Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm"

Transkript

1 KKV2023, v1.3, BESLUT Dnr 667/ (8) Anmälande företag Telenor Sverige AB, , Katarinavägen 15, Stockholm Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, Stockholm Andra parter och medverkande i koncentrationen Tele2 Broadband AB, , Box 62, Kista Tele2 Sverige AB, , Box 62, Kista Saken Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; distribution av tv-tjänster och fasta bredbandstjänster. Beslut Konkurrensverket lämnar Telenor Sverige AB:s förvärv av ensam kontroll över Tele2 Broadband AB utan åtgärd. Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax

2 Dnr 667/ (8) Anmälan 1. Telenor Sverige AB (Telenor) har enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579), KL, anmält förvärv av ensam kontroll över Tele2 Broadband AB (Målbolaget). Säljare är Tele2 Sverige AB (Tele2). Transaktionen 2. Genom aktieägaravtal förvärvar Telenor samtliga aktier i Målbolaget. I samband med överlåtelsen överförs den del av Tele2:s affärsverksamhet som rör försäljning av tjänster till privatpersoner och enstaka små företag via fiber LAN 1, koaxial 2 (kabel) och öppna nät 3. De tjänster som överförs till Målbolaget är i huvudsak bredband, tv-distribution och VOIP 4. Företagen Telenor 3. Telenor ägs och kontrolleras ytterst av det norska bolaget Telenor ASA som utgör moderbolag i Telenorkoncernen. Telenorkoncernen tillhandahåller bland annat telekommunikationstjänster till privatpersoner och företag i Sverige. I Telenorkoncernen ingår bland annat Canal Digital Sverige AB samt dess dotterbolag. 4. Telenor erbjuder bland annat tjänster inom fast- och mobil telefoni, fast- och mobilt bredband samt tv. Telenor kontrollerar i sin tur bland annat 2 Bredband AB (Bredbandsbolaget) och Glocalnet Scandinavia AB. 5. Telenorkoncernens globala omsättning uppgick föregående räkenskapsår till 118,4 miljarder kronor, varav 12,2 miljarder miljoner kronor i Sverige. Målbolaget 6. Målbolaget har bildats i syfte för den till Konkurrensverket anmälda företagskoncentrationen och saknar egen verksamhet. 7. Målbolaget kontrolleras till 100 procent av Tele2 som i sin tur kontrolleras av Tele2 AB. 8. Den verksamhet, som i samband med transaktionen överförs till Målbolaget, hade förgående räkenskapsår en global omsättning uppgående till 531 miljoner kronor, varav 531 miljoner kronor i Sverige. 1 Lokala fibernät som ansluter en eller flera bostadsfastigheter. 2 En kabelteknik som traditionellt används för distribution av kabel-tv. 3 Accessnät som är öppna för fler än en tjänsteleverantör. 4 Telefoni via internet.

3 Dnr 667/ (8) Bakgrund Konkurrensverkets utredning 9. Konkurrensverket har under beredningen av ärendet utfört ekonomiska analyser för att bedöma hur koncentrationen skulle kunna påverka konkurrenssituationen på marknaden. 10. Vidare har Konkurrensverket varit i kontakt med kunder till parterna, ett antal aktörer som bland annat tillhandahåller distribution av tv-tjänster och bredbandstjänster samt några intresseorganisationer. Allmänt om marknaderna Inledning 11. De marknader som enligt anmälan främst rörs av förvärvet är marknaden för distribution av tv-tjänster och marknaden för fasta bredbandstjänster. Distribution av tv-tjänster 12. Tv-distributörer distribuerar tv-sändningar genom olika utsändningsplattformar såsom kabel, fiber, SMATV, xdsl, satellit och marknät. Tv-tjänster kan också tas emot via så kallad IPTV, det vill säga tv-tjänster via bredband. Beroende på om ett hushåll har tekniska förutsättningar att motta tv-sändningar via flera olika utsändningsplattformar, är det möjligt för hushållet att vara abonnent till tv-tjänster via olika sändningsplattformar. 13. De kunder som tv-distributörer ingår avtal med är antingen enskilda hushåll eller fastighetsägare, bostadsrättsföreningar eller liknande sammanslutningar (i följande framställning gemensamt benämna som fastighetsägare) som ingår kollektiva avtal för sina boendes räkning. Fasta bredbandstjänster 14. Kunder kan få åtkomst till bredband genom fasta punkter, så kallat fast bredband, och mobilt bredband. Fast bredband tillhandahålls genom accessteknikerna xdsl, (returaktiverad) kabel samt fiber. Dessa är så kallade trådbundna accesstekniker och har sinsemellan olika egenskaper såsom överföringshastigheter. Mobilt bredband är ett så kallat trådlöst bredband. 15. I förhållande till trådlöst bredband karakteriseras trådbundet bredband normalt av högre genomsnittliga faktiska överföringshastigheter, snabbare svartider, prisplaner med fast månadskostnad och oförändrad hastighet oavsett överförd datamängd. 16. Aktörer som levererar fasta bredbandstjänster ingår avtal med antingen enskilda hushåll eller fastighetsägare som ingår kollektiva avtal för sina boendes räkning.

4 Dnr 667/ (8) Rättslig bedömning Ingripande mot företagskoncentrationer 17. En företagskoncentration som prövas enligt 4 kap. 1 KL ska förbjudas om den är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet, i dess helhet eller en avsevärd del av det. Relevant marknad 18. Den relevanta produktmarknaden omfattar i första hand de produkter eller tjänster som köparna anser vara utbytbara, det vill säga sådana produkter eller tjänster som på grund av pris, funktion och egenskaper i övrigt kan tillfredsställa samma behov hos köparen. 19. Relevant geografisk marknad omfattar det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller de relevanta produkterna eller tjänsterna, inom vilket konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas från avgränsade geografiska områden framför allt på grund av väsentliga skillnader. Relevant produktmarknad 20. Partena har i anmälan gjort gällande att tänkbara relevanta produktmarknader är: a) marknaden för distribution av tv-tjänster i flerfamiljshus genom kollektiva avtal med fastighetsägare via kabel, fiber och SMATV, b) marknaden för distribution av tv-tjänster i enfamiljs- och flerfamiljshus genom individuella avtal med enskilda hushåll (oavsett sändningsplattform), c) slutkundsmarknaden för tillhandahållande av fasta bredbandstjänster, och d) slutkundsmarknaden för tillhandahållande av fasta telefonitjänster. 21. Enligt parterna är marknaderna b) och c) de marknader som kan tänkas påverkas mest av förvärvet. Konkurrensverket har under utredningen inte funnit skäl att ifrågasätta denna bedömning. Då marknad a) och b) hör till den övergripande marknaden för distribution av tv-tjänster, har Konkurrensverket dock behandlat även marknad a). Marknaden för tv-distribution 22. I anmälan gör parterna ingen skillnad på distribution av tv-tjänster via kabel, fiber respektive SMATV. I Post- och telestyrelsens (PTS) rapport, Marknadsutvecklingen för trådbunden tv, framgår att det finns skäl att i slutkundsledet

5 Dnr 667/ (8) dela in utsändningsplattformarna i dels en grupp bestående av tv-sändningar via marknät och satellit, och dels en grupp bestående av tv-sändningar via kabel-tv-nät, SMATV och fiber-lan. 5 Även Konkurrensverket har tidigare gjort denna indelning. 6 Det har inte framkommit några omständigheter som talar för att avvika från den uppdelning som såväl PTS och Konkurrensverket gjort tidigare. För bedömningen av denna koncentration har det dock inte varit nödvändigt att med exakthet fastställa den relevanta marknaden. 23. En växande trend på marknaden för tv-distribution är så kallade on demand-tjänster. Tv-distributörer som Konkurrensverket har varit i kontakt med har framfört att aktörer som levererar sådana tjänster, såsom HBO Nordic AB och Viaplay AB, har kommit att utöva ett allt högre konkurrenstryck på tv-distributörer som distribuerar tv-tjänster via de traditionella utsändningsplattformarna. On demand-tjänster uppges dock ännu inte utgöra ett substitut, utan snarare ett komplement. Detta talar för att on demand-tjänster idag inte tillhör samma marknad som distribution av tvtjänster via traditionella utsändningsplattformar. För bedömningen av denna koncentration har det dock inte varit nödvändigt att med exakthet fastställa den relevanta marknaden. 24. I anmälan har parterna delat in marknaden i distribution av tv-tjänster i flerfamiljshus genom kollektiva avtal med fastighetsägare respektive distribution av motsvarande till enfamiljshus och flerfamiljshus genom individuella avtal med enskilda hushåll. 25. Konkurrensverket har tidigare 7 bedömt att det finns betydande skillnader mellan distribution av tv-tjänster i flerfamiljshus respektive i enfamiljshus. Vad avser distribution av tv-tjänster i flerfamiljshus har verket även bedömt att det kan finnas skäl att skilja på distribution av tv-tjänster till flerfamiljshus genom kollektiva avtal med fastighetsägare respektive individuella avtal med enskilda hushåll. Det har inte framkommit några omständigheter, under utredningen av aktuella förvärv, som talar för att frångå den avgränsning som Konkurrensverket gjort tidigare. För bedömningen av denna koncentration har det dock inte varit nödvändigt att med exakthet fastställa den relevanta marknaden. Marknaden för bredbandstjänster 26. I anmälan avgränsas marknaden för bredbandstjänster till slutkundsmarknaden för fasta bredbandstjänster. Det kan finnas skäl att avgränsa 5 PTS, Marknadsutvecklingen för trådbunden tv, Se Konkurrensverkets yttrande i dnr 334/ Se Konkurrensverkets utredning av Com Hem AB:s anmälda förvärv av Canal Digital Kabel TV AB, dnr 513/2011 och dnr 758/2011.

6 Dnr 667/ (8) marknaden ytterligare beroende på om slutkunden är privatperson eller företag. 27. I anmälan görs ingen skillnad på vilken accessteknik som används för att tillhandahålla fasta bredbandstjänster. Som framgår ovan har de olika accessteknikerna xdsl, kabel och fiber, vissa olika egenskaper som eventuellt talar för en ytterligare segmentering utifrån accessteknik. 28. Konkurrensverket har dock funnit att det för bedömningen av denna koncentration inte har varit nödvändigt att ta slutlig ställning till den exakta marknadsavgränsningen. Geografisk marknad 29. Enligt anmälan är samtliga av parterna identifierade produktmarknader nationella i sin omfattning, det vill säga omfattande hela Sverige. 30. Konkurrensverket har tidigare bedömt 8 att konkurrensen på marknaden för distribution av tv-tjänster, i flerfamiljshus genom kollektiva avtal med fastighetsägare, är nationell men med lokala inslag. Konkurrensverket har i det aktuella ärendet utgått från att den geografiska marknaden, både vad avser marknaden för tv-distribution och marknaden för fasta bredbandstjänster, är nationell men att särskilda effekter av konkurrensen kan uppkomma lokalt. Det har för bedömningen av koncentrationen dock inte bedömts som nödvändigt att slutgiltigt fastställa den geografiska marknaden. Påtagligt hämmande av en effektiv konkurrens Inledning 31. Konkurrensverket har utrett huruvida Telenors förvärv av Målbolaget är ägnat att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Vid prövningen ska särskilt beaktas om företagskoncentrationen medför att en dominerande ställning skapas eller förstärks. Faktorer som har betydelse för bedömningen är parternas marknadsandelar samt andra faktorer som kan hämma eller främja konkurrensen, såsom förekomsten av faktisk och potentiell konkurrens samt köparmakt. 32. Parternas verksamheter överlappar varandra på framför allt marknaden för tv-distribution (genom individuella avtal med enskilda hushåll) respektive slutkundsmarknaden för fasta bredbandstjänster. 8 Se Konkurrensverkets utredning av Com Hem AB:s anmälda förvärv av Canal Digital Kabel TV AB, dnr 513/2011 och dnr 758/2011.

7 Dnr 667/ (8) Marknadsandelar 33. I PTS rapport Svensk telemarknad första halvåret 2013 framgår Telenors, Tele2:s och andra aktörers marknadsandelar på marknaderna för distribution av tvtjänster respektive fasta bredbandstjänster per den 30 juni Marknadsandelarna i rapporten reflekterar inte helt de för ärendet relevanta omständigheterna. Exempelvis framgår inte Målbolagets marknadsandelar på de aktuella marknaderna, utan hela Tele2:s marknadsandelar redovisas. Rapporten reflekterar inte heller de avgränsningar som parterna har gjort avseende marknaderna för distribution av tv-tjänster respektive fasta bredbandstjänster. Rapporten får dock anses indikera vilken storlek parterna, samt andra aktörer, har på dessa marknader. 34. Enligt PTS rapport har Telenor (inklusive Canal Digital Sverige AB), baserat på andelen abonnemang tv-tjänster per den 30 juni 2013, en marknadsandel på 13,1 procent och Tele2 en marknadsandel på 5,4 procent. Efter förvärvet får Telenor således en marknadsandel på totalt 18,5 procent på marknaden för distribution av tv-tjänster. Enligt rapporten har Com Hem AB (Com Hem) 39,1 procent av marknaden. Com Hem kommer alltså förbli den största aktören på marknaden för distribution av tv-tjänster även efter förvärvet. I rapporten framgår vidare att andra aktörer på marknaden är bland andra TeliaSonera AB (Telia Sonera) med 13,3 procent, Boxer TV Access AB med 12,6 procent och Viasat AB med 7,3 procent. 35. Vad gäller marknaden för fasta bredbandstjänster har Telenor, baserat på antal fasta bredbandsabonnemang per den 30 juni 2013, 17,3 procent av marknaden och Tele2 6,9 procent. Efter förvärvet kommer Telenor därmed få en total marknadsandel på 24,2 procent på marknaden för fasta bredbandstjänster. TeliaSonera, med en marknadsandel på 38,8 procent, kommer även efter förvärvet vara störst på marknaden. Enligt PTS rapport har vidare Com Hem en marknadsandel på 17,6 procent och övriga aktörer 19,4 procent. 36. Efter koncentrationen kommer Telenor således att vara näst störst på nämnda marknader och samtidigt möta konkurrens från flera andra aktörer. Lokalt överlapp 37. I Konkurrensverkets utredning av Com Hems förvärv av Canal Digital Kabel TV AB år fann Konkurrensverket att den tänkta transaktionen, såvitt avsåg distribution av kabel-tv, skulle leda till problematiskt höga koncentrationsnivåer och marknadsandelar på flera orter i Sverige som tillsammans utgjorde en väsentlig del av landet. Vid en snävare geografisk avgränsning i det nu aktuella ärendet för distribution av tv-tjänster via kabel, får Telenor och Målbolaget på endast ett fåtal mindre orter marknadsandelar som är 9 Konkurrensverkets ärenden dnr 513/2011 och dnr 758/2011.

8 Dnr 667/ (8) tillräckligt höga för att i sig utgöra en indikation på eventuella konkurrensproblem. 38. Av Konkurrensverkets utredning framgår vidare att det inte finns någon ort där parterna idag är de enda två aktörerna närvarande med kabel respektive fiber. På orter där både Telenor och Målbolaget idag är verksamma kommer det alltså även efter förvärvet finnas andra aktörer närvarande som kan tillhandhålla distribution av tv-tjänster och fasta bredbandstjänster via kabel och fiber. Marknadens synpunkter på förvärvet 39. Ingen av de aktörer inom tv-distribution eller fast bredband som Konkurrensverket har varit i kontakt med har gjort gällande att ett genomförande av förvärvet skulle medföra negativa effekter på de aktuella marknaderna. Flera av de aktörer som Konkurrensverket har intervjuat har uppgett att förvärvet snarare kan medföra positiva effekter, då de största aktörerna Com Hem och TeliaSonera får en större utmanare. 40. Inte heller någon av de kunder eller intresseorganisationer som Konkurrensverket har varit i kontakt med har framfört att ett genomförande av förvärvet skulle medföra några negativa effekter på marknaden. Sammanfattande bedömning 41. Sammanfattningsvis har Konkurrensverkets utredning inte visat att förvärvet påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Slutsats 42. Koncentrationen ska, med beaktande av vad som anförts ovan, lämnas utan åtgärd. Detta beslut har fattats av konkurrensrådet Maria Ulfvensjö Baltatzis. Föredragande har varit Rinel Patel. Maria Ulfvensjö Baltatzis Rinel Patel Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats.