Liv & hälsa ung Liv & hälsa ung 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liv & hälsa ung Liv & hälsa ung 2011"

Transkript

1 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun

2

3 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Syfte Syftet med Liv och Hälsa ung är att kartlägga hälsa, levnadsvanor och livsvillkor hos ungdomar i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet i vårt län. Den första undersökningen genomfördes 2005 och har sedan genomförts vartannat år vilket ger möjligheter att följa förändringar över tiden. Landstinget i Uppsala län genomför undersökningen i samarbete med länets kommuner. Resultaten från Knivsta kommun baseras på elever i grundskolans årskurs 7 och 9. Knivsta kommun har bara en liten gymnasieskola så majoriteten av gymnasieeleverna läser vid gymnasium i Uppsala kommun. Liv och hälsa ung riktar sig till elever i skolorna i Uppsala län och resultaten presenteras efter vilken kommun skolan ligger i. Gymnasieelever bosatta Knivsta kommun finns representerade i resultaten men under andra kommuner beroende på studieort. Datainsamling Undersökningen har genomförts som en pappersenkät där frågorna har besvarats individuellt i klassrumsmiljö. Enkäten har lämnats ut till elever i länet varav 347 elever i Knivsta kommun. Totalt besvarades 304 frågeformulär i kommunen vilket motsvarar en svarsfrekvens på 88 procent. I årskurs 7 och årskurs 9 var andelen svarande 88 respektive 89 procent. År 2009 besvarades totalt 9854 frågeformulär i länet med svarsfrekvens på samma nivå, nämligen 81 procent. Tabell 1 visar hur många elever i Knivsta kommun som besvarat enkäten år Tabell 1 Svar från elever i Knivsta kommun Kommunen Länet Antal elever Antal svar Svarsfrekvens 88 procent 81 procent Hur kan sammanställningen användas? Enkätundersökningen ger information om elevernas hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Det är viktigt att inte dra alltför långtgående slutsatser av enskilda olikheter mellan kommuner eller skolor, vilka kan bero på skillnader i köns- och ålderssammansättning eller till exempel på olikheter i elevens hemförhållanden. Man bör även vara vaksam på antalet svarande när man tolkar resultatet då en litet antal kan medföra stor slumpvariation. Sammanställningen redovisar resultaten från undersökningen 2011, som också jämförs med resultaten från undersökningarna som gjordes år 2007 och Detta ger en möjlighet att följa upp elevernas hälsa, levnadsvanor och livsvillkor och se om de förbättras eller försämras över tid. Sammanställningen kan med fördel användas till prioritering av resurser så att rätt insatser görs till rätt målgrupp. Resultaten kan naturligtvis även användas för att följa upp och utvärdera gjorda insatser.

4 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Vad innehåller sammanställningen? Sammanställningen innehåller resultaten för 21 utvalda frågor från Liv och hälsa ung 2011 för att ge en snabb överblick över elevernas hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Resultaten presenteras på två sätt, dels genom en textanalys (del 1), dels genom diagram (del 2). Jämförelser görs över tid, mellan kön och mellan årskurser. Redovisningen på kommunnivå är indelad efter vilken kommun skolan tillhör och inte efter elevernas bostadskommun.

5 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Del 1 Resultat Inledning Hälsoutvecklingen i länet är positiv och andel elever med bra självskattat allmänt hälsotillstånd har ökat. I Knivsta kommun ökar andelen med bra självskattat allmänt hälsotillstånd för flickor i årskurs 7 och 9 och för pojkar i årskurs 9. Kommunen har en högre andel elever som äter frukost minst fyra gånger i veckan jämfört med länet och andelen som har övervikt är mindre i kommunen än i länet. I kommunen, såväl som i länet och nationellt, ökar andelen som inte dricker alkohol. Andel elever som berusningsdricker en gång i månaden eller oftare är oförändrad eller har minskat under de senaste åren. De som är mest optimistiska inför framtiden är pojkar i årskurs 7 och minst optimistiska inför framtiden är flickor i årskurs 9, andelen är 90 procent respektive 79 procent.

6 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Frågor om hälsa Allmänt hälsotillstånd Självskattat allmänt hälsotillstånd är ett globalt hälsomått som visat sig vara en god prediktor för förtida sjuklighet och dödlighet. Måttet grundas på andelen elever som svarat att de mår mycket bra eller mår bra på frågan: Hur mår du? Denna enkla fråga utgör ett samlat mått på individens hälsa och avspeglar både fysisk och psykisk hälsa. Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ökning bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i högre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 7 och åk 9 Flickor i åk 7 instämmer i högre utsträckning än flickor i åk 9 Trötthet De elever som svarat att de ofta eller alltid har varit trötta under de senaste tre månaderna, har klassificerats som trötta. Trend Ökning mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ökning bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i lägre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 9 Pojkar i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 9 Flickor i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 9

7 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Stress De elever som svarat att de ofta eller alltid haft besvär av stress under den senaste tremånadersperioden har betraktats som stressade. Trend Ökning mellan år 2007 och 2011 Ökning bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ökning bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i lägre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 9 Pojkar i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 9 Flickor i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 9 Nedstämdhet Nedstämdhet anses förekomma hos de elever som svarat ofta eller alltid på frågan: Har du under de senaste tre månaderna varit nedstämd? Trend Ökning mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ökning bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i lägre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 7 och åk 9 Flickor i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 9

8 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Lycklig De elever som svarat ofta eller alltid på frågan: Har du under de senaste tre månaderna varit lycklig? Denna fråga är ny i 2011 års undersökning, jämförelse med tidigare år är därför inte möjlig. Kön Pojkar instämmer i högre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 9 Pojkar i åk 7 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 9 Flickor i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 9 Sömnbrist, vardagar De flesta tonåringar behöver sova omkring nio timmar per dygn. Ungdomar behöver sömn för att må fysiskt och psykiskt bra, växa och bygga upp immunförsvaret. Utsövda barn har lättare att lära sig saker, de klarar samvaron med kamrater bättre. Svarsalternativen till frågan: Hur många timmar sover du i genomsnitt per natt under vardagar? har förändrats under perioden År 2007 och 2009 var svarsalternativet formulerat 6 timmar eller mindre. För år 2011 har två svarsalternativ, mindre än 5 timmar och 5-6 timmar, adderats till 6 timmar eller mindre. Förändringen i svarsalternativ kan vara en del i ökningen av andelen som sover 6 timmar eller mindre. Trend Ökning mellan år 2007 och 2011 Ökning bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ökning bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i lägre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 9 Pojkar i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 9 Flickor i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 9

9 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Övervikt och fetma Fetma och övervikt åtföljs av en rad hälsoproblem med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, stroke, sjukdomar i rörelseorganen, vissa cancerformer, bland annat tjocktarmscancer. Fetma utvecklas genom en kombination av livsstil, miljöfaktorer och arv. Eleverna har fått ange kroppslängd och vikt i frågeformuläret. Utifrån dessa värden har det s.k. BMIvärdet (Body Mass Index) beräknats. BMI= (kroppsvikt i kg) / ((kroppslängd i meter)*(kroppslängd i meter)). Gränsvärdena för övervikt och för fetma för vuxna gäller inte för barn och ungdomar. Det finns särskilda tabeller som anger gränser (ISO-BMI) för övervikt hos ungdomar och som har tillämpats här. Gränsvärdena är lägre än hos vuxna. Övervikt Trend Minskning av andel överviktiga mellan 2007 och 2011 Minskning av andel överviktiga bland pojkar mellan 2007 och 2011 Minskning av andel överviktiga bland flickor mellan 2007 och 2011 Kön Pojkar är överviktiga i högre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 är överviktiga i lägre utsträckning än elever i åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 7 och åk 9 Flickor i åk 7 är överviktiga i lägre utsträckning än flickor i åk 9 Fetma Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Ingen större skillnad mellan pojkar och flickor Årskurs Ingen större skillnad mellan elever i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 7 och åk 9

10 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Levnadsvanor Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet och inaktivitet har många effekter på människors hälsa. Fysisk inaktivitet är en riskfaktor för sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, fetma, typ 2- diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa och cancer. Bibehållen fysisk aktivitet genom livet bidrar till att människor kan leva ett oberoende liv långt upp i åldern. Rekommendationen för barn är 60 minuter fysisk aktivitet varje dag och bör omfatta både måttlig och hård aktivitet. (Nordiska Rådet) Den fysiska aktiviteten är beräknad med hjälp av två frågor: Hur mycket rör du dig i snitt per dag t.ex. går, cyklar eller idrottar? samt Hur ofta brukar du träna på din fritid, mer än 30 minuter, så du blir andfådd/svettig? År 2007 hade den första frågan följande formulering: Hur mycket rör du dig i snitt per dag (förutom träning) t.ex. går eller cyklar till skolan, till fritidsaktiviteter, till träning? Trend Ökning mellan år 2007 och 2011 Ökning bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ökning bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i högre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 7 och åk 9 Flickor i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 9 Goda frukostvanor De elever som svarat att de äter frukost 4 dagar per vecka eller oftare har ansetts ha goda frukostvanor. Trend Ökning mellan år 2007 och 2011 Ökning bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i högre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 7 och åk 9 Flickor i åk 7 instämmer i högre utsträckning än flickor i åk 9

11 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Tobak, alkohol och narkotika Rökning De elever som svarat dagligen på frågan: Röker du? har definierats som rökare. Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Ingen större skillnad mellan pojkar och flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 9 Pojkar i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 7 och åk 9 Snusning De elever som svarat dagligen på frågan: Snusar du? har definierats som snusare. Trend Minskning mellan år 2007 och 2011 Minskning bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Ingen större skillnad mellan pojkar och flickor Årskurs Ingen större skillnad mellan elever i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 7 och åk 9

12 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Dricker aldrig De elever som svarat aldrig på frågan: Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit alkohol? Trend Ökning mellan år 2007 och 2011 Ökning bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i högre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 9 Pojkar i åk 7 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 9 Flickor i åk 7 instämmer i högre utsträckning än flickor i åk 9 Berusningsdrickande Alkohol påverkar många av kroppens organ och alkohol kan relateras till en lång rad sjukdomar och skador. Skadliga effekter av alkohol avgörs bland annat av mängden konsumerad alkohol och dryckesmönster samt av ålder och kön. Akuta skador och sjukdomar, som ofta har samband med berusningsdrickande, är alkoholförgiftning och olika typer av kroppsliga skador i samband med våld eller olycksfall. Några exempel på sjukdomar som har starka samband med högt alkoholintag under lång tid är levercirros, vissa cancerformer, hjärt- och kärlsjukdomar samt hjärnskador. De elever som svarat att de någon gång under de senaste månaderna har druckit alkohol (D7) och svarat en gång per månad eller oftare på frågan: Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad? har betraktats som elever som berusningsdricker. Trend Minskning mellan år 2007 och 2011 Minskning bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ökning bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i lägre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 9 Pojkar i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 9 Flickor i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 9

13 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Provat narkotika De elever som svarat ja på frågan: Har du någon gång använt narkotika? Trend Minskning mellan år 2007 och 2011 Minskning bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Minskning bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Ingen större skillnad mellan pojkar och flickor Årskurs Ingen större skillnad mellan elever i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 7 och åk 9 Sex och samlevnad Sexuellt ofredande Andel elever som svarat Ja, två gånger eller fler på frågan: Har någon tafsat på dig eller tvingat dig att ta på dem, på ett sexuellt sätt utan att du velat det? har klassificerats som sexuellt ofredade. Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i lägre utsträckning än flickor Årskurs Ingen större skillnad mellan elever i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 7 och åk 9 Flickor i åk 7 instämmer i högre utsträckning än flickor i åk 9

14 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Om dig och skolan Trivsel i skolan De elever som svarar att påståendet Jag gillar att vara i skolan stämmer ganska bra eller stämmer precis. Trend Ökning mellan år 2007 och 2011 Ökning bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ökning bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i lägre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 9 Pojkar i åk 7 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 9 Flickor i åk 7 instämmer i högre utsträckning än flickor i åk 9 Mobbad (fysiskt eller psykiskt) Med mobbad avses elever som svarat Ja, flera gånger på någon eller båda av frågorna: Har du under den här terminen blivit slagen, sparkad eller blivit utsatt för annat våld i skolan? och Hur ofta har du blivit retad på allvar (mobbad) av någon/några av dina skolkamrater den här terminen? Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Minskning bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i högre utsträckning än flickor Årskurs Ingen större skillnad mellan elever i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 7 och åk 9 Flickor i åk 7 instämmer i högre utsträckning än flickor i åk 9

15 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Kränkt av vuxen på skolan Att ha blivit kränkt av vuxen i skolan anses elever ha blivit om de svarat Ja, flera gånger på frågan: Har du blivit kränkt eller illa behandlad av någon vuxen på skolan den här terminen? Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Minskning bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ökning bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Ingen större skillnad mellan pojkar och flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 7 och åk 9 Flickor i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 9 Känner obehag inför skoldagen Andel elever som svarat Ja, flera gånger på frågan: Har du känt obehag inför tanken att gå till skolan p.g.a. rädsla för att råka i bråk under skoldagen? Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Minskning bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ökning bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i lägre utsträckning än flickor Årskurs Ingen större skillnad mellan elever i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 7 och åk 9

16 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Föräldrar uppmuntrar skolarbetet Andel elever som svarar att påståendet Mina föräldrar uppmuntrar mig att göra bra ifrån mig i skolan stämmer ganska bra eller stämmer precis. Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Minskning bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Ingen större skillnad mellan pojkar och flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 9 Pojkar i åk 7 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 9 Flickor i åk 7 instämmer i högre utsträckning än flickor i åk 9 Framtidstro Andel elever som ser mycket eller ganska ljust på framtiden för sin egen del. Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i högre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 7 och åk 9 Flickor i åk 7 instämmer i högre utsträckning än flickor i åk 9

17 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Del 2 Resultat Diagram visar hur resultaten skiljer sig från tidigare år Sammanställningen redovisar ett urval frågor från enkäten. Frågorna kan ha en kortare formulering än i enkäten. En förteckning av samtliga frågor med de fullständiga formuleringarna finns längst bak i den här sammanställningen. För de flesta frågorna jämförs kommunens resultat för år 2011 med resultat för år 2009 och 2007 i ett diagram med en boll för varje år. Normalt sett är resultatet andelen elever som uppfyller ett visst påstående. Exempelvis redovisas under frågan Stressad ofta eller nästan hela tiden andelen elever som svarat Ofta eller Alltid på frågan Hur ofta har du under de senaste tre månaderna haft följande besvär? Stressad. Ibland är det mycket små skillnader mellan åren. För att det ska bli lättare att se skillnader, så är bollarna för de olika åren i diagrammen något förskjutna i höjdled. På så sätt skymmer ingen boll någon annan. När du jämför resultaten för år 2011 med tidigare år är det viktigt att tänka på att små skillnader mellan åren kan bero på slumpmässiga variationer (som bland annat hänger ihop med hur många som har svarat). Siffror visar hur skolan skiljer sig från länsgenomsnittet 2011 Det går också att se resultaten för år 2011 i siffror för både kommunen och länet som helhet. På så sätt går det att jämföra kommunens resultat med det genomsnittliga resultatet för alla skolor i länet. Tolkning av svaren Medelvärdet tar enbart hänsyn till de som faktiskt har tagit ställning genom att besvara frågan. Antalet svar för respektive fråga i årets undersökning redovisas längst till höger. Om det är färre än 10 elever som har tagit ställning till frågan redovisas inga resultat, och ingen boll syns i diagrammet. Om det är år 2011 som antalet svar är färre än 10 så står det dessutom För få svar i stället för antalet svar i kolumnen längst till höger. Frågan Lycklig ofta eller nästan hela tiden är ny från och med 2011 års undersökning, så där saknas bollar för tidigare år i samtliga fall.

18 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Diagram flickor kommunen Diagram pojkar kommunen Kommunen / Länet år 2011 Antal svar Frågor om hälsa Skolår 25% % 5 10 flickor pojkar flickor / pojkar åk 7 84 % / 84 % 93 % / 93 % 61 / 70 svar Bra allmänt hälsotillstånd åk 9 77 % / 79 % 93% / 90 % 84 / 75 svar åk 2 - % / 80 % - % / 87 % åk 7 42 % / 45 % 35 % / 35 % 59 / 69 svar Trött ofta eller nästan hela tiden åk 9 60 % / 65 % 40 % / 46 % 82 / 70 svar åk 2 - % / 65 % - % / 47 % åk 7 20 % / 23 % 7 % / 9 % 56 / 68 svar Stressad ofta eller nästan hela tiden åk 9 53 % / 43 % 17 % / 16 % 85 / 70 svar åk 2 - % / 54 % - % / 25 % åk 7 16 % / 15 % 9 % / 7 % 55 / 69 svar Nedstämd ofta eller nästan hela tiden åk 9 27 % / 21 % 7 % / 10 % 84 / 71 svar åk 2 - % / 20 % - % / 10 % åk 7 59 % / 74 % 81 % / 82 % 59 / 69 svar Lycklig ofta eller nästan hela tiden åk 9 67 % / 68 % 64 % / 72 % 83 / 70 svar åk 2 - % / 67 % - % / 68 % åk 7 12 % / 18 % 6 % / 10 % 59 / 63 svar Sover 6 timmar eller mindre på vardagar åk 9 28 % / 29 % 22 % / 23 % 83 / 72 svar åk 2 - % / 38 % - % / 35 %

19 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Diagram flickor kommunen Diagram pojkar kommunen Kommunen / Länet år 2011 Antal svar Frågor om hälsa, forts Skolår 25% % 5 10 flickor pojkar flickor/pojkar åk 7 4 % / 14 % 11 % / 17 % 48 / 56 svar Övervikt (fetma ej inkluderat) åk 9 10 % / 11 % 13 % / 19 % 78 / 72 svar åk 2 - % / 10 % - % / 19 % åk 7 2 % / 2 % 2 % / 4 % 48 / 56 svar Fetma åk 9 1 % / 2 % 3 % / 4 % 78 / 72 svar åk 2 - % / 3 % - % / 4 % Levnadsvanor Skolår flickor pojkar flickor/pojkar 25% % 5 10 åk 7 63 % / 69 % 77 % / 78 % 62 / 69 svar Fysiskt aktiv mer än 30 min per dag åk 9 77 % / 65 % 78 % / 73 % 86 / 74 svar åk 2 - % / 62 % - % / 70 % åk 7 89 % / 80 % 94 % / 88 % 62 / 69 svar Äter frukost minst 4 gånger per vecka åk 9 81 % / 76 % 95 % / 82 % 85 / 75 svar åk 2 - % / 77 % - % / 75 %

20 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Diagram flickor kommunen Diagram pojkar kommunen Kommunen / Länet år 2011 Antal svar Tobak, alkohol och narkotika Skolår 25% % 5 10 flickor pojkar flickor / pojkar åk 7 5 % / 3 % 2 % / 2 % 60 / 63 svar Röker dagligen åk 9 7 % / 8 % 7 % / 7 % 83 / 72 svar åk 2 - % / 13 % - % / 11 % åk 7 0 % / 0 % 1 % / 1 % 61 / 67 svar Snusar dagligen åk 9 0 % / 0 % 1 % / 6 % 85 / 75 svar åk 2 - % / 1 % - % / 12 % åk 7 84 % / 81 % 91 % / 85 % 62 / 67 svar Dricker aldrig alkohol åk 9 44 % / 48 % 56 % / 53 % 84 / 73 svar åk 2 - % / 19 % - % / 24 % åk 7 5 % / 4 % 1 % / 3 % 61 / 67 svar Berusningsdricker en gång per månad eller oftare åk 9 17 % / 19 % 10 % / 18 % 83 / 72 svar åk 2 - % / 43 % - % / 40 % åk 7 2 % / 2 % 2 % / 3 % 62 / 66 svar Provat narkotika åk 9 2 % / 6 % 4 % / 10 % 85 / 75 svar åk 2 - % / 15 % - % / 20 % Sex och samlevnad Skolår 25% % 5 10 flickor pojkar flickor / pojkar åk 7 13 % / 8 % 3 % / 4 % 61 / 65 svar Sexuellt ofredad två gånger eller fler åk 9 8 % / 11 % 5 % / 5 % 85 / 74 svar åk 2 - % / 13 % - % / 5 %

21 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Diagram flickor kommunen Diagram pojkar kommunen Kommunen / Länet år 2011 Antal svar Frågor om hälsa Skolår 25% % 5 10 flickor pojkar flickor / pojkar åk 7 92 % / 81 % 87 % / 84 % 62 / 68 svar Trivs bra i skolan åk 9 83 % / 79 % 77 % / 79 % 82 / 74 svar åk 2 - % / 84 % - % / 85 % åk 7 8 % / 6 % 9 % / 9 % 62 / 69 svar Mobbad (fysiskt eller psykiskt) flera gånger åk 9 2 % / 4 % 9 % / 8 % 85 / 75 svar åk 2 - % / 1 % - % / 3 % åk 7 2 % / 3 % 1 % / 4 % 62 / 69 svar Kränkt av vuxen på skolan flera gånger åk 9 7 % / 4 % 3 % / 3 % 85 / 74 svar åk 2 - % / 3 % - % / 3 % åk 7 6 % / 6 % 3 % / 4 % 62 / 69 svar Känner obehag inför skoldagen, mer än en gång åk 9 9 % / 7 % 0 % / 4 % 85 / 74 svar åk 2 - % / 3 % - % / 1 % åk 7 95 % / 93 % 94 % / 94 % 60 / 66 svar Föräldrar uppmuntrar skolarbetet åk 9 88 % / 88 % 90 % / 89 % 82 / 72 svar åk 2 - % / 89 % - % / 91 % åk 7 87 % / 82 % 90 % / 89 % 62 / 67 svar Optimistisk inför framtiden åk 9 79 % / 81 % 88 % / 87 % 85 / 74 svar åk 2 - % / 80 % - % / 80 %

22 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Enkätfrågornas fullständiga lydelse Enkäten finns att ladda ned på Landstinget i Uppsala läns hemsida. Frågor om hälsa Fråga Frågelydelse Bra allmänt hälsotillstånd B1 Hur mår du? Stressad ofta eller nästan hela tiden B5-9 Hur ofta har du under de senaste tre månaderna upplevt följande? Stressad Nedstämd ofta eller nästan hela tiden B5-12 Hur ofta har du under de senaste tre månaderna upplevt följande? Nedstämd Trött ofta eller nästan hela tiden B5-5 Hur ofta har du under de senaste tre månaderna upplevt följande? Trötthet Lycklig ofta eller nästan hela tiden B5-13 Hur ofta har du under de senaste tre månaderna upplevt följande? Lycklig Sover 6 timmar eller mindre B10 Hur många timmar sover du i genomsnitt per natt under vardagar? Övervikt, ej fetma / Fetma B3 B4 Hur lång är du? Hur mycket väger du? Levnadsvanor Fråga Frågelydelse Fysiskt aktiv mer än 30 min per dag C10 C11 Hur mycket rör du dig i snitt per dag t.ex. går, cyklar eller idrottar? Hur ofta brukar du träna på din fritid, mer än 30 minuter, så att du bli andfådd/svettas? Äter frukost minst 4 gånger per vecka C7-1 Hur ofta äter du följande måltider under en vanlig vecka? Frukost Tobak, alkohol och narkotika Fråga Frågelydelse Röker dagligen D1 Röker du? Snusar dagligen D6 Snusar du? Dricker aldrig alkohol D7 Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit alkohol? Berusningsdricker en gång per månad eller oftare D7 D9 Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit alkohol? Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad? Provat narkotika D19 Har du någon gång använt narkotika? (Med narkotika avses t.ex. hasch, marijuana, amfetamin, heroin, kokain, LSD, GHB, exstacy eller liknande) Sex och samlevnad Fråga Frågelydelse Sexuellt ofredad två gånger eller fler E8 Har någon tagit på dig eller har du känt dig tvingad att ta på någon, på ett sexuellt sätt utan att du velat det? Om dig och skolan Fråga Frågelydelse Trivs bra i skolan F1-1 Hur väl stämmer följande påståenden för dig? Jag gillar att vara i skolan. Mobbad (fysiskt eller psykiskt) flera gånger F15 F17 Har du under den här terminen blivit slagen, sparkad eller utsatt för annat våld i skolan? Hur ofta har du blivit retad på allvar (mobbad) av någon/några av dina skolkamrater den här terminen? Kränkt av vuxen på skolan flera gånger F19 Har du blivit kränkt eller illa behandlad av någon vuxen på skolan den här teminen? Känner obehag inför skoldagen, mer än en gång F14 Har du känt obehag inför tanken att gå till skolan p.g.a. rädsla för att råka i bråk under skoldagen? Föräldrar uppmuntrar skolarbetet F1-4 Hur väl stämmer följande påståenden för dig? Mina föräldrar uppmuntrar mig att göra bra ifrån mig i skolan. Optimistisk inför framtiden F20 Hur ser du på framtiden för din personliga del?

23 Bilaga 1 Resultat för Knivsta kommun Andelar i procent Årskurs 7 Årskurs 9 Årskurs 2 Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Frågor om hälsa Bra allmänt hälsotillstånd 91,8 95,7 92,9 83,5 78,7 83,6 88,0 90,9 93,3 77,2 74,2 77,4 Trött ofta eller nästan hela tiden 35,1 40,6 34,8 37,9 49,3 42,4 40,7 45,3 40,0 38,8 56,3 59,8 Stressad ofta eller nästan hela tiden 6,3 5,8 7,4 9,3 16,4 19,6 8,9 20,8 17,1 22,3 42,4 52,9 Nedstämd ofta eller nästan hela tiden 4,2 4,3 8,7 20,0 17,6 16,4 6,6 8,0 7,0 17,6 20,0 27,4 Lycklig ofta eller nästan hela tiden 81,2 59,3 64,3 67,5 Sover 6 timmar eller mindre 9,9 1,5 6,3 6,3 9,1 11,9 12,8 14,3 22,2 17,0 11,8 27,7 Övervikt (exklusive fetma) 16,0 15,6 10,7 16,7 8,3 4,2 15,6 18,4 12,5 12,6 12,7 10,3 Fetma 1,1 1,6 1,8 1,4 0,0 2,1 3,3 1,3 2,8 1,1 0,0 1,3 Levnadsvanor Fysiskt aktiv mer än 30 min per dag 73,2 72,5 76,8 55,8 69,7 62,9 52,7 84,2 78,4 53,9 73,1 76,7 Äter frukost minst 4 gånger per vecka 89,8 91,3 94,2 83,7 85,7 88,7 86,7 81,6 94,7 84,3 81,8 81,2 Tobak, alkohol och narkotika Röker dagligen 3,1 0,0 1,6 1,2 2,7 5,0 3,3 10,8 6,9 5,9 4,5 7,2 Snusar dagligen 6,2 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 15,4 14,5 1,3 1,0 0,0 0,0 Dricker aldrig alkohol 78,7 67,2 91,0 87,1 76,6 83,9 40,4 38,5 56,2 42,2 38,2 44,0 Berusningsdricker en gång per månad eller oftare 7,5 1,5 1,5 2,3 5,1 4,9 27,8 28,6 9,7 11,0 26,9 16,9 Provat narkotika 5,2 3,0 1,5 2,3 1,3 1,6 10,1 16,9 4,0 9,8 6,0 2,4 Sex och samlevnad Sexuellt ofredad två gånger eller fler 3,1 1,4 3,1 10,5 10,3 13,1 6,7 10,5 5,4 9,9 14,9 8,2 Om dig och skolan Trivs bra i skolan 73,5 77,1 86,8 67,1 80,5 91,9 69,0 70,7 77,0 80,4 73,8 82,9 Mobbad (fysiskt eller psykiskt) flera gånger 12,2 11,4 8,7 5,7 11,5 8,1 15,1 14,5 9,3 3,0 7,5 2,4 Kränkt av vuxen på skolan flera gånger 10,2 1,4 1,4 2,3 6,6 1,6 4,6 16,0 2,7 1,0 1,6 7,1 Känner obehag inför skoldagen, mer än en gång 4,1 1,4 2,9 3,5 10,4 6,5 9,6 2,6 0,0 4,0 6,3 9,4 Föräldrar uppmuntrar skolarbetet 95,9 91,3 93,9 90,6 89,7 95,0 94,3 92,2 90,3 90,2 86,4 87,8 Optimistisk inför framtiden 93,9 81,4 89,6 77,9 80,5 87,1 80,0 82,7 87,8 88,4 79,7 78,8

24 Liv och Hälsa Ung 2011 Hälsa, levnadsvanor och livsvillkor hos ungdomar i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet Knivsta kommun Knivsta kommun

25 Allmänt hälsotillstånd 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 Andel elever som svarat att de mår mycket bra eller mår bra på frågan: Hur mår du? Knivsta kommun

26 Allmänt hälsotillstånd Pojkar Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat att de mår mycket bra eller mår bra på frågan: Hur mår du? Knivsta kommun

27 Allmänt hälsotillstånd Flickor Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat att de mår mycket bra eller mår bra på frågan: Hur mår du? Knivsta kommun

28 Trötthet 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 Andel elever som svarat att de ofta eller alltid har varit trötta under de senaste tre månaderna. Knivsta kommun

29 Trötthet Pojkar Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat att de ofta eller alltid har varit trötta under de senaste tre månaderna. Knivsta kommun

30 Trötthet Flickor Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat att de ofta eller alltid har varit trötta under de senaste tre månaderna. Knivsta kommun

31 Stress 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 Andel elever som svarat att de ofta eller alltid haft besvär av stress under den senaste tremånadersperioden. Knivsta kommun

32 Stress Pojkar Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat att de ofta eller alltid haft besvär av stress under den senaste tremånadersperioden. Knivsta kommun

33 Stress Flickor Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat att de ofta eller alltid haft besvär av stress under den senaste tremånadersperioden. Knivsta kommun

34 Nedstämdhet 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 Andel elever som svarat ofta eller alltid på frågan: Har du under de senaste tre månaderna varit nedstämd? Knivsta kommun

35 Nedstämdhet Pojkar Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat ofta eller alltid på frågan: Har du under de senaste tre månaderna varit nedstämd? Knivsta kommun

36 Nedstämdhet Flickor Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat ofta eller alltid på frågan: Har du under de senaste tre månaderna varit nedstämd? Knivsta kommun

37 Lycklig 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 Andel elever som svarat ofta eller alltid på frågan: Har du under de senaste tre månaderna varit lycklig. Frågan är ny från och med 2011 års undersökning. Knivsta kommun

38 Lycklig Pojkar Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat ofta eller alltid på frågan: Har du under de senaste tre månaderna varit lycklig. Frågan är ny från och med 2011 års undersökning. Knivsta kommun

39 Lycklig Flickor Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat ofta eller alltid på frågan: Har du under de senaste tre månaderna varit lycklig. Frågan är ny från och med 2011 års undersökning. Knivsta kommun

40 Sömn vardagar 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 Andel elever som svarat att de i genomsnitt sovit 6 timmar eller mindre på vardagar. Knivsta kommun

41 Sömn vardagar Pojkar Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat att de i genomsnitt sovit 6 timmar eller mindre på vardagar. Knivsta kommun

42 Sömn vardagar Flickor Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat att de i genomsnitt sovit 6 timmar eller mindre på vardagar. Knivsta kommun

43 Övervikt 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 Andel elever med övervikt. Fetma är ej inkluderat. Knivsta kommun

44 Övervikt Pojkar Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever med övervikt. Fetma är ej inkluderat. Knivsta kommun

45 Övervikt Flickor Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever med övervikt. Fetma är ej inkluderat. Knivsta kommun

46 Fetma 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 Andel elever med fetma. Knivsta kommun

47 Fetma Pojkar Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever med fetma. Knivsta kommun

48 Fetma Flickor Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever med fetma. Knivsta kommun

49 Fysisk aktivitet 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 Andel elever som bedöms vara fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag utifrån frågorna Hur mycket rör du dig i snitt per dag t.ex. går, cyklar eller idrottar? och Hur ofta brukar du träna på din fritid, mer än 30 minuter, så du blir andfådd/svettig?. Knivsta kommun

50 Fysisk aktivitet Pojkar Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som bedöms vara fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag utifrån frågorna Hur mycket rör du dig i snitt per dag t.ex. går, cyklar eller idrottar? och Hur ofta brukar du träna på din fritid, mer än 30 minuter, så du blir andfådd/svettig?. Knivsta kommun

51 Fysisk aktivitet Flickor Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som bedöms vara fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag utifrån frågorna Hur mycket rör du dig i snitt per dag t.ex. går, cyklar eller idrottar? och Hur ofta brukar du träna på din fritid, mer än 30 minuter, så du blir andfådd/svettig?. Knivsta kommun

52 Goda frukostvanor 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 Andel elever som svarat att de äter frukost minst 4 dagar per vecka. Knivsta kommun

53 Goda frukostvanor Pojkar Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat att de äter frukost minst 4 dagar per vecka. Knivsta kommun

54 Goda frukostvanor Flickor Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat att de äter frukost minst 4 dagar per vecka. Knivsta kommun

55 Rökning 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 Andel elever som svarat dagligen på frågan: Röker du?. Knivsta kommun

56 Rökning Pojkar Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat dagligen på frågan: Röker du?. Knivsta kommun

57 Rökning Flickor Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat dagligen på frågan: Röker du?. Knivsta kommun

58 Snusning 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 Andel elever som svarat dagligen på frågan: Snusar du?. Knivsta kommun

59 Snusning Pojkar Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat dagligen på frågan: Snusar du?. Knivsta kommun

60 Snusning Flickor Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat dagligen på frågan: Snusar du?. Knivsta kommun

61 Dricker aldrig 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 Andel elever som svarat aldrig på frågan: Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit alkohol? Knivsta kommun

62 Dricker aldrig Pojkar Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat aldrig på frågan: Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit alkohol? Knivsta kommun

63 Dricker aldrig Flickor Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat aldrig på frågan: Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit alkohol? Knivsta kommun

64 Berusningsdrickande 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 Andel elever som svarat att de någon gång under de senaste månaderna har druckit alkohol och svarat en gång per månad eller oftare på frågan: Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad? Knivsta kommun

65 Berusningsdrickande Pojkar Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat att de någon gång under de senaste månaderna har druckit alkohol och svarat en gång per månad eller oftare på frågan: Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad? Knivsta kommun

66 Berusningsdrickande Flickor Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat att de någon gång under de senaste månaderna har druckit alkohol och svarat en gång per månad eller oftare på frågan: Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad? Knivsta kommun

67 Provat narkotika 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 Andel elever som svarat ja på frågan: Har du någon gång använt narkotika? Knivsta kommun

68 Provat narkotika Pojkar Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat ja på frågan: Har du någon gång använt narkotika? Knivsta kommun

69 Provat narkotika Flickor Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat ja på frågan: Har du någon gång använt narkotika? Knivsta kommun

70 Sexuellt ofredande 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 Andel elever som svarat Ja, två gånger eller fler på frågan: Har någon tafsat på dig eller tvingat dig att ta på dem, på ett sexuellt sätt utan att du velat det? Knivsta kommun

71 Sexuellt ofredande Pojkar Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat Ja, två gånger eller fler på frågan: Har någon tafsat på dig eller tvingat dig att ta på dem, på ett sexuellt sätt utan att du velat det? Knivsta kommun

72 Sexuellt ofredande Flickor Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat Ja, två gånger eller fler på frågan: Har någon tafsat på dig eller tvingat dig att ta på dem, på ett sexuellt sätt utan att du velat det? Knivsta kommun

73 Trivsel i skolan 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 Andel elever som svarar att påståendet Jag gillar att vara i skolan stämmer ganska bra eller stämmer precis. Knivsta kommun

74 Trivsel i skolan Pojkar Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarar att påståendet Jag gillar att vara i skolan stämmer ganska bra eller stämmer precis. Knivsta kommun

75 Trivsel i skolan Flickor Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarar att påståendet Jag gillar att vara i skolan stämmer ganska bra eller stämmer precis. Knivsta kommun

76 Mobbad (fysiskt eller psykiskt) 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 Andel elever som svarat Ja, flera gånger på någon eller båda av frågorna: Har du under den här terminen blivit slagen, sparkad eller blivit utsatt för annat våld i skolan? och Hur ofta har du blivit retad på allvar (mobbad) av någon/några av dina skolkamrater? Knivsta kommun

77 Mobbad (fysiskt eller psykiskt) Pojkar Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat Ja, flera gånger på någon eller båda av frågorna: Har du under den här terminen blivit slagen, sparkad eller blivit utsatt för annat våld i skolan? och Hur ofta har du blivit retad på allvar (mobbad) av någon/några av dina skolkamrater? Knivsta kommun

78 Mobbad (fysiskt eller psykiskt) Flickor Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat Ja, flera gånger på någon eller båda av frågorna: Har du under den här terminen blivit slagen, sparkad eller blivit utsatt för annat våld i skolan? och Hur ofta har du blivit retad på allvar (mobbad) av någon/några av dina skolkamrater? Knivsta kommun

79 Kränkt av vuxen på skolan 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 Andel elever som svarat Ja, flera gånger på frågan: Har du blivit kränkt eller illa behandlad av någon vuxen på skolan den här terminen? Knivsta kommun

80 Kränkt av vuxen på skolan Pojkar Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat Ja, flera gånger på frågan: Har du blivit kränkt eller illa behandlad av någon vuxen på skolan den här terminen? Knivsta kommun

81 Kränkt av vuxen på skolan Flickor Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat Ja, flera gånger på frågan: Har du blivit kränkt eller illa behandlad av någon vuxen på skolan den här terminen? Knivsta kommun

82 Känner obehag inför skoldagen 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 Andel elever som svarat Ja, flera gånger på frågan: Har du känt obehag inför tanken att gå till skolan p.g.a. rädsla för att råka i bråk under skoldagen? Knivsta kommun

83 Känner obehag inför skoldagen Pojkar Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat Ja, flera gånger på frågan: Har du känt obehag inför tanken att gå till skolan p.g.a. rädsla för att råka i bråk under skoldagen? Knivsta kommun

84 Känner obehag inför skoldagen Flickor Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarat Ja, flera gånger på frågan: Har du känt obehag inför tanken att gå till skolan p.g.a. rädsla för att råka i bråk under skoldagen? Knivsta kommun

85 Föräldrar uppmuntrar skolarbetet 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 Andel elever som svarar att påståendet Mina föräldrar uppmuntrat mig att göra bra ifrån mig i skolan stämmer ganska bra eller stämmer precis. Knivsta kommun

86 Föräldrar uppmuntrar skolarbetet Pojkar Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarar att påståendet Mina föräldrar uppmuntrat mig att göra bra ifrån mig i skolan stämmer ganska bra eller stämmer precis. Knivsta kommun

87 Föräldrar uppmuntrar skolarbetet Flickor Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som svarar att påståendet Mina föräldrar uppmuntrat mig att göra bra ifrån mig i skolan stämmer ganska bra eller stämmer precis. Knivsta kommun

88 Framtidstro 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 Andel elever som ser mycket eller ganska ljust på framtiden för sin egen del. Knivsta kommun

89 Framtidstro Pojkar Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som ser mycket eller ganska ljust på framtiden för sin egen del. Knivsta kommun

90 Framtidstro Flickor Åk 7 Åk 9 25% 5 10 Andel elever som ser mycket eller ganska ljust på framtiden för sin egen del. Knivsta kommun

91 Liv & hälsa ung 2011 Uppsala kommun Liv & hälsa ung 2011 Uppsala kommun

92

93 Liv & hälsa ung 2011 Uppsala kommun Syfte Syftet med Liv och Hälsa ung är att kartlägga hälsa, levnadsvanor och livsvillkor hos ungdomar i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet i vårt län. Den första undersökningen genomfördes 2005 och har sedan genomförts vartannat år vilket ger möjligheter att följa förändringar över tiden. Landstinget i Uppsala län genomför undersökningen i samarbete med länets kommuner. Datainsamling Undersökningen har genomförts som en pappersenkät där frågorna har besvarats individuellt i klassrumsmiljö. Enkäten har lämnats ut till elever i länet varav 7001 elever i Uppsala kommun. Totalt besvarades 5667 frågeformulär i kommunen vilket motsvarar en svarsfrekvens på 81 procent. I årskurs 7 och årskurs 9 var andelen svarande 87 respektive 85 procent. I årskurs 2 var svarsandelen74procent.år 2009 besvarades totalt 9854 frågeformulär i länet med svarsfrekvens på samma nivå, nämligen 81 procent. Tabell 1 visar hur många elever i Uppsala kommun som besvarat enkäten år Tabell 1 Svar från elever i Uppsala kommun Kommunen Länet Antal elever Antal svar Svarsfrekvens 81 procent 81 procent Uppsala kommun är den största av länets kommuner och har störst andel elever i de årskurser som enkäten riktar sig till. Elever i Uppsala kommun besvarade 5667 enkäter av totalt 8962 besvarade enkäter i länet. Eftersom Uppsala kommun utgör 63 procent av länets siffror kan skillnader mellan kommunen och länet vara svårt att påvisa om inte Uppsala skiljer sig mycket mot länets övriga kommuner. Hur kan sammanställningen användas? Enkätundersökningen ger information om elevernas hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Det är viktigt att inte dra alltför långtgående slutsatser av enskilda olikheter mellan kommuner eller skolor, vilka kan bero på skillnader i köns- och ålderssammansättning eller till exempel på olikheter i elevens hemförhållanden. Man bör även vara vaksam på antalet svarande när man tolkar resultatet då en litet antal kan medföra stor slumpvariation. Sammanställningen redovisar resultaten från undersökningen 2011, som också jämförs med resultaten från undersökningarna som gjordes år 2007 och Detta ger en möjlighet att följa upp elevernas hälsa, levnadsvanor och livsvillkor och se om de förbättras eller försämras över tid. Sammanställningen kan med fördel användas till prioritering av resurser så att rätt insatser görs till rätt målgrupp. Resultaten kan naturligtvis även användas för att följa upp och utvärdera gjorda insatser.

94 Liv & hälsa ung 2011 Uppsala kommun Vad innehåller sammanställningen? Sammanställningen innehåller resultaten för 21 utvalda frågor från Liv och hälsa ung 2011 för att ge en snabb överblick över elevernas hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Resultaten presenteras på två sätt, dels genom en textanalys (del 1), dels genom diagram (del 2). Jämförelser görs över tid, mellan kön och mellan årskurser. Redovisningen på kommunnivå är indelad efter vilken kommun skolan tillhör och inte efter elevernas bostadskommun.

95 Liv & hälsa ung 2011 Uppsala kommun Del 1 Resultat Inledning Hälsoutvecklingen i kommunen såväl som i länet är positiv och andel elever med bra självskattat allmänt hälsotillstånd har ökat. Pojkar har bra allmänt hälsotillstånd i större utsträckning än flickor men den positiva hälsoutvecklingen är tydligare bland flickor vilket gör att skillnaden mellan könen minskat något under de senaste åren. Pojkar som känner stress och nedstämdhet ofta eller hela tiden tenderar att öka något. Trots detta så är andelen flickor som är stressade och nedstämda nästan dubbel mot andelen pojkar. Exempelvis uppger 21 procent av flickorna i årskurs 9 att de är nedstämda ofta eller nästan hela tiden mot 10 procent av pojkarna i samma årskurs. Andelen elever som är fysiskt aktiva 30 minuter per dag och andelen med goda frukostvanor sjunker eller är oförändrad för båda könen. Däremot ses en svag trend mot ökad andel med övervikt. I likhet med siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning visar Liv och hälsa ung på en trend att andelen som aldrig dricker alkohol ökar. Även berusningsdrickandet visar en positiv utveckling då andelen elever som berusningsdricker en gång i månaden eller oftare minskar. Andelen elever som är optimistiska inför framtiden ökar, undantaget flickor i årskurs 7.

96 Liv & hälsa ung 2011 Uppsala kommun Frågor om hälsa Allmänt hälsotillstånd Självskattat allmänt hälsotillstånd är ett globalt hälsomått som visat sig vara en god prediktor för förtida sjuklighet och dödlighet. Måttet grundas på andelen elever som svarat att de mår mycket bra eller mår bra på frågan: Hur mår du? Denna enkla fråga utgör ett samlat mått på individens hälsa och avspeglar både fysisk och psykisk hälsa. Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i högre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 9 Ingen större skillnad mellan elever i åk 9 och åk 2 Pojkar i åk 7 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 9 och åk 2 Flickor i åk 7 instämmer i högre utsträckning än flickor i åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 9 och åk 2 Trötthet De elever som svarat att de ofta eller alltid har varit trötta under de senaste tre månaderna, har klassificerats som trötta. Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ökning bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i lägre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 9 Ingen större skillnad mellan elever i åk 9 och åk 2 Pojkar i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 9 och åk 2 Flickor i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 9 och åk 2

97 Liv & hälsa ung 2011 Uppsala kommun Stress De elever som svarat att de ofta eller alltid haft besvär av stress under den senaste tremånadersperioden har betraktats som stressade. Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ökning bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i lägre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 9 Elever i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 2 Pojkar i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 9 Pojkar i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 2 Flickor i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 9 Flickor i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 2 Nedstämdhet Nedstämdhet anses förekomma hos de elever som svarat ofta eller alltid på frågan: Har du under de senaste tre månaderna varit nedstämd? Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Minskning bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i lägre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 9 Ingen större skillnad mellan elever i åk 9 och åk 2 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 9 och åk 2 Flickor i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 9 och åk 2

98 Liv & hälsa ung 2011 Uppsala kommun Lycklig De elever som svarat ofta eller alltid på frågan: Har du under de senaste tre månaderna varit lycklig? Denna fråga är ny i 2011 års undersökning, jämförelse med tidigare år är därför inte möjlig. Kön Pojkar instämmer i högre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 9 Elever i åk 9 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 2 Pojkar i åk 7 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 9 Pojkar i åk 9 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 2 Flickor i åk 7 instämmer i högre utsträckning än flickor i åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 9 och åk 2 Sömnbrist, vardagar De flesta tonåringar behöver sova omkring nio timmar per dygn. Ungdomar behöver sömn för att må fysiskt och psykiskt bra, växa och bygga upp immunförsvaret. Utsövda barn har lättare att lära sig saker, de klarar samvaron med kamrater bättre. Svarsalternativen till frågan: Hur många timmar sover du i genomsnitt per natt under vardagar? har förändrats under perioden År 2007 och 2009 var svarsalternativet formulerat 6 timmar eller mindre. För år 2011 har två svarsalternativ, mindre än 5 timmar och 5-6 timmar, adderats till 6 timmar eller mindre. Förändringen i svarsalternativ kan vara en del i ökningen av andelen som sover 6 timmar eller mindre. Trend Ökning mellan år 2007 och 2011 Ökning bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ökning bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i lägre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 9 Elever i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 2 Pojkar i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 9 Pojkar i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 2 Flickor i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 9 Flickor i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 2

99 Liv & hälsa ung 2011 Uppsala kommun Övervikt och fetma Fetma och övervikt åtföljs av en rad hälsoproblem med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, stroke, sjukdomar i rörelseorganen, vissa cancerformer, bland annat tjocktarmscancer. Fetma utvecklas genom en kombination av livsstil, miljöfaktorer och arv. Eleverna har fått ange kroppslängd och vikt i frågeformuläret. Utifrån dessa värden har det s.k. BMIvärdet (Body Mass Index) beräknats. BMI= (kroppsvikt i kg) / ((kroppslängd i meter)*(kroppslängd i meter)). Gränsvärdena för övervikt och för fetma för vuxna gäller inte för barn och ungdomar. Det finns särskilda tabeller som anger gränser (ISO-BMI) för övervikt hos ungdomar och som har tillämpats här. Gränsvärdena är lägre än hos vuxna. Övervikt Trend Ökning av andel överviktiga mellan 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ökning av andel överviktiga bland flickor mellan 2007 och 2011 Kön Pojkar är överviktiga i högre utsträckning än flickor Årskurs Ingen större skillnad mellan elever i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan elever i åk 9 och åk 2 Pojkar i åk 7 är överviktiga i lägre utsträckning än pojkar i åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 9 och åk 2 Flickor i åk 7 är överviktiga i högre utsträckning än flickor i åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 9 och åk 2 Fetma Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Ingen större skillnad mellan pojkar och flickor Årskurs Ingen större skillnad mellan elever i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan elever i åk 9 och åk 2 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 9 och åk 2 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 9 och åk 2

100 Liv & hälsa ung 2011 Uppsala kommun Levnadsvanor Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet och inaktivitet har många effekter på människors hälsa. Fysisk inaktivitet är en riskfaktor för sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, fetma, typ 2- diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa och cancer. Bibehållen fysisk aktivitet genom livet bidrar till att människor kan leva ett oberoende liv långt upp i åldern. Rekommendationen för barn är 60 minuter fysisk aktivitet varje dag och bör omfatta både måttlig och hård aktivitet. (Nordiska Rådet) Den fysiska aktiviteten är beräknad med hjälp av två frågor: Hur mycket rör du dig i snitt per dag t.ex. går, cyklar eller idrottar? samt Hur ofta brukar du träna på din fritid, mer än 30 minuter, så du blir andfådd/svettig? År 2007 hade den första frågan följande formulering: Hur mycket rör du dig i snitt per dag (förutom träning) t.ex. går eller cyklar till skolan, till fritidsaktiviteter, till träning? Trend Ökning mellan år 2007 och 2011 Ökning bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ökning bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i högre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 9 Elever i åk 9 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 2 Pojkar i åk 7 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 9 Pojkar i åk 9 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 2 Flickor i åk 7 instämmer i högre utsträckning än flickor i åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 9 och åk 2 Goda frukostvanor De elever som svarat att de äter frukost 4 dagar per vecka eller oftare har ansetts ha goda frukostvanor. Trend Minskning mellan år 2007 och 2011 Minskning bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Minskning bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i högre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 9 Elever i åk 9 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 2 Pojkar i åk 7 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 9 Pojkar i åk 9 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 2 Flickor i åk 7 instämmer i högre utsträckning än flickor i åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 9 och åk 2

101 Liv & hälsa ung 2011 Uppsala kommun Tobak, alkohol och narkotika Rökning De elever som svarat dagligen på frågan: Röker du? har definierats som rökare. Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Ingen större skillnad mellan pojkar och flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 9 Elever i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 2 Pojkar i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 9 Pojkar i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 2 Flickor i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 9 Flickor i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 2 Snusning De elever som svarat dagligen på frågan: Snusar du? har definierats som snusare. Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i högre utsträckning än flickor Årskurs Ingen större skillnad mellan elever i åk 7 och åk 9 Elever i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 2 Pojkar i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 9 Pojkar i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 2 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 9 och åk 2

102 Liv & hälsa ung 2011 Uppsala kommun Dricker aldrig De elever som svarat aldrig på frågan: Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit alkohol? Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i högre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 9 Elever i åk 9 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 2 Pojkar i åk 7 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 9 Pojkar i åk 9 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 2 Flickor i åk 7 instämmer i högre utsträckning än flickor i åk 9 Flickor i åk 9 instämmer i högre utsträckning än flickor i åk 2 Berusningsdrickande Alkohol påverkar många av kroppens organ och alkohol kan relateras till en lång rad sjukdomar och skador. Skadliga effekter av alkohol avgörs bland annat av mängden konsumerad alkohol och dryckesmönster samt av ålder och kön. Akuta skador och sjukdomar, som ofta har samband med berusningsdrickande, är alkoholförgiftning och olika typer av kroppsliga skador i samband med våld eller olycksfall. Några exempel på sjukdomar som har starka samband med högt alkoholintag under lång tid är levercirros, vissa cancerformer, hjärt- och kärlsjukdomar samt hjärnskador. De elever som svarat att de någon gång under de senaste månaderna har druckit alkohol (D7) och svarat en gång per månad eller oftare på frågan: Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad? har betraktats som elever som berusningsdricker. Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Ingen större skillnad mellan pojkar och flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 9 Elever i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 2 Pojkar i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 9 Pojkar i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 2 Flickor i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 9 Flickor i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 2

103 Liv & hälsa ung 2011 Uppsala kommun Provat narkotika De elever som svarat ja på frågan: Har du någon gång använt narkotika? Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i högre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 9 Elever i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 2 Pojkar i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 9 Pojkar i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 2 Flickor i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 9 Flickor i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 2 Sex och samlevnad Sexuellt ofredande Andel elever som svarat Ja, två gånger eller fler på frågan: Har någon tafsat på dig eller tvingat dig att ta på dem, på ett sexuellt sätt utan att du velat det? har klassificerats som sexuellt ofredade. Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i lägre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 9 Ingen större skillnad mellan elever i åk 9 och åk 2 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 9 och åk 2 Flickor i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 9 och åk 2

104 Liv & hälsa ung 2011 Uppsala kommun Om dig och skolan Trivsel i skolan De elever som svarar att påståendet Jag gillar att vara i skolan stämmer ganska bra eller stämmer precis. Trend Ökning mellan år 2007 och 2011 Ökning bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ökning bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Ingen större skillnad mellan pojkar och flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 9 Elever i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 2 Pojkar i åk 7 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 9 Pojkar i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 2 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 7 och åk 9 Flickor i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 2 Mobbad (fysiskt eller psykiskt) Med mobbad avses elever som svarat Ja, flera gånger på någon eller båda av frågorna: Har du under den här terminen blivit slagen, sparkad eller blivit utsatt för annat våld i skolan? och Hur ofta har du blivit retad på allvar (mobbad) av någon/några av dina skolkamrater den här terminen? Trend Minskning mellan år 2007 och 2011 Minskning bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Ingen större skillnad mellan pojkar och flickor Årskurs Ingen större skillnad mellan elever i åk 7 och åk 9 Elever i åk 9 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 2 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 7 och åk 9 Pojkar i åk 9 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 2 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 9 och åk 2

105 Liv & hälsa ung 2011 Uppsala kommun Kränkt av vuxen på skolan Att ha blivit kränkt av vuxen i skolan anses elever ha blivit om de svarat Ja, flera gånger på frågan: Har du blivit kränkt eller illa behandlad av någon vuxen på skolan den här terminen? Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Ingen större skillnad mellan pojkar och flickor Årskurs Ingen större skillnad mellan elever i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan elever i åk 9 och åk 2 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 9 och åk 2 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 9 och åk 2 Känner obehag inför skoldagen Andel elever som svarat Ja, flera gånger på frågan: Har du känt obehag inför tanken att gå till skolan p.g.a. rädsla för att råka i bråk under skoldagen? Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Ingen större skillnad mellan pojkar och flickor Årskurs Ingen större skillnad mellan elever i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan elever i åk 9 och åk 2 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 9 och åk 2 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 9 och åk 2

106 Liv & hälsa ung 2011 Uppsala kommun Föräldrar uppmuntrar skolarbetet Andel elever som svarar att påståendet Mina föräldrar uppmuntrar mig att göra bra ifrån mig i skolan stämmer ganska bra eller stämmer precis. Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Ingen större skillnad mellan pojkar och flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 9 Ingen större skillnad mellan elever i åk 9 och åk 2 Pojkar i åk 7 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 9 och åk 2 Flickor i åk 7 instämmer i högre utsträckning än flickor i åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 9 och åk 2 Framtidstro Andel elever som ser mycket eller ganska ljust på framtiden för sin egen del. Trend Ökning mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ökning bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i högre utsträckning än flickor Årskurs Ingen större skillnad mellan elever i åk 7 och åk 9 Elever i åk 9 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 2 Pojkar i åk 7 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 9 Pojkar i åk 9 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 2 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 9 och åk 2

107 Liv & hälsa ung 2011 Uppsala kommun Del 2 Resultat Diagram visar hur resultaten skiljer sig från tidigare år Sammanställningen redovisar ett urval frågor från enkäten. Frågorna kan ha en kortare formulering än i enkäten. En förteckning av samtliga frågor med de fullständiga formuleringarna finns längst bak i den här sammanställningen. För de flesta frågorna jämförs kommunens resultat för år 2011 med resultat för år 2009 och 2007 i ett diagram med en boll för varje år. Normalt sett är resultatet andelen elever som uppfyller ett visst påstående. Exempelvis redovisas under frågan Stressad ofta eller nästan hela tiden andelen elever som svarat Ofta eller Alltid på frågan Hur ofta har du under de senaste tre månaderna haft följande besvär? Stressad. Ibland är det mycket små skillnader mellan åren. För att det ska bli lättare att se skillnader, så är bollarna för de olika åren i diagrammen något förskjutna i höjdled. På så sätt skymmer ingen boll någon annan. När du jämför resultaten för år 2011 med tidigare år är det viktigt att tänka på att små skillnader mellan åren kan bero på slumpmässiga variationer (som bland annat hänger ihop med hur många som har svarat). Siffror visar hur skolan skiljer sig från länsgenomsnittet 2011 Det går också att se resultaten för år 2011 i siffror för både kommunen och länet som helhet. På så sätt går det att jämföra kommunens resultat med det genomsnittliga resultatet för alla skolor i länet. Tolkning av svaren Medelvärdet tar enbart hänsyn till de som faktiskt har tagit ställning genom att besvara frågan. Antalet svar för respektive fråga i årets undersökning redovisas längst till höger. Om det är färre än 10 elever som har tagit ställning till frågan redovisas inga resultat, och ingen boll syns i diagrammet. Om det är år 2011 som antalet svar är färre än 10 så står det dessutom För få svar i stället för antalet svar i kolumnen längst till höger. Frågan Lycklig ofta eller nästan hela tiden är ny från och med 2011 års undersökning, så där saknas bollar för tidigare år i samtliga fall.

108 Liv & hälsa ung 2011 Uppsala kommun Diagram flickor kommunen Diagram pojkar kommunen Kommunen / Länet år 2011 Antal svar Frågor om hälsa Skolår 25% % 5 10 flickor pojkar flickor / pojkar åk 7 85 % / 84 % 94 % / 93 % 792 / 816 svar Bra allmänt hälsotillstånd åk 9 81 % / 79 % 89% / 90 % 827 / 866 svar åk 2 79 % / 80 % 88 % / 87 % 1149 / 1093 svar åk 7 46 % / 45 % 35 % / 35 % 782 / 801 svar Trött ofta eller nästan hela tiden åk 9 67 % / 65 % 47 % / 46 % 811 / 848 svar åk 2 66 % / 65 % 48 % / 47 % 1128 / 1063 svar åk 7 24 % / 23 % 11 % / 9 % 770 / 791 svar Stressad ofta eller nästan hela tiden åk 9 44 % / 43 % 18 % / 16 % 809 / 843 svar åk 2 55 % / 54 % 27 % / 25 % 1128 / 1049 svar åk 7 14 % / 15 % 8 % / 7 % 777 / 782 svar Nedstämd ofta eller nästan hela tiden åk 9 21 % / 21 % 10 % / 10 % 802 / 839 svar åk 2 20 % / 20 % 11 % / 10 % 1120 / 1045 svar åk 7 74 % / 74 % 82 % / 82 % 780 / 795 svar Lycklig ofta eller nästan hela tiden åk 9 68 % / 68 % 72 % / 72 % 810 / 843 svar åk 2 67 % / 67 % 67 % / 68 % 1114 / 1050 svar åk 7 18 % / 18 % 9 % / 10 % 725 / 749 svar Sover 6 timmar eller mindre på vardagar åk 9 29 % / 29 % 21 % / 23 % 790 / 825 svar åk 2 40 % / 38 % 35 % / 35 % 1102 / 1021 svar

109 Liv & hälsa ung 2011 Uppsala kommun Diagram flickor kommunen Diagram pojkar kommunen Kommunen / Länet år 2011 Antal svar Frågor om hälsa, forts Skolår 25% % 5 10 flickor pojkar flickor/pojkar åk 7 14 % / 14 % 15 % / 17 % 701 / 726 svar Övervikt (fetma ej inkluderat) åk 9 10 % / 11 % 20 % / 19 % 785 / 813 svar åk 2 10 % / 10 % 18 % / 19 % 1093 / 1062 svar åk 7 2 % / 2 % 3 % / 4 % 701 / 726 svar Fetma åk 9 1 % / 2 % 4 % / 4 % 785 / 813 svar åk 2 2 % / 3 % 6 % / 4 % 1093 / 1062 svar Levnadsvanor Skolår flickor pojkar flickor/pojkar 25% % 5 10 åk 7 69 % / 69 % 79 % / 78 % 795 / 817 svar Fysiskt aktiv mer än 30 min per dag åk 9 65 % / 65 % 75 % / 73 % 832 / 876 svar åk 2 62 % / 62 % 72 % / 70 % 1154 / 1095 svar åk 7 81 % / 80 % 89 % / 88 % 799 / 814 svar Äter frukost minst 4 gånger per vecka åk 9 78 % / 76 % 82 % / 82 % 827 / 871 svar åk 2 77 % / 77 % 76 % / 75 % 1152 / 1089 svar

110 Liv & hälsa ung 2011 Uppsala kommun Diagram flickor kommunen Diagram pojkar kommunen Kommunen / Länet år 2011 Antal svar Tobak, alkohol och narkotika Skolår 25% % 5 10 flickor pojkar flickor / pojkar åk 7 1 % / 3 % 2 % / 2 % 778 / 769 svar Röker dagligen åk 9 7 % / 8 % 7 % / 7 % 823 / 847 svar åk 2 12 % / 13 % 10 % / 11 % 1142 / 1068 svar åk 7 0 % / 0 % 1 % / 1 % 803 / 817 svar Snusar dagligen åk 9 0 % / 0 % 6 % / 6 % 823 / 865 svar åk 2 1 % / 1 % 13 % / 12 % 1144 / 1078 svar åk 7 84 % / 81 % 87 % / 85 % 791 / 816 svar Dricker aldrig alkohol åk 9 51 % / 48 % 55 % / 53 % 818 / 857 svar åk 2 20 % / 19 % 25 % / 24 % 1138 / 1067 svar åk 7 3 % / 4 % 2 % / 3 % 795 / 816 svar Berusningsdricker en gång per månad eller oftare åk 9 19 % / 19 % 18 % / 18 % 818 / 854 svar åk 2 42 % / 43 % 40 % / 40 % 1134 / 1057 svar åk 7 2 % / 2 % 2 % / 3 % 800 / 818 svar Provat narkotika åk 9 7 % / 6 % 12 % / 10 % 829 / 865 svar åk 2 15 % / 15 % 22 % / 20 % 1144 / 1084 svar Sex och samlevnad Skolår 25% % 5 10 flickor pojkar flickor / pojkar åk 7 7 % / 8 % 4 % / 4 % 796 / 806 svar Sexuellt ofredad två gånger eller fler åk 9 12 % / 11 % 6 % / 5 % 824 / 858 svar åk 2 14 % / 13 % 6 % / 5 % 1142 / 1071 svar

111 Liv & hälsa ung 2011 Uppsala kommun Diagram flickor kommunen Diagram pojkar kommunen Kommunen / Länet år 2011 Antal svar Frågor om hälsa Skolår 25% % 5 10 flickor pojkar flickor / pojkar åk 7 84 % / 81 % 87 % / 84 % 796 / 805 svar Trivs bra i skolan åk 9 81 % / 79 % 81 % / 79 % 824 / 862 svar åk 2 84 % / 84 % 86 % / 85 % 1148 / 1065 svar åk 7 6 % / 6 % 8 % / 9 % 802 / 810 svar Mobbad (fysiskt eller psykiskt) flera gånger åk 9 4 % / 4 % 8 % / 8 % 829 / 865 svar åk 2 1 % / 1 % 4 % / 3 % 1146 / 1071 svar åk 7 2 % / 3 % 4 % / 4 % 800 / 811 svar Kränkt av vuxen på skolan flera gånger åk 9 4 % / 4 % 4 % / 3 % 822 / 860 svar åk 2 2 % / 3 % 3 % / 3 % 1148 / 1058 svar åk 7 5 % / 6 % 3 % / 4 % 802 / 804 svar Känner obehag inför skoldagen, mer än en gång åk 9 5 % / 7 % 4 % / 4 % 828 / 863 svar åk 2 3 % / 3 % 2 % / 1 % 1146 / 1070 svar åk 7 93 % / 93 % 95 % / 94 % 789 / 793 svar Föräldrar uppmuntrar skolarbetet åk 9 89 % / 88 % 92 % / 89 % 801 / 828 svar åk 2 89 % / 89 % 91 % / 91 % 1116 / 1023 svar åk 7 82 % / 82 % 90 % / 89 % 796 / 805 svar Optimistisk inför framtiden åk 9 82 % / 81 % 87 % / 87 % 825 / 858 svar åk 2 81 % / 80 % 79 % / 80 % 1145 / 1062 svar

112 Liv & hälsa ung 2011 Uppsala kommun Enkätfrågornas fullständiga lydelse Enkäten finns att ladda ned på Landstinget i Uppsala läns hemsida. Frågor om hälsa Fråga Frågelydelse Bra allmänt hälsotillstånd B1 Hur mår du? Stressad ofta eller nästan hela tiden B5-9 Hur ofta har du under de senaste tre månaderna upplevt följande? Stressad Nedstämd ofta eller nästan hela tiden B5-12 Hur ofta har du under de senaste tre månaderna upplevt följande? Nedstämd Trött ofta eller nästan hela tiden B5-5 Hur ofta har du under de senaste tre månaderna upplevt följande? Trötthet Lycklig ofta eller nästan hela tiden B5-13 Hur ofta har du under de senaste tre månaderna upplevt följande? Lycklig Sover 6 timmar eller mindre B10 Hur många timmar sover du i genomsnitt per natt under vardagar? Övervikt, ej fetma / Fetma B3 B4 Hur lång är du? Hur mycket väger du? Levnadsvanor Fråga Frågelydelse Fysiskt aktiv mer än 30 min per dag C10 C11 Hur mycket rör du dig i snitt per dag t.ex. går, cyklar eller idrottar? Hur ofta brukar du träna på din fritid, mer än 30 minuter, så att du bli andfådd/svettas? Äter frukost minst 4 gånger per vecka C7-1 Hur ofta äter du följande måltider under en vanlig vecka? Frukost Tobak, alkohol och narkotika Fråga Frågelydelse Röker dagligen D1 Röker du? Snusar dagligen D6 Snusar du? Dricker aldrig alkohol D7 Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit alkohol? Berusningsdricker en gång per månad eller oftare D7 D9 Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit alkohol? Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad? Provat narkotika D19 Har du någon gång använt narkotika? (Med narkotika avses t.ex. hasch, marijuana, amfetamin, heroin, kokain, LSD, GHB, exstacy eller liknande) Sex och samlevnad Fråga Frågelydelse Sexuellt ofredad två gånger eller fler E8 Har någon tagit på dig eller har du känt dig tvingad att ta på någon, på ett sexuellt sätt utan att du velat det? Om dig och skolan Fråga Frågelydelse Trivs bra i skolan F1-1 Hur väl stämmer följande påståenden för dig? Jag gillar att vara i skolan. Mobbad (fysiskt eller psykiskt) flera gånger F15 F17 Har du under den här terminen blivit slagen, sparkad eller utsatt för annat våld i skolan? Hur ofta har du blivit retad på allvar (mobbad) av någon/några av dina skolkamrater den här terminen? Kränkt av vuxen på skolan flera gånger F19 Har du blivit kränkt eller illa behandlad av någon vuxen på skolan den här teminen? Känner obehag inför skoldagen, mer än en gång F14 Har du känt obehag inför tanken att gå till skolan p.g.a. rädsla för att råka i bråk under skoldagen? Föräldrar uppmuntrar skolarbetet F1-4 Hur väl stämmer följande påståenden för dig? Mina föräldrar uppmuntrar mig att göra bra ifrån mig i skolan. Optimistisk inför framtiden F20 Hur ser du på framtiden för din personliga del?

113 Bilaga 1 Resultat för Uppsala kommun Andelar i procent Årskurs 7 Årskurs 9 Årskurs 2 Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Frågor om hälsa Bra allmänt hälsotillstånd 92,1 92,8 93,8 84,6 83,9 85,2 88,8 86,3 89,1 77,1 75,7 80,7 87,1 88,7 87,8 75,6 76,4 79,3 Trött ofta eller nästan hela tiden 35,1 37,2 35,5 43,1 46,1 46,3 50,2 47,6 47,3 61,0 61,9 67,3 46,9 42,7 48,4 66,3 64,1 66,2 Stressad ofta eller nästan hela tiden 8,5 9,5 10,6 19,8 22,1 24,3 15,3 17,2 17,6 45,0 46,8 44,0 22,8 20,9 26,7 61,1 56,4 54,9 Nedstämd ofta eller nästan hela tiden 5,0 4,3 7,7 16,5 10,4 14,2 8,3 7,9 9,9 28,0 21,7 21,1 11,4 9,3 11,1 27,7 21,1 19,8 Lycklig ofta eller nästan hela tiden 81,8 73,6 72,5 67,9 67,3 66,8 Sover 6 timmar eller mindre 3,9 6,1 9,5 7,4 9,6 17,8 13,8 15,2 21,2 15,2 18,9 29,2 22,9 23,9 35,1 24,6 26,4 39,9 Övervikt (exklusive fetma) 13,3 18,4 15,3 7,0 10,9 14,4 16,7 17,1 19,8 8,1 6,8 9,7 15,6 16,3 18,2 8,1 9,9 10,1 Fetma 2,0 1,8 3,2 0,9 1,8 2,3 2,0 3,4 4,3 1,5 1,0 1,4 4,4 4,5 5,9 1,5 2,7 2,5 Levnadsvanor Fysiskt aktiv mer än 30 min per dag 64,7 79,1 79,3 50,7 70,3 69,4 59,7 76,4 75,2 51,7 69,7 64,7 60,0 70,5 71,6 49,9 64,3 62,5 Äter frukost minst 4 gånger per vecka 92,4 92,0 88,7 86,0 83,6 80,9 83,0 84,3 82,1 79,9 79,6 77,6 80,6 75,7 75,8 81,1 81,5 77,1 Tobak, alkohol och narkotika Röker dagligen 1,6 1,1 2,3 1,3 1,9 1,4 6,2 5,3 7,0 7,4 7,3 6,7 8,0 9,2 10,3 12,9 12,2 12,1 Snusar dagligen 1,4 0,2 1,1 0,2 0,5 0,0 8,5 6,8 6,4 0,7 0,8 0,4 18,3 16,2 12,6 3,1 1,9 1,0 Dricker aldrig alkohol 82,8 77,9 87,1 81,4 75,2 84,5 47,6 54,4 54,7 44,3 38,7 50,7 22,0 20,1 25,5 18,6 16,8 20,1 Berusningsdricker en gång per månad eller oftare 3,0 2,3 2,1 2,7 3,8 2,5 22,0 18,6 17,8 21,0 23,6 19,3 47,4 49,5 40,1 44,4 45,4 41,8 Provat narkotika 3,8 2,0 2,4 2,1 1,0 1,5 9,0 10,1 11,8 6,6 6,9 7,2 18,0 21,9 21,6 15,2 15,0 14,8 Sex och samlevnad Sexuellt ofredad två gånger eller fler 3,3 3,6 4,3 8,2 9,1 7,4 4,9 5,2 5,9 11,5 15,7 12,3 5,6 6,2 5,7 17,1 15,5 14,0 Om dig och skolan Trivs bra i skolan 82,4 82,3 87,2 79,6 80,7 83,5 73,1 78,8 80,9 71,8 72,8 80,9 82,6 84,2 85,6 78,0 84,8 84,4 Mobbad (fysiskt eller psykiskt) flera gånger 14,7 12,4 7,5 7,2 10,2 5,7 13,6 14,1 8,0 5,5 6,5 3,9 5,8 4,2 3,5 2,0 1,3 1,3 Kränkt av vuxen på skolan flera gånger 3,8 4,3 4,2 3,4 3,4 2,3 5,5 4,4 3,7 3,8 3,5 3,7 2,6 2,9 2,6 2,9 1,6 2,4 Känner obehag inför skoldagen, mer än en gång 4,2 4,4 2,6 4,5 6,3 5,4 3,8 4,4 3,7 4,1 5,5 5,2 3,1 2,1 1,7 3,8 1,3 2,8 Föräldrar uppmuntrar skolarbetet 93,4 94,2 94,6 92,4 91,6 93,2 91,9 91,0 91,5 89,4 87,9 89,0 88,0 87,8 91,1 88,4 87,0 89,1 Optimistisk inför framtiden 86,1 84,2 90,2 80,7 84,5 82,0 80,6 84,7 86,6 76,1 77,5 81,9 78,6 75,8 78,8 75,4 75,8 80,7

114 Liv och Hälsa Ung 2011 Hälsa, levnadsvanor och livsvillkor hos ungdomar i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet Uppsala kommun Uppsala kommun

115 Allmänt hälsotillstånd 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 åk 2 Andel elever som svarat att de mår mycket bra eller mår bra på frågan: Hur mår du? Uppsala kommun

116 Allmänt hälsotillstånd Pojkar Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat att de mår mycket bra eller mår bra på frågan: Hur mår du? Uppsala kommun

117 Allmänt hälsotillstånd Flickor Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat att de mår mycket bra eller mår bra på frågan: Hur mår du? Uppsala kommun

118 Trötthet 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 åk 2 Andel elever som svarat att de ofta eller alltid har varit trötta under de senaste tre månaderna. Uppsala kommun

119 Trötthet Pojkar Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat att de ofta eller alltid har varit trötta under de senaste tre månaderna. Uppsala kommun

120 Trötthet Flickor Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat att de ofta eller alltid har varit trötta under de senaste tre månaderna. Uppsala kommun

121 Stress 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 åk 2 Andel elever som svarat att de ofta eller alltid haft besvär av stress under den senaste tremånadersperioden. Uppsala kommun

122 Stress Pojkar Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat att de ofta eller alltid haft besvär av stress under den senaste tremånadersperioden. Uppsala kommun

123 Stress Flickor Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat att de ofta eller alltid haft besvär av stress under den senaste tremånadersperioden. Uppsala kommun

124 Nedstämdhet 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 åk 2 Andel elever som svarat ofta eller alltid på frågan: Har du under de senaste tre månaderna varit nedstämd? Uppsala kommun

125 Nedstämdhet Pojkar Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat ofta eller alltid på frågan: Har du under de senaste tre månaderna varit nedstämd? Uppsala kommun

126 Nedstämdhet Flickor Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat ofta eller alltid på frågan: Har du under de senaste tre månaderna varit nedstämd? Uppsala kommun

127 Lycklig 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 åk 2 Andel elever som svarat ofta eller alltid på frågan: Har du under de senaste tre månaderna varit lycklig. Frågan är ny från och med 2011 års undersökning. Uppsala kommun

128 Lycklig Pojkar Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat ofta eller alltid på frågan: Har du under de senaste tre månaderna varit lycklig. Frågan är ny från och med 2011 års undersökning. Uppsala kommun

129 Lycklig Flickor Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat ofta eller alltid på frågan: Har du under de senaste tre månaderna varit lycklig. Frågan är ny från och med 2011 års undersökning. Uppsala kommun

130 Sömn vardagar 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 åk 2 Andel elever som svarat att de i genomsnitt sovit 6 timmar eller mindre på vardagar. Uppsala kommun

131 Sömn vardagar Pojkar Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat att de i genomsnitt sovit 6 timmar eller mindre på vardagar. Uppsala kommun

132 Sömn vardagar Flickor Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat att de i genomsnitt sovit 6 timmar eller mindre på vardagar. Uppsala kommun

133 Övervikt 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 åk 2 Andel elever med övervikt. Fetma är ej inkluderat. Uppsala kommun

134 Övervikt Pojkar Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever med övervikt. Fetma är ej inkluderat. Uppsala kommun

135 Övervikt Flickor Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever med övervikt. Fetma är ej inkluderat. Uppsala kommun

136 Fetma 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 Andel elever med fetma. åk 7 åk 9 åk 2 Uppsala kommun

137 Fetma Pojkar Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever med fetma. Uppsala kommun

138 Fetma Flickor Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever med fetma. Uppsala kommun

139 Fysisk aktivitet 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 åk 2 Andel elever som bedöms vara fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag utifrån frågorna Hur mycket rör du dig i snitt per dag t.ex. går, cyklar eller idrottar? och Hur ofta brukar du träna på din fritid, mer än 30 minuter, så du blir andfådd/svettig?. Uppsala kommun

140 Fysisk aktivitet Pojkar Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som bedöms vara fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag utifrån frågorna Hur mycket rör du dig i snitt per dag t.ex. går, cyklar eller idrottar? och Hur ofta brukar du träna på din fritid, mer än 30 minuter, så du blir andfådd/svettig?. Uppsala kommun

141 Fysisk aktivitet Flickor Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som bedöms vara fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag utifrån frågorna Hur mycket rör du dig i snitt per dag t.ex. går, cyklar eller idrottar? och Hur ofta brukar du träna på din fritid, mer än 30 minuter, så du blir andfådd/svettig?. Uppsala kommun

142 Goda frukostvanor 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 åk 2 Andel elever som svarat att de äter frukost minst 4 dagar per vecka. Uppsala kommun

143 Goda frukostvanor Pojkar Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat att de äter frukost minst 4 dagar per vecka. Uppsala kommun

144 Goda frukostvanor Flickor Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat att de äter frukost minst 4 dagar per vecka. Uppsala kommun

145 Rökning 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 åk 2 Andel elever som svarat dagligen på frågan: Röker du?. Uppsala kommun

146 Rökning Pojkar Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat dagligen på frågan: Röker du?. Uppsala kommun

147 Rökning Flickor Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat dagligen på frågan: Röker du?. Uppsala kommun

148 Snusning 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 åk 2 Andel elever som svarat dagligen på frågan: Snusar du?. Uppsala kommun

149 Snusning Pojkar Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat dagligen på frågan: Snusar du?. Uppsala kommun

150 Snusning Flickor Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat dagligen på frågan: Snusar du?. Uppsala kommun

151 Dricker aldrig 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 åk 2 Andel elever som svarat aldrig på frågan: Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit alkohol? Uppsala kommun

152 Dricker aldrig Pojkar Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat aldrig på frågan: Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit alkohol? Uppsala kommun

153 Dricker aldrig Flickor Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat aldrig på frågan: Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit alkohol? Uppsala kommun

154 Berusningsdrickande 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 åk 2 Andel elever som svarat att de någon gång under de senaste månaderna har druckit alkohol och svarat en gång per månad eller oftare på frågan: Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad? Uppsala kommun

155 Berusningsdrickande Pojkar Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat att de någon gång under de senaste månaderna har druckit alkohol och svarat en gång per månad eller oftare på frågan: Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad? Uppsala kommun

156 Berusningsdrickande Flickor Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat att de någon gång under de senaste månaderna har druckit alkohol och svarat en gång per månad eller oftare på frågan: Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad? Uppsala kommun

157 Provat narkotika 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 åk 2 Andel elever som svarat ja på frågan: Har du någon gång använt narkotika? Uppsala kommun

158 Provat narkotika Pojkar Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat ja på frågan: Har du någon gång använt narkotika? Uppsala kommun

159 Provat narkotika Flickor Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat ja på frågan: Har du någon gång använt narkotika? Uppsala kommun

160 Sexuellt ofredande 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 åk 2 Andel elever som svarat Ja, två gånger eller fler på frågan: Har någon tafsat på dig eller tvingat dig att ta på dem, på ett sexuellt sätt utan att du velat det? Uppsala kommun

161 Sexuellt ofredande Pojkar Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat Ja, två gånger eller fler på frågan: Har någon tafsat på dig eller tvingat dig att ta på dem, på ett sexuellt sätt utan att du velat det? Uppsala kommun

162 Sexuellt ofredande Flickor Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat Ja, två gånger eller fler på frågan: Har någon tafsat på dig eller tvingat dig att ta på dem, på ett sexuellt sätt utan att du velat det? Uppsala kommun

163 Trivsel i skolan 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 åk 2 Andel elever som svarar att påståendet Jag gillar att vara i skolan stämmer ganska bra eller stämmer precis. Uppsala kommun

164 Trivsel i skolan Pojkar Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarar att påståendet Jag gillar att vara i skolan stämmer ganska bra eller stämmer precis. Uppsala kommun

165 Trivsel i skolan Flickor Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarar att påståendet Jag gillar att vara i skolan stämmer ganska bra eller stämmer precis. Uppsala kommun

166 Mobbad (fysiskt eller psykiskt) 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 åk 2 Andel elever som svarat Ja, flera gånger på någon eller båda av frågorna: Har du under den här terminen blivit slagen, sparkad eller blivit utsatt för annat våld i skolan? och Hur ofta har du blivit retad på allvar (mobbad) av någon/några av dina skolkamrater? Uppsala kommun

167 Mobbad (fysiskt eller psykiskt) Pojkar Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat Ja, flera gånger på någon eller båda av frågorna: Har du under den här terminen blivit slagen, sparkad eller blivit utsatt för annat våld i skolan? och Hur ofta har du blivit retad på allvar (mobbad) av någon/några av dina skolkamrater? Uppsala kommun

168 Mobbad (fysiskt eller psykiskt) Flickor Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat Ja, flera gånger på någon eller båda av frågorna: Har du under den här terminen blivit slagen, sparkad eller blivit utsatt för annat våld i skolan? och Hur ofta har du blivit retad på allvar (mobbad) av någon/några av dina skolkamrater? Uppsala kommun

169 Kränkt av vuxen på skolan 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 åk 2 Andel elever som svarat Ja, flera gånger på frågan: Har du blivit kränkt eller illa behandlad av någon vuxen på skolan den här terminen? Uppsala kommun

170 Kränkt av vuxen på skolan Pojkar Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat Ja, flera gånger på frågan: Har du blivit kränkt eller illa behandlad av någon vuxen på skolan den här terminen? Uppsala kommun

171 Kränkt av vuxen på skolan Flickor Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat Ja, flera gånger på frågan: Har du blivit kränkt eller illa behandlad av någon vuxen på skolan den här terminen? Uppsala kommun

172 Känner obehag inför skoldagen 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 åk 2 Andel elever som svarat Ja, flera gånger på frågan: Har du känt obehag inför tanken att gå till skolan p.g.a. rädsla för att råka i bråk under skoldagen? Uppsala kommun

173 Känner obehag inför skoldagen Pojkar Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat Ja, flera gånger på frågan: Har du känt obehag inför tanken att gå till skolan p.g.a. rädsla för att råka i bråk under skoldagen? Uppsala kommun

174 Känner obehag inför skoldagen Flickor Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarat Ja, flera gånger på frågan: Har du känt obehag inför tanken att gå till skolan p.g.a. rädsla för att råka i bråk under skoldagen? Uppsala kommun

175 Föräldrar uppmuntrar skolarbetet 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 åk 2 Andel elever som svarar att påståendet Mina föräldrar uppmuntrat mig att göra bra ifrån mig i skolan stämmer ganska bra eller stämmer precis. Uppsala kommun

176 Föräldrar uppmuntrar skolarbetet Pojkar Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarar att påståendet Mina föräldrar uppmuntrat mig att göra bra ifrån mig i skolan stämmer ganska bra eller stämmer precis. Uppsala kommun

177 Föräldrar uppmuntrar skolarbetet Flickor Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som svarar att påståendet Mina föräldrar uppmuntrat mig att göra bra ifrån mig i skolan stämmer ganska bra eller stämmer precis. Uppsala kommun

178 Framtidstro 2011 Pojkar Flickor 25% 5 10 åk 7 åk 9 åk 2 Andel elever som ser mycket eller ganska ljust på framtiden för sin egen del. Uppsala kommun

179 Framtidstro Pojkar Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som ser mycket eller ganska ljust på framtiden för sin egen del. Uppsala kommun

180 Framtidstro Flickor Åk 7 Åk 9 Åk 2 25% 5 10 Andel elever som ser mycket eller ganska ljust på framtiden för sin egen del. Uppsala kommun

181 Liv & hälsa ung 2011 Resultat för Uppsala län Liv & hälsa ung 2011 Uppsala län

182

183 Liv & hälsa ung 2011 Resultat för Uppsala län Syfte Syftet med Liv och Hälsa ung är att kartlägga hälsa, levnadsvanor och livsvillkor hos ungdomar i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet i vårt län. Den första undersökningen genomfördes 2005 och har sedan genomförts vartannat år vilket ger möjligheter att följa förändringar över tiden. Landstinget i Uppsala län genomför undersökningen i samarbete med länets kommuner. Datainsamling Undersökningen har genomförts som en pappersenkät där frågorna har besvarats individuellt i klassrumsmiljö. Enkäten har lämnats ut till elever i länet och 8962 frågeformulär besvarades vilket motsvarar 81 procent i svarsfrekvens. I årskurs 7 var andelen svarande 86 procent. I årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet var svarsandelen 84 respektive 74 procent. År 2009 besvarades totalt frågeformulär i länet med svarsfrekvens på samma nivå, nämligen 81 procent. Tabell 1 visar hur många elever i Uppsala län som har besvarat enkäten år Tabell 1 Svar från elever i Hela länet Länet Antal elever Antal svar 8962 Svarsfrekvens 81 procent Hur kan sammanställningen användas? Enkätundersökningen ger information om elevernas hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Det är viktigt att inte dra alltför långtgående slutsatser av enskilda olikheter mellan kommuner eller skolor, vilka kan bero på skillnader i köns- och ålderssammansättning eller till exempel på olikheter i elevens hemförhållanden. Man bör även vara vaksam på antalet svarande när man tolkar resultatet då en litet antal kan medföra stor slumpvariation. Sammanställningen redovisar resultaten från undersökningen 2011, som också jämförs med resultaten från undersökningarna som gjordes år 2007 och Detta ger en möjlighet att följa upp elevernas hälsa, levnadsvanor och livsvillkor och se om de förbättras eller försämras över tid. Sammanställningen kan med fördel användas till prioritering av resurser så att rätt insatser görs till rätt målgrupp. Resultaten kan naturligtvis även användas för att följa upp och utvärdera gjorda insatser. Vad innehåller sammanställningen? Sammanställningen innehåller resultaten för 21 utvalda frågor från Liv och hälsa ung 2011 för att ge en snabb överblick över elevernas hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Resultaten presenteras på två sätt, dels genom en textanalys (del 1), dels genom diagram (del 2). Jämförelser görs över tid, mellan kön och mellan årskurser.

184 Liv & hälsa ung 2011 Resultat för Uppsala län Del 1 Resultat Inledning De allra flesta ungdomar har ett gott allmäntillstånd. Hälsoutvecklingen är positiv och andel elever med bra självskattat allmänt hälsotillstånd har ökat. Pojkar har bra allmänt hälsotillstånd i större utsträckning än flickor men den positiva hälsoutvecklingen är tydligare bland flickor vilket gör att skillnaden mellan könen minskat något under de senaste åren. Pojkar som känner stress och nedstämdhet ofta eller hela tiden tenderar att öka något. För flickor är siffrorna oförändrade eller minskar något, vilket gör att även här minskar skillnaden mellan könen. Trots detta så är andelen flickor som är stressade och nedstämda nästan dubbel mot andelen pojkar. Exempelvis uppger 21 procent av flickorna i årskurs 9 att de är nedstämda ofta eller nästan hela tiden mot 10 procent bland pojkar i samma årskurs. Negativa förändringar observeras i vissa levnadsvanor. Andelen elever som äter frukost minst fyra gånger per vecka minskar för båda könen, för flickor minskar även andel som är fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag. Trenden att andelen med övervikt och kraftig övervikt ökar håller i sig. Andelen ökar dock långsamt. I likhet med siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning visar Liv och hälsa ung på en tendens att andelen som aldrig dricker alkohol ökar. Även berusningsdrickandet visar en positiv utveckling då andelen elever som berusningsdricker en gång i månaden eller oftare minskar. De allra flesta ungdomar är i stor utsträckning nöjda med livet. Andel elever som är optimistiska inför framtiden ökar, undantaget flickor i årskurs 7.

185 Liv & hälsa ung 2011 Resultat för Uppsala län Frågor om hälsa Allmänt hälsotillstånd Självskattat allmänt hälsotillstånd är ett globalt hälsomått som visat sig vara en god prediktor för förtida sjuklighet och dödlighet. Måttet grundas på andelen elever som svarat att de mår mycket bra eller mår bra på frågan: Hur mår du? Denna enkla fråga utgör ett samlat mått på individens hälsa och avspeglar både fysisk och psykisk hälsa. Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ökning bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i högre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 9 Ingen större skillnad mellan elever i åk 9 och åk 2 Pojkar i åk 7 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 9 och åk 2 Flickor i åk 7 instämmer i högre utsträckning än flickor i åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 9 och åk 2 Trötthet De elever som svarat att de ofta eller alltid har varit trötta under de senaste tre månaderna, har klassificerats som trötta. Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ökning bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i lägre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 9 Ingen större skillnad mellan elever i åk 9 och åk 2 Pojkar i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 9 och åk 2 Flickor i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 9 och åk 2

186 Liv & hälsa ung 2011 Resultat för Uppsala län Stress De elever som svarat att de ofta eller alltid haft besvär av stress under den senaste tremånadersperioden har betraktats som stressade. Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i lägre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 9 Elever i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 2 Pojkar i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 9 Pojkar i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 2 Flickor i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 9 Flickor i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 2 Nedstämdhet Nedstämdhet anses förekomma hos de elever som svarat ofta eller alltid på frågan: Har du under de senaste tre månaderna varit nedstämd? Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Minskning bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i lägre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 9 Ingen större skillnad mellan elever i åk 9 och åk 2 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 9 och åk 2 Flickor i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 9 och åk 2

187 Liv & hälsa ung 2011 Resultat för Uppsala län Lycklig De elever som svarat ofta eller alltid på frågan: Har du under de senaste tre månaderna varit lycklig? Denna fråga är ny i 2011 års undersökning, jämförelse med tidigare år är därför inte möjlig. Kön Pojkar instämmer i högre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 9 Ingen större skillnad mellan elever i åk 9 och åk 2 Pojkar i åk 7 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 9 Pojkar i åk 9 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 2 Flickor i åk 7 instämmer i högre utsträckning än flickor i åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 9 och åk 2 Sömnbrist, vardagar De flesta tonåringar behöver sova omkring nio timmar per dygn. Ungdomar behöver sömn för att må fysiskt och psykiskt bra, växa och bygga upp immunförsvaret. Utsövda barn har lättare att lära sig saker, de klarar samvaron med kamrater bättre. Svarsalternativen till frågan: Hur många timmar sover du i genomsnitt per natt under vardagar? har förändrats under perioden År 2007 och 2009 var svarsalternativet formulerat 6 timmar eller mindre. För år 2011 har två svarsalternativ, mindre än 5 timmar och 5-6 timmar, adderats till 6 timmar eller mindre. Förändringen i svarsalternativ kan vara en del i ökningen av andelen som sover 6 timmar eller mindre. Trend Ökning mellan år 2007 och 2011 Ökning bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ökning bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i lägre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 9 Elever i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 2 Pojkar i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 9 Pojkar i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 2 Flickor i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 9 Flickor i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 2

188 Liv & hälsa ung 2011 Resultat för Uppsala län Övervikt och fetma Fetma och övervikt åtföljs av en rad hälsoproblem med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, stroke, sjukdomar i rörelseorganen, vissa cancerformer, bland annat tjocktarmscancer. Fetma utvecklas genom en kombination av livsstil, miljöfaktorer och arv. Eleverna har fått ange kroppslängd och vikt i frågeformuläret. Utifrån dessa värden har det s.k. BMIvärdet (Body Mass Index) beräknats. BMI= (kroppsvikt i kg) / ((kroppslängd i meter)*(kroppslängd i meter)). Gränsvärdena för övervikt och för fetma för vuxna gäller inte för barn och ungdomar. Det finns särskilda tabeller som anger gränser (ISO-BMI) för övervikt hos ungdomar och som har tillämpats här. Gränsvärdena är lägre än hos vuxna. Övervikt Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar är överviktiga i högre utsträckning än flickor Årskurs Ingen större skillnad mellan elever i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan elever i åk 9 och åk 2 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 9 och åk 2 Flickor i åk 7 är överviktiga i högre utsträckning än flickor i åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 9 och åk 2 Fetma Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Ingen större skillnad mellan pojkar och flickor Årskurs Ingen större skillnad mellan elever i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan elever i åk 9 och åk 2 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 9 och åk 2 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 9 och åk 2

189 Liv & hälsa ung 2011 Resultat för Uppsala län Levnadsvanor Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet och inaktivitet har många effekter på människors hälsa. Fysisk inaktivitet är en riskfaktor för sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, fetma, typ 2- diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa och cancer. Bibehållen fysisk aktivitet genom livet bidrar till att människor kan leva ett oberoende liv långt upp i åldern. Rekommendationen för barn är 60 minuter fysisk aktivitet varje dag och bör omfatta både måttlig och hård aktivitet. (Nordiska Rådet) Den fysiska aktiviteten är beräknad med hjälp av två frågor: Hur mycket rör du dig i snitt per dag t.ex. går, cyklar eller idrottar? samt Hur ofta brukar du träna på din fritid, mer än 30 minuter, så du blir andfådd/svettig? År 2007 hade den första frågan följande formulering: Hur mycket rör du dig i snitt per dag (förutom träning) t.ex. går eller cyklar till skolan, till fritidsaktiviteter, till träning? Trend Ökning mellan år 2007 och 2011 Ökning bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ökning bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i högre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 9 Elever i åk 9 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 2 Pojkar i åk 7 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 9 Pojkar i åk 9 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 2 Flickor i åk 7 instämmer i högre utsträckning än flickor i åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 9 och åk 2 Goda frukostvanor De elever som svarat att de äter frukost 4 dagar per vecka eller oftare har ansetts ha goda frukostvanor. Trend Minskning mellan år 2007 och 2011 Minskning bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Minskning bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i högre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 9 Elever i åk 9 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 2 Pojkar i åk 7 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 9 Pojkar i åk 9 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 2 Flickor i åk 7 instämmer i högre utsträckning än flickor i åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 9 och åk 2

190 Liv & hälsa ung 2011 Resultat för Uppsala län Tobak, alkohol och narkotika Rökning De elever som svarat dagligen på frågan: Röker du? har definierats som rökare. Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Ingen större skillnad mellan pojkar och flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 9 Elever i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 2 Pojkar i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 9 Pojkar i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 2 Flickor i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 9 Flickor i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 2 Snusning De elever som svarat dagligen på frågan: Snusar du? har definierats som snusare. Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Minskning bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i högre utsträckning än flickor Årskurs Ingen större skillnad mellan elever i åk 7 och åk 9 Elever i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 2 Pojkar i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 9 Pojkar i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 2 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 9 och åk 2

191 Liv & hälsa ung 2011 Resultat för Uppsala län Dricker aldrig De elever som svarat aldrig på frågan: Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit alkohol? Trend Ökning mellan år 2007 och 2011 Ökning bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i högre utsträckning än flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 9 Elever i åk 9 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 2 Pojkar i åk 7 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 9 Pojkar i åk 9 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 2 Flickor i åk 7 instämmer i högre utsträckning än flickor i åk 9 Flickor i åk 9 instämmer i högre utsträckning än flickor i åk 2 Berusningsdrickande Alkohol påverkar många av kroppens organ och alkohol kan relateras till en lång rad sjukdomar och skador. Skadliga effekter av alkohol avgörs bland annat av mängden konsumerad alkohol och dryckesmönster samt av ålder och kön. Akuta skador och sjukdomar, som ofta har samband med berusningsdrickande, är alkoholförgiftning och olika typer av kroppsliga skador i samband med våld eller olycksfall. Några exempel på sjukdomar som har starka samband med högt alkoholintag under lång tid är levercirros, vissa cancerformer, hjärt- och kärlsjukdomar samt hjärnskador. De elever som svarat att de någon gång under de senaste månaderna har druckit alkohol (D7) och svarat en gång per månad eller oftare på frågan: Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad? har betraktats som elever som berusningsdricker. Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Minskning bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Ingen större skillnad mellan pojkar och flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 9 Elever i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 2 Pojkar i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 9 Pojkar i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 2 Flickor i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 9 Flickor i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 2

192 Liv & hälsa ung 2011 Resultat för Uppsala län Provat narkotika De elever som svarat ja på frågan: Har du någon gång använt narkotika? Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Ingen större skillnad mellan pojkar och flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 9 Elever i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 2 Pojkar i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 9 Pojkar i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 2 Flickor i åk 7 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 9 Flickor i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 2 Sex och samlevnad Sexuellt ofredande Andel elever som svarat Ja, två gånger eller fler på frågan: Har någon tafsat på dig eller tvingat dig att ta på dem, på ett sexuellt sätt utan att du velat det? har klassificerats som sexuellt ofredade. Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i lägre utsträckning än flickor Årskurs Ingen större skillnad mellan elever i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan elever i åk 9 och åk 2 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 9 och åk 2 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 9 och åk 2

193 Liv & hälsa ung 2011 Resultat för Uppsala län Om dig och skolan Trivsel i skolan De elever som svarar att påståendet Jag gillar att vara i skolan stämmer ganska bra eller stämmer precis. Trend Ökning mellan år 2007 och 2011 Ökning bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ökning bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Ingen större skillnad mellan pojkar och flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 9 Elever i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än elever i åk 2 Pojkar i åk 7 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 9 Pojkar i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än pojkar i åk 2 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 7 och åk 9 Flickor i åk 9 instämmer i lägre utsträckning än flickor i åk 2 Mobbad (fysiskt eller psykiskt) Med mobbad avses elever som svarat Ja, flera gånger på någon eller båda av frågorna: Har du under den här terminen blivit slagen, sparkad eller blivit utsatt för annat våld i skolan? och Hur ofta har du blivit retad på allvar (mobbad) av någon/några av dina skolkamrater den här terminen? Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Minskning bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i högre utsträckning än flickor Årskurs Ingen större skillnad mellan elever i åk 7 och åk 9 Elever i åk 9 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 2 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 7 och åk 9 Pojkar i åk 9 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 2 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 9 och åk 2

194 Liv & hälsa ung 2011 Resultat för Uppsala län Kränkt av vuxen på skolan Att ha blivit kränkt av vuxen i skolan anses elever ha blivit om de svarat Ja, flera gånger på frågan: Har du blivit kränkt eller illa behandlad av någon vuxen på skolan den här terminen? Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Ingen större skillnad mellan pojkar och flickor Årskurs Ingen större skillnad mellan elever i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan elever i åk 9 och åk 2 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 9 och åk 2 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 9 och åk 2 Känner obehag inför skoldagen Andel elever som svarat Ja, flera gånger på frågan: Har du känt obehag inför tanken att gå till skolan p.g.a. rädsla för att råka i bråk under skoldagen? Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Ingen större skillnad mellan pojkar och flickor Årskurs Ingen större skillnad mellan elever i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan elever i åk 9 och åk 2 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 9 och åk 2 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 7 och åk 9 Flickor i åk 9 instämmer i högre utsträckning än flickor i åk 2

195 Liv & hälsa ung 2011 Resultat för Uppsala län Föräldrar uppmuntrar skolarbetet Andel elever som svarat att påståendet Mina föräldrar uppmuntrar mig att göra bra ifrån mig i skolan stämmer ganska bra eller stämmer precis. Trend Ingen större skillnad mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ingen större skillnad bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Ingen större skillnad mellan pojkar och flickor Årskurs Elever i åk 7 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 9 Ingen större skillnad mellan elever i åk 9 och åk 2 Pojkar i åk 7 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 9 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 9 och åk 2 Flickor i åk 7 instämmer i högre utsträckning än flickor i åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 9 och åk 2 Framtidstro Andel elever som ser mycket eller ganska ljust på framtiden för sin egen del. Trend Ökning mellan år 2007 och 2011 Ökning bland pojkar mellan år 2007 och 2011 Ökning bland flickor mellan år 2007 och 2011 Kön Pojkar instämmer i högre utsträckning än flickor Årskurs Ingen större skillnad mellan elever i åk 7 och åk 9 Elever i åk 9 instämmer i högre utsträckning än elever i åk 2 Ingen större skillnad mellan pojkar i åk 7 och åk 9 Pojkar i åk 9 instämmer i högre utsträckning än pojkar i åk 2 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 7 och åk 9 Ingen större skillnad mellan flickor i åk 9 och åk 2

196 Liv & hälsa ung 2011 Resultat för Uppsala län Del 2 Resultat Diagram visar hur resultaten skiljer sig från tidigare år Sammanställningen redovisar ett urval frågor från enkäten. Frågorna kan ha en kortare formulering än i enkäten. En förteckning av samtliga frågor med de fullständiga formuleringarna finns längst bak i den här sammanställningen. För de flesta frågorna jämförs länets resultat för år 2011 med resultat för år 2009 och 2007 i ett diagram med en boll för varje år. Normalt sett är resultatet andelen elever som uppfyller ett visst påstående. Exempelvis redovisas under frågan Stressad ofta eller nästan hela tiden andelen elever som svarat Ofta eller Alltid på frågan Hur ofta har du under de senaste tre månaderna haft följande besvär? Stressad. Ibland är det mycket små skillnader mellan åren. För att det ska bli lättare att se skillnader, så är bollarna för de olika åren i diagrammen något förskjutna i höjdled. På så sätt skymmer ingen boll någon annan. När du jämför resultaten för år 2011 med tidigare år är det viktigt att tänka på att små skillnader mellan åren kan bero på slumpmässiga variationer (som bland annat hänger ihop med hur många som har svarat). Tolkning av svaren Medelvärdet tar enbart hänsyn till de som faktiskt har tagit ställning genom att besvara frågan. Antalet svar för respektive fråga i årets undersökning redovisas längst till höger. Om det är färre än 10 elever som har tagit ställning till frågan redovisas inga resultat, och ingen boll syns i diagrammet. Om det är år 2011 som antalet svar är färre än 10 så står det dessutom För få svar i stället för antalet svar i kolumnen längst till höger. Frågan Lycklig ofta eller nästan hela tiden är ny från och med 2011 års undersökning, så där saknas bollar för tidigare år i samtliga fall.

197 Liv & hälsa ung 2011 Resultat för Uppsala län Diagram flickor länet Diagram pojkar länet Länet år 2011 Antal svar Frågor om hälsa Skolår 25% % 5 10 flickor pojkar flickor / pojkar åk 7 84 % 93 % 1301 / 1438 svar Bra allmänt hälsotillstånd åk 9 79 % / 1590 svar åk 2 80 % 87 % 1478 / 1468 svar åk 7 45 % 35 % 1287 / 1411 svar Trött ofta eller nästan hela tiden åk 9 65 % 46 % 1435 / 1550 svar åk 2 65 % 47 % 1445 / 1424 svar åk 7 23 % 9 % 1273 / 1395 svar Stressad ofta eller nästan hela tiden åk 9 43 % 16 % 1436 / 1541 svar åk 2 54 % 25 % 1451 / 1415 svar åk 7 15 % 7 % 1275 / 1386 svar Nedstämd ofta eller nästan hela tiden åk 9 21 % 10 % 1428 / 1533 svar åk 2 20 % 10 % 1434 / 1410 svar åk 7 74 % 82 % 1284 / 1405 svar Lycklig ofta eller nästan hela tiden åk 9 68 % 72 % 1440 / 1539 svar åk 2 67 % 68 % 1431 / 1415 svar åk 7 18 % 10 % 1196 / 1314 svar Sover 6 timmar eller mindre på vardagar åk 9 29 % 23 % 1411 / 1508 svar åk 2 38 % 35 % 1404 / 1372 svar

198 Liv & hälsa ung 2011 Resultat för Uppsala län Diagram flickor länet Diagram pojkar länet Länet år 2011 Antal svar Frågor om hälsa, forts Skolår 25% % 5 10 flickor pojkar flickor/pojkar åk 7 14 % 17 % 1117 / 1264 svar Övervikt (fetma ej inkluderat) åk 9 11 % 19 % 1387 / 1481 svar åk 2 10 % 19 % 1402 / 1421 svar åk 7 2 % 4 % 1117 / 1264 svar Fetma åk 9 2 % 4 % 1387 / 1481 svar åk 2 3 % 6 % 1402 / 1421 svar Levnadsvanor Skolår flickor pojkar flickor/pojkar 25% % 5 10 åk 7 69 % 78 % 1309 / 1440 svar Fysiskt aktiv mer än 30 min per dag åk 9 65 % 73 % 1482 / 1601 svar åk 2 62 % 70 % 1482 / 1475 svar åk 7 80 % 88 % 1311 / 1435 svar Äter frukost minst 4 gånger per vecka åk 9 76 % 82 % 1473 / 1592 svar åk 2 77 % 75 % 1481 / 1470 svar

199 Liv & hälsa ung 2011 Resultat för Uppsala län Diagram flickor länet Diagram pojkar länet Länet, år 2011 Antal svar Tobak, alkohol och narkotika Skolår 25% % 5 10 flickor pojkar flickor / pojkar åk 7 3 % 2 % 1272 / 1367 svar Röker dagligen åk 9 8 % 7 % 1470 / 1552 svar åk 2 13 % 11 % 1468 / 1439 svar åk 7 0 % 1 % 1314 / 1437 svar Snusar dagligen åk 9 0 % 6 % 1469 / 1585 svar åk 2 1 % 12 % 1474 / 1454 svar åk 7 81 % 85 % 1296 / 1433 svar Dricker aldrig alkohol åk 9 48 % 53 % 1462 / 1563 svar åk 2 19 % 24 % 1463 / 1434 svar åk 7 4 % 3 % 1296 / 1435 svar Berusningsdricker en gång per månad eller oftare åk 9 19 % 18 % 1460 / 1558 svar åk 2 43 % 40 % 1460 / 1428 svar åk 7 2 % 3 % 1310 / 1437 svar Provat narkotika åk 9 6 % 10 % 1473 / 1590 svar åk 2 15 % 20 % 1472 / 1458 svar Sex och samlevnad Skolår 25% % 5 10 flickor pojkar flickor / pojkar åk 7 8 % 4 % 1303 / 1414 svar Sexuellt ofredad två gånger eller fler åk 9 11 % 5 % 1475 / 1575 svar åk 2 13 % 5 % 1467 / 1442 svar

200 Liv & hälsa ung 2011 Resultat för Uppsala län Diagram flickor länet Diagram pojkar länet Länet år 2011 Antal svar Frågor om hälsa Skolår 25% % 5 10 flickor pojkar flickor / pojkar åk 7 81 % 84 % 1307 / 1425 svar Trivs bra i skolan åk 9 79 % 79 % 1466 / 1577 svar åk 2 84 % 85 % 1476 / 1443 svar åk 7 6 % 9 % 1316 / 1431 svar Mobbad (fysiskt eller psykiskt) flera gånger åk 9 4 % 8 % 1479 / 1581 svar åk 2 1 % 3 % 1475 / 1447 svar åk 7 3 % 4 % 1311 / 1426 svar Kränkt av vuxen på skolan flera gånger åk 9 4 % 3 % 1471 / 1572 svar åk 2 3 % 3 % 1476 / 1429 svar åk 7 6 % 4 % 1316 / 1423 svar Känner obehag inför skoldagen, mer än en gång åk 9 7 % 4 % 1478 / 1575 svar åk 2 3 % 1 % 1475 / 1445 svar åk 7 93 % 94 % 1295 / 1394 svar Föräldrar uppmuntrar skolarbetet åk 9 88 % 89 % 1428 / 1522 svar åk 2 89 % 91 % 1436 / 1387 svar åk 7 82 % 89 % 1308 / 1419 svar Optimistisk inför framtiden åk 9 81 % 87 % 1470 / 1566 svar åk 2 80 % 80 % 1473 / 1436 svar

201 Liv & hälsa ung 2011 Resultat för Uppsala län Enkätfrågornas fullständiga lydelse Enkäten finns att ladda ned på Landstinget i Uppsala läns hemsida. Frågor om hälsa Fråga Frågelydelse Bra allmänt hälsotillstånd B1 Hur mår du? Stressad ofta eller nästan hela tiden B5-9 Hur ofta har du under de senaste tre månaderna upplevt följande? Stressad Nedstämd ofta eller nästan hela tiden B5-12 Hur ofta har du under de senaste tre månaderna upplevt följande? Nedstämd Trött ofta eller nästan hela tiden B5-5 Hur ofta har du under de senaste tre månaderna upplevt följande? Trötthet Lycklig ofta eller nästan hela tiden B5-13 Hur ofta har du under de senaste tre månaderna upplevt följande? Lycklig Sover 6 timmar eller mindre B10 Hur många timmar sover du i genomsnitt per natt under vardagar? Övervikt, ej fetma / Fetma B3 B4 Hur lång är du? Hur mycket väger du? Levnadsvanor Fråga Frågelydelse Fysiskt aktiv mer än 30 min per dag C10 C11 Hur mycket rör du dig i snitt per dag t.ex. går, cyklar eller idrottar? Hur ofta brukar du träna på din fritid, mer än 30 minuter, så att du bli andfådd/svettas? Äter frukost minst 4 gånger per vecka C7-1 Hur ofta äter du följande måltider under en vanlig vecka? Frukost Tobak, alkohol och narkotika Fråga Frågelydelse Röker dagligen D1 Röker du? Snusar dagligen D6 Snusar du? Dricker aldrig alkohol D7 Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit alkohol? Berusningsdricker en gång per månad eller oftare D7 D9 Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit alkohol? Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad? Provat narkotika D19 Har du någon gång använt narkotika? (Med narkotika avses t.ex. hasch, marijuana, amfetamin, heroin, kokain, LSD, GHB, exstacy eller liknande) Sex och samlevnad Fråga Frågelydelse Sexuellt ofredad två gånger eller fler E8 Har någon tagit på dig eller har du känt dig tvingad att ta på någon, på ett sexuellt sätt utan att du velat det? Om dig och skolan Fråga Frågelydelse Trivs bra i skolan F1-1 Hur väl stämmer följande påståenden för dig? Jag gillar att vara i skolan. Mobbad (fysiskt eller psykiskt) flera gånger F15 F17 Har du under den här terminen blivit slagen, sparkad eller utsatt för annat våld i skolan? Hur ofta har du blivit retad på allvar (mobbad) av någon/några av dina skolkamrater den här terminen? Kränkt av vuxen på skolan flera gånger F19 Har du blivit kränkt eller illa behandlad av någon vuxen på skolan den här teminen? Känner obehag inför skoldagen, mer än en gång F14 Har du känt obehag inför tanken att gå till skolan p.g.a. rädsla för att råka i bråk under skoldagen? Föräldrar uppmuntrar skolarbetet F1-4 Hur väl stämmer följande påståenden för dig? Mina föräldrar uppmuntrar mig att göra bra ifrån mig i skolan. Optimistisk inför framtiden F20 Hur ser du på framtiden för din personliga del?

202 Bilaga 1 Resultat för Uppsala län Andelar i procent Årskurs 7 Årskurs 9 Årskurs 2 Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Frågor om hälsa Bra allmänt hälsotillstånd 92,0 92,8 93,4 82,4 82,7 84,2 88,4 87,3 89,6 75,3 75,6 79,3 87,2 88,2 87,1 74,9 75,7 79,6 Trött ofta eller nästan hela tiden 35,2 36,8 34,7 42,3 44,5 45,5 49,0 46,6 46,2 60,1 62,1 65,1 45,7 42,3 47,2 66,4 62,9 65,3 Stressad ofta eller nästan hela tiden 8,0 9,0 9,5 17,4 20,8 23,2 15,4 15,3 16,2 42,8 44,7 43,5 21,6 19,1 25,0 59,8 54,2 53,5 Nedstämd ofta eller nästan hela tiden 4,7 4,0 7,3 16,4 10,7 15,2 8,9 7,7 10,0 27,5 20,5 21,1 10,8 8,7 10,5 28,3 20,5 19,7 Lycklig ofta eller nästan hela tiden 81,6 74,1 72,3 68,5 68,3 66,6 Sover 6 timmar eller mindre 5,4 6,6 10,3 8,5 10,7 17,6 14,2 16,2 22,7 17,1 18,5 28,6 21,9 22,8 34,8 23,5 25,5 37,9 Övervikt (exklusive fetma) 15,0 18,1 16,9 8,2 11,0 13,8 18,1 18,5 19,3 10,3 7,5 10,6 17,6 17,9 19,2 8,3 10,4 10,3 Fetma 2,4 2,4 4,2 1,3 1,6 2,2 2,7 4,0 4,4 1,5 1,6 1,6 4,1 4,8 6,1 1,8 3,0 2,6 Levnadsvanor Fysiskt aktiv mer än 30 min per dag 63,0 77,1 77,6 52,4 70,6 68,9 57,2 72,5 73,1 50,4 69,0 64,7 57,8 71,1 69,8 48,8 64,6 62,1 Äter frukost minst 4 gånger per vecka 91,5 90,6 88,4 85,0 81,9 80,1 83,0 81,8 81,6 79,2 78,2 76,3 80,7 76,2 74,6 80,3 80,3 77,2 Tobak, alkohol och narkotika Röker dagligen 1,7 1,7 2,2 1,3 2,3 2,5 6,2 6,7 7,2 7,7 8,2 7,6 7,2 8,5 10,6 14,5 14,3 12,8 Snusar dagligen 2,2 0,8 0,9 0,1 0,7 0,2 10,4 7,5 6,4 0,8 1,0 0,3 19,3 17,4 12,1 3,2 2,0 1,2 Dricker aldrig alkohol 80,5 77,6 85,2 78,8 75,0 80,9 42,8 51,5 52,6 40,8 37,9 48,4 19,2 19,1 24,2 16,6 15,6 19,3 Berusningsdricker en gång per månad eller oftare 3,7 2,6 2,6 4,0 4,2 3,6 26,0 20,2 17,8 22,6 24,5 19,2 50,1 50,9 40,0 45,7 45,8 42,5 Provat narkotika 3,9 2,4 2,5 2,1 1,5 2,0 9,0 9,7 9,9 6,6 6,9 6,4 15,7 19,7 19,9 14,8 15,0 14,5 Sex och samlevnad Sexuellt ofredad två gånger eller fler 3,1 3,5 3,7 7,7 7,9 8,4 5,3 5,8 5,2 9,9 13,4 11,1 4,8 6,4 5,1 16,9 15,0 13,4 Om dig och skolan Trivs bra i skolan 78,3 79,3 84,5 76,4 77,9 81,0 71,7 75,5 79,1 69,9 73,0 79,0 81,7 82,5 84,7 77,6 83,6 83,7 Mobbad (fysiskt eller psykiskt) flera gånger 13,7 13,3 9,0 7,8 10,3 6,3 13,0 13,9 8,3 6,1 6,8 4,1 5,5 5,1 3,2 2,2 1,4 1,5 Kränkt av vuxen på skolan flera gånger 4,7 3,9 3,7 3,6 3,2 3,0 6,0 5,4 3,3 3,6 3,9 3,6 2,6 2,6 2,7 2,4 1,5 2,5 Känner obehag inför skoldagen, mer än en gång 3,7 4,3 3,6 4,7 7,3 6,5 4,8 4,0 3,6 5,4 5,5 6,7 3,2 2,4 1,4 3,8 1,5 2,8 Föräldrar uppmuntrar skolarbetet 92,1 93,0 93,6 91,5 90,4 92,7 90,3 89,1 88,8 88,4 86,8 88,4 87,9 87,8 90,6 87,8 87,1 88,5 Optimistisk inför framtiden 86,4 84,6 89,1 80,1 82,7 81,9 80,1 83,4 86,7 76,2 79,6 80,9 78,8 77,4 80,3 75,1 76,1 80,0

203 Liv och Hälsa Ung 2011 Hälsa, levnadsvanor och livsvillkor hos ungdomar i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet Uppsala län Uppsala län

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar Luleåbornas hälsa Fakta, trender, utmaningar Inledning Den här foldern beskriver de viktigaste resultaten från två stora hälsoenkäter där många luleåbor deltagit. Hälsa på lika villkor? är en nationell

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2012/2013. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2012/2013. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander HÄLSOSAMTALET I SKOLAN Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 212/213 Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander procent Hälsoläget i grundskolan i Kramfors läsåret 212-213 Skolsköterskan

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

Från ax till limpa Thomas Falk Samhällsmedicin

Från ax till limpa Thomas Falk Samhällsmedicin Från ax till limpa Thomas Falk Samhällsmedicin 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22% Ju fler skyddsfaktorer desto bättre hälsa 32% 33% 35% 48% 59% Andel (%) med god hälsa fördelat på antal skyddsfaktorer

Läs mer

ANDT för dig som arbetar med ensamkommande barn och unga. 10 december Hur mår ungdomarna i länet? Henrik Andréasson,

ANDT för dig som arbetar med ensamkommande barn och unga. 10 december Hur mår ungdomarna i länet? Henrik Andréasson, ANDT för dig som arbetar med ensamkommande barn och unga 10 december 2014 Hur mår ungdomarna i länet? Henrik Andréasson, Landstingets ledningskontor HEJ! En enkätundersökning bland högstadie- och gymnasieelever

Läs mer

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2013-2014. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2013-2014. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander HÄLSOSAMTALET I SKOLAN Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 213-214 Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander % Hälsoläget i grund- och gymnasieskolan i Kramfors Läsåret (Lå) 13-14

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilagan innehåller resultaten för Folkhälsoenkät Ung 2015 på kommunnivå för årskurs nio (åk 9) och år två på gymnasiet (gy 2), uppdelat på kön. Där det är få

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten)

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Deltagande Det är den 8:e enkäten som genomförts med elever i f-klass, åk 4 och 7 i grundskolan och åk1 på gymnasiet. Svarsfrekvensen

Läs mer

Presentation av Unga16 UNGA 16. Folkhälsoråd. 27 maj Peter Thuresson Ebba Sundström

Presentation av Unga16 UNGA 16. Folkhälsoråd. 27 maj Peter Thuresson Ebba Sundström UNGA 16 Folkhälsoråd 27 maj 2016 Peter Thuresson Ebba Sundström Upplägg presentation Syftet med Unga-undersökningen Umeå kommuns folkhälsomål Bakgrund till undersökningen Förändringar i enkäten? Resultat

Läs mer

Resultat Länet. Svarsfrekvens* % Länet 85

Resultat Länet. Svarsfrekvens* % Länet 85 Resultat 2014 Länet Svarsfrekvens* % Länet 85 * Här ingår även inkomna tomma enkäter samt helt eller delvis oseriösa vilket för hela länet utgörs av 2,8 respektive 3,5 procent. Undersökningen genomfördes

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

Hälsan i Sala kommun 2014

Hälsan i Sala kommun 2014 Bilaga RS 2014/247/1 l (7) 20 14-11-14 INFORMATION KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Perskog Kommunstyrelsen Ink. 2014-12- O B Hälsan i kommun 2014 Kompetenscentrum för Hälsa drivs av Landstinget med uppdrag

Läs mer

Stockholmsenkäten avseende ANDT och psykisk hälsa i åk 9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet

Stockholmsenkäten avseende ANDT och psykisk hälsa i åk 9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet Stockholmsenkäten 16 - avseende ANDT och psykisk hälsa i åk 9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet Klara Abrahamsson Projektledare Preventionsprojektet Syfte och bakgrund Stockholmsenkäten Kartlägga drogvanor,

Läs mer

Barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor LULEÅ KOMMUN. Läsåret 2005-2006

Barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor LULEÅ KOMMUN. Läsåret 2005-2006 Barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor LULEÅ KOMMUN Läsåret 5-6 Innehåll sidan Inledning 3 Sammanfattning 4 Vi som var med 6 Kost, fysisk aktivitet och BMI 7 Matvanor 8 Fysisk aktivitet i skolan och

Läs mer

Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Liv & hälsa ung bakgrund och syfte Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Alla elever i

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad! Folkhälsorapport Blekinge 2014

Tillsammans kan vi göra skillnad! Folkhälsorapport Blekinge 2014 Tillsammans kan vi göra skillnad! 1 Folkhälsorapport Blekinge 2014 Hälsans bestämningsfaktorer 2 3 Hälsoundersökningen Hälsa på lika villkor Genomförs årligen i åldersgruppen 16-84 år Syftar till att visa

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten NLL-2013-10 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Tabellbilaga till rapport för läsåret 2012/2013 Folkhälsocentrum Författare: Åsa Rosendahl Förteckning över tabeller i Hälsosamtal Norrbottens

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Liv & Hälsa Ung År 2013 Kristina Neskovic 2014-01-29 I rapporten redovisas tabeller i ett urval frågor från enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2013. Jämförelser görs mellan

Läs mer

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare.

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare. Aktuell rapport bygger på en utförligare rapport, Gymnasieelevers psykiska hälsa i Skövde år 2, skriven av A. Boij AB - Idé och produktutveckling, ISBN 978-91-977837-5-6, vilka genomförde undersökningen.

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Resultat för KAK Stadskällaren, 2 oktober

Resultat för KAK Stadskällaren, 2 oktober Resultat för KAK Stadskällaren, 2 oktober Fredrik Söderqvist Epidemiolog Tel: 021-174670 E-post: fredrik.soderqvist@ltv.se Andel elever i skolår 9 10 9 8 7 6 5 4 Mår bra eller mycket bra 1995 1998 2001

Läs mer

Att höra eller nästan inte höra

Att höra eller nästan inte höra Elevantal, antal och andel svarande elever i skolår 7 och 9 samt år 2 på gymnasiet uppdelat efter skolår för samtliga skolor i länet samt separat för specialskolor för döva och hörselskadade 7 9 2 Totalt

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Hur mår barn och unga i Skåne?

Hur mår barn och unga i Skåne? Hur mår barn och unga i Skåne? Resultat från Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2016 Birgit Modén: Samhällsanalys, Region Skåne Folkhälsorapportering i Region Skåne Folkhälsorapport Barn och Föräldrar

Läs mer

Liv & hälsa en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Nyköping

Liv & hälsa en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Nyköping Liv & hälsa 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor Nyköping Liv & hälsa 2008 Befolkningsundersökningen Liv & hälsa genomförs i samarbete mellan landstingen i Uppsala, Sörmlands,

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora

LIV & HÄLSA UNG 2014. Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora LIV & HÄLSA UNG 2014 Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora SYFTE MED DAGEN Ge kunskap om hur barn och unga i länsdelen och kommunerna beskriver sina livsvillkor, levnadsvanor och

Läs mer

Att tänka på innan du börjar:

Att tänka på innan du börjar: Årskurs 7 2014 Hej! Det här är ett häfte med frågor om hur du mår och hur du har det i skolan, hemma och på fritiden. Undersökningen genomförs av Landstinget Sörmland och resultaten används för att förbättra

Läs mer

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad Copyright GfK Sverige AB, Lund 2 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 196:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska media,

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 Stockholmsenkäten 14 Elevundersökning i årskurs 9 och årskurs 2 gymnasiet Elevundersökningens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer Ge en uppfattning om

Läs mer

Norra Real enhet 3 Gymnasiet åk 2

Norra Real enhet 3 Gymnasiet åk 2 Stockholmsenkäten 12 Skolrapport Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer Ge en uppfattning

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Tabellbilaga till rapport för läsåret 2009/2010 Annika Nordstrand Sekretariatet www.nll.se/folkhalsa Tabellförteckning sidan Vi som var med 4 1-4. Antal elever

Läs mer

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005 LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret Drogvaneundersökning 2005 Maria Strömgren Barbro Müller April 2006 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 BAKGRUND...5 VARFÖR DROGVANEUNDERSÖKNINGAR?...5

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet 4 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 gymnasiet 4 Anna Bostedt Helena S Andersson Ledningsstaben Folkhälsocentrum 871 85 Härnösand www.lvn.se Rapport nr 7, 5 ISSN 1-1527

Läs mer

Kommunprofil. Katrineholms Kommun. Katrineholm. Resultat från Det är bra att ni gör såna här tester för att hålla koll på hur samhället mår

Kommunprofil. Katrineholms Kommun. Katrineholm. Resultat från Det är bra att ni gör såna här tester för att hålla koll på hur samhället mår 2011 Kommunprofil s Kommun Resultat från 2004-2011 Det är bra att ni gör såna här tester för att hålla koll på hur samhället mår Röst från Liv & Hälsa ung Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland

Läs mer

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i gymnasiet Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

Ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa

Ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län Margareta Lindén-Boström Elin Löfwenhamn Carina Persson Ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Liv & hälsa ung i Örebro

Läs mer

Rapport. Hälsan i Luleå. Statistik från befolkningsundersökningar

Rapport. Hälsan i Luleå. Statistik från befolkningsundersökningar Rapport Hälsan i Luleå Statistik från befolkningsundersökningar 2014 1 Sammanfattning Folkhälsan i Luleå har en positiv utveckling inom de flesta indikatorer som finns i Öppna jämförelser folkhälsa 2014.

Läs mer

Jag försöker vara vänlig mot andra. Jag bryr mig om deras känslor nmlkji nmlkji nmlkji

Jag försöker vara vänlig mot andra. Jag bryr mig om deras känslor nmlkji nmlkji nmlkji Liv och hälsa ung 2015. VAD? Liv och hälsa ung är en enkätundersökning som vänder sig till alla 7:or, 9:or och alla som går i 2:an i gymnasiet i skolor i Uppsala län. Liv och hälsa ung handlar om sådant

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning

Vara kommun Grundskoleundersökning Stockholm, maj 0 Vara kommun Grundskoleundersökning Uppdrag: Grundskoleundersökning Vara kommun Beställare: Vara kommun Kontaktperson Vara kommun: Maria Viidas Projektledare Markör: Maria Eklund Undersökningsperiod:

Läs mer

Folkhälsoenkät barn och unga 2012

Folkhälsoenkät barn och unga 2012 2013-01-14 Tomelilla kommun Folkhälsoenkät barn och unga 2012 Innehåll Från vaggan till graven... 2 Folkhälsoenkät barn och unga... 2 Hälsa och välbefinnande... 3 Övervikt och fetma... 3 Kroppsuppfattning...

Läs mer

Till ytan är Västernorrland landets 6:e största län, till befolkning landets 6:e minsta län.

Till ytan är Västernorrland landets 6:e största län, till befolkning landets 6:e minsta län. För att beskriva hur barn och unga i Västernorrland mår har vi som arbetar med folkhälsa i länets 7 kommuner, i landstinget och på länsstyrelsen, sammanställt data från olika statistiska källor och undersökningar.

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: -9 UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Socialtjänst 2008-01-08 Tabell: -9 I följande tabell presenteras resultatet från Leva, levnadsvaneundersökningen.

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Jönköpings län och Marit Eriksson Folkhälsoavdelningen Landstinget i Jönköpings län Disposition Bakgrund, syfte och metod Svarsfrekvens

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: Finnbacksskolan UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Socialtjänst 2008-01-08 Tabell: Finnbacksskolan I följande tabell presenteras resultatet

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: Liljaskolan UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Umeå Socialtjänst Umeå 2008-01-08 Tabell: Liljaskolan I följande tabell presenteras resultatet

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING Personligt 28 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING PERSONLIGT 28 Innehåll INLEDNING ALLMÄNT HÄLSA HUR MÅR DE UNGA? OM SKOLAN LAG OCH RÄTT TOBAK, ALKOHOL OCH DROGER INFLYTANDE FORTSATT ARBETE MED PERSONLIGT

Läs mer

Hälsoenkät för ungdomar i gymnasiet, Norrbotten

Hälsoenkät för ungdomar i gymnasiet, Norrbotten Hälsoenkät för ungdomar i gymnasiet, Norrbotten Namn och personnummer: Detta fyller skolsköterskan i: Datum för hälsosamtalet: Skola: Längd:...cm Vikt:...kg BMI: Kön: ARBETSMILJÖ Sätt ett kryss i rutan

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

ELSA i Örebro län läsåret 2015/2016

ELSA i Örebro län läsåret 2015/2016 ELSA i Örebro län läsåret / Kort beskrivning av ELSA samt resultat från länets hälsosamtal bland elever i förskoleklass, skolår, skolår samt år på gymnasiet Vad är ELSA? Elevhälsosamtal Sammanställt och

Läs mer

Barn och föräldrar i Skåne hur mår och lever de skånska familjerna?

Barn och föräldrar i Skåne hur mår och lever de skånska familjerna? Barn och föräldrar i Skåne hur mår och lever de skånska familjerna? Nätverksmöte för föräldrastödjande aktörer den 4 mars 215 Maria Fridh Enheten för folkhälsa och social hållbarhet Region Skånes epidemiologiska

Läs mer

Liv och hälsa ung Västmanland 2017

Liv och hälsa ung Västmanland 2017 Liv och hälsa ung Västmanland 2017 - De första resultaten Maj 2017 Sammanfattning av länets resultat Årets undersökning visar att andelen killar och tjejer som mår bra eller mycket bra har minskat jämfört

Läs mer

Fokus på utländsk bakgrund

Fokus på utländsk bakgrund Fokus på utländsk bakgrund Fokusrapport Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Metod och genomförande... 2 Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa... 2 Livsvillkor... 3 Familjeförhållanden... 3 I hemmet... 5 I

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Tabellbilaga till rapport för läsåret 2008/2009 Annika Nordstrand Sekretariatet wwwnll.se/folkhalsa Tabellförteckning sidan Vi som var med 4 1-4. Antal elever

Läs mer

Kommunprofil. Gnesta. Gnesta Kommun. Resultat från Det är bra att ni gör såna här tester för att hålla koll på hur samhället mår

Kommunprofil. Gnesta. Gnesta Kommun. Resultat från Det är bra att ni gör såna här tester för att hålla koll på hur samhället mår 2011 Kommunprofil Kommun Resultat från 2004-2011 Det är bra att ni gör såna här tester för att hålla koll på hur samhället mår Röst från Liv & Hälsa ung Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland

Läs mer

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak Undersökning 13 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (SBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan

Läs mer

Syfte med bilden: Att berätta om vad föreläsningen kommer att handla om.

Syfte med bilden: Att berätta om vad föreläsningen kommer att handla om. Syfte med bilden: Att berätta om vad föreläsningen kommer att handla om. Liv & hälsa ung är en enkätundersökning som genomförts i Örebro län år 2005, 2007, 2009, 2011 och 2014. Det är en så kallad totalundersökning

Läs mer

Hälsoenkät för ungdomar i årskurs 7, Norrbotten

Hälsoenkät för ungdomar i årskurs 7, Norrbotten Hälsoenkät för ungdomar i årskurs 7, Norrbotten Namn och personnummer: Detta fyller skolsköterskan i: Datum för hälsosamtalet: Skola: Längd:...cm Vikt:...kg BMI: Kön: ARBETSMILJÖ Sätt ett kryss i rutan

Läs mer

Kost och Fysisk Aktivitet

Kost och Fysisk Aktivitet 7 APRIL 21 Kost och Fysisk Aktivitet Frukost Frukosten räknas som den viktigaste måltiden eftersom den har betydelse för hur mycket man orkar prestera under dagen. På nationell nivå minskar andelen som

Läs mer

UNG 2008. Liv & hälsa Ung 2008. Västerås. Resultat från en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor bland skolelever

UNG 2008. Liv & hälsa Ung 2008. Västerås. Resultat från en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor bland skolelever UNG 8 Liv & hälsa Ung 8 Resultat från en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor bland skolelever Västerås I rapporten redovisas resultat utifrån Västerås stads områdesindelning. Här ser du

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Region Västmanland genomför regelbundet befolkningsundersökningar, det är en del av Regionens hälsofrämjande arbete.

Region Västmanland genomför regelbundet befolkningsundersökningar, det är en del av Regionens hälsofrämjande arbete. 1 Resultatet från Liv och hälsa ung särskolan baseras huvudsakligen på jämförelser mellan kön. Detta beror på att urvalet är litet och att det är första gången undersökningen genomförts i Västmanland.

Läs mer

Levnadsvanor. Ansamling av ohälsosamma levnadsvanor

Levnadsvanor. Ansamling av ohälsosamma levnadsvanor Levnadsvanor Med levnadsvanor menar vi här de vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Levnadsvanorna påverkas av kultur och tradition och varierar med ekonomiska villkor, arbetslöshet och socioekonomisk

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2006/2007

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2006/2007 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 6/7 Annika Nordstrand Sekretariatet 971 89 www.nll.se Innehåll sidan Inledning 4 Sammanfattning 5 Bästa möjliga hälsa 5 En god utbildning

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om mat och sovvanor, fysisk aktivitet och fritid, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer och din hälsa som sen utgör

Läs mer

Kommunikationsavdelningen 2011-12-07

Kommunikationsavdelningen 2011-12-07 1 Folkhälsorapporten 2011 2011-12-07 2 Invånarna i länet mår bättre men utmaningar finns kvar Folkhälsan blir allt bättre i länet dödligheten i hjärt- kärlsjukdom minskar, alkoholkonsumtionen minskar och

Läs mer

PERSONLIGT 2015 En undersökning bland eleverna i åk 7 och 9 i grundskolan samt åk 2 på gymnasieskolan

PERSONLIGT 2015 En undersökning bland eleverna i åk 7 och 9 i grundskolan samt åk 2 på gymnasieskolan PERSONLIGT 215 KF En undersökning bland eleverna i åk 7 och 9 i grundskolan samt åk 2 på gymnasieskolan Genomförande: Trettonde gången Genomfördes under perioden 25/9-12/11 år 215 Totalt erbjöds 1321 elever

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2009 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Drogvaneundersökning 2009 har genomförts i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22 Folkhälsoenkät Ung 11 Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 12-2-22 1 Innehållsförteckning Resultat... 5 Hälsa och läkemedel... 5 Tobak... 12 Alkohol... 19 Narkotika... 27 Dopning och sniffning... 29

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012. All statistik i punktform

MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012. All statistik i punktform MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012 All statistik i punktform Innehåll 1 Mål: God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling... 3 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 3 1.2 Barn och ungas uppväxtvillkor...

Läs mer

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Västra Innerstaden, Malmö stad

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Västra Innerstaden, Malmö stad Copyright GfK Sverige AB, Lund 211 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 196:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska

Läs mer

Syfte med bilden: Att berätta om vad föreläsningen kommer att handla om.

Syfte med bilden: Att berätta om vad föreläsningen kommer att handla om. Syfte med bilden: Att berätta om vad föreläsningen kommer att handla om. Liv & hälsa ung är en enkätundersökning som genomförts i Örebro län år 2005, 2007, 2009, 2011 och 2014. Det är en så kallad totalundersökning

Läs mer

Välkommen till dialogmöte kring Onödig Ohälsa

Välkommen till dialogmöte kring Onödig Ohälsa Välkommen till dialogmöte kring Onödig Ohälsa Helsingborg 25 februari 15 Hur ser det ut statistik från Region Skånes folkhälsoenkäter Peter Groth 1 Rapport från folkhälsoinstitutet 8 Onödig ohälsa En stor

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor: en rapport från pilotprojektet Elevhälsoenkäten

Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor: en rapport från pilotprojektet Elevhälsoenkäten Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor: en rapport från pilotprojektet Elevhälsoenkäten Resultat från pilotprojektet med en gemensam elevhälsoenkät i nio kommuner under läsåret 2009/10 www.fhi.se A 2011:14

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Undersökningen gjordes v 12-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 393 svar. Årskurserna jämt fördelade, jämn könsfördelning.

Läs mer

Förhandspresentation. Folkhälsoenkät Ung 2013 - Årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet Jönköpings län 2014-03-18

Förhandspresentation. Folkhälsoenkät Ung 2013 - Årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet Jönköpings län 2014-03-18 Förhandspresentation Folkhälsoenkät Ung 13 - Årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet Jönköpings län 14-3-18 Länsrapport med fokus på årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Vidareutveckling av en ANDT-enkät, genomfördes

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2007/2008

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2007/2008 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 7/8 Annika Nordstrand Sekretariatet 971 89 www.nll.se Innehåll sidan Inledning 4 Sammanfattning Bästa möjliga hälsa En god utbildning 7

Läs mer

En samlad bild av barn och ungas hälsa. Piteå kommun 2009

En samlad bild av barn och ungas hälsa. Piteå kommun 2009 arn och ungas hälsa En samlad bild av barn och ungas hälsa Piteå kommun 2009 Piteå kommun Tel: 0911-69 60 00 Besöksadress: Svartuddsvägen 1 www.pitea.se En samlad bild av barn och ungas hälsa Piteå kommun

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

Fyra hälsoutmaningar i Nacka

Fyra hälsoutmaningar i Nacka Fyra hälsoutmaningar i Nacka - 1 Bakgrund 2012 är den fjärde folkhälsorapporten i ordningen. Rapporten syfte är att ge en indikation på hälsoutvecklingen hos Nackas befolkning och är tänkt att utgöra en

Läs mer

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

En samlad bild av barn och ungas hälsa. Piteå kommun 2009

En samlad bild av barn och ungas hälsa. Piteå kommun 2009 arn och ungas hälsa En samlad bild av barn och ungas hälsa Piteå kommun 2009 Piteå kommun Tel: 0911-69 60 00 Besöksadress: Svartuddsvägen 1 www.pitea.se En samlad bild av barn och ungas hälsa Piteå kommun

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om mat och sovvanor, fysisk aktivitet och fritid, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer och din hälsa som sen utgör

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Det övergripande målet för folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren 2014-08-12 INNEHÅLLSFÖRTECKING... 1 2 INLEDNING... 2 3. ÅRSKURS 6... 3 3.1 Tobaksvanor,

Läs mer