Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005"

Transkript

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005 Margareta Lindén-Boström Carina Persson

2 Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005 Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting ISSN: Samhällsmedicinska enhetens uppgift är att med vetenskapligt baserad fakta- och metodkunskap stötta arbetet för en bättre hälsa bland befolkningen i Örebro län. Samhällsmedicinska enhetens målgrupp är beslutsfattare och verksamma i landsting och kommuner. Vi vänder oss också till andra myndigheter och organisationer som har ansvarsområden som påverkar förutsättningarna för hälsans utveckling. Omslagsfoto: Elisabeth Fardelin Bergslagens Grafiska AB, 2007

3 Förord Vid redovisning av resultat från undersökningen Liv & hälsa ung framkom att den psykiska ohälsan är mest uttalad bland flickor och att den ökar markant mellan årskullarna. Med anledning av den oro som detta resultat medförde fick Samhällsmedicinska enheten i uppdrag av landstingets hälso- och sjukvårdnämnd att fördjupa analysen kring flickors psykiska ohälsa, vilket har resulterat i den här rapporten. I uppdraget ingick även att redovisa några av de åtgärder som redan görs i länet för att främja de ungas psykiska hälsa samt att ge förslag inför det fortsatta arbetet. Bidrag till det avslutande kapitlet om åtgärder har givits av Yvonne Skogsdal, Barncentrum, och medarbetare på Samhällsmedicinska enheten. Resultaten från undersökningen Liv & hälsa ung 2005 har tidigare redovisats i både muntlig och skriftlig form för politiker och tjänstemän inom kommun och landsting samt i flera andra sammanhang. Den här rapporten är ytterligare ett led i redovisningen av resultaten. Det är en förhoppning att den ska vara en kunskapskälla och komma till användning för beslutsfattare och personer som på olika sätt och på olika nivåer i samhället arbetar med de yngre länsinvånarnas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Örebro i februari 2007 Thomas Falk Chef Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting Håkan Bergman Landstingsråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden Örebro läns landsting

4

5 INNEHÅLL Inledning... 1 Liv & hälsa ung Uppdraget... 2 Rapportens uppläggning... 2 Bakgrund... 3 Psykisk hälsa och ohälsa... 3 Utveckling av psykisk hälsa bland ungdomar... 4 Risk- och skyddsfaktorer... 6 Material och metod... 9 Undersökningen Liv & hälsa ung... 9 Svarsfrekvens Den psykiska hälsan bland länets unga Olika mått på psykisk ohälsa Lokala skillnader Faktorer som samvarierar med ungas psykiska hälsa Livsvillkor Familj Relationer till kamrater Skoltrivsel Levnadsvanor Fritid Fysisk aktivitet Mat Kroppsvikt Drogvanor Psykisk hälsa i relation till annan hälsa Psykisk hälsa i relation till funktionsnedsättning Samband livsvillkor, levnadsvanor och psykisk hälsa... 43

6 Sammanfattande diskussion och förslag till åtgärder Undersökningen Psykisk hälsa Psykisk ohälsa och förslag till åtgärder Livsvillkor Levnadsvanor Övriga förslag Referenser Bilaga: Oddskvoter och relativa risker för nedstämdhet Faktorer som ingår i analysen Raka oddskvoter och relativa risker Metod multivariat logistisk regression Resultat multivariat logistisk regression för flickor Resultat multivariat logistisk regression för pojkar... 64

7 Inledning I såväl Sverige som i andra länder ses psykisk ohälsa som ett allt större folkhälsoproblem. Speciellt oroande är att den rapporterade psykiska ohälsan hos ungdomar, och speciellt bland flickor, har ökat. Nyligen har en statlig utredning analyserat och kommit med förslag till åtgärder angående ungdomars stress och psykiska ohälsa (SOU 2006:77). Problemet med psykisk ohälsa är inte nytt men har accentuerats under senare tid. Redan 2002 gjordes på uppdrag av dåvarande hälso- och sjukvårdberedningen inom Örebro läns landsting en sammanställning av barns och ungdomars situation i länet, den så kallade BUS-rapporten (Nyman, Lindén-Boström 2002). Liv & hälsa ung 2005 I Örebro län finns en lång tradition av att följa drogvaneutvecklingen bland länets ungdomar genom enkätundersökningar i skolår 9. Detta har gjorts vart tredje år sedan mitten av 1990-talet. I 2005 års undersökning, kallad Liv & hälsa ung 2005 i analogi med undersökningen Liv & hälsa i den vuxna befolkningen, utvidgades den till att omfatta alla länets elever i skolår 7, 9 och år 2 på gymnasiet. Frågeområdet utvidgades också till att inte bara gälla alkohol, narkotika och tobak utan även andra aspekter av ungdomars levnadsvanor, livsvillkor och hälsa. Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län

8 Uppdraget I den första resultatsammanställning som gjordes framkom att den psykiska ohälsan är mest uttalad bland flickor och den ökar markant mellan årskullarna. Med anledning av den oro som detta resultat medförde fick Samhällsmedicinska enheten i uppdrag av landstingets hälso- och sjukvårdnämnd att fördjupa analysen kring flickors psykiska hälsa utifrån materialet från Liv & hälsa ung. Syftet med rapporten är att beskriva och analysera främst flickornas psykiska hälsa med utgångspunkt i undersökningen Liv & hälsa ung. Även om uppdraget i första hand gäller flickor går det inte att bortse ifrån den psykiska ohälsan bland pojkar. Den ligger generellt på en lägre nivå men uppvisar samma utvecklingstendenser som hos flickorna. Resultatredovisningen görs därför för båda könen. Rapportens uppläggning I ett bakgrundskapitel tas kortfattat upp vad som avses med psykisk hälsa/ohälsa och hur utvecklingen sett ut över tid. I kapitlet Material och metod ges en beskrivning av hur undersökningen Liv hälsa ung 2005 gått till. Därefter följer ett kapitel om den psykiska hälsan bland länets unga. I detta kapitel, liksom i de följande, beskrivs den psykiska hälsan uppdelat på kön och skolår. Det finns många faktorer som har samband med psykisk hälsa och dessa beskrivs i nästa kapitel som är uppdelat efter livsvillkor, levnadsvanor, annan hälsa och i relation till funktionsnedsättning. Rapporten avslutas med en sammanfattande diskussion och förslag till åtgärder. 2 Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005

9 Bakgrund Psykisk hälsa och ohälsa Trots många försök att definiera begreppet psykisk hälsa saknas en samstämmig sådan. Psykisk ohälsa ses ofta som en motpol till psykisk hälsa men någon klar gräns när hälsan övergår till ohälsa finns inte. I de flesta rapporter där psykisk hälsa beskrivs är det oftast den psykiska ohälsan som det handlar om. Undantag kan vara när istället utgångspunkten sker utifrån frågor om välbefinnande och känsla av sammanhang (KASAM). Socialstyrelsen har försökt precisera psykisk ohälsa genom följande indelning: Psykisk sjukdom är en allvarlig psykisk avvikelse, som kännetecknas av störd verklighetsuppfattning. Tillståndet känns igen och accepteras inom den medicinska professionen, och förorsakar allvarligt lidande hos den drabbade och/eller omgivningen. Det går att fastställa en tidpunkt då sjukdomen debuterade. Psykisk störning är något vidare, eftersom det inte förutsätter en störd verklighetsuppfattning eller en fastställd debuttid. Kännetecknande är att det finns en från normaliteten psykisk avvikelse, som är beskriven i något av de accepterade diagnostiska systemen (DSM 1 eller ICD 2 ). Även dessa tillstånd känns igen och accepteras inom den psykiatriska professionen. 1 Diagnostic and statistical manual of mental disorders 2 International classification of diseases Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län

10 Psykisk ohälsa beskrivs slutligen som subjektivt upplevda och självrapporterade besvär som har en psykisk karaktär. Dessa kan, men behöver inte, ha samband med en psykisk sjukdom eller störning. Begreppet psykiskt funktionshinder har ersatt begreppet psykisk långtidssjukdom samtidigt som det introducerar ett funktionshinderperspektiv inom psykiatrin bekräftat i WHO:s klassifikationssystem från 2001 (ICF 3 ). I denna rapport är utgångspunkten psykisk ohälsa grundat på ungdomars självrapporterade besvär. Utveckling av psykisk hälsa bland ungdomar Psykisk ohälsa har blivit vanligare bland ungdomar under de senaste två decennierna. Detta framkommer i flera undersökningar av självrapporterade besvär. Här kommer några av resultaten från två nationella, representativa undersökningar att beskrivas. Det har även genomförts flera regionala undersökningar som till exempel Ung i Värmland (Hagquist, Starrin, Sundh 2004). Också i den övriga CDUST-regionen, det vill säga i Sörmlands, Uppsala och Västmanlands län, har under senare år flera Liv & hälsa ung-undersökningar gjorts. Data från dessa visar på samma utvecklingstendenser som andra undersökningar. I Statistiska centralbyråns Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) visas att andelen i åldern år med besvär av ängslan, oro eller ångest har ökat sedan början av 1990-talet (Statistiska centralbyrån 2005). Andelen flickor/kvinnor med besvär har under hela perioden varit ungefär dubbelt så hög som bland pojkar/män. Utvecklingstendensen är dock densamma för båda könen var andelen flickor med ängslan, oro eller ångest nio procent. Fram till år 2003 hade den 3 International classification of functioning and health 4 Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005

11 siffran tredubblats. För pojkarna var motsvarande andelar fyra och tretton procent. Även andelen som uppgivit sömnbesvär och trötthet har grovt räknat tredubblats sedan slutet av 80-talet. Olika värksymtom som kan vara tecken på psykisk ohälsa har också ökat bland åringarna. Förekomst av återkommande huvudvärk har fördubblats sedan talets början. När det gäller värk i skuldror, nacke eller axlar har det skett en tredubbling av rapporterade besvär. Av den internationella undersökningen Skolbarns hälsovanor, Health Behavior in School-aged Children, där Sverige deltagit, framgår att såväl nedstämdhet, dåligt humör som nervositet har ökat mellan åren 1985 och 2001 (Danielsson 2003). Det är 11-, 13- och 15- åringar som har tillfrågats om sin hälsa. Andelen som känt sig nere mer än en gång i veckan har mer än fördubblats under perioden, från 14 procent bland flickorna 1985 till 35 procent år Motsvarande ökning har för pojkarna gått från 5 till 13 procent. Andelen flickor i 13- respektive 15-årsåldern som inte trivs bra eller inte alls med livet har ökat sedan 1985 (Wennerholm, Danielsson 2005). Sömnbesvär, mätt som att ha svårt att somna mer än en gång i veckan har ökat bland 15-åringarna, från 17 till 28 procent hos flickorna och från 14 till 22 procent bland pojkarna. Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län

12 Risk- och skyddsfaktorer Det är viktigt att skapa förutsättningar för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. I det första fallet handlar det om att stärka frisk- eller skyddsfaktorer och i det andra om att reducera riskfaktorer. Risk- och skyddsfaktorer finns såväl på individ-, grupp- som samhällsnivå. Dessa så kallade bestämningsfaktorer, eller orsaker om man så vill, påverkar förekomsten av ohälsa. När bestämningsfaktorer utgör grunden för analysen är det främst sambandet mellan en given faktor och ett hälsoutfall som är av intresse. Nedan sammanfattas ett antal faktorer utifrån ett programarbete som genomförts av Uppsala läns landsting (2002). Dessa har tidigare också beskrivits i BUSrapporten (Nyman, Lindén-Boström 2002). Risk- och skyddsfaktorer på individnivå: Nedärvd eller tidigt förvärvad sårbarhet. Vissa personlighetsdrag utgör riskfaktorer exempelvis aggressivitet, bristande impulsförmåga, dåligt självförtroende och nedsatt förmåga till lek. Andra personlighetsdrag utgör skyddsfaktorer exempelvis intelligens, kreativitet, initiativförmåga, förmåga att visa empati, att ta hand om sig själv, att lösa problem, optimism och god impulskontroll. Risk- och skyddsfaktorer i det sociala samspelet med andra: En trygg anknytning mellan barn och föräldrar har en avgörande betydelse för den psykiska hälsan under uppväxten och senare i livet. Många föräldrar förmår inte utveckla ett lyhört samspel med sina barn. Relationsproblem inom familjen som gräl, bråk och misshandel har en negativ inverkan på barnets psykiska hälsa. Ogynnsamma sociala förhållanden som en ansträngd ekonomi eller arbetslöshet, kan bidra till konflikter i familjen. 6 Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005

13 Stark känslomässig samhörighet mellan barn och föräldrar, men också andra personer i familjen som syskon, mor- och farföräldrar kan kompensera sviktande relationer i övrigt. Klara regler och gemensamma värderingar liksom ömsesidig respekt, förmåga att prata med varandra och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt i familjen är exempel på skyddsfaktorer. Betydelsefulla andra är kamrater, lärare och fritidshemspersonal, som utgör skyddsfaktorer, likaväl som brist på kamrater och fritidsintressen eller alltför starkt kamratberoende kan ha ett negativt inflytande på den psykiska hälsan. Risk- och skyddsfaktorer på samhällsnivå: Familjens samlade ekonomiska, sociala, politiska och kulturella resurser har stor betydelse för barnets hälsa. Barn och ungdomar i missgynnade miljöer har generellt sett en sämre hälsa både fysiskt och psykiskt. Den kommunala basverksamheten, exempelvis förskola och skola, skolhälsovård och elevvård, spelar en viktig roll för barns och ungdomars psykiska hälsa. När dessa fungerar optimalt utgör de ett viktigt komplement för utsatta barn när det gäller att tillfredsställa behovet av såväl intellektuell som känslomässig utveckling. I ett gemensamt utvecklingsprogram kring metoder att följa folkhälsan har olika arbetsgrupper utvecklat indikatorer för folkhälsan och dess bestämningsfaktorer utifrån tillgänglig kunskap. År 2003 presenterades ett förslag på indikatorer för psykisk hälsa i Europa (Korkeila m.fl. 2003). En modell över samspelet mellan olika faktorer och psykisk hälsa beskrevs också. En modifierad version av den modellen användes i analysen av den psykiska hälsan i den vuxna befolkningen baserad på undersökningen Liv & hälsa 2004 som genomfördes i Uppsala, Sörmlands, Västmanlands, Värmlands och Örebro län, den s.k. CDUST-regionen (Molarius m.fl. 2006). Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län

14 Modellen, som har anpassats något ytterligare, är användbar även för att beskriva ungas psykiska hälsa och dess bestämningsfaktorer (figur 1). Flertalet av de indikatorer som anges finns med i Liv & hälsa ung och vissa som anknyter till vuxenlivet har här modifierats för att passa ungdomar. Faktorer med kursiverad stil i modellen ingår inte i Liv & hälsa ung. I modellen framgår det ömsesidiga beroendet mellan de olika faktorerna. Centralt finns den psykiska hälsan och individens inneboende resurser. Bakgrundsfaktorer som livsvillkor och olika aspekter på personens hälsa ingår. Den aktuella situationen belyses med frågor om socialt stöd och levnadsvanor. Samhälle och kultur Predisponerande faktorer: Bakgrundsfaktorer Genetik Graviditet/förlossning Tidig barndom Familj Kön Ålder Etnicitet Sociala villkor Skola Boende Fysisk miljö Utlösande faktorer Livshändelser Psykisk hälsa Individuella resurser Aktuell social situation Socialt stöd & Levnadsvanor Samhälle och kultur Konsekvenser: Personens hälsa Välbefinnande Fysisk hälsa Symtom Kunskap och förmåga Relationer Sexualitet Vårdutnyttjande Delaktighet Säkerhet Figur 1: En modell över ungdomars psykiska hälsa, dess jordmån och bestämningsfaktorer. Av figuren framgår att det finns en mängd olika faktorer bakom den psykiska hälsan. Exempelvis har det visats att socialt belastande förhållanden, som att föräldrar är arbetslösa, att man lever i storstadsmiljö eller att man är invandrare kan vara en delförklaring till utvecklingen av psykisk sjukdom (Hjern, Wicks, Dallman 2004; Wicks m.fl. 2005) 8 Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005

15 Material och metod Undersökningen Liv & hälsa ung Undersökningar av ungdomars alkohol-, narkotika- och tobaksvanor (ANT) genomförs kontinuerligt i många län och kommuner. I Örebro län har sådana gjorts vart tredje år på samtliga elever i skolår 9 sedan mitten av 1990-talet. Under senare år har det upplevts ett behov av att ta upp fler aspekter av ungdomars liv och leverne än enbart ANT-vanor. Det har även funnits ett behov av att utöka den studerade gruppen till ungdomar i andra åldersgrupper, det vill säga till elever i framför allt skolår 7, 9 och gymnasiets andra årskurs. En sådan bredare undersökning genomfördes på samtliga elever i nämnda årskurser i Örebro län våren Eleverna besvarade anonymt ett frågeformulär i klassrummet under en lektionstimme. Tillvägagångssättet överensstämmer med det som vanligen används vid den här typen av undersökningar, exempelvis Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings årliga drogvaneundersökningar (CAN 2005). Det frågeformulär Liv & hälsa ung som har använts är i stora delar utarbetat gemensamt av representanter för landstingen i Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län. Dessa län har sedan tidigare ett etablerat samarbete, det så kallade CDUSTsamarbetet, runt undersökningar riktade till den vuxna befolkningen, undersökningen Liv & hälsa. Frågeformuläret riktat till ungdomar tar upp ett brett spektrum av frågor som rör livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Till livsvillkoren räknas till exempel sociala bakgrundfaktorer som vilka man bor till- Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län

16 sammans med, förhållande till föräldrar, regler hemma, relationer till kamrater, skolmiljö som trivsel, elevinflytande, skolk m.m. Frågor om mat-, motions-, alkohol-, narkotika- och tobaksvanor räknas in bland levnadsvanorna. Ett område rör specifikt elevernas psykiska hälsa men även andra hälsofrågor finns med. Svarsfrekvens Totalt svarade 84 procent av alla elever i skolår 7, 9 och 2 på gymnasiet (tabell 1). Bäst är svarsfrekvensen i sjuan med 88 procent, följt av skolår 9 med 86 procent. För gymnasieskolans del har det i vissa fall varit svårt att samla alla elever vid ett och samma tillfälle för att besvara enkäten och svarsfrekvensen har också blivit lägre här, 77 procent. Inom gymnasieskolan är det flera hela klasser som inte varit med, vilket främst gäller inom olika praktiskt inriktade program och individuella program. Könsfördelningen är jämn bland de svarande. I skolår 7 är 50 procent flickor och i både skolår 9 och år 2 på gymnasiet är andelen flickor 51 procent. Tabell 1: Antal och andel svarande elever uppdelat efter skolår. Skolår Elevantal Antal svar Svarsprocent Totalt Det interna bortfallet, det vill säga det bortfall som uppstår genom att vissa elever väljer att inte svara på en enskild fråga, är mellan en och tre procent för de flesta frågor. Observera att de olika diagrammen i rapporten har antingen skalan maximerad till 50 eller 100 procent. De flesta av diagrammen är uppdelade på kön samt skolår 7, 9 och gymnasiets år Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005

17 Den psykiska hälsan bland länets unga Olika mått på psykisk ohälsa Psykisk ohälsa kan mätas med olika mått som var för sig kan ge olika utfall. I det frågeformulär som eleverna besvarat är det framför allt ett antal frågor om hur man känt sig de tre senaste månaderna som kan användas som indikatorer på psykisk ohälsa men även andra. Dessa frågor överensstämmer innehållsmässigt delvis med dem som ställts i befolkningsundersökningen Liv & hälsa 2004, som omfattar åldersgruppen år (Molarius m.fl. 2006). I figuren på nästa sida redovisas förutom andelar som ofta eller alltid känt sig nedstämda, nervösa, ängsliga/oroliga eller irriterade även andelen som har låg känsla av sammanhang (KASAM) för elever i skolår 9 och gymnasiets år 2. Gränsen för låg KASAM har definierats utifrån den fjärdedel av befolkningen år i CDUST-regionen som besvarade Liv & hälsa undersökningen hösten Att ha låg KA- SAM samvarierar mycket med den psykiska ohälsan, vilket redovisas i rapporten "Jordmån för psykisk hälsa - resultat från enkätundersökningen 2004" (Molarius m.fl. 2006). 4 KASAM är ett frågebatteri med 13 frågor, vilka tillsammans skapar ett index som speglar hur individen upplever sin vardag som begriplig, hanterbar och meningsfull. Värdet för låg KASAM har definierats som 59 poäng eller lägre, vilket motsvarar en fjärdedel av de svarande i undersökningen Liv & hälsa 2004 med lägst poäng. Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län

18 Det går att urskilja ett visst mönster för de olika måtten på psykisk ohälsa (figur 2). Generellt sett upplever flickor mer psykisk ohälsa än pojkar och oavsett kön är det framför allt mellan skolår 7 och 9 som ohälsan ökar. Andelen som ofta eller alltid under de tre senaste månaderna känt sig antingen nedstämda, nervösa, ängsliga/oroliga eller irriterade varierar mellan 15 och 23 procent bland flickorna i skolår 7. Motsvarande andel bland de äldre flickorna är cirka en fjärdedel (24-28 procent). För pojkarnas del varierar andelen för samma mått mellan 6 och 16 procent i skolår 7 och mellan 10 och 18 procent bland de äldre pojkarna. Andelen med låg KASAM är betydligt högre bland flickorna, 56 respektive 62 procent, än bland pojkarna, 43 respektive 41 procent. Pojkar Flickor Nedstämd Nervös Ängslig/orolig Irriterad Låg KASAM Nedstämd Nervös Ängslig/orolig Irriterad Låg KASAM Procent Figur 2: Andel med olika slag av psykisk ohälsa uppdelat efter kön och skolår Av de olika måtten kommer, att ofta/alltid under de tre senaste månaderna ha känt sig nedstämd, att användas i den fortsatta analysen. Det finns flera skäl till detta. Frågan mäter direkt psykisk ohälsa och den är lätt att förstå och förklara. Den har även, om än i annan tappning, använts i analysen av den psykiska hälsan i den vuxna befolkningen som grundar sig på Liv & hälsa undersökningen 2004 (Molarius m.fl. 2006). 12 Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005

19 Lokala skillnader För skolår 7 och 9 är det möjligt att se om det föreligger lokala variationer med avseende på psykisk hälsa. När det gäller gymnasiet är förutsättningen en annan. Gymnasieskolor finns inte i alla kommuner och dessutom väljer gymnasieelever i många fall linjer och skolor utanför den egna kommunen även om det finns möjlighet att gå kvar i hemkommunen. På grund av detta kan inte data för gymnasieeleverna redovisas på kommunnivå. Även för grundskoleelever är det möjligt att välja skola men flertalet stannar i sin hemkommun. Lekeberg och Kumla är de kommuner som har störst andel flickor i skolår 9 som sagt att de ofta eller alltid känt sig nedstämda under de tre senaste månaderna. Detta gäller nästan fyra av tio flickor. Även i skolår 7 ligger dessa kommuner relativt högt med avseende på psykisk ohälsa. Andelen nedstämda är högre bland flickor i skolår 9 än bland de i skolår 7 i samtliga kommuner utom i Nora (figur 3). Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Örebro län Procent Figur 3: Andel flickor som ofta/alltid känt sig nedstämda under de tre senaste månaderna uppdelat efter kommun och skolår Skolår 9 Skolår 7 50 Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län

20 För pojkarnas del är det främst Hällefors som har en hög andel som upplevt nedstämdhet i nian. Andelen nedstämda är högre bland pojkar i skolår 9 än bland de i skolår 7 i samtliga kommuner utom i Karlskoga. Hallsberg är en kommun med förhållandevis låg andel med psykisk ohälsa (figur 4). Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Örebro län Skolår 9 Skolår Procent Figur 4: Andel pojkar som ofta/alltid känt sig nedstämda under de tre senaste månaderna uppdelat efter kommun och skolår. 14 Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005

21 Faktorer som samvarierar med ungas psykiska hälsa Livsvillkor Familj Familjen är viktig ur en rad olika aspekter. En sådan aspekt är boendeförhållandena, det vill säga vem eller vilka man bor tillsammans med. De flesta ungdomar bor tillsammans med sin mamma och pappa. I skolår 7 är det 65 procent, i nian 63 procent och i tvåan på gymnasiet 61 procent. Ungefär en tredjedel bor antingen hos en förälder, växelvis hos båda föräldrarna eller i en familj med någon styvförälder. I framför allt gymnasiet är det ett antal elever som bor ensamma, fyra procent, eller med någon annan vuxen än föräldrar, vilket gäller fem procent. Det finns även ett fåtal elever i skolår 9 som bor ensamma eller med en annan vuxen. Det finns en skillnad i psykisk hälsa mellan dem som bor tillsammans med både mamma och pappa jämfört med dem som bor med antingen en förälder, har ett växelvis boende mellan föräldrarna eller bor i en familj med en styvförälder. Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län

22 Andelen elever som ofta/alltid känt sig nedstämda under de tre senaste månaderna är lägre bland dem som bor tillsammans med båda sina föräldrar jämfört med andra (figur 5) Bor med mamma och pappa Bor hos en förälder/växelvis/styvfamilj Procent Flickor Pojkar Figur 5: Andel elever som ofta/alltid känt sig nedstämda under de tre senaste månaderna i relation till att bo med både mamma och pappa respektive hos en förälder/växelvis hos föräldrarna/i styvfamilj. Skillnaden i psykisk hälsa mellan att bo med båda sina föräldrar gäller även i förhållande till att bo ensam eller med annan vuxen. I det senare fallet är dock materialet inte tillräckligt stort för att redovisa per skolår. Studeras däremot samtliga som bor ensamma sammantaget för skolår 9 och 2 på gymnasiet framkommer att andelen som ofta/alltid känt sig nedstämda under de tre senaste månaderna är högst bland de ensamboende jämfört med andra kategorier. Vilken etnisk bakgrund man har utgör en del av livsvillkoren och den samvarierar med hälsa. Infödda svenskar har generellt sett en bättre hälsa än utrikesfödda. För ungdomarnas del är det möjligt att studera om den psykiska hälsan skiljer sig mellan elever som har helt svensk bakgrund jämfört med dem som själva är födda utomlands eller har utlandsfödda föräldrar. 16 Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005

23 Majoriteten elever, omkring 80 procent, har svenskt ursprung, det vill säga de har svenskfödda föräldrar och är själva födda i Sverige. Cirka tolv procent har minst en förälder som är utlandsfödd och omkring åtta procent är själva födda utomlands. Av resultaten framgår att andelen flickor som ofta/alltid under de tre senaste månaderna upplevt nedstämdhet är högst i gruppen som är födda i Sverige men har minst en utlandsfödd förälder (tabell 2). Bland pojkarna i nian och gymnasiet däremot är det i gruppen som själva är födda utomlands som har den högsta andelen nedstämda. Tabell 2: Andel elever som ofta/alltid känt sig nedstämda under de tre senaste månaderna i relation till eget och föräldrars födelseland. Procent. Flickor Pojkar Född i Sverige & svenskfödda föräldrar Född i Sverige & minst en utlandsfödd förälder Född utomlands En annan aspekt är föräldrars sysselsättning, det vill säga om de förvärvsarbetar eller inte, vilket visat sig ha starkt samband med barnens psykiska hälsa. Detta har tidigare beskrivits bland annat i rapporten Föräldrars livsvillkor och barns hälsa som grundar sig på material från undersökningen Liv & hälsa 2000 (Lindén-Boström 2003). Förvärvsarbetande föräldrar uppgav i mindre utsträckning nedstämdhet hos sina barn jämfört med förtids-/sjukpensionerade eller arbetslösa föräldrar. Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län

24 I Liv & hälsa ung framkommer tydligt att i gruppen elever som har två föräldrar som arbetar är andelen nedstämda som lägst (figur 6). Och med ett undantag, flickor i skolår 7, är den högst bland dem som inte har någon förälder alls som arbetar Båda föräldrarna arbetar En förälder arbetar Ingen förälder arbetar 37 Procent Flickor Pojkar Figur 6: Andel elever som ofta/alltid känt sig nedstämda under de tre senaste månaderna i förhållande till föräldrars sysselsättning. Ytterligare en familjerelaterad aspekt är vilka relationer man har med sina föräldrar. Det stora flertalet säger att de har bra kontakt med sina föräldrar. De kan prata med dem, tycker om att vara med dem, de gör roliga saker tillsammans, litar på dem och får beröm av dem. Det finns dock en grupp på cirka tio procent där detta inte stämmer. Andelen varierar något beroende på vilken fråga och vilket skolår det gäller. Gruppen är något större bland flickorna i skolår 7 och 9 men i gymnasiet är det snarare pojkarna som har sämst kontakt med föräldrarna. Svårast är det för eleverna att prata om känslor med föräldrarna. 18 Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005

25 Elever som uppger att de kan prata med sina föräldrar är i mindre utsträckning nedstämda än de som inte kan det. Bland dem som inte instämmer i påståendet Jag kan prata med mina föräldrar om nästan allt är andelen nedstämda minst dubbelt så stor som bland dem som instämmer. Denna skillnad är ännu mer uttalad för flickor i skolår 7 och 9 där det är tre gånger så hög andel nedstämda i gruppen som inte kan prata med sina föräldrar. Relationer till kamrater Goda kamratkontakter är viktigt för den psykiska hälsan. Nio av tio elever har kamrater i skolan att vara tillsammans med. De som inte har det uppvisar en betydligt högre andel nedstämda (figur 7). Bland flickor i skolår 7 är skillnaden så stor som 50 procentenheter i andel som rapporterar nedstämdhet mellan dem som har respektive inte har skolkamrater att vara med. 100 Har kamrater i skolan 80 Har inte kamrater i skolan 64 Procent Flickor Pojkar Figur 7: Andel elever som ofta/alltid känt sig nedstämda under de tre senaste månaderna bland dem som säger att det stämmer respektive inte stämmer att de har kamrater att vara med i skolan. Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län

Den psykiska hälsans skyddsfaktorer bland ungdomar med och utan funktionsnedsättning

Den psykiska hälsans skyddsfaktorer bland ungdomar med och utan funktionsnedsättning ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Den psykiska hälsans skyddsfaktorer bland ungdomar med och utan funktionsnedsättning Margareta Lindén-Boström Carina Persson Den psykiska hälsans skyddsfaktorer

Läs mer

Fokus på utländsk bakgrund

Fokus på utländsk bakgrund Fokus på utländsk bakgrund Fokusrapport Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Metod och genomförande... 2 Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa... 2 Livsvillkor... 3 Familjeförhållanden... 3 I hemmet... 5 I

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos vuxna Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 18 december 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program kring olika

Läs mer

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete av Rebecka Edgren Aldén och Ulrika Westerlund 2004-07-07 Innehåll Förord... 3 Kunskapen

Läs mer

Skolans betydelse för barns och ungas psykiska hälsa

Skolans betydelse för barns och ungas psykiska hälsa Skolans betydelse för barns och ungas psykiska hälsa en studie baserad på den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

En god och jämlik hälsa i Örebro län?

En god och jämlik hälsa i Örebro län? ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2012 2013 för äldre personer och för personer med funktionsnedsättnig En god och jämlik hälsa i

Läs mer

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING BAKGRUND Nationell inriktning på folkhälsoarbetet Jämtlands läns folkhälsopolicy Inriktning på folkhälsoarbetet i kommunen Hälsa och

Läs mer

En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000

En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000 Hälsan ur ett etniskt perspektiv En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000 Anne-Marie Wallin, Monica Carlberg Frågeformuläret som ligger till grund för

Läs mer

Unga 14. Hur mår ungdomarna?

Unga 14. Hur mår ungdomarna? Unga 14 Hur mår ungdomarna? Innehåll Bakgrund... 3 Resultat, UNGA 14... 5 Delaktighet och inflytande... 5 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 9 Barns och ungas uppväxtvillkor... 12 Hälsa i skolan...

Läs mer

Folkhälsorapport. Barn och unga i Eslöv 2012. En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Skolår 6.

Folkhälsorapport. Barn och unga i Eslöv 2012. En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Skolår 6. Folkhälsorapport Barn och unga i Eslöv 12 En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 6 Skolår 9 Gymnasiet år 2 Kommunledningskontoret Postadress 241 8 Eslöv Besöksadress

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten. En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten. En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv Producerad av Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting,

Läs mer

Folkhälsorapport 2007

Folkhälsorapport 2007 Folkhälsorapport 27 Befolkningens hälsa, livsvillkor och attityder till hälso- och sjukvården i Fyrbodal Fördjupning av resultat från vårdbarometern och den nationella folkhälsoenkäten Hälso- och sjukvårdsnämndernas

Läs mer

STRESSADE UNGA Hur andelen unga som är stressade kan bli färre

STRESSADE UNGA Hur andelen unga som är stressade kan bli färre STRESSADE UNGA Hur andelen unga som är stressade kan bli färre En redovisning av Luppundersökningen 2012 i Kalmar län och Eksjö kommun Carolin Andersson Mats Trondman Centrum för kultursociologi Institutionen

Läs mer

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård en kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd Jonas Raninen & Håkan Leifman Rapport 143 Barn till föräldrar i missbruksoch beroendevård en kartläggning

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Ungdomars hälsa. Ungdomars hälsa. Sammanfattning

Ungdomars hälsa. Ungdomars hälsa. Sammanfattning 3 Ungdomars hälsa Sammanfattning I detta kapitel beskrivs folkhälsans utveckling i åldersgruppen 16 24 år, en ålder då unga människor befinner sig i brytningstiden mellan barndom och vuxenliv. I kapitlet

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Folkhälsoenkät Ung 213 En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Joakim Widén Statistiker Februari 214 Sammanfattning Folkhälsoenkät

Läs mer

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Sammanfattning I undersökningen Skolbarns hälsovanor anger de flesta skolbarn ett högt välbefinnande, både bland

Läs mer

Hur mår hallänningen?

Hur mår hallänningen? Forskning och utveckling HALLAND Rapport 11 Hur mår hallänningen? Hallands resultat från nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2010 Redaktionsgrupp Bertil Marklund (red), Amir Baigi, Katarina

Läs mer

Individ- och familjeomsorg. Vård och omsorg om äldre

Individ- och familjeomsorg. Vård och omsorg om äldre Folkhälsa och sociala förhållanden LÄGESRAPPORTER 27 Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning Individ- och familjeomsorg Vård och omsorg om äldre Hälso- och sjukvård Folkhälsa och sociala

Läs mer

Orsaker till ungdomars psykiska ohälsa i Umeåregionen

Orsaker till ungdomars psykiska ohälsa i Umeåregionen Orsaker till ungdomars psykiska ohälsa i Umeåregionen En studie om skillnader mellan tjejer och killar Umeå Universitet Sociologiska institutionen Fördjupningskurs i sociologi med inriktning mot socialpsykologi

Läs mer

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa Förord Detta är redovisningen av vårt uppdrag att kartlägga hur unga med självupplevd

Läs mer

Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 2009

Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 2009 Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten 21-3-11 1 [26] Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 29 I årsredovisningen för folkhälsoarbete finns en del statistik på befolkningsnivå

Läs mer

Att vara ung i Lindesbergs kommun. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Att vara ung i Lindesbergs kommun. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Att vara ung i Lindesbergs kommun Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Sammanfattning Syfte och metod I september 2008 beslutade Kommunstyrelsen att avsätta medel för genomförandet av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år

www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna beskriver att alla människor ska kunna leva i fred och frihet. Ytterligare exempel är alla människors lika

Läs mer

Alkoholvanor, droger och upplevd hälsa bland ungdomar inom länets ungdomsmottagningar/ungdomshälsa

Alkoholvanor, droger och upplevd hälsa bland ungdomar inom länets ungdomsmottagningar/ungdomshälsa Alkoholvanor, droger och upplevd hälsa bland ungdomar inom länets ungdomsmottagningar/ungdomshälsa -resultat från en enkätstudie i Västerbotten 27 2 Inledning Totalkonsumtionen av alkohol i Sverige ökade

Läs mer

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009 Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella

Läs mer