Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering"

Transkript

1 Post & Telestyrelsen Box Stockholm Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Nummerupplysningsföretagen har under den tidigare handläggningen i aktuellt ärende uttalat sig kring vikten av att belägga TeliaSonera med vissa skyldigheter vad gäller fakturering mm av nummerupplysningstjänster. Med anledning av PTS nya förslag till skyldighetsbeslut önskar nummerupplysningsföretagen anföra följande. Nummerupplysningsföretagen kan konstatera att PTS reviderade förslag ej beaktat vad som anförts av nummerupplysningsföretagen i det första samrådet. Det reviderade förslaget innehåller i huvudsak fyra svagheter för att uppnå den effekt avseende ökad konkurrens som PTS har aviserat att man önskar. De fyra områdena är (i) tillägget om s.k. rimlig begäran (ii) införandet av Etiska Rådet för Betalteletjänster som indirekt referens (iii) tekniska begränsningar och (iv) otydligheter kring reciprocitetsbegreppet. 1

2 Rimlig begäran Nummerupplysningsföretagen anser att TeliaSonera skall ha en absolut skyldighet att fakturera nu aktuella trafikfall. Införandet av rimlig begäran innebär endast att en osäkerhetsfaktor på nytt byggs in vad gäller skyldigheten. Nummerupplysningsföretagen anser därför att det gjorda tillägget kring rimlig begäran tas bort. Villkoren för skyldigheten kommer att följa av bestämmelsen i sig. Problem med att införa Etiska Rådet för Betalteletjänster, ERB, som indirekt referens vad gäller vad som kan anses som objektivt godtagbart att kräva ur etisk synpunkt vid fastställande av TeliaSoneras faktureringsskyldighet. I PTS första beslutsutkast angavs att TeliaSonera, för att en faktureringsskyldighet skulle finnas, kunde ställa krav som följer av konsumenträttsligt hänsyn. I det senaste förslaget har detta ersatts med att TeliaSonera äger rätt att ställa krav på att de tjänster som skall faktureras kan anses som objektivt godtagbara utifrån ett etiskt perspektiv. Under punkten i beslutsutkastet framgår att PTS menar att till ledning av vad som är objektivt sett godtagbart för TeliaSonera att kräva i etiskt hänseende kan en utgångspunkt vara de riktlinjer som branschorganisationen ERB har tagit fram. Det finns vissa uppenbara problem med den av PTS framtagna förslaget. För det första är objektivt godtagbart ett begrepp som till sin natur är odefinierat. Vem som skall avgöra vad som ligger i begreppet går ej att utläsa. Begreppet öppnar för fortsatt osäkerhet kring vad som ligger i TeliaSoneras skyldighet. PTS försök att definiera begreppet genom att göra en, om än vag, hänvisning till ERBs regler innebär ytterligare problem. 2

3 Som påtalats av nummerupplysningsföretagen tidigare så är ERB en privat instiftad stiftelse där TeliaSonera är grundare. Idag finns även andra större operatörer som huvudmän och representerade i styrelsen. ERB har själva skaffat sig mandat att fatta beslut över vissa trafikslag. Med den av PTS föreslagna lydelsen ges ERB regulativ status. ERB är ett organ som inrättats utanför den av staten upprättade förvaltningen och tillsynen över i detta fall telekom-marknaden. Det är direkt olämpligt att en myndighet i ett reglerande beslut ger en privat stiftelse sådan betydelse som nu blir fallet. PTS har ingen insyn ERBs verksamhet eller i hur ERBs regler kan komma att ändras över tiden. Detta är ytterligare ett skäl att ej ha direkt hänvisning till ERBs regler. Nummerupplysningsföretagen har till nu ej omfattats av ERBs reglering. ERB har, helt mot nummerupplysningsföretagens vilja, beslutat att inkludera nummerupplysningsföretagen i regelverket. Innehållet i de regler som ERB anser skall omfatta nummerupplysningsföretagen är ännu per idag inte helt känt. Oaktat vad ERB själva anser så finns inga objektiva skäl till att tvinga nummerupplysningsföretagen att följa ytterligare ett regelverk, ERBs Etiska regler för betalteletjänster. Huruvida massanropstjänster redan omfattas av reglerna är inte känt för nummerupplysningsföretagen. Det är sammanfattningsvis nummerupplysningsföretagens bestämda uppfattning att den av ERBs styrelse föreslagna regleringen ej står i proportion till de marginella problem som finns att reglera samt det intrång som ytterligare en reglering gör på nummerupplysningsföretagens verksamhet. ERBs regler är uppdelade på ett flertal kapitel som reglerar olika typer av innehåll, tjänstetillhandahållare och förpliktelser. Det är således så att olika aktörer omfattas av olika delar i ERBs regelverk. Sällan eller aldrig omfattas en tjänstetillhandahållare av samtliga kapitel i 3

4 regelverket. Att såsom PTS föreslår inskränka regelverket till att TeliaSonera endast har skyldighet att fakturera aktuell trafik för tjänstetillhandahållare som följer ERBs riktlinjer blir därför en alltför trubbig hantering. Nummerupplysning utgör en speciell form av teletjänst eftersom den är klassad som USO-tjänst. Därmed skiljer sig nummerupplysningstjänster från övriga betalsamtalstjänster och massanropstjänster. De förra skall finnas på marknaden, de senare skall ges en möjlighet att erbjudas till marknaden. Nummerupplysningstjänster har inte den typ av problem som vissa betalsamtalstjänster har eller har haft vad gäller att konsumenter kommit i kläm eller att stötande innehåll har erbjudits marknaden. De upplysningar som nummerupplysningsföretagen lämnar om efterfrågat telefonnummer mm är väldigt neutrala i jämförelse med andra betalteletjänster. Nummerupplysningsföretagen har som påtalats ovan därför motsatt sig ERB vad det gäller att dessa tjänster skall inkluderas i den privata stiftelsen ERB:s självpåtagna ansvarsområde. Den åsiktsskillnad som finns mellan nummerupplysningsföretagen och ERB skulle i sin värsta konsekvens kunna leda till att TeliaSonera vägrar att fakturera för trafik till nummerupplysningsföretag med hänvisning till att nummerupplysningsföretagen har en annan syn på de konsumentetiska frågorna än ERB. Det rimliga är att PTS återgår till sin ursprungliga formuleringen om konsumenträttslig reglering. Möjligen med en något mer utvecklad förklaring kring vad som närmare avses med begreppet, t ex att TeliaSonera ej behöver fakturera för sådan trafik som tillhandahålls i strid med gällande lagstiftning på konsumentområdet etc. Även vad gäller andra trafikfall än samtal till nummerupplysning kan relevansen av PTS hänvisning till ERBs regler ifrågasättas. Idag har de 4

5 operatörer vilka är anslutna till ERB, vilka representerar en klar majoritet av marknaden, åtagit sig att följa rådets regler innebärande att regelverket redan finns inkorporerat i de avtal som operatörerna har med tjänstetillhandahållarna. Att i PTS beslut på nytt göra en hänvisning till ERBs regelverk är därför ej nödvändigt. För det fall PTS vidhåller att ERBs regler skall vara referenspunkt för den trafik som TeliaSonera skall tvingas fakturera för måste det också tydligt göras ett tillägg där det framgår att såvitt gäller nummerupplysningsföretagen är det tillfyllest att dessa följer gällande konsumenträttslig lagstiftning för att en faktureringsskyldighet skall föreligga. Tekniska begränsningar PTS avsikt med beslutet, att skapa en marknad för nummerupplysningsföretag och andra där det erbjuds faktureringstjänster, är i grunden en bra idé. Om i princip alla operatörer kan fungera som transitoperatör för nummerupplysningstrafiken och samtidigt vara clearinghouse gentemot andra operatörer så skulle en marknad för dessa tjänster uppstå som skulle kunna verka prispressande. Idag har de flesta, i vart fall de största, av nummerupplysningsföretagen direktförbindelser med de större operatörerna innebärande att avtal om fakturering av trafik finns med ett flertal operatörer vid sidan av TeliaSonera. PTS förslag innebär att om skyldigheterna att bl.a. fakturera för samtal till nationell nummerupplysning skall ha relevans så måste nummerupplysningsföretagen säga upp sina nuvarande avtal med TeliaSonera och välja annan operatör att s a s sätta sig bakom. I praktiken är det emellertid mer komplicerat än så. 5

6 Nedan redogörs för två exempel där hinder föreligger om nummerupplysningsföretagen skall förändra leverantör för faktureringstjänster. För att debitering skall bli rätt måste en transiterande operatör i signaleringen också tala om vilken operatör som är avsändande operatör. Speciellt är detta ett krav för vidarekopplingstjänster, som numera är en etablerad del av nummerupplysningstjänster. Detta är en facilitet som den operatör som vill marknadsföra faktureringstjänster på grossistmarknaden måste utveckla i sitt nät. Merparten av nummerupplysningsföretagen är små och därför måste kostnaden för en sådan investering slås ut på en liten trafikvolym. Detta gör att för mindre nummerupplysningsföretag kommer antalet erbjudanden om fakturering att starkt begränsas. Nummerupplysningsföretagen har för sina kopplingar till operatörerna investerat i ledningskapacitet i större eller mindre utsträckning. Det är inte alltid avtal om ledningskapacitet innehåller sådan flexibilitet att den kan läggas om. Det innebär att marknaden för nummerupplysningsfakturering kommer att vara relativt trögrörlig och det är nödvändigt för den operatör som vill konkurrera att erbjuda kraftig prisreduktion i förhållande till existerande alternativ, eftersom flyttkostnaderna kan vara stora relativt volym. Av dessa skäl anser nummerupplysningsföretagen att den av nummerupplysningsföretagen tidigare föreslagna hanteringen av TeliaSoneras skyldigheter i större utsträckning säkrar de målsättningar som myndigheten vill uppnå. Nummerupplysningsföretagens förslag är att en skrivning med i huvudsak följande innehåll därför införs: PTS ålägger TeliaSonera, i dess egenskap av företag med ett betydande inflytande på marknaden för Fast tillträde, att fakturera sina slutanvändare för samtal till TeliaSonera direkt ansluten nationell nummerupplysningstjänst med det belopp som leverantören av nummerupplysningstjänsterna begär. 6

7 TeliaSonera skall tillämpa samma villkor vid faktureringen av sina slutanvändares samtal till nationell nummerupplysningstjänst direkt ansluten till TeliaSonera som TeliaSonera tillämpar för andra operatörer när deras slutanvändare ringer till leverantörer av betalsamtal som är anslutna till TeliaSonera nät. Vid bestämmande av villkor för fakturering av nummerupplysningstjänst skall dels lägsta ersättningsnivå som gäller mellan TeliaSonera och annan operatör tillämpas, dels även beaktas den lägre kreditrisk som föreligger för samtal till sådan tjänst i förhållande till betalteletjänster i annan operatörs nät. Otydlighet i reciprocitetsbegreppet Vad avser prisreglering för bl.a. fakturering av nummerupplysningstjänster har PTS valt en ansats med reciprocitet. Det problem som här uppstår med PTS tänkta formulering är att det inte finns några reciproka priser för just nummerupplysningstjänster. Det måste därför i det slutliga beslutet tydliggöras att fakturering och övriga villkor avseende nummerupplysningstjänsterna måste jämställas och motsvara existerande faktureringspriser mm för betalsamtalstjänster, där faktureringspriser finns angivna i TeliaSoneras standarderbjudande för samtrafik. Avsikten med denna precisering är att förhindra dispyter mellan TeliaSonera och andra operatörer/tjänstetillhandahållare, eftersom det finns en uppenbar risk att TeliaSonera kan komma att hävda att priset för fakturering av betalsamtalstjänster ej skall vara tillämpligt vad det gäller nummerupplysningstjänster utan att särskilda villkor skall gälla för dessa tjänster. Vidare är skyldighetsbeslutet för snävt och oklart formulerat. Det kan utläsas som om den föreslagna reciprociteten endast skall gälla villkor för ersättning ( TeliaSonera ska tillämpa reciproka villkor vid avtal med annan operatör om ersättning (anm: vår kursivering) för 7

8 betalteletjänster, massanropstjänster och nationell nummerupplysningstjänster ). Av den förklarande texten till beslutsmeningen tycks som om PTS ambition är att reciprociteten skall avse samtliga villkor i samband med fakturering, ej endast ersättning. Beslutsformuleringen måste spegla denna vilja. Det är vidare oklart vad begreppet ersättning omfattar. Är det ersättning för faktureringstjänsten eller är det ersättning för faktureringstjänst och den tjänst TeliaSoneras kund har utnyttjat. Den senare tolkningen skulle göra reciprocitetskravet meningslöst. Det måste alltså klargöras att begreppet ersättning avser ersättning för TeliaSoneras faktureringstjänst. Stockholm den 14 maj, 2009 Anna Ernestam Marcus Öhman Mikael Benckert Eniro AB Teleinfo AB ahhaaa AB 8

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

Svar på remiss om beräkningsmodell marginalprissättning

Svar på remiss om beräkningsmodell marginalprissättning Post- och telestyrelsen Lars-Erik Axelsson Helena Westergren Kista 2006-09-22 Svar på remiss om beräkningsmodell marginalprissättning Tele2 Sverige AB (Tele2) har erbjudits möjlighet att framföra synpunkter

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

PTS remissvar på promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (Fi2015/3427)

PTS remissvar på promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (Fi2015/3427) REMISSVAR Postavdelningen Joakim Levin joakim.levin@pts.se Datum Vår referens Sida 2015-08-07 Dnr: 15-7303 1(9) Ert datum Er referens 2015-06-18 Fi2015/3427 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/006 Er referens: FI Dnr 14-16628 2015-04-17 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm 1 (16) Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Läs mer

Elektroniska kommunikationer konkurrens på kort och lång sikt

Elektroniska kommunikationer konkurrens på kort och lång sikt Elektroniska kommunikationer konkurrens på kort och lång sikt Fil dr Mattias Ganslandt 2006-05-30 Konkurrens på kort och lång sikt... 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

Grundläggande kassaservice

Grundläggande kassaservice REMISSVAR 2001-08-17 Dnr 2001/1623 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Grundläggande kassaservice (Dnr M2001/6184/ITFoU) 1 Inledande synpunkter Näringsdepartementet föreslår i den remitterade

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

P M. PM rörande SUNET, Datalagringsdirektivet och IPRED-direktivet

P M. PM rörande SUNET, Datalagringsdirektivet och IPRED-direktivet P M PM rörande SUNET, Datalagringsdirektivet och IPRED-direktivet 1. SYFTE SUNET (Swedish University Computer Network) är en gemensam organisation och infrastruktur för främst universitet och högskolor

Läs mer

Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2)

Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2) 2013-05-14 Justitiedepartementet Enheten för Familjerätt och Allmän Förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2) Internationella

Läs mer

7 Sammanfattning och slutsatser

7 Sammanfattning och slutsatser 135 7 Sammanfattning och slutsatser 7.1 Inledning och syfte Ar 1993 bolagiserades Televerket och en ny telelagstiftning infördes i Sverige. Bakgrunden till förändringarna var de nya produktionsförutsättningar

Läs mer

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) 2014-09-01 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 14-8479 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät

Yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät Näringsdepartementet Att: Susanna Mattsson 103 33 Stockholm Insänt via e-post till följande adress: n.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät Tele2

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN Box 5625; 114 86 STOCKHOLM; tel: 08 545 03 810; e-post:kko@dnv.se

KONKURRENSKOMMISSIONEN Box 5625; 114 86 STOCKHOLM; tel: 08 545 03 810; e-post:kko@dnv.se KONKURRENSKOMMISSIONEN Box 5625; 114 86 STOCKHOLM; tel: 08 545 03 810; e-post:kko@dnv.se Socialdepartementet Remissyttrande 2014-09-29 Dnr. S2014/5303/RU och S20154/5301/RU Ang. förslaget avseende nya

Läs mer

Komplettering till yttrande avseende Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om driftsäkerhet (diarienummer 14-13006)

Komplettering till yttrande avseende Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om driftsäkerhet (diarienummer 14-13006) Post- och telestyrelsen Att: Anna Wibom Box 5398 102 49 Stockholm Insänt via e-post till: pts@pts.se Komplettering till yttrande avseende Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om driftsäkerhet

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP

Yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP Remissvar Sida 1(8) Diarienr 1.6-82/2015 Handläggare Godkänd av Marguerite Sjöström- Josephson VD Näringsdepartementet Enheten för IT politik 103 33 Stockholm Yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät,

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

Ny reglering av tidsbegränsad anställning

Ny reglering av tidsbegränsad anställning Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Ny reglering av tidsbegränsad anställning - Konsekvenser för bemanningsbranschen? Författare: Ann-Sofie Liljergren

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder

Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder 2010-03-30 1 (12) Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder Anförande av Jan-Erik Ljusberg, stf generaldirektör Konkurrensverket, vid SABOs konferens i Stockholm den 30 mars 2010. Det talade ordet

Läs mer

P MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:12 DOM 2008: 2010-05-04 Dnr C 19/09

P MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:12 DOM 2008: 2010-05-04 Dnr C 19/09 P MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:12 DOM 2008: 2010-05-04 Dnr C 19/09 SÖKANDE Svenska Fotografers Förbund, Årstaängsvägen 5 B, 7 tr, 117 43 Stockholm Ombud: advokaten J. B., Advokatfirma L. DLA Nordic KB,

Läs mer

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2012-01-27 Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Sammanfattning Solvens II Utredningens förslag till genomförande

Läs mer

Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare

Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare f r e d r i k bernd t & maria holme Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare Den beslutsordning med särskilt kvalificerade beslutsfattare som infördes i och med införandet av skatteförfarandelagen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE VVS-Installatörerna, Box 17537, 118 91 STOCKHOLM

Läs mer

DOM 2014-02-05 Meddelad i Luleå

DOM 2014-02-05 Meddelad i Luleå Föredragande: R. Funck Meddelad i Luleå Mål nr Enhet 1 1 SÖKANDE Medarbetare Norr AB, 556585-6571 Ombud: Viktor Robertson Stiftelsen Den Nya Välfärden Box 5625 114 86 Stockholm MOTPARTER 1. StudentConsulting

Läs mer