Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde första halvåret 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde första halvåret 2014"

Transkript

1 Rapportnummer PTS-ER-2014:24 Datum Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde första halvåret 2014

2 Rapportnummer PTS-ER-2014:24 Diarienummer ISSN Författare Jennie Ljungkvist, Lars Peterson, Lars-Göran Hansson, Lars-Erik Axelsson, Roger Gustafsson, Anna Helmersson, Krister Carlsson och Kristina Mellberg Post- och telestyrelsen Box Stockholm Post- och telestyrelsen 2

3 Innehåll 1 PTS tillsyn av nätinfrastruktur- och bitströmstillträde Tillsynen bidrar till PTS strategiska mål Tillsynen enligt LEK Innehållet i PTS tillsynsplan för Nätinfrastrukturtillträde Pristillsyn Prissättning av Fiber Lägenhet och Fiber småföretag Nyckeltal ger förutsättningar för ökad insyn Ärenden som rör information om och tillträde till villafiber Stödsystem Effektivare operatörsbyten fiber Kopparnätet i Limhamn läggs ned Installation av kopparaccesser 11 3 Bitströmstillträde Pristillsyn av bitströmstillträde Bitströmstillträde över fiber till enfamiljshus Nyckeltal bitström 13 Post- och telestyrelsen 3

4 1 PTS tillsyn av nätinfrastruktur- och bitströmstillträde Tillsynen bidrar till PTS strategiska mål Det övergripande målet för PTS konkurrenstillsyn är, som framgår av tillsynsplanen för , att öka förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden för elektroniska kommunikationstjänster genom insatser på marknaderna för nätinfrastruktur och bitströmstillträde. PTS eftersträvar i detta arbete tydlighet och transparens för att graden av förutsägbarhet i både marknadsreglering och tillsynsarbete ska vara hög. För att åstadkomma tydlighet och transparens tar PTS årligen fram en tillsynsplan i en dialog med marknadens aktörer. Tillsynsrapporten följs upp både halv- och helårsvis. PTS bedömer att förutsättningarna för att marknadens aktörer långsiktigt ska känna förtroende för PTS arbete med reglering och tillsyn därmed ökar. Detta förtroende är i sin tur viktigt för att marknadsregleringen ska vara effektiv och kunna förbättra marknadens funktionssätt. Arbetet med tillsynen planeras på ett sådant sätt att det går i riktning mot en måluppfyllelse av de strategiska mål som PTS beslutar om för tre år i taget i myndighetens strategiska agenda. Genom PTS tillsyn av skyldigheter i SMPbesluten bidrar myndigheten till att uppfylla följande mål i PTS strategiska agenda för : PTS ska 2020 genom reglering och främjande ha bidragit till att: alla hushåll och företag ska ha tillgång till 30 Mbit/s. 90 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s Tillsynen enligt LEK Resultatet av PTS tillsyn mäts genom uppföljning av effekter på marknaden snarare än antalet underrättelser och förelägganden. PTS prövar alltid om det är möjligt att uppnå frivillig rättelse genom dialog med de aktörer som tillsynen riktar sig mot. I de fall det är möjligt att uppnå en frivillig rättelse inom ramen för skyldighetsbeslutet innebär det snabbare effekt på marknaden, jämfört med om prövning i domstol måste göras. Om frivillig rättelse inte sker kan PTS tillgripa formella verktyg såsom underrättelse och föreläggande enligt LEK. Ett Post- och telestyrelsen 4

5 föreläggande får förenas med vite. Tillsynen ska förutom vad som anges i LEK bedrivas i enlighet med allmänna förvaltningsrättsliga principer så som de kommer till uttryck i bl.a. Förvaltningslagen (1986:223). 1.2 Innehållet i PTS tillsynsplan för 2014 PTS tillsynsplan omfattar de aktiviteter som myndigheten ska prioritera år 2014 på de relevanta marknaderna 3. Följande områden är prioriterade inom marknaden för nätinfrastrukturtillträde: Prioritet 1 Processer (bl.a. för informationsgivning) och stödsystem för en mer effektiv grossistmarknad, särskilt rörande: o Marknaden för fiber till enfamiljshus o Vissa frågor vid installation av kopparaccess Prissättning av: o Fiberanslutning av flerfamiljshus och företag (FTTB) o Produkter och tjänster som inte är kostnadsberäknade i PTS hybridmodell Förutsättningar för operatörsbyte på fiber till enfamiljshus/ftth Prioritet 2 Nyckeltal för fiber och koppar Tillträde till fiber till lägenheter i mindre flerfamiljshus (3-11 lägenheter) Migrering från koppar till fiber o Information till grossistoperatörer, m.m. Av tillsynsplanen framgår vidare att PTS avser att granska samtliga problemområden under prioritet 1 och 2, men mer resurser kommer att läggas på områden med prioritet 1. Inom marknaden för bitströmstillträde angav PTS att myndigheten i första hand kommer prioritera operatörsinitierade tillsynsärenden. PTS poängterade i tillsynsplanen att det pågående arbetet med analys av marknaderna 4 och 5 kan leda till att myndigheten under året gör en ny bedömning av prioriterade områden för tillsyn. 3 Post- och telestyrelsen 5

6 Den 2 juni 2014 presenterade PTS sitt förslag till skyldighetsbeslut om nätinfrastrukturtillträde i ett andra samråd. PTS ambition är att under 2014 fatta skyldighetsbeslut om nätinfrastruktur- och bitströmstillträde som inkluderar prisnivåer och som tar hänsyn till EU-kommissionens rekommendation om relevanta marknader. Det finns därför inte skäl att nu revidera tillsynsplanen med anledning av pågående marknadsanalyser. PTS beräknade i tillsynsplanen att i genomsnitt ca 5,5 årsarbetskrafter kommer att arbeta med tillsyn inom marknad 4, 5 och 6. Tillsynen av dessa marknader har under våren involverat medarbetare från tre av fyra enheter inom konkurrensavdelningen. Alltmer av konkurrensavdelningens arbetsuppgifter kräver samverkan och resurstilldelning från flera enheter. Det skapar också flexibilitet och en större beredskap för att hantera oförutsedda händelser. Utöver utredning i enskilda tillsynsärenden har också erfarenheter från tillsyn av nu gällande skyldighetsbeslut överförts till pågående marknadsanalyser. Post- och telestyrelsen 6

7 2 Nätinfrastrukturtillträde 2.1 Pristillsyn PTS har under första halvåret 2014 bedrivit tillsyn av priser på vissa fibertillträden, till skillnad mot tidigare år då pristillsyn framförallt fokuserat på kopparaccess. Orsaken till denna förändring är att TeliaSonera AB från årsskiftet 2013/14 har valt att följa de kostnadsresultat som PTS publicerade den 16 december PTS har granskat aktuella prislistor och därefter kunnat konstatera att det i början av året saknades skäl att prioritera pristillsyn av befintliga fiber och kopparprodukter Prissättning av Fiber Lägenhet och Fiber småföretag 4 TeliaSonera AB har under senvåren 2014 utökat sin portfölj av fiberprodukter genom lanseringen produkterna Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag. Produkterna säljstartades den 22:e maj. Båda produkterna levereras som FTTH-tjänster med en singelfiber från telestation till fiberuttag i lägenheter i flerfamiljshus respektive företagslokal. Med anledning av lanseringen av dessa fiberprodukter öppnade PTS ett tillsynsärende i syfte att undersöka om prissättningen kan anses som kostnadsorienterad eller inte. Tillsynsärendet har ännu inte avslutats. 2.2 Nyckeltal ger förutsättningar för ökad insyn 5 Det finns särskilda svårigheter förknippade med att bedriva tillsyn över skyldigheten att tillämpa icke-diskriminering i gällande skyldighetsbeslut. Ett av skälen till detta är att TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet i praktiken alltid har en annan affärsmässig relation till företaget i övrigt än vad externa grossistkunder har. Kombinationen av att TeliaSonera dels tillämpar olika rutiner, stödsystem etc. för den externa och den interna verksamheten och dels har ett generellt informationsövertag jämfört med PTS innebär att det är svårt att kartlägga TeliaSoneras rutiner och egentliga tillgång till information. Ett sätt för PTS att hantera denna problematik är att arbeta med redovisning och analys av nyckeltal som synliggör funktioner snarare än ett specifikt tillträde. Nyckeltal som redovisas på marknaderna för nätinfrastruktur- och bitströmstillträde är: beställningsprecision, leveranstid, leveransprecision, försenad leverans, felavhjälpningstid, felavhjälpningsprecision och andel fel per 4 PTS dnr PTS dnr Post- och telestyrelsen 7

8 år. PTS publicerar månatligen TeliaSoneras utfall av nyckeltal för koppar och fiber på PTS hemsida 6. Utfallet fram till april 2014 har inte visat på några signifikanta, varaktiga skillnader mellan de externa grossistkunderna och TeliaSoneras slutkundsverksamhet som direkt tyder på diskriminering. I de fall skillnader har konstaterats har TeliaSonera enligt PTS bedömning kunna ange orsaker till utfallet. Felavhjälpningsprecisionen (kopparaccess) har under perioder legat på relativt låga nivåer men PTS har inte observerat några skillnader som tyder på diskriminering i samband med detta. Figur 1 Felavhjälpningsprecision koppar - Andel serviceorder avhjälpta i tid, januari 2013 april ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% TeliaSonera Övriga TeliaSonera har sedan juni 2012 levererat nyckeltal som visar leveransprecision samt ändrad leveranstid för produkten Skanova Fiber Leveransprecisionen för Skanova Fiber 2009 har varierat, men vid de senaste två rapporteringstillfällena varit likvärdig för externa grossistkunder och för TeliaSoneras slutkundsverksamhet. 6 LLUB/Tillsyn/Nyckeltal/ Post- och telestyrelsen 8

9 Vid ett möte med marknadsaktörer den 4 juni 2014 framkom att flera operatörer är tveksamma till nyttan av nyckeltalen i deras nuvarande utformning då bl.a. geografiska skillnader och vissa reklamationer inte fångas upp. PTS uppmanade aktörerna att lämna förslag på förbättringar av skyldigheten att rapportera nyckeltal inom ramen för pågående samråd av marknaden för nätinfrastrukturtillträde Ärenden som rör information om och tillträde till villafiber Under 2012 och 2013 har PTS genomfört flera tillsynsärenden som berört frågor om nödvändig information inför tillträde och tillträde till fiber till enfamiljshus. Detta arbete har fortsatt också under det första halvåret Orsaken till att PTS valt att lägga fokus på detta område är bl.a. den relativt snabba utbyggnad, på upp till enfamiljshus per kvartal, som nu sker samt att denna utbyggnad ofta leder till att befintliga abonnemang på bredband via kopparaccess (xdsl) avslutas. Därmed får utbyggnaden en relativ stor effekt på förutsättningarna för konkurrens på marknaden för nätinfrastrukturtillträde. Frågor om hur grossistkunders tillträden och operatörsbyten till fiber möjliggörs samt frågor som rör befintliga stödsystem på denna del av marknaden är därför av stort intresse för PTS, både som reglerings- och som tillsynsmyndighet. Det är viktigt att säkerställa att de förutsättningar för konkurrens som PTS, genom gällande skyldighetsbeslut, har beslutat också fungerar i praktiken. Detta är särskilt betydelsefullt i samband med att större förändringar i accessnätet genomförs. Det är även viktigt att PTS generellt håller sig uppdaterad om sådana förändringar. Erfarenheterna från tillsynen ligger slutligen också till grund för pågående och kommande arbete med nya skyldigheter till kommande förslag på reglering av NIT-marknaden. Två ärenden rörande informationsfrågor och tillträden till fiber till enfamiljshus inleddes under 2013 och har avslutats genom avskrivning under det första halvåret Båda dessa ärenden behandlar frågor om tillgång till information och förutsättningar för grossisttillträde i samband med utbyggnad av fiber till enfamiljshus. Själva tillsynen har varit inriktad på frågan om de villkor för informationsgivning och tillträden som används innebär diskriminering av tillträdande operatörer i relation till TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet PTS dnr och Post- och telestyrelsen 9

10 Under tiden som dessa tillsynsärenden har pågått har PTS kunnat konstatera att TeliaSonera, ofta i samverkan med en eller flera tillträdande operatörer, har utvecklat sin informationsgivning och andra faktorer som påverkar förutsättningarna för att beställa tillträden till villafiber. TeliaSonera har bl.a. uppdaterat information och i förekommande fall rättat mindre felaktigheter. Den tillsyn som PTS har bedrivit i dessa ärenden har inte givit myndigheten skäl att misstänka att diskriminering förekommer. Mot den bakgrunden har PTS beslutat att avsluta dessa ärenden. Givet den generellt höga prioritet som området har kommer PTS dock att fortsätta att bevaka dessa frågor i andra, både pågående och planerade, ärenden under 2014, men med delvis annan inriktning Stödsystem 9 Under våren 2014 inleddes ett tillsynsarbete avseende processer (bl.a. för informationsgivning) och stödsystem som rör utbyggnaden av fiber till enfamiljshus. Bakgrunden till ärendet är att utbyggnaden av TeliaSoneras fiber till enfamiljshus fortsätter i en hög takt. Den 9 juni 2014 fanns enligt Telia (Skanova) drygt beställningsbara slutkundsadresser, varav ca i byggfas, inom så kallade fibermarknadsområden (FMO-villa). Frågan om hur grossistkunderna ges tillgång till stödsystem på denna del av NIT-marknaden bedömer PTS är av stort intresse för marknaden och för PTS som tillsyns- och regleringsmyndighet. Erfarenheterna från tillsynen i detta ärende ligger till grund för utarbetande av skyldigheter i PTS förslag till kommande reglering av NIT-marknaden vad gäller såväl icke-diskriminering som stödsystem. PTS har bedrivit tillsynen både genom möten och genom skriftväxling med TeliaSonera kring frågor om icke-diskriminering och tillgång till stödsystem. Ärendet är inte avslutat Effektivare operatörsbyten fiber 10 PTS har på eget initiativ inlett ett tillsynsärende vad avser förutsättningarna för operatörsbyte på fiber till enfamiljshus (FTTH). Det är PTS uppfattning att det finns ett växande behov vad avser förutsättningarna för operatörsbyte i och med FTTH-utbyggnaden. Samtal med flera operatörer indikerar att det föreligger goda förutsättningar för en frivillig överenskommelse på marknaden vilket PTS ser som mycket positivt. PTS efterfrågar nu tydliga steg från operatörerna vad avser att få en 9 PTS dnr PTS Dnr: Post- och telestyrelsen 10

11 sådan frivillig överenskommelse på plats. Förutsättningarna för effektiva operatörsbyten är både en konkurrens- och en konsumentfråga och ärendet kan således komma att påverka arbetet på flera avdelningar inom PTS. Handläggningen av ärendet fortsätter Kopparnätet i Limhamn läggs ned 11 I mars 2014 meddelade TeliaSonera att en nätförändring skulle genomföras i ett område med ca 100 fastigheter i Limhamn i Malmö. Förändringen innebär att fastighetsägare erbjuds fiberanslutningar och att det befintliga kopparnätet avvecklas. Orsaken till nätförändringen är att det befintliga nätet är i dåligt skick. Operatörer har kunnat beställa Fiber Villa i området från den 15 april 2014 med ett inledningsvis reducerat pris. PTS valde att inleda ett tillsynsärende för att bättre kunna följa processen med avvecklingen av det befintliga kopparnätet. Ärendet innebär att en analys görs om förändringen genomförs på ett sätt som uppfyller skyldighetsbeslutet för NIT-marknaden och om regelverket fungerar som avsett. Det finns också ett intresse utifrån ett konsumentperspektiv att denna typ av teknikförändring genomförs på ett bra sätt varför samarbete sker mellan Konkurrensavdelningen och Konsumentmarknadsavdelningen på PTS. Handläggningen av ärendet fortsätter. 2.4 Installation av kopparaccesser 12 PTS har sedan 2011 bedrivit tillsynsarbete gentemot TeliaSonera avseende enkla installationer av kopparaccess hel ledning. Vid tidpunkten för ärendets inledande uppnådde TeliaSonera en betydande högre andel enkla installationer jämfört med externa grossistkunder. Detta ansågs enligt externa grossistkunder i huvudsak bero på skillnader i tillgång till relevant och aktuell information samt avsaknad av standard för hur information skulle anges i gällande stödsystem. PTS har med anledning av aktuellt tillsynsärende månadsvis begärt in information av TeliaSonera i form av nyckeltal för enkla installationer av kopparacess hel ledning. TeliaSonera har sedan ärendet inleddes vidtagit olika åtgärder vilket lett till att andelen enkla installationer för externa grossistkunder ökat. TeliaSonera har bland annat informerat externa operatörer om sökmöjligheter i Nätfråga, dvs. Skanovas sökverktyg, arbetat med registervård 11 PTS dnr PTS Dnr: Post- och telestyrelsen 11

12 samt arbetat med att samköra lägenhetsnummeruppgifter mellan TeliaSoneras Adressmaster och Postens adressregister (PAR). PTS anser att de åtgärder TeliaSonera vidtagit lett till en ökad andel enkla installationer för flera av de externa grossistkunderna vilket framgår av den information som TeliaSonera lämnat till PTS. PTS har därför funnit det lämpligt att avskriva tillsynsärendet från vidare handläggning. TeliaSonera fortsätter dock att månadsvis rapportera utfallet av andelen enkla installationer till PTS. Post- och telestyrelsen 12

13 3 Bitströmstillträde I tillsynsplanen för 2014 framgår att PTS främst kommer att fokusera på operatörsinitierade ärenden. Myndigheten har dock, utöver sådan tillsyn som har initierats av operatörer, på eget initiativ inlett tillsyn av prissättningen av vissa bitströmsprodukter. 3.1 Pristillsyn av bitströmstillträde 13 PTS har granskat TeliaSoneras prislista för bitström som publicerades den 7 februari 2014 och som tillämpas från årsskiftet 2013/14. Vid en granskning av prislistan fann PTS skäl att begära ett förtydligande från TeliaSoneras sida om grunderna till prissättningen. Det är frågor relaterat till hur de månatliga priserna förhåller sig till det ekonomiska utrymmet och hur dessa beräknas av TeliaSoneras som är föremål för ett förtydligande. Ärendet är inte avslutat. 3.2 Bitströmstillträde över fiber till enfamiljshus 14 Com Hem inkom i juli 2013 med en begäran om tillsyn avseende Telias referenserbjudande bitström. Com Hem preciserade sig i yttrande den 23 augusti, av vilket framgick att Com Hem anser att TeliaSonera ska tillhandahålla en mer funktionell tjänst för multicast. Com Hem redogjorde för två alternativa tekniska lösningar, en baserad på lager 2 VLAN och en baserad på DHCP Relay. TeliaSonera har bl.a. kommenterat att man redan på begäran tillhandahåller funktionalitet för multicast. Möten har hållits med Com Hem den 12 november och 3 december. En underrättelse har skickats till TeliaSonera den 15 april, och TeliaSonera har inkommit med sitt yttrande den 14 maj. PTS har därefter haft möten med både TeliaSonera och Com Hem. Efter det senare mötet inkom Com Hem den 3 juni med en skrivelse som respons på TeliaSoneras yttrande. Handläggningen av ärendet fortsätter. 3.3 Nyckeltal bitström TeliaSonera inkommer kvartalsvis till PTS med en rapport innehållande åtta olika nyckeltal för bitström. Nyckeltalen har visat på vissa variationer åt båda håll mellan grossistprodukterna för bitström och TeliaSoneras egna 13 PTS dnr PTS dnr Post- och telestyrelsen 13

14 slutkundsprodukter. Rapporten har dock under 2014 indikerat en negativ utveckling för externa operatörer vad avser två nyckeltal som benämns Genomsnittlig felavhjälpningsprecision (benämns även Serviceprecision) och Servicereklamationer i förhållande till antalet felanmälningar (benämns även Andel servicereklamationer). Frågor har ställts till TeliaSonera och en fördjupad analys pågår med anledning av detta. Figur 2 Serviceprecision bitström. Mars 2013 april 2014 (Källa: TeliaSonera) Bitstream: Genomsnittlig serviceprecision 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 Bitstream Cons/Bus Telia Bredband Priv/Ftg Definition: Andel anmälda fel som åtgärdats inom avtalad felavhjälpningstid Serviceprecision mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 Medelv. Medelv. feb-14 mar-14 senaste föreg. 3 mån 3 mån Bitstream Cons/Bus 75,6% 57,0% 75,0% 64,6% 67,5% 56,9% 82,0% 76,0% 70,3% 75,0% 53,1% 74,1% 74,1% 67,1% 73,8% Telia Bredband Priv/Ftg 77,1% 77,9% 77,6% 73,0% 69,3% 58,0% 81,8% 83,3% 71,3% 67,7% 63,4% 80,7% 85,2% 76,5% 74,1% Figur 3 Andel servicereklamationer bitström. Mars 2013 april 2014 (Källa: TeliaSonera) Bitstream: Andel servicereklamationer 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 Bitstream Cons/Bus Telia Bredband Priv/Ftg Definition: Andel servicereklamationer i förhållande till antalet felanmälningar Andel servicereklamationer mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 Medelv. Medelv. feb-14 mar-14 senaste föreg. 3 mån 3 mån Bitstream Cons/Bus 3,7% 7,0% 6,1% 6,2% 11,7% 12,3% 6,6% 6,2% 11,9% 14,1% 10,6% 15,0% 18,5% 14,7% 10,7% Telia Bredband Priv/Ftg 4,6% 4,4% 3,9% 3,9% 5,8% 6,2% 6,2% 5,3% 8,8% 5,6% 7,0% 3,8% 5,5% 5,5% 6,6% Post- och telestyrelsen 14

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:25 Datum 2013-12-19 Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:25 Diarienummer 13-356 ISSN 1650-9862 Författare Lars-Erik Axelsson,

Läs mer

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde andra halvåret 2014

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde andra halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:31 Datum 2014-12-19 Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde andra halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:31 Diarienummer 14-933 ISSN 1650-9862 Författare Jennie

Läs mer

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Viktoria Arwinge Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 58 76 Viktoria.arwinge@pts.se DATUM VÅR REFERENS 19 december 2007 07-11513 TeliaSonera AB Att:

Läs mer

Konkurrenstillsyn - andra halvåret 2015

Konkurrenstillsyn - andra halvåret 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:32 Datum 2015-12-18 Konkurrenstillsyn - andra halvåret 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:32 Diarienummer 15-2357 ISSN 1650-9862 Författare Jennie Ljungkvist, Lars-Göran Hansson,

Läs mer

Avrapportering EAB Kvartal 3 2015

Avrapportering EAB Kvartal 3 2015 Ansvarig Datum Sidnr Equality of Access Board 2015-12-07 1 (8) Avrapportering EAB Kvartal 3 2015 Likabehandlingsrapport för TeliaSonera Skanova Access AB och TeliaSonera Network Sales AB Till Johan Dennelind

Läs mer

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2012

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2012 Rapportnummer PTS-ER-2012-25 Datum 2012-12-21 Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2012 Rapportnummer PTS-ER-2012-25 Diarienummer 12-331 ISSN 1650-9862 Författare Andreas Häll, Roger

Läs mer

Konkurrenstillsyn - första halvåret 2015

Konkurrenstillsyn - första halvåret 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:21 Datum 2015-06-22 Konkurrenstillsyn - första halvåret 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:21 Diarienummer 15-2357 ISSN 1650-9862 Författare Jennie Ljungkvist, Lars-Göran Hansson,

Läs mer

Synpunkter skall vara PTS tillhanda senast den 23 oktober 2009 och skickas till emma.nilimaa@pts.se. Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00

Synpunkter skall vara PTS tillhanda senast den 23 oktober 2009 och skickas till emma.nilimaa@pts.se. Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2009-10-05 Dnr: 07-11741/23 1(5) Konkurrensavdelningen Emma Nilimaa 08-678 57 63 emma.nilimaa@pts.se Samråd om ekonomiskt utrymme i prisregleringen av bitströmstillträde

Läs mer

Beslut om avskrivning

Beslut om avskrivning BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2017-06-16 Dnr: 16-357 Beslut om avskrivning Part Telia Company AB, org.nr. 556103-4249 Stab Juridik, Regulatoriska frågor 169 94 Solna Saken Tillsyn avseende nedläggning

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Maria Aust Marknadsavdelningen/KK2 08-678 56 64

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Maria Aust Marknadsavdelningen/KK2 08-678 56 64 UNDERRÄTTELSE DATUM VÅR REFERENS 24 oktober 2007 06-4616/23, a ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Maria Aust Marknadsavdelningen/KK2 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Teracom

Läs mer

Yttrande över promemorian Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde (samråd 1)

Yttrande över promemorian Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde (samråd 1) Post- och telestyrelsen Konkurrensavdelningen Att: Susanna Mattsson Box 5398 102 49 Stockholm Insänt via e-post till: smp@pts.se Yttrande över promemorian Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde

Läs mer

TeliaSoneras priser för kopparaccesser och bitströmstillträde över xdsl misstänks överstiga de högsta tillåtna nivåerna

TeliaSoneras priser för kopparaccesser och bitströmstillträde över xdsl misstänks överstiga de högsta tillåtna nivåerna UNDERRÄTTELSE 1(20) Datum Vår referens Aktbilaga 2012-01-02 Dnr: 11-11943 23 Konkurrensavdelningen Björn van der Veer 08-678 57 26 bjorn.vanderveer@pts.se TeliaSonera AB och berörda dotterbolag Stab Juridik,

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang FÖRELÄGGANDE 1(10) Datum Vår referens 2010-09-08 Dnr: 10-5925 Konkurrensavdelningen Mattias Wellander 08-678 58 75 mattias.wellander@pts.se Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-10-07 Dnr: 09-1326. Underrättelse enligt 7 kap. 4 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-10-07 Dnr: 09-1326. Underrättelse enligt 7 kap. 4 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) UNDERRÄTTELSE 1(20) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-10-07 Dnr: 09-1326 Konkurrensavdelningen Kristina Mellberg TeliaSonera AB Att. Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Misstanke om underlåtenhet att tillhandahålla information på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3 a)

Misstanke om underlåtenhet att tillhandahålla information på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3 a) UNDERRÄTTELSE 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-06-17 Dnr: 14-5283 Konkurrensavdelningen Lars-Göran Hansson 08-678 58 34 lars-goran.hansson@pts.se TeliaSonera AB, org.nr. 556103-4249 Stab Juridik,

Läs mer

Redogörelse av hur Skanovas prislistor för tillträde till fiber uppfyller kostnadsresultaten från hybridmodellen med beaktande av prismetoden 1

Redogörelse av hur Skanovas prislistor för tillträde till fiber uppfyller kostnadsresultaten från hybridmodellen med beaktande av prismetoden 1 Datum Sidnr 2011-11-29 1 (7) Redogörelse av hur Skanovas prislistor för tillträde till fiber uppfyller kostnadsresultaten från hybridmodellen med beaktande av prismetoden 1 Syfte och bakgrund TeliaSonera

Läs mer

Uppföljande tillsyn avseende kontinuitetsplan för bredbandstelefoni

Uppföljande tillsyn avseende kontinuitetsplan för bredbandstelefoni AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-01-25 Dnr: 14-11120 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Uppföljande tillsyn avseende kontinuitetsplan för bredbandstelefoni

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport januari - mars 2016 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Angående TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication

Angående TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-06-27 Dnr: 10-8138 1(6) Konkurrensavdelningen Susanne Severin Tedborn Lena Töregård 08-678 55 00 susanne.tedborn@pts.se lena.toregard@pts.se Angående TeliaSoneras

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning.

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 23 februari 2005 04-12593 TeliaSonera AB

Läs mer

Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222

Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222 Post- och telestyrelsen hogkvalitetstilltrade@pts.se Stockholm den 21 januari 2015 Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222 Telenor Sverige AB:s svar på Post- och telestyrelsens

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2015

PTS bredbandskartläggning 2015 Rapportnummer PTS-ER-2016:10 Datum 2016-03-16 PTS bredbandskartläggning 2015 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Rapportnummer

Läs mer

PTS granskning av fiberpriser avseende tjänster på marknaden för nätinfrastrukturtillträde

PTS granskning av fiberpriser avseende tjänster på marknaden för nätinfrastrukturtillträde Rapportnummer PTS-ER 2012:15 Datum 2012-04-04 PTS granskning av fiberpriser avseende tjänster på marknaden för nätinfrastrukturtillträde PTS granskning av fiberpriser avseende tjänster på marknaden för

Läs mer

Underrättelse om misstanke att TeliaSonera inte tillmötesgår en rimlig begäran om bitströmstillträde

Underrättelse om misstanke att TeliaSonera inte tillmötesgår en rimlig begäran om bitströmstillträde UNDERRÄTTELSE 1(9) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-04-15 Dnr: 13-8584 Konkurrensavdelningen Lars Erik Axelsson 08-678 55 00 pts@pts.se TeliaSonera AB (org.nr 556103-4249) Att: Per Hemrin Stab Juridik,

Läs mer

Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1

Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1 Datum Vår referens Sida 2012-12-14 Dnr: 12-6520 1(5) Konkurrensavdelningen Micael Tiger 08-678 58 74 micael.tiger@pts.se Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1 Detta dokument

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2015

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2015 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport juli - september 2015 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Vår referens Dnr:

Vår referens Dnr: BESLUT 1(4) Datum Vår referens 2009-10-09 Dnr: 09-9138 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales AB Att:

Läs mer

Underrättelse om misstanke att Tele2 Sverige AB:s prissättning på mobil samtalsterminering inte är kostnadsorienterad

Underrättelse om misstanke att Tele2 Sverige AB:s prissättning på mobil samtalsterminering inte är kostnadsorienterad UNDERRÄTTELSE 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-07-03 Dnr: 13-7974 4 Konkurrensavdelningen Fredrik Lundberg 08-678 56 33 fredrik.lundberg@pts.se Tele2 Sverige AB org.nr 556267-5164 Att: Gustaf Ehrner

Läs mer

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 UNDERRÄTTELSE 1(4) Datum Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales

Läs mer

Avbrott och störningar i elektroniska kommunikationsnät och tjänster

Avbrott och störningar i elektroniska kommunikationsnät och tjänster BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-09-02 Dnr: 13-6315 Nätsäkerhetsavdelningen Erika Hersaeus 08-678 56 34 Erika.Hersaeus@pts.se Avbrott och störningar i elektroniska kommunikationsnät och tjänster.

Läs mer

Samråd avseende kalkylmodellen för det fasta nätet vad avser Förslag till reviderade riktlinjer för kalkylmodellens utformning (MRP)

Samråd avseende kalkylmodellen för det fasta nätet vad avser Förslag till reviderade riktlinjer för kalkylmodellens utformning (MRP) Post- och telestyrelsen Robert Liljeström Box 5398 102 49 STOCKHOLM Sidnr 1 (5) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Tillhör objekt Ert datum Er referens 2010-02-04 10-420/2.1.2

Läs mer

31/1 31/3 31/5. Underrättelse enligt 7 kap. 4 LEK avseende beställningsrutinen för fullt tillträde (s.k. hel ledning) till kopparaccess (LLUB).

31/1 31/3 31/5. Underrättelse enligt 7 kap. 4 LEK avseende beställningsrutinen för fullt tillträde (s.k. hel ledning) till kopparaccess (LLUB). UNDERRÄTTELSE ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET,, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Viktoria Arwinge 19 december 2007 07-12195 Konkurrensavdelningen Accessnätsenheten viktoria.arwinge@pts.se TeliaSonera AB Att:

Läs mer

Nästa steg i Gotlands Fibersatsning: Ett redundant och robust nät med en samhällskanal

Nästa steg i Gotlands Fibersatsning: Ett redundant och robust nät med en samhällskanal Nästa steg i Gotlands Fibersatsning: Ett redundant och robust nät med en samhällskanal Bakgrund Gotland antog sin andra bredbandsstrategi 2010. Målet var att med hjälp av socken-modellen anlägga ett fibernät

Läs mer

Statusförändringar oktober 2013 februari 2014

Statusförändringar oktober 2013 februari 2014 Statusförändringar oktober 2013 februari 2014 nr förslag Ny status Kommentar 15 Standardisera anläggningstekniker för bredbandsinfrastruktur. 13 Dokumentera och kartlägg befintlig infrastruktur. 14 Kvalitetsklassa

Läs mer

Konkurrenstillsyn - första halvåret 2016

Konkurrenstillsyn - första halvåret 2016 Rapportnummer PTS-ER-2016:31 Datum 2016-11-02 Konkurrenstillsyn - första halvåret 2016 Rapportnummer PTS-ER-2016:31 Diarienummer 16-2242 ISSN 1650-9862 Författare Jennie Agardh, Lars-Göran Hansson, Roger

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen

Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen Tillsynsrapport 2013:2 Utvecklingscentrum Malmö Januari 2013 2 1 Sammanfattning... 3 2 Arbetets bedrivande... 4 2.1 Projektorganisation... 4 2.2

Läs mer

Minnesanteckningar Konsumentforum, 22 september 2005 kl. 9.30-12.00. Plats: PTS, Örnen 1 Deltagarlista: Se bilaga 1

Minnesanteckningar Konsumentforum, 22 september 2005 kl. 9.30-12.00. Plats: PTS, Örnen 1 Deltagarlista: Se bilaga 1 PROMEMORIA DATUM 7 november 2005 VÅR REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Cecilia Östrand Tillsyn Konsumentfrågor 08-678 57 58 cecilia.ostrand@pts.se Minnesanteckningar Konsumentforum,

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Framtidens bredband en prioriterad fråga för länen och regionerna?

Framtidens bredband en prioriterad fråga för länen och regionerna? Datum: 212-2-16 DISKUSSIONSMATERIAL Namn: Patrik Sandgren Patrik.sandgren@pts.se Framtidens bredband en prioriterad fråga för länen och regionerna? Sammanfattning: 16 av 22 län och regioner prioriterar

Läs mer

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 1 (44) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 2 (44) Sammanfattning I juli 2008 ändrades reglerna inom sjukförsäkringen.

Läs mer

Produktbilaga Bitstream

Produktbilaga Bitstream BILAGA PRODUKTBILAGA BITSTREAM 1(11) Produktbilaga Bitstream Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Förkortningar och begrepp... 3 3. Geografisk tillgänglighet... 5 3.1. Anslutningslista Bitstream DSL/FTTx...

Läs mer

TeliaSonera skall tillhandahålla samlokalisering enligt ovan utan dröjsmål.

TeliaSonera skall tillhandahålla samlokalisering enligt ovan utan dröjsmål. UNDERRÄTTELSE DATUM 22 december 2004 VÅR REFERENS 04-14965 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 57 82 jakob.rutberg@pts.se TeliaSonera AB Stab

Läs mer

11-9306 Tele2 synpunkter på förslag til reglering av marknad 4 Nätinfrastrukturtillträde

11-9306 Tele2 synpunkter på förslag til reglering av marknad 4 Nätinfrastrukturtillträde Page 1 of 17 Post- och telestyrelsen Konkurrensavdelningen Susanna Mattsson 19 september 2013 11-9306 Tele2 synpunkter på förslag til reglering av marknad 4 Nätinfrastrukturtillträde Tele2 Sverige AB (Tele2)

Läs mer

Mötesanteckningar, Integritetsforum 13 november 2013, kl. 9-12 på PTS

Mötesanteckningar, Integritetsforum 13 november 2013, kl. 9-12 på PTS PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-12-16 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Mötesanteckningar, Integritetsforum 13 november 2013, kl. 9-12 på PTS 1.

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera att tillhandahålla tillträde till svart fiber i accessnätet

Föreläggande till TeliaSonera att tillhandahålla tillträde till svart fiber i accessnätet BESLUT 1(11) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-02-10 Dnr: 10-10678 21 Konkurrensavdelningen Peter Thörnqvist 08-678 57 93 peter.thornqvist@pts.se TeliaSonera AB, org.nr 556103-4249 och berörda dotterbolag

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen angående EU-kommissionens samråd om bredbandsbehoven efter 2020

Yttrande från Stockholmsregionen angående EU-kommissionens samråd om bredbandsbehoven efter 2020 Yttrande från Stockholmsregionen angående EU-kommissionens samråd om bredbandsbehoven efter 2020 Bakom detta yttrande står Stockholmsregionens Europaförening (SEF) 1 som företräder en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Handläggare: Susanna Höglund, 08-508 29 758. Till Finansroteln. Svar på remiss från Finansroteln (Dnr 001-812/2013).

Handläggare: Susanna Höglund, 08-508 29 758. Till Finansroteln. Svar på remiss från Finansroteln (Dnr 001-812/2013). Remissvar Dnr 2013/3.2.2/89 Sid. 1 (15) 2013-06-04 Handläggare: Susanna Höglund, 08-508 29 758 Till Finansroteln Yttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om åtgärder för att minska kostnader

Läs mer

Säkerhetsbrister i kundplacerad utrustning

Säkerhetsbrister i kundplacerad utrustning BESLUT 1(11) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-12-16 Dnr: 14-11014 20 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 peder.cristvall@pts.se Telenor Sverige AB Säkerhetsbrister i kundplacerad utrustning

Läs mer

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande:

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande: BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-01-30 Dnr 8.5-37428/2013 E1(8) Avdelning mitt Sylvia Noren sylvia.norengivo.se Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 UPPSALA Ärendet Tillsyn avseende dosförpackade

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtade av samtycke

Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtade av samtycke AVSKRIVNGINGSBESLUT 1(7) Datum Vår referens 2015-10-15 Dnr: 13-12360 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtade av samtycke Saken

Läs mer

Produktbilaga Bitstream

Produktbilaga Bitstream BILAGA PRODUKTBILAGA BITSTREAM 1(10) Produktbilaga Bitstream Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Förkortningar och begrepp... 3 3. Geografisk tillgänglighet... 4 3.1. Anslutningslista Bitstream DSL/FTTx...

Läs mer

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras Datum Vår referens Sida 2012-03-05 Dnr: 12-1100 1(6) Ert datum Er referens Ju2012/1000/L6 Nätsäkerhetsavdelningen Staffan Lindmark 08-678 57 36 staffan.lindmark@pts.se Justitiedepartementet Grundlagsenheten

Läs mer

PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2001

PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2001 DATUM RAPPORTNUMMER 19 mars 2003 PTS-ER-2003:12 ISSN 1650-9862 PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2001 Innehåll 1 Inledning... 1 2 TeliaSoneras kostnadsredovisning av tillståndspliktig

Läs mer

Postutdelning i Lidsjöbergsområdet, Strömsunds kommun

Postutdelning i Lidsjöbergsområdet, Strömsunds kommun Datum Vår referens Sida 2015-05-07 Dnr: 14-8047 1(7) Postavdelningen Pär Lindberg 08-678 57 64 par.lindberg@pts.se PostNord Group AB Att: Fredrik Hammarqvist Postutdelning i Lidsjöbergsområdet, Strömsunds

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16/10/2009 K(2009)8121 SG-Greffe (2009) D/7223 Post- och telestyrelsen (PTS) Birger Jarlsgatan 16 102 49 Stockholm Sverige Att.: Marianne Treschow Generaldirektör Fax:

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1319-2013 Västmanlands tingsrätt Box 40 721 04 Västerås Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Kompletterande yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP

Kompletterande yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP Remissvar Sida 1(6) Diarienr 1.6-82/2015 Handläggare Godkänd av Marguerite Sjöström- Josephson t.f. VD Regeringskansliet Näringsdepartementet Enheten för IT politik 103 33 Stockholm Kompletterande yttrande

Läs mer

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G...

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G... PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-06-23 Dnr: 10-1282 1(9) Konkurrensavdelningen Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör Innehållsförteckning Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2008-12-18 Dnr: 08-12135/60 1(5) Ert datum Er referens N2008/7658/ITP Rättssekretariatet Eva Hallén 08-678 57 86 eva.hallen@pts.se Näringsdepartementet Enheten för IT-politik 103

Läs mer

Minnesanteckningar Driftsäkerhetsforum Tid: 26 november 9.30-12.30 Plats: PTS lokaler på Valhallavägen 117 i Stockholm

Minnesanteckningar Driftsäkerhetsforum Tid: 26 november 9.30-12.30 Plats: PTS lokaler på Valhallavägen 117 i Stockholm Datum 2014-12-17 1(7) Nätsäkerhet Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Minnesanteckningar Driftsäkerhetsforum Tid: 26 november 9.30-12.30 Plats: PTS lokaler på Valhallavägen 117 i Stockholm

Läs mer

Statistik över PTS konkurrensfrämjande regleringsbeslut, överklagade beslut och relaterade rättsprocesser tioårsperioden 2003 2012

Statistik över PTS konkurrensfrämjande regleringsbeslut, överklagade beslut och relaterade rättsprocesser tioårsperioden 2003 2012 1 Statistik över PTS konkurrensfrämjande regleringsbeslut, överklagade beslut och relaterade tioårsperioden 2003 2012 Statistiken bygger på Post- och telestyrelsens statistikleverans till Riksrevisionen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering Revisionsrapport Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering Östersund kommun 2 oktober 29 Erik Palmgren Revisionskonsult Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström

Läs mer

Saken. PTS underrättelse

Saken. PTS underrättelse Underrättelse Datum Vår referens Sida 2013-10-03 Dnr: 13-9210 1(5) Konsumentmarknadsavdelningen Linn Berggren 08-678 57 08 linn.berggren@pts.se Hi3G Access AB Att: Jennie Ljungqvist, Josefine Jonsson Carin

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08 Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Apr 2016

Månadsrapport. Socialförvaltningen Apr 2016 Månadsrapport Socialförvaltningen Apr 2016 Innehållsförteckning 1 Drift... 3 1.1 Helårsprognos... 3 1.2 Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen... 4 1.3 Integration och mottagande... 5 2 Investeringar...

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Målbaserat ledarskap behov av ett nytt angreppssätt för ledare och chefer

Målbaserat ledarskap behov av ett nytt angreppssätt för ledare och chefer Målbaserat ledarskap behov av ett nytt angreppssätt för ledare och chefer Texten till detta White Paper är till stor del hämtad från vår bok Målbaserat ledarskap bli effektiv som ledare och chef. Mer finns

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsarbete Likabehandlingsarbete Årlig rapport Mars 2015 Barn- och ungdomsförvaltningen Tove Briell Dnr Bun 2015/123 SAMMANFATTNING Den årliga rapporten om likabehandling är en del av barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Örebro den 21 januari 2016 Kristina Lindbom Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Tredje samråd angående marknaden för mobil samtalsterminering (marknad 2)

Tredje samråd angående marknaden för mobil samtalsterminering (marknad 2) MISSIV Datum Vår referens Sida 2016-06-01 Dnr: 15-4802 1(6) Konkurrensavdelningen Enheten för elektroniska kommunikationstjänster Rebecka Frisk di Meo Till berörd part Tredje samråd angående marknaden

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder.

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder. Rättsutredning 2014-02-20 Sida 1 (9) Ärende LED 2014/74 handling 2 Kartläggning och analys av 2 kap. 17 diskrimineringslagen (2008:567) Frågeställning Avsikten med denna rättsutredning är att göra en analys

Läs mer

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas.

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas. IIPosT&TELESlYRELSEN DATUM 29 mars 2007 ERT DATUM VAR REFERENS 06-14318 ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Tillsyn konkurrens frågor 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Till operatörer

Läs mer

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2006-12-23 2006:23 Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2 I regleringsbrevet för 2006 har regeringen gett IAF ett återrapporteringsuppdrag gällande det elektroniska

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

PTS har den 5 mars 2012 inbjudit till skriftliga synpunkter på förslagen. TeliaSonera lämnar följande synpunkter.

PTS har den 5 mars 2012 inbjudit till skriftliga synpunkter på förslagen. TeliaSonera lämnar följande synpunkter. Post- och telestyrelsen Peter von Wowern Box 5398 102 49 Stockhom peter.vonwowern@pts.se 1 (20) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-20 DNR 9.3-17071/07 SSA 2007:16 Miljöförvaltningen Att: Håkan Andersson HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN Närvarande

Läs mer

Avrapportering EAB Kvartal

Avrapportering EAB Kvartal Ansvarig Datum Sidnr Equality of Access Board 2016-11-16 1 (8) Avrapportering EAB Kvartal 3 2016 Likabehandlingsrapport för TeliaSonera Skanova Access AB och TeliaSonera Network Sales AB Till Johan Dennelind

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

Mölndal Stad Uppgifter till verksamhetsberättelse CASA Berget 2015 Mölndal den 2 januari 2016

Mölndal Stad Uppgifter till verksamhetsberättelse CASA Berget 2015 Mölndal den 2 januari 2016 MÖLNDALS STAD 1(15) Mölndal Stad Uppgifter till verksamhetsberättelse CASA Berget 015 Mölndal den januari 016 Erika Lörinczy Verksamhetsledare CASA Berget Eva Svensson Verksamhetsutvecklare CASA Berget

Läs mer

Bredbandsstrategi Bollebygds kommun

Bredbandsstrategi Bollebygds kommun Bredbandsstrategi Bollebygds kommun Förslag mars 2015 2(10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Bredbandsstrategi för Sverige...3 1.4 Bredbandsstrategi

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25 27 maj 2015

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25 27 maj 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 2313-2015 Sid 1 (8) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25 27 maj 2015 Inledning Den 25 27 maj 2015 genomförde justitieombudsmannen

Läs mer

Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2014

Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:21 Datum 2014-04-30 Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:21 Diarienummer 14-4584 ISSN 1650-9862 Författare Oscar Holmström Post- och telestyrelsen

Läs mer

Redovisning av projektet BOSNA INFO

Redovisning av projektet BOSNA INFO Redovisning av projektet BOSNA INFO Göteborg, april 2004 1. ORGANISATIONS NAMN: BOSNA IF Adress: Box 55076, 400 53 Göteborg Telefonnummer: 031-19 29 01 Faxnummer:031-19 29 01 E-post: bosnai_if@hotmail.com

Läs mer

Avrapportering EAB Kvartal

Avrapportering EAB Kvartal Ansvarig Datum Sidnr Equality of Access Board 2016-06-01 1 (8) Avrapportering EAB Kvartal 1 2016 Likabehandlingsrapport för TeliaSonera Skanova Access AB och TeliaSonera Network Sales AB Till Johan Dennelind

Läs mer

Fiber i Bråbacka (?) 2014-11-29

Fiber i Bråbacka (?) 2014-11-29 Fiber i Bråbacka (?) 2014-11-29 Agenda Syfte och mål Varför fiber? Erbjudande och krav från Tibro Energi Vilka tjänster finns att köpa Principer för förläggning Vem gör vad? Projekt FIBER I BRÅBACKA Tidplan

Läs mer

Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i projektet. TEAM 12 PIVA HALMSTAD GENOMBROTTSPROJEKTET BÄTTRE VÅRD - MINDRE TVÅNG Förbättra den psykiatriska heldygnsvården

Läs mer

ARBETSFÖRHÅLLANDEN INOM BRANDFÖRSVARET. jämställdhetsombudsmannen. Granskning av 4-6 jämställdhetslagen inom kommunal räddningstjänst 2003

ARBETSFÖRHÅLLANDEN INOM BRANDFÖRSVARET. jämställdhetsombudsmannen. Granskning av 4-6 jämställdhetslagen inom kommunal räddningstjänst 2003 ARBETSFÖRHÅLLANDEN INOM BRANDFÖRSVARET Granskning av 4-6 jämställdhetslagen inom kommunal räddningstjänst 2003 jämställdhetsombudsmannen Innehållsförteckning Bakgrund 2 Sammanfattning 2 Resultat av granskningen

Läs mer

Barn- och utbildningskontorets rutin för åtgärder vid elevers ogiltiga frånvaro och för att bevaka skolplikt

Barn- och utbildningskontorets rutin för åtgärder vid elevers ogiltiga frånvaro och för att bevaka skolplikt HANDLÄGGNINGSRUTIN från Barn- och utbildningskontoret Beslut datum: 2013-09-19 rev. 2014-01-30 Förvaltningschef Åse Modin Barn- och utbildningskontorets rutin för åtgärder vid elevers ogiltiga frånvaro

Läs mer

Regeringsuppdrag 18 Riksfrekvenser för specifika hjälpmedel för personer med funktionshinder

Regeringsuppdrag 18 Riksfrekvenser för specifika hjälpmedel för personer med funktionshinder DATUM RAPPORTNUMMER 18 februari 2005 PTS-ER-2005:11 ISSN 1650-9862 Regeringsuppdrag 18 Riksfrekvenser för specifika hjälpmedel för personer med funktionshinder Innehåll Förord PTS har i regleringsbrevet

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

HJÄLPLINJEN - KOSTNADSFRI PSYKOLOGISK HJÄLP

HJÄLPLINJEN - KOSTNADSFRI PSYKOLOGISK HJÄLP VERKSAMHETEN 2010 HJÄLPLINJEN - KOSTNADSFRI PSYKOLOGISK HJÄLP Alla människor hamnar någon gång i en svår livssituation. Många tar kontakt med Hjälplinjen i ett läge där de är övermannade av känslor de

Läs mer