ha med Att skapa opinion Att stärka medlemmarnas

Läs mer

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker Miljöförvaltningen Tillverkningsenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-19 Handläggare Petter Jonsson Telefon: 08-50829745 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-06-14 p. 9 Ekologiska påståenden på

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007 SKOP har på uppdrag av intervjuat cirka 5 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes mellan den 4 och 27. Svaren redovisas i denna rapport. I rapporten görs jämförelser med två medlemsundersökningar

Läs mer

Tillsyn av plastflaskor och metallburkar Årsrapport 2015

Tillsyn av plastflaskor och metallburkar Årsrapport 2015 Tillsyn av plastflaskor och metallburkar Årsrapport 2015 stockholm.se Årsrapport 2015 Dnr: 2015-18476 Kontaktperson: Charlotte Larsson Sammanfattning Tillsyn av plastflaskor och metallburkar 3 (13) Det

Läs mer

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Konsekvensanalys Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Förord AB Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Östersunds kommun,

Läs mer

Matprisundersökning 2004 och 2006 Konsumentverkets matkorg

Matprisundersökning 2004 och 2006 Konsumentverkets matkorg KONSUMENT SÖDERTÄLJE April 2006 Matprisundersökning 2004 och 2006 Konsumentverkets matkorg Samfattning Konsument Södertälje har mätt prisnivån på Konsumentverkets matkorg, för ett hushåll med två vuxna

Läs mer

Peo Werne ICA Sverige. 08-561 50 000 per.ola.werne@ica.se

Peo Werne ICA Sverige. 08-561 50 000 per.ola.werne@ica.se Peo Werne ICA Sverige 08-561 50 000 per.ola.werne@ica.se Vision och mission Vi ska göra varje dag lite enklare. Vi ska bli det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider. Våra värderingar

Läs mer

Föreläsningar. Kurser. Aktiviteter. Föreningsmässa MedMera

Föreläsningar. Kurser. Aktiviteter. Föreningsmässa MedMera Föreläsningar Kurser Aktiviteter Föreningsmässa MedMera HÖSTEN 2006 Innehåll Konsumentföreningen Väst sid 3 Medlemsringar sid 4 Påverka din butik sid 5 Föreningsmässa MedMera sid 5 Kurser Mat för blöjbarn

Läs mer

Kristina Ossmark Central Marknad 22 april 2008

Kristina Ossmark Central Marknad 22 april 2008 Kristina Ossmark Central Marknad 22 april 2008 1 Konsumentkooperationens verksamhetsidé Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion

Läs mer

Användningen av arsenik och kreosot minskar till följd av hårdare regler, vilket är bra.

Användningen av arsenik och kreosot minskar till följd av hårdare regler, vilket är bra. 2005-10-13 Utvärdering av Miljösamverkans tillsynskampanj om träskyddsmedel 2005 Inledning Miljösamverkan Västra Götaland har under våren 2005 genomfört en tillsynskampanj med inriktning på träskyddsmedel.

Läs mer

FÖR EN BÄTTRE MILJÖ TILLSAMMANS

FÖR EN BÄTTRE MILJÖ TILLSAMMANS FÖR EN BÄTTRE MILJÖ TILLSAMMANS SÅ HÄR ARBETAR VI På Botkyrkabyggen jobbar vi aktivt med att minska vår miljöpåverkan. Sedan 2010 är vi ett miljöcertifierat företag. Det är ett bevis på att vi uppfyller

Läs mer

2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND

2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND 2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND GENOMFÖRD VÅREN 2014 INOM RAMEN FÖR SKL MATEMATIK PISA 2015 2 (15) Innehållsförteckning Försättsblad sid 1 Innehållsförteckning sid 2 Sammanfattning

Läs mer

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner i korthet 1 Ekologiskt är en växande konsumenttrend som skapar en

Läs mer

Näringsdepartementet Anneke Svantesson 103 33 Stockholm. n.registrator@regeringskanslie.se anneke.svantesson@regeringskansliet.

Näringsdepartementet Anneke Svantesson 103 33 Stockholm. n.registrator@regeringskanslie.se anneke.svantesson@regeringskansliet. Näringsdepartementet Anneke Svantesson 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskanslie.se anneke.svantesson@regeringskansliet.se 2015-04-27 Ert dnr: N2015/2191/J Vårt dnr: 2015/0011/1 Naturskyddsföreningens

Läs mer

Färre KRAV-slakterier ska möta ökad efterfrågan

Färre KRAV-slakterier ska möta ökad efterfrågan Färre KRAV-slakterier ska möta ökad efterfrågan Swedish Meats är helt dominerande på de stora djurslagen och har rationaliserat hårt. MARIA ALARIK och YLVA ÅKERFELDT Ekokötts reklamkampanj för ekologiskt

Läs mer

Branschriktlinjer för Egenkontroll. Alkoholdryck och Tobak

Branschriktlinjer för Egenkontroll. Alkoholdryck och Tobak Branschriktlinjer för Egenkontroll Alkoholdryck och Tobak Syfte Syftet med ett egenkontrollsprogram är att se till att lagar och regler för försäljning av alkoholdryck och tobak följs. Lagar och regler

Läs mer

Borlänge är en miljökommun som vågar gå före!

Borlänge är en miljökommun som vågar gå före! Borlänge är en miljökommun som vågar gå före! Kan man upphandla närodlat? En av landets vanligaste frågor Svaret är: Ja och nej Transporter Kvalitet Näringslivsutveckling Från mittcirkeln gör endast

Läs mer

X X. Drickchokladkort (att klippa ut) Elevblad 10

X X. Drickchokladkort (att klippa ut) Elevblad 10 Drickchokladkort (att klippa ut) Elevblad 10 Information till läraren: Skriv ut på OH-film, klipp ut korten och fördela dem i klassen. Be eleverna som fått de fyra kryssmarkerade korten att placera ut

Läs mer

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses Bilaga 9 Bilaga 9 1 (5) Statskontorets frågeformulär för konsumentundersökningen Del 1 Undersökningens frågor Fråga 1 Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses På vilka av följande försäljningsställen

Läs mer

Markanvisningar för butikslägen till lågpriskedjan LIDL. Återremiss.

Markanvisningar för butikslägen till lågpriskedjan LIDL. Återremiss. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-01-27 Nils Tunving Region Ytterstad Tel: 508 269 29 Nils.tunving@gfk.stockholm.se Dnr 03-411-2652 2003-12-17 Till Gatu- och fastighetsnämnden Markanvisningar

Läs mer

Vår butik - Totebo! Viktig service på landsbygden. Hans Källgren. En plats för bygden

Vår butik - Totebo! Viktig service på landsbygden. Hans Källgren. En plats för bygden Vår butik! Totebo 2 En plats för bygden Denna folder har Kommunens Landsbygdsutvecklare tagit fram på uppmaning av oss i Totebo-Yxereds Samhällsförening. Vi har varit behjälpliga med en del information

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

Välkommen! Varmt välkommen till din lokala affär!

Välkommen! Varmt välkommen till din lokala affär! Din lokala affär 1 Välkommen! Ulrikas lokala affär bjuder på trivsam stämning och ett naturskönt läge. För det är här i den lokala affären som grannarna möts i jakten på kvällens middag eller för en stunds

Läs mer

Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring

Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring En undersökning bland livsmedelstillverkare om deras känsla för ansvar Juli 2005 1. Bakgrund Reklam påverkar vårt beteende och får oss att agera,

Läs mer

"Foodshed". Varifrån kommer vår mat och hur kommer den till oss?

Foodshed. Varifrån kommer vår mat och hur kommer den till oss? "Foodshed". Varifrån kommer vår mat och hur kommer den till oss? Susanne Johansson, Institutionen för ekologi och växtproduktionslära, SLU, tel: 018-67 14 08, e-post: Susanne.Johansson@evp.slu.se Varifrån

Läs mer

STEAKHOUSE EN HELT NY SERIE KVALITETSBURGARE FRÅN LAND OCH HAV

STEAKHOUSE EN HELT NY SERIE KVALITETSBURGARE FRÅN LAND OCH HAV STEAKHOUSE EN HELT NY SERIE KVALITETSBURGARE FRÅN LAND OCH HAV THAL0048_SALJBLAD_BURGERS_121019_8sidor.indd 1 BÄTTRE BURGARE FRÅN LINDSTRÖMS Vi är ett litet livsmedelsföretag med stora planer. Huvudkontoret

Läs mer

Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun KS-2013/1343

Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun KS-2013/1343 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johanna Bång Datum KS-2013/1343 Johan Elfström 2014-08-27 Kommunstyrelsen Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun KS-2013/1343

Läs mer

Ekologisk livsmedelsmarknad

Ekologisk livsmedelsmarknad Ekologisk livsmedelsmarknad Rapport om den ekologiska branschen sammanställd av Ekoweb.nu 28 januari 2016 Svenska marknaden Danska marknaden Världsmarknaden Prognos för 2016 Sverige Prognos för 2025 Sverige

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Att söka ombudskap. En guide för dig som vill bli ombud för Svenska Spel

Att söka ombudskap. En guide för dig som vill bli ombud för Svenska Spel Att söka ombudskap En guide för dig som vill bli ombud för Svenska Spel Affärsidé Svenska Spels affärsidé är att sälja ett varierat utbud av spännande och underhållande spel med penningvinster till hela

Läs mer

KODFÖRKLARING TYPER LIVSMEDELSBUTIKER

KODFÖRKLARING TYPER LIVSMEDELSBUTIKER KODFÖRKLARING TYPER LIVSMEDELSBUTIKER BUTIKSTYP - Klassificering enligt HUI. Kod Butikstyp 110 STORMARKNAD - minst 2500 kvm säljyta, externt läge och varuhussortiment (minst 20 % av omsättningen utgörs

Läs mer

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 2. UPPDRAG... 5 3. KIABS ARGUMENTATION... 6 4. AXFOODS SYN... 7 5. ICAS SYN... 7 6. NIRAS BEDÖMNING... 8 6.1. Efterfrågan växer... 8 6.2.

Läs mer

Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning

Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning 1. 100 % av foderstaten ska vara svenskodlad a) Kravet kan antingen uppfyllas genom egen eller närliggande foderproduktion eller genom att välja

Läs mer

Statens Folkhälsoinstitut

Statens Folkhälsoinstitut Statens Folkhälsoinstitut December 2005 T-112113 Folkhälsoinstitutet: Paul Nordgren TEMO AB: Gun Pettersson Datum: 2005-12-21 Sida 2 Innehållsförteckning Inledning med bakgrund och syfte 3 Genomförande

Läs mer

VOC-märkning. Tillsynskampanj i färg- och lackhandeln. En rapport från miljöförvaltningen Ulrika Iversen / Bertil Engdahl MILJÖFÖRVALTNINGEN

VOC-märkning. Tillsynskampanj i färg- och lackhandeln. En rapport från miljöförvaltningen Ulrika Iversen / Bertil Engdahl MILJÖFÖRVALTNINGEN MILJÖFÖRVALTNINGEN VOC-märkning Tillsynskampanj i färg- och lackhandeln En rapport från miljöförvaltningen Ulrika Iversen / Bertil Engdahl September 2013 www.stockholm.se/miljoforvaltningen VOC-märkning

Läs mer

Miljövänliga Veckan 2013 Ekokampanjen

Miljövänliga Veckan 2013 Ekokampanjen Miljövänliga Veckan 2013 Ekokampanjen På följande sidor finns tips, idéer och förslag på aktiviteter som man kan göra under Miljövänliga Veckan 2013 med tema ekologisk mat. Om du inte har möjlighet att

Läs mer

Vi som älskar öppna landskap

Vi som älskar öppna landskap Vi som älskar öppna landskap Skånemejerier så mycket mer Du känner till Skånemejerier som en leverantör av ett brett utbud av goda skånska mejeriprodukter, goda juicer från Bravo och smakrika ostar såsom

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av livsmedel Knivsta kommun

Riktlinjer för upphandling av livsmedel Knivsta kommun Riktlinjer för upphandling av livsmedel Knivsta kommun Antagna av kommunfullmäktige den 23 maj 2013, 121 Riktlinjer för upphandling av livsmedel i Knivsta kommun Dessa riktlinjer utgör komplement till

Läs mer

Vad händer sen? en lärarhandledning

Vad händer sen? en lärarhandledning Vad händer sen? en lärarhandledning Syfte och avsändare Den här lärarhandledningen är ett komplement till häftet Vad händer sen?, ett häfte från Returpack som sammanfattar hur återvinningen av burkar och

Läs mer

Sammanställning av intervjuer med rådgivare

Sammanställning av intervjuer med rådgivare Bilaga 7 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning av intervjuer med rådgivare I april 2011 har telefonintervjuer genomförts med 25 växtodlingsrådgivare från Skåne, Östergötland, Västergötland

Läs mer

Ekologisk produktion

Ekologisk produktion Ekologisk produktion Varför matchar inte utbudet efterfrågan? en kortversion Foto: Johan Ascard Producentpriset för ekologiskt producerade jordbruksprodukter är betydligt högre än för konventionellt producerade

Läs mer

Policy Brief Nummer 2011:2

Policy Brief Nummer 2011:2 Policy Brief Nummer 2011:2 Livsmedelspriser i Sverige; butikers lokalisering och konkurrens Svenska livsmedelspriser skiljer sig åt mellan olika delar av landet. Det finns också stora lokala skillnader.

Läs mer

ATTITYDER TILL FÖRSKOLAN ÅR 2012 föräldrars uppfattning av kvalitet i förskolan

ATTITYDER TILL FÖRSKOLAN ÅR 2012 föräldrars uppfattning av kvalitet i förskolan Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anita Ottosson 0455-30 3621 2013-02-04 ATTITYDER TILL FÖRSKOLAN ÅR 2012 föräldrars uppfattning av kvalitet i förskolan Barn- och ungdomsförvaltningen

Läs mer

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag?

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag? Faktablad frukt och grönt undersökning 2012 TNS SIFO har på uppdrag av ICA genomfört en undersökning bland 3819 föräldrar med barn under 18 år i samtliga 21 län. Respondenterna var mellan 18 och 65 år

Läs mer

FRAMTIDENS KONSUMENT BILAGA 5. Bilaga 5. Framtidens konsument - 87 -

FRAMTIDENS KONSUMENT BILAGA 5. Bilaga 5. Framtidens konsument - 87 - Bilaga 5. Framtidens konsument - 87 - MORGONDAGENS KONSUMENT Konsumenten har idag mycket stor makt i distributionskedjan. Tillgången till persondatorer och Internet gör det möjligt för konsumenten att

Läs mer

Turistundersökning Marstrand 2009

Turistundersökning Marstrand 2009 Turistundersökning Marstrand 2009 Undersökning på uppdrag av Kungälvs kommun HHGS HandelsConsulting AB Innehåll 1. Sammanfattning, sid 3-5 2. Inledning och metod, sid 6-7 3. Resultat, sid 8-26 4. Förbättringsområden

Läs mer

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003 Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2003-02-21 2002/2916 Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor 1 Konsumentverket/KO och Däckspecialisternas Riksförbund (DRF) har träffat en överenskommelse

Läs mer

Esbo stad Protokoll 65. Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 65. Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5049/02.08.00/2013 Stadsstyrelsen 114 7.4.2014 65 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat Beredning och upplysningar: Minna Ahola, tfn 050 525 2779 Regina

Läs mer

Etiska och sociala krav vid Upphandling

Etiska och sociala krav vid Upphandling Etiska och sociala krav vid Upphandling Rolf Robèrt Etiska och sociala krav - bakgrund Rättsläget avseende möjligheten att ställa etiska och sociala krav i samband med offentlig upphandling har länge varit

Läs mer

EN URSPRUNGSMÄRKNING FÖR LIVSMEDEL, RÅVAROR OCH VÄXTER Information till dig som vill ursprungsmärka dina produkter.

EN URSPRUNGSMÄRKNING FÖR LIVSMEDEL, RÅVAROR OCH VÄXTER Information till dig som vill ursprungsmärka dina produkter. EN URSPRUNGSMÄRKNING FÖR LIVSMEDEL, RÅVAROR OCH VÄXTER Information till dig som vill ursprungsmärka dina produkter. kött, ÄGG & MJÖLK 100 % svenskt. NU BLIR DET ENKLARE ATT HITTA SVENSKA LIVSMEDEL, RÅVAROR

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Skåne. Konsekvensanalys vattenskyddsområden i Skåne

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Skåne. Konsekvensanalys vattenskyddsområden i Skåne LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Skåne Konsekvensanalys vattenskyddsområden i Skåne 2010 1(1) Förord Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och vi är alla överens om att dricksvattnet behöver värnas. I

Läs mer

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se Stölder och annat svinn i svenska butiker 2013 svenskhandel.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Svinnets omfattning och utveckling... 6 3 Svinnets fördelning... 8 4 Stölder...

Läs mer

Jordbruksinformation 7 2010. Starta eko Växtodling

Jordbruksinformation 7 2010. Starta eko Växtodling Jordbruksinformation 7 2010 Starta eko Växtodling Strängläggning av en fin rajsvingelfrövall i Dalsland. Börja med ekologisk växtodling Text och foto: Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket Det finns

Läs mer

Prisinformation inom dagligvaruhandeln

Prisinformation inom dagligvaruhandeln Rapport 2010:2 Prisinformation inom dagligvaruhandeln 2010:2 Prisinformation inom dagligvaruhandeln Konsumentverket 2009 3 (52) Sammanfattning och slutsatser Den här rapporten är en uppföljning av hur

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet Uddebos ekologiska samodling Datum: /-5... Journalnummer: Projekttid: 205020 till 2050. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Coop-rapporten 2007. Hur får dagens konsumenter ihop vardagen när både kroppen och klotet ska räddas?

Coop-rapporten 2007. Hur får dagens konsumenter ihop vardagen när både kroppen och klotet ska räddas? Coop-rapporten 2007 Hur får dagens konsumenter ihop vardagen när både kroppen och klotet ska räddas? Innehållsförteckning Förord Vad vi väljer spelar roll...4 Coops medlemspanel Vi lyssnar på medlemmarna...6

Läs mer

MOTIONSBILAGA INNehåLLer dagordning 2009 motionsbilaga 2009 www.kfvast.se www.kfvast.se motionsbilaga 2009

MOTIONSBILAGA INNehåLLer dagordning 2009 motionsbilaga 2009 www.kfvast.se www.kfvast.se motionsbilaga 2009 MOTIONSBILAGA innehåller dagordning 2009 www.kfvast.se motionsbilaga 2009 Välkommen till föreningsstämman Vid föreningsstämman får du information om verksamheten det gångna året och om konsumentföreningen

Läs mer

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker:

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker: HISTORIK Dimoda har sin grund i ett presentbutikskoncept som startades av Gunn Karlsson. Gunn arbetade under 1980-talet med försäljning av garner, dels som grossist, dels genom försäljning i butik. Redan

Läs mer

Policy för hållbar utveckling och mat

Policy för hållbar utveckling och mat Policy för hållbar utveckling och mat Bakgrund och syfte Bakgrund - Matens betydelse - mer än ett mål mat i Malmö I Malmö stad är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla,

Läs mer

Sammanfattning Resultat

Sammanfattning Resultat Sammanfattning Till kosmetiska och hygieniska produkter (KoH) räknas olika produkter såsom hårvårdsprodukter, hudkrämer, rengöringsprodukter, tandkräm, smink och liknande. Enligt den lagstiftning som finns

Läs mer

PROJEKT. Tillsynskampanj 2011 Märkning av kemikalier och livsmedel

PROJEKT. Tillsynskampanj 2011 Märkning av kemikalier och livsmedel PROJEKT Tillsynskampanj 011 Märkning av kemikalier och livsmedel - Kontroll av märkning inom dagligvaruhandel i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner Genomfört vecka 38, 011 Projektgrupp: Margareta Jonsson

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké -01-01 -12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 26 FEBRUARI Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av

Läs mer

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling Offentlig upphandling -Luleå 24 april 2014 Axel Hansson LRF Marknadsutvecklare offentlig upphandling Offentlig upphandling av livsmedel Omsätter totalt 8,9 miljarder kronor 3 miljoner måltider per dag

Läs mer

PRO:s Prisundersökning den 13 oktober 2015

PRO:s Prisundersökning den 13 oktober 2015 PRO:s Prisundersökning den 13 oktober 2015 Har inte prisundersökningen överlevt sig själv? Undersökningen är viktigare än någonsin. Det är den enda prisundersökningen som görs av konsumenterna själva.

Läs mer

Analys och rapport. Undersökningen Hur mår djuren som ger oss vår mat? 8 februari 2010

Analys och rapport. Undersökningen Hur mår djuren som ger oss vår mat? 8 februari 2010 Analys och rapport Undersökningen Hur mår djuren som ger oss vår mat? 8 februari 2010 Fakta om undersökningen Hur genomfördes undersökningen? Via undersökningsföretaget Cints webbenkät Snabba svar (omnibusundersökning).

Läs mer

Utbud. Utbudet av service i Andersberg

Utbud. Utbudet av service i Andersberg Utbud Det är aktiviteterna som gör centrumet till en mötesplats för områdets invånare och skapar livfullhet och möjlighet till möten i stadsdelen. I avsnittet redogörs vilka aktiviteter och vilket utbud

Läs mer

Naturbetesmarker på sommaren och konventionell slutgödning på stall ställs allt oftare mot ekologiskt uppfött kött.

Naturbetesmarker på sommaren och konventionell slutgödning på stall ställs allt oftare mot ekologiskt uppfött kött. Klimatdebatten har satt fokus på Naturbetesmarker på sommaren och konventionell slutgödning på stall ställs allt oftare mot ekologiskt uppfött kött. Vad är naturbeteskött och vilken miljönytta gör det?

Läs mer

Sammanställning. Redlighet och hygien vid Butiksgrillning 2008

Sammanställning. Redlighet och hygien vid Butiksgrillning 2008 Sammanställning Redlighet och hygien vid Butiksgrillning 2008 DISKUSSION Butiker som grillar ska, i egenkontrollen, bland annat kontrollera de viktiga parmetrarna; värmebehandling, varmhållning, nedkylning

Läs mer

De 20 vanligaste frågorna om Svanen

De 20 vanligaste frågorna om Svanen De 20 vanligaste frågorna om Svanen 1. Vilka står bakom Svanen? Hösten 1989 beslöt Nordiska Ministerrådet att införa Svanen, en officiell och gemensam miljömärkning för Norden. I Sverige sköter SIS Miljömärkning

Läs mer

Renée Voltaire Utveckling av ett butikskoncept Fjärde långgatan 28, 413 27, Göteborg 2012-10-17 Maria Nyberg 860714-5565 Sofia Granath 900504-0481

Renée Voltaire Utveckling av ett butikskoncept Fjärde långgatan 28, 413 27, Göteborg 2012-10-17 Maria Nyberg 860714-5565 Sofia Granath 900504-0481 Renée Voltaire Utveckling av ett butikskoncept Fjärde långgatan 28, 413 27, Göteborg Maria Nyberg 860714-5565 Sofia Granath 900504-0481 Linnéuniversitetet, Butikskommunikation 2, 1DI047 Bernadette Schillings

Läs mer

Förbudet gäller från 30 dagar efter att Exopet AB har tagit del av detta beslut.

Förbudet gäller från 30 dagar efter att Exopet AB har tagit del av detta beslut. Beslut 26 DL 1(6) EXOPET AB Tommy Säfström NYGATAN 37 311 31 FALKENBERG Förbud enligt djurskyddslagen Beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd av 26 djurskyddslagen (1988:534) att förbjuda EXOPET AB, med

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR. Var vänlig fyll i ett eget frågeformulär, även om ni är flera personer i hushållet som har fått formuläret.

FRÅGEFORMULÄR. Var vänlig fyll i ett eget frågeformulär, även om ni är flera personer i hushållet som har fått formuläret. FRÅGEFORMULÄR Det är helt frivilligt att besvara frågorna i det här frågeformuläret. Om Du inte vill delta, eller väljer att avbryta efter att ha besvarat ett antal frågor, så behöver Du inte förklara

Läs mer

Streckkodskvalitet i butik

Streckkodskvalitet i butik Streckkodskvalitet i butik Studie genomförd maj/juni 2011 Streckkodskvalitet i butik Mål Målet med studien var att kartlägga hur stor andel av produkterna som kan scannas på ett korrekt sätt i kassalinjen

Läs mer

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun LundaMaTs Miljöanpassat transportsystem LundaMaTs ger resultat nn o o i i ss r r e e v v t t r r Ko av rapporten Uppmärksamhet och effekter av LundaMaTs Ill. Peter Jönsson Dokumentinformation Titel LundaMaTs

Läs mer

Förslag till Konsumenternas utvecklade inköpsunderlag

Förslag till Konsumenternas utvecklade inköpsunderlag Förslag till Konsumenternas utvecklade inköpsunderlag KONSUMENTER GRANSKAR - INKÖPSUNDERLAG Just nu gäller mer och mer PRIS/STYCK, även för fisk som alltid sålts per kilo! Häromdagen slog COOP rekordet

Läs mer

Kampanjanalys. Vi registrerar ca 200.000 erbjudanden varje vecka. Här finns nu Sveriges största kampanjdatabas! Välkommen in!

Kampanjanalys. Vi registrerar ca 200.000 erbjudanden varje vecka. Här finns nu Sveriges största kampanjdatabas! Välkommen in! Vi registrerar ca 200.000 erbjudanden varje vecka. Här finns nu Sveriges största kampanjdatabas! Välkommen in! Är du intresserad? Ring eller maila: 0346-82210, info@kampanjanalys.se är resultatet av den

Läs mer

Låt dina miljötankar bli verklighet

Låt dina miljötankar bli verklighet Låt dina miljötankar bli verklighet En mångfald av miljöprojekt Man behöver inte bli smutsig om fingrarna eller gå ut och köpa nya gummistövlar för att driva ett miljöprojekt. Det går precis lika bra att

Läs mer