Avrapportering EAB Kvartal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avrapportering EAB Kvartal 1 2012"

Transkript

1 Ansvarig Datum Sidnr Equality of Access Board (9) Avrapportering EAB Kvartal Likabehandlingsrapport gällande TeliaSonera Skanova Access AB och TeliaSonera Network Sales AB Till Lars Nyberg Från Equality of Access Board Mikael Svensson (ordf.) Ulf Körner Torbjörn Nilsson Kopia Ove Alm Malin Frenning Lars Klasson Fredrik Lerigon

2 Sid nr 2 (9) Sammanfattning Equality of Access Board (EAB) har i uppdrag från VD på TeliaSonera AB att följa och övervaka likabehandling av operatörskunder på grossistmarknaden för TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) och TeliaSonera Network Sales AB (TSNS). Målsättningen var att det per utgången av första kvartalet 2011 skulle vara möjligt att fullt ut bedöma om definierade likabehandlingsmål uppnåtts. EAB:s bedömning är att det fortfarande kvarstår områden att åtgärda för att komplett likabehandling ska anses uppnådd. Likabehandlingsarbetet i TeliaSonera ska omfatta produkter såväl reglerade som oreglerade - som ingår i grossistportföljen enligt det uppdrag som definierats av VD. EAB bedömer att Skanova och TSNS bör intensifiera arbetet med att utveckla relevant KPI:er för fiberbaserade produkter och rapportera utfallet för dessa till EAB. Skanova EAB anser att Skanova under första kvartalet uppfyllt fyra av sina fem likabehandlingsmål och bedömer att likabehandling delvis har uppnåtts för det femte likabehandlingsmålet Service sker på likvärdiga villkor till samtliga kunder. För att fullt ut uppnå det femte målet krävs att utfallet för vissa KPI:er förbättras. KPI-utfall Kvartal Externa operatörer Kunden Telia Fiber Nekade orderförfrågningar - - KPI saknas; planerad tidigast 2012 Fiber 1 Leveransprecision (%) 79% 94% Brister i återkoppling till externa operatörer identifierade. Inplacering Leveransprecision (%) 26% 56% Bristande integritet i mätningar 1 FTTH ingår ej i mätningen Andel enkel installation Hel ledning Skanova har under perioden avslutat det åtgärdsprogram som syftade till att förbättra möjligheterna att öka andelen enkel installation av Hel ledning. Utfallet under de senaste 12 månaderna visar en uppåtgående trend för alla operatörer. EAB drar slutsatsen att Skanova ger operatörerna lika förutsättningar att uppnå samma grad av enkel installation. Adressägarskap i TeliaSonera EAB konstaterade i rapport från maj 2011 att avsaknaden av ett tydligt affärsägarskap för adresser i TeliaSonera utgjorde en bidragande orsak till kvalitetsproblem i beställningsprocessen av Hel ledning. TeliaSoneras svenska verksamhet i affärsområde Bredband fick uppdraget att utarbeta en strategi för adressfrågor. EAB har följt implementeringsarbetet och bedömer att progressen varit långsam och att den strategiska nivån saknas till följd av att arbetet inte prioriterats av ledningen. EAB:s bedömning är att TeliaSoneras avsaknad av en strategi för adressrelaterade frågor inte bara negativt påverkar beställningsprocessen för kopparbaserade produkter utan även kommer att vara en försvårande faktor i hanteringen av det ökande antalet fiberbeställningar. TSNS KPI-utfall EAB bedömer att TSNS under första kvartalet inte fullt uppnått sina likabehandlingsmål för leveransprecision och leveransreklamationer. Under perioden har TSNS uppmärksammat brister i sin egen rapportering av leveransprecision avseende produkterna IPS, IPSE och Bitstream. Den bristande integriteten innebär att det inte är möjligt att bedöma om likabehandling föreligger.

3 Sid nr 3 (9) Inledning Equality of Access Board (EAB) har i uppdrag från VD på TeliaSonera AB att följa och övervaka att teleoperatörerna på den svenska grossistmarknaden behandlas likvärdigt när de köper tillträde till TeliaSoneras nät och andra grossistprodukter som säljs via bolagen TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) och TeliaSonera Network Sales AB (TSNS). Likabehandlingen omfattar de grossistprodukter som Skanova och TSNS erbjuder på den externa operatörsmarknaden. Likabehandling innebär inte något krav på exakt likadana processer, utan förhållandena mellan Telia och de externa kunderna skall vara likvärdiga. Syftet med EAB:s verksamhet är att ge VD en oberoende återkoppling på status och förbättringsområden inom likabehandlingsområdet avseende grossistprodukter. EAB:s rapporter publiceras externt för att öka insynen i likabehandlingsarbetet och stärka förtroendet för grossistverksamheten. Skanova har en produktportfölj som täcker den passiva delen av nätet och som bolaget erbjuder både interna och externa kunder. TSNS produktportfölj omfattar förädlade produkter och vänder sig mot externa operatörskunder med undantag för produkten SDH Sweden som också köps av TeliaSonera Mobile Networks AB. Koncerninterna produkter, som är mer förädlade än Skanovas produkter, levereras inte via TSNS utan av TeliaSoneras produktionsavdelning Broadband Technology Solutions (BTS), efter intern bearbetning baserat på en Skanovaprodukt. För inplaceringsprodukterna sker granskning avseende likabehandling hos BTS. Denna rapport redogör för EAB:s bedömning av likabehandlingsstatus för operatörskunderna i de båda bolagen och avser första kvartalet Arbetsmetod EAB EAB:s arbete utgår från de underlag som de båda bolagen presenterar och EAB har kvartalsvisa genomlysningar av presenterat material med ansvariga i respektive bolag. Granskning av KPI:er utförs dels genom att verifiera integriteten i framtagen data, vilket vissa perioder sker med assistans av extern revisionsbyrå, och dels genom analys av utfall av KPI:erna. Utöver ovanstående granskning sker även särskilda granskningar av specifika områden. Detta görs inom områden som är kritiska, men som inte direkt omfattas av KPI:er. Vidare granskar EAB de åtgärder som bolagen har definierat som ett led i likabehandlingsarbetet. Utöver dessa åtgärder har bolagen definierat program och aktiviteter vars huvudsakliga mål är att effektivisera verksamheten och stödja arbetet med att på sikt uppnå de satta affärsmålen. Dessa program och aktiviteter är inte föremål för EAB:s översyn. EAB har i rapporten för första kvartalet anpassat utformningen av tabeller till det format som presenteras vid de kvartalsvisa GD/VD-mötena som arrangeras av PTS. EAB har inte utfört någon granskning av likabehandling inom prisområdet, då majoriteten av de produkter som omfattas av EAB:s granskning omfattas av den prisreglering som PTS har utfärdat. Kortfattade definitioner av presenterade KPI:er samt beskrivning av likabehandlingsmål och produkter som omfattas av likabehandlingsarbetet återfinns i Bilaga 1. 2 Brister i mätning av likabehandling för fiberprodukter Likabehandlingsarbetet i TeliaSonera ska omfatta produkter som ingår i grossistportföljen såväl reglerade som oreglerade - enligt det uppdrag som definierats av VD. EAB har i sin rapport för tredje kvartalet 2011 efterlyst en plan för mätning och uppföljning av den fiberbaserade grossistportföljen. Även om det för vissa produkter ännu är begränsade volymer, anser EAB att det är av största vikt att bolagen utvecklar relevanta mätmetoder i god tid innan den externa försäljningen uppnår högre volymer och rapporterar dessa till EAB.

4 Sid nr 4 (9) EAB noterar i likhet med rapporten för tredje kvartalet att Skanova för närvarande inte inkluderar samtliga fiberprodukter som levereras till kunden Telia i sin KPI-mätning då FTTHleveranser från Skanova till kunden Telia inte ingår i mätningen. Skanova har informerat EAB om att bolaget kommer att inkludera FFTH i KPI-mätningar när externa volymer nått viss nivå. EAB delar inte denna uppfattning utan anser att FFTH-leveranser ska ingå i det samlade begreppet Fiber och bör särredovisas när extern försäljning genereras. EAB efterlyser en plan från TSNS hur man avser mäta och presentera KPI:er för de fiberbaserade produkter som ingår i grossistportföljen. 3 Skanova 3.1 Inledning Skanovas likabehandlingsarbete fokuserar på att uppnå de fem övergripande likabehandlingsmål i som har tagits fram och att de ska kunna mätas med integritet. EAB anser att Skanova under första kvartalet uppfyllt fyra av sina fem likabehandlingsmål och bedömer att likabehandling delvis har uppnåtts för det femte likabehandlingsmålet Service sker på likvärdiga villkor till samtliga kunder. För att fullt ut uppnå det femte målet krävs att utfallet för vissa KPI:er förbättras; se vidare under Pågående åtgärder Under perioden har det åtgärdsprogram som syftade till att öka andelen enkla installationer av Hel ledning avslutats. Se vidare under avsnitt 3.4. För att nå ett förbättrat affärsgränssnitt mellan Skanova och kunden Telia, har en förstudie genomförts angående möjligheterna att ändra kunden Telias orderflöde för fiber till systemet NetBusiness. Förstudien identifierade behov av systemförändringar och komplexa processförändringar hos kunden Telia. EAB har noterat att BTS tillsammans med kunden Telia och Skanova har identifierat och startat ett program med inriktning att effektivisera och renodla gränssnittet mellan bolagen. I detta program ingår bl a införa samma beställningsgränssnitt för kunden Telias fiberbeställningar som för externa operatörer. För närvarande pågår planering avseende produkten FTTH, vilken beräknas bli implementerad under första halvåret EAB stödjer att man gör detta arbete samordnat inom TeliaSonera för att uppnå resultat. 3.3 Granskning av kvantitativa KPI:er Från 2012 har Skanova genomfört vissa förändringar rörande KPI:er som redovisas till EAB. Fem KPI:er av kvalitativ karaktär kommer inte längre att mätas. Det rör mätningar gällande likvärdiga kundavtal och samtidig information till alla kunder, vilka under en längre tid uppvisat att likabehandling föreligger på dessa punkter. KPI-rapporteringen sker per produkt ii enligt nedan. Nekade orderförfrågningar Fiber Kan mätas först när beställningsflödet för Telia automatiseras Leveransprecision Externa operatörer ; utfall ext. op. 79%, Telia 94,4% Serviceprecision Inte möjligt att bedöma likabehandling p. g. a. få ärenden. Leveransreklamationer Inte möjligt att bedöma Koppar Likabehandling föreligger. Utfall nekade korrekta ext. op. 3,4%, Telia 5,5% Utfall nekade med fel indata ext. op. 7%, Telia 8,3% Likabehandling föreligger; utfall ext. op. 96,7%, Telia 98,9% Likabehandling föreligger; utfall ext. op. 68,5%, Telia 64% Likabehandling föreligger

5 Sid nr 5 (9) Servicereklamationer Systemtillgänglighet Leveransprecision Inplaceringar - förfrågningar Leveransprecision Inplaceringar - leveranser Leveransprecision Fiber likabehandling p. g. a. begränsat antal ärenden 8%, Telia 3,5% Inte möjligt att bedöma likabehandling p. g. a. begränsat antal ärenden Likabehandling föreligger. Ny definition (se nedan); utfall ext. op. 11,2%, Telia 7,5% Inte möjlig att bedöma likabehandling p. g. a processkillnader. Tillgänglighet NetBusiness 98%, skanova.se 99% Likabehandling föreligger; ext. op. 77%, Telia 79% 26%, Telia 55%. Integriteten i utfallet är inte tillförlitlig. Under perioden har leveransprecisionen för de externa operatörskunderna försämrats till 79% (Q4 87%) medan kunden Telia noterar en förbättring till 94,4% (Q4 91,4%). Likabehandlingsmålet om max 5%-enheters skillnad mellan de externa operatörernas utfall och utfallet för kunden Telia har därmed inte uppnåtts. Skanovas analys visar att det för externa kunder oftare förekommer brister i återkopplingen av leveranser som tekniskt är färdigställda, men som inte klarrapporterats på ett korrekt sätt. Åtgärder för att förbättra rutinerna har initierats i Skanova och beräknas vara färdiga under andra kvartalet. Reklamationer Skanova har fr o m 2012 justerat likabehandlingsmålen för reklamationer. Det tidigare målet om att en avvikelse på högst 2,5%-enheter utgjorde brytpunkten för likabehandling har justerats till 4%-enheter baserat på de analyser av processkillnader som förekommer och som inte är planerade att åtgärdas. Inplacering EAB påtalade brister i integriteten av rapporterad leveransprecision i rapporten för tredje kvartalet Utfallet för leveransprecision svänger kraftigt mellan perioderna och kan inte förklaras av motsvarande volymsvängningar. Ett utredningsarbete pågår nu hos BTS och Skanova och analysen indikerar att det finns brister i den slutliga klarrapporteringen till de externa operatörerna, troligen hänförliga till såväl arbetsprocesser som IT-system. Ledningen för Skanova och BTS har bekräftat att man avser slutföra analysen och åtgärda processrelaterade problem under andra kvartalet. Eventuella IT-förändringar kan komma att behöva en längre åtgärdstid.

6 Sid nr 6 (9) 3.4 Andel enkel installation kopparaccess Hel ledning Andel enkel installation Hel ledning privata hushåll Telia Total Externa operatörer 60% 40% 20% 0% källa: Skanova (Telsims) Skanova har under perioden avslutat det åtgärdsprogram som syftade till att förbättra möjligheterna att öka andelen enkel installation. Utfallet under de senaste 12 månaderna visar en uppåtgående trend för alla operatörer. I april 2012 genomförde Skanova kundservice en analys avseende en av de externa operatörskundernas (Telenors) beställningar. Motsvarande analys genomfördes under februari och mars Resultatet redovisas i tabellen nedan. EAB konkluderar att de åtgärder av registervårdskaraktär som genomförts har givit resultat i det att avvikelser mellan databas Nätfråga och system TAD gällande lägenhetsnummer eliminerats. Enligt Skanova återstår vissa avvikelser gällande utflyttarnummer. Order kopparaccess Hel ledning Resultat 2011 Resultat 2012 Mätperiod 21/2 20/3 Mätperiod 11-17/4 Andel enkla under mätperioden 38,1% 48,8% Andel komplexa under mätperioden 61,9% 51,16% Antal komplexa som analyserats varav med lägenhetsdetalj 61 30,5% 62 31% - varav med utflyttarnummer men ej lägenhetsdetalj 88 44% 87 43,5% - varav med adressdetalj i TAD som saknas i Nätfråga 18 9% 0 0% Antal komplexa som varit möjlig att leverera som enkla % % EAB har efter utgivandet av rapporten Genomgång av beställningsprocessen för enkel installation av kopparaccess Hel ledning i maj 2011 kvartalsvis följt de åtgärder som Skanova har genomfört i syfte att öka andelen enkel installation och bedömer att åtgärderna givit resultat. De externa operatörerna har möjlighet att med hjälp av adressdetaljer tillgängliga i beställningssystemen identifiera förbindelser i högre utsträckning än vad man gör i dag. Slutsatsen i rapporten att identifiering av utflyttarnummer på kort sikt är en framgångsfaktor för att öka andelen enkel installation är fortfarande valid. Motsvarande gäller att utflyttarnummer kommer att bli av minskande betydelse i takt med ökad andel bredbandstelefoni. För att på längre sikt kunna öka betydelsen av identifiering av lägenhetsnummer anser EAB att det är av vikt att information från det nationella lägenhetsregistret kan användas i

7 Sid nr 7 (9) beställningssystemen. I detta sammanhang noterar EAB att gällande lagstiftning inte medger Skanova tillgång till information från det nationella lägenhetsregistret. Då PTS bedriver tillsyn inom området enkel installation Hel ledning, kommer EAB i och med rapporten för första kvartalet att avsluta sin detaljerade granskning av området. 3.5 Adresser i TeliaSonera EAB konkluderade i rapporten Genomgång av beställningsprocessen för enkel installation av kopparaccess Hel ledning av att det saknades ett tydligt affärsägarskap för adresser i TeliaSonera och bedömde att det var en bidragande orsak till noterade kvalitetsproblem i samband med beställningsprocessen av Hel ledning. TeliaSoneras svenska verksamhet i affärsområde Bredband fick i juni 2011 i uppdrag att samordna arbetet och utarbeta en strategi för adressfrågor. EAB har följt arbetet och kan tyvärr konstatera att progressen i arbetet varit mycket långsam och att den strategiska nivån saknas. Arbetet har huvudsakligen fokuserat på inventering och rättelser i IT-system, medan grundläggande frågor kring informationsmodeller, informationsägarskap och principer för hantering av masterdata och registervård inte adresserats i någon större omfattning. EAB bedömer att arbetet inte prioriteras av ledningen och därmed har resurser inte allokerats till arbetet i tillräcklig omfattning och på rätt nivå i företaget. EAB:s bedömning är att TeliaSoneras avsaknad av en strategi för adressrelaterade frågor inte bara negativt påverkar beställningsprocessen för kopparbaserade produkter utan även kommer att vara en försvårande faktor i hanteringen av det ökande antalet fiberbeställningar. 4 TSNS 4.1 Inledning TSNS arbetar mot tre övergripande likabehandlingsmål iii KPI-utfallet för det första kvartalet visar att det finns områden som kräver ytterligare arbete för att målen fullt ut ska nås. För KPI:erna sker en jämförelse mellan utfall för koncernexterna operatörer med referensprodukter iv inom Telias verksamhet, detta då TSNS produkter inte köps internt, med undantag för produkten SDH Sweden. Referensprodukterna är sådana slutkundsprodukter som Telia Retail erbjuder externt och som i leverans till slutkund i så stor utsträckning som möjligt motsvarar den produkt som operatörskunderna kan erbjuda sina slutkunder utifrån produkter köpta av TSNS. 4.2 Granskning av kvantitativa KPI:er TSNS genomförde under andra halvåret 2011 ett arbete med att se över bolagets KPI:er för att följa bl a likabehandlingsarbetet. Mätpunkter och metoder har specificerats i ett definitionsdokument. EAB noterar emellertid att det ännu inte finns några mätningar och metoder specificerade för den fiberbaserade delen av grossistportföljen och rekommenderar i likhet med föregående rapport TSNS att överväga hur man ska mäta och presentera KPI:er för dessa. Under perioden har TSNS uppmärksammat brister i rapporteringen av leveransprecision avseende produkterna IPS, IPSE och Bitstream. Den bristande integriteten innebär att det inte är möjligt att bedöma om likabehandling föreligger. Bolaget rapporterar att en utredning pågår för att fastställa orsakerna och åtgärda dessa. Vidare meddelar TSNS att man har som målsättning att gå över till en högre grad av automatisering i sin process att hantera KPI:er, detta för att nuvarande manuella hantering kräver för stora resurser. Vissa förbättringar har redan genomförts av processen. EAB välkomnar detta initiativ, även om det kommer mycket sent, dock i första hand för att få bättre integritet i KPI:er.

8 Sid nr 8 (9) Leveransprecision Serviceprecision Felavhjälpnings tid Leveransreklamationer Servicereklamationer SDH Sweden Kunden Telia missgynnad Utfall 2T ext. op. 91%, Telia 76%. Utfall 2M ext. op. 89%, Telia 80%. 75%, Telia 68% Möjlighet till olika serviceavtal föreligger 3,9%, Telia 1,3% Inte möjligt att bedöma likabehandling p. g. a begränsat antal ärenden Ext. op:tab Ref. produkt Telia: Telia Bas / TLF: Utfallet för såväl nytt abo som flytt ligger över 96% för alla kunder. 70%, Telia 70% Ext. op: IP Stream Privat Ref. produkt Telia: Telia Bredband Privat Ext. op: IP Stream Enhanced Ref. produkt Telia: Telia Bredband Privat Ext. op: Bitstream Ref. produkt Telia: Telia Bredband Privat / Företag Integritet i utfall kan ifrågasättas då det förekommer olika sätt att klarrapportera Bedömning av likabehandling därmed ej möjlig 74%, Telia 67% 79%, Telia 66%. Perioden påverkats av högt utfall för alla kunder i januari. 0,7%, Telia 1,9% 4%, Telia 6,7% 4,4%, Telia 5,9% Ext. op. 8,4%, Telia 5,9% Utfall ext. op. 69%, Telia 66% Ext. op. Utfall ext. op. 9,9%, Telia 6,4% Inte möjligt att bedöma likabehandling p. g. a begränsat antal ärenden

9 Sid nr 9 (9) Bilaga 1 Sammanfattning definitioner presenterade KPI:er Skanova Andel enkel installation Hel ledning: Andel installationer i förhandsuppkopplat nät där tekniker kopplar enbart i korskoppling på telestationen av totalt antal installationer till hushåll. Nekade orderförfrågningar: Procentuell andel nekade kopparaccessbeställningar av totalt antal. Mätningen redovisas uppdelat på a) nekade korrekta beställningar b) nekade ej korrekta beställningar. Leveransprecision: Procentuell andel leveranser som levereras inom överenskommen tid. Mätningen utgår från den av Operatör sist ändrade leveransdagen. För Koppar tillåts en ändring. Har Skanova gjort leveranstidsändring, eller ej levererat på lovad leveransdag, är det en miss. Mätning för operatörer exkl. kunden Telia sker efter klarrapport till kund. För kunden Telia sker klarrapporten när Skanovas delar av kunden Telias order är klarrapporterad. Serviceprecision: Procentuell andel felavhjälpningsärenden som utförs inom stipulerad tid av totalt antal felavhjälpningsärenden. Kundklartid mäts mot överenskommen tid. Leveransreklamationer: Totalt antal reklamationer på leveranser i förhållande till totala antalet leveranser. Servicereklamationer: Totala antalet reklamationer på serviceärenden av totala antalet serviceärenden. Systemtillgänglighet i kundgränssnitt: Procentuell andel av tiden som systemen i kundgränssnitten är tillgängliga för kunder. TSNS Leveransprecision: Andel leveranser som sker inom överenskommen leveranstid. Serviceprecision: Andel anmälda fel som åtgärdats inom avtalad felavhjälpningstid. Genomsnittlig felavhjälpningstid: Genomsnittlig tid (timmar) att avhjälpa ett felavhjälpningsärende. Leveransreklamationer: Andel leveransreklamationer i förhållande till antalet leveranser. Servicereklamationer: Andel servicereklamationer i förhållande till antalet felanmälningar. i Skanovas likabehandlingsmål: 1) Alla kunder har tillgång till samtliga produkter 2) Samtliga kunder har tillgång till Skanovas utvecklingsplan för Koppar och Fiber 3) Likvärdiga kundavtal för samtliga kunder 4) Service till samtliga kunder sker till likvärdiga villkor 5) Samtidig och likvärdig information till samtliga kunder betr. nätförändringar, driftstörningar och ITstöd ii Skanova produkter Fiber: Produkterna Skanova Fiber 2009, Skanova Fiber (säljstoppad) och Accesskapacitet (säljstoppad). Produkten FTTH ingår inte i mätunderlaget. Koppar DL: en produktvariant inom produkten Kopparaccess där frekvensspektra i ett kopparpar delas mellan TeliaSonera och annan operatör. Delad ledning avser den del av frekvensspektrat som inte används för telefoni. Koppar HL: en produktvariant inom produkten Kopparaccess där frekvensspektra i ett kopparpar inte dels mellan TeliaSonera och annan operatör innebärande att både frekvensdelen för telefoni och den andra till ADSL för Internet nyttjas helt av den ena av parterna. Koppar Punkt till Punkt (PtP) köps i liten utsträckning av kunden Telia. Inplaceringsprodukter avser Samlokalisering, Inplacering Standard och Premium, Operatörstrunk och Antenninplacering iii TSNS likabehandlingsmål: 1) Att proaktivt erbjuda kommersiella produkter för att möta våra kunders behov 2) Tillgång till effektiva rutiner och processer 3) Likställande av processer och SLA:er för etablerade produkter iv TSNS produkter SDH 2T/2M: Båda produkterna köps på samma sätt för den interna och den externa kunden. TAB/Telia Privat och Företag: avser den reglerade telefoniprodukten, TAB säljs endast till externa kunder och är i KPI-datan sammanslaget för privat och företag. IP Stream Privat är den externa produkten som jämförs med referensprodukten Telia Bredband Privat på samma sätt som IP Stream Enhanced. Bitstream är den externa produkt som jämförs med referensprodukten Telia Bredband

Innehåll... 1 1 Bakgrund... 2 1.1 PTS tillsynsplan för LLUB 2009... 2 1.2 Huvudproblem... 2

Innehåll... 1 1 Bakgrund... 2 1.1 PTS tillsynsplan för LLUB 2009... 2 1.2 Huvudproblem... 2 Rapport Stockholm, augusti 2009 Daniel Persson Johan Eng Netlight Consulting AB www.netlight.se Söder Mälarstrand 27b 118 25 Stockholm Tel +46 8 616 99 40 Org nr 556575-6227 Bankgiro 5284-1368 Innehåll

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a)

Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) Förslag till beslut Datum Vår referens Sida 2015-01-07 Dnr: 11-9306 1(290) Konkurrensavdelningen Jennie Ljungkvist 08-678 55 00 pts@pts.se Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande

Läs mer

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO)

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) 2010:14 Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) Slutrapport, juni 2010 MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2005/446-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-12-18

Läs mer

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Slutrapport i Bredbandsforums Villagrupp Diarienummer 14-10297 Villagruppen Mattias Grafström (ordförande) Björn Bodin Camilla

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 10/2014. Utvecklingen och kontrollen av biljettsystem för trafiken

PROJEKTRAPPORT NR 10/2014. Utvecklingen och kontrollen av biljettsystem för trafiken PROJEKTRAPPORT NR 10/2014 N Utvecklingen och kontrollen av biljettsystem för trafiken Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och

Läs mer

PTS konsultationssvar på samråd av hybridmodell

PTS konsultationssvar på samråd av hybridmodell DATUM DIARIENUMMER 14 december 2012 12-6520 PTS konsultationssvar på samråd av hybridmodell Post- och telestyrelsen Innehåll Innehåll... 1 1 Inledning... 3 1.1 Ändringar jämfört med utkasten... 4 2 Kommentarer

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:5 2013-04-12 Mål nr A 8/11

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:5 2013-04-12 Mål nr A 8/11 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:5 2013-04-12 Mål nr A 8/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 5, dom 2011-12-02 i mål nr T 31862-04, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE TeliaSonera Aktiebolag (publ),

Läs mer

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2013 2 Innehåll Sammanfattande bedömning sid 3 Uppföljning av föregående års granskning

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Bilaga till revisionsrapport - underlag November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Intern

Läs mer

Bilaga 39b Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 40c Bilaga 40c

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

CAVENDI MANAGEMENT REPORT

CAVENDI MANAGEMENT REPORT CAVENDI MANAGEMENT REPORT Vilka förändringar kan observeras sedan 2010? Vilka är de vanligaste förbättringsområdena? Hur uppnås rätt balans mellan effektivitet, kvalitet och arbetstillfredsställelse? Finns

Läs mer

Genomlysning av projekt Mätning 2009, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2011-10-19. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Hanna Tengelin

Genomlysning av projekt Mätning 2009, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2011-10-19. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Hanna Tengelin Genomlysning av projekt Mätning 2009, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2011-10-19 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Hanna Tengelin Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 4 2.1 Uppdragets

Läs mer

Innehåll. Ärende LED 2011/23 Handling 1

Innehåll. Ärende LED 2011/23 Handling 1 Årsredovisning 2010 15424#4587215!5243 03742232!52430374 22324311347ా 613131632@jf8723]% %4551452/=4689378 9+4872339679811123 8()0+9? 49815424# 458215!52430374223 2!5243037422324311 347�

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

Utvärderingar av omoch avregleringar

Utvärderingar av omoch avregleringar 2012:10 Utvärderingar av omoch avregleringar en kartläggning MISSIV DATUM DIARIENR 2012-03-13 2011/277-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-11-17 N2011/4807/MK (delvis) N2011/6416/MK Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på telekommarknaden rir 2013:5

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på telekommarknaden rir 2013:5 riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på telekommarknaden rir 2013:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag

Läs mer

Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg

Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg 2014:13 Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg delrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-25 2013/41-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-02-07 S2013/994/SAM (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (6)

Stockholms läns landsting 1 (6) Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Direktören strategisk IT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-09 LS 2015-0344 Handläggare: Vesna Lucassi Landstingsstyrelsens innovationsberedning Yttrande

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår referens Sida 2014-12-26 Dnr: 14-13006 1(87) Nätsäkerhetsavdelningen Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet Post- och telestyrelsen (PTS) avser

Läs mer