Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare."

Transkript

1

2 Aktuell rapport bygger på en utförligare rapport, Gymnasieelevers psykiska hälsa i Skövde år 2, skriven av A. Boij AB - Idé och produktutveckling, ISBN , vilka genomförde undersökningen. För de läsare som vill fördjupa sig i undersökningens metod och resultat hänvisas till denna rapport. I denna rapport, Psykisk hälsa Gymnasium Skövde 2, redovisas resultaten från Gymnasium Skövdes elever. Rapporten finns att ladda hem från Skövde kommuns hemsida, alternativt beställas från Skövde kommun, Utbildningsförvaltningen, Skövde. Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare.

3 Förord Välmående ungdomar är en förutsättning för Skövde kommuns framtid. Det är en skyldighet för oss som beslutsfattare att göra vad vi kan för att ge dem förutsättningarna att utveckla en god psykisk hälsa. Dock pekar fler rikstäckande undersökningar bland ungdomar på en allt sämre psykisk hälsa, hög stressnivå i både skola och på fritiden samt sämre vanor vad avser kost och motion. Därför beslutade Folkhälsorådet och utbildningsförvaltningen 29 i Skövde kommun att psykisk hälsa för denna grupp skulle prioriteras. Ett led i detta var att genomföra en enkät med alla elever på Gymnasium Skövde i syfte att kartlägga hur ungdomarna själva upplevde sin situation kopplad till psykisk hälsa. Även de fristående gymnasieskolorna i kommunen erbjöds delta. Resultatet är nu sammanställt och återfinns i denna rapport. Ett resultat som skall ses som ett avstamp i arbetet med att förbättra den psykiska hälsan hos våra gymnasieungdomar. Ungdomarna själva kommer att ta del av resultatet och härigenom också ges möjlighet att påverka handlingsplanen och det fortsatta arbetet med att förbättra den psykiska hälsan hos våra gymnasieungdomar. Genom att målgruppen själv är delaktiga i processen är vi övertygade om att vi lättare når målet med ungdomar som mår psykiskt väl. Ulla-Britt Hagström Ordf Utbildningsnämnden Mikael Wendt Ordf Folkhälsorådet Gustaf Olsson Utbildningschef Inger Hannu Folkhälsoplanerare

4 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Resultat... 3 Demografi... 3 Psykisk hälsa... 5 Psykosomatiska besvär... 8 Fysisk hälsa... 8 Skolan... 9 Fritid och kompisar Tobak, alkohol och narkotika Framtid Bilaga 1. Enkät

5 Sammanfattning I april 2 svarade 2 2 av 2 44 elever på Gymnasium Skövde (kommunal gymnasieskola) på en enkät om psykisk hälsa, dessa utgör 84 %. I undersökningen fanns det genomgående signifikanta skillnader mellan flickor och pojkar, elever som var födda i Sverige eller inte, som hade föräldrar som var födda i Sverige eller inte samt elever som bodde tillsammans med båda sina föräldrar eller inte. När det gäller den psykiska hälsan mådde överlag eleverna bra (83 %) och trivdes med livet (79 %). Det var dock vanligt att de kände sig nere, irriterade och nervösa samt hade olika psykosomatiska besvär såsom huvudvärk eller ont i ryggen/nacken. Ungefär hälften hade dessa besvär en gång i veckan eller oftare. Eleverna fick också svara på frågor om de upplevde att de var rastlösa, hade svårt att sitta still och hade svårt att koncentrera sig, koncentrationssvårigheter. Totalt var det 28 % som inte hade några koncentrationssvårigheter medan 13 % uppgav att de hade stora besvär. Av eleverna uppgav 65 % känslomässiga besvär, såsom att de oroade sig mycket, var ledsna eller rädda. Av dessa var det 35 % som tyckte att deras problem eller besvär påverkade deras vardag. De allra flesta (96 %) hade någon att prata med om de var ledsna eller hade problem. Det var 83 % av eleverna som uppgav att det trivdes i skolan och 7 % skolkade aldrig eller någon gång per termin. Flertalet elever varken kände sig kränkta av, eller kränkte någon elev eller vuxen (96 %). Överlag kände sig 94 % av eleverna trygga i skolan och 96 % hade kompisar att umgås med där. Av eleverna uppgav 82 % att de fick den hjälp de behövde av lärarna, 77 % kände att lärarna brydde sig om dem och 68 % att de fick beröm och uppskattning av sina lärare. För 64 % av eleverna kändes skolarbetet meningsfullt och 83 % tyckte att det var en bra stämning i klassen. Det var 68 % av flickorna och 3 % av pojkarna som ofta eller alltid upplevde stress av skolarbetet. Nästan alla elever hade goda relationer till sina föräldrar (95 %) och trivdes bra med sin fritid (9 %). De flesta (9 %) hade två eller flera riktigt bra kompisar medan 7 % hade en kompis och 3 % (58 elever) inte hade någon kompis alls. En tredjedel av eleverna uppgav att de rökte någon gång (32 %) och 17 % att de snusade. Totalt berusade sig 58 % någon gång i månaden eller oftare. Totalt hade 13 % av dem använt narkotika någon gång (det vill säga hasch, marijuana, amfetamin, ecstasy, LSD, kokain, heroin eller GHB). Resultatet som återfinns i denna rapport, ska ses som ett avstamp i arbetet med att stödja våra ungdomar att utveckla en god psykisk hälsa. 1

6 Bakgrund Den psykiska hälsan har under en längre period försämrats i Sverige vilket innebär att problem som nedstämdhet, oro och ångest ökar. Bland flickor har under de senaste tjugo åren en i vissa fall fördubbling eller till och med en tredubbling skett. na följer flickornas negativa trend men i en lägre andel (Statens Folkhälsoinstitut). De fyra viktigaste faktorerna för välbefinnande under uppväxten är miljön i hemmet, förskolan, skolan och övergången från skola till vuxenliv (Statens Folkhälsoinstitut). Då psykiska problem kan föregå skolmisslyckanden är det välmotiverat att i skolan använda metoder som förebygger psykiska problem vilket både främjar god hälsa och bra skolprestationer (Statens Folkhälsoinstitut). Folkhälsorådet och Utbildningsnämnden i Skövde kommun beslutade år 29 att prioritera området psykisk hälsa för målgruppen ungdomar. I syfte att få en kunskapsbas över hur gymnasieungdomarna i Skövde själva upplever sin psykiska hälsa beslöts att genomföra en kartläggning. Denna utformades som en enkät vilken alla elever på Gymnasium Skövde fyllde i individuellt under lektionstid. Resultatet planeras att ligga till grund för en analys och handlingsplan med målet att främja en god psykisk hälsa bland gymnasieungdomar. 2

7 Resultat I bilaga 1 finns enkäten i sin helhet. Alla skillnader som presenteras mellan olika svarsgrupper är signifikanta, det vill säga att de är statistiskt säkerställda till minst 95 %. Demografi Totalt har 2 2 av 2 44 elever på Gymnasium Skövde (det kommunala gymnasiet) besvarat enkäten. I tabell 1 redovisas antalet flickor och pojkar från de olika programmen som svarat på enkäten. Orsaken till att slutsumman inte blir 2 2 är att några elever inte angett sitt kön och/eller vilket program de studerar på. Tabell 1. Svarande fördelat på årskurs, kön och program. Antal. År 1 År 2 År 3 Totalt Barn- och fritidsprogrammet Byggprogrammet Elprogrammet Energiprogrammet Estetiska Programmet Fordonsprogrammet Handelsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell och restaurangprogrammet Idrottsprogrammet Industriprogrammet Individuella programmet Ledarskapsprogrammet Lärlingsutbildningen Mediaprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Omvårdnadsprogrammet Samhällsprogrammet Specialutformat mediaprogram Teknikprogrammet Totalt I Gymnasium Skövde var det 1 74 flickor och 936 pojkar som svarade på enkäten. Dessutom var det elever som inte angett sitt kön. Andelen svarande var 84 % av eleverna i Gymnasium Skövde, vilket är ett mycket bra resultat. I diagram 1 visas andelen svar fördelat på de tre årskurserna och kön för Gymnasium Skövdes elever. 3

8 Procent Antal År 1 År 2 År 3 Diagram 1. Hur många pojkar och flickor som svarat per årskurs. Antal. Utav de elever som besvarade enkäten var 93 % födda i Sverige och sju procent (147) var födda i ett annat land. En tredjedel av dessa var födda i ett annat europeiskt land medan en tredjedel var födda i Mellanöstern. Den resterande tredjedelen kom från övriga delar av världen. De flesta, 84 %, hade en mamma och pappa som var födda i Sverige. Eleverna fick svara på hur de bodde den större delen av veckan, det vill säga minst fyra dagar i veckan. Det fanns skillnader (statistiskt säkerställda) mellan årskurserna, se diagram 2. Cirka två tredjedelar av eleverna bodde med båda sina föräldrar. Drygt en fjärdedel bodde med en av sina föräldrar medan de övriga bodde med någon annan eller hade eget boende. Ju äldre eleverna var ju fler hade ett eget boende eller bodde tillsammans med någon annan än sina föräldrar År 1 År 2 År 3 Båda föräldrarna En av föräldrarna Eget boende Med någon annan Diagram 2. Hur eleverna bodde större delen av veckan. Fördelat på årskurs. Vad är det då som gör skillnad i gymnasieelevers psykiska hälsa? De största skillnaderna är mellan de bakgrundsfaktorer som använts i undersökningen. Detta innebär att det genomgående fanns signifikanta skillnader mellan flickor och pojkar, elever som är födda i Sverige eller inte, som har föräldrar som är födda i Sverige eller inte samt elever som bor tillsammans med båda sina föräldrar eller inte. Detta resultat stämmer väl överens med Folkhälsorapporten 29 (Källa: Socialstyrelsen, 29. ISBN: ), där de mest betydelsefulla skillnaderna finns mellan kön, att bo tillsammans med båda sina föräldrar eller inte samt att vara född i Sverige eller i annat land. Kön gör skillnad. Överlag rapporterar flickor en sämre psykisk hälsa, lägre livskvalitet och sämre livsstil. na uppgav däremot oftare att de hade uppförandeproblem och sociala beteendeproblem. Fler pojkar än flickor ansåg att de hade allvarliga psykiska problem. Det 4

9 Procent var också fler pojkar än flickor som ansåg att de hade kränkt någon i skolan. Ett större antal pojkar än flickor snusade. Det gör skillnad om eleven är född i Sverige eller i annat land (7 %). De elever som var födda i annat land än Sverige uppgav sämre psykisk hälsa och lägre livskvalitet. Däremot uppgav fler av dem som var födda i Sverige att de hade haft psykiska problem i mer än ett år. Eleverna födda i annat land rörde på sig oftare, färre uppgav att de snusade, färre hade druckit alkohol de senaste 3 dagarna och färre hade druckit sig berusade. Ett mindre antal av dem rapporterade sociala beteendeproblem än de som var födda i Sverige. Det gör skillnad om elevernas föräldrar är födda i Sverige eller i annat land (16 %). Bland de elever som hade föräldrar vilka var födda i annat land var det fler med sämre psykisk hälsa och lägre livskvalitet. Men fler elever med svenskfödda föräldrar uppgav att de hade känslomässiga besvär och hade haft psykiska problem i mer än ett år. Av de elever vars föräldrar var födda i annat land var det färre som snusade, hade druckit alkohol de senaste 3 dagarna och färre som drack sig berusade. Det gör skillnad om eleverna bor tillsammans med båda sina föräldrar eller inte. De elever som inte bodde tillsammans med båda sina föräldrar bodde tillsammans med en förälder, hade eget boende eller bodde med någon annan såsom pojkvän eller flickvän. Det vanligaste var dock att bo tillsammans med en förälder. De elever som inte bodde tillsammans med båda sina föräldrar hade en sämre psykisk hälsa, lägre livskvalitet och sämre matvanor. Psykisk hälsa I enkäten ställdes tre frågor som mer allmänt tog upp elevernas välmående; hur de mådde, trivdes med livet och om de tyckte att livet var meningsfullt. Det var i genomsnitt 83 % av gymnasieeleverna som mådde bra rent allmänt, 12 % mådde varken bra eller dåligt och 5 % mådde dåligt. Det fanns dock flera signifikanta skillnader mellan olika svarsgrupper och i diagram 3 visas hur flickorna och pojkarna mådde. Bland flickorna var det 78 % som mådde bra och bland pojkarna 89 % Bra Varken bra eller dåligt Dåligt Diagram 3. Hur eleverna mådde. Fördelat på kön. Procent. På frågan trivs du med livet svarade 79 % att de trivdes bra. Det var 73 % av flickorna som trivdes bra med livet och 86 % av pojkarna, se diagram 4. Bland de elever som inte var födda i Sverige (147 elever) var det 67 % som trivdes med livet jämfört med 8 % av dem som var födda i Sverige. 5

10 Procent Procent Procent Bra Varken bra eller dåligt Dåligt Diagram 4. Hur eleverna trivdes med livet. Fördelat på kön. Procent. De allra flesta eleverna (88 %) uppgav att de tyckte att livet var meningsfullt. Eleverna fick även svara på om de ansåg att de hade svårigheter med sina känslor, koncentrationsförmåga, beteende eller med att komma överens och umgås med andra. Sextiofem procent av eleverna ansåg att de inte hade några problem med detta. Av de elever som angav att de hade ovanstående svårigheter, 35 % (654 elever), uppgav de flesta att de endast hade små svårigheter (8 %). Fler pojkar, 8 %, än flickor ansåg att de hade allvarliga svårigheter, se diagram 5. Dessa elever fick också besvara frågor om svårigheterna störde dem hemma/i familjen, med kamrater, i skolarbetet eller vid fritidsaktiviteter. De flesta (9 %) av dem uppgav att vardagslivet inte stördes eller bara stördes lite. Det var enbart mellan flickor och pojkar som det fanns signifikanta skillnader, se diagram 6. Bland flickorna var det 86 % och pojkarna 94 % som ansåg att svårigheterna inte störde eller bara störde lite i vardagen Små Klara Allvarliga Diagram 5. Hur stora svårigheterna var. Fördelat på kön. Procent Inga/små besvär Måttliga besvär Stora besvär Diagram 6. Elevernas problempåverkan på vardagen. Fördelar på kön. Procent. 6

11 Procent Procent Eleverna fick också svara på frågor om de upplevde att de var rastlösa, hade svårt att sitta still och hade svårt att koncentrera sig, koncentrationssvårigheter. Totalt var det 28 % som inte hade några koncentrationssvårigheter medan 13 % uppgav att de hade stora besvär. Det fanns skillnader mellan de olika årskurserna. Av eleverna i år 2 svarade 33 % att de inte hade några besvär jämfört med 25 % i år 1 och 3 (se diagram 7) Inga besvär Måttliga besvär Stora besvär År 1 År 2 År 3 Diagram 7. Koncentrationssvårigheter fördelat på årskurs. Procent. Eleverna fick även svara på frågan om de hade någon att prata med om de var ledsna eller hade problem. Här kunde de ange flera svarsalternativ. De allra flesta eleverna hade någon att prata med, främst kamrater, föräldrar och syskon. Sammanlagt var det 79 elever (4 %) som inte hade någon att prata med. Det fanns signifikanta skillnader mellan flickor och pojkar. Överlag hade flickorna flera att prata med än pojkarna Ja, en kamrat Ja, flera kamrater Ja, förälder eller syskon Ja, lärare på skolan Ja, elevhälsan Ja, annan vuxen Nej, jag har ingen Diagram 8. Någon att prata med fördelat på kön. Procent. Nästan alla elever kände sig älskade av sin förälder/föräldrar (94 %). De flesta kände sig förstådda av sina föräldrar (81 %) och att deras föräldrar hade tid för dem (82 %). Det var 86 % som kände att de blev rättvist behandlade av sina föräldrar. På frågan om eleverna kände att de hade det bra hemma svarade de allra flesta att de kände det så, 89 %. Den här frågan visade skillnader mellan olika svarsgrupper. Bland de elever som inte bodde hos båda sina föräldrar var det 83 % som kände att de hade det bra hemma. Vilket kan jämföras med 93 % av dem som bodde tillsammans med båda sina föräldrar. Av flickorna var det 87 % som kände att de hade det bra hemma jämfört med 92 % av pojkarna. 7

12 Procent Psykosomatiska besvär I enkäten fanns frågor om eleven hade psykosomatiska besvär, det vill säga huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen/nacken, känt sig nere, varit irriterad/på dåligt humör, känt sig nervös. I tabell 2 visas andelen elever som uppgav att de hade denna typ av besvär en gång i veckan eller oftare. De ej redovisade procenten är de elever som svarat att de hade besvären en gång i månaden eller mer sällan. Med åldern ökade andelen elever som oftare hade ont i magen, kände sig nere, var irriterade eller på dåligt humör eller nervösa. Besvär en gång i veckan eller oftare Huvudvärk 47 % 21 % Ont i magen 37 % 16 % Ont i rygg/nacke 46 % 25 % Känt sig nere 52 % 22 % Irriterad/dåligt humör 69 % 46 % Nervös 48 % 26 % Tabell 2. Andelen flickor och pojkar som hade besvär en gång i veckan eller oftare. Procent. Fysisk hälsa Enkäten ställde även frågor om elevernas fysiska hälsa det vill säga kring matvanor, sömn samt hur ofta de rörde på sig. Drygt hälften av eleverna åt frukost varje dag (59 %), 72 % av eleverna åt lunch varje dag och 81 % åt middag varje dag. Av eleverna uppgav 39 % att de fick den sömn de behövde under 4-5 nätter under skolveckan. En tredjedel (33 %) sov mindre än de behövde 2 3 nätter och 28 % sov mindre än de behövde nästan alla nätter. Det fanns flera skillnader mellan olika svarsgrupper. Diagram 9 visar att det var en större andel flickor än pojkar som sov mindre än de behövde Ingen eller en natt nätter Nästan alla nätter Diagram 9. Hur många nätter eleverna sov mindre än de behövde. Procent. Enbart en femtedel av gymnasieeleverna (19 %) rörde på sig i minst en halvtimme varje dag på sin fritid. En stor grupp på närmare tre fjärdedelar (71 %) rörde på sig i minst en halvtimme en dag i veckan eller oftare. En tiondel av eleverna (9 %) rörde sällan eller aldrig på sig i minst en halvtimme på sin fritid. Det fanns en del skillnader mellan flickor och pojkar, se dia- 8

13 Procent Procent gram. na rörde på sig mer sällan än pojkarna. Enbart 15 % av flickorna och 24 % av pojkarna rörde på sig varje dag Varje dag 4-6 gånger/vecka 2-3 gånger/vecka 1 gång/vecka Någon gång i månaden Mer sällan/aldrig Diagram. Hur ofta eleverna rörde på sig i minst en halvtimme på sin fritid fördelat på kön. Procent. Skolan Flera frågor rörande skolan ställdes i enkäten bland annat om trivsel, skolk, kränkningar och stress. Det var 83 % av eleverna som svarade att de trivdes i skolan. Det fanns skillnader mellan eleverna i de olika årskurserna. I åk 1 var det 86 % som trivdes i skolan och i åk 3 var det 77 %. Diagram 11 avser svar fördelade mellan flickor och pojkar År 1 År 2 År 3 Diagram 11. Andelen pojkar och flickor som trivs i skolan fördelat på kön och årskurs. Procent. Av eleverna var det i genomsnitt 7 % som aldrig eller någon gång per termin skolkade. Det fanns signifikanta skillnader mellan de olika årskurserna, se diagram 12. I åk 1 skolkade 19 % av eleverna och i åk 3 skolkade 43 %. 9

14 Procent Procent År 1 År 2 År 3 År 1 År 2 År 3 Diagram 12. Elever som skolkade någon gång per termin. Fördelat på årskurs. Procent. Frågorna om kränkningar handlade om det läsår då undersökningen genomfördes. Flertalet elever hade aldrig eller någon enstaka gång känt sig kränkta av någon elev (96 %) eller av någon vuxen (94 %) i skolan. Det fanns inga skillnader mellan olika svarsgrupper när det gällde om man känt sig kränkt av någon elev. Däremot fanns det en signifikant skillnad i fråga om att känna sig kränkt av någon vuxen i skolan. De äldre eleverna kände sig oftare kränkta av någon vuxen i skolan. I åk 1 och 2 var det 5 % av eleverna som känt sig kränkta två gånger i månaden eller oftare (motsvarar 3 elever). I åk 3 var det 7 % som känt sig kränkt två gånger i månaden eller oftare (motsvarar 43 elever). På frågan om eleverna hade kränkt någon annan elev, svarade 97 % att de inte eller någon enstaka gång kränkt någon annan elev. Det var fler pojkar än flickor som hade kränkt någon annan elev två gånger i månaden eller oftare (5 % jämfört med 1 %). När det gäller om eleverna hade kränkt någon vuxen i skolan hade 99 % inte gjort det eller gjort det någon enstaka gång under läsåret. Av pojkarna hade 2 % jämfört med 1 % av flickorna kränkt någon vuxen i skolan, två gånger i månaden eller oftare. Det motsvarar 19 pojkar och 8 flickor. Eleverna fick också ta ställning till sju påståenden om hur de hade det i skolan. Första frågan handlade om eleverna kände sig trygga i skolan och överlag gjorde 94 % det. Nästa fråga handlade om de hade kompisar att umgås med i skolan vilket 96 % uppgav. På frågan om de fick den hjälp de behövde av lärarna ansåg 82 % att de fick det. Den fjärde frågan tog upp om eleverna kände att lärarna brydde sig om dem vilket 77 % tyckte. På frågan om skolarbetet kändes meningsfullt uppgav 64 % av eleverna att de kände så. Nästa fråga tog upp om det var bra stämning i klassen och 83 % av eleverna ansåg det. På den sista frågan som handlade om eleverna fick beröm och uppskattning av sina lärare svarade 68 % av eleverna att de fick det. Diagram 13 avser svar fördelade mellan flickor och pojkar Jag känner mig trygg i skolan Jag har kompisar att umgås med i skolan Jag får den hjälp jag behöver av lärarna Jag känner att lärarna bryr sig om mig 6 67 Skolarbetet känns meningsfullt Det är bra stämning i min klass Jag brukar få beröm och uppskattning av mina lärare Diagram 13. Hur eleverna upplevde att de har det i skolan. Fördelat på kön. Procent.

15 Procent Procent Till sist fick eleverna även svara på fem frågor som handlade om hur de upplevde skolarbetet, om de kände sig stressade, hur mycket tid de lade på det, om det var svårt, för mycket och tröttande. Det fanns skillnad mellan könen, då 68 % flickorna ofta eller alltid upplevde stress av skolarbetet, jämfört med 3 % av pojkarna, se diagram 14. Det fanns också skillnader mellan årskurserna. I åk 1 var det 41 % av eleverna som ofta eller alltid upplevde stress, i åk 2 var det 52 % och i åk 3 var det 61 % Aldrig/sällan Ibland Ofta/alltid Diagram 14. Hur ofta eleverna upplevde stress av skolarbetet fördelat på kön. Procent. Överlag lade eleverna 5 8 timmar per vecka av sin fritid på skolarbetet vilket motsvarar 1 2 timmar per skoldag. I genomsnitt lade flickorna fler timmar av sin fritid till skolarbete än pojkarna. Det var 65 % av eleverna som tyckte att de hade för mycket skolarbete, 48 % tyckte att skolarbetet var svårt och 82 % blev trötta av skolarbetet. Svaren visade på flera skillnader mellan olika svarsgrupper. En skillnad var mellan flickor och pojkar, se diagram 15. Det var fler flickor än pojkar som tyckte att de hade för mycket skolarbete, att det var svårt och tröttande. Det var också fler elever i åk 3 som tyckte att de hade för mycket skolarbete, 69 % jämfört med 55 % av eleverna i åk Blir trött Svårt För mycket Diagram 15. Eleverna som tyckte att de hade för mycket skolarbeten att det var svårt och tröttande fördelat på kön. Procent. Fritid och kompisar De flesta eleverna, 9 %, trivdes bra med sin fritid och en lika stor andel hade två eller flera riktigt bra kompisar, 7 % hade en kompis och 3 % (58 elever) hade ingen kompis. 11

16 Procent Procent Tobak, alkohol och narkotika Enkäten innehöll fem frågor som behandlade tobak, alkohol och narkotika. I nationella enkäter mäter man rökning genom att slå ihop resultatet för de som svarat att de rökt varje dag, nästan varje dag, när de var på fest eller bara ibland. Av Gymnasium Skövdes elever var det 32 % som rökte enligt det sättet att mäta, se diagram År 1 År 2 År 3 Diagram 16. Andel elever som rökte fördelat på kön och årskurs. Procent. Det var i genomsnitt 17 % av eleverna som uppgav att de snusade. Det fanns dock stora skillnader mellan flickor och pojkar, se diagram 17. I alla tre årskurserna var det betydligt fler pojkar än flickor som snusade. nas snusande ökade dock med åldern och i åk 3 snusade 15 % av flickorna och 29 % av pojkarna År 1 År 2 År 3 Diagram 17. Andel elever som snusade fördelat på kön och årskurs. Procent. Eleverna fick svara på hur ofta de drack så mycket alkohol att de kände sig berusade. Överlag var det 58 % av eleverna som drack sig berusade någon gång i månaden eller oftare. Det fanns stora skillnader mellan eleverna i de olika årskurserna, men endast i åk 3 var skillnaden signifikant mellan flickor och pojkar, se diagram 18. Bland eleverna i åk 1 var det knappt hälften som drack sig berusade en gång i månaden eller oftare. I åk 2 var det drygt hälften och i åk 3 var det ungefär tre fjärdedelar. I åk 3 uppgav 7 % av flickorna och 79 % av pojkarna att de drack sig berusade någon gång i månaden eller oftare. 12

17 Procent Procent År 1 År 2 År 3 Diagram 18. Dricker sig berusad någon gång i månaden eller oftare. Fördelat på kön och årskurs. Procent. Tretton procent av eleverna uppgav att de någon gång använt narkotika (det vill säga hasch, marijuana, amfetamin, ecstasy, LSD, kokain, heroin eller GHB). Diagram 19 visar att det fanns signifikanta skillnader mellan flickor och pojkar i åk 2 och 3, men inte i åk 1. Det var fler pojkar än flickor som någon gång använt narkotika År 1 År 2 År 3 Diagram 19. Någon gång använt narkotika fördelat på kön och årskurs. Procent. Framtid Eleverna fick också svara på en fråga om vad de trodde att de skulle göra under hösten efter att de slutat gymnasiet. Överlag trodde 41 % av eleverna att de skulle arbeta, 19 % att de skulle studera, 14 % att de skulle resa medan 15 % inte visste. Få elever trodde att de skulle praktisera eller ha ett lärlingsjobb (4 %), att de skulle vara arbetslösa (4 %) eller göra något annat (2 %). Det fanns en del signifikanta skillnader mellan flickor och pojkar, se diagram 2. Fler flickor än pojkar trodde att de skulle studera eller resa medan fler pojkar uppgav att de skulle arbeta. Det var fler elever i åk 3 än i åk 1 som trodde att de skulle arbeta eller studera medan fler elever i åk 1 än i åk 3 trodde att de skulle resa. 13

18 Procent Diagram 2. Vad eleverna skulle göra hösten efter gymnasiet fördelat på kön. Procent. 14

19 Bilaga 1: Enkät 1

20 Bilaga 1: Enkät 2

21 Bilaga 1: Enkät 3

22 Bilaga 1: Enkät 4

23 Bilaga 1: Enkät 5

24 Bilaga 1: Enkät 6

25 Bilaga 1: Enkät 7

26 Bilaga 1: Enkät 8

27 Bilaga 1: Enkät 9

28 Bilaga 1: Enkät

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

Kupolstudien.se + + Alkohol, narkotika och tobak. 1. Vem bor du med? Kryssa för alla personer du bor med, även om det är på deltid. Mamma.

Kupolstudien.se + + Alkohol, narkotika och tobak. 1. Vem bor du med? Kryssa för alla personer du bor med, även om det är på deltid. Mamma. 1. Vem bor du med? Kryssa för alla personer du bor med, även om det är på deltid. Mamma Fostermamma Pappa Fosterpappa Pappas sambo/maka/make Mammas sambo/maka/make Någon bror/styvbror Någon syster/styvsyster

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Från ax till limpa Thomas Falk Samhällsmedicin

Från ax till limpa Thomas Falk Samhällsmedicin Från ax till limpa Thomas Falk Samhällsmedicin 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22% Ju fler skyddsfaktorer desto bättre hälsa 32% 33% 35% 48% 59% Andel (%) med god hälsa fördelat på antal skyddsfaktorer

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Liv och hälsa ung Särskolan 2017

Liv och hälsa ung Särskolan 2017 Liv och hälsa ung Särskolan 2017 Att vara i särklass En undersökning om ungas hälsa, livsvillkor och levnadsvanor Kortversion 1 Innehåll Inledning 2 Om Liv och hälsa ung 3 Förklaring till vanliga ord i

Läs mer

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilagan innehåller resultaten för Folkhälsoenkät Ung 2015 på kommunnivå för årskurs nio (åk 9) och år två på gymnasiet (gy 2), uppdelat på kön. Där det är få

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung Länsrapport

Folkhälsoenkät Ung Länsrapport Folkhälsoenkät Ung 2017 Länsrapport Om Folkhälsoenkät Ung Åk 9 och gymnasiets år 2 Hälsa, levnadsvanor och drogvanor Genomförd 2011, 2013, 2015 & 2017 (i nuvarande tappning) Genomförande Varför? Ge en

Läs mer

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa. Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa. Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet Systerskap för att främja unga tjejers hälsa Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet 1 Genusinriktad ANDT-prevention Under 2011 påbörjades

Läs mer

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) per 100 000 i slutenvården i Sverige 1987-2013 bland kvinnor

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) per 100 000 i slutenvården i Sverige 1987-2013 bland kvinnor Bakgrund Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) per 100 000 i slutenvården i Sverige 1987-2013 bland kvinnor Gymnasieelevernas psykiska hälsa En kort tillbakablick År 2009 beslutades att psykisk hälsa

Läs mer

Hälsofrågor årskurs 7

Hälsofrågor årskurs 7 Hälsofrågor årskurs 7 Namn och personnummer: Denna ruta fyller skolsköterskan i: Datum för hälsosamtalet: Skola/klass: Längd:...cm Vikt:...kg Syn: Rygg: ARBETSMILJÖ 1. Jag tycker att... Sätt ett kryss

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos ungdomar En fördjupning av rapport 9 Ung i Halland

Läs mer

Hälsofrågor gymnasiet

Hälsofrågor gymnasiet Hälsofrågor gymnasiet Namn och personnummer: Detta fyller skolsköterskan i: Datum för hälsosamtalet: Skola/klass: Längd:...cm Vikt:...kg ARBETSMILJÖ 1. Jag tycker att... Sätt ett kryss i rutan som passar

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 2018 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Tabellbilaga till rapport för läsåret 2008/2009 Annika Nordstrand Sekretariatet wwwnll.se/folkhalsa Tabellförteckning sidan Vi som var med 4 1-4. Antal elever

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-17 Jämförelser med tidigare

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

Hälsofrågor i Gymnasiet

Hälsofrågor i Gymnasiet Elevhälsoenkät Norrbotten Läsår 2018/2019 Hälsofrågor i Gymnasiet Namn: Personnummer: Mobilnummer: Längd: Skola: Klass: Vikt: Frågorna i den här enkäten handlar om din hälsa och dina levnadsvanor. Det

Läs mer

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten)

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Deltagande Det är den 8:e enkäten som genomförts med elever i f-klass, åk 4 och 7 i grundskolan och åk1 på gymnasiet. Svarsfrekvensen

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Tabellbilaga till rapport för läsåret 2011/2012 Folkhälsocentrum Författare: Farhad Ali Khan Tabellförteckning sidan Vi som var med 3 1-4. Antal elever 3-5

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR I GYMNASIET ÅR 1

HÄLSOFRÅGOR I GYMNASIET ÅR 1 Elevhälsoenkät Västerbotten HÄLSOFRÅGOR I GYMNASIET ÅR 1 Namn: Personnummer: Detta fyller skolsköterskan i: Datum: Längd: (cm) Vikt: (kg) Svaren på hälsofrågorna används i hälsosamtalet med skolsköterskan.

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 Stockholmsenkäten 14 Elevundersökning i årskurs 9 och årskurs 2 gymnasiet Elevundersökningens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer Ge en uppfattning om

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Tabellbilaga till rapport för läsåret 2009/2010 Annika Nordstrand Sekretariatet www.nll.se/folkhalsa Tabellförteckning sidan Vi som var med 4 1-4. Antal elever

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

Kupolstudien.se + + Alkohol, narkotika och tobak. 1. Vem bor du med? Kryssa för alla personer du bor med, även om det är på deltid. Mamma.

Kupolstudien.se + + Alkohol, narkotika och tobak. 1. Vem bor du med? Kryssa för alla personer du bor med, även om det är på deltid. Mamma. 1. Vem bor du med? Kryssa för alla personer du bor med, även om det är på deltid. Mamma Fostermamma Pappa Fosterpappa Pappas sambo/maka/make Mammas sambo/maka/make Någon bror/styvbror Någon syster/styvsyster

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2016

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2016 Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun Resultat 2004-2016 Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2016 Svarsfrekvens: 2004: 83 % (354 svar) 2011: 78% (248 svar) 2005:

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten NLL-2013-10 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Tabellbilaga till rapport för läsåret 2012/2013 Folkhälsocentrum Författare: Åsa Rosendahl Förteckning över tabeller i Hälsosamtal Norrbottens

Läs mer

Hälsofrågor i årskurs 7

Hälsofrågor i årskurs 7 Elevhälsoenkät Norrbotten Läsår 2018/2019 Hälsofrågor i årskurs 7 Namn: Personnummer: Mobilnummer: Längd: Skola: Klass: Vikt: Frågorna i den här enkäten handlar om din hälsa och dina levnadsvanor. Det

Läs mer

Hälsofrågor årskurs 7

Hälsofrågor årskurs 7 Hälsofrågor årskurs 7 Namn och personnummer: Denna ruta fyller skolsköterskan i: Datum för hälsosamtalet: Skola/klass: Längd:...cm Vikt:...kg Syn: Rygg: ARBETSMILJÖ 1. Jag tycker att... Sätt ett kryss

Läs mer

Vem? Andra jämnåriga i ett elevboende Andra jämnåriga i eget boende Själv

Vem? Andra jämnåriga i ett elevboende Andra jämnåriga i eget boende Själv 1. Hur ser din nuvarande boendesituation ut? Kryssa för alla personer du bor med, även om det är på deltid. Jag bor med: Mamma Fostermamma Pappa Fosterpappa Pappas sambo/maka/make Mammas sambo/maka/make

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004: 83% (tot antal svarande elever 354st)

Läs mer

Liv & hälsa ung Liv & hälsa ung 2011

Liv & hälsa ung Liv & hälsa ung 2011 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun 2011-07-18 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Syfte Syftet med Liv och Hälsa ung är att kartlägga hälsa, levnadsvanor och livsvillkor

Läs mer

Ungdomars hälsa och drogvanor 2008

Ungdomars hälsa och drogvanor 2008 Ungdomars hälsa och drogvanor 2008 Undersökning bland niondeklassare i sju kommuner i Skaraborg Rapport 2009:2 2009 Anita Boij Bild 1 av 41 F A L K Ö P I N G Skattegården, Hallum 541 94 Skövde Telefon:

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Om mig Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2018 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. Om mig 2018 Gy Norrköping

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om mat och sovvanor, fysisk aktivitet och fritid, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer och din hälsa som sen utgör

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig-kort 2017

Ungdomsenkät Om mig-kort 2017 Ungdomsenkät Om mig-kort 2017 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten är frivillig Du kan hoppa över frågor som du inte kan eller vill svara på Enkäten är

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport år 8. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport år 8. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande: 1072

Läs mer

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2013-2014. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2013-2014. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander HÄLSOSAMTALET I SKOLAN Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 213-214 Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander % Hälsoläget i grund- och gymnasieskolan i Kramfors Läsåret (Lå) 13-14

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Om mig Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2018 Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. Om mig 2018 Grund Norrköping

Läs mer

Töreboda kommun. 43 Töreboda kommun

Töreboda kommun. 43 Töreboda kommun 43 Töreboda kommun Töreboda kommun Överlag var det de yngsta eleverna, år 3, som bäst uppskattade skolmåltiden, både när det gällde mat och miljö. De yngsta skoleleverna tyckte bäst om skolmaten. Det var

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Stockholmsenkäten Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2

Stockholmsenkäten Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkäten 16 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Elevundersökningens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer Ge en uppfattning

Läs mer

Barn och föräldrar i Skåne hur mår och lever de skånska familjerna?

Barn och föräldrar i Skåne hur mår och lever de skånska familjerna? Barn och föräldrar i Skåne hur mår och lever de skånska familjerna? Nätverksmöte för föräldrastödjande aktörer den 4 mars 215 Maria Fridh Enheten för folkhälsa och social hållbarhet Region Skånes epidemiologiska

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016 vad har ungdomarna svarat? Marie Haesert

Stockholmsenkäten 2016 vad har ungdomarna svarat? Marie Haesert Stockholmsenkäten 16 vad har ungdomarna svarat? Marie Haesert 16-1-18 Syfte med enkäten Kartlägga drogvanor, brott, skolk och mobbning Hur förändras olika normbrytande beteenden över tid? Lokala data Mobilisera

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: -9 UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Socialtjänst 2008-01-08 Tabell: -9 I följande tabell presenteras resultatet från Leva, levnadsvaneundersökningen.

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

Barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor LULEÅ KOMMUN. Läsåret 2005-2006

Barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor LULEÅ KOMMUN. Läsåret 2005-2006 Barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor LULEÅ KOMMUN Läsåret 5-6 Innehåll sidan Inledning 3 Sammanfattning 4 Vi som var med 6 Kost, fysisk aktivitet och BMI 7 Matvanor 8 Fysisk aktivitet i skolan och

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: Liljaskolan UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Umeå Socialtjänst Umeå 2008-01-08 Tabell: Liljaskolan I följande tabell presenteras resultatet

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: Finnbacksskolan UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Socialtjänst 2008-01-08 Tabell: Finnbacksskolan I följande tabell presenteras resultatet

Läs mer

Region Västmanland genomför regelbundet befolkningsundersökningar, det är en del av Regionens hälsofrämjande arbete.

Region Västmanland genomför regelbundet befolkningsundersökningar, det är en del av Regionens hälsofrämjande arbete. 1 Resultatet från Liv och hälsa ung särskolan baseras huvudsakligen på jämförelser mellan kön. Detta beror på att urvalet är litet och att det är första gången undersökningen genomförts i Västmanland.

Läs mer

Hälsofrågor i årskurs 4

Hälsofrågor i årskurs 4 Elevhälsoenkät Norrbotten Läsår 2018/2019 Hälsofrågor i årskurs 4 Namn: Personnummer: Mobilnummer: Längd: Skola: Klass: Vikt: Frågorna i den här enkäten handlar om din hälsa och dina levnadsvanor. Det

Läs mer

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Drogförebyggare Håkan Fransson 1 Undersökning genomförd i Essunga

Läs mer

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar Luleåbornas hälsa Fakta, trender, utmaningar Inledning Den här foldern beskriver de viktigaste resultaten från två stora hälsoenkäter där många luleåbor deltagit. Hälsa på lika villkor? är en nationell

Läs mer

Norra Real enhet 3 Gymnasiet åk 2

Norra Real enhet 3 Gymnasiet åk 2 Stockholmsenkäten 12 Skolrapport Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer Ge en uppfattning

Läs mer

Norrtälje kommun, Gymnasiet

Norrtälje kommun, Gymnasiet 10 9 8 7 6 5 4 3 Röker du? Norrtälje kommun, Gymnasiet Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Pojkar

Läs mer

Om mig. Länsrapport

Om mig. Länsrapport Om mig Länsrapport www.regionostergotland.se Om mig är Östergötlands länsgemensamma webbenkät om ungdomars hälsa och livsstil som har genomförts årligen sedan hösten. Enkäten är ett samarbete mellan länets

Läs mer

Presentation av Unga16 UNGA 16. Folkhälsoråd. 27 maj Peter Thuresson Ebba Sundström

Presentation av Unga16 UNGA 16. Folkhälsoråd. 27 maj Peter Thuresson Ebba Sundström UNGA 16 Folkhälsoråd 27 maj 2016 Peter Thuresson Ebba Sundström Upplägg presentation Syftet med Unga-undersökningen Umeå kommuns folkhälsomål Bakgrund till undersökningen Förändringar i enkäten? Resultat

Läs mer

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2012/2013. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2012/2013. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander HÄLSOSAMTALET I SKOLAN Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 212/213 Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander procent Hälsoläget i grundskolan i Kramfors läsåret 212-213 Skolsköterskan

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

Kommun: Genomförande. -Sjunde gången - Årligen från och med år 2008 (ej samma elever udda och jämna år)

Kommun: Genomförande. -Sjunde gången - Årligen från och med år 2008 (ej samma elever udda och jämna år) Kommun: Genomförande -Sjunde gången - Årligen från och med år 28 (ej samma elever udda och jämna år) - Webbenkät i skolår 7 och 2 på gymnasiet - År 9 pappersenkät och färre frågor pga. andra undersökningar

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

Sammanställning av drogvaneenkät för gymnasiet

Sammanställning av drogvaneenkät för gymnasiet Sammanställning av drogvaneenkät för gymnasiet Härjedalens kommun läsåret 2017/2018 Sammanställt av Cecilia Hallgren 2018-08-08 INNEHÅLLSFÖRTECKING... 1 1. Inledning... 2 2. Tobaksvanor... 3 4. Alkoholvanor...

Läs mer

Om Mig 2017 Grund Norrköping

Om Mig 2017 Grund Norrköping Om Mig 2017 Grund Norrköping 1. Hur svarar du på enkäten? Antal svarande: 1010 2. Var svarar du på enkäten? Antal svarande: 1009 3. Är du...? Antal svarande: 1009 4. Hur ofta tycker du att dina föräldrar

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

Kommunåterkoppling 2017 Eskilstuna. Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet

Kommunåterkoppling 2017 Eskilstuna. Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet Kommunåterkoppling 2017 Eskilstuna Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet 1 Inledning Landstinget Sörmland har som mål att vara Sveriges friskaste län år 2025. En del av målet

Läs mer

Kommunåterkoppling 2017 Strängnäs. Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet

Kommunåterkoppling 2017 Strängnäs. Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet Kommunåterkoppling 2017 Strängnäs Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet 1 Inledning Landstinget Sörmland har som mål att vara Sveriges friskaste län år 2025. En del av målet

Läs mer

Sammanställning av Folkhälsoenkät Ung 2015 GYMNASIET ÅR 2

Sammanställning av Folkhälsoenkät Ung 2015 GYMNASIET ÅR 2 Sammanställning av Folkhälsoenkät Ung 2015 GYMNASIET ÅR 2 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Är du? 7 I vilket skolår går du? 9 Vilka bor du tillsammans med? 10 Var är du och dina föräldrar födda? 11 - Du själv

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

Om Mig 2017 Gymn Norrköping

Om Mig 2017 Gymn Norrköping Om Mig 2017 Gymn Norrköping 1. Hur svarar du på enkäten? Antal svarande: 854 2. Var svarar du på enkäten? Antal svarande: 854 3. Är du...? Antal svarande: 850 4. Hur ofta tycker du att dina föräldrar (vårdnadshavare)

Läs mer

Kommunåterkoppling 2017 Vingåker. Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan

Kommunåterkoppling 2017 Vingåker. Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan Kommunåterkoppling 2017 Vingåker Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan 1 Inledning Landstinget Sörmland har som mål att vara Sveriges friskaste län år 2025. En del av målet är en förbättrad folkhälsa

Läs mer

varken bra mycket bra bra eller dålig/a dålig/a mycket dålig/a

varken bra mycket bra bra eller dålig/a dålig/a mycket dålig/a Hälsofrågor åk 4 Namn och personnummer: Detta fyller skolsköterskan i: Datum för hälsosamtalet: Skola/klass: Längd:...cm Vikt:...kg Syn: Rygg: ARBETSMILJÖ 1. Jag tycker att... Sätt ett kryss i rutan som

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Skola a Valid Gymnasiet 91 100,0 100,0 100,0 Är du kille eller tjej? a Kille 66 72,5 72,5 72,5 Tjej 25 27,5 27,5 100,0 Total 91 100,0

Läs mer

HÄLSOENKÄT ÅK 1-3 gymnasiet

HÄLSOENKÄT ÅK 1-3 gymnasiet HÄLSOENKÄT ÅK 1-3 gymnasiet Frågorna i den här enkäten handlar om din hälsa. Det är bara skolsköterskan och skolläkaren som kan ta del av dina svar när ni går igenom dem vid hälsosamtalet. Gör så här:

Läs mer

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren 2014-08-12 INNEHÅLLSFÖRTECKING... 1 2 INLEDNING... 2 3. ÅRSKURS 6... 3 3.1 Tobaksvanor,

Läs mer