Avrapportering EAB Kvartal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avrapportering EAB Kvartal 1 2012"

Transkript

1 Ansvarig Datum Sidnr Equality of Access Board (9) Avrapportering EAB Kvartal Likabehandlingsrapport gällande TeliaSonera Skanova Access AB och TeliaSonera Network Sales AB Till Lars Nyberg Från Equality of Access Board Mikael Svensson (ordf.) Ulf Körner Torbjörn Nilsson Kopia Ove Alm Malin Frenning Lars Klasson Fredrik Lerigon

2 Sid nr 2 (9) Sammanfattning Equality of Access Board (EAB) har i uppdrag från VD på TeliaSonera AB att följa och övervaka likabehandling av operatörskunder på grossistmarknaden för TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) och TeliaSonera Network Sales AB (TSNS). Målsättningen var att det per utgången av första kvartalet 2011 skulle vara möjligt att fullt ut bedöma om definierade likabehandlingsmål uppnåtts. EAB:s bedömning är att det fortfarande kvarstår områden att åtgärda för att komplett likabehandling ska anses uppnådd. Likabehandlingsarbetet i TeliaSonera ska omfatta produkter såväl reglerade som oreglerade - som ingår i grossistportföljen enligt det uppdrag som definierats av VD. EAB bedömer att Skanova och TSNS bör intensifiera arbetet med att utveckla relevant KPI:er för fiberbaserade produkter och rapportera utfallet för dessa till EAB. Skanova EAB anser att Skanova under första kvartalet uppfyllt fyra av sina fem likabehandlingsmål och bedömer att likabehandling delvis har uppnåtts för det femte likabehandlingsmålet Service sker på likvärdiga villkor till samtliga kunder. För att fullt ut uppnå det femte målet krävs att utfallet för vissa KPI:er förbättras. KPI-utfall Kvartal Externa operatörer Kunden Telia Fiber Nekade orderförfrågningar - - KPI saknas; planerad tidigast 2012 Fiber 1 Leveransprecision (%) 79% 94% Brister i återkoppling till externa operatörer identifierade. Inplacering Leveransprecision (%) 26% 56% Bristande integritet i mätningar 1 FTTH ingår ej i mätningen Andel enkel installation Hel ledning Skanova har under perioden avslutat det åtgärdsprogram som syftade till att förbättra möjligheterna att öka andelen enkel installation av Hel ledning. Utfallet under de senaste 12 månaderna visar en uppåtgående trend för alla operatörer. EAB drar slutsatsen att Skanova ger operatörerna lika förutsättningar att uppnå samma grad av enkel installation. Adressägarskap i TeliaSonera EAB konstaterade i rapport från maj 2011 att avsaknaden av ett tydligt affärsägarskap för adresser i TeliaSonera utgjorde en bidragande orsak till kvalitetsproblem i beställningsprocessen av Hel ledning. TeliaSoneras svenska verksamhet i affärsområde Bredband fick uppdraget att utarbeta en strategi för adressfrågor. EAB har följt implementeringsarbetet och bedömer att progressen varit långsam och att den strategiska nivån saknas till följd av att arbetet inte prioriterats av ledningen. EAB:s bedömning är att TeliaSoneras avsaknad av en strategi för adressrelaterade frågor inte bara negativt påverkar beställningsprocessen för kopparbaserade produkter utan även kommer att vara en försvårande faktor i hanteringen av det ökande antalet fiberbeställningar. TSNS KPI-utfall EAB bedömer att TSNS under första kvartalet inte fullt uppnått sina likabehandlingsmål för leveransprecision och leveransreklamationer. Under perioden har TSNS uppmärksammat brister i sin egen rapportering av leveransprecision avseende produkterna IPS, IPSE och Bitstream. Den bristande integriteten innebär att det inte är möjligt att bedöma om likabehandling föreligger.

3 Sid nr 3 (9) Inledning Equality of Access Board (EAB) har i uppdrag från VD på TeliaSonera AB att följa och övervaka att teleoperatörerna på den svenska grossistmarknaden behandlas likvärdigt när de köper tillträde till TeliaSoneras nät och andra grossistprodukter som säljs via bolagen TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) och TeliaSonera Network Sales AB (TSNS). Likabehandlingen omfattar de grossistprodukter som Skanova och TSNS erbjuder på den externa operatörsmarknaden. Likabehandling innebär inte något krav på exakt likadana processer, utan förhållandena mellan Telia och de externa kunderna skall vara likvärdiga. Syftet med EAB:s verksamhet är att ge VD en oberoende återkoppling på status och förbättringsområden inom likabehandlingsområdet avseende grossistprodukter. EAB:s rapporter publiceras externt för att öka insynen i likabehandlingsarbetet och stärka förtroendet för grossistverksamheten. Skanova har en produktportfölj som täcker den passiva delen av nätet och som bolaget erbjuder både interna och externa kunder. TSNS produktportfölj omfattar förädlade produkter och vänder sig mot externa operatörskunder med undantag för produkten SDH Sweden som också köps av TeliaSonera Mobile Networks AB. Koncerninterna produkter, som är mer förädlade än Skanovas produkter, levereras inte via TSNS utan av TeliaSoneras produktionsavdelning Broadband Technology Solutions (BTS), efter intern bearbetning baserat på en Skanovaprodukt. För inplaceringsprodukterna sker granskning avseende likabehandling hos BTS. Denna rapport redogör för EAB:s bedömning av likabehandlingsstatus för operatörskunderna i de båda bolagen och avser första kvartalet Arbetsmetod EAB EAB:s arbete utgår från de underlag som de båda bolagen presenterar och EAB har kvartalsvisa genomlysningar av presenterat material med ansvariga i respektive bolag. Granskning av KPI:er utförs dels genom att verifiera integriteten i framtagen data, vilket vissa perioder sker med assistans av extern revisionsbyrå, och dels genom analys av utfall av KPI:erna. Utöver ovanstående granskning sker även särskilda granskningar av specifika områden. Detta görs inom områden som är kritiska, men som inte direkt omfattas av KPI:er. Vidare granskar EAB de åtgärder som bolagen har definierat som ett led i likabehandlingsarbetet. Utöver dessa åtgärder har bolagen definierat program och aktiviteter vars huvudsakliga mål är att effektivisera verksamheten och stödja arbetet med att på sikt uppnå de satta affärsmålen. Dessa program och aktiviteter är inte föremål för EAB:s översyn. EAB har i rapporten för första kvartalet anpassat utformningen av tabeller till det format som presenteras vid de kvartalsvisa GD/VD-mötena som arrangeras av PTS. EAB har inte utfört någon granskning av likabehandling inom prisområdet, då majoriteten av de produkter som omfattas av EAB:s granskning omfattas av den prisreglering som PTS har utfärdat. Kortfattade definitioner av presenterade KPI:er samt beskrivning av likabehandlingsmål och produkter som omfattas av likabehandlingsarbetet återfinns i Bilaga 1. 2 Brister i mätning av likabehandling för fiberprodukter Likabehandlingsarbetet i TeliaSonera ska omfatta produkter som ingår i grossistportföljen såväl reglerade som oreglerade - enligt det uppdrag som definierats av VD. EAB har i sin rapport för tredje kvartalet 2011 efterlyst en plan för mätning och uppföljning av den fiberbaserade grossistportföljen. Även om det för vissa produkter ännu är begränsade volymer, anser EAB att det är av största vikt att bolagen utvecklar relevanta mätmetoder i god tid innan den externa försäljningen uppnår högre volymer och rapporterar dessa till EAB.

4 Sid nr 4 (9) EAB noterar i likhet med rapporten för tredje kvartalet att Skanova för närvarande inte inkluderar samtliga fiberprodukter som levereras till kunden Telia i sin KPI-mätning då FTTHleveranser från Skanova till kunden Telia inte ingår i mätningen. Skanova har informerat EAB om att bolaget kommer att inkludera FFTH i KPI-mätningar när externa volymer nått viss nivå. EAB delar inte denna uppfattning utan anser att FFTH-leveranser ska ingå i det samlade begreppet Fiber och bör särredovisas när extern försäljning genereras. EAB efterlyser en plan från TSNS hur man avser mäta och presentera KPI:er för de fiberbaserade produkter som ingår i grossistportföljen. 3 Skanova 3.1 Inledning Skanovas likabehandlingsarbete fokuserar på att uppnå de fem övergripande likabehandlingsmål i som har tagits fram och att de ska kunna mätas med integritet. EAB anser att Skanova under första kvartalet uppfyllt fyra av sina fem likabehandlingsmål och bedömer att likabehandling delvis har uppnåtts för det femte likabehandlingsmålet Service sker på likvärdiga villkor till samtliga kunder. För att fullt ut uppnå det femte målet krävs att utfallet för vissa KPI:er förbättras; se vidare under Pågående åtgärder Under perioden har det åtgärdsprogram som syftade till att öka andelen enkla installationer av Hel ledning avslutats. Se vidare under avsnitt 3.4. För att nå ett förbättrat affärsgränssnitt mellan Skanova och kunden Telia, har en förstudie genomförts angående möjligheterna att ändra kunden Telias orderflöde för fiber till systemet NetBusiness. Förstudien identifierade behov av systemförändringar och komplexa processförändringar hos kunden Telia. EAB har noterat att BTS tillsammans med kunden Telia och Skanova har identifierat och startat ett program med inriktning att effektivisera och renodla gränssnittet mellan bolagen. I detta program ingår bl a införa samma beställningsgränssnitt för kunden Telias fiberbeställningar som för externa operatörer. För närvarande pågår planering avseende produkten FTTH, vilken beräknas bli implementerad under första halvåret EAB stödjer att man gör detta arbete samordnat inom TeliaSonera för att uppnå resultat. 3.3 Granskning av kvantitativa KPI:er Från 2012 har Skanova genomfört vissa förändringar rörande KPI:er som redovisas till EAB. Fem KPI:er av kvalitativ karaktär kommer inte längre att mätas. Det rör mätningar gällande likvärdiga kundavtal och samtidig information till alla kunder, vilka under en längre tid uppvisat att likabehandling föreligger på dessa punkter. KPI-rapporteringen sker per produkt ii enligt nedan. Nekade orderförfrågningar Fiber Kan mätas först när beställningsflödet för Telia automatiseras Leveransprecision Externa operatörer ; utfall ext. op. 79%, Telia 94,4% Serviceprecision Inte möjligt att bedöma likabehandling p. g. a. få ärenden. Leveransreklamationer Inte möjligt att bedöma Koppar Likabehandling föreligger. Utfall nekade korrekta ext. op. 3,4%, Telia 5,5% Utfall nekade med fel indata ext. op. 7%, Telia 8,3% Likabehandling föreligger; utfall ext. op. 96,7%, Telia 98,9% Likabehandling föreligger; utfall ext. op. 68,5%, Telia 64% Likabehandling föreligger

5 Sid nr 5 (9) Servicereklamationer Systemtillgänglighet Leveransprecision Inplaceringar - förfrågningar Leveransprecision Inplaceringar - leveranser Leveransprecision Fiber likabehandling p. g. a. begränsat antal ärenden 8%, Telia 3,5% Inte möjligt att bedöma likabehandling p. g. a. begränsat antal ärenden Likabehandling föreligger. Ny definition (se nedan); utfall ext. op. 11,2%, Telia 7,5% Inte möjlig att bedöma likabehandling p. g. a processkillnader. Tillgänglighet NetBusiness 98%, skanova.se 99% Likabehandling föreligger; ext. op. 77%, Telia 79% 26%, Telia 55%. Integriteten i utfallet är inte tillförlitlig. Under perioden har leveransprecisionen för de externa operatörskunderna försämrats till 79% (Q4 87%) medan kunden Telia noterar en förbättring till 94,4% (Q4 91,4%). Likabehandlingsmålet om max 5%-enheters skillnad mellan de externa operatörernas utfall och utfallet för kunden Telia har därmed inte uppnåtts. Skanovas analys visar att det för externa kunder oftare förekommer brister i återkopplingen av leveranser som tekniskt är färdigställda, men som inte klarrapporterats på ett korrekt sätt. Åtgärder för att förbättra rutinerna har initierats i Skanova och beräknas vara färdiga under andra kvartalet. Reklamationer Skanova har fr o m 2012 justerat likabehandlingsmålen för reklamationer. Det tidigare målet om att en avvikelse på högst 2,5%-enheter utgjorde brytpunkten för likabehandling har justerats till 4%-enheter baserat på de analyser av processkillnader som förekommer och som inte är planerade att åtgärdas. Inplacering EAB påtalade brister i integriteten av rapporterad leveransprecision i rapporten för tredje kvartalet Utfallet för leveransprecision svänger kraftigt mellan perioderna och kan inte förklaras av motsvarande volymsvängningar. Ett utredningsarbete pågår nu hos BTS och Skanova och analysen indikerar att det finns brister i den slutliga klarrapporteringen till de externa operatörerna, troligen hänförliga till såväl arbetsprocesser som IT-system. Ledningen för Skanova och BTS har bekräftat att man avser slutföra analysen och åtgärda processrelaterade problem under andra kvartalet. Eventuella IT-förändringar kan komma att behöva en längre åtgärdstid.

6 Sid nr 6 (9) 3.4 Andel enkel installation kopparaccess Hel ledning Andel enkel installation Hel ledning privata hushåll Telia Total Externa operatörer 60% 40% 20% 0% källa: Skanova (Telsims) Skanova har under perioden avslutat det åtgärdsprogram som syftade till att förbättra möjligheterna att öka andelen enkel installation. Utfallet under de senaste 12 månaderna visar en uppåtgående trend för alla operatörer. I april 2012 genomförde Skanova kundservice en analys avseende en av de externa operatörskundernas (Telenors) beställningar. Motsvarande analys genomfördes under februari och mars Resultatet redovisas i tabellen nedan. EAB konkluderar att de åtgärder av registervårdskaraktär som genomförts har givit resultat i det att avvikelser mellan databas Nätfråga och system TAD gällande lägenhetsnummer eliminerats. Enligt Skanova återstår vissa avvikelser gällande utflyttarnummer. Order kopparaccess Hel ledning Resultat 2011 Resultat 2012 Mätperiod 21/2 20/3 Mätperiod 11-17/4 Andel enkla under mätperioden 38,1% 48,8% Andel komplexa under mätperioden 61,9% 51,16% Antal komplexa som analyserats varav med lägenhetsdetalj 61 30,5% 62 31% - varav med utflyttarnummer men ej lägenhetsdetalj 88 44% 87 43,5% - varav med adressdetalj i TAD som saknas i Nätfråga 18 9% 0 0% Antal komplexa som varit möjlig att leverera som enkla % % EAB har efter utgivandet av rapporten Genomgång av beställningsprocessen för enkel installation av kopparaccess Hel ledning i maj 2011 kvartalsvis följt de åtgärder som Skanova har genomfört i syfte att öka andelen enkel installation och bedömer att åtgärderna givit resultat. De externa operatörerna har möjlighet att med hjälp av adressdetaljer tillgängliga i beställningssystemen identifiera förbindelser i högre utsträckning än vad man gör i dag. Slutsatsen i rapporten att identifiering av utflyttarnummer på kort sikt är en framgångsfaktor för att öka andelen enkel installation är fortfarande valid. Motsvarande gäller att utflyttarnummer kommer att bli av minskande betydelse i takt med ökad andel bredbandstelefoni. För att på längre sikt kunna öka betydelsen av identifiering av lägenhetsnummer anser EAB att det är av vikt att information från det nationella lägenhetsregistret kan användas i

7 Sid nr 7 (9) beställningssystemen. I detta sammanhang noterar EAB att gällande lagstiftning inte medger Skanova tillgång till information från det nationella lägenhetsregistret. Då PTS bedriver tillsyn inom området enkel installation Hel ledning, kommer EAB i och med rapporten för första kvartalet att avsluta sin detaljerade granskning av området. 3.5 Adresser i TeliaSonera EAB konkluderade i rapporten Genomgång av beställningsprocessen för enkel installation av kopparaccess Hel ledning av att det saknades ett tydligt affärsägarskap för adresser i TeliaSonera och bedömde att det var en bidragande orsak till noterade kvalitetsproblem i samband med beställningsprocessen av Hel ledning. TeliaSoneras svenska verksamhet i affärsområde Bredband fick i juni 2011 i uppdrag att samordna arbetet och utarbeta en strategi för adressfrågor. EAB har följt arbetet och kan tyvärr konstatera att progressen i arbetet varit mycket långsam och att den strategiska nivån saknas. Arbetet har huvudsakligen fokuserat på inventering och rättelser i IT-system, medan grundläggande frågor kring informationsmodeller, informationsägarskap och principer för hantering av masterdata och registervård inte adresserats i någon större omfattning. EAB bedömer att arbetet inte prioriteras av ledningen och därmed har resurser inte allokerats till arbetet i tillräcklig omfattning och på rätt nivå i företaget. EAB:s bedömning är att TeliaSoneras avsaknad av en strategi för adressrelaterade frågor inte bara negativt påverkar beställningsprocessen för kopparbaserade produkter utan även kommer att vara en försvårande faktor i hanteringen av det ökande antalet fiberbeställningar. 4 TSNS 4.1 Inledning TSNS arbetar mot tre övergripande likabehandlingsmål iii KPI-utfallet för det första kvartalet visar att det finns områden som kräver ytterligare arbete för att målen fullt ut ska nås. För KPI:erna sker en jämförelse mellan utfall för koncernexterna operatörer med referensprodukter iv inom Telias verksamhet, detta då TSNS produkter inte köps internt, med undantag för produkten SDH Sweden. Referensprodukterna är sådana slutkundsprodukter som Telia Retail erbjuder externt och som i leverans till slutkund i så stor utsträckning som möjligt motsvarar den produkt som operatörskunderna kan erbjuda sina slutkunder utifrån produkter köpta av TSNS. 4.2 Granskning av kvantitativa KPI:er TSNS genomförde under andra halvåret 2011 ett arbete med att se över bolagets KPI:er för att följa bl a likabehandlingsarbetet. Mätpunkter och metoder har specificerats i ett definitionsdokument. EAB noterar emellertid att det ännu inte finns några mätningar och metoder specificerade för den fiberbaserade delen av grossistportföljen och rekommenderar i likhet med föregående rapport TSNS att överväga hur man ska mäta och presentera KPI:er för dessa. Under perioden har TSNS uppmärksammat brister i rapporteringen av leveransprecision avseende produkterna IPS, IPSE och Bitstream. Den bristande integriteten innebär att det inte är möjligt att bedöma om likabehandling föreligger. Bolaget rapporterar att en utredning pågår för att fastställa orsakerna och åtgärda dessa. Vidare meddelar TSNS att man har som målsättning att gå över till en högre grad av automatisering i sin process att hantera KPI:er, detta för att nuvarande manuella hantering kräver för stora resurser. Vissa förbättringar har redan genomförts av processen. EAB välkomnar detta initiativ, även om det kommer mycket sent, dock i första hand för att få bättre integritet i KPI:er.

8 Sid nr 8 (9) Leveransprecision Serviceprecision Felavhjälpnings tid Leveransreklamationer Servicereklamationer SDH Sweden Kunden Telia missgynnad Utfall 2T ext. op. 91%, Telia 76%. Utfall 2M ext. op. 89%, Telia 80%. 75%, Telia 68% Möjlighet till olika serviceavtal föreligger 3,9%, Telia 1,3% Inte möjligt att bedöma likabehandling p. g. a begränsat antal ärenden Ext. op:tab Ref. produkt Telia: Telia Bas / TLF: Utfallet för såväl nytt abo som flytt ligger över 96% för alla kunder. 70%, Telia 70% Ext. op: IP Stream Privat Ref. produkt Telia: Telia Bredband Privat Ext. op: IP Stream Enhanced Ref. produkt Telia: Telia Bredband Privat Ext. op: Bitstream Ref. produkt Telia: Telia Bredband Privat / Företag Integritet i utfall kan ifrågasättas då det förekommer olika sätt att klarrapportera Bedömning av likabehandling därmed ej möjlig 74%, Telia 67% 79%, Telia 66%. Perioden påverkats av högt utfall för alla kunder i januari. 0,7%, Telia 1,9% 4%, Telia 6,7% 4,4%, Telia 5,9% Ext. op. 8,4%, Telia 5,9% Utfall ext. op. 69%, Telia 66% Ext. op. Utfall ext. op. 9,9%, Telia 6,4% Inte möjligt att bedöma likabehandling p. g. a begränsat antal ärenden

9 Sid nr 9 (9) Bilaga 1 Sammanfattning definitioner presenterade KPI:er Skanova Andel enkel installation Hel ledning: Andel installationer i förhandsuppkopplat nät där tekniker kopplar enbart i korskoppling på telestationen av totalt antal installationer till hushåll. Nekade orderförfrågningar: Procentuell andel nekade kopparaccessbeställningar av totalt antal. Mätningen redovisas uppdelat på a) nekade korrekta beställningar b) nekade ej korrekta beställningar. Leveransprecision: Procentuell andel leveranser som levereras inom överenskommen tid. Mätningen utgår från den av Operatör sist ändrade leveransdagen. För Koppar tillåts en ändring. Har Skanova gjort leveranstidsändring, eller ej levererat på lovad leveransdag, är det en miss. Mätning för operatörer exkl. kunden Telia sker efter klarrapport till kund. För kunden Telia sker klarrapporten när Skanovas delar av kunden Telias order är klarrapporterad. Serviceprecision: Procentuell andel felavhjälpningsärenden som utförs inom stipulerad tid av totalt antal felavhjälpningsärenden. Kundklartid mäts mot överenskommen tid. Leveransreklamationer: Totalt antal reklamationer på leveranser i förhållande till totala antalet leveranser. Servicereklamationer: Totala antalet reklamationer på serviceärenden av totala antalet serviceärenden. Systemtillgänglighet i kundgränssnitt: Procentuell andel av tiden som systemen i kundgränssnitten är tillgängliga för kunder. TSNS Leveransprecision: Andel leveranser som sker inom överenskommen leveranstid. Serviceprecision: Andel anmälda fel som åtgärdats inom avtalad felavhjälpningstid. Genomsnittlig felavhjälpningstid: Genomsnittlig tid (timmar) att avhjälpa ett felavhjälpningsärende. Leveransreklamationer: Andel leveransreklamationer i förhållande till antalet leveranser. Servicereklamationer: Andel servicereklamationer i förhållande till antalet felanmälningar. i Skanovas likabehandlingsmål: 1) Alla kunder har tillgång till samtliga produkter 2) Samtliga kunder har tillgång till Skanovas utvecklingsplan för Koppar och Fiber 3) Likvärdiga kundavtal för samtliga kunder 4) Service till samtliga kunder sker till likvärdiga villkor 5) Samtidig och likvärdig information till samtliga kunder betr. nätförändringar, driftstörningar och ITstöd ii Skanova produkter Fiber: Produkterna Skanova Fiber 2009, Skanova Fiber (säljstoppad) och Accesskapacitet (säljstoppad). Produkten FTTH ingår inte i mätunderlaget. Koppar DL: en produktvariant inom produkten Kopparaccess där frekvensspektra i ett kopparpar delas mellan TeliaSonera och annan operatör. Delad ledning avser den del av frekvensspektrat som inte används för telefoni. Koppar HL: en produktvariant inom produkten Kopparaccess där frekvensspektra i ett kopparpar inte dels mellan TeliaSonera och annan operatör innebärande att både frekvensdelen för telefoni och den andra till ADSL för Internet nyttjas helt av den ena av parterna. Koppar Punkt till Punkt (PtP) köps i liten utsträckning av kunden Telia. Inplaceringsprodukter avser Samlokalisering, Inplacering Standard och Premium, Operatörstrunk och Antenninplacering iii TSNS likabehandlingsmål: 1) Att proaktivt erbjuda kommersiella produkter för att möta våra kunders behov 2) Tillgång till effektiva rutiner och processer 3) Likställande av processer och SLA:er för etablerade produkter iv TSNS produkter SDH 2T/2M: Båda produkterna köps på samma sätt för den interna och den externa kunden. TAB/Telia Privat och Företag: avser den reglerade telefoniprodukten, TAB säljs endast till externa kunder och är i KPI-datan sammanslaget för privat och företag. IP Stream Privat är den externa produkten som jämförs med referensprodukten Telia Bredband Privat på samma sätt som IP Stream Enhanced. Bitstream är den externa produkt som jämförs med referensprodukten Telia Bredband

Avrapportering EAB Kvartal 3 2015

Avrapportering EAB Kvartal 3 2015 Ansvarig Datum Sidnr Equality of Access Board 2015-12-07 1 (8) Avrapportering EAB Kvartal 3 2015 Likabehandlingsrapport för TeliaSonera Skanova Access AB och TeliaSonera Network Sales AB Till Johan Dennelind

Läs mer

Avrapportering EAB Kvartal

Avrapportering EAB Kvartal Ansvarig Datum Sidnr Equality of Access Board 2016-06-01 1 (8) Avrapportering EAB Kvartal 1 2016 Likabehandlingsrapport för TeliaSonera Skanova Access AB och TeliaSonera Network Sales AB Till Johan Dennelind

Läs mer

Avrapportering EAB Kvartal

Avrapportering EAB Kvartal Ansvarig Datum Sidnr Equality of Access Board 2014-11-24 1 (9) Avrapportering EAB Kvartal 3 2014 Likabehandlingsrapport för TeliaSonera Skanova Access AB och TeliaSonera Network Sales AB Till Johan Dennelind

Läs mer

Avrapportering EAB Kvartal

Avrapportering EAB Kvartal Ansvarig Datum Sidnr Equality of Access Board 2011-11-15 1 (12) Avrapportering EAB Kvartal 3 2011 Likabehandlingsrapport gällande Sonera Skanova Access AB och Sonera Network Sales AB Till Lars Nyberg Från

Läs mer

Avrapportering EAB Kvartal

Avrapportering EAB Kvartal Ansvarig Datum Sidnr Equality of Access Board 2015-05-28 1 (8) Avrapportering EAB Kvartal 1 2015 Likabehandlingsrapport för TeliaSonera Skanova Access AB och TeliaSonera Network Sales AB Till Johan Dennelind

Läs mer

Avrapportering EAB Kvartal

Avrapportering EAB Kvartal Ansvarig Datum Sidnr Equality of Access Board 2016-11-16 1 (8) Avrapportering EAB Kvartal 3 2016 Likabehandlingsrapport för TeliaSonera Skanova Access AB och TeliaSonera Network Sales AB Till Johan Dennelind

Läs mer

Likabehandlingsmöte 2009-10-19

Likabehandlingsmöte 2009-10-19 Likabehandlingsmöte 2009-10-19 Agenda Inledning Fortsatt arbete med likabehandling Syfte Mål Förbättringsprogrammet Definitioner och kvartal 3 utfall Definitioner Utfall kvartal 3 TeliaSoneras definition

Läs mer

1 21 februari 2012. Välkommen till vår nya värld.

1 21 februari 2012. Välkommen till vår nya värld. 1 21 februari 2012 Välkommen till vår nya värld. I vår nya värld har vi lyssnat mycket på en person. Dig som kund! När Skanova bildades som bolag den 1 januari 2008 började vi kartlägga vad som krävs för

Läs mer

KPI avseende likabehandling -

KPI avseende likabehandling - KPI avseende likabehandling - Dokumentet redovisar på en övergripande nivå status på de KPI:er som Telia Operator Business har definierat för att följa upp och säkerställa likabehandling i verksamheten.

Läs mer

Redovisning av nyckeltal för tillträde till Skanovas nätinfrastruktur för Kopparaccess Hel och delad Ledning

Redovisning av nyckeltal för tillträde till Skanovas nätinfrastruktur för Kopparaccess Hel och delad Ledning 1 Redovisning av nyckeltal för tillträde till Skanovas nätinfrastruktur för Kopparaccess Hel och delad Ledning Mätpunkter De följande bilderna visar processkartor med mätpunkter för nyckeltal. Mätpunkterna

Läs mer

Redovisning av nyckeltal för tillträde till Skanovas nätinfrastruktur för Kopparaccess Hel och delad Ledning T 15644-11

Redovisning av nyckeltal för tillträde till Skanovas nätinfrastruktur för Kopparaccess Hel och delad Ledning T 15644-11 Redovisning av nyckeltal för tillträde till s nätinfrastruktur för Kopparaccess Hel och delad Ledning 1 T 15644-11 2 er De följande bilderna visar processkartor med mätpunkter för nyckeltal. erna är illustrerade

Läs mer

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde första halvåret 2014

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde första halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:24 Datum 2014-06-23 Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde första halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:24 Diarienummer 14-933 ISSN 1650-9862 Författare Jennie

Läs mer

31/1 31/3 31/5. Underrättelse enligt 7 kap. 4 LEK avseende beställningsrutinen för fullt tillträde (s.k. hel ledning) till kopparaccess (LLUB).

31/1 31/3 31/5. Underrättelse enligt 7 kap. 4 LEK avseende beställningsrutinen för fullt tillträde (s.k. hel ledning) till kopparaccess (LLUB). UNDERRÄTTELSE ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET,, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Viktoria Arwinge 19 december 2007 07-12195 Konkurrensavdelningen Accessnätsenheten viktoria.arwinge@pts.se TeliaSonera AB Att:

Läs mer

Produktbilaga Skanova Kopparaccess

Produktbilaga Skanova Kopparaccess 1 (5) Produktbilaga Skanova Kopparaccess gäller från 2015-01-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Användning av Kopparaccess... 2 3. Beställnings- och leveransrutiner... 2 4. Byte av Produkt eller

Läs mer

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2014-01-01. 1 Allmänt 2.

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2014-01-01. 1 Allmänt 2. PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 2014-01-01 1 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Installation (ARBIFAS i kombination med Bitstream) 4 6 Bitstream

Läs mer

PRISER TeliaSonera Bitstream DSL

PRISER TeliaSonera Bitstream DSL PRISER TeliaSonera Bitstream DSL Prislistan gäller från och med 2011-03-01. 1 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 TeliaSonera Bitstream Operator Access 3 4 TeliaSonera Bitstream Transport 4 5 TeliaSonera Bitstream

Läs mer

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas.

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas. IIPosT&TELESlYRELSEN DATUM 29 mars 2007 ERT DATUM VAR REFERENS 06-14318 ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Tillsyn konkurrens frågor 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Till operatörer

Läs mer

Produktbilaga Skanova Kopparaccess

Produktbilaga Skanova Kopparaccess 1 (5) Produktbilaga Skanova Kopparaccess gäller från 2012-01-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Användning av Kopparaccess... 2 3. Beställnings- och leveransrutiner... 2 4. Byte av Produkt eller

Läs mer

Operatörsbyte Fiber Villa, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag (FTTH)

Operatörsbyte Fiber Villa, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag (FTTH) Operatörsbyte Fiber Villa, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag (FTTH) Rutinbeskrivning 2014-12-18 T 21329 Rev 1.0 Allmänt om operatörsbyte (FTTH) Skanova erbjuder i FTTH-produkterna Fiber Villa, Fiber

Läs mer

Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222

Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222 Post- och telestyrelsen hogkvalitetstilltrade@pts.se Stockholm den 21 januari 2015 Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222 Telenor Sverige AB:s svar på Post- och telestyrelsens

Läs mer

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2016-04-01. 1 Allmänt 2.

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2016-04-01. 1 Allmänt 2. PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 206-04-0 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Installation (ARBIFAS i kombination med Bitstream) 4 6 Bitstream

Läs mer

Produktbilaga Bitstream

Produktbilaga Bitstream BILAGA PRODUKTBILAGA BITSTREAM 1(10) Produktbilaga Bitstream Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Förkortningar och begrepp... 3 3. Geografisk tillgänglighet... 4 3.1. Anslutningslista Bitstream DSL/FTTx...

Läs mer

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde andra halvåret 2014

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde andra halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:31 Datum 2014-12-19 Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde andra halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:31 Diarienummer 14-933 ISSN 1650-9862 Författare Jennie

Läs mer

Produktbilaga Bitstream

Produktbilaga Bitstream BILAGA PRODUKTBILAGA BITSTREAM 1(11) Produktbilaga Bitstream Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Förkortningar och begrepp... 3 3. Geografisk tillgänglighet... 5 3.1. Anslutningslista Bitstream DSL/FTTx...

Läs mer

TeliaSonera skall tillhandahålla samlokalisering enligt ovan utan dröjsmål.

TeliaSonera skall tillhandahålla samlokalisering enligt ovan utan dröjsmål. UNDERRÄTTELSE DATUM 22 december 2004 VÅR REFERENS 04-14965 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 57 82 jakob.rutberg@pts.se TeliaSonera AB Stab

Läs mer

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2015-02-16. 1 Allmänt 2.

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2015-02-16. 1 Allmänt 2. PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 2015-02-16 1 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Installation (ARBIFAS i kombination med Bitstream) 4 6 Bitstream

Läs mer

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning.

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 23 februari 2005 04-12593 TeliaSonera AB

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-10-07 Dnr: 09-1326. Underrättelse enligt 7 kap. 4 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-10-07 Dnr: 09-1326. Underrättelse enligt 7 kap. 4 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) UNDERRÄTTELSE 1(20) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-10-07 Dnr: 09-1326 Konkurrensavdelningen Kristina Mellberg TeliaSonera AB Att. Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor

Läs mer

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Ante Baric Försäljningsdirektör Tobias Blom Key Account Manager Stadsnät TeliaSonera Operator Next 1 Innehåll Svensk fibermarknad

Läs mer

Serviceinformation (Fault Management Agreement, Telia Operator Business)

Serviceinformation (Fault Management Agreement, Telia Operator Business) Serviceinformation (Fault Management Agreement, Telia Operator Business) Innehållsförteckning SERVICEINFORMATION... 1 1 ALLMÄNT... 2 2 INNAN DU KONTAKTAR TELIA OPERATOR BUSINESS... 2 3 FELANMÄLAN... 2

Läs mer

Angående TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication

Angående TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-06-27 Dnr: 10-8138 1(6) Konkurrensavdelningen Susanne Severin Tedborn Lena Töregård 08-678 55 00 susanne.tedborn@pts.se lena.toregard@pts.se Angående TeliaSoneras

Läs mer

T _B Tiilikainen. Skanova kopparaccess och samlokalisering. Nå fler kunder använd dig av vårt nät och våra lokaler

T _B Tiilikainen. Skanova kopparaccess och samlokalisering. Nå fler kunder använd dig av vårt nät och våra lokaler T 4941-2011_B Tiilikainen kopparaccess och samlokalisering Nå fler kunder använd dig av vårt nät och våra lokaler kopparaccess och samlokalisering Med och egen teknisk utrustning kan du erbjuda dina kunder,

Läs mer

Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer

Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 4, Servicenivåer Sida 1 av 9 Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 4, Servicenivåer Sida 2 av 9 Innehåll

Läs mer

BILAGA PRODUKTBILAGA TELIASONERA BITSTREAM 1(9) Produktbilaga TeliaSonera Bitstream

BILAGA PRODUKTBILAGA TELIASONERA BITSTREAM 1(9) Produktbilaga TeliaSonera Bitstream 1(9) Produktbilaga TeliaSonera Bitstream Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Förkortningar och begrepp... 2 3. Geografisk tillgänglighet... 3 3.1. Anslutningslista TeliaSonera Bitstream... 3 3.2. Utökning

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

Felavhjälpning av telefoniabonnemang till grossistkunder

Felavhjälpning av telefoniabonnemang till grossistkunder BESLUT 1(18) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-02-11 Dnr: 09-10859 106 Konkurrensavdelningen Cecilia Östrand 08-6785758 cecilia.ostrand@pts.se TeliaSonera AB Attn: Per Hemrin Stab Juridik, Regulatoriska

Läs mer

Operatörsbyte Fiber Villa, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag (FTTH)

Operatörsbyte Fiber Villa, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag (FTTH) Operatörsbyte Fiber Villa, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag (FTTH) Rutinbeskrivning (Uppdaterad ) Allmänt om operatörsbyte (FTTH) Skanova erbjuder i FTTH-produkterna Fiber Villa, Fiber Lägenhet och

Läs mer

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:25 Datum 2013-12-19 Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:25 Diarienummer 13-356 ISSN 1650-9862 Författare Lars-Erik Axelsson,

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2016 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102

Läs mer

Leverans. Innehåll. Leverans Bilaga 6 Dokumentnr N , Rev G,

Leverans. Innehåll. Leverans Bilaga 6 Dokumentnr N , Rev G, Leverans Innehåll 1 ALLMÄNT... 2 2 HANTERINGSGRÄNSSNITT... 2 3 BESTÄLLNING... 2 3.1 Hanteringsfall som beställs via NBTAB... 3 3.2 Tillvalstjänster som beställs via NBTAB... 3 3.3 Svar på beställning...

Läs mer

BILAGA LEVERANS BITSTREAM LEVERANS

BILAGA LEVERANS BITSTREAM LEVERANS LEVERANS 1. Allmänt... 2 1.1. Omfattning... 2 1.2. Rutiner för Offert Beställning... 2 2. NetBusiness... 2 3. Förfarande vid Beställning utan föregående Offert... 2 3.1. Beställning... 2 3.2. Svar på Beställning...

Läs mer

Innehåll... 1 1 Bakgrund... 2 1.1 PTS tillsynsplan för LLUB 2009... 2 1.2 Huvudproblem... 2

Innehåll... 1 1 Bakgrund... 2 1.1 PTS tillsynsplan för LLUB 2009... 2 1.2 Huvudproblem... 2 Rapport Stockholm, augusti 2009 Daniel Persson Johan Eng Netlight Consulting AB www.netlight.se Söder Mälarstrand 27b 118 25 Stockholm Tel +46 8 616 99 40 Org nr 556575-6227 Bankgiro 5284-1368 Innehåll

Läs mer

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 9 maj 2005 04-13230 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 57 82 jakob.rutberg@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik,

Läs mer

Reglerad Backhaul Kanal

Reglerad Backhaul Kanal UNDERBILAGA PRODUKTSPECIFIKATION 1 (5) Reglerad Backhaul Kanal 1 Inledning 2 2 Definition av produkten 2 2.1 Allmänt 2 2.2 Anslutning 2 2.3 Geografisk täckning 2 2.4 Produktvarianter 2 2.5 gränssnitt för

Läs mer

Uppföljningsrapport IT-revision 2013

Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Revisionsrapport Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Solna Stad Raindance Fredrik Dreimanis November 2013 1 av 10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5

Läs mer

Yttrande över promemorian Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde (samråd 1)

Yttrande över promemorian Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde (samråd 1) Post- och telestyrelsen Konkurrensavdelningen Att: Susanna Mattsson Box 5398 102 49 Stockholm Insänt via e-post till: smp@pts.se Yttrande över promemorian Två förslag till reglering av marknaden för nätinfrastrukturtillträde

Läs mer

1 2013-04-17. Information om Fiber Villa relansering 11/4-13

1 2013-04-17. Information om Fiber Villa relansering 11/4-13 1 Information om Fiber Villa relansering 11/4-13 Fiber Villa Bakgrund Erbjudande Begrepp & verktyg Sammanfattning 2 Bakgrund Skanovas fiberportfölj Småhus Flerbostadshus Övrigt T ex transportnät, mobilmaster,

Läs mer

Misstanke om underlåtenhet att tillhandahålla information på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3 a)

Misstanke om underlåtenhet att tillhandahålla information på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3 a) UNDERRÄTTELSE 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-06-17 Dnr: 14-5283 Konkurrensavdelningen Lars-Göran Hansson 08-678 58 34 lars-goran.hansson@pts.se TeliaSonera AB, org.nr. 556103-4249 Stab Juridik,

Läs mer

Beslut om avskrivning

Beslut om avskrivning BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2017-06-16 Dnr: 16-357 Beslut om avskrivning Part Telia Company AB, org.nr. 556103-4249 Stab Juridik, Regulatoriska frågor 169 94 Solna Saken Tillsyn avseende nedläggning

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015 Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt Box 5398 102 49 Stockholm anders.ohnfeldt@pts.se 28 januari 2015 TDC Sveriges svar på enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (M4)

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Redogörelse av hur Skanovas prislistor för tillträde till fiber uppfyller kostnadsresultaten från hybridmodellen med beaktande av prismetoden 1

Redogörelse av hur Skanovas prislistor för tillträde till fiber uppfyller kostnadsresultaten från hybridmodellen med beaktande av prismetoden 1 Datum Sidnr 2011-11-29 1 (7) Redogörelse av hur Skanovas prislistor för tillträde till fiber uppfyller kostnadsresultaten från hybridmodellen med beaktande av prismetoden 1 Syfte och bakgrund TeliaSonera

Läs mer

Blockering och reservering av abonnentledningar

Blockering och reservering av abonnentledningar SKRIVELSE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 16 december 2005 05-3673/23 Till berörda bredbandsleverantörer

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera att tillhandahålla tillträde till svart fiber i accessnätet

Föreläggande till TeliaSonera att tillhandahålla tillträde till svart fiber i accessnätet BESLUT 1(11) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-02-10 Dnr: 10-10678 21 Konkurrensavdelningen Peter Thörnqvist 08-678 57 93 peter.thornqvist@pts.se TeliaSonera AB, org.nr 556103-4249 och berörda dotterbolag

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream DSL Business

Produktspecifikation Bitstream DSL Business Produktspecifikation Bitstream DSL Business 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsutrustning 2 2.3 Tjänster och Prestanda 3 2.4 Hastigheter 3 2.5 VoIP access 4

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-1282 Nätsäkerhetsavdelningen Anders Lindell 08-678 55 41 anders.lindell@pts.se Hi3G Access AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade

Läs mer

Produktbilaga Fiber Villa

Produktbilaga Fiber Villa 1 (5) Produktbilaga Fiber Villa gäller fr o m 2014-01-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Användning av Produkten... 2 3. Beställnings- och leveransrutiner... 2 3.1. Allmänt... 2 3.2. Leverans inom

Läs mer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Business

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Business Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Business 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsutrustning 2 2.3 Hastigheter 3 2.4 Kvalitetsbegränsningar 4 2.5 Transparens

Läs mer

Produktbilaga TeliaSonera Bitstream DSL

Produktbilaga TeliaSonera Bitstream DSL BILAGA PRODUKTBILAGA TELIASONERA BITSTREAM DSL 1(9) Produktbilaga TeliaSonera Bitstream DSL Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Förkortningar och begrepp... 2 3. Geografisk tillgänglighet... 3 3.1.

Läs mer

Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1

Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1 Datum Vår referens Sida 2012-12-14 Dnr: 12-6520 1(5) Konkurrensavdelningen Micael Tiger 08-678 58 74 micael.tiger@pts.se Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1 Detta dokument

Läs mer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer OBS! Denna version av dokumentet är preliminär och avsett att ge en indikation över den funktionalitet som kan erbjudas för TV access och Telefoni

Läs mer

Produktbilaga Fiber Villa

Produktbilaga Fiber Villa 1 (5) Produktbilaga Fiber Villa Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Användning av Produkten... 2 3. Beställnings- och leveransvillkor... 2 3.1. Allmänt... 2 3.2. Leverans

Läs mer

Teknikskifte Från fast telefoni till mobilt

Teknikskifte Från fast telefoni till mobilt Teknikskifte Från fast telefoni till mobilt - med samma kvalitet, likvärdigt pris och bättre Internetuppkoppling Björn Berg, Informationsansvarig, TeliaSonera 1 2 Teknikskifte på landsbygden Delar av det

Läs mer

Prislista Skanova Service gällande från 2014-10- 01

Prislista Skanova Service gällande från 2014-10- 01 Underbilaga Sidnr 1 (5) Prislista Skanova Service Prislista Skanova Service gällande från 2014-10- 01 Innehåll Sida 1. Allmänt 2 2. Villkor 2 3. Pris 2 Engångsavgift 2 Kvartalsavgift 2 Ändring 2 Pris Service

Läs mer

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-13 Dnr: 17-2485 1(5) Administrativa avdelningen Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen Bakgrund Den 1 juli 2016 trädde lagen (2016:534) om

Läs mer

De finns flera utmaningar med dagens mätning och uppföljning och därmed en massa förbättringsmöjligheter

De finns flera utmaningar med dagens mätning och uppföljning och därmed en massa förbättringsmöjligheter De finns flera utmaningar med dagens mätning och uppföljning och därmed en massa förbättringsmöjligheter Brister i dagens mätning och uppföljning Saknar systemstöd (manuellt arbete) För få mätetal Rapportering

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport april - juni 2016 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Produktbilaga Fiber Villa

Produktbilaga Fiber Villa 1 (5) Produktbilaga Fiber Villa Gäller fr.o.m. 2015-07-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Användning av Produkten... 2 3. Beställnings- och leveransvillkor... 2 3.1. Allmänt... 2 3.2. Leverans

Läs mer

Tillhör objekt: FABA 101 850. 3 Bitstream Operator Access 3

Tillhör objekt: FABA 101 850. 3 Bitstream Operator Access 3 PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 2013-05-01 1 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Bitstream DSL Consumer 5 5.1 Periodiska avgifter 5 5.2 Engångsavgifter

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream DSL Consumer

Produktspecifikation Bitstream DSL Consumer Produktspecifikation Bitstream DSL Consumer 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsplacerad utrustning 2 2.3 Tjänster och Prestanda 3 2.3.1 Bredbandaccess/Surf 3

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Årsrapport 2016 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Viktoria Arwinge Konkurrensavdelningen viktoria.arwinge@pts.se PTS mål på bredbandsområdet Kort sikt Ökade förutsättningar för konkurrens

Läs mer

Prislista Skanova Service gällande från 2015-01- 01

Prislista Skanova Service gällande från 2015-01- 01 Underbilaga Sidnr 1 (5) Prislista Skanova Service Prislista Skanova Service gällande från 2015-01- 01 Innehåll Sida 1. Allmänt 2 2. Villkor 2 3. Pris 2 Engångsavgift 2 Kvartalsavgift 2 Ändring 2 Pris Service

Läs mer

Så ska Skanova ta halva marknaden

Så ska Skanova ta halva marknaden S 18 29 Så ska Skanova ta halva marknaden Sedan Ove Alm tillträdde som vd för Skanova för ett knappt år sedan har han fortsatt arbetet med att sprida mantrat Fiber till fler. Telekomnyheterna har träffat

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna!

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna! Fiber till Landsbygden Informationsmöte Välkomna! Agenda Inledning Bredbandsmålet Fiberorganisationen Varför fiber? Processen Prissättning och olika alternativ Bidrag Övriga frågor VMEABs affärsområden

Läs mer

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Viktoria Arwinge Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 58 76 Viktoria.arwinge@pts.se DATUM VÅR REFERENS 19 december 2007 07-11513 TeliaSonera AB Att:

Läs mer

Samrådsdokument Överväganden avseende gemensamt utnyttjande av fastighetsnät (PTS-ER-2011:14)

Samrådsdokument Överväganden avseende gemensamt utnyttjande av fastighetsnät (PTS-ER-2011:14) 1 2011-05-31 Till PTS Samrådsdokument Överväganden avseende gemensamt utnyttjande av fastighetsnät (PTS-ER-2011:14) Övergripande synpunkter SABO som intresseorganisation för de ca 300 kommunala bostadsföretagen

Läs mer

Samråd II avseende PTS modell för beräkning av marginalprissättning vid TeliaSoneras tillhandahållande av grossistprodukt för bitströmstillträde

Samråd II avseende PTS modell för beräkning av marginalprissättning vid TeliaSoneras tillhandahållande av grossistprodukt för bitströmstillträde SAMRÅDS- DOKUMENT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Eivor Westerblom Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 5500 eivor.westerblom@pts.se DATUM VÅR REFERENS 14 februari 2007 07-1697/23

Läs mer

Produktbilaga Bitstream

Produktbilaga Bitstream BILAGA PRODUKTBILAGA BITSTREAM 1(11) Produktbilaga Bitstream Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Förkortningar och begrepp... 3 3. Geografisk tillgänglighet... 5 3.1. Anslutningslista Bitstream...

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8)

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Bilaga 5 Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Konkurrensavdelningen Företagsuppgifter Jämför avsnitt 5.2 i Beslutsutkastet 10-1282 Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2015-06-16 Dnr: 15-1621 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter

Läs mer

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB 1 (6) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fakturor... 4 3. Konsulter... 4 4. Webbportal... 4 5. Leveranstider... 4 6. Pris fasta operatörstjänster...

Läs mer

PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2001

PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2001 DATUM RAPPORTNUMMER 19 mars 2003 PTS-ER-2003:12 ISSN 1650-9862 PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2001 Innehåll 1 Inledning... 1 2 TeliaSoneras kostnadsredovisning av tillståndspliktig

Läs mer

Produktbilaga Bitstream

Produktbilaga Bitstream BILAGA PRODUKTBILAGA BITSTREAM 1(11) Produktbilaga Bitstream Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Förkortningar och begrepp... 4 3. Geografisk tillgänglighet... 5 3.1. Anslutningslista Bitstream...

Läs mer

BILAGA LEVERANS BITSTREAM DSL LEVERANS

BILAGA LEVERANS BITSTREAM DSL LEVERANS LEVERANS 1. Allmänt... 2 1.1. Omfattning... 2 1.2. Rutiner för Offert Beställning... 2 2. NetBusiness... 2 3. Förfarande vid Beställning utan föregående Offert... 2 3.1. Beställning... 2 3.2. Svar på Beställning...

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Branschens nya tjänsteleverantörsavtal för leverans i öppna nät. öppnar upp för ett bra samarbete i. affärsledet

Branschens nya tjänsteleverantörsavtal för leverans i öppna nät. öppnar upp för ett bra samarbete i. affärsledet Branschens nya tjänsteleverantörsavtal för leverans i öppna nät öppnar upp för ett bra samarbete i Lars Björkman EkoT Konsult affärsledet Jimmy Persson Svenska Stadsnätsföreningen Nytt Tjänsteleverantörsavtal

Läs mer

Fiber till landsbygden Informationsmöte. Välkomna!

Fiber till landsbygden Informationsmöte. Välkomna! Fiber till landsbygden Informationsmöte Välkomna! Agenda Inledning Bredbandsmålet Fiberorganisationen Varför fiber? Processen Prissättning och olika alternativ Bidrag Övriga frågor VMEABs affärsområden

Läs mer

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB.

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB. Datum 2004-06-14 Referens Post & Telestyrelsen Via e-post: smp@pts.se Telenors yttrande avseende PTS förslag till beslut på marknaderna för samtrafik i fasta telenätet, terminering av samtal i mobilnät

Läs mer

PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket

PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket 1997-07-01-1997-12-31 Februari 1998 1 PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket 1997-07-01-1997-12-31 1 Bakgrund I regeringens proposition

Läs mer

Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst

Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst Informationsblad 1/9 Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst Bilaga till offert/bilaga till avtal 1 Övergripande beskrivning 2 1.1. Funktionalitet 3 2 Gränssnitt och gränsdragning 4 2.1 Gränssnitt

Läs mer

Tillhör objekt: FABA 101 850. 3 Bitstream Operator Access 3

Tillhör objekt: FABA 101 850. 3 Bitstream Operator Access 3 PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 2011-05-19. 1 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Bitstream DSL Consumer 5 5.1 Periodiska avgifter 5 5.2

Läs mer

Konkurrenstillsyn - första halvåret 2015

Konkurrenstillsyn - första halvåret 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:21 Datum 2015-06-22 Konkurrenstillsyn - första halvåret 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:21 Diarienummer 15-2357 ISSN 1650-9862 Författare Jennie Ljungkvist, Lars-Göran Hansson,

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

Underrättelse om misstanke att TeliaSonera inte tillmötesgår en rimlig begäran om bitströmstillträde

Underrättelse om misstanke att TeliaSonera inte tillmötesgår en rimlig begäran om bitströmstillträde UNDERRÄTTELSE 1(9) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-04-15 Dnr: 13-8584 Konkurrensavdelningen Lars Erik Axelsson 08-678 55 00 pts@pts.se TeliaSonera AB (org.nr 556103-4249) Att: Per Hemrin Stab Juridik,

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport januari - mars 2016 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer