Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun KS-2013/1343

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun KS-2013/1343"

Transkript

1 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johanna Bång Datum KS-2013/1343 Johan Elfström Kommunstyrelsen Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun KS-2013/1343 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att inte ansöka om att Knivsta kommun ska bli diplomerad som Fairtrade City att avslå medborgarförslag 2013:10 avseende ansökan om diplomering som Fairtrade City. Sammanfattning Kommunfullmäktige uppdrog ( 170) åt kommunstyrelsen att undersöka möjligheten för Knivsta kommun att bli Fairtrade City-certifierad utifrån de förutsättningar vi har med avseende på kommersiellt utbud med mera, utan att det innebär betydande kostnader för kommunen. Förutsatt att den ideella sektorn och det lokala näringslivet är villiga att engagera sig, gör förvaltningen bedömningen att kommunen har förutsättningar att bli certifierad som Fairtrade City. Förvaltningens utredning visar dock att det krävs ett tillskott på mellan och kr per år för att täcka de administrativa kostnaderna för diplomering. Förvaltningen anser att det är viktigt att kommunen tar socialt ansvar i samband med inköp och upphandling men ser också vikten av att se hållbarhetsfrågan ur ett bredare perspektiv. Lägger kommunen kraft och resurser på att diplomera sig finns en risk att kommunen inte har möjlighet att arbeta lika aktivt med de andra aspekterna av hållbar handel. Ett mer resurseffektivt sätt att öka andelen socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara produkter i kommunens verksamheter är att besluta om tydliga mål, till exempel för inköp av rättvisemärkta produkter och ekologiskt producerade livsmedel. Den direkta nyttan av varje satsad krona i form av andelen hållbara produkter bedöms i det fallet bli större. Ekonomisk konsekvensanalys Om kommunen beslutar att inte diplomera sig som Fairtrade City uppstår ingen kostnad. Om kommunen beslutar att försöka bli Faritrade City-diplomerad bedömer förvaltningen att det skulle medföra en kostnad på kr per år i form av utökad administration.

2 Sida 2 av 2 Bilagor: Utredning av Knivsta kommuns förutsättningar att bli en Fairtrade City Barnkonsekvensanalys Lena Fransson kommunchef Exp: Medborgaren

3 Barnchecklista inför beslut Nämnd Datum för sammanträde Kommunstyrelsen Diarienummer KS 2014/521 Ärenderubrik Handläggare Johan Elfström, Johanna Bång Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun 1. Påverkar beslutet barn? Ja Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Om kommunen inte certifierar sig som Fairtrade City kan det i förlängningen eventuellt innebära negativ påverkan på de barn som bor i områden där varor produceras på ett icke socialt ansvarstagande sätt. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? Se punkt Beskriv eventuella intressekonflikter. Huruvida kommunen ska certifieras sig som Fairtrade City eller inte är till stor del en kommunalekonomisk fråga. Genom att anta mål avseende etisk konsumtion kan kommunen dock, utan att diplomera sig som Fairtade City, kompensera för den negativa påverkan som beslutet annars skulle kunna få. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej Förklara oavsett svar. Förutsättningar för detta har inte funnits.

4 UTREDNING AV KNIVSTA KOMMUNS FÖRUTSÄTTNINGAR ATT BLI EN FAIRTRADE CITY 1 Vad är Fairtrade City och vad krävs för diplomering? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel 1 och etisk konsumtion. Diplomeringen Fairtrade City, som ursprungligen kommer från Storbritannien, finns idag finns i över 20 länder. Cirka 60 kommuner i Sverige är diplomerade. Diplomeringen riktar sig till hela samhället. En viktig grund i arbetet är kontinuerlig förbättring där diplomeringen prövas med jämna mellanrum. Ansvaret för att uppnå Fairtrade City- kriterierna är delat på kommunen, den ideella sektorn och det lokala näringslivet. Kommunen ska ta ett steg mot ökad etisk upphandling/inköp och en styrgrupp ska ansvara för att driva informationsarbetet kring etisk konsumtion. Styrgruppen ska ge utrymme och möjlighet att tillvarata den drivkraft som finns hos lokala aktörer, med ett engagemang för frågan. Grundkraven för diplomering presenteras närmare nedan. 1.1 Kommunens mål och konsumtion av etiskt märkta produkter Kommunen ska kunna erbjuda Fairtrade-märkta produkter inom kommunens avtal för så många produkter som möjligt. Exempelvis frukter, te, kaffe, socker och profilkläder. Kommunfullmäktige alternativt kommunstyrelsen ska besluta att se över hur kommunen kan ta ytterligare steg för att agera som en etisk konsument i alla sina inköp. Stadshuset eller motsvarande funktion ska konsumera Fairtrade-märkta produkter. Kommunen ska anta en målsättning för den offentliga etiska konsumtionen. 1.2 Styrgrupp för Fairtrade City En lokal styrgrupp tillsätts för att säkerställa fortsatt stöd för att uppnå Fairtrade City-status och för att kontrollera att kriterierna efterlevs. Rapportering årligen till Fairtrade Sverige är obligatorisk. Styrgruppen bör spegla en samhällelig mångfald med representanter från t.ex. ideell sektor, företag, politiker och kommunala tjänstemän. En kontaktperson utnämns som svarar för kontakt med Fairtrade Sverige. 1 Läs mer i bilaga 1. 1

5 1.3 Utbud av Fairtrade-märkta produkter Ett utbud av Fairtrade-produkter ska finnas tillgängligt för konsumenter i livsmedelsaffärer, på caféer, restauranger och hotell. Dessa produkter bör skyltas medinformationsmaterial så det är lätt att hitta dem. För en kommun av Knivstas storlek ska det finnas: minst 30 Fairtrade-märkta produkter fördelade på minst 4 butiker, Minst 3 hotell, caféer och restauranger med ett utbud av Fairtrade-märkta produkter, samt Minst 10 arbetsplatser i kommunen ska erbjuda Fairtrade-märkta produkter, t ex kaffe eller te, och visa detta genom informationsmaterial och/eller på arbetsplatsens hemsida. Alla personer i styrgrupperna måste jobba för att deras arbetsplats eller skola ska servera Fairtrade-märkta produkter. 1.4 Lokalt informationsarbete Styrgruppen arbetar aktivt för att sprida information och opinionsbilda kring etisk konsumtion. Informationsinsatser av någon form ska anordnas som ökar den lokala kunskapen kring etisk konsumtion. Styrgruppen ska formulera en målsättning för minst fyra informationsaktiviteter som ska genomföras fram till nästa års rapportering. 1.5 Krav på kontinuerlig förbättring För att Fairtrade City-diplomeringen ska kvarstå krävs att styrgruppen redovisar att samtliga kriterier har utvecklats i jämförelse med tidigare år. Under tre år ska en ny ansökan och utvärdering lämnas in, därefter ska ny ansökan och utvärdering lämnas in jämna år. För att behålla sin Fairtrade City-status krävs att man redovisar en årlig ökning av den offentliga konsumtionen av Faritrade märkta produkter. Det krävs även en utveckling av informationsarbetet för att öka medvetenheten och kunskaperna kring etisk konsumtion. Varje år ska styrgruppen formulera en målsättning för minst fyra aktiviteter som ska genomföras fram tills nästa utvärdering samt redovisa arbetet med eventuella pressklipp från årets arbete. Vidare krävs att man redovisar att antalet arbetsplatser, butiker, hotell, caféer och restauranter har ökat sitt utbud av Fairtrade-märkta produkter. 2 Nuläge i förhållande till krav för certifiering Nedan presenteras kommunens utgångsläge avseende de grundläggande krav som måste uppfyllas för certifiering som Fairtrade City. 2.1 Knivsta kommuns målsättning avseende konsumtion av Fairtrade-märkta eller motsvarande produkter För att Knivsta ska kunna bli Fairtrade-diplomerad krävs det att kommunen har en tydlig målsättning att öka sin konsumtion av Faritrade-märkta eller motsvarande produkter. Kommunen har idag inget mål avseende rättvist handlade varor. Kommunen har som mål att vid upphandling säkerställa att bl a kaffe, te, choklad och bananer är producerat i 2

6 enlighet med ILOs kärnkonventioner 2. Det kravet uppfylls av produkter med märkningen Rainforest Alliance och UTZ samt delvis av KRAV. För att en produkt ska bli Fairtradecertifierad krävs att även andra krav än ILOs kärnkonventioner är uppfyllda. Trots att det inte finns något mål avseende rättvist handlade varor så var 90 procent av det kaffe som kommunen köpte till storhushåll år 2013 Fairtrade-märkt. Endast 2 procent av bananerna som köptes år 2013 var Fairtrade-märkta. 2.2 Utbud av etiskt märkta varor i butiker i Knivsta kommun För att Knivsta ska kunna bli Fairtrade-diplomerad krävs att det finns minst fyra butiker med ett samlat utbud av minst 30 olika rättvisemärkta produkter. För att få en indikation på förutsättningarna att uppfylla kravet har två butiker tillfrågats om sitt utbud: ICA Kvantum uppger att de har ca 60 Fairtrade-certifierade artiklar i sitt sortiment inom varugrupperna kryddor, glass, dryck, tee, kaffe, choklad, sötningsmedel, bananer och finkemsbomull. Systembolaget hade ett 60-tal etiskt märkta produkter i sitt sortiment och i butiken i Knivsta säljs 14 produkter. 2.3 Utbud av etiskt märkta produkter på hotell/caféer/restauranger i Knivsta kommun För att Knivsta ska kunna bli Fairtrade-diplomerad krävs att minst tre hotell/caféer/ restauranger ska erbjuda någon rättvisemärkt produkt. För att få en indikation på förutsättningarna att uppfylla kravet har utbudet på Noors Slott och Café Hörnet undersökts. Konferensanläggningen Noors Slott använder framförallt svenska ekologiska och Krav-märkta råvaror. Kaffe och te är ekologiskt och de använder Fairtrade-märkt mörkt muscovadosocker. Under början av 2014 direktupphandlade kommunen ett avtal med Café Hörnet. Eftersom det var ett krav från kommunens sida är allt kaffe som levereras till kommunen rättvisemärkt. 2.4 Utbud av etiskt märkta produkter på arbetsplatser i Knivsta kommun För att Knivsta ska kunna bli Fairtrade-diplomerad krävs att minst tio arbetsplatser ska erbjuda någon Rättvisemärkt produkt. För att få en indikation på förutsättningarna att uppfylla kravet har två tillfrågats om utbudet av rättvisemärkta produkter på deras arbetsplatser. Förenade Care, som driver Vilhelms Gård, uppger att de väljer Fairtradeprodukter när de är på extrapris men inte till vardags. 2 International Labour Organisation (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Kärnkonventionerna avser tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt. 3

7 Knivsta församling säger att de har druckit rättvisemärkt kaffe på arbetsplatsen under de senaste 15 åren. De köper också Fairtrade-certifierad kakao och bananer om det finns i affären. Knivsta församling upplever att den lokala ICAhandlarens utbud av dessa produkter har blivit bättre. För att undersöka utbudet av Fairtrade-märkta produkter på kommunens arbetsplatser har statistik inhämtats från leverantören av kaffe till kommunens kaffemaskiner med färskbryggt kaffe. Statistiken visar att 30 procent av kaffet som köptes av de 11 arbetsplatser som använde avtalet under år 2013 var Fairtrade-märkt. 3 Förvaltningens bedömning av kostnader för certifiering För att kommunen ska kunna certifieras krävs att det avsätts administrativa resurser för att arbeta med administration, sekreterarfunktion i styrgruppen, dokumentation, framtagande av verksamhetsberättelse/uppföljning, arbete med hemsida, förnyelse av ansökan samt framtagande av diverse kommunikationsmaterial. Förvaltningen gör bedömningen att det under det första året krävs en projektledare på procents tjänst för att dra igång och få styrning på det kontinuerliga arbetet med Faritrad City. Därefter bedöms projektledarens insats kunna begränsas till procent av en heltidstjänst för det kontinuerliga arbetet med Fairtrade City. Bedömningen grundas på samtal med Fairtrade City-ansvariga i några med Knivsta jämförbara kommuner (Sigtuna, Lomma, Hammarö). För närvarande finns inte utrymme inom den befintliga kommunförvaltningen att hantera projektledaruppdraget. En 30-procentstjänst innebär en kostnad på ca kr per år. Med de svårigheter som finns att rekrytera krävs förmodligen en heltidstjänst (ca kr) vilket innebär att personen även ges andra arbetsuppgifter. Förutom projektledarens insatser kommer även andra funktioner i förvaltningen att involveras i arbetet, t ex kostchef, konsumentrådgivare och miljösamordnare. Utöver ovanstående direkta och indirekta kostnader tillkommer arvode för politiskt deltagande i styrgruppen som bedöms behöva träffas cirka 5-7 gånger per år. 4 Förvaltningens slutsatser och förslag Förvaltningen anser att det är viktigt att ställa krav på socialt hållbar utveckling i samband med upphandling och inköp men att de administrativa kostnader som en certifiering som Fairtrade City skulle innebära gör att certifiering inte är en resurseffektiv satsning. Kommunen kan arbeta för att ta ett större socialt ansvar i samband med inköp och upphandling även utan att diplomera sig som Fairtrade City. Det kan t ex göras genom att sätta upp tydliga mål avseende de varor som köps in till kommunalt finansierade verksamheter. Kommunens vision om att vara en föregångskommun för det hållbara samhället förpliktigar även till ett fokus på ekonomisk och ekologisk hållbarhet, vilket inte omfattas av Fairtrade-certifieringen. Ett bredare åtagande som omfattar alla dimensioner av hållbar utveckling ligger i linje med EUs nya upphandlingsdirektiv i vilka det understryks att offentlig upphandling bör användas strategiskt som ett verktyg att uppnå miljömål och för att ta sociala hänsyn. 4

8 Som exempel på mål för hållbarutveckling kan nämnas mål avseende ekologiska livsmedel och att upphandlade produkter ska vara märkta med tredjepartscertifierade miljö- och sociala hållbarhetsmärkningar. Ekologiska livsmedel Lund, Malmö, Västerås och Uppsala kommuner har antagit målet att 100 procent av de livsmedel som köps in till kommunalt finansierad verksamhet ska vara ekologiska. Uppsala kommuns mål ska vara uppfyllt år Lund och Borlänge kommuner hör till de kommuner som i dagsläget köper mest ekologiskt, ca 40 procent. Regeringens målsättning var att offentlig sektor år 2010 skulle ha 25 procent ekologiskt. Knivsta kommun har som mål att öka andelen ekologiska varor. År 2013 köpte kommunen 13 procent ekologiska livsmedel. Tredjepartscertifierade med miljö- och sociala hållbarhetsmärkningar Malmö, Eskilstuna, Örebro, Alvesta, Lund och Uppsala kommuner har antagit en utmaning från ett antal tredjepartscertifieringar (Bra Miljöval, EU Ecolabel, Fairtrade, KRAV, MSC, Svanen och TCO Certified) som gått samman och utmanat offentlig sektor att ställa om till en mer medveten och modern upphandling. Samtliga kommuner har satt som mål att år 2020 ska 50 procent av alla upphandlade produkter vara märkta med tredjepartscertifierade miljö- och sociala hållbarhetsmärkningar. Arbetet för att nå målet underlättas av att det enligt de nya upphandlingsdirektiven, som kommer att införlivas i LOU under våren 2016, är tillåtet att ställa krav på viss märkning. Johanna Bång Johan Elfström 5

9 Bilaga 1 Rättvis handel och märkningar av etiska produkter Rättvis handel syftar till att förbättra arbetsförhållandena för de som producerar varorna, exempelvis genom rimlig lön, rätt till kollektiv organisering, att barnarbete inte tillåts samt att produktionen tar hänsyn till miljön. Rättvisa varor gynnar också småskaliga jordbrukare och hantverkare i låginkomstländer. 3 Definitionen av rättvis handel antogs i december 2001 av World Fair Trade Organization (WFTO) och Fairtrade International. Definitionen har sedan dess erkänts av bland andra EU:s kommitté för ekonomiska och sociala frågor. Rättvis handel är ett handelssamarbete, baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en rättvisare världshandel. Det bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garantera rättigheter för marginaliserade producenter och anställda framförallt i Syd. Organisationer för rättvis handel med stöd av konsumenter arbetar aktivt med att stödja producenter, att öka medvetenheten och kampanjarbete för förändringar i de regler och den praxis som reglerar den konventionella internationella handeln. Rättvis handel bygger på principer om: förbättrade ekonomiska villkor förbättrade arbets- och levnadsvillkor kapacitetsuppbyggnad motverkande av barnarbete motverkande av diskriminering främjande av organisationsrätten ökad miljöhänsyn. 4 Rättvist handlade varor enligt WFTO:s kriterier för Rättvis handel har oftast inte någon märkning eller något fristående kontrollorgan. Varor som uppfyller kraven för Rättvis Handel återfinns framför allt i Världsbutiker 5. Fairtrade är den klart dominerande sociala märkningen av produkter med fokus på sociala och arbetsrättsliga förhållanden men det finns även andra märkningar som t ex Rainforest Alliance och UTZ. Organisationerna har valt olika arbetssätt, t ex minimipris, förändra odlarnas jordbruksmetoder, höja kvalitet på grödan, öka skördarnas storlek samt att ge odlarna tillgång till marknader. Det finns vissa oberoende internationella studier som visar att olika organisationer trots sina olika metoder bidrar till att skapa hållbara förhållanden för odlare och kaffearbetare. 6 Fairtrade Organisationen använder sedan 2010 det internationella namnet Fairtrade även i Sverige. Tidigare användes namnet Rättvisemärkt Rättvis handel i offentlig upphandling, framtagen av Jan-Erik Falk på uppdrag av Fairtrade Sverige. Oktober Världsbutik är ett begrepp för en butik vars sortiment består till minst 80 % "rättvis handel"-varor (bl a Rättvisemärkt). 6 MSR:s kriteriebibliotek/livsmedel/kaffe, te och kakao/storhushåll/avancerade krav. 6

10 Fairtrade är den enda produktmärkningen som uppfyller alla kriterier för rättvis handel. Det är främst livsmedel som är certifierade av Fairtrade. Fairtrade skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor genom att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet, barnarbete och diskriminering motverkas, demokratin och organisationsrätten främjas, miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas 7 Fairtrade uppmuntrar till miljöhänsyn och främjar ekologisk odling, eftersom producenterna får en extra premie för varor som odlats ekologiskt, men det är ingen ekologisk märkning. Fairtrade-produkter är belagda med en licensavgift baserad på produktens försäljning. 8 Läs mer på Rainforest Alliance Rainforest Alliance är en internationell naturskyddsorganisation som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare. Rainforest Alliance är huvudsakligen en miljömärkning men den omfattar även krav på att rättigheter för anställda och lokalbefolkning ska tillgodoses. Rainforest Alliance certifierar odlingar av bland annat kaffe, bananer, kakao och te. Reglerna tas fram i samarbete med lokala naturskyddsorganisationer. 9 Läs mer på UTZ UTZ är en certifiering av kaffe som omfattar såväl miljömässiga som sociala krav. Märkningens huvudsyfte är dock att skapa transparens i handelskedjan. Läs mer på KRAV Kontrollföreningen för ekologisk odling, KRAV, är ett privat initiativ för ekologisk märkning. KRAV-märkta livsmedel har odlats utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och GMO. Märkningen står även för god djuromsorg, socialt ansvar och ett hållbart klimat pdf 7

11 För att bli KRAV-märkt måste producenten även uppfylla vissa sociala villkor. KRAVs sociala regler innebär i korthet att producenterna 10 : inte får använda tvingad eller ofrivillig arbetskraft inte ska agera diskriminerande utan behandla arbetstagare lika och ge dem samma möjligheter ska ge anställda minderåriga möjligheter till att delta i grundläggande utbildning ska ge anställda möjlighet att organisera sig och att förhandla kollektivt i övrigt inte ska bryta mot mänskliga rättigheter eller åstadkomma tydliga fall av social orättvisa Läs mer på Miljöstyrningsrådets jämförelse av certifieringssystem för odling med fokus på sociala villkor

12 Utbud och konsumtion av etiskt producerade produkter Försäljning av Fairtrade-märkta varor i Sverige har stadigt ökat sedan 2006 och en ökande andel av befolkningen känner till märkningen och har förtroende för den. Bilaga 5 Det finns över Fairtrade-märkta produkter i butik på den svenska marknaden, t ex kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, bananer och annan färsk frukt, juice, ris, glass, socker, müsli, snacks/godis, honung, vin, rosor, sportbollar och produkter som innehåller Fairtrade-certifierad bomull. Kaffe, vin och bananer tillhör de produkter som är vanligast. I genomsnitt köpte svensken Fairtrade-märkt kaffe för 208 kr Fairtrade-märkt vin har en marknadsandel på 7 %. Vin var den Fairtrade-märkta produkt som ökade mest under 2013 med en marknadsandel på 1,8 %. Bananförsäljningen ökade med 58 % och har 9 % av marknaden. Märkta rosor har en marknadsandel på 28 % såldes Fairtrade-märkta varor för cirka 150 miljoner kr var den siffran uppe i 1,5 miljarder kr. Försäljningen ökade med 28 % under Det visar att större vikt läggs på att konsumera socialt hållbara produkter. Detta är extra tydligt då dagligvaruhandeln endast ökade med 3,3 % enligt Fairtrade Sverige. Uppskattningsvis 51 % av försäljningsvärdet genereras i dagligvaruhandlen, 20 % i detaljhandeln och 29 % i out-of-home. Ungefär 59 % av all Faritred-märkt konsumtion på den svenska marknaden är ekologiskt certifierad, räknat på försäljningsvärde in konsumentled. En undersökning från 2013 visar att 41 % av konsumenterna tror att deras konsumtion av Fairtrade-märkta produkter kommer att öka inom det närmaste året, vilket är en svag minskning jämfört med året innan. 9

13 Kommunfullmäktige Utdrag ur PROTOKOLL Svar på medborgarförslag 2013:10 avseende att kommunen beslutar att ansöka om diplomering Fairtrade City KS-2013/523 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att undersöka möjligheten för Knivsta kommun att bli Fairtrade City-certifierad utifrån de förutsättningar vi har med avseende på kommersiellt utbud med mera, utan att det innebär betydande kostnader för kommunen. Ärende Kommunstyrelsens beslut , tjänsteskrivelse och medborgarförslaget har varit utsända. Yrkanden Kerstin Umegård (MP), med instämmande av Christer Johansson (V) och Lennart Lundberg (KN.NU), yrkar att kommunfullmäktige beslutar att undersöka möjligheten för Knivsta kommun att bli Fairtrade City-certifierad utifrån de förutsättningar vi har med avseende på kommersiellt utbud med mera, utan att det innebär betydande kostnader för kommunen. Ordförande ajournerar sammanträdet kl för teknisk paus. Niclas Uggla (M) yrkar bifall till Kerstin Umegårds yrkande med tillägget att kommunfullmäktige ska ge uppdraget att undersöka förutsättningarna till kommunstyrelsen. Propositionsordning Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag till beslut mot Kerstin Umegårds yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Därefter ställer ordföranden Niclas Ugglas tilläggsyrkande mot avslag och finner att fullmäktige bifaller tilläggsyrkandet. Exp till: Akten Exp av: Siobhán Górny Förslagsställaren Kommunstyrelsen Förvaltningen

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01 Diarienummer: Ks2016/0054.150 Verksamhetsplan för arbetet som Fairtrade City Gäller från: 2016-05-01 Gäller för: Kommunkoncernen Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Fairtrade City styrgrupp Revideras

Läs mer

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Jönköping är en Fairtrade City PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Antaget av kommunstyrelsen 2015- Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk

Läs mer

FAIRTRADE globalt! RÄTTVIS HANDEL lokalt? Gun Eriksson Sigtuna

FAIRTRADE globalt! RÄTTVIS HANDEL lokalt? Gun Eriksson Sigtuna FAIRTRADE globalt! RÄTTVIS HANDEL lokalt? Gun Eriksson Sigtuna Rättvis handel Solidaritetshandling för människor, miljö och framtid Globalt schysta villkor socialt, ekonomiskt och ekologiskt Mänskliga

Läs mer

KF 145 Dnr 327/2010 Kod 109. Medborgarförslag - Gör Vimmerby till en Fairtrade City

KF 145 Dnr 327/2010 Kod 109. Medborgarförslag - Gör Vimmerby till en Fairtrade City Sammanträdesdatum 1(5) KF 145 Dnr 327/2010 Kod 109 Medborgarförslag - Gör Vimmerby till en Fairtrade City Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Fair Trade Grund del 1

Fair Trade Grund del 1 Fair Trade Grund del 1 Presentera er Hur kom du i kontakt med rörelsen? Vad är det som gör att du vill engagera dig? Från vilken butik kommer du? Vilka är dina förväntningar på kursen Syfte med kursen

Läs mer

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå I december 2007 behandlade Skellefteå kommunfullmäktige (KF) en motion från Folkpartiet, skriven 2002, angående rättvis handel. En uppförandekod i kommunens

Läs mer

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå I december 2007 behandlade kommunfullmäktige i Skellefteå en motion angående rättvis handel. Därefter har uppdrag utförts på olika platser i kommunorganisationen

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

Guide för Fairtrade city

Guide för Fairtrade city Guide för Fairtrade city Föreningen för Rättvisemärkt Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm Telefon: 08-505 756 95 Hemsida: www.rattvisemarkt.se Kontaktperson: Emma Enebog E post: emma.enebog@rattvisemarkt.se

Läs mer

Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2012. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity

Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2012. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2012 Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity Linköpings Fairtrade City Verksamhetsrapport 2012 Vad är Fairtrade City? Linköping diplomerades som en Fairtrade

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Svar på motion 2014:04 från Christer Johansson (V) om fas 3-fri kommun KS-2014/496

Svar på motion 2014:04 från Christer Johansson (V) om fas 3-fri kommun KS-2014/496 Kommunstyrelsens arbetsutskott 109 Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-08-10 Svar på motion 2014:04 från Christer Johansson (V) om fas 3-fri kommun KS-2014/496 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt

Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt Att göra skillnad En oberoende produktmärkning ? Internationella Fairtrade-kriterier Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning och din garanti

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av livsmedel Knivsta kommun

Riktlinjer för upphandling av livsmedel Knivsta kommun Riktlinjer för upphandling av livsmedel Knivsta kommun Antagna av kommunfullmäktige den 23 maj 2013, 121 Riktlinjer för upphandling av livsmedel i Knivsta kommun Dessa riktlinjer utgör komplement till

Läs mer

Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Fairtrade City

Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Fairtrade City Kommunledningskontoret Gertrud Elisabet Bohlin Diarienummer K8.2012.0136 2012-08-17 15 Kommunstyrelsen Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Nya Kommunpartiet Eslöv har

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-01. Svar på medborgarförslag 2014:07 om att ta fram en kommuntäckande grönstrukturplan KS-2014/261

PROTOKOLL 2014-12-01. Svar på medborgarförslag 2014:07 om att ta fram en kommuntäckande grönstrukturplan KS-2014/261 Kommunstyrelsen 251 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Svar på medborgarförslag 2014:07 om att ta fram en kommuntäckande grönstrukturplan KS-2014/261 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningarna för att Falkenbergs kommun ska bli en Fairtrade city. KS 2015-228

Motion om att utreda förutsättningarna för att Falkenbergs kommun ska bli en Fairtrade city. KS 2015-228 230 Motion om att utreda förutsättningarna för att ska bli en Fairtrade city. KS 2015-228 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Ge kommunstyrelsen

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA!

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! Fairtrade Challenge 2013 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! TORSDAGEN DEN 17:E OKTOBER Anmäl din kapaus på www.fairtrade.se Den 17:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en

Läs mer

Ängelholm är en Fairtrade City

Ängelholm är en Fairtrade City Ängelholm är en Fairtrade City Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är

Läs mer

Facket handlar rättvist

Facket handlar rättvist Facket handlar rättvist Facket handlar rättvist LO arbetar för rätten till förbättrade löner och arbetsvillkor över hela världen. En del av det internationella solidaritetsarbetet är samarbetet med Fairtrade.

Läs mer

Riktlinje för inköp och upphandling av livsmedel

Riktlinje för inköp och upphandling av livsmedel Diarienr 2013/143-KS nternati Riktlinje för inköp och upphandling av livsmedel Beslutad av Kommunstyrelsen 12 juni 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer

Så kan Västra Götalandsregionen bli en Fairtrade-region

Så kan Västra Götalandsregionen bli en Fairtrade-region 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-02-10 Diarienummer RS 3712-2014 Västra Götalandsregionen Regionutvecklingssekretariatet Handläggare: Cecilia Nilsson Telefon: 010-441 0584 E-post: cecilia.v.nilsson@vgregion.se

Läs mer

Talarmanus för presentation om Fairtrade region

Talarmanus för presentation om Fairtrade region Talarmanus för presentation om Fairtrade region Detta talarmanus är framtaget som stöd när du håller en presentation om Fairtrade region. Det innehåller också kort information om vad Fairtrade City är.

Läs mer

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY GUIDE TILL FAIRTRADE CITY Fairtrade City är en diplomering från Rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvilkor för odlare och anställda

Läs mer

1. Svar på motion (V) Fairtrade City 2. Motion (V) Vallentuna kommun som Fairtrade City g. Protokollsutdrag KSAU g zo3 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN.

1. Svar på motion (V) Fairtrade City 2. Motion (V) Vallentuna kommun som Fairtrade City g. Protokollsutdrag KSAU g zo3 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN. Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2015-12-07 24 (2e) s 231 Svar på motion (V) om Fairtrade City (KS 2015.329) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. Reservation Jaana

Läs mer

Svar på motion 2015:07 från Christer Johansson (V) om allmän visstidsanställning KS-2015/516

Svar på motion 2015:07 från Christer Johansson (V) om allmän visstidsanställning KS-2015/516 Kommunstyrelsens arbetsutskott 189 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-11-23 Svar på motion 2015:07 från Christer Johansson (V) om allmän visstidsanställning KS-2015/516 Arbetsutskottets förslag till beslut

Läs mer

Rekordstor fika sätter fokus på Fairtrade Onsdag 27 oktober deltar minst 2000 falubor i Fairtrade Challenge

Rekordstor fika sätter fokus på Fairtrade Onsdag 27 oktober deltar minst 2000 falubor i Fairtrade Challenge Pressmeddelande, 2010-10-25 Rekordstor fika sätter fokus på Fairtrade Onsdag 27 oktober deltar minst 2000 falubor i Fairtrade Challenge Onsdag den 27 oktober kommer mer än en kvarts miljon människor att

Läs mer

Policy för hållbar utveckling och mat

Policy för hållbar utveckling och mat Policy för hållbar utveckling och mat Bakgrund och syfte Bakgrund - Matens betydelse - mer än ett mål mat i Malmö I Malmö stad är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla,

Läs mer

Stark tillsammans. Kongressmotioner

Stark tillsammans. Kongressmotioner Stark tillsammans Kongressmotioner Motioner till Handels kongress 6 MOTIONER: I HANDELS VÅR ORGANISATION 269 Stark tillsammans i världen 0 270 MOTIONER: I VÄRLDEN ARBETARNAS SITUATION I VÄRLDEN 0 V..0

Läs mer

Fairtrade City. Guide

Fairtrade City. Guide Fairtrade City Guide 1 Innehållsförteckning Information 3 Om Fairtrade City 4 Ett internationellt koncept 4 Initiativ och drivkraft 5 Fairtrade 6 Varför Fairtrade City? 6 Kommunicera Fairtrade City 9 Diplomering

Läs mer

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär Förnyelseansökan - Fairtrade City Ansökningsformulär Förnyelseansökan Fairtrade City Kontaktperson Förnamn Efternamn Kommun Telefonnummer (dagtid) E-post 1. Kommunens ansvar Det första kriteriet inom ramen

Läs mer

Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland

Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland Fairtrade region Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland Förnyelseansökan inkom till Fairtrade Sverige: 22 februari 2017 Kontaktuppgifter: Styrgruppens kontaktperson: Elin Dalman Sammanfattande

Läs mer

Certifiering som Fairtrade City

Certifiering som Fairtrade City ~ SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse..KOMMU NSTYRElSENS KONTOR 2002-12-03 U Roger Svanborg SÖDERT,ÄLJE!

Läs mer

PROTOKOLL 2015-05-20. Svar på motion 2014:05 från Germund Sjövall (MP) om Knivstas framtida hantering av spillvatten KS-2014/578

PROTOKOLL 2015-05-20. Svar på motion 2014:05 från Germund Sjövall (MP) om Knivstas framtida hantering av spillvatten KS-2014/578 Kommunstyrelsens arbetsutskott 72 Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 Svar på motion 2014:05 från Germund Sjövall (MP) om Knivstas framtida hantering av spillvatten KS-2014/578 Arbetsutskottets förslag till

Läs mer

PROTOKOLL 2016-02-01. att godkänna att Knivstabostäder AB får bilda ett dotterbolag för ändamålet nyproduktion av bostäder,

PROTOKOLL 2016-02-01. att godkänna att Knivstabostäder AB får bilda ett dotterbolag för ändamålet nyproduktion av bostäder, Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-01 16 Bildande av dotterbolag till Knivstabostäder AB KS-2015/646 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att Knivstabostäder

Läs mer

fairtrades ambassadörsutbildning

fairtrades ambassadörsutbildning fairtrades ambassadörsutbildning Det går inte att visa bilden. Lektioner indelade efter tematiserade sektioner översikt slutförd resurser kursintyg betygsätt Handel och Mänskliga rättigheter 800 miljoner

Läs mer

RÄTTVIS HANDEL ENLIGT: FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO)

RÄTTVIS HANDEL ENLIGT: FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO) RÄTTVIS HANDEL ENLIGT: FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO) Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) utvecklar kriterier och fungerar som stöd för odlare och anställda i utvecklingsländer.

Läs mer

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan KF 15 23 FEB 2015 Ansökan för att bli diplomerad som Fairtrade City KSN-2014-1654 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ansöka om att bli diplomerad som en Fairtrade

Läs mer

Etiska och sociala krav vid Upphandling

Etiska och sociala krav vid Upphandling Etiska och sociala krav vid Upphandling Rolf Robèrt Etiska och sociala krav - bakgrund Rättsläget avseende möjligheten att ställa etiska och sociala krav i samband med offentlig upphandling har länge varit

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Vad vet du om Fairtrade?

Vad vet du om Fairtrade? Uppdaterad januari 2015 Bild 1 Den här presentationen berättar kortfattat om vad Fairtrade är och hur Fairtrade gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Vad vet du om Fairtrade?

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Fairtrade City-diplomering

Fairtrade City-diplomering Bilaga 1 Fairtrade City-diplomering Ansökningsformulär från november 2015 Skicka underlagen till catja.kaloudis@fairtrade.se Ansökningsformulär för Fairtrade City-diplomering Fairtrade City-diplomering

Läs mer

PROTOKOLL 2014-08-25. Svar på medborgarförslag 2014:02 om att Knivsta kommun ska ansluta sig till det finska förvaltningsområdet KS-2014/89

PROTOKOLL 2014-08-25. Svar på medborgarförslag 2014:02 om att Knivsta kommun ska ansluta sig till det finska förvaltningsområdet KS-2014/89 Kommunstyrelsen 181 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-08-25 Svar på medborgarförslag 2014:02 om att Knivsta kommun ska ansluta sig till det finska förvaltningsområdet KS-2014/89 Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Riktlinjer för hållbar upphandling

Riktlinjer för hållbar upphandling Bilaga 1 till Riktlinjerna för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Riktlinjer för hållbar upphandling 1. Bakgrund om socialt ansvarsfull och miljöanpassad offentlig upphandling... 2 2. Upphandlingsreglernas

Läs mer

PROTOKOLL 2016-02-15. Svar på medborgarförslag 2014:17 om hastighetssänkande åtgärder i korsningen Staffansvägen/Häradsvägen KS-2014/748

PROTOKOLL 2016-02-15. Svar på medborgarförslag 2014:17 om hastighetssänkande åtgärder i korsningen Staffansvägen/Häradsvägen KS-2014/748 Kommunstyrelsens arbetsutskott 49 Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-15 Svar på medborgarförslag 2014:17 om hastighetssänkande åtgärder i korsningen Staffansvägen/Häradsvägen KS-2014/748 Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Rättvisemärkt handel i kommunen Motion den 10 september 2012 av Mattias Qvarsell (S) m.fl.

Rättvisemärkt handel i kommunen Motion den 10 september 2012 av Mattias Qvarsell (S) m.fl. 2013-05-05 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/504-469 Kommunstyrelsen Rättvisemärkt handel i kommunen Motion den 10 september 2012 av Mattias Qvarsell (S) m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

PROTOKOLL 2003-02-17 LKD 01303. 21 Motionssvar. "Rättvisemärkta produkter" (Lf) Bakgrund

PROTOKOLL 2003-02-17 LKD 01303. 21 Motionssvar. Rättvisemärkta produkter (Lf) Bakgrund PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-02-17 LKD 01303 21 Motionssvar. "Rättvisemärkta produkter" (Lf) Bakgrund Thomas Tilly (kd) lämnade 2001-04-23 in en motion som anmäldes vid landstingsfullmäktiges sammanträde

Läs mer

VARFÖR FAIRTRADE? Klyftan mellan de allra rikaste och de allra fattigaste har ökat de senaste decennierna. FAIRTRADE CITY

VARFÖR FAIRTRADE? Klyftan mellan de allra rikaste och de allra fattigaste har ökat de senaste decennierna. FAIRTRADE CITY VARFÖR FAIRTRADE? Klyftan mellan de allra rikaste och de allra fattigaste har ökat de senaste decennierna. 2 FAIRTRADES KÄRNA ÄR HÅLLBAR UTVECKLING FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING 3 FAIRTRADE - ETT REDKAP FÖR

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser av att ingå i finskt förvaltningsområde KS-2014/1343

Ekonomiska konsekvenser av att ingå i finskt förvaltningsområde KS-2014/1343 Sida 1 av 5 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Stina Desroses Datum KS-2014/1343 Allmänutredare 2014-12-29 Kommunstyrelsen Ekonomiska konsekvenser av att ingå i finskt förvaltningsområde KS-2014/1343

Läs mer

Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli en rättvisemärkt kommun Fairtrade City

Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli en rättvisemärkt kommun Fairtrade City 2007-11-26 299 603 Kommunstyrelsen 2008-10-13 231 417 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 218 539 Dnr 07.767-008 novkf29 Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli en rättvisemärkt kommun Fairtrade

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2016

Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2016 Foto: Lena Granefelt Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2016 Den 20 oktober kan du återigen vara med i årets stora Fairtrade-fika! Målet är att samla fler deltagare än någonsin tidigare som på en

Läs mer

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Kommunledningskontoret Josef Chaib Utredning om Eslöv som Fairtrade City I denna utredning presenteras villkoren och förutsättningarna för Eslövs kommun att

Läs mer

att ändra tidigare fattat beslut av socialnämnden 2014-04-29 och att det nya LSS-boendet ska drivas av nämndens egen regi.

att ändra tidigare fattat beslut av socialnämnden 2014-04-29 och att det nya LSS-boendet ska drivas av nämndens egen regi. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-03-03 25 Driftsformen för planerad bostad med särskild service enligt LSS SN-2016/53 Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att ändra

Läs mer

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande KS 6 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2012-06-12 Diarienummer KSN-2011-0400 Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande Förslag

Läs mer

Vilka problem och möjligheter finns i den offentliga upphandlingen? Staffan Carlberg KRAV Kundansvarig Offentlig sektor

Vilka problem och möjligheter finns i den offentliga upphandlingen? Staffan Carlberg KRAV Kundansvarig Offentlig sektor Vilka problem och möjligheter finns i den offentliga upphandlingen? Staffan Carlberg KRAV Kundansvarig Offentlig sektor Det går att ställa krav Det finns verktyg Goda exempel finns Sveriges mest kända

Läs mer

Riktlinjer för Leverantörslistan Organisationen Fair Trade Återförsäljarna

Riktlinjer för Leverantörslistan Organisationen Fair Trade Återförsäljarna Riktlinjer för Leverantörslistan Organisationen Fair Trade Återförsäljarna Innehåll Introduktion... 3 Varor från WFTO-producenter/importörer... 3 10 principer för Fair Trade enligt WFTO... 3 Fairtrade-märkta

Läs mer

att lösa vindkraftlån (lånenummer KI 38 371) hos långivaren Kommuninvest AB

att lösa vindkraftlån (lånenummer KI 38 371) hos långivaren Kommuninvest AB Kommunstyrelsens arbetsutskott 144 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Lösen av vindkraftlån samt upptagning av nytt lån KS-2015/496 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige

Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige Utlåtande 2016:48 RI+RVI (Dnr 130-454/2016) Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Ansökan

Läs mer

Fair Trade Grund del 2

Fair Trade Grund del 2 Fair Trade Grund del 2 Del 2: Producenterna i centrum Fattigdom, handel och utveckling Gör rörelsen Fair Trade någon skillnad? Producenterna och deras varor Handel med producenter i syd För en mer hållbar

Läs mer

Sockerproduktion, CEPICAFE, Peru. DITT FÖRETAG OCH FAIRTRADE

Sockerproduktion, CEPICAFE, Peru. DITT FÖRETAG OCH FAIRTRADE Sockerproduktion, CEPICAFE, Peru. DITT FÖRETAG OCH FAIRTRADE Fernando Calle Orozco, kakaoodlare i Peru, med söner. Innehåll Satsa på Fairtrade...3 Märkning av produkter...6 Ansökningsformulär för licensavtal...11

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap(IOP) Mellan Fastighetskontoret och Lärjeåns Kafé & Trädgårdar

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap(IOP) Mellan Fastighetskontoret och Lärjeåns Kafé & Trädgårdar Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap(IOP) Mellan Fastighetskontoret och Lärjeåns Kafé & Trädgårdar Innehåll Mellan Fastighetskontoret och Lärjeåns Kafé & Trädgårdar... 1 Bakgrundsförutsättningar

Läs mer

Fler än var femte konsument vill köpa mer KRAV-märkt

Fler än var femte konsument vill köpa mer KRAV-märkt Fler än var femte konsument vill köpa mer KRAV-märkt SIFO-undersökning Oktober 2010 Fler än var femte konsument vill köpa mer KRAV-märkt Nästan alla konsumenter, 99 procent, känner till KRAV-märket och

Läs mer

Handla ekologiskt? Ekologiskt kvitto om alla i Örebro enbart åt ekologiska ägg

Handla ekologiskt? Ekologiskt kvitto om alla i Örebro enbart åt ekologiska ägg Ekologiskt kvitto om alla i Örebro enbart åt ekologiska ägg Om alla 130 000 invånare i Örebro under ett år äter 20 000 000 st ekologiska ägg istället för konventionella skulle det bidra till: Minskad användning

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Vik. nämndsekreterare Lotta Lann Redovisningsekonom Pia Kron. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Vik. nämndsekreterare Lotta Lann Redovisningsekonom Pia Kron. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-03-13 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den kl. 08.30 11.15

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 & FÖRRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA

ÅRSREDOVISNING 2011 & FÖRRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA ÅRSREDOVISNING 2011 & FÖRRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA HAPARANDA STAD FEBRUARI 2012 2 ÅRSREDOVISNING 2011 OCH FÖRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA Sofia Larsson, projektledare

Läs mer

ARVID NORDQUIST. Hållbarhetsrapport 2014 & Certifieringsguide

ARVID NORDQUIST. Hållbarhetsrapport 2014 & Certifieringsguide ARVID NORDQUIST Hållbarhetsrapport 2014 & Certifieringsguide Under 2014 tog vi steget att till 100 % erbjuda hållbart certifierat kaffe till våra kunder. Samtidigt har vi även ökat vårt sortiment av certifierade

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT. Miljöarbete i Uddevalla kommun

HÅLLBAR TILLVÄXT. Miljöarbete i Uddevalla kommun HÅLLBAR TILLVÄXT Miljöarbete i Uddevalla kommun Visste du? Uddevalla kommun är sedan 2010 diplomerad Fairtrade City. Detta betyder bland annat att vi engagerar oss för etisk konsumtion och lever upp till

Läs mer

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad Foto: Éric St-Pierre När jag säljer mer Fairtrade-kakao får jag råd med sjukvård och utbildning till mina barn och kan försörja min familj

Läs mer

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik 12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik maj 2009 www.centerpartiet.se Inledning EU:s gemensamma jordbrukspolitik är grunden till en fungerande inre marknad och begränsar riskerna för ojämlika

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Fairtrade City. Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige Projektledare: Henrik Petersson, TNS Sifo Projektnummer: Datum:

Fairtrade City. Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige Projektledare: Henrik Petersson, TNS Sifo Projektnummer: Datum: Fairtrade City Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige Projektledare: Henrik Petersson, TNS Sifo Projektnummer:1523526 Datum: 2011-11-15 1 Om undersökningen Under perioden 31 januari till 13 november

Läs mer

Talarmanus för presentation om Fairtrade City

Talarmanus för presentation om Fairtrade City Talarmanus för presentation om Fairtrade City Den här presentationen är framtagen för dig som vill hålla en grundläggande presentation om Fairtrade City, där publiken inte behöver ha någon förkunskap om

Läs mer

Motion 2015:53 av Anna Sehlin (V) och Pia Ortiz Venegas (V) om vegetariska måltider under landstingsfullmäktiges möten

Motion 2015:53 av Anna Sehlin (V) och Pia Ortiz Venegas (V) om vegetariska måltider under landstingsfullmäktiges möten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2016-03-23 LS 2015-1516 Landstingsstyrelsen Motion 2015:53 av Anna Sehlin (V) och Pia Ortiz Venegas (V) om vegetariska måltider under

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

FILMHANDLEDNING Spårbart varifrån kommer våra kläder?

FILMHANDLEDNING Spårbart varifrån kommer våra kläder? Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll: Hem- och Konsumentkunskap Åk 7-9 Konsumtion och ekonomi Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel

Läs mer

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial*

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial* Nyhet! Upplaga 1 Vision utbildningar Mentorskapsprogram för avdelningar och klubbar *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och

Läs mer

2012-06-19 Ks 225/2012 2014-06-30 (Reviderad) Riktlinjer för hållbar upphandling

2012-06-19 Ks 225/2012 2014-06-30 (Reviderad) Riktlinjer för hållbar upphandling 2012-06-19 Ks 225/2012 2014-06-30 (Reviderad) Riktlinjer för hållbar upphandling Innehållsförteckning 1. Riktlinjernas syfte... 3 2. Upphandling och inköp... 3 Upphandlingsformer... 3 3. Roller och ansvar...

Läs mer

Ekologiska livsmedel i Stockholms stad

Ekologiska livsmedel i Stockholms stad PM 2006 RI+VIII (Dnr 119-2171/2006) Ekologiska livsmedel i Stockholms stad Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Kommunfullmäktige m.m. anvisas tilläggsanslag med 6 mnkr som

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Upphandla med sociala hänsyn En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Innehåll Inledning upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället 3 Vad är upphandling med sociala hänsyn? 4 Varför

Läs mer

VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR FAIRTRADE REGION? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR FAIRTRADE REGION ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING

VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR FAIRTRADE REGION? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR FAIRTRADE REGION ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING 2 FAIRTRADES KÄRNA ÄR HÅLLBAR UTVECKLING FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING 3 - ETT REDKAP FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING

Läs mer

Idé om miljöanpassat café i Vänersborgs kommun. Sofia Breedh Siri Boekhout

Idé om miljöanpassat café i Vänersborgs kommun. Sofia Breedh Siri Boekhout Idé om miljöanpassat café i Vänersborgs kommun Sofia Breedh Siri Boekhout Innehållsförteckning Miljöanpassat café: -Vilken målgrupp? -Intresse -Vad blir speciellt med caféet? -Ger arbetsmöjligheter KRAV:

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad GÖR SKILLNAD! Om föräldrar får bättre betalt för sitt arbete kan barn gå i skolan istället för att arbeta. På bilden syns elever på en förskola

Läs mer

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2016-01-18 Bildande av dotterbolag till Knivstabostäder AB KS-2015/646 Beslut Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2016:45 RI (Dnr 110-321/2016) Utkast till lagrådsremiss Miljö- social och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling (Fi2016/00530/UR) Remiss från Finansdepartementet Remisstid 21 mars 2016 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning av offentlig upphandling i Sveriges kommuner

Rapport: Enkätundersökning av offentlig upphandling i Sveriges kommuner Rapport: Enkätundersökning av offentlig upphandling i Sveriges kommuner Julia Lööf Ekström Inledning I och med det nya EU-direktivet om offentlig upphandling (publicerat mars 2014) vill Fairtrade Sverige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Hälsingerådet 2016-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Hälsingerådet 2016-03-16 l Tid och plats Edsbyns hotell, 09.00-14.00 Paragrafer 219-230 Beslutande Sven-Erik Lindestam (S) Olov Nilsson Sträng Mikael Löthstam (S) Lars Molin (M) Markus Evensson (S) Monica Olsson (S) Tor Tolander

Läs mer

Motion 2013:10 om sommarjobbare som sommarmusiker KS-2013/1183 Förslag till beslut

Motion 2013:10 om sommarjobbare som sommarmusiker KS-2013/1183 Förslag till beslut Klas Bergström Kommunstyrelsens ordförande Ordförandens förslag Datum 2014-08-01 Kommunstyrelsen Motion 2013:10 om sommarjobbare som sommarmusiker KS-2013/1183 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan Hållbar upphandling Hållbar upphandling Gemensamt projekt Stockholms Läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne är huvudmän för framförallt sjukvård men också för kollektivtrafik och hållbar

Läs mer

Dnr KS 0132/2016. Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention i Ljusnarsbergs kommun

Dnr KS 0132/2016. Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention i Ljusnarsbergs kommun ~ LJUSNARSBERGS W' KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-05-25 9 (36) Ks 121 Bos 69 Dnr KS 0132/2016 Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker Miljöförvaltningen Tillverkningsenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-19 Handläggare Petter Jonsson Telefon: 08-50829745 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-06-14 p. 9 Ekologiska påståenden på

Läs mer