Avrapportering EAB Kvartal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avrapportering EAB Kvartal 3 2015"

Transkript

1 Ansvarig Datum Sidnr Equality of Access Board (8) Avrapportering EAB Kvartal Likabehandlingsrapport för TeliaSonera Skanova Access AB och TeliaSonera Network Sales AB Till Johan Dennelind Från Equality of Access Board Ulf Körner (ordförande, tillförordnad) Torbjörn Nilsson Kopia Ove Alm Hélène Barnekow Mats Lundbäck Henrik Norrbom Anders Tillander

2 Sid nr 2 (8) Sammanfattning Equality of Access Board (EAB) har sedan 2008 i uppdrag från VD på TeliaSonera AB att följa och övervaka likabehandling av operatörskunder på grossistmarknaden för TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) och TeliaSonera Network Sales AB (TSNS). Likabehandlingsarbetet i TeliaSonera ska omfatta produkter såväl reglerade som oreglerade - som ingår i grossistportföljen enligt det uppdrag som definierats av VD. Syftet med EAB:s verksamhet är att ge VD en oberoende återkoppling på status och förbättringsområden inom likabehandlingsområdet. EAB:s rapporter publiceras externt halvårsvis för att öka insynen i likabehandlingsarbetet och stärka förtroendet för grossistverksamheten. Vidare presenterar EAB sina slutsatser vid det kvartalsvisa VD/GDmötet hos PTS. Då ordförande i EAB, tillika internrevisionschef i TeliaSonera, under andra halvåret 2015 har ett åtagande i ledningsgruppen för den svenska verksamheten, har han inte deltagit i EAB:s arbete under perioden. Denna rapport redogör för EAB:s bedömning av likabehandlingsstatus för operatörskunderna i de båda bolagen och avser tredje kvartalet 2015 (kv. 3). Då EAB:s senaste publika rapport omfattade första kvartalet 2015 (kv. 1), kommenteras även utfallet för andra kvartalet 2015 (kv. 2). EAB är också en kanal för operatörskunder att framföra klagomål relaterade till likabehandling. Under perioden har inga sådana klagomål inkommit till EAB. Skanova måluppfyllelse och KPI-utfall EAB bedömer att Skanova för kv. 3 uppnått de fyra likabehandlingsmål som definierats. De avvikelser som rapporterades i kv. 2 har åtgärdats: I kv. 2 noterades avvikelser inom leveransområdet. KPI-utfallet för leveransprecision visade att de externa operatörskunderna var för såväl koppar- som fiberprodukter. Orsaken visade sig vara ett fel i processen för klarrapportering i system WOW under delar av perioden. EAB noterar att problem med system WOW påverkat klarrapporteringsprocessen negativt vid ett flertal tillfällen under senare år och rekommenderar ledningen att vidta åtgärder som säkerställer tillförlitliga processer. Inplaceringar likabehandling har uppnåtts under kv. 3 för såväl förfrågningar som leveranser. TSNS måluppfyllelse och KPI-utfall TSNS arbetar mot tre övergripande likabehandlingsmål. KPI-utfallet kv. 3 tyder på att externa operatörskunder inte har missgynnats. Avvikelser noterade i kv. 2 till kunden Telias nackdel kvarstår i viss utsträckning. Utvecklingen av KPI-mätning av en referensprodukt till TSES är enligt TSNS ledning inte prioriterat. EAB har därmed inte möjlighet att bedöma om likabehandling föreligger. Utveckling av KPI:er för fiberprodukter EAB följer det arbete som TeliaSonera planerar och genomför för att möta kraven på Equivalence of Input (EOI) enligt det skyldighetsbeslut som PTS kommunicerat i februari 2015, där bl.a. nyckeltal definierats.

3 Sid nr 3 (8) Inledning Equality of Access Board (EAB) har sedan 2008 i uppdrag från VD på TeliaSonera AB att följa och övervaka att teleoperatörerna på den svenska grossistmarknaden behandlas likvärdigt när de köper tillträde till TeliaSoneras nät och andra grossistprodukter som säljs via bolagen TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) och TeliaSonera Network Sales AB (TSNS). Likabehandlingen omfattar de grossistprodukter som Skanova och TSNS erbjuder på den externa operatörsmarknaden. Likabehandling betyder att TeliaSonera för grossistportföljen ska tillämpa samma avtalsvillkor, ge likvärdig möjlighet till tillgång till relevant systemstöd och adekvat information på samma sätt till alla kunder, både interna och externa. För definierade produkter finns det en plan att under 2016 påbörja tillämpning av Equivalence of Input (EOI).. Syftet med EAB:s verksamhet är att ge VD en oberoende återkoppling på status och förbättringsområden inom likabehandlingsområdet. EAB:s rapporter publiceras externt för att öka insynen i likabehandlingsarbetet och stärka förtroendet för grossistverksamheten. Vidare presenterar EAB sina slutsatser vid VD/GD-möten hos PTS i förekommande fall. Skanova har en produktportfölj som täcker den passiva delen av nätet och som bolaget erbjuder både interna och externa kunder. TSNS produktportfölj omfattar förädlade produkter och vänder sig mot externa operatörskunder med undantag för produkten SDH Sweden och Öppen Fiber vilka också köps av koncernbolag. Koncerninterna produkter, som är mer förädlade än Skanovas produkter, levereras inte via TSNS utan av TeliaSoneras produktionsavdelning Technology Sweden (CTS), efter intern bearbetning baserat på en Skanovaprodukt. För inplaceringsprodukterna sker granskning av likabehandling hos CTS. Denna rapport redogör för EAB:s bedömning av likabehandlingsstatus för operatörskunderna i de båda bolagen och avser tredje kvartalet 2015 (kv. 3). Då EAB:s senaste publika rapport omfattade första kvartalet 2015 (kv. 1), refereras även till utfallet för andra kvartalet 2015 (kv. 2). Då ordförande i EAB, tillika internrevisionschef i TeliaSonera, under andra halvåret 2015 har ett åtagande i ledningsgruppen för den svenska verksamheten, har han inte deltagit i EAB:s arbete under perioden. 1 Arbetsmetod EAB EAB:s arbete utgår från de underlag som de båda bolagen presenterar och EAB har kvartalsvisa genomlysningar av presenterat material med ansvariga i respektive bolag. Granskning av KPI:er utförs dels genom att verifiera integriteten i framtagen data och dels genom analys av utfall av KPI:erna. Utöver ovanstående granskning sker även särskilda granskningar av specifika områden. Detta görs inom områden som är kritiska, men som inte direkt omfattas av KPI:er. Vidare granskar EAB de åtgärder som bolagen har definierat som ett led i likabehandlingsarbetet. EAB har inte utfört någon granskning av likabehandling inom prisområdet, då majoriteten av de produkter som omfattas av EAB:s granskning omfattas av den prisreglering som PTS har utfärdat. Kortfattade definitioner av presenterade KPI:er samt beskrivning av likabehandlingsmål och produkter som omfattas av likabehandlingsarbetet återfinns i Bilaga 1. 2 Utveckling av KPI:er för fiberprodukter Likabehandlingsarbetet i TeliaSonera ska omfatta produkter som ingår i grossistportföljen såväl reglerade som oreglerade - enligt det uppdrag som definierats av VD. EAB har sedan en längre tid efterlyst en plan för hur mätning och uppföljning av den fiberbaserade grossistportföljen ska ske. Även om det för vissa produkter till en början är begränsade volymer, anser EAB att det är av största vikt att bolagen, när nya produkter lanseras, utvecklar relevanta mätmetoder i god tid och rapporterar dessa till EAB innan den externa försäljningen uppnår högre volymer. EAB följer det arbete som TeliaSonera planerar och genomför för att möta kraven på Equivalence of Input (EOI) enligt det skyldighetsbeslut som PTS kommunicerat i februari 2015, där bl.a. nyckeltal definierats.

4 Sid nr 4 (8) 3 TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) 3.1 Inledning Skanovas likabehandlingsarbete fokuserar på att uppnå de övergripande likabehandlingsmål i som har tagits fram och att de ska kunna mätas med integritet. EAB bedömer att Skanova för kv. 3 uppnått bolagets fyra likabehandlingsmål. För kv. 2 uppnåddes inte målet om Service sker på likvärdiga villkor till samtliga kunder inte fullt då KPIutfallet i ett par fall översteg uppsatt gränsvärde. Se vidare under Granskning av KPI:er KPI-rapporteringen sker per produkt ii enligt nedan. Inom parentes anges utfall för föregående kvartal, dvs. kv Bedömning om likabehandling är baserat på de definitioner och gränsvärden som bolaget formulerat Utfall Skanova Fiber Koppar Nekade orderförfrågningar n/a Utfall i) Andel nekade med korrekt indata (nätbrist) Ext. op. 6,3% (5%) Telia 3% (3,2%) ii) Andel nekade med fel indata Ext. op. 12,2% (12,7%) Telia 10,7% (11,7%) Leveransprecision Serviceprecision Reklamationer/andel återkommande fel Andel enkla installationer Inplaceringar - precision förfrågningar Inplaceringar - precision leveranser kv. 3 men ej kv. 2 Utfall Ext. op. 70% (74%) Telia 65,1%. (80%) Värden inkluderar inte Fiber Villa (FTTH) då försäljning i huvudsak sker till kunden Telia. Inte möjligt att bedöma likabehandling p. g. a. olika processer. Utfall leverans: Ext. op. 8,4% (7%) Telia 0,9 %(0,7%) Begränsat antal ärenden Värden inkluderar inte Fiber Villa (FTTH) p.g.a. begränsad volym ext. op. Utfall service: Mycket få ärenden; likabehandling kan inte bedömas. n/a Utfall Ext. op. 93 %(94%), kunden Telia 90 %(90%) kv. 3 Utfall Ext. op. 96 %(96%), kunden Telia 91 %(85%) Kommentarer till KPI-utfall Leveransprecision Koppar och Fiber kv. 3 men ej kv. 2 Utfall Ext. op. 97% (90%) Telia 98 % (98 %) Utfall Ext. op. 68 %(81%) Telia 65 %(80%) Utfall leverans: Ext. op. 8,5 %(7%) Telia 11,2 %(10%) Utfall andel återkommande fel: Ext. op. 9,5% (6,5%) Telia 8,4% (7,5%) Utfall: Ext. op. 47 % (48,5 %) Telia 53 % ( 61,5%) Under kv. 2 påverkades utfallet för externa operatörer av problem i affärsgränssnittet WOW. Teknisk inkoppling har utförts i tid, men klarrapporter har försenats till kund. Skanova uppger att man har åtgärdat problemet från slutet av juni.

5 Sid nr 5 (8) EAB noterar att problem med system WOW påverkat klarrapporteringsprocessen negativt vid ett flertal tillfällen under senare år och rekommenderar ledningen att vidta åtgärder som säkerställer tillförlitliga processer. Skanova har eskalerat problematiken till systemägaren. Serviceprecision Fiber Det är för närvarande inte möjligt att mäta likabehandling avseende serviceprecision för Fiber p. g. a. att processerna avviker, bl.a. genom att endast delar av kunden Telias felanmälningar kan mätas i samma flöde som de externa operatörernas. Leveransreklamationer Fiber EAB genomförde under tredje kvartalet 2014 en granskning av Skanovas reklamationshantering och bedömde då att processen för externa operatörer och kunden Telia var likvärdig. Vidare att mätning av KPI:erna andel leveransreklamationer Fiber och Koppar och andelen återkommande fel Koppar gjordes på ett tillförlitligt sätt. Det kvantitativa utfallet ligger inom det gränsvärde som definierats för likabehandling. Sammantaget bedömer EAB att likabehandling uppnåtts under perioden. Andel enkel installation hel ledning Andel enkel installation Hel ledning privata hushåll Telia Total Externa operatörer 60% 40% 20% 0% källa: Skanova (Telsims) Likabehandlingsmålet för KPI:n andel enkel installation är definierat Skanova erbjuder likvärdiga beställningsförutsättningar för samtliga kunder. Utfallsmätningen av andel enkel installation är en del i bedömningen om likabehandling anses föreligga. Utfallet för externa operatörer är relativt stabilt, medan däremot kunden Telia från slutet av andra kvartalet uppmätts till en lägre nivå än tidigare. Differensen uppgick under kv. 3 till 6,4 % -enheter (kv. 2 ca 13 % -enheter). Skanova uppger att man kontinuerligt arbetar med att förbättra kvaliteten i adressinformationen och kommunicerar detta via skanova.se. Bolaget anser dock att en långsiktig förbättring kräver tillgång till Lantmäteriets lägenhetsregister; något som idag inte är möjligt p.g.a. lagens utformning. EAB delar bolagets bedömning att likabehandling föreligger för kv. 3 och kv. 2 baserat på bedömningen att likvärdiga beställningsförutsättningar erbjuds. Samtidigt rekommenderar EAB att Skanova återupptar dialogen med berörda kunder angående möjligheten att bättre utnyttja tillgänglig information om adressdetaljer i syfte att nå en högre andel enkel installation, förutsatt att det är i linje med kundernas målsättning. Leveransprecision Inplacering Förfrågningar Utfallet är inom det gränsvärde som definierats för att likabehandling ska anses uppfylld. Resultatet av arbetet med att ensa processen för ärendehantering visar på fortsatt positiv utveckling och andelen interna förfrågningar som hanteras i samma IT-system som de externa uppgår till ca 80 %.

6 Sid nr 6 (8) Leveranser Leveransprecisionen för externa operatörer, 96 %, är i nivå med utfallet föregående period. Utfallet för kunden Telia har förbättrats till 91 % (kv %) och likabehandling har därmed uppnåtts under perioden. 4 TeliaSonera Network Sales AB (TSNS) 4.1 Inledning TSNS arbetar mot tre övergripande likabehandlingsmål iii. För KPI:erna sker en jämförelse mellan utfall för koncernexterna operatörer med referensprodukter iv inom Telias verksamhet, detta då TSNS produkter inte köps internt, med undantag för produkten SDH Sweden. Referensprodukterna är sådana slutkundsprodukter som Telia Retail erbjuder och som i leverans till slutkund i så stor utsträckning som möjligt motsvarar den produkt som operatörskunderna kan erbjuda sina slutkunder utifrån produkter köpta av TSNS. KPI-utfallet för kv. 3 och kv. 2 tyder inte på att de externa operatörskunderna missgynnats. 4.2 Granskning av KPI: er KPI-rapporteringen sker per produkt enligt nedan. Inom parentes anges utfall för föregående kvartal, dvs. kv Utfall TSNS SDH Sweden Ext. op: TAB Leveransprecision Serviceprecision Felavhjälpnings tid 2T: Ext. op. 68% (70%) Telia 76% (28%) 2M: Ext. op. 77% (49%) Telia 78% (32%) Ext. op. 65% (70%) Telia 65% (60%) Möjlighet till olika serviceavtal Ref. produkt Telia: Telia Bas/TLF Nytt abo: Ext. op. 99% (99%) Telia 99% (99%) Flytt: Ext. op. 97% (96%) Telia 98% (98%) Privat: Ext. op. 71% (82%) Telia 70% (82%) Företag: Ext. op.77% (84%) Telia 62% (74%) Ext. op: IP Stream Enhanced Ref. produkt Telia: Telia Bredband Priv Ext. op. 98% (98%) Telia 96% (94%) Ext. op. 66% (79%) Telia 58% (71%) Ext. op: Bitstream Ref. produkt Telia: Telia Bredband Priv Ext. op. 96% (93%) Telia 96% (94%) Ext. op. 59% (69%) Telia 58% (71%) Ext. op: TSES Ref. produkt TeliaWAN Ej möjligt bedöma likabehandling då jämförbart utfall TeliaWAN saknas Ext. op. ADSL access 90% (86%) Ext. op. Fiberaccess 73% (90%) Ej möjligt bedöma likabehandling då jämförbart utfall TeliaWAN saknas Ext. op. 83% (88%) Telia - saknas Rapporteras inte till EAB Privat: Ext. op. 105h (78h) Telia 112h (82h) Företag: Ext. op. 68h (52h) Telia 91h (68h) Ext. op. 75h (60h) Telia 104h (89h) Ext. op. 89h (76h) Telia 104h (89h)

7 Sid nr 7 (8) Leveransprecision TSES Kommentarer till KPI-utfall TSNS rapporterar utfallsvärden för TSES ADSL-access och Fiberaccess. Däremot finns det ännu inte några värden för definierad referensprodukt TeliaWAN. Det är därmed inte möjligt att bedöma huruvida likabehandling föreligger. Enligt bolaget är svårigheterna att hitta relevanta mätpunkter mer betydande än vad man tidigare förutsett och den statistik man hittills tagit fram uppges inte ge ett jämförbart underlag. Ledningen har informerat EAB om att detta arbete för närvarande inte är prioriterat. Serviceprecision TAB Utfallet tyder på att ledtider och precision inom företagsaffären är till Telias nackdel. IPSE och Bitstream Serviceprecision och felavhjälpningstid är generellt längre för referensprodukterna p.g.a. dessas högre komplexitet. TSES Se under Leveransprecision ovan.

8 Sid nr 8 (8) Bilaga 1 Sammanfattning definitioner presenterade KPI:er Skanova Nekade orderförfrågningar: Andel nekade kopparaccessbeställningar av totalt antal. Mätningen redovisas uppdelat på a) nekade korrekta beställningar b) nekade ej korrekta beställningar. Leveransprecision: Andel leveranser som levereras inom överenskommen tid. Mätningen utgår från den av Operatör sist ändrade leveransdagen. För Koppar tillåts en ändring. Har Skanova gjort leveranstidsändring, eller ej levererat på lovad leveransdag, är det en miss. Mätning för operatörer exkl. kunden Telia sker efter klarrapport till kund. För kunden Telia sker klarrapporten när Skanovas delar av kunden Telias order är klarrapporterad. Serviceprecision: Andel felavhjälpningsärenden som utförs inom stipulerad tid av totalt antal felavhjälpningsärenden. Kundklartid mäts mot avtalad klartidpunkt. Leveransreklamationer: Andel reklamationer på leveranser av totala antalet leveranser Servicereklamationer: Koppar: Andel återkommande serviceärenden (inom 10 arbetsdagar) av totalt antal serviceärenden. Fiber: Andel reklamationer på serviceärenden av totalt antal serviceärenden. Andel enkel installation Hel ledning: Andel installationer i förhandsuppkopplat nät där tekniker kopplar enbart i korskoppling på telestationen av totalt antal installationer till hushåll. TSNS Leveransprecision: Andel leveranser som sker inom överenskommen leveranstid. Serviceprecision: Andel anmälda fel som åtgärdats inom avtalad felavhjälpningstid. Genomsnittlig felavhjälpningstid: Genomsnittlig tid (timmar) att avhjälpa ett felavhjälpningsärende. i Skanovas likabehandlingsmål: 1) Alla kunder har, under ej diskriminerande förutsättningar, tillgång till samtliga produkter i Skanovas produktutbud 2) Skanova tillämpar likvärdiga kundavtal för samtliga kunder 3) Service sker till likvärdiga/ej diskriminerande villkor 4) Skanova ger i god till information om förändringar som kan påverka kunders förutsättningar för beställning, leverans och support. Informationen sker samtidigt och med samma informationsinnehåll till samtliga kunder som kan bli berörda ii Skanova produkter FTTB: Skanova Fiber 2009, Fiber Lägenhet Mellan FTTH: Fiber Villa, Fiber Lägenhet, Fiber Småföretag Koppar DL: en produktvariant inom produkten Kopparaccess där frekvensspektra i ett kopparpar delas mellan TeliaSonera och annan operatör. Delad ledning avser den del av frekvensspektrat som inte används för telefoni. Koppar HL: en produktvariant inom produkten Kopparaccess där frekvensspektra i ett kopparpar inte dels mellan TeliaSonera och annan operatör innebärande att både frekvensdelen för telefoni och den för bredband kan nyttjas helt av den ena av parterna. Koppar Punkt till Punkt (PtP). Inplaceringsprodukter avser Samlokalisering, Inplacering Standard och Premium, Operatörstrunk och Antenninplacering iii TSNS likabehandlingsmål: 1) Att proaktivt erbjuda kommersiella produkter för att möta våra kunders behov 2) Tillgång till effektiva rutiner och processer 3) Likställande av processer och SLA:er för etablerade produkter iv TSNS produkter SDH 2T/2M: Båda produkterna köps på samma sätt för den interna och den externa kunden. TAB/Telia Privat och Företag: avser den reglerade telefoniprodukten, TAB säljs endast till externa kunder IP Stream Enhanced jämförs med referensprodukten Telia Bredband Privat Bitstream är den externa produkt som jämförs med referensprodukten Telia Bredband Privat TeliaSonera Ethernet Sweden är den externa produkt som kan jämföras med varianter av referensprodukten TeliaWAN Öppen Fiber köps på samma sätt av den interna och externa kunden

Avrapportering EAB Kvartal

Avrapportering EAB Kvartal Ansvarig Datum Sidnr Equality of Access Board 2016-06-01 1 (8) Avrapportering EAB Kvartal 1 2016 Likabehandlingsrapport för TeliaSonera Skanova Access AB och TeliaSonera Network Sales AB Till Johan Dennelind

Läs mer

Avrapportering EAB Kvartal

Avrapportering EAB Kvartal Ansvarig Datum Sidnr Equality of Access Board 2016-11-16 1 (8) Avrapportering EAB Kvartal 3 2016 Likabehandlingsrapport för TeliaSonera Skanova Access AB och TeliaSonera Network Sales AB Till Johan Dennelind

Läs mer

Avrapportering EAB Kvartal

Avrapportering EAB Kvartal Ansvarig Datum Sidnr Equality of Access Board 2015-05-28 1 (8) Avrapportering EAB Kvartal 1 2015 Likabehandlingsrapport för TeliaSonera Skanova Access AB och TeliaSonera Network Sales AB Till Johan Dennelind

Läs mer

Avrapportering EAB Kvartal

Avrapportering EAB Kvartal Ansvarig Datum Sidnr Equality of Access Board 2014-11-24 1 (9) Avrapportering EAB Kvartal 3 2014 Likabehandlingsrapport för TeliaSonera Skanova Access AB och TeliaSonera Network Sales AB Till Johan Dennelind

Läs mer

Avrapportering EAB Kvartal 1 2012

Avrapportering EAB Kvartal 1 2012 Ansvarig Datum Sidnr Equality of Access Board 2012-05-15 1 (9) Avrapportering EAB Kvartal 1 2012 Likabehandlingsrapport gällande TeliaSonera Skanova Access AB och TeliaSonera Network Sales AB Till Lars

Läs mer

Avrapportering EAB Kvartal

Avrapportering EAB Kvartal Ansvarig Datum Sidnr Equality of Access Board 2011-11-15 1 (12) Avrapportering EAB Kvartal 3 2011 Likabehandlingsrapport gällande Sonera Skanova Access AB och Sonera Network Sales AB Till Lars Nyberg Från

Läs mer

Likabehandlingsmöte 2009-10-19

Likabehandlingsmöte 2009-10-19 Likabehandlingsmöte 2009-10-19 Agenda Inledning Fortsatt arbete med likabehandling Syfte Mål Förbättringsprogrammet Definitioner och kvartal 3 utfall Definitioner Utfall kvartal 3 TeliaSoneras definition

Läs mer

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde första halvåret 2014

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde första halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:24 Datum 2014-06-23 Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde första halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:24 Diarienummer 14-933 ISSN 1650-9862 Författare Jennie

Läs mer

KPI avseende likabehandling -

KPI avseende likabehandling - KPI avseende likabehandling - Dokumentet redovisar på en övergripande nivå status på de KPI:er som Telia Operator Business har definierat för att följa upp och säkerställa likabehandling i verksamheten.

Läs mer

1 21 februari 2012. Välkommen till vår nya värld.

1 21 februari 2012. Välkommen till vår nya värld. 1 21 februari 2012 Välkommen till vår nya värld. I vår nya värld har vi lyssnat mycket på en person. Dig som kund! När Skanova bildades som bolag den 1 januari 2008 började vi kartlägga vad som krävs för

Läs mer

Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222

Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222 Post- och telestyrelsen hogkvalitetstilltrade@pts.se Stockholm den 21 januari 2015 Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222 Telenor Sverige AB:s svar på Post- och telestyrelsens

Läs mer

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:25 Datum 2013-12-19 Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:25 Diarienummer 13-356 ISSN 1650-9862 Författare Lars-Erik Axelsson,

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-10-07 Dnr: 09-1326. Underrättelse enligt 7 kap. 4 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-10-07 Dnr: 09-1326. Underrättelse enligt 7 kap. 4 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) UNDERRÄTTELSE 1(20) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-10-07 Dnr: 09-1326 Konkurrensavdelningen Kristina Mellberg TeliaSonera AB Att. Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor

Läs mer

Redovisning av nyckeltal för tillträde till Skanovas nätinfrastruktur för Kopparaccess Hel och delad Ledning

Redovisning av nyckeltal för tillträde till Skanovas nätinfrastruktur för Kopparaccess Hel och delad Ledning 1 Redovisning av nyckeltal för tillträde till Skanovas nätinfrastruktur för Kopparaccess Hel och delad Ledning Mätpunkter De följande bilderna visar processkartor med mätpunkter för nyckeltal. Mätpunkterna

Läs mer

Yttrande över promemorian Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde (samråd 1)

Yttrande över promemorian Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde (samråd 1) Post- och telestyrelsen Konkurrensavdelningen Att: Susanna Mattsson Box 5398 102 49 Stockholm Insänt via e-post till: smp@pts.se Yttrande över promemorian Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde

Läs mer

Produktbilaga Bitstream

Produktbilaga Bitstream BILAGA PRODUKTBILAGA BITSTREAM 1(10) Produktbilaga Bitstream Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Förkortningar och begrepp... 3 3. Geografisk tillgänglighet... 4 3.1. Anslutningslista Bitstream DSL/FTTx...

Läs mer

PRISER TeliaSonera Bitstream DSL

PRISER TeliaSonera Bitstream DSL PRISER TeliaSonera Bitstream DSL Prislistan gäller från och med 2011-03-01. 1 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 TeliaSonera Bitstream Operator Access 3 4 TeliaSonera Bitstream Transport 4 5 TeliaSonera Bitstream

Läs mer

Produktbilaga Bitstream

Produktbilaga Bitstream BILAGA PRODUKTBILAGA BITSTREAM 1(11) Produktbilaga Bitstream Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Förkortningar och begrepp... 3 3. Geografisk tillgänglighet... 5 3.1. Anslutningslista Bitstream DSL/FTTx...

Läs mer

Redogörelse av hur Skanovas prislistor för tillträde till fiber uppfyller kostnadsresultaten från hybridmodellen med beaktande av prismetoden 1

Redogörelse av hur Skanovas prislistor för tillträde till fiber uppfyller kostnadsresultaten från hybridmodellen med beaktande av prismetoden 1 Datum Sidnr 2011-11-29 1 (7) Redogörelse av hur Skanovas prislistor för tillträde till fiber uppfyller kostnadsresultaten från hybridmodellen med beaktande av prismetoden 1 Syfte och bakgrund TeliaSonera

Läs mer

Maintenance Ericsson Antal linjer Antal moduler modul kostnad Support cost Ericsson/månad Support cost Ericsson/modul/månad

Maintenance Ericsson Antal linjer Antal moduler modul kostnad Support cost Ericsson/månad Support cost Ericsson/modul/månad Maintenance Ericsson Antal linjer Antal moduler modul kostnad Support cost Ericsson/månad Support cost Ericsson/modul/månad st st Internal resources FTE Field h kostnad SEK NOC h/månad h Support motsvarar

Läs mer

Redovisning av nyckeltal för tillträde till Skanovas nätinfrastruktur för Kopparaccess Hel och delad Ledning T 15644-11

Redovisning av nyckeltal för tillträde till Skanovas nätinfrastruktur för Kopparaccess Hel och delad Ledning T 15644-11 Redovisning av nyckeltal för tillträde till s nätinfrastruktur för Kopparaccess Hel och delad Ledning 1 T 15644-11 2 er De följande bilderna visar processkartor med mätpunkter för nyckeltal. erna är illustrerade

Läs mer

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas.

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas. IIPosT&TELESlYRELSEN DATUM 29 mars 2007 ERT DATUM VAR REFERENS 06-14318 ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Tillsyn konkurrens frågor 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Till operatörer

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport januari - mars 2016 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2014-01-01. 1 Allmänt 2.

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2014-01-01. 1 Allmänt 2. PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 2014-01-01 1 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Installation (ARBIFAS i kombination med Bitstream) 4 6 Bitstream

Läs mer

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Viktoria Arwinge Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 58 76 Viktoria.arwinge@pts.se DATUM VÅR REFERENS 19 december 2007 07-11513 TeliaSonera AB Att:

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2016-04-01. 1 Allmänt 2.

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2016-04-01. 1 Allmänt 2. PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 206-04-0 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Installation (ARBIFAS i kombination med Bitstream) 4 6 Bitstream

Läs mer

Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1

Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1 Datum Vår referens Sida 2012-12-14 Dnr: 12-6520 1(5) Konkurrensavdelningen Micael Tiger 08-678 58 74 micael.tiger@pts.se Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1 Detta dokument

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2015

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2015 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport juli - september 2015 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde andra halvåret 2014

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde andra halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:31 Datum 2014-12-19 Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde andra halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:31 Diarienummer 14-933 ISSN 1650-9862 Författare Jennie

Läs mer

Produktbilaga Skanova Antennplacering

Produktbilaga Skanova Antennplacering Produktbilaga Skanova Antennplacering 1(6) Produktbilaga Skanova Antennplacering Innehåll Sida 1. Allmänt 2 2. Beställnings- och leveransrutiner 2 3. Märkning och krav på Kundens utrustning 2 4. Service

Läs mer

11-9306 Tele2 synpunkter på förslag til reglering av marknad 4 Nätinfrastrukturtillträde

11-9306 Tele2 synpunkter på förslag til reglering av marknad 4 Nätinfrastrukturtillträde Page 1 of 17 Post- och telestyrelsen Konkurrensavdelningen Susanna Mattsson 19 september 2013 11-9306 Tele2 synpunkter på förslag til reglering av marknad 4 Nätinfrastrukturtillträde Tele2 Sverige AB (Tele2)

Läs mer

Operatörsbyte Fiber Villa, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag (FTTH)

Operatörsbyte Fiber Villa, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag (FTTH) Operatörsbyte Fiber Villa, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag (FTTH) Rutinbeskrivning 2014-12-18 T 21329 Rev 1.0 Allmänt om operatörsbyte (FTTH) Skanova erbjuder i FTTH-produkterna Fiber Villa, Fiber

Läs mer

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 9 maj 2005 04-13230 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 57 82 jakob.rutberg@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik,

Läs mer

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB 1(12) Inledning... 3 Företagspresentation... 3 Affärsidè... 3 Verksamhetssystemets omfattning... 3 Organisation... 4 Ledningsforum... 4 Ledningsfunktionen, VD... 5 Försäljning... 5 Produktenheten... 5

Läs mer

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2015-02-16. 1 Allmänt 2.

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2015-02-16. 1 Allmänt 2. PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 2015-02-16 1 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Installation (ARBIFAS i kombination med Bitstream) 4 6 Bitstream

Läs mer

BILAGA PRODUKTBILAGA TELIASONERA BITSTREAM 1(9) Produktbilaga TeliaSonera Bitstream

BILAGA PRODUKTBILAGA TELIASONERA BITSTREAM 1(9) Produktbilaga TeliaSonera Bitstream 1(9) Produktbilaga TeliaSonera Bitstream Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Förkortningar och begrepp... 2 3. Geografisk tillgänglighet... 3 3.1. Anslutningslista TeliaSonera Bitstream... 3 3.2. Utökning

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream DSL Consumer

Produktspecifikation Bitstream DSL Consumer Produktspecifikation Bitstream DSL Consumer 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsplacerad utrustning 2 2.3 Tjänster och Prestanda 3 2.3.1 Bredbandaccess/Surf 3

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av utförare inom Välfärdsområdet:

Kvalitetsuppföljning av utförare inom Välfärdsområdet: Kvalitetsuppföljning av utförare inom Välfärdsområdet: Kommunen har ett underlag för uppföljning och kvalitetssäkring av utförare oavsett om det sker av den egna kommunala verksamheten eller av privata

Läs mer

Kungl. Tekniska högskolans hantering av överklaganden

Kungl. Tekniska högskolans hantering av överklaganden Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se BESLUT 1(1) Kungl. Tekniska högskolan Universitetsstyrelsen 100 44 Stockholm Kungl. Tekniska högskolans

Läs mer

Samråd avseende kalkylmodellen för det fasta nätet vad avser Förslag till reviderade riktlinjer för kalkylmodellens utformning (MRP)

Samråd avseende kalkylmodellen för det fasta nätet vad avser Förslag till reviderade riktlinjer för kalkylmodellens utformning (MRP) Post- och telestyrelsen Robert Liljeström Box 5398 102 49 STOCKHOLM Sidnr 1 (5) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Tillhör objekt Ert datum Er referens 2010-02-04 10-420/2.1.2

Läs mer

Produktbilaga Skanova Kopparaccess

Produktbilaga Skanova Kopparaccess 1 (5) Produktbilaga Skanova Kopparaccess gäller från 2015-01-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Användning av Kopparaccess... 2 3. Beställnings- och leveransrutiner... 2 4. Byte av Produkt eller

Läs mer

Bilaga 8C Service Desk

Bilaga 8C Service Desk Bilaga 8C Service Desk stockholm.se Stadsledningskontoret It-avdelningen Ragnar Östbergs Plan 1 105 35 Stockholm Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 4 2 Övergripande krav 4 2.1 Allmänt

Läs mer

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning.

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 23 februari 2005 04-12593 TeliaSonera AB

Läs mer

Bredband Gotland. Bredband Till Alla 2013-08-08 ASM

Bredband Gotland. Bredband Till Alla 2013-08-08 ASM Bredband Gotland Bredband Till Alla 2013-08-08 ASM Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Synpunkter skall vara PTS tillhanda senast den 23 oktober 2009 och skickas till emma.nilimaa@pts.se. Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00

Synpunkter skall vara PTS tillhanda senast den 23 oktober 2009 och skickas till emma.nilimaa@pts.se. Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2009-10-05 Dnr: 07-11741/23 1(5) Konkurrensavdelningen Emma Nilimaa 08-678 57 63 emma.nilimaa@pts.se Samråd om ekonomiskt utrymme i prisregleringen av bitströmstillträde

Läs mer

Tillhör objekt: FABA 101 850. 3 Bitstream Operator Access 3

Tillhör objekt: FABA 101 850. 3 Bitstream Operator Access 3 PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 2013-05-01 1 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Bitstream DSL Consumer 5 5.1 Periodiska avgifter 5 5.2 Engångsavgifter

Läs mer

Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst

Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst Informationsblad 1/9 Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst Bilaga till offert/bilaga till avtal 1 Övergripande beskrivning 2 1.1. Funktionalitet 3 2 Gränssnitt och gränsdragning 4 2.1 Gränssnitt

Läs mer

Serviceinformation (Fault Management Agreement, Telia Operator Business)

Serviceinformation (Fault Management Agreement, Telia Operator Business) Serviceinformation (Fault Management Agreement, Telia Operator Business) Innehållsförteckning SERVICEINFORMATION... 1 1 ALLMÄNT... 2 2 INNAN DU KONTAKTAR TELIA OPERATOR BUSINESS... 2 3 FELANMÄLAN... 2

Läs mer

Föreläggande enligt 60 första stycket telelagen (1993:597)

Föreläggande enligt 60 första stycket telelagen (1993:597) FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 17 januari 2003 02-12813 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Bo Martinsson Teleavdelningen +46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se TeliaSonera

Läs mer

Produktbilaga Skanova Kopparaccess

Produktbilaga Skanova Kopparaccess 1 (5) Produktbilaga Skanova Kopparaccess gäller från 2012-01-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Användning av Kopparaccess... 2 3. Beställnings- och leveransrutiner... 2 4. Byte av Produkt eller

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015 Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt Box 5398 102 49 Stockholm anders.ohnfeldt@pts.se 28 januari 2015 TDC Sveriges svar på enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (M4)

Läs mer

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Revisionsrapport Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Trelleborgs kommun Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i

Läs mer

Rapport. Kodbarometer för kapitalmarknadsaktörer 2005. Rapport till Kodkollegiet

Rapport. Kodbarometer för kapitalmarknadsaktörer 2005. Rapport till Kodkollegiet Rapport Kodbarometer för kapitalmarknadsaktörer 2005 Rapport till Kodkollegiet 7 december 2005 Rapport Teknisk beskrivning Population och urval Målgruppen för undersökningen är befattningshavare i ansvarig

Läs mer

Haldex delårsrapport, januari - september 2015

Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Landskrona, 23 oktober, 2015 Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Stark rörelsemarginal och förbättrat kassaflöde Fokuserat arbete med kostnadsbasen

Läs mer

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G...

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G... PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-06-23 Dnr: 10-1282 1(9) Konkurrensavdelningen Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör Innehållsförteckning Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Gemensamma nämnden FM 2016-03-02 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 111 15:00 Beslutande Leif Rülf Leif G Nilsson Gunnar Elvingsson Marcus Håkansson Fackliga

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang FÖRELÄGGANDE 1(10) Datum Vår referens 2010-09-08 Dnr: 10-5925 Konkurrensavdelningen Mattias Wellander 08-678 58 75 mattias.wellander@pts.se Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för

Läs mer

TeliaSoneras priser för kopparaccesser och bitströmstillträde över xdsl misstänks överstiga de högsta tillåtna nivåerna

TeliaSoneras priser för kopparaccesser och bitströmstillträde över xdsl misstänks överstiga de högsta tillåtna nivåerna UNDERRÄTTELSE 1(20) Datum Vår referens Aktbilaga 2012-01-02 Dnr: 11-11943 23 Konkurrensavdelningen Björn van der Veer 08-678 57 26 bjorn.vanderveer@pts.se TeliaSonera AB och berörda dotterbolag Stab Juridik,

Läs mer

Affärsutveckling. Byanätsforum. Stadsnätsföreningens pris och avtalspaket. Skapa paraplyföreningar. Bli tillgängliga för marknaden.

Affärsutveckling. Byanätsforum. Stadsnätsföreningens pris och avtalspaket. Skapa paraplyföreningar. Bli tillgängliga för marknaden. Affärsutveckling Byanätsforum Stadsnätsföreningens pris och avtalspaket Skapa paraplyföreningar Bli tillgängliga för marknaden Page 1 Page 2 3 Avropsavtal med bilagor Avropsavtal Bilagor Allmänna villkor

Läs mer

Policy för intressekonflikter

Policy för intressekonflikter 14. Policy för Intressekonflikter Placerum Kapitalförvaltning AB Regelbok 2014 Sid. 2 (6) Policy för intressekonflikter Denna policy fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget)

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream DSL Business

Produktspecifikation Bitstream DSL Business Produktspecifikation Bitstream DSL Business 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsutrustning 2 2.3 Tjänster och Prestanda 3 2.4 Hastigheter 3 2.5 VoIP access 4

Läs mer

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden.

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden. Till kommunfullmäktige 2008 ÅRS REVISIONSBERÄTTELSE Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning, sammanställd redovisning och räkenskaper för år 2008 i Vaggeryds

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Fiber Lägenhet Mellan

Fiber Lägenhet Mellan 1 (6) Dokumentet gäller fr o m 2011-07-01 Fiber Lägenhet Mellan 1 Allmänt...2 2 Produktvarianter...2 2.1 Operatörsnodanslutning...2 3 Tekniska specifikationer...2 3.1 Allmänt...2 3.2 Kundgränssnitt...2

Läs mer

Tillhör objekt: FABA 101 850. 3 Bitstream Operator Access 3

Tillhör objekt: FABA 101 850. 3 Bitstream Operator Access 3 PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 2011-05-19. 1 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Bitstream DSL Consumer 5 5.1 Periodiska avgifter 5 5.2

Läs mer

PTS har den 5 mars 2012 inbjudit till skriftliga synpunkter på förslagen. TeliaSonera lämnar följande synpunkter.

PTS har den 5 mars 2012 inbjudit till skriftliga synpunkter på förslagen. TeliaSonera lämnar följande synpunkter. Post- och telestyrelsen Peter von Wowern Box 5398 102 49 Stockhom peter.vonwowern@pts.se 1 (20) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens

Läs mer

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-03-22 Rev/10049 Revisorerna Johan Magnusson Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 Tillgänglighet i vården Bakgrund Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning

Läs mer

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv1 Juni 2015. Photo: Henrik Trygg

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv1 Juni 2015. Photo: Henrik Trygg Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv1 Juni 2015 Photo: Henrik Trygg Stockholm utvecklas positivt Konjunkturläget i Stockholm 2015 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region

Läs mer

TeliaSonera skall tillhandahålla samlokalisering enligt ovan utan dröjsmål.

TeliaSonera skall tillhandahålla samlokalisering enligt ovan utan dröjsmål. UNDERRÄTTELSE DATUM 22 december 2004 VÅR REFERENS 04-14965 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 57 82 jakob.rutberg@pts.se TeliaSonera AB Stab

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2013

DELÅRSRAPPORT Q1 2013 DELÅRSRAPPORT Q1 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 26 APRIL 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2013 Januari mars 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer OBS! Denna version av dokumentet är preliminär och avsett att ge en indikation över den funktionalitet som kan erbjudas för TV access och Telefoni

Läs mer

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Inledning... 2 Sammanfattande bedömning och generella kommentarer... 2 Redovisning av ändringar och synpunkter... 3 I.

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2015

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2015 Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2015 Arbetet för att förbättra kundnöjdheten inom telekommarknaden fortsätter och i år fyller Telekområdgivarna 10 år! Telekområdgivarna tog emot 8887 ärenden

Läs mer

Protokoll. Sida 1 av 6

Protokoll. Sida 1 av 6 Protokoll Parter Ärende Göteborg City Airport (härefter GCA alt. flygplatsen ) Ledningsgruppsmöte Datum 07/12/2011 Tid 12:30 15:00 Plats Flygplatsens lokaler, Konferensrum 1 Närvarande Annika Nyberg (AN),

Läs mer

Avtalens längd 5:15, a - max 24 mån för konsumenter och andra som begär det, krav på att erbjuda 12-månadersabonnemang.

Avtalens längd 5:15, a - max 24 mån för konsumenter och andra som begär det, krav på att erbjuda 12-månadersabonnemang. 3 snabba punkter Jag förutsätter att ni redan gjort de ändringar som behövs för att följa dem, men vill informera kort. Utökad nummerspärr, 5:7 a - även premium-sms. Alltså ska abonnenten kunna välja en

Läs mer

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv3 December 2015. Photo: Henrik Trygg

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv3 December 2015. Photo: Henrik Trygg Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv3 December 2015 Photo: Henrik Trygg Fortsatt positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2015 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm

Läs mer

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv4 Mars 2016. Photo: Henrik Trygg

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv4 Mars 2016. Photo: Henrik Trygg Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv4 Mars 2016 Photo: Henrik Trygg Stark avslutning på året i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2015 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Maria Aust Marknadsavdelningen/KK2 08-678 56 64

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Maria Aust Marknadsavdelningen/KK2 08-678 56 64 UNDERRÄTTELSE DATUM VÅR REFERENS 24 oktober 2007 06-4616/23, a ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Maria Aust Marknadsavdelningen/KK2 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Teracom

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Remiss 2; Marknad 4, Nätinfrastrukturtillträde Frågor om Marknad 5, Bitströmstillträde

Remiss 2; Marknad 4, Nätinfrastrukturtillträde Frågor om Marknad 5, Bitströmstillträde Post- och Telestyrelsen smp@pts.se peter.vonwowern@pts.se 7 mars 2014 11-9306 Remiss 2; Marknad 4, Nätinfrastrukturtillträde Frågor om Marknad 5, Bitströmstillträde Tele2 Sverige AB ( Tele2 ) har erbjudits

Läs mer

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande:

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande: BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-01-30 Dnr 8.5-37428/2013 E1(8) Avdelning mitt Sylvia Noren sylvia.norengivo.se Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 UPPSALA Ärendet Tillsyn avseende dosförpackade

Läs mer

T _B Tiilikainen. Skanova kopparaccess och samlokalisering. Nå fler kunder använd dig av vårt nät och våra lokaler

T _B Tiilikainen. Skanova kopparaccess och samlokalisering. Nå fler kunder använd dig av vårt nät och våra lokaler T 4941-2011_B Tiilikainen kopparaccess och samlokalisering Nå fler kunder använd dig av vårt nät och våra lokaler kopparaccess och samlokalisering Med och egen teknisk utrustning kan du erbjuda dina kunder,

Läs mer

Frobbit AB www.frobbit.se

Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit AB www.frobbit.se SYNPUNKTER PÅ NUVARANDE AVTAL MELLAN.SE OCH DESS REGISTRARER Frobbit! vill inleda med att tacka för att vi fick utsträckt tid från de 2 veckor som ursprungligen angavs till 3

Läs mer

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling Installationskonfigurator

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling Installationskonfigurator Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling Installationskonfigurator Din integritet är viktig för oss Lexmark Sverige, en filial till Lexmark Nordic L.L.C. Vi inser behovet av lämpligt skydd

Läs mer

Bilaga 4g. Servicenivåer. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Sko l- plattform Stockholm

Bilaga 4g. Servicenivåer. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Sko l- plattform Stockholm SID 1 (17) Bilaga 4g Servicenivåer Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Sko l- plattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av s förtroendevalda revisorer Karlskrona kommun Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...3 1. Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.1. Syfte

Läs mer

Produktbilaga TeliaSonera Bitstream DSL

Produktbilaga TeliaSonera Bitstream DSL BILAGA PRODUKTBILAGA TELIASONERA BITSTREAM DSL 1(9) Produktbilaga TeliaSonera Bitstream DSL Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Förkortningar och begrepp... 2 3. Geografisk tillgänglighet... 3 3.1.

Läs mer

Samråd II avseende PTS modell för beräkning av marginalprissättning vid TeliaSoneras tillhandahållande av grossistprodukt för bitströmstillträde

Samråd II avseende PTS modell för beräkning av marginalprissättning vid TeliaSoneras tillhandahållande av grossistprodukt för bitströmstillträde SAMRÅDS- DOKUMENT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Eivor Westerblom Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 5500 eivor.westerblom@pts.se DATUM VÅR REFERENS 14 februari 2007 07-1697/23

Läs mer

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist

Läs mer

Bredbandsstrategi Bollebygds kommun

Bredbandsstrategi Bollebygds kommun Bredbandsstrategi Bollebygds kommun Förslag mars 2015 2(10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Bredbandsstrategi för Sverige...3 1.4 Bredbandsstrategi

Läs mer

Fibergruppen En helhetslösning. www.fibergruppen.se

Fibergruppen En helhetslösning. www.fibergruppen.se Fibergruppen En helhetslösning Fiber till Gärdala Vilka är Fibergruppen? Fibergruppen är en partner till Telia och Skanova Access. Vi hjälper till med hela fiberprocessen, från administration och ekonomi

Läs mer

Beslut om avskrivning

Beslut om avskrivning BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2017-06-16 Dnr: 16-357 Beslut om avskrivning Part Telia Company AB, org.nr. 556103-4249 Stab Juridik, Regulatoriska frågor 169 94 Solna Saken Tillsyn avseende nedläggning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. Ortopediska Huset

Patientsäkerhetsberättelse. Ortopediska Huset Patientsäkerhetsberättelse Ortopediska Huset 2014 2014-09-01 Granskad och godkänd av Björn Waldebäck Verksamhetschef 1 Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9,

Läs mer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Business

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Business Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Business 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsutrustning 2 2.3 Hastigheter 3 2.4 Kvalitetsbegränsningar 4 2.5 Transparens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Revisionsrapport. Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges årsredovisning 2011. Sammanfattning

Revisionsrapport. Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges årsredovisning 2011. Sammanfattning Revisionsrapport Myndigheten för utländska investeringar i Sverige P O Box 90 101 21 Stockholm Datum Dnr 2012-04-13 32-2011-0610 Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges årsredovisning 2011 Riksrevisionen

Läs mer

Minnesanteckningar Konsumentforum, 22 september 2005 kl. 9.30-12.00. Plats: PTS, Örnen 1 Deltagarlista: Se bilaga 1

Minnesanteckningar Konsumentforum, 22 september 2005 kl. 9.30-12.00. Plats: PTS, Örnen 1 Deltagarlista: Se bilaga 1 PROMEMORIA DATUM 7 november 2005 VÅR REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Cecilia Östrand Tillsyn Konsumentfrågor 08-678 57 58 cecilia.ostrand@pts.se Minnesanteckningar Konsumentforum,

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer