Handläggning av patienter med KOL på Mörby Vårdcentral under perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggning av patienter med KOL på Mörby Vårdcentral under perioden 2010-2012"

Transkript

1 1 PROJEKT VESTA Handläggning av patienter med KOL på Mörby Vårdcentral under perioden Mats Skondia ST-läkare, Mörby VC Maj 2014 Klinisk handledare: Ulla Karnebäck, Specialistläkare i allmänmedicin Mörby VC, Vetenskaplig handledare: Marina Taloyan, Docent i Allmänmedicin, CeFam,

2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Bakgrund Syfte Frågeställningar Material och metod... 6 Studiedesign... 6 Material Etiska överväganden Resultat Andel patienter med diagnos KOL på Mörby VC Andel patienter med registrerade spirometrivärden Rökvanor vid diagnostillfället Andel rökfria patienter vid sista journalnotering Könsskillnader avseende andelen KOL-patienter Hur noga följs SFAM:s riktlinjer i diagnostik och utredning på Mörby VC? Diskussion Jämförelser med liknande studier Styrkor i studien Svagheter i studien Slutsats Förslag Referenslista...12

3 3 Sammanfattning Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av våra stora folksjukdomar och den enda av de sjukdomarna med ökande dödlighet. Sjukdomen är tyvärr både underdiagnostiserad och underbehandlad. Enligt flera undersökningar som gjorts inom sjukvården beräknas mellan och personer i Sverige ha KOL. Globalt uppskattar WHO att inom 10 år kommer KOL att vara den tredje vanligaste dödsorsaken. Sjukdomen KOL kan både förebyggas och behandlas. Rätt diagnos och behandling är avgörande för att sjukdomen ska kunna bromsas, symptomen lindras, patientens livskvalitet förbättras och förbättra prognosen. Därför är det viktigt att identifiera och behandla dessa patienter i primärvården. Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida KOL-patienter på Mörby VC undersöks i enlighet med SFAM s kvalitetskriterier för KOL-diagnos under perioden Material och metod: Underlaget för studien utgörs av en retrospektiv journalgenomgång av KOL-patienter som var listade på Mörby VC och som sökt vård under en tidsperiod av 3 års journalgranskning Resultat: Av 62 patienter med KOL var spirometrivärden antecknade hos 43 patienter (69%), vilket är en statistiskt signifikant skillnad jämfört med SFAM:s riktlinjer med förväntade 90%. Däremot fanns inte signifikanta skillnader mellan SFAM:s riktvärde på 25% och denna uppsatsens resultat på 19% i frågan om uppgifter om hur mycket patienter har rökt. Slutsats: Jämförelsen med SFAM:s riktlinjer visar att det finns utrymme för förbättringar gällande andelen patienter som genomgår spirometri före KOL-diagnos och journalföring av uppgifter om hur mycket patienten har rökt i paketår eller motsvarande. MeSH-termer Kronisk obstruktiv lungsjukdom, Kvalitetsindikatorer, Rökning, Spirometri, Primärvård

4 4 1. Bakgrund Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), är en sjukdom där flödet i luftvägarna är förhindrat. Sjukdomen är starkt kopplad till rökning, men kan även orsakas av α1-antitrypsinbrist. I början av sjukdomen är hosta och slem i halsen vanligast. Efter en tid blir luftrörsväggarna mindre elastiska och luftvägarna allt trängre och så småningom uppstår vanligtvis dessutom emfysem, det vill säga lungblåsornas väggar kollapsar och syreupptagningsförmågan försämras påtagligt. Senare i sjukdomen uppstår andnöd, och hos en tredjedel slutar lungorna fungera. KOL är en av de stora folksjukdomarna med ökande dödlighet. Enligt Riksförbundet hjärt- och lungsjuka har idag var tionde svensk KOL (1). Sjukdomen innebär att luftflödet till och från lungorna försämras och drabbar nästan enbart rökare. Symptomen i ett tidigt stadium är hosta och slembildning i halsen som följs av tilltagande försämring av luftrörsväggarnas elasticitet och luftvägarnas kapacitet. Detta följs vanligen av emfysem som i sin tur orsakar märkbar nedsättning av lungornas syreupptagningsförmåga. Det finns idag inget botemedel. Sjukdomen kan dock både förebyggas och behandlas. Genom tidig diagnos och behandling kan sjukdomen bromsas och symptomen lindras. Detta kan förbättra patienternas livskvalitet. Därför är det angeläget att både ställa diagnos och behandla sjukdomen så tidigt som möjligt (2,3). Det finns omfattande forskning om KOL både i Sverige och globalt. Gemensamt för dessa studier är att deras syfte är att visa hur en tidigt upptäckt av KOL kan förebygga utveckling av svår KOL (4, 5, 6). Majoriteten av insjuknade i KOL individer är i åldersgrupp 40+, som antingen har varit eller är fortfarande rökare. De mest förekommande symptomen är hosta och andnöd vid fysisk ansträngning. Patienter med KOL har större risker för influensa och lunginflammation än de som inte har sjukdomen (7,8,9). Symptomen blandas ofta ihop med ålderstecken, förkylningar och astma. Eftersom sjukdomen utvecklas progressivt kan det ibland ta flera årtionden innan sjukdomen leder till svåra andningsbesvär. De flesta svenska patienter med KOL har sjukdomen i lindrig form och många lever med den utan att ha fått diagnos (10).

5 5 Spirometritest är ett verktyg som mäter lungfunktionen och ger grund för diagnossättning. Ett annat alternativ att sätta diagnos är en mini-spirometer som mäter FEV6. Den första sekundens utandning (FEV1) avgör huruvida man har KOL eller inte. FEV står för Forced Expiratory Volume och FEV1 är ett mått på hur mycket patienten kan andas ut under den första sekunden efter full inandning. Enligt SFAM:s riktlinjer bör följande kriterier tillhandahållas för god kvalitet: registrering av rätt diagnos, rätt behandling och uppföljning. Indikatorer som skall användas för kvalitetsmätning är: a) andel patienter med diagnos KOL, b) andel som har undersökts med spirometri, c) andel med uppgift om hur mycket patienten har rökt (förslagsvis som paketår), d) andel som nu är rökfria. Enligt riktlinjer skall mer än 90 % av patienter med KOL undersökas med spirometri, minst 25% skall ha uppgift om hur mycket patienten har rökt (paketår eller motsvarande) och andelen rökfria skall efterstävas uppnå mer än 50 % vid uppföljningen (3). 2. Syfte Syftet med denna studie på Mörby vårdcentral var att undersöka följsamheten till SFAM:s riktlinjer i diagnossättning och relaterade åtgärder vid KOL-sjukdomen under perioden Frågeställningar 1. Hur stor är andelen patienter i åldrar med diagnos KOL på Mörby VC? 2. Hur stor andel av KOL-patienterna har undersökts med spirometri? 3. Hur stor andel av dessa har registrerad uppgift om hur mycket patienten rökt? 4. Hur stor andel av KOL-patienterna är rökfria vid sista journalnotering? 5. Finns det könsskillnader avseende andelen KOL-patienter? 6. Hur noga följdes SFAM:s riktlinjer för KOL i diagnostik och utredning på Mörby VC?

6 6 4. Material och metod Studiedesign Studien är utformad som en retrospektiv journalstudie. Material Mörby Vårdcentral ligger i Danderyds kommun och har cirka 8000 listade patienter, varav 2000 av de är mellan år. Mörby vårdcentral har 7 distriktsläkare och 3 ST-läkare och en KOLsjuksköterska. Underlaget för studien består av journaldata för KOL-patienter listade på Mörby VC och som sökt vård under en tidsperiod av 3 års journalgranskning. Inklusionskriterier: Samtliga listade patienter på Mörby vårdcentral i ålder mellan år som sökt vård för KOL under studieperioden Exklusionskriterier: Data som finns i underlaget för patienter som flyttade från i Mörby VC:s upptagningsområde under tiden för studien exkluderades från studien eftersom journaldata saknades. Variabler: Följande variabler är inkluderade i studien: Ålder: mellan år inkluderad som en kontinuerlig variabel i statistisk analys. Kön: män och kvinnor. Spirometri: svarsalternativ ja och nej. Rökvanor: antal paket per år. Datainsamling Journaldata har extraherats med hjälp av RAVE4 och genom en sökning på ICD10 - J44.9 (KOL-diagnos). Uppgifter om registrerade rökvanor och spirometri-test hos alla patienter under inklusionsperioden är tagna från patientjournaler.

7 7 Statistisk analys Efter datainsamlingen har data kategoriserats och analyserats enligt nedan: 1. Andel KOL-patienter i åldrar mellan år med könsfördelning, rökvanor och spirometrivärden, 2. Könsskillnaderna (andelen kvinnor respektive män) med KOL-diagnos har jämförts med Chi2-test med signifikansgräns på 0, Med hjälp av chi-2 test med signifikansgräns på 0,05 har studiens resultat jämförts med en tänkt grupp enligt SFAM:s riktlinjer (dvs. 90 %, 25 % och 50 %). 5. Etiska överväganden Genomgång av journaler utan patienternas godkännande kan uppfattas som ett intrång i den personliga integriteten. För att minimera sådana risker har datamaterialet avkodats så att varken en enskild patient eller en enskild läkare kan identifieras i uppsatsen. Studien har fått godkännande från verksamhetschefen. Därefter har all personal informerats muntligt och information om studien fanns på anslagstavla på vårdcentralen. Projektarbetet kan användas i kvalitetsförbättringsarbetet på vårdcentralen. Undersökningar och/eller diagnostisering av patienter som har eller är i riskzonen för KOL förväntas bli bättre i samband med studien. Därför bedöms nyttan med studien att överväga de etiska invändningarna. 6. Resultat 6.1 Andel patienter med diagnos KOL på Mörby VC. Av det totala antalet listade patienter i ålder år (n=2000) på Mörby VC hade 62 (3 %) KOL-diagnos under tre år mellan Av de 62 patienter med diagnosen KOL var 22 män (35 %) och 40 kvinnor (65 %) med en medelålder på 67,3 år (SD=6,536).

8 8 6.2 Andel patienter med registrerade spirometrivärden. Antalet patienter med registrerade spirometrivärden uppgick till 43 vilket ger en andel på 69% - se tabell nedan inom parentes förväntat antal avrundat till heltal vid 90% (SFAM:s riktlinje). Observerat Förväntat (90 %) Antal patienter Spirometri genomförd Spirometri ej genomförd 19 6 Chi2-test 0, Rökvanor vid diagnostillfället Av journalerna har det framkommit att rökvanor fanns registrerade i 30 journaler av 62 granskade journaler (48 %) dock endast i 12 av fallen (19 %) fanns även uppgift om paketår (SFAM:s riktvärde >25 % som gräns för god vårdkvalitet). I 32 journaler (52 %) framkom inga rökuppgifter alls. Se fig 2. Figur 1. Sammanställning av rökvanor enligt könsfördelning av KOL-patienter y-axeln visar antal patienter. Observerat Förväntat (25 %) Antal patienter Uppgift om paketår Ej uppgift om paketår Chi2-test 0,

9 9 6.4 Andel rökfria patienter vid sista journalnotering. Det fanns inga anteckningar huruvida patienterna har eller ej slutat röka efter diagnosen eller vid sista journalnoteringen därför går det ej heller att räkna ut en andel rökfria patienter vid sista journalnoteringen. 6.5 Könsskillnader avseende andelen KOL-patienter. Av 62 patienter var 22 (35 %) män och 40 (64 %) kvinnor - en skillnad som var statistiskt signifikant (p = 0,0223). Kvinnor Män Observerat Förväntat Chi2.Test p = 0, Hur noga följs SFAM:s riktlinjer i diagnostik och utredning på Mörby VC? Enligt studien föreligger det statistiskt signifikant skillnad i Mörby VC:s användning av spirometri för diagnostik (69 %) mot SFAM:s riktlinje (>90 %), P=0, Registrerade rökvanor fanns i 12 (19 %) KOL-journaler (25 % som gräns för god vårdkvalitet), P=0,37 en ej statistiskt signifikant skillnad. Av ovanstående framgår det att en stor del journaler har bristfällig information gällande både rökvanor och spirometrivärden. 7. Diskussion Studien redovisar resultaten av journalgenomgång av patienter med KOL-diagnos listade på Mörby vårdcentral under perioden för undersökningen. Underlaget omfattade totalt 62 KOLpatienter. Andelen av patienter med diagnosen KOL på Mörby VC var mycket lägre (3%) än det förväntade andelen (8 %) enligt uppskattade andelen av hela befolkningen vilket tyder på underdiagnostisering på Mörby VC. I frågan om rökvanor så i endast 19 % av journalerna (12 st) anges tobaksmängd som paketår, medan i resten finns ingen angivelse av mängder skillnaden är dock ej statistiskt signifikant. Ändock kan man säga att registrering av paketår har ännu inte slagit igenom Mörby VC s rutiner. Av denna anledning är det svårt att jämföra resultat av studien med SFAMs riktlinjer

10 10 gällande rökmängd. Men det kan sägas att det är angeläget att man övergår till att använda begreppet paketår i journalerna i en större skala. Journalerna visar ett lägre antal genomförda spirometriundersökningar (69 %), än SFAMrekommendation (> 90 %) - skillnaden är statistiskt signifikant. Detta skulle kulle kunna förklaras till exempel av att nya patienter redan fått diagnosen på annat håll. Andra orsaker kan vara att uppgifterna om spirometrimätningar och rökvanor har försvunnit vid överföringen av patienten till Mörby vårdcentral från annan vårdgivare. Dessutom kan det även förekomma läkarbesök för andra hälsokontroller än andningsbesvär. Därför kan rökvanor och spirometrivärden inte angivits rutinmässigt i samtliga journaler under perioden för studien. Av studien framgår statistiskt signifikant skillnad mellan Mörby VC:s användning av spirometri för diagnosticering mot SFAM:s riktvärde. Skillnaden i registrering av paketår var ej statistiskt signifikant dock var under de rekommenderade riktvärdena Jämförelser med liknande studier Det finns omfattande forskning om KOL både i Sverige och globalt. Gemensamt för dessa studier är att deras syfte är att visa hur en tidigt upptäckt av KOL kan förebygga utveckling av svår KOL (4, 5, 6). Syftet med denna studie på Mörby vårdcental däremot var att undersöka hur KOL-diagnosen kan sättas på ett rätt sätt och relaterade åtgärder utvärderas för att undvika under- och överdiagnostik. Kvalitetsregister för primärvården uppföljning-kol som visar statistik från flera av landets vårdcentraler under åren visar att andel patienter som undersökts med spirometri är i genomsnitt 65,26 % vilket är närmare våra egna resultat (11) Styrkor i studien Studien omfattar alla patienter med KOL-diagnos under tiden för studien på Mörby VC. Alla journaler granskades manuellt efter att ha extraherats med hjälp av RAVE4.

11 Svagheter i studien Materialet är begränsat då man har ett litet patientunderlag. Det fanns brister i datasamlingen som kan ha orsakats av att några KOL-patienter fått KOL-diagnos vid andra vårdgivare före inskrivningen hos Mörby VC med ibland otydliga uppgifter i journalerna. En studie baserad på journalgranskning har inbyggda svagheter i att man inte kan vara säker att de registrerade uppgifterna speglar verkligheten exempelvis samtal om patientens rökvanor kan ha förekommit utan att senare journalförts, vilket i sin tur kan ha medfört reducerat antal patienter med dokumenterade rökvanor. Ej heller är det ovanligt att patienter vid dialog med läkare döljer eller förskönar sin rökstatus (12). 8. Slutsats Trots sina svagheter visar studien att det finns förbättringspotential på Mörby vårdcentralen avseende journalföringen och diagnossättningen med information om spirometrivärden och angivande av rökanamnes, rökvanor och rökstopp. 9. Förslag Förslag lämnas till verksamhetschefen att etablera en särskild KOL-databas i vilken kortfattad klinisk information om KOL-patienter kan registreras samt att en årlig spirometrikontroll planeras enligt en tidtabell. Detta bör rimligen leda till bättre följsamhet av SFAM:s riktlinjer och föreslås följas upp i en senare studie.

12 Referenslista 1. Riksförbundet HjärtLugn. Svensk forskning kring lungsjukdomen KOL Rapport tillgänglig på: pdf 2. Vad är KOL? Boehringer Ingelheim AB. Tillgänglig från: 3. Svensk Förening för Allmänmedicin, SFAM (Citerad april 2012). Tillgänglig på: 4. Socialstyrelsen. Socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och KOL (2004). Läkartidningen vol.104, 13:2007/3/28, Tillgänglig på: 5. Ställberg B, Skogh B-E. Tidig Diagnos av KOL utmaning för Primärvården. Läkartidningen 2007; 104: Lundbäck B et al. Not 15 but 50% of smokers develop COPD? Report from the obstructive lung disease in northern Sweden studies. Respir Med 2003; 97(2): Larsson A, Löndahl C-G. KOL En multifaktoriell systemsjukdom. Läkartidningen, vol.104, 13:2007/3/28, Nationellt vårdprogram för KOL. Svensk lungmedicinsk förening. Fastställd (Citerad maj 2013). Tillgänglig på: 9. KOL en skrift om kronisk obstruktiv lungsjukdom, Hjärt-Lungfondens temaskrift om KOL, Statens beredning för medicinisk utvärdering, Behandling av astma och KOL. Tillgänglig på: Kvalitetsregister för primärvården, uppföljning-kol, Tillgänglig på:

13 Lindqvist R, Lendahls l; Tollbom, Åberg H, Håkansson A. Smoking during pregnancy. Comparison of self-reports and cotinine levels in 496 women Acta Obstet Gynecol Scand Mars; 81(3):240-4.

Spirometri, rökanamnes och rökavvänjning vid Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom

Spirometri, rökanamnes och rökavvänjning vid Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom Spirometri, rökanamnes och rökavvänjning vid Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom En journalstudie på Järna VC Matti Yacob, ST-läkare, Järna VC Handledare: Dr Rune Lindqvist Specialistläkare, i allmänmedicin,

Läs mer

Diagnostik och uppföljning av KOL - en journalstudie på Nykvarns vårdcentral

Diagnostik och uppföljning av KOL - en journalstudie på Nykvarns vårdcentral Diagnostik och uppföljning av KOL - en journalstudie på Nykvarns vårdcentral Projektansvarig: Suzan Gorgis Leg. läk. ST- läkare i allmänmedicin Nykvarns vårdcentral suzan.gorgis@proxima.se Vetenskaplig

Läs mer

Handläggning av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom vid Vallentuna Husläkargrupp

Handläggning av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom vid Vallentuna Husläkargrupp Projektrapport VESTA Handläggning av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom vid Vallentuna Husläkargrupp Följsamhet till SFAM`s kvalitetsindikatorer Lena Roth, ST-läkare, Vallentuna Husläkargrupp

Läs mer

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom som ger en successivt försämrad lungfunktion och på sikt obotliga lungskador. KOL är en folksjukdom

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Regionalt seminarium Nässjö den 5 mars 2015 Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL remissversion Nya nationella riktlinjer för vård vid astma

Läs mer

Vård vid astma och KOL

Vård vid astma och KOL Nationella riktlinjer Utvärdering Vård vid astma och KOL Förbättringsområden, bedömningar och sammanfattning 2014 Nationella riktlinjer Utvärdering 2014 Vård vid astma och KOL Förbättringsområden, bedömningar

Läs mer

Wiaam Safaa ST-läkare i allmänmedicin Handledare: Teresa Saraiva Leao, spec i allmänmedicin, CeFAM

Wiaam Safaa ST-läkare i allmänmedicin Handledare: Teresa Saraiva Leao, spec i allmänmedicin, CeFAM 2010 Omhändertagande av patienter med astma på Blackebergs vårdcentral Wiaam Safaa ST-läkare i allmänmedicin Handledare: Teresa Saraiva Leao, spec i allmänmedicin, CeFAM Wiaam Safaa Blackebergs Vårdcentral

Läs mer

Omhändertagande av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom på Lisebergs Vårdcentral

Omhändertagande av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom på Lisebergs Vårdcentral VESTA rapport 2016 Omhändertagande av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom på Lisebergs Vårdcentral Jenni Viitala, ST-läkare, Lisebergs VC jenniviitala@hotmail.com Vetenskaplig handledare: Jörgen

Läs mer

Spirometri-skola på 20 minuter

Spirometri-skola på 20 minuter Stockholms allmänläkardag Spirometri-skola på 20 minuter 6 november 2014 Normal Stel Inflammation Bronkiolit Luftvägsinflammation Fibros i luftvägarna Parenkymdestruktion (emfysem) Förlust av fästpunkter

Läs mer

Rapport VESTA SP14. Kvaliteten av astmavård för vuxna patienter vid Familjeläkargruppen Odenplan

Rapport VESTA SP14. Kvaliteten av astmavård för vuxna patienter vid Familjeläkargruppen Odenplan Rapport VESTA SP14 Kvaliteten av astmavård för vuxna patienter vid Familjeläkargruppen Odenplan Av Michael Hedlund michaelhedlund@hotmail.com Vetenskaplig handledare Rune Lindqvist Klinisk handledare Kerstin

Läs mer

KARTLÄGGNING AV BRIST PÅ VITAMIN B12 HOS METFORMINBEHANDLADE PATIENTER MED TYP 2 DIABETES MELLITUS PÅ TENSTA VÅRDCENTRAL

KARTLÄGGNING AV BRIST PÅ VITAMIN B12 HOS METFORMINBEHANDLADE PATIENTER MED TYP 2 DIABETES MELLITUS PÅ TENSTA VÅRDCENTRAL KARTLÄGGNING AV BRIST PÅ VITAMIN B12 HOS METFORMINBEHANDLADE PATIENTER MED TYP 2 DIABETES MELLITUS PÅ TENSTA VÅRDCENTRAL RIFAT ROB ST-läkare TENSTA VÅRDCENTRAL E-mail: rifat.rob@sll.se Tfn: 073-772 43

Läs mer

diagnoskriterier och stadieindelning Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

diagnoskriterier och stadieindelning Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmasjukdomslära, diagnoskriterier och stadieindelning Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Prevalens KOL 5-15% av befolkningen över 45 år ASTMA ca 8%

Läs mer

Vad gav spirometrin?

Vad gav spirometrin? Vad gav spirometrin? Frida Lunde, ST-läkare vid Munkfors Vårdcentral Vetenskaplig handledare: Mats Arne, med dr, sjukgymnast Klinisk handledare: Marie-Louise Mauritzon, distriktsläkare, länssamordnande

Läs mer

luftvägsregistret Årsrapport 2015

luftvägsregistret Årsrapport 2015 luftvägsregistret Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Luftvägsregistret Författare Alf Tunsäter Docent, Överläkare Lung- och Allergikliniken, Lund Skånes Universitetssjukhus, 221 85 Lund alf.tunsater@med.lu.se

Läs mer

2004:4. Tidig diagnostik av KOL. Susanne Ekedahl. Primärvårdens FoU-enhet

2004:4. Tidig diagnostik av KOL. Susanne Ekedahl. Primärvårdens FoU-enhet Qulturum Rapport Tidig diagnostik av KOL Kan spirometri användas i akutskedet vid infektionssymtom från nedre luftvägarna i vardagssjukvården? Susanne Ekedahl Primärvårdens FoU-enhet 2004:4 Författare:

Läs mer

Behandling och utredning av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) i primärvården

Behandling och utredning av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) i primärvården Behandling och utredning av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) i primärvården Projektarbete KOL i Östervåla Johan Johansson ST-läkare i allmänmedicin Dr Hans-Erik Johansson handledare Sammanfattning

Läs mer

Patienter med depression på Husläkarmottagningen Johannes: Följer vi behandlingsriktlinjerna och frågar vi om alkoholvanor?

Patienter med depression på Husläkarmottagningen Johannes: Följer vi behandlingsriktlinjerna och frågar vi om alkoholvanor? Patienter med depression på Husläkarmottagningen Johannes: Följer vi behandlingsriktlinjerna och frågar vi om alkoholvanor? Amanda Gudesjö, ST-läkare i allmänmedicin Husläkarmottagningen Johannes Mars

Läs mer

Vårdutvecklingsplan KOL i primärvården

Vårdutvecklingsplan KOL i primärvården Vårdutvecklingsplan KOL i primärvården FÖRFATTARE LENE NORDSTRAND DISTRIKTSSKÖTERSKA VÅRDUTVECKLINGSLEDARE ASTMA, ALLERGI, KOL OCH TOBAK CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN LUISA ESCUDER MIQUEL DISTRIKTSLÄKARE,

Läs mer

Stockholms allmänläkardag. Block 3: KOL/astma. 6 november 2014

Stockholms allmänläkardag. Block 3: KOL/astma. 6 november 2014 Stockholms allmänläkardag Block 3: KOL/astma 6 november 2014 KOL i primärvården 1300-1320 Introduktion, komorbiditet, LTOT 1320-1340 Läkemedelsbehandling 1340-1400 Spirometri 1400-1410 Bensträckare Astma

Läs mer

Patienter med diabetes typ 2 på Ältapraktiken, uppnår de målblodtryck? Tarek Abdulaziz, ST läkare, Ältapraktiken Vesta 2014

Patienter med diabetes typ 2 på Ältapraktiken, uppnår de målblodtryck? Tarek Abdulaziz, ST läkare, Ältapraktiken Vesta 2014 Patienter med diabetes typ 2 på Ältapraktiken, uppnår de målblodtryck? Tarek Abdulaziz, ST läkare, Ältapraktiken Vesta 2014 Tarek Abdulaziz: ST-läkare Klinisk handledare: Khpalwak Ningrahari, specialist

Läs mer

UTREDNINGSINSTITUTET

UTREDNINGSINSTITUTET September år 2010 UTREDNINGSINSTITUTET Astma- och Allergiförbundets kartläggning över astmavården i fem län/regioner En rapport genomförd av Utredningsinstitutet HANDU AB på uppdrag av Astma- och Allerigförbundet.

Läs mer

Vårdens resultat och kvalitet

Vårdens resultat och kvalitet Vårdens resultat och kvalitet Resultat efter vård 2004-2005 Dödlighet Återinsjuknande Regelbundenhet i vårdkontakter Behov av forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården i Region Skåne Rapport

Läs mer

Rapport Kartläggning av nutritionsstatus bland de äldre på ålderdomshem och sjukhem

Rapport Kartläggning av nutritionsstatus bland de äldre på ålderdomshem och sjukhem 1 (6) HANDLÄGGARE Sara Tylner 08-535 312 59 sara.tylner@huddinge.se Kartläggning av nutritionsstatus bland de äldre på ålderdomshem och sjukhem Bakgrund Sedan 2003 har mätningar av längd och vikt regelbundet

Läs mer

Den Borttappade Patienten

Den Borttappade Patienten Den Borttappade Patienten Hur KOL diagnostiseras, behandlas och följs upp på Ektorps Vårdcentral Karin Tiger, ST-läkare, Ektorps Vårdcentral Klinisk handledare: Lena Bäckström, spec. i allmänmedicin Ektorps

Läs mer

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Fakta om KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Uppskattningsvis 400 000-700 000 svenskar kan ha KOL, Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, men alla har inte fått diagnos. Av alla svenskar över 50 år har cirka

Läs mer

Månadstema 6 Dokumentation & uppföljning KOL

Månadstema 6 Dokumentation & uppföljning KOL 1 (7) Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Sept-okt 2012 Månadstema 6 Dokumentation & uppföljning KOL Utse någon som dokumenterar de punkter som behöver föras vidare till APT, t ex frågor, förbättringsförslag,

Läs mer

Lungsjukdom. Vanlig differen,aldiagnos. Ann Ekberg- Jansson Registerhållare Lu7vägsregistret Forskningschef Angereds Närsjukhus Göteborg

Lungsjukdom. Vanlig differen,aldiagnos. Ann Ekberg- Jansson Registerhållare Lu7vägsregistret Forskningschef Angereds Närsjukhus Göteborg 2016 Lungsjukdom Vanlig differen,aldiagnos Ann Ekberg- Jansson Registerhållare Lu7vägsregistret Forskningschef Angereds Närsjukhus Göteborg Journal of asthma, DOI:10.3109/02770903.2016.1170139 KOL en folksjukdom

Läs mer

KOL diagnostik - på Nävertorp Vårdcentral - följsamhet till nationella och lokala riktlinjer

KOL diagnostik - på Nävertorp Vårdcentral - följsamhet till nationella och lokala riktlinjer Projekt av Orsolya Nagymáté ST läkare i allmänmedicin KOL diagnostik - på Nävertorp Vårdcentral - följsamhet till nationella och lokala riktlinjer Abstrakt Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Läs mer

2010 Beskrivning av kvalitetsindikatorer för omhändertagande av kroniskt obstruktiv lungsjukdom(kol) på Skytteholms Vårdcentral

2010 Beskrivning av kvalitetsindikatorer för omhändertagande av kroniskt obstruktiv lungsjukdom(kol) på Skytteholms Vårdcentral 2010 Beskrivning av kvalitetsindikatorer för omhändertagande av kroniskt obstruktiv lungsjukdom(kol) på Skytteholms Vårdcentral Mattias Schmidt, ST-läkare i allmänmedicin Handledare: Anna Nager, MD, PhD

Läs mer

Beslut och riktlinjer. Mål. Utbildningsnivå* Avancerad nivå Ämnesgrupp (SCB)* Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap Huvudområde(n) och successiv fördjupning

Beslut och riktlinjer. Mål. Utbildningsnivå* Avancerad nivå Ämnesgrupp (SCB)* Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap Huvudområde(n) och successiv fördjupning 8ME019 Behandling och omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Uppdragsutbildning 7.5 hp 8ME019 Nursing in Asthma, Allergy and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Läs mer

Hanan Tanash Lungläkare Medicinkliniken, Lasarettet i Ystad

Hanan Tanash Lungläkare Medicinkliniken, Lasarettet i Ystad Hanan Tanash Lungläkare Medicinkliniken, Lasarettet i Ystad Överlevnad hos personer med svår alfa-1-antitrypsinbrist (PiZZ) Tidigare studier av AAT bristens naturalförlopp har varit få och omfattat främst

Läs mer

SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008. Magnus Sköld Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm

SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008. Magnus Sköld Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM (KOL) översikt SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008 Magnus Sköld Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm Vad skall jag

Läs mer

Patienter med hjärtsvikt på Djursholms Husläkarmottagning hur ser omhändertagandet ut i förhållande till nationella riktlinjer?

Patienter med hjärtsvikt på Djursholms Husläkarmottagning hur ser omhändertagandet ut i förhållande till nationella riktlinjer? Rapport VESTA hp 15 Patienter med hjärtsvikt på Djursholms Husläkarmottagning hur ser omhändertagandet ut i förhållande till nationella riktlinjer? Jan Vouis, ST-läkare, Djursholms Husläkarmottagning 15

Läs mer

FEV 1 /FEV 6 -mätning, sex minuters gångtest hur kan detta användas för att värdera KOL-patienten?

FEV 1 /FEV 6 -mätning, sex minuters gångtest hur kan detta användas för att värdera KOL-patienten? FEV 1 /FEV 6 -mätning, sex minuters gångtest hur kan detta användas för att värdera KOL-patienten? Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid astma och KOL + Läkemedelsverket Livlinan!? FEV 1 /FEV 6 -mätning

Läs mer

Minnesanteckningar från allergironden på Jordbro vårdcentral den 11 april-2012

Minnesanteckningar från allergironden på Jordbro vårdcentral den 11 april-2012 Minnesanteckningar från allergironden på Jordbro vårdcentral den 11 april-2012 Först vill jag tacka Jordbro vårdcentral att vi fick komma och ha en allergirond hos Er, det var mycket trevligt och det blev

Läs mer

Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre

Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre Ett projektarbete i två delar på hälsocentralen Ankaret i Örnsköldsvik 2013. Del ett i projektet. Kristina Lundgren, familjeläkare, specialist

Läs mer

Nya nationella riktlinjer för KOL

Nya nationella riktlinjer för KOL Nya nationella riktlinjer för KOL Dagens Medicin Symposium 2014-10-22 Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet Stockholm Fakta om KOL KOL är en folksjukdom KOL är, inom några år, världens tredje vanligaste

Läs mer

KOL - ett växande problem

KOL - ett växande problem Hälso- och sjukvårdsdelegationens programarbete NR 10-2008 Andningsorganens sjukdomar, KOL - ett växande problem Förord Programarbete i Västernorrland är en arbetsmetod där ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Förbättring av spirometrikvalitet genom kvalitetskriterier och utbildning?

Förbättring av spirometrikvalitet genom kvalitetskriterier och utbildning? Förbättring av spirometrikvalitet genom kvalitetskriterier och utbildning? SpiroQual spirometrikvalitet i primärvården i LiV (Landstinget i Värmland) Mats Arne, specialistsjukgymnast, med dr Landstinget

Läs mer

SAKEN BESLUT 1 (6) Takeda Pharma AB Box 3131 169 03 Solna SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN BESLUT 1 (6) Takeda Pharma AB Box 3131 169 03 Solna SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna 2015-09-25 1 (6) Vår beteckning SÖKANDE Takeda Pharma AB Box 3131 169 03 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Palliativ vård vid olika diagnoser

Palliativ vård vid olika diagnoser Palliativ vård vid olika diagnoser likheter och olikheter Professor Peter Strang Överläkare, professor Sthlms sjukhem och Karolinska institutet 2013-04-17 Professor P Strang Cancer den fruktade diagnosen

Läs mer

Dynamiska lungvolymer. Statiska lungvolymer. Diagnostik vid misstänkt KOL

Dynamiska lungvolymer. Statiska lungvolymer. Diagnostik vid misstänkt KOL Spirometri och 6MWT vid KOL Spirometri Screening och diagnostik Objektiv mätning av fysisk kapacitet (Objektiv mätning av fysisk aktivitet) Mats Arne, specialistsjukgymnast, med dr Landstinget i Värmland

Läs mer

Rutin Beslut om vak/ extravak

Rutin Beslut om vak/ extravak Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Beslut om vak/ extravak Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Verksamhetschef ÄO Utarbetad av: Medicinskt ansvariga sjuksköterska

Läs mer

Politisk viljeinriktning för vård vid astma och KOL i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 2015

Politisk viljeinriktning för vård vid astma och KOL i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 2015 Christina Lindberg, Hanna Höghielm 2016-04-06 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för vård vid astma och KOL i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion baserad på Socialstyrelsens

Läs mer

Jävssammanställning för externa deltagare vid workshop om behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom KOL den 2 3 april 2008

Jävssammanställning för externa deltagare vid workshop om behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom KOL den 2 3 april 2008 Jävssammanställning för externa deltagare vid workshop om behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom KOL den 2 3 april 2008 Deltagare Professor, Överläkare Leif Bjermer Överläkare Marie Ekberg-Aronsson

Läs mer

KOL påverkar hela kroppen och hela livet

KOL påverkar hela kroppen och hela livet KOL påverkar hela kroppen och hela livet Att inte kunna gå uppför en trappa utan att behöva stanna och hämta andan flera gånger. Att tvingas ställa in sociala aktiviteter på grund av att andningsfunktionen

Läs mer

Astma Back to basics. Mikael Lundborg

Astma Back to basics. Mikael Lundborg Astma Back to basics Mikael Lundborg 2010-04-22 *Allmänläkare, Viktoriakliniken Halmstad *Ordförande, Läkemedelskommittén Halland *Sekreterare, SFAM:s Nätverk för Astma- allergioch KOL-intresserade allmänläkare

Läs mer

Aktuellt om alfa 1 -antitrypsinbrist (AAT-brist) Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergikliniken Skånesuniversitetssjukhus Malmö

Aktuellt om alfa 1 -antitrypsinbrist (AAT-brist) Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergikliniken Skånesuniversitetssjukhus Malmö Aktuellt om alfa 1 -antitrypsinbrist (AAT-brist) Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergikliniken Skånesuniversitetssjukhus Malmö Agenda AAT-halt och risk för lungsjukdom Studie med inhalation

Läs mer

Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor Journalstudie på Spånga vårdcentral

Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor Journalstudie på Spånga vårdcentral Vesta Uppsats HP 2014 Ferzana Kamal Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor Journalstudie på Spånga vårdcentral Författare: Ferzana Kamal, ST-Läkare i allmämedicin, Spånga vårdcentral Handledare:

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

ASTMA FAKTA, RÅD OCH BEHANDLINGSALTERNATIV ETT PRESSMATERIAL FÖR MEDIA FRÅN MUNDIPHARMA AB

ASTMA FAKTA, RÅD OCH BEHANDLINGSALTERNATIV ETT PRESSMATERIAL FÖR MEDIA FRÅN MUNDIPHARMA AB ASTMA FAKTA, RÅD OCH BEHANDLINGSALTERNATIV ETT PRESSMATERIAL FÖR MEDIA FRÅN MUNDIPHARMA AB INLEDNING En av tio svenskar har astma vilket gör den till en av våra stora folksjukdomar. 1 Astma betyder andnöd,

Läs mer

LIF rapport. Det finns ingen ursäkt 2009:2. Fokus på nationella riktlinjer och uppnådda behandlingsresultat för astma- och KOL-vården

LIF rapport. Det finns ingen ursäkt 2009:2. Fokus på nationella riktlinjer och uppnådda behandlingsresultat för astma- och KOL-vården LIF rapport Det finns ingen ursäkt Fokus på nationella riktlinjer och uppnådda behandlingsresultat för astma- och KOL-vården 2009:2 Juni 2009 Detta är LIF LIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag

Läs mer

Granskning av spirometrins användande och dess resultat i form av KOL diagnoser, på Carema vårdcentral Södermalm

Granskning av spirometrins användande och dess resultat i form av KOL diagnoser, på Carema vårdcentral Södermalm Granskning av spirometrins användande och dess resultat i form av KOL diagnoser, på Carema vårdcentral Södermalm Stockholm, 2011 Författare: Anna Fernqvist, ST läkare Carema vårdcentral Södermalm Vetenskaplig

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Framgångsfaktorer i diabetesvården. Inspiration för utveckling av diabetesvården

Framgångsfaktorer i diabetesvården. Inspiration för utveckling av diabetesvården Framgångsfaktorer i diabetesvården Inspiration för utveckling av diabetesvården Inledning Analys av data från registret visar skillnader i resultat något som tyder på möjligheter att öka kvaliteten. Diabetes

Läs mer

Handläggning av naevusfall vid Vårdcentral Domnarvet en deskriptiv journalstudie

Handläggning av naevusfall vid Vårdcentral Domnarvet en deskriptiv journalstudie Handläggning av naevusfall vid Vårdcentral Domnarvet en deskriptiv journalstudie Ahmad Armando El Hage, ST-läkare, VC Jakobsgårdarna Oktober 2015 ahmad.elhage@ltdalarna.se Handledare Witold Pisarek, distriktsläkare,

Läs mer

Uppnår vi behandlingsmålen enligt riktlinjerna för hypertoni på Husläkarna i Österåker?

Uppnår vi behandlingsmålen enligt riktlinjerna för hypertoni på Husläkarna i Österåker? Rapport VESTA Uppnår vi behandlingsmålen enligt riktlinjerna för hypertoni på Husläkarna i Österåker? En kvantitativ retrospektiv studie Sofia Wiegurd, ST-läkare, Vårdcentralen Husläkarna i Österåker Oktober

Läs mer

Registrera i SveDem manual

Registrera i SveDem manual Registrera i SveDem manual INTRODUKTION Denna manual förklarar hur man registrerar och tar ut rapporter i SveDem. Varmt välkomna att kontakta oss med frågor och synpunkter. Registret är under ständig utveckling.

Läs mer

Behov i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Behov i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Våren 2006 1 (13) i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Sammanfattning från förtroendemannagruppens samtal med personer med astma och/eller kronisk

Läs mer

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL).

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL). Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL). Fakta: Av Sveriges befolkning, har minst 5 % diagnosen Kronisk Obstruktive Lungsjukdom (KOL). Varje år, måste drygt 35 000 svenskar läggas in på sjukhus pga. svåra

Läs mer

Studie: 1237.19 DYNAGITO EudraCT nr: 2014-002275-28 Patient nr.:

Studie: 1237.19 DYNAGITO EudraCT nr: 2014-002275-28 Patient nr.: Titel: En randomiserad, dubbelblind studie, med syfte att utvärdera effekten av 52 veckors behandling med inhalation Olodaterol + Tiotropium i fast doskombination en gång per dag, jämfört med behandling

Läs mer

Provtagning för S-kobalamin hos metforminbehandlade patienter med diabetes mellitus typ 2, följs Läkemedelsverkets rekommendationer?

Provtagning för S-kobalamin hos metforminbehandlade patienter med diabetes mellitus typ 2, följs Läkemedelsverkets rekommendationer? VESTA 2014 Provtagning för S-kobalamin hos metforminbehandlade patienter med diabetes mellitus typ 2, följs Läkemedelsverkets rekommendationer? Ingrid Härmestad, ST-läkare, Älvsjö VC Klinisk handledare:

Läs mer

Behandlingsrutiner för KOL-patienter på. Capio Vårdcentral Lidingö. En retrospektiv journalstudie. Anna Shay, ST-läkare, Capio Vårdcentral Lidingö

Behandlingsrutiner för KOL-patienter på. Capio Vårdcentral Lidingö. En retrospektiv journalstudie. Anna Shay, ST-läkare, Capio Vårdcentral Lidingö Behandlingsrutiner för KOL-patienter på Capio Vårdcentral Lidingö En retrospektiv journalstudie Anna Shay, ST-läkare, Capio Vårdcentral Lidingö Februari-november 2013 Klinisk handledare: Katarina Thörne,

Läs mer

EMA godkänner Eklira Genuair som behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

EMA godkänner Eklira Genuair som behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Pressmeddelande 30 juli 2012 EMA godkänner Eklira Genuair som behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Eklira (aclidinium) utvidgar luftrören från den första dosen och förbättrar KOL-patienters

Läs mer

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Tidig upptäckt Marcela Ewing Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Disposition av föreläsning Bakgrund Alarmsymtom och allmänna symtom Svårigheten

Läs mer

Datasammanställning av KOL-studie

Datasammanställning av KOL-studie Datasammanställning av KOL-studie Sammanfattning * Jodkol gav en statistiskt säkerställd (p=0.03) förbättring av FEV 1 baseline på 8.2 % jämfört med placebo. * Korrelationsstatistiska beräkningar visar

Läs mer

Hypotyreos typ 2 finns det? Referat från Medicinska riksstämman Senast uppdaterad 2010-12-16 14:14

Hypotyreos typ 2 finns det? Referat från Medicinska riksstämman Senast uppdaterad 2010-12-16 14:14 Hypotyreos typ 2 finns det? var titeln på endokrinolog Ove Törrings föredrag den 2 december 2010 under Medicinska Riksstämman i Göteborg, som drog fullt hus i en av symposiesalarna på Svenska Mässan. Här

Läs mer

Redovisning Riks- Stroke Västra Götaland 2011. Jämförande resultat från regionens 9 strokevårdsenheter 20 september 2012

Redovisning Riks- Stroke Västra Götaland 2011. Jämförande resultat från regionens 9 strokevårdsenheter 20 september 2012 Redovisning Riks- Stroke Västra Götaland 2011 Jämförande resultat från regionens 9 strokevårdsenheter 20 september 2012 marianne.forars@vgregion.se eric.bertholds@vgregion.se Att tänka på när resultaten

Läs mer

3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande. 3.2 Självmord i befolkningen. 3.3 Undvikbar somatisk slutenvård efter vård inom psykiatrin.

3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande. 3.2 Självmord i befolkningen. 3.3 Undvikbar somatisk slutenvård efter vård inom psykiatrin. 3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande Andel i befolkningen, 16 84 år, som med hjälp av frågeinstrumentet GHQ12 har uppskattats ha nedsatt psykiskt välbefinnande Täljare: Antal individer i ett urval av

Läs mer

Hur använder läkare sig av Fysisk aktivitet på Recept, FaR?

Hur använder läkare sig av Fysisk aktivitet på Recept, FaR? VESTA Norra Programmet 2013 Hur använder läkare sig av Fysisk aktivitet på Recept, FaR? Ett projekt på Tranebergs VC, Riksby VC och Brommaplans VC Lovisa Elinder Grönlund, ST-läkare, Tranebergs VC Klinisk

Läs mer

Behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom på Valsta vårdcentral.

Behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom på Valsta vårdcentral. VESTA Norra Programmet Projekt Behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom på Valsta vårdcentral. Nikolaos Pournaras, ST-läkare, Valsta Vårdcentral Oktober 2012 Klinisk handledare: Marianna Nemeth, specialist

Läs mer

Behandling och förebyggande av influensa

Behandling och förebyggande av influensa Behandling och förebyggande av influensa Sammanfattning Influensa är en smittsam virussjukdom. Hos i övrigt friska ungdomar och vuxna är sjukdomen generellt sett självläkande, och ingen särskild läkemedelsbehandling

Läs mer

Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009

Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009 Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009 KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett växande folkhälsoproblem, inte bara i Sverige utan i hela världen. I Sverige

Läs mer

Hälsoval Örebro län Plan för uppföljning 2016

Hälsoval Örebro län Plan för uppföljning 2016 Bilaga 4, Krav- och kvalitetsbok 15RS5982, version 3 Hälsoval Örebro län Plan för uppföljning 2016 Beslutad av RS 2015-12-02 1 (11) Uppföljning av God vård mm Uppföljning målrelaterad ersättning Övrig

Läs mer

PAH enkät för de som har sklerodermi, SLE, medfött hjärtfel eller har haft en blodpropp i lungan. Undersökningsresultat 8 oktober 2012

PAH enkät för de som har sklerodermi, SLE, medfött hjärtfel eller har haft en blodpropp i lungan. Undersökningsresultat 8 oktober 2012 PAH enkät för de som har sklerodermi, SLE, medfött hjärtfel eller har haft en blodpropp i lungan En undersökning om de som har sklerodermi, SLE, medfött hjärtfel eller har haft en blodpropp pp i lungan.

Läs mer

Fysioterapeutens viktiga roll

Fysioterapeutens viktiga roll Fysioterapeutens viktiga roll vid KOL Andre Nyberg, PhD, leg fysioterapeut Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering, Fysioterapi Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec

Läs mer

Frågor om Din lungsjukdom

Frågor om Din lungsjukdom Frågor om Din lungsjukdom. Hur gammal är Du?..... år.. Är Du? Kvinna Man. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:. Ej aktuellt. Vilken lungsjukdom har

Läs mer

En vetenskaplig uppsats

En vetenskaplig uppsats Konsten att skriva en projektplan Falun feb 2017 En vetenskaplig uppsats Projektplanens delar 1. Titel 2. Inledning/bakgrund 3. Syfte frågeställning 4. Material och metod 5. Litteraturförteckning 1 Titel

Läs mer

Certifiering Astma/Allergi/KOL mottagningar Primärvården, Region Skåne

Certifiering Astma/Allergi/KOL mottagningar Primärvården, Region Skåne Certifiering Astma/Allergi/KOL mottagningar Primärvården, Region Skåne En satsning för att förbättra strukturen och omhändertagandet av patienterna på astma/allergi och KOL mottagningarna inom Primärvården

Läs mer

rio PI VÅRDEN N U M M E R 2 2 0 1 5

rio PI VÅRDEN N U M M E R 2 2 0 1 5 Så ger riktlinjerna stöd för regionerna rio PI VÅRDEN N U M M E R 2 2 0 1 5 Bättre KOL-vård gynnar ekonomin NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR KOL LEDARE De nya nationella riktlinjerna ska leda till att upptäcka

Läs mer

BESLUT. Datum 2014-11-28

BESLUT. Datum 2014-11-28 BESLUT 1 (5) Datum 2014-11-28 Vår beteckning SÖKANDE GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

AstraZeneca-dagarna i samarbete med ASTA

AstraZeneca-dagarna i samarbete med ASTA AstraZeneca-dagarna i samarbete med ASTA De kom, de såg, de lärde. De årliga utbildningsdagarna för landets astma/kol-sköterskor gick av stapeln i Södertälje i oktober. Två dagar, åtta föreläsningar och

Läs mer

Kontroll och uppföljning av astma vid Luna vårdcentral

Kontroll och uppföljning av astma vid Luna vårdcentral Rapport VESTA Kontroll och uppföljning av astma vid Luna vårdcentral en journalstudie utifrån SFAM:s kvalitetsindikatorer Minna Schlüter, ST-läkare Luna vårdcentral Nov 2012 minna.schlueter@sll.se Vetenskaplig

Läs mer

Politisk viljeinriktning för astmavården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för astmavården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för astmavården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2008-12-04 Inledning Föreliggande dokument har utarbetats

Läs mer

Diagnostik och utredning av patienter med depressiva symtom på Tranebergs vårdcentral

Diagnostik och utredning av patienter med depressiva symtom på Tranebergs vårdcentral Diagnostik och utredning av patienter med depressiva symtom på Tranebergs vårdcentral Åsa Andreasson, ST-läkare Tranebergs Vårdcentral Oktober 2011 Klinisk handledare Monica Bäck, spec. i allmänmedicin

Läs mer

Tidig diagnostik och rehabilitering av personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Tidig diagnostik och rehabilitering av personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom Slutrapport från projektet: Tidig diagnostik och rehabilitering av personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom Lennart Nathell Madelene Nathell Enheten för lung- och allergiforskning Institutionen för

Läs mer

Patientlagen och Patientdatalagen

Patientlagen och Patientdatalagen YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Patientlagen och Patientdatalagen Några lagar som styr vårdadministratörens arbete Examensarbete 35 poäng Författare: Ann Ericsson Handledare:

Läs mer

Forskningsplan. Bihandledare Docent Thorkild F Nielsen MD PhD Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Forskningsplan

Forskningsplan. Bihandledare Docent Thorkild F Nielsen MD PhD Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Forskningsplan 1 Forskningsplan Kvinnans body mass index (BMI) under graviditeten och fosterviktens betydelse för förekomsten av bäckenbottenbesvär 20 år efter förlossningen Leg läkare Maria Gyhagen Avdelningen för obstetrik

Läs mer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Syftet med vårdprogrammet är att säkerställa evidensbaserat arbetssätt vid Fysioterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Omvårdnadsinterventioner för patienter med KOL i primärvården en systematisk litteraturstudie

Omvårdnadsinterventioner för patienter med KOL i primärvården en systematisk litteraturstudie Omvårdnadsinterventioner för patienter med KOL i primärvården en systematisk litteraturstudie Nursing interventions for patients with COPD in primary care a systematic review of the literature E Jennie

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientdatalag; utfärdad den 29 maj 2008. SFS 2008:355 Utkom från trycket den 11 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

Läs mer

Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6

Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6 Härdplaster - Läkarundersökning - Tjänstbarhetsbedömning Syften med kontroller Upptäcka tidiga tecken på ohälsa orsakad av arbetsmiljön Skydda särskilt känsliga

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Kommittédirektiv En nationell cancerstrategi för framtiden Dir. 2007:110 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till en nationell

Läs mer

Politisk viljeinriktning för strokevården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för strokevården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för strokevården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2010-10-14 Samverkansnämndens rekommendationer och beslut

Läs mer

Kronisk t Obstruktiv Lungsjukdom

Kronisk t Obstruktiv Lungsjukdom Kronisk t Obstruktiv Lungsjukdom Kalla fakta om KOL KOL är en folksjukdom, ett par hundra tusen patienter har sjukdomen varav merparten subkliniskt. Omkring 2500 patienter dör årligen. En explosionsartad

Läs mer

Pigmenterade hudlesioner i primärvården finns det skillnader mellan män och kvinnor i konsultationsfrekvens och förekomst av dysplasier?

Pigmenterade hudlesioner i primärvården finns det skillnader mellan män och kvinnor i konsultationsfrekvens och förekomst av dysplasier? Studie under specialisttjänstgöring i allmänmedicin Pigmenterade hudlesioner i primärvården finns det skillnader mellan män och kvinnor i konsultationsfrekvens och förekomst av dysplasier? Oxana Anckar

Läs mer

Diagnostik av kronisk obstruktiv lungsjukdom på Tranebergs vårdcentral

Diagnostik av kronisk obstruktiv lungsjukdom på Tranebergs vårdcentral VESTA rapport Diagnostik av kronisk obstruktiv lungsjukdom på Tranebergs vårdcentral Vilka tecken inger misstanke om sjukdom? Har patienterna uppvisat tecken på sin sjukdom åren före diagnos? Författare:

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa.

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa. Margareta Kristenson Professor/Överläkare i Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Linköpings Universitet/Region Östergötland Nationell

Läs mer

Fakta om spridd bröstcancer

Fakta om spridd bröstcancer Fakta om spridd bröstcancer Världens vanligaste kvinnocancer Bröstcancer står för närmare 23 procent av alla cancerfall hos kvinnor och är därmed världens vanligaste cancerform bland kvinnor i såväl rika

Läs mer

Validering av kvalitetsregister på INCA Version 1.0

Validering av kvalitetsregister på INCA Version 1.0 Version 1.0 Information från AKI: Arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA Versionshantering Version/Datum Författare Beskrivning av förändring Godkänt av AKI 1.0/2014-04-24 Mats Lambe - 2014-05-13

Läs mer