Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; låssmedsverksamhet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; låssmedsverksamhet."

Transkript

1 KKV2023, v1.1, BESLUT Dnr 588/ (11) Anmälande företag ASSA Sverige AB, org.nr , Box 371, Eskilstuna Ombud: advokaten Johan Carle och jur.kand. Urszula Sieradzka, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Box 1711, Stockholm Andra parter och medverkande i koncentrationen Swesafe AB, org.nr , Box 503, Västerås Saken Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; låssmedsverksamhet. Beslut Konkurrensverket lämnar ASSA Sverige AB:s förvärv av ensam kontroll över Swesafe AB utan åtgärd. Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax

2 Dnr 588/ (11) Anmälan 1 ASSA Sverige AB har enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579), KL, anmält förvärv av ensam kontroll över Swesafe AB. Företagen 2 ASSA ABLOY-koncernen består av mer än 200 dotterbolag i över 40 länder varav ett är ASSA Sverige AB (ASSA). Koncernens omsättning uppgick 2009 till cirka 35 miljarder kronor, varav mer än 200 miljoner kronor i Sverige. ASSA ABLOY-koncernens svenska verksamhet utgörs huvudsakligen av tillverkning och grossistförsäljning av lås och beslag samt tillverkning och installation av dörrautomatik. Verksamheten bedrivs främst genom bolagen ASSA Sverige AB, ASSA OEM AB, Copiax AB, Aptus AB, Besam AB och Ditec Entrematic Nordic AB. 3 Swesafe AB (Swesafe) tillhandahåller låssmedsprodukter och -tjänster samt andra säkerhetsrelaterade produkter och tjänster till slutkunder. Swesafe erbjuder främst tjänster avseende installation och underhåll, dygnet runtjour, serviceavtal, nyckeladministration och nyckelförvaring, kortadministration och kortförvaring, säkerhetsfrågor och finansiering. Swesafes produktutbud omfattar bl.a. låssystem, mekaniska och elektromekaniska lås, galler, grindar, säkerhetsdörrar, inbrottslarm, överfallslarm, brandlarm, utrymningslarm, passagesystem, kameraövervakning, värdeskåp och postboxar. Företagets omsättning i Sverige uppgick föregående räkenskapsår till 409 miljoner kronor. Swesafe äger bolagen Låstjänst i Lindesberg AB, Nordiska Säkerhetsgruppen AB och Access Protect i Skåne AB (70 % ägarandel), Isgrens eftr O Levin, Lås och Nyckelservice i Arboga och Låssmedsföretagen i Strängnäs. Bakgrund 4 ASSA och aktieägarna i Swesafe undertecknade den 1 november 2010 ett aktieöverlåtelseavtal avseende ASSA:s förvärv av samtliga aktier i Swesafe. Koncentrationen anmäldes till Konkurrensverket den 12 november Anmälan var komplett den 3 december Efter en inledande undersökning av företagskoncentrationen fann Konkurrensverket att ytterligare analys av koncentrationens effekter på marknaden behövdes. Konkurrensverket beslutade därför den 10 januari 2011 att genomföra en särskild undersökning av koncentrationen enligt 4 kap. 11 KL. 5 I beredningen av ärendet har Konkurrensverket bland annat hämtat in information från parterna, konkurrenter till ASSA i tillverkarledet och grossistledet, konkurrenter till Swesafe i installations- och serviceledet, ett antal branschorganisationer samt från kunder till låssmedsföretag.

3 Dnr 588/ (11) Rättslig bedömning Företagskoncentrationen 6 Enligt 4 kap. 6 ska en företagskoncentration anmälas till Konkurrensverket, om: 1. de berörda företagen tillsammans har haft en omsättning föregående räkenskapsår i Sverige som överstiger en miljard kronor, och 2. minst två av de berörda företagen har haft en omsättning i Sverige föregående räkenskapsår som överstiger 200 miljoner kronor för vart och ett av företagen. 7 ASSA ABLOY-koncernens omsättning under 2009 översteg en miljard kronor. Både ASSA ABLOY-koncernen och Swesafe omsatte under 2009 över 200 miljoner kronor i Sverige. ASSA:s förvärv av samtliga aktier i Swesafe faller således inom ramen för Konkurrensverkets prövning enligt 4 kap. 1 KL. Förutsättningar för ett förbud 8 En företagskoncentration som prövas enligt 4 kap. 1 KL ska förbjudas om den är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. 9 Vid prövningen av om en företagskoncentration ska förbjudas ska särskilt beaktas om den medför att en dominerande ställning skapas eller förstärks. För att kunna ta ställning till en företagskoncentrations effekter på konkurrensen behöver den för bedömningen relevanta marknaden med avseende på produkter och geografiskt område definieras. Relevant produktmarknad 10 Den relevanta produktmarknaden omfattar i första hand de produkter eller tjänster som köparna anser vara utbytbara, dvs. sådana produkter eller tjänster som på grund av pris, funktion och egenskaper i övrigt kan tillfredsställa samma behov hos köparen. Tillverkningsledet 11 ASSA har i anmälan och kompletterande handlingar angett att företaget är verksamt på ett antal produktmarknader i tillverkningsledet, däribland marknaderna för cylinderlås, låshus, elektromekaniska lås, dörrautomatik, dörrstängare, fönsterlås, gångjärn, hänglås, industrilås, passersystem, trycken, övriga beslag och övriga lås. 12 Mot bakgrund av Konkurrensverkets utredning i detta och tidigare ärenden har Konkurrensverket inte funnit skäl att ifrågasätta ASSA:s definition av de relevanta produktmarknaderna i tillverkningsledet inom ramen för detta ärende.

4 Dnr 588/ (11) Grossistledet 13 Vad avser grossistledet har ASSA i anmälan angett att företaget genom dotterbolaget Copiax AB (Copiax) är verksamt på grossistmarknaden för lås och beslag. 14 I Konkurrensverkets ärende med diarienummer 489/2008 bedömde Konkurrensverket att den relevanta produktmarknaden utgjordes av låssmedsgrossistmarknaden, där Copiax och Prokey AB för närvarande utgör de två huvudsakliga aktörerna. Utredningen i det nu aktuella ärendet ger inga skäl att göra en annan bedömning. Konkurrensverkets uppfattning baseras framför allt på uppgifter angående inköpsvanor från de låssmedsföretag som har kontaktats inom ramen för utredningen. Denna bild bekräftas av uppgifter från andra aktörer i såväl tillverknings- och grossistledet. Installations- och serviceledet 15 Beträffande installations- och serviceledet har ASSA i anmälan angett att den relevanta marknaden utgörs av låssmedsmarknaden. 16 Konkurrensverkets utredning har visat att det finns ett stort antal låssmedsföretag, varav de flesta är små företag. Enligt uppgift har det genomsnittliga låssmedsföretaget omkring sju till åtta anställda och omsätter cirka en och en halv miljon kronor per anställd och år. Swesafe är det i särklass största låssmedsföretaget sett till både omsättning, antal anställda och antal verksamhetsorter. 17 Majoriteten av låssmedsföretagen är endast etablerade på en ort och utför uppdrag lokalt. Därutöver finns ett antal företag med verksamhet på några få orter, ofta inom samma region. Det finns även andra företag med rikstäckande kapacitet, nämligen SafeTeam och AB Byggbeslag. Därutöver finns etablerade samarbeten mellan låssmedsföretag, såsom SAM-säkgruppen och Great Security, som också kan utföra projekt över hela eller åtminstone stora delar av landet. 18 Traditionellt sett har låssmedsföretag huvudsakligen arbetat med mekaniska produkter såsom lås och beslag. Till följd av produktutvecklingen inom området har både stora och små låssmedsföretag i allt större utsträckning börjat arbeta med elektroniska produkter såsom elektromekaniska lås, passersystem, larm och övervakningskameror. Detta har medfört att många låssmedsföretag idag erbjuder ett brett sortiment av produkter och tjänster med ett ökat fokus på kompletta säkerhetslösningar. 19 Utvecklingen mot en större andel elektroniska produkter och ett bredare tjänsteutbud har inneburit att elinstallations- och säkerhetsföretag till viss del erbjuder samma tjänster som låssmedsföretagen. Flera elinstallations- och säkerhetsföretag har idag kompetens inom området för mekaniska lås och

5 Dnr 588/ (11) beslag. Utvecklingen sker antingen genom förvärv av låssmedsföretag eller genom intern uppbyggnad av liknande kompetens. Det är heller inte ovanligt att elinstallations- och säkerhetsföretag och låssmedsföretag samarbetar inom ramen för ett och samma uppdrag. Det finns således en viss konvergens mellan dessa branscher. Denna utveckling påverkas även av att kunder i allt större utsträckning efterfrågar helhetslösningar vad avser lås, larm, inpassering, kameraövervakning och övrig säkerhet. 20 Såväl stora som små låssmedsföretag uppger att deras viktigaste kunder utgörs av byggföretag, bostads- och fastighetsföretag, bostadsrättsföreningar, industriföretag samt offentliga aktörer som kommuner, landsting och stat. Det finns kapacitetsbegränsningar som påverkar vilka uppdrag ett låssmedsföretag kan åta sig, bland annat beroende på låssmedsföretagets storlek. Utredningen har dock visat att mindre och medelstora låssmedsföretag utövar ett konkurrenstryck på de större låssmedsföretagen när det gäller lokala mindre kunder och att de potentiellt även kan utöva ett konkurrenstryck för att vinna stora och rikstäckande kunder genom samarbeten. 21 Det finns, som framgår ovan, tecken på att relevanta produktmarknader i installations- och serviceledet inte längre utgörs endast av traditionella låssmedstjänster. För att bedöma koncentrationens effekter på konkurrensen i det nu aktuella ärendet, har Konkurrensverket dock inte funnit det nödvändigt att slutgiltigt fastställa relevanta produktmarknader i installations- och serviceledet. Geografisk marknad 22 Den relevanta geografiska marknaden omfattar det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller de relevanta produkterna eller tjänsterna, inom vilket konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas från angränsande geografiska områden på grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren. 23 I anmälan har parterna genomgående redovisat marknadsandelar samt beskrivit förhållanden avseende Sverige. I det aktuella ärendet har inget framkommit som tydligt visar att de geografiska marknaderna bör avgränsas snävare. Konkurrensverket har dock inte funnit det nödvändigt att slutgiltigt fastställa de relevanta geografiska marknaderna för att bedöma koncentrationens effekter på konkurrensen. Påtagligt hämmande av en effektiv konkurrens 24 Konkurrensverket har att bedöma huruvida företagskoncentrationen påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Härvid beaktas ett flertal faktorer, som delvis griper in i varandra.

6 Dnr 588/ (11) 25 ASSA har enligt anmälan en mycket stark ställning inom flera produktkategorier, vilket även bekräftas av uppgifter från låssmedsföretag. Därutöver har ASSA även en mycket stark ställning i grossistledet genom dotterbolaget Copiax. 26 ASSA tillhandahåller viktiga insatsvaror för låssmedsföretag, bl.a. Swesafe. Den undersökta koncentrationen är följaktligen av vertikal natur. Det är i allmänhet mindre sannolikt att vertikala koncentrationer påtagligt hämmar en effektiv konkurrens jämfört med horisontella koncentrationer I vissa fall kan dock vertikala koncentrationer medföra negativa effekter på konkurrensen. 2 Detta gäller framför allt om koncentrationen leder till konkurrensbegränsande avskärmning av insatsvaror, avskärmning av kunder eller spridning av kommersiellt känslig information. I föreliggande fall fanns skäl att närmare utreda om koncentrationen kunde leda till sådana effekter. Avskärmning av insatsvaror 28 När ett företag i föregående produktionsled (uppströmsföretaget) förvärvar ett företag i efterföljande produktionsled (nedströmsföretaget) är ett tänkbart scenario att uppströmsföretaget helt eller delvis stänger av nedströmsföretagets konkurrenters tillgång till den insatsvara som produceras av uppströmsföretaget. Om insatsvaran svårligen kan ersättas får nedströmsföretagets konkurrenter höjda produktionskostnader och måste höja sina priser. Detta medför att nedströmsföretaget också kan höja sitt pris eller ta marknadsandelar. I enlighet med kommissionens riktlinjer för bedömning av ickehorisontella koncentrationer har Konkurrensverket utrett ASSA:s möjlighet och incitament att genomföra en avskärmning av insatsvaror. 29 ASSA säljer lås och beslag till låssmedsföretag genom två kanaler: dels direkt till företagen, dels genom grossister. Bland grossisterna som riktar sig till låssmedsföretag är ASSA:s helägda grossist Copiax den i särklass största. 30 För att ASSA ska ha möjlighet att genomföra en avskärmning av insatsvarorna lås och beslag från Swesafes konkurrenter krävs att varorna är viktiga för låssmedsföretagen. Om insatsvaror från ASSA står för en stor del av kostnaden och det är det är dyrt för låssmedsföretagen att ersätta produkterna med andra produkter kommer avskärmningen att leda till att låssmedsföretagens kostnader ökar märkbart. 31 Konkurrensverkets utredning visar att det finns situationer där förutsättningarna att ersätta produkter från ASSA med produkter av andra fabrikat är 1 Kommissionens riktlinjer för bedömning av icke-horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer (C 265/07, EUT ), p Kommissionens riktlinjer p. 15.

7 Dnr 588/ (11) goda. Det finns dock även situationer där vissa av ASSA:s produkter är nödvändiga för att ett låssmedsföretag ska kunna utföra ett uppdrag. Inköp av lås och beslag utgör samtidigt en betydande andel av ett låssmedsföretags kostnader. Därför är det inte uteslutet att ASSA har möjlighet att genomföra en avskärmning av insatsvaror vad gäller vissa typer av lås och beslag. 32 För att en avskärmning av insatsvaror ska aktualiseras är det emellertid inte tillräckligt att ASSA har möjlighet att genomföra en avskärmning. Det krävs också att ASSA har incitament att genomföra en sådan avskärmning. 33 En avskärmning skulle innebära att ASSA avstod viss försäljning i tillverkningsledet för att öka Swesafes försäljning i service- och installationsledet. Incitament till ett sådant handlande uppstår om vinsten av ökad försäljning nedströms uppväger förlusten av minskad försäljning uppströms. 34 Konkurrensverket har undersökt om ASSA har incitament att avskärma den försäljning som sker direkt till låssmedsföretag (direktförsäljning) alternativt via ASSA:s grossist Copiax (grossistförsäljning). Utredningen har avsett incitamenten till fullständig och partiell avskärmning. En fullständig avskärmning skulle innebära att ASSA eller Copiax helt stänger av leveranser till Swesafes konkurrenter. En partiell avskärmning skulle innebära att den volym som ASSA eller Copiax levererar till Swesafes konkurrenter minskar jämfört med den volym som levererades före förvärvet eller att ASSA levererar till sämre villkor. 35 I syfte att utvärdera förutsättningarna för avskärmning av insatsvaror har Konkurrensverket hämtat in uppgifter om marginaler och omsättning i de olika produktionsleden. Vidare har Konkurrensverket hämtat in uppgifter om hur stor försäljningen till Swesafe är från ASSA respektive Copiax. Baserat på dessa uppgifter är det möjligt att uppskatta hur vinsterna i de olika produktionsleden skulle påverkas vid olika avskärmningsscenarier. 36 Konkurrensverkets utredning visar att Swesafes marknadsandel är måttlig, trots att Swesafe är det största låssmedsföretaget. Detta är en faktor som talar emot att det skulle finnas incitament för avskärmning av insatsvaror. 37 Vidare är ASSA:s marginaler i tillverkningsledet avsevärt högre än Swesafes marginaler i installationsledet. Detta talar i sig mot att det skulle finnas incitament till avskärmning, eftersom en liten omsättningsminskning i ASSA uppströms då måste kompenseras av en stor omsättningsökning i Swesafe nedströms. Vad gäller försäljning via grossist bedömer Konkurrensverket därför att det sannolikt inte finns incitament till avskärmning. 38 I de fall då uppströmsmarknaden är liten i förhållande till nedströmsmarknaden och det därtill är möjligt att avskärma nedströmsmarknaden, kan det

8 Dnr 588/ (11) ändå finnas incitament till en sådan strategi. Direktförsäljningen från ASSA till låssmedsföretag är liten i förhållande till försäljningen i service- och installationsledet. Därför har Konkurrensverket ägnat särskild uppmärksamhet åt att undersöka möjlighet och incitament till avskärmning av Swesafes konkurrenter från ASSA:s direktförsäljning. Den grupp låssmedsföretag som är beroende av direktförsäljningen har dock visat sig vara liten, varför Konkurrensverket bedömer att sådan avskärmning är osannolik. Avskärmning av kunder 39 Ett annat tänkbart scenario efter ett vertikalt förvärv är att nedströmsföretaget slutar köpa insatsvaror från uppströmsföretagets konkurrenter. Om uppströmsföretagets konkurrenter därigenom tappar mycket försäljning kan deras förmåga eller incitament att utöva ett effektivt konkurrenstryck mot uppströmsföretaget minska. Detta minskade konkurrenstryck kan ge det sammanslagna företaget förutsättningar att lönsamt höja priset på uppströms- eller nedströmsmarknaden. I enlighet med kommissionens riktlinjer för bedömning av icke-horisontella koncentrationer har Konkurrensverket därför utrett ASSA:s möjlighet och incitament att genomföra en avskärmning av kunder. 40 För att en sådan avskärmning ska bli aktuell krävs att Swesafe är en betydande kund till ASSA:s konkurrenter. I detta inbegrips dels att Swesafe är en stor kund, dels att ASSA:s konkurrenter har svårt att få avsättning för sina varor på annat sätt än genom att sälja till Swesafe. 41 För att avskärmningen ska bli aktuell krävs också att det ligger i det sammanslagna företagets intresse att genomföra en avskärmning av denna typ. Att sluta köpa vissa insatsvaror är i regel förknippat med kostnader. Dessa ökade kostnader nedströms måste därför uppvägas av eventuella vinster till följd av avskärmningen. 42 Konkurrensverket har undersökt om en avskärmning av Swesafe skulle innebära att ASSA:s konkurrenter får sämre förutsättningar att utöva ett effektivt konkurrenstryck mot ASSA. I utredningen har det inte framkommit något som stödjer att Swesafe är en så betydande kund att detta skulle vara fallet. I synnerhet har det inte framkommit några uppgifter som stödjer att ASSA:s konkurrenter är beroende av att sälja till Swesafe för att kunna utgöra ett fortsatt konkurrenstryck mot ASSA. Spridning av kommersiellt känslig information 43 Vertikala förvärv kan medföra att det sammanslagna företaget får möjlighet att komma över kommersiellt känslig information om konkurrerande företags verksamheter genom att bli kund eller leverantör till sina konkurrenter. Konkurrensverket har identifierat fyra scenarier under vilka den aktuella

9 Dnr 588/ (11) koncentrationen, genom att öka informationsflödet mellan ASSA och Swesafe, potentiellt skulle kunna skada konkurrensen. 44 Enligt det första scenariot skulle Swesafe få tillgång till information avseende ASSA:s rabatter till konkurrerande låssmedsföretag. Swesafe skulle potentiellt kunna använda denna information till att förutsäga sina konkurrenters anbud och anpassa sina egna anbud därefter. Detta skulle kunna vara till skada för kunderna eftersom det ger Swesafe en möjlighet att bjuda mindre aggressivt än tidigare. 45 För att bedöma hur sannolikt detta scenario är har Konkurrensverket undersökt om informationen om ASSA:s rabatter till låssmedsföretag är förvärvsspecifik, dvs. om informationen endast blir tillgänglig för Swesafe på grund av koncentrationen och om det är möjligt för Swesafe att förutse konkurrenternas anbud med hjälp av information om vilka rabatter de får från ASSA. 46 Utredningen har visat att ASSA:s rabatter till stor del redan är kända på marknaden främst genom att ASSA:s prissättningssystem i första hand är baserat på offentliga prislistor och volymrabatter. 47 Vidare har utredningen visat att ett totalt anbud på installations- och servicetjänster består av flera andra betydande kostnadsposter, såsom t.ex. övrigt material och arbete. Därför är information om de konkurrerande låssmedsföretagens rabatter från ASSA sannolikt inte tillräckligt för att Swesafe ska kunna förutse vilka anbud konkurrenterna kommer att lägga. 48 Enligt det andra scenariot skulle ASSA, via Swesafe, kunna få information om konkurrerande tillverkares rabatter, något som skulle kunna göra det möjligt för ASSA att prissätta mindre aggressivt. 49 För att bedöma risken för denna händelseutveckling har Konkurrensverket återigen undersökt om informationsutbytet är förvärvsspecifikt. Konkurrensverkets slutsats från denna utredning är att ASSA genom de återkommande kontakter och förhandlingar som äger rum mellan tillverkarna och låssmedsföretagen sannolikt redan idag har viss kännedom om andra tillverkares priser. Med hänsyn till detta och att Swesafes andel är förhållandevis måttlig på nedströmsmarknaden bedömer Konkurrensverket att det möjliga informationsutbytet inte påtagligt kommer att hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens. 50 Det tredje scenariot avser ASSA:s projekterings- och arkitektservice. ASSA erbjuder denna service till sina kunder i samband med både nybyggnation och renovering. Servicen består i huvudsak av rådgivning i frågor som rör den kompletta beslagningen av dörrar, mekaniska såväl som elektroniska lösningar, för att tillgodose en komplett säkerhetslösning. Scenariot innebär

10 Dnr 588/ (11) att ASSA genom sin projekterings- och arkitektservice tidigt får reda på kommande projekt på marknaden och styr kunderna (exempelvis byggherrar) till Swesafe. Om ASSA:s projekterings- och arkitektservice knyts samman med Swesafes låssmedstjänster skulle detta kunna vara till skada för konsumenterna. 51 En nödvändig förutsättning för att ett konkurrensproblem ska aktualiseras när tjänsterna knyts samman på ett sådant sätt är att ASSA har en dominerande ställning på en marknad för projekterings- och arkitektservice. Under Konkurrensverkets utredning har det inte framkommit att ASSA har en dominerande ställning på en sådan marknad. 52 Det fjärde scenariot gäller de så kallade behörighetsavtal som ASSA förfogar över. Behörighetsavtal ingås efter installationen av ett nytt låssystem mellan ASSA i egenskap av leverantör och säkerhetsgarant, ett låssmedsföretag i egenskap av servicestation och slutkunden i egenskap av systemägare. Det grundläggande syftet med behörighetsavtalet är att all säkerhetsmässigt känslig information om låssystemet ska förvaras på ett säkert ställe för att enkelt och snabbt kunna åtgärda eventuella problem, som att en huvudnyckel har kommit bort. Till behörighetsavtalet biläggs typiskt sett låsscheman med uppgifter om bland annat volym och typer av lås/beslag samt patenttider. 53 ASSA skulle kunna överföra informationen i behörighetsavtalen till Swesafe, som skulle kunna använda den till att välja ut attraktiva kunder till konkurrerande låssmedsföretag och bearbeta dessa. Enligt ASSA hanteras dessa dokument dock enligt strikta säkerhetsregler. Det är ett begränsat antal personer inom ASSA som har tillgång till behörighetsavtalen och systemuppgifterna. Dessa påståenden bekräftas även av annan information som framkommit i utredningen. Mot bakgrund av detta bedömer Konkurrensverket det som osannolikt att behörighetsavtalen eller systemuppgifterna kan komma Swesafe till del i fall där Swesafe inte självt är part till behörighetsavtalen. Även om ett sådant informationsutbyte skulle ske, är det tveksamt om informationen skulle leda till några negativa effekter på konkurrensen eftersom Swesafe ändå skulle behöva bearbeta kunden och erbjuda en bättre och mer prisvärd lösning. 54 Sammantaget bedömer Konkurrensverket att det är osannolikt att koncentrationen till följd av ökat utbyte mellan ASSA och Swesafe av kommersiellt känslig information kan leda till skada på konkurrensen.

11 Dnr 588/ (11) Sammanfattande bedömning 55 Sammanfattningsvis konstaterar Konkurrensverket att utredningen inte har visat att koncentrationen påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Slutsats 56 Koncentrationen ska, med beaktande av vad som anförts ovan, lämnas utan åtgärd. Detta beslut har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit Anders Flood. Dan Sjöblom Anders Flood Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats.

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-12-19 Dnr 667/2013 1 (8) Anmälande företag Telenor Sverige AB, 556421-0309, Katarinavägen 15, 116 88 Stockholm Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-06-17 Dnr 426/2014 1 (46) Stockholms tingsrätt Avdelning 5 Box 8307 104 20 STOCKHOLM Ansökan om stämning Kärande Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM Svarande 1. Swedbank Franchise AB, 556431-1016,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE VVS-Installatörerna, Box 17537, 118 91 STOCKHOLM

Läs mer

1. Alfa Quality Moving AB, 556501-0229, Fordonsvägen 15, 553 02 JÖNKÖPING

1. Alfa Quality Moving AB, 556501-0229, Fordonsvägen 15, 553 02 JÖNKÖPING Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. STÄMNINGSANSÖKAN 2014-07-14 Dnr 511/2014 1 (39) Stockholms tingsrätt Box 8307 104 20 STOCKHOLM Ansökan om stämning Kärande Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM Svarande

Läs mer

DOM 2011-12-02 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-12-02 Meddelad i Stockholm 1 PARTER Kärande Konkurrensverket 103 85 Stockholm Meddelad i Stockholm Mål nr Genom chefsjuristen Per Karlsson och processrådet Eva Persson, biträdda av chefsekonomen Sten Nyberg, biträdande chefsekonomen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:13 2012-12-04 Mål A 3/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:13 2012-12-04 Mål A 3/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:13 2012-12-04 Mål A 3/11 KÄRANDE Sveriges Bildelsgrossisters förening, Bror Nilssons Gata 4, 417 55 Göteborg Ombud: advokaterna P. R. och K. A. samt jur.kand. R. V., Advokatfirman

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:5 2013-04-12 Mål nr A 8/11

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:5 2013-04-12 Mål nr A 8/11 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:5 2013-04-12 Mål nr A 8/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 5, dom 2011-12-02 i mål nr T 31862-04, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE TeliaSonera Aktiebolag (publ),

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 1 KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority STÄMNINGSANSÖKAN 2014-12-09 Dnr815/2014 1(91) Stockholms tingsrätt Box 8307 104 20 Stockholm Ansökan om stämning Kärande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden) KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden) KOMMISSIONEN 24.2.2009 C 45/7 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN KOMMISSIONEN Meddelande från kommissionen Vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2006-06-07 i mål nr T 4231-04, se bilaga (ej bilagd här) Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM

Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2006-06-07 i mål nr T 4231-04, se bilaga (ej bilagd här) Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:12 Datum 2008-09-10 Dnr A 3/06 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2006-06-07 i mål nr T 4231-04, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE OCH MOTPART Konkurrensverket,

Läs mer

Konkurrensförhållandena på elmarknaden

Konkurrensförhållandena på elmarknaden Generaldirektören 2007-05-07 Dnr 408/2006 1 (13) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Konkurrensförhållandena på elmarknaden Sammanfattning Konkurrensverket startade i juni 2006 en utredning i syfte att

Läs mer

P MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:12 DOM 2008: 2010-05-04 Dnr C 19/09

P MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:12 DOM 2008: 2010-05-04 Dnr C 19/09 P MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:12 DOM 2008: 2010-05-04 Dnr C 19/09 SÖKANDE Svenska Fotografers Förbund, Årstaängsvägen 5 B, 7 tr, 117 43 Stockholm Ombud: advokaten J. B., Advokatfirma L. DLA Nordic KB,

Läs mer

Mål A 3/06 Konkurrensverket./. Aktiebolaget Bil-Bengtsson m.fl.

Mål A 3/06 Konkurrensverket./. Aktiebolaget Bil-Bengtsson m.fl. 2006-09-25 Dnr 331/2004 1 (30) Marknadsdomstolen Box 2217 103 15 Stockholm Mål A 3/06 Konkurrensverket./. Aktiebolaget Bil-Bengtsson m.fl. Konkurrensverket får härmed utveckla grunderna för överklagandet.

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

Mobiltele marknaden. Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv

Mobiltele marknaden. Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv Mobiltele marknaden En rapport från Post- och telestyrelsen, Konsumentverket och Konkurrensverket 1. Förord Ett av de grundläggande

Läs mer

Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder

Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder 2010-03-30 1 (12) Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder Anförande av Jan-Erik Ljusberg, stf generaldirektör Konkurrensverket, vid SABOs konferens i Stockholm den 30 mars 2010. Det talade ordet

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta 2003:22 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden PM 2003:22 ISBN 91-7398-849-9

Läs mer

DOM 2013-07-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-07-12 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Genom processråden Krisitin Mattsson Örnulf och Magnus Jonsson med biträde av sakkunniga Carl-Henrik Berg och Per Olevik

Läs mer

Fastighetsmäklaren och banken ett lagligt samarbete?

Fastighetsmäklaren och banken ett lagligt samarbete? Fastighetsmäklaren och banken ett lagligt samarbete? En rättsvetenskaplig studie med inriktning på konkurrensrätt och fastighetsmäklarätt The Real Estate Agent and the Bank a Legal Collaboration? An Investigation

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Konkurrensen på fodermarknaden

Konkurrensen på fodermarknaden Konkurrensen på fodermarknaden Fodermarknaden är starkt koncentrerad, i synnerhet på lokal nivå där det ofta bara marknadsförs foder från två eller tre tillverkare. Under perioden 2006 till 2010 ökade

Läs mer

Förslag. Åtgärder för bättre konkurrens. Konsu ment-

Förslag. Åtgärder för bättre konkurrens. Konsu ment- Förslag Åtgärder för bättre konkurrens Konsu ment- Åtgärder för bättre konkurrens - förslag Konkurrensverkets rapportserie 2009:4 Konkurrensverket mars 2009 Projektledare: Göran Karreskog ISSN-nr 1401-8438

Läs mer

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl)

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) viktig information Prospektet har upprättats av Elanders AB (publ) i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren vid Stockholms Byggmästareförening den 17 oktober 2007

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren vid Stockholms Byggmästareförening den 17 oktober 2007 1 Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren vid Stockholms Byggmästareförening den 17 oktober 2007 Det talade ordet gäller Inför sanktioner inom offentlig upphandling sluta blunda för

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem

Lagen om valfrihetssystem 2012:15 Lagen om valfrihetssystem Hur påverkar den kostnader och effektivitet i kommunerna? MISSIV DATUM DIARIENR 2012-03-26 2011/151-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-05-26 S2011/5391/FST (delvis) Regeringen

Läs mer

Bättre spelregler på apoteksmarknaden

Bättre spelregler på apoteksmarknaden Bättre spelregler på apoteksmarknaden 29 april 2010 Mats Bergman Professor i nationalekonomi, Södertörns högskola Johan Stennek Professor i nationalekonomi, Göteborgs universitet 1 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER...

Läs mer

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013

Läs mer

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag ESV 2003:21 Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt verksamhet Regeringsuppdrag 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 1 INLEDNING...5 1.1 BAKGRUND...5 1.2 REGERINGENS UPPDRAG...5 1.3 GENOMFÖRANDE...5

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) 2006 Erbjudandet i sammandrag Försäljningspris (courtage utgår ej): 16 kr Anmälningsperiod: 8 22 maj 2006 Likviddag: 30 maj 2006 Beräknad första dag

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer