Omläggning till ekologisk grönsaksodling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omläggning till ekologisk grönsaksodling"

Transkript

1 Ekologisk odling av grönsaker på friland Omläggning till ekologisk grönsaksodling förutsättningar och strategi Foto: Åsa Rölin

2

3 Omläggning till ekologisk grönsaksodling förutsättningar och strategi Text och foto: Åsa Rölin, Hushållningssällskapet, Värmland En ekologisk grönsaksodling kan starta från mycket olika förutsättningar. Exempel på tidigare produktion kan vara: konventionell morotsodling med försäljning på kontrakt till en förpackningscentral konventionell produktion med några olika grönsaksgrödor till grossist konventionell handelsträdgård med en mångfald grödor för lokal försäljning konventionellt lantbruk med växtodling och djur konventionellt lantbruk med växtodling ekologiskt lantbruk med eller utan djur nyinköpt lantbruk Med så olika förutsättningar blir omläggningsfasen till ekologisk grönsaksodling mycket varierande. För den som redan är igång med konventionell grönsaksodling handlar en omställning till ekologisk odling om att lära sig att: använda växtföljd och odlingsåtgärder för att hushålla med växtnäring och förebygga skadegörare och ogräs. använda enbart organiska gödselmedel tillåtna i ekologisk odling. finna lösningar och åtgärder till de växtskydds - problem där kemisk bekämpning använts. klara en mekanisk ogräsreglering i hela växtföljden. eventuellt finna andra avsättningskanaler än tidigare. För den som aldrig odlat grönsaker är det en betydligt större utmaning eftersom det dessutom handlar om att lära sig all odlingsteknik från grunden och skaffa den utrustning och de lokaler som behövs. Skaffa kunskap Först och främst bör du sätta dig in i vad ekologisk odling innebär, vilka mål och visioner som står bakom odlingsformen. Läs grundläggande litteratur om ekologisk odling, ta del av Ekologiska lantbrukarnas ( och KRAV:s och Demeters informationsmaterial ( resp. Följ artiklar och debatter om ekologisk odling i fackpressen. Därefter är det lämpligt att sätta sig in i KRAV:s och Demeters regler. Varje år kontrollerar KRAV att odlingen följer KRAV:s regler och ger konsumenten en garanti att produkten är ekologiskt odlad. De grundläggande målen för ekologisk odling är av stabil karaktär medan KRAV:s detaljregler är under fortlöpande revision. Därför måste alltid nyaste regelsamlingen användas då en odling planeras. KRAV kontrollerar även Demeter-anslutna avseende EU:s regler. Läs mer om Svenska Demeterförbundet i avsnittet om Kontroll och märkning. Försök att gå på kurser och fältvandringar som erbjuds. Via din länsstyrelse kan du få reda på vad som ordnas inom länet och vad som ordnas i övriga delar av landet. Eftersom odling av frilandsgrönsaker i stora områden av Sverige är av begränsad omfattning bör du vara beredd att även bege dig på längre resor för att samla kunskap. I områden där det finns lång tradition och större omfattning av grönsaksodling finns större möjligheter att få del av kunskap och teknik. Om du inte sedan tidigare har erfarenhet av grönsaksodling bör du försöka gå en längre trädgårdsutbildning, helst minst 40 veckor. Ta kontakt med naturbruksgymnasier och Sveriges lantbruksuni - versitet. Skaffa praktik på olika gårdar för att sätta dig in i vad en grönsaksproduktion innebär och för att se om det verkligen passar dig. Ta kontakt med en rådgivare som har kunskap om ekologisk grönsaksodling. För att få hjälp kan du behöva söka dig utanför ditt län. Fråga länsstyrelsen, hushållningssällskap eller fristående rådgivningsorganisationer. Om du är nybörjare och har tillgång till mark, börja med en mindre provodling i utökad husbehovsskala för att samla praktisk erfarenhet på just din gård samtidigt som du skaffar yrkeskunskap. Vid omläggning av en befintlig grönsaksodling börja med gröngödslingsgrödor som karensår och prova med en mindre areal av de grödor som kan vara intressanta. Skaffa kunskap om marknaden genom att studera butikernas grönsaksdiskar, gå på kurser och läsa litteratur inom ämnet. Bli medlem i en odlarförening. Var öppen för nytänkande och olika sätt att få konsumenten att vilja köpa just dina grönsaker till det pris du önskar. I en grönsaksväxtföljd ingår även lantbruksgrödor. Ta därför även gärna del av Jordbruksverkets pärm om Ekologiskt lantbruk Växtodling, som riktar sig till dem som planerar omläggning av ett helt lantbruk med växt och djurhållning. Checklista för grundläggande förutsättningar Checklistor är ett arbetssätt som används inom så kallad kvalitetssäkring. Ett exempel är LRF:s miljöhusesyn ( som består av ett antal checklistor där varje punkt åtföljs med en ruta för kommentarer och åtgärdsförslag. I ytterligare ett formulär prioriteras åtgärdsförslagen sedan i en tregradig skala och tidsplan för åtgärderna fastställs. 3

4 Genom att gå igenom och göra checklistan i Bilaga 1 ges en bild av grundförutsättningarna för att få en fungerande odling. För dig som redan är igång är en genomgång av checklistan en enkel analys av företaget. Det kan ta några år innan det går att svara ja på de flesta av frågorna. Omläggningsgröda Karenstid är den tid som löper från det att omläggningen påbörjas till dess att produkter från den omlagda marken får kallas ekologiska. Enligt EG:s regler år 2001 om ekologiskt lantbruk är grundregeln att karenstiden ska vara minst två år före sådd av den gröda som efter skörd ska kallas ekologisk. För fleråriga grödor (gäller ej vall) är grundregeln tre års karenstid, räknat från omläggningstidpunkten till tidpunkten för skörd. Det finns även en svensk tillämpning av EG:s grundregel kring karenstid att om hänsyn tas till hur marken brukats före omläggningen kan kontrollorganen besluta att karenstiden förkortas. En sådan prövning görs av kontrollorganen i varje enskilt fall. Fr.o.m. år 2003 krävs två års karensårsodling innan ett skifte blir KRAV- eller Demetergodkänt. Karensårs odling innebär att grödan måste odlas enligt KRAV:s eller Demeters regler men inte får KRAV- eller Demeter-märkas. För dem som sökt dispens år 2002 och redan gjort en omläggningsplan gäller ett års karens t.o.m En tvåårig klövergräsvall är en utmärkt omläggningsgröda som bygger upp jordens bördighet. Om gården inte har något foderbehov kan vallen fungera som en gröngödslingsvall. Vid i spannmål är det viktigt att klövergräsvallen får en god etablering. Spannmålen får inte gödslas med för mycket lättlösligt kväve eftersom det minskar klöveran delen i vallen. Rotogräs skall inte finnas i en grönsaksodling. För att minska problemen kan omläggningen starta med en halvträda (svart jord med mekanisk ogräsbekämpning) och klövergräsvallen sås in i renbestånd i början av juli. Vid stort behov av träda kan en helårsträda efterföljas av en ettårig gröngödsling. En träda har även negativa konsekvenser som till exempel risk för kväveutlakning och förbrukning av organiskt material. För att minska kväveförluster efter en helårsträda kan den efterföljande ettåriga gröngödslingen bestå av en blandning med övervintrande arter som sås sent på sommaren eller av en fånggröda som sås på sensommaren. Se vidare under avsnittet om Gröngödsling i ekologisk grönsaksodling. En tvåårig klövergräsvall är en utmärkt omläggningsgröda som bygger upp jordens bördighet. Marknadsföring av ekologiskt odlade produkter Ekologiskt odlade grönsaker betingar oftast ett merpris jämfört med konventionellt odlade grönsaker. Enligt EG:s regler om ekologisk odling och kontroll av ekologiskt framställda produkter får endast märkning av produkter samt marknadsföring och reklam för ekologiskt framställda jordbruksprodukter och livsmedel innehålla uttryck som syftar på ekologisk produktion om dessa är: producerade enligt EG:s regler för ekologisk produktion, och producenten är ansluten till och produktionen kontrolleras av godkänt kontrollorgan eller kontrollmyndighet. I Sverige är för år 2003 KRAV det enda godkända kontrollorganet som står under Jordbruksverkets och Livs medelsverkets tillsyn. I klartext innebär det att för att få kalla en grönsak ekologiskt odlad måste odlingen vara kontrollerad av KRAV. Därför bör man så snart som möjligt sätta sig in i de regler som gäller och anmäla sig till kontrollen då en omläggning till ekologisk odling påbörjas. Exempel på omläggningsplan för gård med tidigare konventionell grönsaksodling Gården har en kontraktsodling av vitkål till industri och drivs konventionellt. Brukaren önskar ändra inriktning och odla ekologiskt samt istället sälja till färskvarumarknaden. Tidigare har växtföljden bestått av kål vart sjunde år och höst- eller vårsäd under de resterande sex åren mellan vitkålsgrödorna. Gården har 28 ha av lättare jord som lämpar sig både för kål och morötter. Den nya ekologiska växtföljden som planeras på den lätta jorden blir följande: År 1. Spannmål med År 2. Vall 1 År 3. Vall 2 År 4. Kål År 5. Diverse grönsaker utom kors- och flockblommiga 4

5 År 6. Gröngödsling År 7. Morötter I detta exempel väljer odlaren rödbetor, purjo och isbergs som diverse grönsaker året efter kålgrödan. Varje omläggning av ett skifte startar med en tvåårig vall som blir KRAV-karens. Arealen med ekologiska grönsaker ökar från 3,8 ha 2005 till 8 ha 2006 och 16,3 ha 2007 (tabell 1). Omläggningen tar sex år innan hela arealen av den lätta jorden är med i den ekologiska växtföljden. Markkartering, växtnäringsbalans och gödslingsplan görs och utifrån dem köps organisk gödsel in främst från närområdet och kompletteras med ytterligare inköp av tillåtna gödselmedel och mikronäringsämnen. På gården finns även lerjord. Där fortsätter odlaren med en konventionell kålodling. Val av sorter görs så att de godkänns som parallellodling enligt KRAV. Odlaren gör dock en förändring i den konventionella odlingen genom att odla en tvåårig vall före vitkål för att förbättra markstruktur och odlingsresultatet. När den ekologiska odlingen på den lätta jorden kommit igång ordentligt och avsättningen är ordnad kan även lerjorden läggas om till ekologisk odling. Exempel på omläggningsplan för gård med ekologisk mjölkproduktion Gården i detta exempel är en ekologisk gård med mjölkproduktion i ett område med många sommargäster och turister. Dottern i familjen är intresserad av grönsaksodling och ser det som en möjlighet för framtida utökning av försörjningen på gården. Grönsaksodlingen startar i liten skala och utökar i takt med att erfarenhet, avsättning och mekanisering ökar. En mångfald av grödor odlas och säljs direkt till konsument via abonnemang på grönsakskassar samt till restauranger. Första året, år 2003, odlas 0,5 ha grönsaker på skifte 2 (tabell 2). Man är noggrann att markera på en karta var de olika slags grönsakerna odlas. År 2004 odlas 1 ha grönsaker på skifte 4. Skiftet halvträdades året innan på grund av problem med kvickrot. År 2005 och 2006 odlas 2 ha grönsaker. År 2006 börjar man odla på skifte 3 som är 8 ha. Skiftet delas i två delar om vardera 4 ha, 3 A och 3 B. År 2007 är det dags för 4 ha grönsaker, odlingen blir då förlagd till två åkrar på vardera 2 ha. Resterande år i växtföljden är grönsaksodlingen samlad på en åker. Grönsakerna delas upp i två grupper: Grupp A: Korsblommiga växter (kålväxter), gurkväxter, gräsväxter (majs), korgblommiga växter (t.ex. ), mållväxter (rödbeta) Grupp B: Flockblommiga växter (t.ex. morot), liljeväxter (lök) och ärtväxter. Först år 2009 är växtföljden helt igång på de 20 ha som valts ut. Då grönsakerna återkommer byter grupp A och grupp B plats. Det innebär att varje grönsaksfamilj återkommer vart åttonde år. Vallen i växtföljden skördas till foder. En växtnäringsbalans och gödselplan görs på gårdens olika växtföljder. Balansen för kalium i grönsaksväxtföljden uppmärksammas. Växtnäring kommer främst från den egna gården. Stallgödsel ges till grönsakerna och urin sprides till återväxten efter första vallskörd på andraårsvallen. Efter markkartering bestäms om det finns behov av inköp av tillåtna gödselmedel och mikronäringsämnen. Växtföljd på den ekologiska mjölkgården före start av grönsaksodling: År 1. Spannmål med År 2. Vall 1 År 3. Vall 2 År 4. Vall 3 År 5. Spannmål År 6. Grönfoder Grönsaksodlingen planeras till skiften med lämpliga förutsättningar, sammanlagt 20 ha av gårdens 120 ha. En fyraårig grönsaksväxtföljd väljs för att få odlingen sammanhållen. Någon karensårsodling behövs inte. Grönsaksväxtföljden: År 1. Spannmål med År 2. Vall 1 År 3. Vall 2 År 4. Grönsaker uppdelade i två grupper, A och B 5

6 Tabell 1. Omläggningsplan från konventionell vitkålodling till ekologisk grönsaksodling. Gult markerar konventionell odling, grönt markerar karens och vittt markerar ekologisk grönsaksväxtföljd. Skifte Areal (ha) 3,8 4,2 4,0 4,2 3,9 3,8 4,1 År 2002 Spannmål, Höstsäd Vårsäd Vårsäd Vitkål Vårsäd Höstsäd 2003 Vall 1 Spannmål, Höstsäd Höstsäd Vårsäd Vitkål Vårsäd 2004 Vall 2 Vall 1 Spannmål, Vårsäd Höstsäd Vårsäd Vitkål 2005 Kål Vall 2 Vall 1 Spannmål, Höstsäd Höstsäd Halvträda Vall, renbestånd 2006 Rödbetor, Kål Vall 2 Vall 1 Spannmål, Vårsäd Vall purjo, 2007 Grön- Rödbetor, Kål Vall 2 Vall 1 Spannmål, Morötter gödsling purjo, 2008 Morötter Grön- Rödbetor, Kål Vall 2 Vall 1 Spannmål, gödsling purjo, 2009 Spannmål, Morötter Grön- Rödbetor, Kål Vall 2 Vall 1 gödsling purjo, 2010 Vall 1 Spannmål, Morötter Grön- Rödbetor, Kål Vall 2 gödsling purjo, 2011 Vall 2 Vall 1 Spannmål, Morötter Grön- Rödbetor, Kål gödsling purjo, 2012 Kål Vall 2 Vall 1 Spannmål, Morötter Grön- Rödbetor, gödsling purjo, 6

7 Tabell 2. Omläggningsplan för del av ekologisk mjölkgård till en grönsaksväxtföljd. Gult markerar den tidigare ekologiska lantbruksväxtföljden, blått markerar grönsaksodling ännu ej inne i den tänkta grönsaksväxtföljden, grönt markerar genomförd grönsaksväxtföljd. Observera att skiftena har olika storlek. Skifte 1 2 3A 3B 4 Areal (ha) År 2002 Vall 1 Vall 2 Spannmål Spannmål Grönfoder Grönsaker A+B Halvträda vallsådd, 2003 Vall 2 (0,5 ha)/vall 3 Grönfoder Grönfoder renbestånd 2004 Spannmål, Spannmål, Spannmål, Spannmål, 2005 Vall 1 Vall 1 Vall 1 Vall 1 Spannmål, / grönsaker A+B (2ha) 2006 Vall 2 Vall 2 Vall 2/grönsa- Vall 2 Vall 1/ vall ker A+B (2ha) renbestånd 2007 Grönsaker B Grönsaker A Spannmål, Spannmål, Vall 2/vall Spannmål, Spannmål, Vall 1 Vall 1 Grönsaker A/ grön saker B 2009 Vall 1 Vall 1 Vall 2 Grönsaker A/ Spannmål, grönsaker B 2010 Vall 2 Vall 2 Grönsaker A/ Spannmål, Vall 1 grönsaker B Grönsaker A+B (0,5 ha)/vall Grönsaker A Grönsaker B Spannmål, Vall 1 Vall Spannmål, Spannmål, Vall 1 Vall 2 Grönsaker B / grönsaker A Litteratur Bovin H (1997). Omläggningsplanering och omläggningsstrategi. I pärmen: Ekologiskt lantbruk omläggning och växtodling, flik 10. Jordbruksverket. Bovin H (1997). Omläggningsgröda vid övergång till ekologiskt lantbruk. Jordbruksinformation Jordbruksverket Bovin H (2000). Planering av växtodlingen inför omläggning till ekologiskt lantbruk. Jordbruksinformation Jordbruksverket. Fog E & Fibiger Nørfelt T (2001). Omlægning till økologisk drift - Før du går igang. Lantbrugets Rådgivningscenter. Lantbrugsforlaget, Århus, Danmark. Jordbruksverket (2002). EG:s regler om ekologisk odling och kontroll av ekologiskt framställda produkter. Jönköping Jensen J (2002). Økologiske grønsager. Lantbrugets Rådgivningscenter. Lantbrugsforlaget, Århus, Danmark. 7

8 Bilaga 1. Checklista före omläggning till ekologisk grönsaksodling Ett ja är bra, ett nej innebär att någon åtgärd behöver göras för att förbättra förutsättningarna. Personliga förutsättningar och arbetskraft Är ditt intresse för grönsaksodling så stort att odlingen under vissa delar av året kan komma i första hand? Har du förutsättningar och intresse av att producera grönsaker av hög kvalitet? Ja Nej Kommentar, åtgärd Har du eller anställda grundläggande utbildning eller längre praktisk erfarenhet inom odling? Tar du del av den fortbildning som erbjuds inom ekologisk odling? Har du god samarbetsförmåga? Kan gälla t.ex. maskin- och försäljningssamarbete Känner du till lagar och regler kring anställd arbetskraft? Känner du till storleksordningen av arbetstidsåtgång vid ekologisk grönsaksodling? Går det att få tag på arbetskraft till de arbetstimmar som behövs? Jord och växtplats Är jordarten lämplig för grönsaker? Finns kunskap om odlingshistoria minst 10 år bakåt i tiden? Finns aktuell markkartering, där även mullhalt och analys av mikronäringsämnen ingår? Är marken fri från strukturskador? Finns naturlig eller grävd dränering? 8

9 Ja Nej Kommentar, åtgärd Finns det tillgång till tillräckligt stor areal av egen mark eller arrendemark av bra grönsaksjord till en hel växtföljd? Ligger marken så att partier med större frost - risk undviks? Avsättning Är du en duktig försäljare? Känner du till odlarpriser för ekologiska grönsaker? Har du köpare av dina produkter? Klarar du av att producera till de priser du kan förväntas få? Känner du till kundens krav på kvalitet? Känner du till kundens krav på för packningar? Känner du till kundens krav på antal och storlek på leveranser? Finns tillgång till lager? Kan varorna transporteras till ett rimligt pris fram till kund? Grödval och växtföljd Är gröd- och sortval anpassat till odlingens geografiska läge? 9

10 Ja Nej Kommentar, åtgärd Finns en planerad växtföljd? Är arealindelning gjord så att varje år i växtföljden har samma areal? Kan alla grödor odlas på samtliga skiften som ingår i arealen för den planerade växtföljden? Växtnäring Ingår kvävefixerande växter i växtföljden? Är en växtnäringsbalans gjord på växtföljden? Finns det tillgång till egen eller köpt KRAVgodkänd växtnäring till planerad odling? Är gödslingen anpassad till aktuell markkartering? Har du kunskap om växtnäringsförluster vid olika spridnings- och myllningsteknik? Är tillförsel av tungmetaller med inköpt växtnäring under KRAV:s gränsnivåer? Växtskydd Är det tillräckligt långt uppehåll mellan grödor som är mottagliga för samma växtföljdssjukdomar? Känner du till de vanligaste växtskyddsproblemen i de olika grödorna? Känner du till de vanligaste åtgärderna mot de olika växtskyddsproblemen? Ogräsreglering Finns en variation mellan fleråriga och ettåriga grödor i växtföljden? Finns tillgång till bra redskap? 10

11 Ja Nej Kommentar, åtgärd Bearbetas ogräs vid rätt tidpunkt? Bevattning Finns möjlighet till bevattning? Är bevattningsvattnet fritt från föroreningar? Maskiner och redskap Finns tillgång till redskap och maskiner för sådd och plantering? Finns tillgång till redskap och maskiner för ogräsreglering? Finns tillgång till redskap och maskiner för skörd? Är redskapen i fält anpassade till samma radavstånd? Har du kontrollerat vilka maskiner som kan hyras in? Ekonomi Har du kunskap om beräknade inkomster och utgifter? Har du kunskap om bidrag och ersättningar som kan sökas? Tål ekonomin att göra de investeringar som behövs? Tål ekonomin att vänta den tid som behövs innan odlingen börjar ge intäkter? Regler och förordningar Har du satt dej in i KRAV:s eller Demetersregler? Känner du till de regler för miljöstöd och andra ersättningar som söks hos Länsstyrelsen? 11

12 Broschyren är en del i kurspärmen Ekologisk odling av grönsaker på friland Produktionen har bekostats gemensamt av Sverige och EU. Jordbruksverket Jönköping Tfn (vx) E-post: Webbplats: P7:10

Omställning. av Åsa Rölin

Omställning. av Åsa Rölin LING PÅ D O S K A S N Ö R G EKOLOGISK Omställning av Åsa Rölin FRILAND Omställning - förutsättningar och strategi Text: Åsa Rölin, Hushållningssällskapet, Skaraborg Foto framsida: Elisabeth Ögren En ekologisk

Läs mer

Jordbruksinformation 7 2010. Starta eko Växtodling

Jordbruksinformation 7 2010. Starta eko Växtodling Jordbruksinformation 7 2010 Starta eko Växtodling Strängläggning av en fin rajsvingelfrövall i Dalsland. Börja med ekologisk växtodling Text och foto: Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket Det finns

Läs mer

Jordbruksinformation 9 2010. Starta eko Potatis

Jordbruksinformation 9 2010. Starta eko Potatis Jordbruksinformation 9 2010 Starta eko Potatis Börja odla ekologisk potatis Text och foto (där inget annat anges): Katarina Holstmark, Jordbruksverket Foto omslag (vänster): Åsa Rölin Det finns en efterfrågan

Läs mer

Jordbruksinformation 8 2015. Starta eko. Potatis

Jordbruksinformation 8 2015. Starta eko. Potatis Jordbruksinformation 8 2015 Starta eko Potatis Börja odla ekologisk potatis Text och foto (där inget annat anges): Katarina Holstmark, Jordbruksverket Foto omslag (vänster): Åsa Rölin Det finns en efterfrågan

Läs mer

Ekologisk produktion

Ekologisk produktion Ekologisk produktion Varför matchar inte utbudet efterfrågan? en kortversion Foto: Johan Ascard Producentpriset för ekologiskt producerade jordbruksprodukter är betydligt högre än för konventionellt producerade

Läs mer

Modulgrupp Rådgivningsmoduler Tidsåtgång (timmar) Växtodling. 21 Växtodlingsrådgivning Omläggningsplanering för växtodlingen, med grovfoder

Modulgrupp Rådgivningsmoduler Tidsåtgång (timmar) Växtodling. 21 Växtodlingsrådgivning Omläggningsplanering för växtodlingen, med grovfoder Bilaga 3 Modullista rådgivning om ekologisk produktion Lista över modulgrupper, rådgivningsmoduler och tidsåtgång Modular Modulgrupp Rådgivningsmoduler Tidsåtgång (timmar) Växtodling Husdjur Ekonomi Trädgård

Läs mer

Ekologisk odling av grönsaker på friland. Växtföljd

Ekologisk odling av grönsaker på friland. Växtföljd Ekologisk odling av grönsaker på friland Växtföljd Växtföljd Text och foto: Åsa Rölin, Hushållningssällskapet, Värmland Växtföljden är ett viktigt redskap för växtnäringsförsörjning, ogräsreglering och

Läs mer

Baldersbrå i ekologisk odling av vallfrö. Råd i praktiken

Baldersbrå i ekologisk odling av vallfrö. Råd i praktiken Baldersbrå i ekologisk odling av vallfrö Råd i praktiken Jordbruksinformation 17 2006 Baldersbrå i ekologisk odling av vallfrö De baldersbråplantor som ger problem i ekologiskt vallfrö har grott på sensommaren

Läs mer

Stenastorp- en pilotgård inom Odling i Balans. Demonstration av integrerat och säkert växtskydd. Odling i Balans pilotgårdar

Stenastorp- en pilotgård inom Odling i Balans. Demonstration av integrerat och säkert växtskydd. Odling i Balans pilotgårdar Stenastorp- en pilotgård inom Odling i Balans Demonstration av integrerat och säkert växtskydd Odling i Balans pilotgårdar Inom Odling i Balans samsas gårdar som drivs både ekologiskt och konventionellt.

Läs mer

Tisby gård och Långtora gård- pilotgårdar inom Odling i Balans

Tisby gård och Långtora gård- pilotgårdar inom Odling i Balans Tisby gård och Långtora gård- pilotgårdar inom Odling i Balans Demonstration av integrerat och säkert växtskydd Odling i Balans pilotgårdar Inom Odling i Balans samsas gårdar som drivs både ekologiskt

Läs mer

Radhackning från sådd till skörd i lantbruksgrödor. Foto: Per Ståhl

Radhackning från sådd till skörd i lantbruksgrödor. Foto: Per Ståhl Radhackning från sådd till skörd i lantbruksgrödor Foto: Per Ståhl Jordbruksinformation 1 2012 1 Radhackning från sådd till skörd i lantbruksgrödor Text: Per Ståhl, Hushållningssällskapet Linköping Radhackning

Läs mer

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel Tvärvillkor - så undviker du vanliga fel Felfri kontroll dröm eller verklighet? För din skull har vi samlat felaktigheter som vi hittar vid kontroll av tvärvillkor i den här broschyren. Läs texten och

Läs mer

Bild: Bo Nordin. Kvävegödsling utifrån grödans behov. Vägledningsmaterial vid miljötillsyn enligt miljöbalken

Bild: Bo Nordin. Kvävegödsling utifrån grödans behov. Vägledningsmaterial vid miljötillsyn enligt miljöbalken Bild: Bo Nordin Kvävegödsling utifrån grödans behov Vägledningsmaterial vid miljötillsyn enligt miljöbalken Innehåll Gödsling utifrån grödans behov - 20, SJVFS 2004:62...4 Vid tillsynsbesöket...4 Genomgång

Läs mer

Jordbruksinformation10 2013. Starta eko Kyckling

Jordbruksinformation10 2013. Starta eko Kyckling Jordbruksinformation10 2013 Starta eko Kyckling Starta eko kyckling Text och foto: Åsa Odelros Kyckling är mager och nyttig mat och konsumtionen av kycklingkött ökar stadigt. De ekologiska kycklingarna

Läs mer

Handla ekologiskt? Ekologiskt kvitto om alla i Örebro enbart åt ekologiska ägg

Handla ekologiskt? Ekologiskt kvitto om alla i Örebro enbart åt ekologiska ägg Ekologiskt kvitto om alla i Örebro enbart åt ekologiska ägg Om alla 130 000 invånare i Örebro under ett år äter 20 000 000 st ekologiska ägg istället för konventionella skulle det bidra till: Minskad användning

Läs mer

Bilaga 1. Rådgivningsmoduler för enskild rådgivning inom ekologisk produktion.

Bilaga 1. Rådgivningsmoduler för enskild rådgivning inom ekologisk produktion. Bilaga 1. Rådgivningsmoduler för enskild rådgivning inom ekologisk produktion. Nedan presenteras de rådgivningsmoduler som ingår i enskild rådgivning inom ekologisk produktion. Modul nr 1: Omläggningsplanering

Läs mer

Bra vallfoder till mjölkkor

Bra vallfoder till mjölkkor Bra vallfoder till mjölkkor Foto: Jordbruksverket Jordbruksinformation 10-2014 Bra vallfoder till mjölkkor Text: Dan-Axel Danielsson, Jordbruksverket Vallen är grundstommen i ekologiska mjölkkors foderstat.

Läs mer

Ekologisk vallodling på Rådde gård 1997-2008 December 2008 Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad Jan.Jansson@hush.

Ekologisk vallodling på Rådde gård 1997-2008 December 2008 Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad Jan.Jansson@hush. Ekologisk vallodling på Rådde gård - December Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad Jan.Jansson@hush.se 03-6186 Hushållningssällskapet Sjuhärads försöks- och demonstrationsgård Rådde ligger på västsidan

Läs mer

Tack för att du bidrar till att vi får bättre kunskap om trädgårdssektorn!

Tack för att du bidrar till att vi får bättre kunskap om trädgårdssektorn! Måste jag fylla i blanketten? Alla företag som år 2014 bedrivit yrkesmässig odling av trädgårdsväxter på en areal om minst 2 500 kvadratmeter friland eller 200 kvadratmeter växthus måste fylla i blanketten.

Läs mer

Foto: Per-Erik Larsson. Mekaniskt Vallbrott

Foto: Per-Erik Larsson. Mekaniskt Vallbrott Foto: Per-Erik Larsson Mekaniskt Vallbrott Jordbruksinformation 1 2014 Mekaniskt vallbrott på rätt sätt Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland För att få ut maximal nytta av vallen är vallbrottet

Läs mer

Arealbaserade jordbrukarstöd så undviker du vanliga fel. En sammanfattning av fel som ofta upptäcks i samband med fältkontroll i Skåne och Blekinge

Arealbaserade jordbrukarstöd så undviker du vanliga fel. En sammanfattning av fel som ofta upptäcks i samband med fältkontroll i Skåne och Blekinge Arealbaserade jordbrukarstöd så undviker du vanliga fel En sammanfattning av fel som ofta upptäcks i samband med fältkontroll i Skåne och Blekinge Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Arealbaserade

Läs mer

Nyheter och översikt 2014

Nyheter och översikt 2014 Nyheter och översikt 2014 Stöd till landsbygden Innehåll Det här kan du läsa om i broschyren... 4 Här kan du få hjälp... 4 Är det första gången du söker stöd?... 5 Vill du ha koll på vad som är på gång?...

Läs mer

Ekologisk spannmålsodling på Rådde gård 1997-2008 Januari 2009 Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad Jan.Jansson@hush.

Ekologisk spannmålsodling på Rådde gård 1997-2008 Januari 2009 Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad Jan.Jansson@hush. Ekologisk spannmålsodling på Rådde gård 1997-2008 Januari 2009 Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad Jan.Jansson@hush.se 0325-618610 Hushållningssällskapet Sjuhärads försöks- och demonstrationsgård

Läs mer

DOKUMENTATION AV VÄXTODLINGEN VÄXTODLINGSPLAN VÄXTODLINGSJOURNAL

DOKUMENTATION AV VÄXTODLINGEN VÄXTODLINGSPLAN VÄXTODLINGSJOURNAL Sigill kvalitetssystem AB DOKUMENTATION AV VÄXTODLINGEN VÄXTODLINGSPLAN VÄXTODLINGSJOURNAL Gård År Brukare Om annan än brukaren kör maskiner, spruta etc., namnge personen/personerna nedan: Maskinförare

Läs mer

Jordbruksinformation Reviderad Starta eko Grönsaker

Jordbruksinformation Reviderad Starta eko Grönsaker Jordbruksinformation 7 2009 Reviderad 2017 Starta eko Grönsaker 2 Börja odla ekologiska grönsaker på friland Text: Johan Ascard, Jordbruksverket Foto: Anna-Mia Björkholm omslag t.h., övriga Johan Ascard

Läs mer

INFORMATION OM HUR JORDBRUKARE KAN MINSKA VÄXTNÄRINGSFÖRLUSTER SAMT BEKÄMPNINGSMEDELSRESTER.

INFORMATION OM HUR JORDBRUKARE KAN MINSKA VÄXTNÄRINGSFÖRLUSTER SAMT BEKÄMPNINGSMEDELSRESTER. INFORMATION OM HUR JORDBRUKARE KAN MINSKA VÄXTNÄRINGSFÖRLUSTER SAMT BEKÄMPNINGSMEDELSRESTER. Snabba råd: 1. Täck gödselbehållaren. 2. Större lagerutrymme för gödsel, för att undvika spridning under hösten.

Läs mer

X X. Drickchokladkort (att klippa ut) Elevblad 10

X X. Drickchokladkort (att klippa ut) Elevblad 10 Drickchokladkort (att klippa ut) Elevblad 10 Information till läraren: Skriv ut på OH-film, klipp ut korten och fördela dem i klassen. Be eleverna som fått de fyra kryssmarkerade korten att placera ut

Läs mer

och odling i typområden

och odling i typområden Inventering av fastigheter och odling i typområden 1 Programområde: Jordbruksmark Undersökningstyp: Inventering av fastigheter och odling i typområden Bakgrund och syfte med undersökningstypen Det övergripande

Läs mer

Korastning javisst, men hur?

Korastning javisst, men hur? Korastning javisst, men hur? Jordbruksinformation 12 2002 Korastning javisst, men hur? Motionera mera det kommer sannolikt att bli mottot för landets uppbundna ekologiska kor. Detta gäller inte bara mjölkkor

Läs mer

Manual för E-tjänsten Statsstödsrapportering

Manual för E-tjänsten Statsstödsrapportering EM2000 W-4.0, 2010-11-17 MANUAL 1 (8) Datum Analysavdelningen Enheten för energisystem Manual för E-tjänsten Statsstödsrapportering Välkommen till statsstödsrapporteringen! Den här manualen innehåller

Läs mer

Grossisterna. En länk i kedjan för ökad användning av ekologiska och närproducerade varor i den offentliga sektorn

Grossisterna. En länk i kedjan för ökad användning av ekologiska och närproducerade varor i den offentliga sektorn Grossisterna En länk i kedjan för ökad användning av ekologiska och närproducerade varor i den offentliga sektorn Av: Linnéa Iseland Mars - april 2001 På uppdrag/under ledning av: Kristina Sjöholm, projektledare

Läs mer

I Näsgård Mark finns möjlighet att beräkna gårdens behov av grödor och ekologiska fokusarealer (EFA) som behövs enligt förgröningsstödet.

I Näsgård Mark finns möjlighet att beräkna gårdens behov av grödor och ekologiska fokusarealer (EFA) som behövs enligt förgröningsstödet. Förgröningstödet 2015 Allmänt OBS I Näsgård Mark finns möjlighet att beräkna gårdens behov av grödor och ekologiska fokusarealer (EFA) som behövs enligt förgröningsstödet. Beräkningen skall ses som ett

Läs mer

Anvisningar till undersökningen Trädgårdsproduktion 2011

Anvisningar till undersökningen Trädgårdsproduktion 2011 Anvisningar till undersökningen Trädgårdsproduktion 2011 Foto: Pia svensson & Per G Norön Allmän information om Trädgårdsproduktion 2011 3 Vad är Trädgårdsproduktion 2011? 3 Vem är skyldig att lämna uppgifter?

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 20 oktober 2006

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 20 oktober 2006 Bilaga 1 Slutlig Rådspromemoria 2006-12-08 Jordbruksdepartementet Naturresurs- och sameenheten Rådets möte den 19-21 december 2006 Dagordningspunkt 3a och 3b Rubrik: 3. Ekologiska produkter: a) Förslag

Läs mer

Gröngödslingen ska vara från vår till vår, för att luckra jorden på djupet och lösa upp svårtillgängliga näringsämnen och svårlöslig näring.

Gröngödslingen ska vara från vår till vår, för att luckra jorden på djupet och lösa upp svårtillgängliga näringsämnen och svårlöslig näring. Bonden bygger upp jordfruktbarheten genom den återkommande vallen. I köksväxtodlingen använder vi oss av gröngödsling, som återkommer vart tredje eller fjärde år. Gröngödslingen ska vara från vår till

Läs mer

SKEPPISUTBILDNING 2013

SKEPPISUTBILDNING 2013 SKEPPISUTBILDNING 2013 Hej medlem! Du får det här brevet eftersom du har varit deltagare på våra läger, och nu har blivit tillräckligt gammal för att söka till årets skeppisutbildning. Skeppisutbildning

Läs mer

Trädgård på naturens villkor

Trädgård på naturens villkor Trädgård på naturens villkor Biolog Miljövän Trädgårdsmästare Ekoodlare Trädkramare Pensionär Det ska gå runt i naturen Lineärt tänkande skapar stora problem och är ohållbart. Det ska gå runt i naturen!

Läs mer

Sammanställning av intervjuer med rådgivare

Sammanställning av intervjuer med rådgivare Bilaga 7 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning av intervjuer med rådgivare I april 2011 har telefonintervjuer genomförts med 25 växtodlingsrådgivare från Skåne, Östergötland, Västergötland

Läs mer

VILKA REGLER GÄLLER VID KEMISK BEKÄMPNING? Information till dig som använder bekämpningsmedel

VILKA REGLER GÄLLER VID KEMISK BEKÄMPNING? Information till dig som använder bekämpningsmedel VILKA REGLER GÄLLER VID KEMISK BEKÄMPNING? Information till dig som använder bekämpningsmedel Varför finns det regler för kemisk bekämpning? Kemiska bekämpningsmedel kan skada miljön, människors hälsa

Läs mer

Se dig omkring för dina affärers skull

Se dig omkring för dina affärers skull Se dig omkring för dina affärers skull Omvärldsanalysens värde ökar i takt med globaliseringen. Här visar vi vad du bör tänka på när du gör din analys. Av Anne Nilsson, Dagens Miljö nr 10/2006 Omvärldsanalysen

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker Miljöförvaltningen Tillverkningsenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-19 Handläggare Petter Jonsson Telefon: 08-50829745 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-06-14 p. 9 Ekologiska påståenden på

Läs mer

Semester och arbetstidsförkortning

Semester och arbetstidsförkortning Hantverksdata Bilanco 2011-04-01 Semester och arbetstidsförkortning Innehåll SEMESTERUPPDATERING... - 2 - ARBETSTIDSFÖRKORTNING... - 5 - www.hantverksdata.se - 1 - Semesteruppdatering Uppdateringen ska

Läs mer

Frågor och svar om tillämpningen av beteslagen

Frågor och svar om tillämpningen av beteslagen 2012-07-06 1 (5) Frågor och svar om tillämpningen av beteslagen 1. Vad innebär det att alla svenska kor ska gå ut på bete? Djurskyddsförordningen säger att nötkreatur för mjölkproduktion och som är äldre

Läs mer

Tips inför iakttagelser av kemisk bekämpning ( vargflocksinspektion ) Checklista för iakttagelser vid spridning av kemiska bekämpningsmedel

Tips inför iakttagelser av kemisk bekämpning ( vargflocksinspektion ) Checklista för iakttagelser vid spridning av kemiska bekämpningsmedel Bilageförteckning Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Informationsbrev till berörda om projektet Tips inför iakttagelser av kemisk bekämpning ( vargflocksinspektion ) Checklista för iakttagelser

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Farmens Ekovaror Gnarp

Läs mer

Bättre lönsamhet och mindre risk men växtodlarna tvekar att lägga om

Bättre lönsamhet och mindre risk men växtodlarna tvekar att lägga om Bättre lönsamhet och mindre risk men växtodlarna tvekar att lägga om Ekostödet och oberoendet av insatsmedel jämnar ut intäkterna mellan åren. Det verkar som att lönsamheten är bättre i ekologisk produktion

Läs mer

Södertälje Närodlat. Förstudie september 2011 till februari 2012. Kostenheten, Södertälje kommun

Södertälje Närodlat. Förstudie september 2011 till februari 2012. Kostenheten, Södertälje kommun Södertälje Närodlat Förstudie september 2011 till februari 2012 Kostenheten, Södertälje kommun i samarbete med LRF, BERAS Implementation, Skillebyholms Yrkeshögskola Projektledare: Helena Nordlund Uppdraget

Läs mer

EN URSPRUNGSMÄRKNING FÖR LIVSMEDEL, RÅVAROR OCH VÄXTER Information till dig som vill ursprungsmärka dina produkter.

EN URSPRUNGSMÄRKNING FÖR LIVSMEDEL, RÅVAROR OCH VÄXTER Information till dig som vill ursprungsmärka dina produkter. EN URSPRUNGSMÄRKNING FÖR LIVSMEDEL, RÅVAROR OCH VÄXTER Information till dig som vill ursprungsmärka dina produkter. kött, ÄGG & MJÖLK 100 % svenskt. NU BLIR DET ENKLARE ATT HITTA SVENSKA LIVSMEDEL, RÅVAROR

Läs mer

Centrala Barnhälsovården Skaraborg Primärvården, 2013-01-23

Centrala Barnhälsovården Skaraborg Primärvården, 2013-01-23 Centrala Barnhälsovården Skaraborg Primärvården, 2013-01-23 Fortsatta problem med vissa tungmetaller och mineraler i barnmat Allmän information till vårdpersonal Viss barnmat innehåller tungmetallerna

Läs mer

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik 12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik maj 2009 www.centerpartiet.se Inledning EU:s gemensamma jordbrukspolitik är grunden till en fungerande inre marknad och begränsar riskerna för ojämlika

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007 SKOP har på uppdrag av intervjuat cirka 5 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes mellan den 4 och 27. Svaren redovisas i denna rapport. I rapporten görs jämförelser med två medlemsundersökningar

Läs mer

För mer information om IP SIGILL och IP Grundcertifiering se www.svensktsigill.se

För mer information om IP SIGILL och IP Grundcertifiering se www.svensktsigill.se Certifiering enligt IP bör leda till lägre riskklass IP är en standard för kvalitetssäkring av livsmedelskedjan som omfattar livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar, se bilaga 1. Standarden ägs

Läs mer

Slutrapport för projektstöd

Slutrapport för projektstöd Slutrapport för projektstöd Ympade gurkplantor Journalnummer 2010-593 Hushållningssällskapet Väst Sida 1 1. Redovisning av följande projekt Ympade gurkplantor Journalnummer 2010-593 Stödmottagare Hushållningssällskapet

Läs mer

IP STANDARD VERSION 2016:1 GILTIG FRÅN 2016-01-01

IP STANDARD VERSION 2016:1 GILTIG FRÅN 2016-01-01 IP STANDARD VERSION 2016:1 GILTIG FRÅN 2016-01-01 IP SIGILL FRUKT & GRÖNT Standard för kvalitetssäkrad produktion av bär, frukt, potatis, frilands- och växthusgrönsaker med tillval för klimatcertifiering

Läs mer

"Foodshed". Varifrån kommer vår mat och hur kommer den till oss?

Foodshed. Varifrån kommer vår mat och hur kommer den till oss? "Foodshed". Varifrån kommer vår mat och hur kommer den till oss? Susanne Johansson, Institutionen för ekologi och växtproduktionslära, SLU, tel: 018-67 14 08, e-post: Susanne.Johansson@evp.slu.se Varifrån

Läs mer

Förslag till nya Allmänna regler 2015

Förslag till nya Allmänna regler 2015 Förslag till nya Allmänna regler 2015 Läsanvisning Dokumentet innehåller förslag till nya allmänna regler kapitel 2, 3 och 20 samt ny bilaga 7. Dessutom innehåller dokumentet förslag till mindre tillägg

Läs mer

Odlings landskapets tekniska system måste anpassas till klimatförändringarna. Klimatförändringarna och täckdikningen

Odlings landskapets tekniska system måste anpassas till klimatförändringarna. Klimatförändringarna och täckdikningen Odlings landskapets tekniska system måste anpassas till klimatförändringarna Klimatförändringarna och täckdikningen Klimatförändringarna och täckdikningen Odlings landskapets tekniska system måste anpassas

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil För att kunna

Läs mer

Reglerbar dränering mindre kvävebelastning och högre skörd

Reglerbar dränering mindre kvävebelastning och högre skörd Reglerbar dränering mindre kvävebelastning och högre skörd Ingrid Wesström, SLU, Institutionen för markvetenskap, Box 7014, 750 07 Uppsala. Med dämningsbrunnar på stamledningarna kan grundvattennivån i

Läs mer

HÄGNA RÄTT MED RIKTIGT STÄNGSEL

HÄGNA RÄTT MED RIKTIGT STÄNGSEL HÄGNA RÄTT MED RIKTIGT STÄNGSEL VEMS ÄR ANSVARET? De lagar som reglerar användningen av stängsel hör till vår äldsta lagstiftning. I dag finns regler kring stängsel i många olika lagar, t.ex. ägofredslagen,

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten UTFÖRARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som företagare blir extern utförare av hemtjänst 1 Möjligheter och begränsningar! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten

Läs mer

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux Särskild undervisning för vuxna 2016 2017 Välkommen att studera på Särvux 1 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en förvärvad

Läs mer

DATALOGISK. Observationer 5-2014. Reviderad 2015-11-06. Oderup 9267, 24297 Hörby, Tel. 0415-400 25, info@datalogisk.se, www.datalogisk.se.

DATALOGISK. Observationer 5-2014. Reviderad 2015-11-06. Oderup 9267, 24297 Hörby, Tel. 0415-400 25, info@datalogisk.se, www.datalogisk.se. DATALOGISK Observationer Reviderad 05--06 Oderup 967, 497 Hörby, Tel. 045-400 5, info@datalogisk.se, www.datalogisk.se 5-04 April Observationer Manual senast ändrad 05--06 Register Generellt Observation

Läs mer

Dokumentationsprojekt - Ekologisk rabarberodling, Hans Naess

Dokumentationsprojekt - Ekologisk rabarberodling, Hans Naess Dokumentationsprojekt - Ekologisk rabarberodling, 2005 Hans Naess Dokumentationsprojekt - Ekologisk rabarberodling Inledning... 2 Sammanställning med kommentarer... 2 A. Produktionsinriktning och storlek

Läs mer

BenEx Flex Benefits for Expatriates

BenEx Flex Benefits for Expatriates Försäkring för utlandsanställda Januari 2016 Trygghet i utlandet Jamil, SPP BenEx Flex Benefits for Expatriates Information till arbetsgivare Trygghet för dig som är anställd utomlands Benefits for Expatriates

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

LRFs viktigaste punkter inför höstbudgeten 2015. Tillsammans får vi landet att växa LATHUND FÖR POLITIKER

LRFs viktigaste punkter inför höstbudgeten 2015. Tillsammans får vi landet att växa LATHUND FÖR POLITIKER LRFs viktigaste punkter inför höstbudgeten 2015 Tillsammans får vi landet att växa LATHUND FÖR POLITIKER Vi är Sveriges bönder Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och

Läs mer

Hon vågar satsa på korna. Hon vågar satsa på korna

Hon vågar satsa på korna. Hon vågar satsa på korna Hur skulle en av dagens artiklar om en vardagshändelse kunnat se ut på medeltiden? Så här kanske?; Bondfrun vågar satsa på korna. Hon har 8 kor som hon satsar högt på! Nästa vecka ska hon flytta en mil

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Det hela började den dag jag

Det hela började den dag jag Teknik Macvarium Text och foto: Christian Alfredsson Det hela började den dag jag fyllde 25 år. Jag jobbade då som IT-samordnare för utbildningsförvaltningen i Alingsås kommun. Mina kollegor hade sedan

Läs mer

Vad tycker du om sfi?

Vad tycker du om sfi? Oktober 2012 Vad tycker du om sfi? Skolverket gör under hösten en stor undersökning om vad elever tycker om sin utbildning. Det är första gången undersökningen görs och resultatet kommer att användas till

Läs mer

Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se

Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-10

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet Uddebos ekologiska samodling Datum: /-5... Journalnummer: Projekttid: 205020 till 2050. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Gymnasiesärskolans. Naturbruksprogram. Öknaskolan

Gymnasiesärskolans. Naturbruksprogram. Öknaskolan Gymnasiesärskolans Naturbruksprogram Öknaskolan Välkommen till Naturbruksprogrammet på Öknas gymnasiesärskola! Vi har ca 20 elever. Här går du i 4 år. Du tränar på att ta ansvar, att arbeta både självständigt

Läs mer

LRFs viktigaste punkter inför höstbudgeten 2015. Tillsammans får vi landet att växa LATHUND FÖR POLITIKER

LRFs viktigaste punkter inför höstbudgeten 2015. Tillsammans får vi landet att växa LATHUND FÖR POLITIKER LRFs viktigaste punkter inför höstbudgeten 2015 Tillsammans får vi landet att växa LATHUND FÖR POLITIKER Vi är Sveriges bönder Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se.

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se. Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se. Du kan också ringa till oss på telefon

Läs mer

SNABBGUIDE TILL NEWSDESK

SNABBGUIDE TILL NEWSDESK SNABBGUIDE TILL NEWSDESK Kom igång snabbt och enkelt 1 Om Newsdesk... 1.1 Så här går det till... 1.2 Informationen kan du få på olika sätt... 2 Vad kostar det?... 2.1 Registrera dig... 3 Inloggning...

Läs mer

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall JO 14 SM 1401 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013 Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall Production of organic and non-organic farming 2013 Cereals, dried pulses, oilseed

Läs mer

2015 2015-01-01 21:41

2015 2015-01-01 21:41 2015 2015-01-01 21:41 VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGSTJÄNST I VÄNERSBORG! Föreningstjänst i Vänersborg är ett företag som genom butik och internet säljer idrottspriser, namnskyltar, skyltar, och övrig gravyr

Läs mer

Åtgärdsprogrammet mot växtnäringsförluster från jordbruket

Åtgärdsprogrammet mot växtnäringsförluster från jordbruket Åtgärdsprogrammet mot växtnäringsförluster från jordbruket 2006 Åtgärdsprogrammet Sveriges åtgärdsprogram Det första svenska åtgärdsprogrammet för minskat kväveläckage togs fram redan i slutet av 1980-talet

Läs mer

Importera färdigförpackade livsmedel

Importera färdigförpackade livsmedel Importera färdigförpackade livsmedel Information till dig som vill importera färdigförpackade livsmedel Starta verksamheten I den här broschyren kan du som vill importera och sälja färdigförpackade livsmedel

Läs mer

BVD - en kostsam sjukdom som går att bekämpa!

BVD - en kostsam sjukdom som går att bekämpa! BVD - en kostsam sjukdom som går att bekämpa! BVD står för Bovin Virus Diarré, vilket betyder virusdiarré hos nötkreatur. Sjukdomen är vanlig bland nötkreatur över hela världen. Under det senaste årtiondet

Läs mer

Allt du behöver veta om slam

Allt du behöver veta om slam Allt du behöver veta om slam Gäller från 1 februari 2016 2016-04-27 Vi ber om ursäkt för att vi inte börjat tidigare! Ända sedan 1970-talet har det varit kommunernas skyldighet att ta hand om slam från

Läs mer

Småskalig ekologisk odling

Småskalig ekologisk odling Småskalig ekologisk odling oktober 2016 - september 2017 Kursinnehåll och preliminär planering www.farnebo.se Vem ska läsa kursen? Kursen vänder sig till dem som vill lära sig mer om ekologisk grönsaksodling

Läs mer

D J U R S K Y D D S BE S T Ä M M E L S E R. Katt

D J U R S K Y D D S BE S T Ä M M E L S E R. Katt D J U R S K Y D D S BE S T Ä M M E L S E R Katt Jordbruksinformation 16 2008 Uppdaterad september 2009 Foto: Jessica Svärd Djurskyddsbestämmelser KATT Om djurskyddsbestämmelserna... 3 Nyheter... 3 Djurskydd

Läs mer

ODLING. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet odling ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

ODLING. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet odling ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ODLING Ämnet odling behandlar trädgårdsodling och odling av lantbruksgrödor. Ämnet handlar om produktion av livsmedel, växtmaterial och råvaror av olika slag. I ämnet ingår samspelet mellan växterna och

Läs mer

Kommentarer till bildspel Exempel från rådgivning

Kommentarer till bildspel Exempel från rådgivning Sida 1(9) Kommentarer till bildspel Exempel från rådgivning Bildmaterial härrör från Ronny Sköller, Anuschka Heeb (länsstyrelsen Östergötland), Tilla Larsson och Magdalena Nyberg (jordbruksverkets vattenenhet)

Läs mer

Ansökan nr 2 om statsbidrag för Komvux, bidragsåret 2016.

Ansökan nr 2 om statsbidrag för Komvux, bidragsåret 2016. Ansökan nr 2 om statsbidrag för Komvux, bidragsåret 2016. Ansökan nr 2 om statsbidrag för Komvux, bidragsåret 2016. Kommunerna kunde ansöka om statsbidrag för Komvux under hösten 2015, avseende bidragsåret

Läs mer

Lantbrukets effekter på Åland 2014

Lantbrukets effekter på Åland 2014 8.9.2015/LB Lantbrukets effekter på Åland 2014 Primärnäringarna och livsmedelsindustrin Ca 880 sysselsatta (tills. med indirekt sysselsättning, ca 1 335) Total omsättning, 186,0 miljoner euro Livsmedelsindustrin

Läs mer

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet Lättläst svenska www.jordbruksverket.se/saminternet SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets webbplats där du söker jordbrukarstöd. I SAM Internet kan du också söka nya åtaganden för miljöersättningar

Läs mer

Planförutsättningar. Del 2 Planförutsättningar. Introduktion Områdesbeskrivning Redogörelse för planförutsättningarna

Planförutsättningar. Del 2 Planförutsättningar. Introduktion Områdesbeskrivning Redogörelse för planförutsättningarna Del 2 Introduktion Områdesbeskrivning Redogörelse för planförutsättningarna En områdesbeskrivning har gjorts i syfte att inventera Östra Dalslundsområdet med dess planförutsättningar för geoteknik, trafi

Läs mer

Bedo mningsgrund: fo ra dlingssto d fo r att skapa nya jobb

Bedo mningsgrund: fo ra dlingssto d fo r att skapa nya jobb Version 160216 Gäller för ansökningar inskickade efter 27 augusti 2015. Obs! det kan ske justeringar i detta dokument om förutsättningar för bedömningen ändras. Bedo mningsgrund: fo ra dlingssto d fo r

Läs mer

Jordkvalitet - utfordringer med jordstruktur i potetproduksjonen. Agr. Anna Bjuréus

Jordkvalitet - utfordringer med jordstruktur i potetproduksjonen. Agr. Anna Bjuréus Jordkvalitet - utfordringer med jordstruktur i potetproduksjonen Agr. Anna Bjuréus Utmaningar i växtodlingen Klimatförändringar Mer regn höst-vår Skyfall oftare Färre år med tjäle Eftersatt dränering Täckdikning

Läs mer

VÄXTODLINGSPLAN. Gård. Brukare. Foto: Henrik Nätterlund

VÄXTODLINGSPLAN. Gård. Brukare. Foto: Henrik Nätterlund VÄXTODLINGSPLAN Foto: Henrik Nätterlund Gård År Brukare Så här fyller du i din växtodlingsplan Du fastställer årets gödslingsbehov efter en stegvis beräkning med hjälp av de riktvärden för växtnäringsbehovet

Läs mer

Hygienplan för vattenbruksanläggningar

Hygienplan för vattenbruksanläggningar Hygienplan för vattenbruksanläggningar Jordbruksverket vill tacka Cefas (Center for Environment, Fisheries & Aquaculture Science) i Storbritannien för att vi fått använda deras Finfish biosecurity measures

Läs mer

Spårbarhet och redlighet

Spårbarhet och redlighet 2016 Miljö- och byggnadsförvaltningen Spårbarhet och redlighet - Av nötkött på restauranger Projektet utfördes under hösten och vintern 2015/2016 av livsmedelsinspektörerna: Giovanna Sanchez, Camilla Olsson

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Motion till riksdagen. 1988/89: Jo229 av Håkan Hansson och Karl Erik Olsson (båda c) Nya industriråvaror från lantbruket

Motion till riksdagen. 1988/89: Jo229 av Håkan Hansson och Karl Erik Olsson (båda c) Nya industriråvaror från lantbruket Motion till riksdagen 1988/89: av Håkan Hansson och Karl Erik Olsson (båda c) Nya industriråvaror från lantbruket Lantbruket har en stor betydelse för sysselsättningen i landet såväl direkt i producentledet

Läs mer