Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box Stockholm. 28 januari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015"

Transkript

1 Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt Box Stockholm 28 januari 2015 TDC Sveriges svar på enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (M4) TDC Sveriges svar bifogas. Med vänlig hälsning Patrik Hård Samtrafikanalytiker TDC Sverige AB Martin Olofsson Strategidirektör TDC Sverige AB

2 TDC Sveriges svar på enkät om Högkvalitativt tillträde marknad 4 1. Anser ni att EU-kommissionens beskrivning av slutkundsmarknaden överensstämmer med svenska förhållanden? Om inte, vad skiljer? : EU-kommissionens beskrivning av slutkundsmarknaden stämmer väl överens med den bild av marknaden som vi har. Det bör dock påpekas att det är sällsynt att ett företag köper alla sina kommunikationstjänster i ett och samma paket t.ex. köps IP-VPN i de allra flesta fall som en fristående produkt. Däremot paketeras t.ex. växel/mobil telefoni och data/fast telefoni ofta ihop. 2. Enligt er erfarenhet och med tanke på ovanstående, vilka kommunikationstjänster efterfrågas generellt av medelstora och stora företag med verksamhet på flera orter, inom t.ex. dagligvaruhandel, industriföretag och banker? Företag med verksamhet på flera orter har normalt sett ett avancerat behov av kommunikationstjänster, vilket omfattar IP-VPN, internet, mobil telefoni och data, (PBX), fast telefoni etc. Det som generellt skiljer dessa från företag på endast en ort är framför allt behovet av IP-VPN. Huruvida företagen väljer att köpa sina tjänster paketerade eller var för sig, skiljer sig mycket åt mellan olika företag, precis som för inköp på IT-sidan. 3. Finns det någon generell skillnad mellan olika branscher avseende om företagen driftar sitt eget ip-nät baserat på hyrda förbindelser (lager 2), eller upphandlar IP-VPN-nät (lager 3) som tjänst? Skillnaderna mellan olika branscher är begränsad. Däremot går det en skiljelinje mellan internationella och mer regionala/nationella företag. Internationella företag köper ofta sina VPNlösningar från globala kommunikationsleverantörer, som i sin tur antingen köper in VPNförbindelser med lager 3-kapacitet (IP-VPN) eller hyrda förbindelser från grossistförsäljningen hos nationella kommunikationsleverantörer. För hyrda förbindelser är detta numera oftast e-vpn, där den globala spelaren lägger på ett IP-lager och säljer IP-VPN till slutkund, eller så säljs e-vpn direkt till slutkund. Marknaden för e-vpn har ökat kraftigt över de senaste åren. Regionala/nationella företag köper dock företrädesvis IP-VPN direkt från de nationella kommunikationsleverantörerna. 4. Beträffande hyrda förbindelser: De traditionella gränssnitten SDH/PDH resp. TDM ersätts successivt av Ethernet-baserade förbindelser. I vilken utsträckning efterfrågar kundföretagen idag hyrda förbindelser med traditionella gränssnitt i förhållande till Ethernetbaserade förbindelser? Ethernet-baserade förbindelser ökar och ersätter successivt de traditionella gränssnitten. För att få den geografiska täckning som krävs för att tillgodose varje enskild kunds behov, krävs dock

3 regleringen för att säkra konkurrens och icke-diskriminering. Flera av TDC Sveriges tjänster kan bara levereras med SDH. 5. I vilken omfattning köper kundföretagen enskilda kommunikationstjänster och förbindelser, respektive upphandlar kommunikationslösningar som ett tjänstepaket? Ethernetbaserade förbindelser ökar och ersätter successivt de traditionella gränssnitten. För att få den geografiska täckning som krävs för att tillgodose varje enskild kunds behov krävs dock regleringen för att säkra konkurrens och icke-diskriminering. 6. Vilka generella kvalitetskrav avseende tillgänglighet och tjänstekvalitet ställer kundföretag inom olika branscher beträffande dataförbindelser och/eller VPN-nät? De flesta branscher har liknande krav, bl.a. hög tillgänglighet och hög datakapacitet mellan ett begränsat (<100) antal platser i landet. För internationella företag, tillkommer behovet av globala lösningar, se svar på fråga 3 ovan. Några branscher skiljer sig från de övriga. T.ex. är Retailsegmentet mycket specifikt, med krav på stort antal förbindelser med relativt begränsad kapacitet till varje plats och viss flexibilitet om nya sajter öppnas eller stängs ned. Vidare har t.ex. byggbranschen särskilda krav, med ett likaledes stort antal förbindelser och höga krav på flexibilitet/mobilitet (allt eftersom byggplatser sätts upp och monteras ned). 7. Kammarkollegiet upphandlar för statens räkning Kommunikation som tjänst (KST) enligt ramavtal. Anser ni att den kravspecifikation som uppställs för KST är representativ för de krav som generellt ställs av medelstora och stora företag vid upphandling av kommunikationstjänster? Om inte, finns det någon annan kravspecifikation som är mer representativ? Kraven från offentlig sektor skiljer sig markant från den privata sektorn i många avseenden, vilket gör att det är svårt att jämställa kraven i Kammarkollegiets upphandlingar med en privat upphandling. 1. Givet den tilltänkta användningen och behovet av hyrda förbindelser, hur upplever ni att nu gällande reglering av hyrda förbindelser har fungerat hittills? TDC anser att regleringen av fast infrastrukturtillträde, via prisreglering, har gett en stabilitet och förutsägbarhet i planering och utbyggnad av t.ex. VPN-lösningar. Angående bitströmsregleringen (BIT), anser vi att denna inte har fungerat, vilket vi har gett svar på i tidigare skrivelser. I

4 praktiken har TeliaSonera kunna avstå att följa regleringen inom BIT och har inte under någon period haft ett konkurrenskraftigt erbjudande som använts i betydande volymer av andra aktörer. Vi tycker dock att flera tvister kring kopparregleringen visar på att kopparregleringen har brister. Branschen har genomlidigt flera resurstunga tvister som kostat både pengar, tid och framförallt osäkerhet på flera plan. Ny rekommendationen om relevanta marknader 1. Beträffande hyrda förbindelser: De traditionella gränssnitten SDH/PDH resp. TDM ersätts successivt av Ethernet-baserade förbindelser. I vilken utsträckning efterfrågar ni idag hyrda förbindelser med traditionella gränssnitt i förhållande till Ethernet-baserade förbindelser? Ethernet-baserade förbindelser ökar och ersätter successivt de traditionella gränssnitten. För att få den geografiska täckning som krävs för att tillgodose varje enskild kunds behov krävs dock regleringen för att säkra konkurrens och icke-diskriminering. Flera av TDC Sveriges tjänster kan bara levereras med hjälp av SDH. 2. EU-kommissionens menar att även överbokade och asymmetriska transmissionstjänster under vissa förutsättningar (i iv ovan) kan utgöra användbara alternativ till dedikerade hyrda förbindelser, då kommunikationslösningar tillhandahålls till medelstora och stora företag. Anser ni att EU-kommissionens krav är rimliga, eller anser ni att någon eller några av förutsättningarna (i iv) ställer för långtgående eller för låga krav? Icke-diskrimineringsprincipen måste gälla. Syftet med regleringen är att alla ska ha samma förutsättningar, både överbokade och icke-överbokade borde vara tillgängligt för andra aktörer, både symmetriskt och asymmetriskt eftersom Telia har det. 3. På den svenska marknaden tillhandahåller ett flertal operatörer11 Ethernet-baserade transmissionstjänster (L2MPLS) som grossistprodukt, med tjänstekvalitet och tjänstenivåavtal efter behov. Bedömer ni att dessa produkter motsvarar EU-kommissionens krav enligt (i iv)? Om inte, vilka andra produkter anser ni uppfyller dessa krav? 4. EU-kommissionen menar att grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde bör inkludera ett bredare sortiment av tillträdesprodukter som tillgodoser behoven hos operatörer som är verksamma på företagsmarknaden. Utöver dedikerade förbindelser baserade på TDM, PDH, SDH och Ethernet, vilka andra former av transmissionsförbindelser anser ni bör ingå i en sådan marknad (t.ex. överbokad bitström med trafikklass RT (Real Time), BC (Business Class) eller BE (Best Effort))?

5 Ja, enligt icke-diskrimineringsprincipen bör andra aktörer ha motsvarande förbindelsemöjligheter som Telia har, bland annat överbokad bitström. 5. Vilka aktörer levererar eller har möjlighet att tillhandahålla den här typen av högkvalitativa tillträden? TeliaSonera är dominerande aktör inom leverans av högkvalitativa tillträden - och är den enda aktör som kan leverera med stor geografisk täckning på eget nät. Samtliga övriga aktörers behöver helt eller delvis utnyttja Telias nät för att leverera tjänster på slutkundmarknaden. 6. Ser kapacitetsbehovet annorlunda ut för överbokade och asymmetriska transmissionstjänster jämfört med traditionella hyrda förbindelser? Symmetriska, traditionella hyrda förbindelser är den dominerande accessformen, men i ett antal fall behövs även tillgång till andra typer av förbindelser. Traditionella hyrda förbindelser har dock garanterad bandbredd (QoS), vilket flera av TDC Sveriges tjänster bygger på. 7. EU-kommissionen menar att även överbokade och asymmetriska grossistprodukter som erbjuds över koppar- eller hybrid infrastrukturer kan ingå i marknaden. Anser ni att sådana grossistprodukter även kan tillhandahållas över radiobaserade nät och/eller kabel-tv-nät i syfte att erbjuda kommunikationslösningar till medelstora och stora företag? Kabel-tv-nät är inte användbara som accesser för företagslösningar. Accesser över radiobaserade nät är inte heller användbara för företagslösningar, utom för enstaka fall där kunderna har mycket begränsade kvalitets- och kapacitetskrav.

Innehåll. Skyldigheter för Mundio på marknaden Mobil samtalsterminering. PTS avgörande 6

Innehåll. Skyldigheter för Mundio på marknaden Mobil samtalsterminering. PTS avgörande 6 Innehåll PTS avgörande 6 1 Reglering för ökad konkurrens och harmonisering 11 1.1 PTS sektorsspecifika reglering i dess sammanhang 11 1.1.1 EU-kommissionens befogenheter i frågor om marknadsavgränsning

Läs mer

Erbjudande om delägarskap i Netwest, det regionala bredbandsbolaget i Västra Götaland

Erbjudande om delägarskap i Netwest, det regionala bredbandsbolaget i Västra Götaland Erbjudande om delägarskap i Netwest, det regionala bredbandsbolaget i Västra Götaland 1 1.0 SAMMANFATTNING...3 2.0 INLEDNING...5 2.1 OM DOKUMENTET...5 2.3 BAKGRUND...5 3.0 BREDBANDSMÅL...6 3.0 NATIONELLA

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

Grossistmarknaden för fri-tv via marknät

Grossistmarknaden för fri-tv via marknät BESLUT 1(83) Datum Vår referens 2013-06-10 Dnr: 11-9384 Konkurrensavdelningen Anne Ronkainen 08-678 55 00 pts@pts.se Grossistmarknaden för fri-tv via marknät Parter Teracom AB, org.nr 556441-5098 Box 30150

Läs mer

Svar på remiss om beräkningsmodell marginalprissättning

Svar på remiss om beräkningsmodell marginalprissättning Post- och telestyrelsen Lars-Erik Axelsson Helena Westergren Kista 2006-09-22 Svar på remiss om beräkningsmodell marginalprissättning Tele2 Sverige AB (Tele2) har erbjudits möjlighet att framföra synpunkter

Läs mer

Nätneutralitet för Sverige. En strukturerad branschdialog

Nätneutralitet för Sverige. En strukturerad branschdialog Nätneutralitet för Sverige En strukturerad branschdialog Juni 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Syfte och mål med uppdraget... 4 Avgränsningar... 4 Metod och källor... 5 Intressenter...

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-09-24 IT-infrastrukturprogram för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-2020 Godkänt av kommunfullmäktige 2012-12-17 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

PTS utredning avseende revideringen av den fasta kalkylmodellen 2010-2011

PTS utredning avseende revideringen av den fasta kalkylmodellen 2010-2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-04-12 Dnr: 10-420 1(60) Konkurrensavdelningen Emma Närvä 08-6785763 emma.narva@pts,se PTS utredning avseende revideringen av den fasta kalkylmodellen 2010-2011 Kommunikationsmyndigheten

Läs mer

- en kartläggning på uppdrag av Telenor

- en kartläggning på uppdrag av Telenor Bredband i Örebro län - en kartläggning på uppdrag av Telenor November 2009 A-focus AB Karlavägen 21 17276 Sundbyberg 08-679 9900 www.a-focus.se A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och researchföretag

Läs mer

Tillgången till telefoni

Tillgången till telefoni Rapportnummer PTS-ER-2011:19 Datum 2011-08-30 Tillgången till telefoni PTS uppföljningsrapport nr 1 augusti 2011 Rapportnummer PTS-ER-2011:19 Diarienummer 11-8638 ISSN 1650-9862 Post- och telestyrelsen

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår referens Sida 2014-12-26 Dnr: 14-13006 1(87) Nätsäkerhetsavdelningen Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet Post- och telestyrelsen (PTS) avser

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram Dnr 2011/KS0321-4 Dpl 005 Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturplan för Lilla Edet 2012 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Elektroniska kommunikationer konkurrens på kort och lång sikt

Elektroniska kommunikationer konkurrens på kort och lång sikt Elektroniska kommunikationer konkurrens på kort och lång sikt Fil dr Mattias Ganslandt 2006-05-30 Konkurrens på kort och lång sikt... 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Underlag till MRTV:s rapport om SVT:s täckningskrav i marknätet

Underlag till MRTV:s rapport om SVT:s täckningskrav i marknätet Diarienummer 12-1921 Datum 2012-03-15 Underlag till MRTV:s rapport om SVT:s täckningskrav i marknätet Påverkan på möjligheter att uppnå en effektiv spektrumanvändning Diarienummer 12-1921 Post- och telestyrelsen

Läs mer

Bredbandsstrategi Leksands kommun

Bredbandsstrategi Leksands kommun Bredbandsstrategi Leksands kommun 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund/Syfte... 3 2 Allmänt om bredband... 3 3 Övergripande roller, mål och strategier... 4 3.1 Regeringen och bredbandsstrategin...

Läs mer

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010 ÖPPNA NÄT Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll Publicerad i juni 2010 Ansvarig utgivare: Mikael Ek (VD) Dokumentansvarig: Camilla Jönsson Citera gärna! Det är dock inte tillåtet att vidarebefordra

Läs mer

Komplettering till yttrande avseende Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om driftsäkerhet (diarienummer 14-13006)

Komplettering till yttrande avseende Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om driftsäkerhet (diarienummer 14-13006) Post- och telestyrelsen Att: Anna Wibom Box 5398 102 49 Stockholm Insänt via e-post till: pts@pts.se Komplettering till yttrande avseende Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om driftsäkerhet

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Viktiga frågor för fondbolagen

Viktiga frågor för fondbolagen ANFÖRANDE Datum: 2015-06-04 Talare: Martin Noréus Möte: Fondbolagens förening Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram Eric Åkerlund, Infracore IT-infrastrukturprogram för Tranemo 2011 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:5 2013-04-12 Mål nr A 8/11

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:5 2013-04-12 Mål nr A 8/11 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:5 2013-04-12 Mål nr A 8/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 5, dom 2011-12-02 i mål nr T 31862-04, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE TeliaSonera Aktiebolag (publ),

Läs mer

Bredbandsutbyggnad. IT-infrastrukturplan. Stenungsunds Kommun. Bredbandsutbyggnad. Stenungsunds kommun. Beslutsdatum 2012-12-17, 223

Bredbandsutbyggnad. IT-infrastrukturplan. Stenungsunds Kommun. Bredbandsutbyggnad. Stenungsunds kommun. Beslutsdatum 2012-12-17, 223 Bredbandsutbyggnad Stenungsunds Kommun IT-infrastrukturplan 2012 Bredbandsutbyggnad Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare IT-chef Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid 2015-12-31

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta 2003:22 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden PM 2003:22 ISBN 91-7398-849-9

Läs mer

Utvecklingen av den svenska marknaden för telekommunikation

Utvecklingen av den svenska marknaden för telekommunikation Utvecklingen av den svenska marknaden för telekommunikation Bohlin och Strömberg 1996-06-05 Författare: Anna Erlandsson Per Hallerby Johan Börjesson Hampus Hellsvik Innehållsförteckning 0 Föreliggande

Läs mer

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Datum 2009-03-18 Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Diarienummer 09-2401 ISSN 1650-9862 Författare Anna Boström Post- och telestyrelsen

Läs mer