Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; låssmedsverksamhet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; låssmedsverksamhet."

Transkript

1 KKV2023, v1.1, BESLUT Dnr 588/ (11) Anmälande företag ASSA Sverige AB, org.nr , Box 371, Eskilstuna Ombud: advokaten Johan Carle och jur.kand. Urszula Sieradzka, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Box 1711, Stockholm Andra parter och medverkande i koncentrationen Swesafe AB, org.nr , Box 503, Västerås Saken Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; låssmedsverksamhet. Beslut Konkurrensverket lämnar ASSA Sverige AB:s förvärv av ensam kontroll över Swesafe AB utan åtgärd. Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax

2 Dnr 588/ (11) Anmälan 1 ASSA Sverige AB har enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579), KL, anmält förvärv av ensam kontroll över Swesafe AB. Företagen 2 ASSA ABLOY-koncernen består av mer än 200 dotterbolag i över 40 länder varav ett är ASSA Sverige AB (ASSA). Koncernens omsättning uppgick 2009 till cirka 35 miljarder kronor, varav mer än 200 miljoner kronor i Sverige. ASSA ABLOY-koncernens svenska verksamhet utgörs huvudsakligen av tillverkning och grossistförsäljning av lås och beslag samt tillverkning och installation av dörrautomatik. Verksamheten bedrivs främst genom bolagen ASSA Sverige AB, ASSA OEM AB, Copiax AB, Aptus AB, Besam AB och Ditec Entrematic Nordic AB. 3 Swesafe AB (Swesafe) tillhandahåller låssmedsprodukter och -tjänster samt andra säkerhetsrelaterade produkter och tjänster till slutkunder. Swesafe erbjuder främst tjänster avseende installation och underhåll, dygnet runtjour, serviceavtal, nyckeladministration och nyckelförvaring, kortadministration och kortförvaring, säkerhetsfrågor och finansiering. Swesafes produktutbud omfattar bl.a. låssystem, mekaniska och elektromekaniska lås, galler, grindar, säkerhetsdörrar, inbrottslarm, överfallslarm, brandlarm, utrymningslarm, passagesystem, kameraövervakning, värdeskåp och postboxar. Företagets omsättning i Sverige uppgick föregående räkenskapsår till 409 miljoner kronor. Swesafe äger bolagen Låstjänst i Lindesberg AB, Nordiska Säkerhetsgruppen AB och Access Protect i Skåne AB (70 % ägarandel), Isgrens eftr O Levin, Lås och Nyckelservice i Arboga och Låssmedsföretagen i Strängnäs. Bakgrund 4 ASSA och aktieägarna i Swesafe undertecknade den 1 november 2010 ett aktieöverlåtelseavtal avseende ASSA:s förvärv av samtliga aktier i Swesafe. Koncentrationen anmäldes till Konkurrensverket den 12 november Anmälan var komplett den 3 december Efter en inledande undersökning av företagskoncentrationen fann Konkurrensverket att ytterligare analys av koncentrationens effekter på marknaden behövdes. Konkurrensverket beslutade därför den 10 januari 2011 att genomföra en särskild undersökning av koncentrationen enligt 4 kap. 11 KL. 5 I beredningen av ärendet har Konkurrensverket bland annat hämtat in information från parterna, konkurrenter till ASSA i tillverkarledet och grossistledet, konkurrenter till Swesafe i installations- och serviceledet, ett antal branschorganisationer samt från kunder till låssmedsföretag.

3 Dnr 588/ (11) Rättslig bedömning Företagskoncentrationen 6 Enligt 4 kap. 6 ska en företagskoncentration anmälas till Konkurrensverket, om: 1. de berörda företagen tillsammans har haft en omsättning föregående räkenskapsår i Sverige som överstiger en miljard kronor, och 2. minst två av de berörda företagen har haft en omsättning i Sverige föregående räkenskapsår som överstiger 200 miljoner kronor för vart och ett av företagen. 7 ASSA ABLOY-koncernens omsättning under 2009 översteg en miljard kronor. Både ASSA ABLOY-koncernen och Swesafe omsatte under 2009 över 200 miljoner kronor i Sverige. ASSA:s förvärv av samtliga aktier i Swesafe faller således inom ramen för Konkurrensverkets prövning enligt 4 kap. 1 KL. Förutsättningar för ett förbud 8 En företagskoncentration som prövas enligt 4 kap. 1 KL ska förbjudas om den är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. 9 Vid prövningen av om en företagskoncentration ska förbjudas ska särskilt beaktas om den medför att en dominerande ställning skapas eller förstärks. För att kunna ta ställning till en företagskoncentrations effekter på konkurrensen behöver den för bedömningen relevanta marknaden med avseende på produkter och geografiskt område definieras. Relevant produktmarknad 10 Den relevanta produktmarknaden omfattar i första hand de produkter eller tjänster som köparna anser vara utbytbara, dvs. sådana produkter eller tjänster som på grund av pris, funktion och egenskaper i övrigt kan tillfredsställa samma behov hos köparen. Tillverkningsledet 11 ASSA har i anmälan och kompletterande handlingar angett att företaget är verksamt på ett antal produktmarknader i tillverkningsledet, däribland marknaderna för cylinderlås, låshus, elektromekaniska lås, dörrautomatik, dörrstängare, fönsterlås, gångjärn, hänglås, industrilås, passersystem, trycken, övriga beslag och övriga lås. 12 Mot bakgrund av Konkurrensverkets utredning i detta och tidigare ärenden har Konkurrensverket inte funnit skäl att ifrågasätta ASSA:s definition av de relevanta produktmarknaderna i tillverkningsledet inom ramen för detta ärende.

4 Dnr 588/ (11) Grossistledet 13 Vad avser grossistledet har ASSA i anmälan angett att företaget genom dotterbolaget Copiax AB (Copiax) är verksamt på grossistmarknaden för lås och beslag. 14 I Konkurrensverkets ärende med diarienummer 489/2008 bedömde Konkurrensverket att den relevanta produktmarknaden utgjordes av låssmedsgrossistmarknaden, där Copiax och Prokey AB för närvarande utgör de två huvudsakliga aktörerna. Utredningen i det nu aktuella ärendet ger inga skäl att göra en annan bedömning. Konkurrensverkets uppfattning baseras framför allt på uppgifter angående inköpsvanor från de låssmedsföretag som har kontaktats inom ramen för utredningen. Denna bild bekräftas av uppgifter från andra aktörer i såväl tillverknings- och grossistledet. Installations- och serviceledet 15 Beträffande installations- och serviceledet har ASSA i anmälan angett att den relevanta marknaden utgörs av låssmedsmarknaden. 16 Konkurrensverkets utredning har visat att det finns ett stort antal låssmedsföretag, varav de flesta är små företag. Enligt uppgift har det genomsnittliga låssmedsföretaget omkring sju till åtta anställda och omsätter cirka en och en halv miljon kronor per anställd och år. Swesafe är det i särklass största låssmedsföretaget sett till både omsättning, antal anställda och antal verksamhetsorter. 17 Majoriteten av låssmedsföretagen är endast etablerade på en ort och utför uppdrag lokalt. Därutöver finns ett antal företag med verksamhet på några få orter, ofta inom samma region. Det finns även andra företag med rikstäckande kapacitet, nämligen SafeTeam och AB Byggbeslag. Därutöver finns etablerade samarbeten mellan låssmedsföretag, såsom SAM-säkgruppen och Great Security, som också kan utföra projekt över hela eller åtminstone stora delar av landet. 18 Traditionellt sett har låssmedsföretag huvudsakligen arbetat med mekaniska produkter såsom lås och beslag. Till följd av produktutvecklingen inom området har både stora och små låssmedsföretag i allt större utsträckning börjat arbeta med elektroniska produkter såsom elektromekaniska lås, passersystem, larm och övervakningskameror. Detta har medfört att många låssmedsföretag idag erbjuder ett brett sortiment av produkter och tjänster med ett ökat fokus på kompletta säkerhetslösningar. 19 Utvecklingen mot en större andel elektroniska produkter och ett bredare tjänsteutbud har inneburit att elinstallations- och säkerhetsföretag till viss del erbjuder samma tjänster som låssmedsföretagen. Flera elinstallations- och säkerhetsföretag har idag kompetens inom området för mekaniska lås och

5 Dnr 588/ (11) beslag. Utvecklingen sker antingen genom förvärv av låssmedsföretag eller genom intern uppbyggnad av liknande kompetens. Det är heller inte ovanligt att elinstallations- och säkerhetsföretag och låssmedsföretag samarbetar inom ramen för ett och samma uppdrag. Det finns således en viss konvergens mellan dessa branscher. Denna utveckling påverkas även av att kunder i allt större utsträckning efterfrågar helhetslösningar vad avser lås, larm, inpassering, kameraövervakning och övrig säkerhet. 20 Såväl stora som små låssmedsföretag uppger att deras viktigaste kunder utgörs av byggföretag, bostads- och fastighetsföretag, bostadsrättsföreningar, industriföretag samt offentliga aktörer som kommuner, landsting och stat. Det finns kapacitetsbegränsningar som påverkar vilka uppdrag ett låssmedsföretag kan åta sig, bland annat beroende på låssmedsföretagets storlek. Utredningen har dock visat att mindre och medelstora låssmedsföretag utövar ett konkurrenstryck på de större låssmedsföretagen när det gäller lokala mindre kunder och att de potentiellt även kan utöva ett konkurrenstryck för att vinna stora och rikstäckande kunder genom samarbeten. 21 Det finns, som framgår ovan, tecken på att relevanta produktmarknader i installations- och serviceledet inte längre utgörs endast av traditionella låssmedstjänster. För att bedöma koncentrationens effekter på konkurrensen i det nu aktuella ärendet, har Konkurrensverket dock inte funnit det nödvändigt att slutgiltigt fastställa relevanta produktmarknader i installations- och serviceledet. Geografisk marknad 22 Den relevanta geografiska marknaden omfattar det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller de relevanta produkterna eller tjänsterna, inom vilket konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas från angränsande geografiska områden på grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren. 23 I anmälan har parterna genomgående redovisat marknadsandelar samt beskrivit förhållanden avseende Sverige. I det aktuella ärendet har inget framkommit som tydligt visar att de geografiska marknaderna bör avgränsas snävare. Konkurrensverket har dock inte funnit det nödvändigt att slutgiltigt fastställa de relevanta geografiska marknaderna för att bedöma koncentrationens effekter på konkurrensen. Påtagligt hämmande av en effektiv konkurrens 24 Konkurrensverket har att bedöma huruvida företagskoncentrationen påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Härvid beaktas ett flertal faktorer, som delvis griper in i varandra.

6 Dnr 588/ (11) 25 ASSA har enligt anmälan en mycket stark ställning inom flera produktkategorier, vilket även bekräftas av uppgifter från låssmedsföretag. Därutöver har ASSA även en mycket stark ställning i grossistledet genom dotterbolaget Copiax. 26 ASSA tillhandahåller viktiga insatsvaror för låssmedsföretag, bl.a. Swesafe. Den undersökta koncentrationen är följaktligen av vertikal natur. Det är i allmänhet mindre sannolikt att vertikala koncentrationer påtagligt hämmar en effektiv konkurrens jämfört med horisontella koncentrationer I vissa fall kan dock vertikala koncentrationer medföra negativa effekter på konkurrensen. 2 Detta gäller framför allt om koncentrationen leder till konkurrensbegränsande avskärmning av insatsvaror, avskärmning av kunder eller spridning av kommersiellt känslig information. I föreliggande fall fanns skäl att närmare utreda om koncentrationen kunde leda till sådana effekter. Avskärmning av insatsvaror 28 När ett företag i föregående produktionsled (uppströmsföretaget) förvärvar ett företag i efterföljande produktionsled (nedströmsföretaget) är ett tänkbart scenario att uppströmsföretaget helt eller delvis stänger av nedströmsföretagets konkurrenters tillgång till den insatsvara som produceras av uppströmsföretaget. Om insatsvaran svårligen kan ersättas får nedströmsföretagets konkurrenter höjda produktionskostnader och måste höja sina priser. Detta medför att nedströmsföretaget också kan höja sitt pris eller ta marknadsandelar. I enlighet med kommissionens riktlinjer för bedömning av ickehorisontella koncentrationer har Konkurrensverket utrett ASSA:s möjlighet och incitament att genomföra en avskärmning av insatsvaror. 29 ASSA säljer lås och beslag till låssmedsföretag genom två kanaler: dels direkt till företagen, dels genom grossister. Bland grossisterna som riktar sig till låssmedsföretag är ASSA:s helägda grossist Copiax den i särklass största. 30 För att ASSA ska ha möjlighet att genomföra en avskärmning av insatsvarorna lås och beslag från Swesafes konkurrenter krävs att varorna är viktiga för låssmedsföretagen. Om insatsvaror från ASSA står för en stor del av kostnaden och det är det är dyrt för låssmedsföretagen att ersätta produkterna med andra produkter kommer avskärmningen att leda till att låssmedsföretagens kostnader ökar märkbart. 31 Konkurrensverkets utredning visar att det finns situationer där förutsättningarna att ersätta produkter från ASSA med produkter av andra fabrikat är 1 Kommissionens riktlinjer för bedömning av icke-horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer (C 265/07, EUT ), p Kommissionens riktlinjer p. 15.

7 Dnr 588/ (11) goda. Det finns dock även situationer där vissa av ASSA:s produkter är nödvändiga för att ett låssmedsföretag ska kunna utföra ett uppdrag. Inköp av lås och beslag utgör samtidigt en betydande andel av ett låssmedsföretags kostnader. Därför är det inte uteslutet att ASSA har möjlighet att genomföra en avskärmning av insatsvaror vad gäller vissa typer av lås och beslag. 32 För att en avskärmning av insatsvaror ska aktualiseras är det emellertid inte tillräckligt att ASSA har möjlighet att genomföra en avskärmning. Det krävs också att ASSA har incitament att genomföra en sådan avskärmning. 33 En avskärmning skulle innebära att ASSA avstod viss försäljning i tillverkningsledet för att öka Swesafes försäljning i service- och installationsledet. Incitament till ett sådant handlande uppstår om vinsten av ökad försäljning nedströms uppväger förlusten av minskad försäljning uppströms. 34 Konkurrensverket har undersökt om ASSA har incitament att avskärma den försäljning som sker direkt till låssmedsföretag (direktförsäljning) alternativt via ASSA:s grossist Copiax (grossistförsäljning). Utredningen har avsett incitamenten till fullständig och partiell avskärmning. En fullständig avskärmning skulle innebära att ASSA eller Copiax helt stänger av leveranser till Swesafes konkurrenter. En partiell avskärmning skulle innebära att den volym som ASSA eller Copiax levererar till Swesafes konkurrenter minskar jämfört med den volym som levererades före förvärvet eller att ASSA levererar till sämre villkor. 35 I syfte att utvärdera förutsättningarna för avskärmning av insatsvaror har Konkurrensverket hämtat in uppgifter om marginaler och omsättning i de olika produktionsleden. Vidare har Konkurrensverket hämtat in uppgifter om hur stor försäljningen till Swesafe är från ASSA respektive Copiax. Baserat på dessa uppgifter är det möjligt att uppskatta hur vinsterna i de olika produktionsleden skulle påverkas vid olika avskärmningsscenarier. 36 Konkurrensverkets utredning visar att Swesafes marknadsandel är måttlig, trots att Swesafe är det största låssmedsföretaget. Detta är en faktor som talar emot att det skulle finnas incitament för avskärmning av insatsvaror. 37 Vidare är ASSA:s marginaler i tillverkningsledet avsevärt högre än Swesafes marginaler i installationsledet. Detta talar i sig mot att det skulle finnas incitament till avskärmning, eftersom en liten omsättningsminskning i ASSA uppströms då måste kompenseras av en stor omsättningsökning i Swesafe nedströms. Vad gäller försäljning via grossist bedömer Konkurrensverket därför att det sannolikt inte finns incitament till avskärmning. 38 I de fall då uppströmsmarknaden är liten i förhållande till nedströmsmarknaden och det därtill är möjligt att avskärma nedströmsmarknaden, kan det

8 Dnr 588/ (11) ändå finnas incitament till en sådan strategi. Direktförsäljningen från ASSA till låssmedsföretag är liten i förhållande till försäljningen i service- och installationsledet. Därför har Konkurrensverket ägnat särskild uppmärksamhet åt att undersöka möjlighet och incitament till avskärmning av Swesafes konkurrenter från ASSA:s direktförsäljning. Den grupp låssmedsföretag som är beroende av direktförsäljningen har dock visat sig vara liten, varför Konkurrensverket bedömer att sådan avskärmning är osannolik. Avskärmning av kunder 39 Ett annat tänkbart scenario efter ett vertikalt förvärv är att nedströmsföretaget slutar köpa insatsvaror från uppströmsföretagets konkurrenter. Om uppströmsföretagets konkurrenter därigenom tappar mycket försäljning kan deras förmåga eller incitament att utöva ett effektivt konkurrenstryck mot uppströmsföretaget minska. Detta minskade konkurrenstryck kan ge det sammanslagna företaget förutsättningar att lönsamt höja priset på uppströms- eller nedströmsmarknaden. I enlighet med kommissionens riktlinjer för bedömning av icke-horisontella koncentrationer har Konkurrensverket därför utrett ASSA:s möjlighet och incitament att genomföra en avskärmning av kunder. 40 För att en sådan avskärmning ska bli aktuell krävs att Swesafe är en betydande kund till ASSA:s konkurrenter. I detta inbegrips dels att Swesafe är en stor kund, dels att ASSA:s konkurrenter har svårt att få avsättning för sina varor på annat sätt än genom att sälja till Swesafe. 41 För att avskärmningen ska bli aktuell krävs också att det ligger i det sammanslagna företagets intresse att genomföra en avskärmning av denna typ. Att sluta köpa vissa insatsvaror är i regel förknippat med kostnader. Dessa ökade kostnader nedströms måste därför uppvägas av eventuella vinster till följd av avskärmningen. 42 Konkurrensverket har undersökt om en avskärmning av Swesafe skulle innebära att ASSA:s konkurrenter får sämre förutsättningar att utöva ett effektivt konkurrenstryck mot ASSA. I utredningen har det inte framkommit något som stödjer att Swesafe är en så betydande kund att detta skulle vara fallet. I synnerhet har det inte framkommit några uppgifter som stödjer att ASSA:s konkurrenter är beroende av att sälja till Swesafe för att kunna utgöra ett fortsatt konkurrenstryck mot ASSA. Spridning av kommersiellt känslig information 43 Vertikala förvärv kan medföra att det sammanslagna företaget får möjlighet att komma över kommersiellt känslig information om konkurrerande företags verksamheter genom att bli kund eller leverantör till sina konkurrenter. Konkurrensverket har identifierat fyra scenarier under vilka den aktuella

9 Dnr 588/ (11) koncentrationen, genom att öka informationsflödet mellan ASSA och Swesafe, potentiellt skulle kunna skada konkurrensen. 44 Enligt det första scenariot skulle Swesafe få tillgång till information avseende ASSA:s rabatter till konkurrerande låssmedsföretag. Swesafe skulle potentiellt kunna använda denna information till att förutsäga sina konkurrenters anbud och anpassa sina egna anbud därefter. Detta skulle kunna vara till skada för kunderna eftersom det ger Swesafe en möjlighet att bjuda mindre aggressivt än tidigare. 45 För att bedöma hur sannolikt detta scenario är har Konkurrensverket undersökt om informationen om ASSA:s rabatter till låssmedsföretag är förvärvsspecifik, dvs. om informationen endast blir tillgänglig för Swesafe på grund av koncentrationen och om det är möjligt för Swesafe att förutse konkurrenternas anbud med hjälp av information om vilka rabatter de får från ASSA. 46 Utredningen har visat att ASSA:s rabatter till stor del redan är kända på marknaden främst genom att ASSA:s prissättningssystem i första hand är baserat på offentliga prislistor och volymrabatter. 47 Vidare har utredningen visat att ett totalt anbud på installations- och servicetjänster består av flera andra betydande kostnadsposter, såsom t.ex. övrigt material och arbete. Därför är information om de konkurrerande låssmedsföretagens rabatter från ASSA sannolikt inte tillräckligt för att Swesafe ska kunna förutse vilka anbud konkurrenterna kommer att lägga. 48 Enligt det andra scenariot skulle ASSA, via Swesafe, kunna få information om konkurrerande tillverkares rabatter, något som skulle kunna göra det möjligt för ASSA att prissätta mindre aggressivt. 49 För att bedöma risken för denna händelseutveckling har Konkurrensverket återigen undersökt om informationsutbytet är förvärvsspecifikt. Konkurrensverkets slutsats från denna utredning är att ASSA genom de återkommande kontakter och förhandlingar som äger rum mellan tillverkarna och låssmedsföretagen sannolikt redan idag har viss kännedom om andra tillverkares priser. Med hänsyn till detta och att Swesafes andel är förhållandevis måttlig på nedströmsmarknaden bedömer Konkurrensverket att det möjliga informationsutbytet inte påtagligt kommer att hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens. 50 Det tredje scenariot avser ASSA:s projekterings- och arkitektservice. ASSA erbjuder denna service till sina kunder i samband med både nybyggnation och renovering. Servicen består i huvudsak av rådgivning i frågor som rör den kompletta beslagningen av dörrar, mekaniska såväl som elektroniska lösningar, för att tillgodose en komplett säkerhetslösning. Scenariot innebär

10 Dnr 588/ (11) att ASSA genom sin projekterings- och arkitektservice tidigt får reda på kommande projekt på marknaden och styr kunderna (exempelvis byggherrar) till Swesafe. Om ASSA:s projekterings- och arkitektservice knyts samman med Swesafes låssmedstjänster skulle detta kunna vara till skada för konsumenterna. 51 En nödvändig förutsättning för att ett konkurrensproblem ska aktualiseras när tjänsterna knyts samman på ett sådant sätt är att ASSA har en dominerande ställning på en marknad för projekterings- och arkitektservice. Under Konkurrensverkets utredning har det inte framkommit att ASSA har en dominerande ställning på en sådan marknad. 52 Det fjärde scenariot gäller de så kallade behörighetsavtal som ASSA förfogar över. Behörighetsavtal ingås efter installationen av ett nytt låssystem mellan ASSA i egenskap av leverantör och säkerhetsgarant, ett låssmedsföretag i egenskap av servicestation och slutkunden i egenskap av systemägare. Det grundläggande syftet med behörighetsavtalet är att all säkerhetsmässigt känslig information om låssystemet ska förvaras på ett säkert ställe för att enkelt och snabbt kunna åtgärda eventuella problem, som att en huvudnyckel har kommit bort. Till behörighetsavtalet biläggs typiskt sett låsscheman med uppgifter om bland annat volym och typer av lås/beslag samt patenttider. 53 ASSA skulle kunna överföra informationen i behörighetsavtalen till Swesafe, som skulle kunna använda den till att välja ut attraktiva kunder till konkurrerande låssmedsföretag och bearbeta dessa. Enligt ASSA hanteras dessa dokument dock enligt strikta säkerhetsregler. Det är ett begränsat antal personer inom ASSA som har tillgång till behörighetsavtalen och systemuppgifterna. Dessa påståenden bekräftas även av annan information som framkommit i utredningen. Mot bakgrund av detta bedömer Konkurrensverket det som osannolikt att behörighetsavtalen eller systemuppgifterna kan komma Swesafe till del i fall där Swesafe inte självt är part till behörighetsavtalen. Även om ett sådant informationsutbyte skulle ske, är det tveksamt om informationen skulle leda till några negativa effekter på konkurrensen eftersom Swesafe ändå skulle behöva bearbeta kunden och erbjuda en bättre och mer prisvärd lösning. 54 Sammantaget bedömer Konkurrensverket att det är osannolikt att koncentrationen till följd av ökat utbyte mellan ASSA och Swesafe av kommersiellt känslig information kan leda till skada på konkurrensen.

11 Dnr 588/ (11) Sammanfattande bedömning 55 Sammanfattningsvis konstaterar Konkurrensverket att utredningen inte har visat att koncentrationen påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Slutsats 56 Koncentrationen ska, med beaktande av vad som anförts ovan, lämnas utan åtgärd. Detta beslut har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit Anders Flood. Dan Sjöblom Anders Flood Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats.

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-12-19 Dnr 667/2013 1 (8) Anmälande företag Telenor Sverige AB, 556421-0309, Katarinavägen 15, 116 88 Stockholm Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och

Läs mer

Ombud: advokat Lars Johansson och jur.kand. Helena Caan Mattson, Roschier Advokatbyrå AB, Blasieholmsgatan 4A, Box 7358, 103 90 Stockholm

Ombud: advokat Lars Johansson och jur.kand. Helena Caan Mattson, Roschier Advokatbyrå AB, Blasieholmsgatan 4A, Box 7358, 103 90 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 0 BESLUT ICKE-KONFIDENTIELL VERSION 2012-09-19 Dnr 370/2012 1 (12) Anmälande företag Bonnierförlagen AB, org.nr 556023-8445, Box 3159, 103 63 Stockholm Ombud: advokat Lars Johansson

Läs mer

Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA

Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-02-18 Dnr 42/2011 1 (6) Anmälande företag Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA Ombud: advokaten

Läs mer

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm 2014-03-17 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box

Läs mer

Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Box 5747, 114 87 Stockholm

Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Box 5747, 114 87 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-05-24 Dnr 320/2011 1 (5) Anmälande företag Braganza II AB, u.ä.t. Braathens Aviation AB, org.nr 556747-6592, Box 37, 201 20 Malmö Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL KKV2023, v1.3, 2011-05-15 20 BESLUT 2014-02-20 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist,

Läs mer

Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM

Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2014-10-22 Dnr 618/2014 1 (5) Anmälande företag Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM Ombud: advokaten Anna Fernqvist Svensson, Hellström

Läs mer

Ombud: advokaten Lars Johansson och jur.kand. Andres Acevedo, Roschier Advokatbyrå AB, Box 7358, 103 90 Stockholm

Ombud: advokaten Lars Johansson och jur.kand. Andres Acevedo, Roschier Advokatbyrå AB, Box 7358, 103 90 Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. BESLUT 2014-07-09 Dnr 388/2014 1 (10) Anmälande företag Sydsvenska Dagbladets AB, 556002-7608, Sydsvenskan, 205 05 Malmö Ombud: advokaten Lars Johansson och jur.kand.

Läs mer

Påstått konkurrensproblem

Påstått konkurrensproblem KKV1024, v1.5, 2014-03-10 BESLUT 2014-10-30 Dnr 559/2013 1 (6) Påstått konkurrensproblem Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet Klagomålet Den 25 september

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-24 Dnr 27/2010 1 (6) Räddningshälsan i Stockholm AB Idrottsvägen 4 134 40 Gustavsberg Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård Konkurrensverkets

Läs mer

Ombud: advokaterna Ulrica Salomon och Linda Lausson, Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, 101 39 Stockholm

Ombud: advokaterna Ulrica Salomon och Linda Lausson, Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, 101 39 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2014-05-14 Dnr 89/2014 1 (11) Anmälande företag 1. TeliaSonera Aktiebolag, 556103-4249, 106 63 Stockholm Ombud: advokaterna Ulrica Salomon och Linda Lausson, Advokatfirman

Läs mer

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 402/2010 1 (6) Part Make Up Store AB, org. nr. 556437-6795, Kungsgatan 5, 111 43 Stockholm Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101

Läs mer

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n 9 B n E f n L n u q T nr n, 74/9nnq 1 ffi. Swedish Competition Authority 2010-09-08 Dnr 374/2009 1(5) \ Tele2 Sverige AB:s och Telenor Sverige AB:s samarbete om nätinfrastruktur för mobila tele- och datatjänster

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Effektiv förvärvsprövning

Effektiv förvärvsprövning 2011-03-11 1 (6) Med anledning av att koncentrationsregler har funnits i 20 år inom EU ger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom sin bild av hur kontrollen av företagskoncentrationer har utvecklats

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets föreskrifter om anmälan om företagskoncentration enligt konkurrenslagen (2008:579); KKVFS 2010:3 Utkom från trycket den 25 oktober

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Påstått konkurrensproblem avgifter för taxiframkallning m.m. på Arlanda flygplats

Påstått konkurrensproblem avgifter för taxiframkallning m.m. på Arlanda flygplats KKV1004, v1.4, 2013-12-18 BESLUT 2014-05-23 Dnr 455/2013 1 (5) Svenska Taxiförbundet m.fl. Att: Den nya välfärden Chefjuristen Pär Cronhult Box 5625 114 86 STOCKHOLM Påstått konkurrensproblem avgifter

Läs mer

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket KKV1000, v1.1, 2010-05-05 2014-12-15 Dnr 596/2013 1 (7) Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket Inledning och syftet med denna uppmaning Konkurrensverket utreder

Läs mer

Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv

Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv KKV2002, v1.2, 2011-02-05 ANFÖRANDE 2012-03-15 1 (5) Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Riksdagens finansutskott

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het W Swedish Competition Authority Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het Bredbandsbåten 29 september 2009 Maria Wieslander, föredragande Mikael Ingemarsson, konkurrensråd ^/KONKURRENSVERKET W Swedish

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Ombud: Advokaterna Kent Karlsson och Christina Mailund, Kastell Advokatbyrå, Box 7169, 103 88 Stockholm

Ombud: Advokaterna Kent Karlsson och Christina Mailund, Kastell Advokatbyrå, Box 7169, 103 88 Stockholm KKV2019, v1.5, 2013-12-16 BESLUT 2015-04-15 Dnr 596/2013 1 (11) Part Bookingdotcom Sverige AB, org.nr 556733-1706, Östermalmsgatan 87 C, 114 59 Stockholm, och Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE,

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 Seminarium konkurrensrätt Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 1 Dagens agenda»private enforcement»public enforcement» Mäklarfusionen

Läs mer

Växjö Energi Aktiebolags ingående av avtal avseende byggnation av serverhall

Växjö Energi Aktiebolags ingående av avtal avseende byggnation av serverhall KKV1015, v1.3, 2012-04-11 BESLUT 2013-03-13 Dnr 290/2012 1 (5) Växjö Energi Aktiebolag Box 497 351 06 Växjö Växjö Energi Aktiebolags ingående av avtal avseende byggnation av serverhall Beslut Konkurrensverket

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet - Luleå

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet - Luleå KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 376/2010 1 (6) Lulebo AB, Lunet AB och Luleå kommun Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918 404 39 Göteborg Ifrågasatt konkurrensbegränsning

Läs mer

SL:s upphandling av konsultmäklare

SL:s upphandling av konsultmäklare KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2013-06-26 Dnr 155/2013 1 (6) AB Storstockholms Lokaltrafik 105 73 Stockholm SL:s upphandling av konsultmäklare Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet från vidare handläggning.

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

Påstått konkurrensproblem tillgång till svartfiber

Påstått konkurrensproblem tillgång till svartfiber KKV1004, v1.6, 2014-12-17 BESLUT 2015-07-13 Dnr 220/2015 1 (8) Bahnhof AB Box 7702 103 95 Stockholm TeliaSonera Skanova Access AB Box 93 123 22 Farsta Påstått konkurrensproblem tillgång till svartfiber

Läs mer

Påstått missbruk av dominerande ställning leveransvägran av tillträde till s.k. onlineförsäljning av fjärrtågbiljetter

Påstått missbruk av dominerande ställning leveransvägran av tillträde till s.k. onlineförsäljning av fjärrtågbiljetter KKV1004, v1.5, 2014-03-10 BESLUT 2014-05-14 Dnr 178/2014 1 (9) MTR Express (Sweden) AB Advokat Morvarid Dorkhan Nilsson Baker & McKenzie Advokatbyrå Box 180 101 23 STOCKHOLM Påstått missbruk av dominerande

Läs mer

Om du undrar hur. hänger ihop med Byggbeslag så står allt i den här broschyren om

Om du undrar hur. hänger ihop med Byggbeslag så står allt i den här broschyren om Om du undrar hur Netline hänger ihop med Byggbeslag så står allt i den här broschyren om BBGRUPPEN Det blir lite enklare, alltihop. OK, Byggbeslag köper Netline tillsammans är de en del av BBGRUPPEN.

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.4, 2015-03-30 ANSÖKAN 2015-05-22 Dnr 380/2015 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Upplands-Bro

Läs mer

41 KONKURRENSVERKET I Swedish Competition Authority

41 KONKURRENSVERKET I Swedish Competition Authority 41 KONKURRENSVERKET I Swedish Competition Authority STÄMNINGSANSÖKAN 2015-05-27 Dnr 406/2015 1 (218) Stockholms tingsrätt Box 8307 104 20 Stockholm Ansökan om stämning Kärande Konkurrensverket, 103 85

Läs mer

Begäran om uppgifter om bolåneräntor, upplåningskostnader och inlåningsräntor

Begäran om uppgifter om bolåneräntor, upplåningskostnader och inlåningsräntor KKV1000, v1.2, 2011-02-05 ÅLÄGGANDE 2012-06-20 Dnr 387/2012 1 (5) Begäran om uppgifter om bolåneräntor, upplåningskostnader och inlåningsräntor Konkurrensverkets uppdrag består i att arbeta för en effektiv

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 KKV1000, v1.0, 2009-01-16 2009-04-16 1 (5) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är mitt första rundabordsmöte,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 Stockholm Aktbilaga 51 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, tillika protokollförare, Karin Lindell, Per Eklund, Jonas Häckner, Jerker Holm och Anders Stenlund

Läs mer

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58)

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) KKV1007, v1.1, 2010-03-04 YTTRANDE 2010-03-25 Dnr 729/2009 1 (5) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) Fi2009/1548 Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2013-03-18 1 (5) Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 1. Upphandling i samband med intern och extern representation För

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Säkra låssystem Trygg leverantör av låssystem sedan 1946 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA AB är ett företag med djupa rötter i svensk industri. Vår bakgrund ger oss styrka i

Läs mer

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 2014-02-17 BESLUT Riksförbundet Bostadsrätterna FI Dnr 13-11935 Sverige Ekonomisk förening Delgivning nr 2 c/o advokaten Annika Andersson Advokatfirman Lindahl KB Box 1065 101 39 Stockholm Finansinspektionen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 14 september 2012 KLAGANDE Stockholms läns landsting Ombud: Advokat Roger Hagman Box 3460 103 69 Stockholm MOTPART Berendsen Textil Service

Läs mer

41 KONKURRENSVERKET. Uppföljning kalkylstöd. Konkurrensverkets beslut. Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare.

41 KONKURRENSVERKET. Uppföljning kalkylstöd. Konkurrensverkets beslut. Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. 41 KONKURRENSVERKET 9 2015-02-18 Dnr 168/2012 1(9) Sveriges Åkeriföretag Box 7248 103 89 Stockholm Uppföljning kalkylstöd Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare.

Läs mer

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige 1 Lagregler efter 15 års debatt Underprissättningsutredningen på 90-talet Förhandlingar mellan kommunala sidan

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2002:6 2002-03-07 Dnr A 4/01. Konkurrensverkets beslut 2001-01-11 i ärende dnr 592/2000, (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2002:6 2002-03-07 Dnr A 4/01. Konkurrensverkets beslut 2001-01-11 i ärende dnr 592/2000, (ej bilagd här) 1 MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2002:6 2002-03-07 Dnr A 4/01 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2001-01-11 i ärende dnr 592/2000, (ej bilagd här) KLAGANDE Stockholm Transfer Taxi AB, 556469-5350, Box

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-10-26 Dnr 609/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Tillväxtverket,

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT North Investment Group AB FI Dnr 14-15736 Advokaterna Peter Sarkia och Hans Schedin Delgivning nr 2 MAQS Advokatbyrå Box 7009 103 86 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103

Läs mer

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:36 2008: Datum 2009-11-19 Dnr C 31/08 KÄRANDE 1. Eniro AB, 169 87 STOCKHOLM 2. Din Del Aktiebolag, Box 6010, 171 60 SOLNA Ombud för 1 och 2: advokaten A. K. och jur.kand. J.

Läs mer

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-02-10 Dnr 13-10602 17 Konkurrensavdelningen Christian Blomberg Helena Klasson Omprövning av beslut Sökande AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549

Läs mer

Välkommen in. www.blekingelas.se

Välkommen in. www.blekingelas.se Välkommen in. Välkommen in i vår butik Strömmanvägen 1, Karlshamn Blekinge Lås & Larmteknik AB Strömmavägen 1 374 32 KARLSHAMN Telefon 0454-311 66 Orderfax 0454-841 91 E-post: order@blekingelas.se www.blekingelas.se

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Anmälan av företagskoncentration enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen

Anmälan av företagskoncentration enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen 8 juli 2014 I Anmälan av företagskoncentration enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen AVONOVA SVERIGE AB förvärv av ensam kontroll över SHV HOLDING AB KONKURRENSVERKET 20 14-01 -V\ Avd Dnr g / g p 1^ KSnr 232Aktbil

Läs mer

Vilka ramar gäller när PTS ska reglera?

Vilka ramar gäller när PTS ska reglera? Vilka ramar gäller när PTS ska reglera? Viktoria Arwinge Enhetschef vid enheten för accessinfrastruktur Konkurrensavdelningen PTS viktoria.arwinge@pts.se Post- och telestyrelsen PTS styrs av regering,

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../..

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

Läs mer

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM (2013) 627 final] om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

Överträdelse av upphandlingsreglerna avtal rörande äldreomsorg i Söderköpings kommun

Överträdelse av upphandlingsreglerna avtal rörande äldreomsorg i Söderköpings kommun KKV1000, v1.1, 2010-03-01 BESLUT 2010-03-03 Dnr 456/2009 1 (7) Söderköpings kommun 614 80 Söderköping Överträdelse av upphandlingsreglerna avtal rörande äldreomsorg i Söderköpings kommun Beslut Söderköpings

Läs mer

Europeiska kommissionens grönbok om elektronisk upphandling 2010/4794

Europeiska kommissionens grönbok om elektronisk upphandling 2010/4794 KKV1007, v1.1, 2010-05-05 YTTRANDE 2011-01-04 Dnr 644/2010 1 (6) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Europeiska kommissionens grönbok om elektronisk upphandling 2010/4794 Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II)

Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II) Post- och Telestyrelsen Att: Anne Ronkainen Box 5398 102 49 Stockholm Insänt via e-post till adress: smp@pts.se Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II) Com Hem AB (

Läs mer

Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 18, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg

Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 18, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:19 2008: Datum 2010-06-30 Dnr C 20/09 KÄRANDE Glasögonfabriken i Göteborg AB, c/o Glasögonfabriken i Sverige AB, Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 12 juli 2006 05-13745/79 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Adrienne Adilz Administrativa avdelningen 08-678 58 90 Vattenfall AB 162

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datum Dnr 2007-12-12 1118-2007 Stensjö Fastigheter Fastighetsexpeditionen Västanvindsgatan 6 C 417 17 GÖTEBORG Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datainspektionens

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113 56 Stockholm

KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113 56 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:24 2008: Datum 2010-10-05 Dnr C 31/09 KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113

Läs mer

ERT-SEMINARIET DEN 23 AUGUSTI 2013 I vilken utsträckning gäller konkurrensrätten för upphandlade avtal en kritisk analys av aktuell rättspraxis

ERT-SEMINARIET DEN 23 AUGUSTI 2013 I vilken utsträckning gäller konkurrensrätten för upphandlade avtal en kritisk analys av aktuell rättspraxis ERT-SEMINARIET DEN 23 AUGUSTI 2013 I vilken utsträckning gäller konkurrensrätten för upphandlade avtal en kritisk analys av aktuell rättspraxis FÖREDRAG BASERAT PÅ ARTIKELN I EUROPARÄTTSLIG TIDSKRIFT 4/2012

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 april 2010 Ö 1754-08 KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp Ställföreträdare: IS SAKEN Lagfart

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015 Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning The Capital of Scandinavia Väsentliga regelverk EU-rätten Regeringsformen

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-07-21 BESLUT Carnegie Fonder AB FI Dnr 14-8288 Verkställande direktören Hans Hedström Delgivning nr 2 Box 7828 103 97 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

Flens kommun- direktupphandling av utbildningstjänster

Flens kommun- direktupphandling av utbildningstjänster KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-05-21 Dnr 639/2014 1 (6) Flens kommun 642 81 Flen Flens kommun- direktupphandling av utbildningstjänster Konkurrensverkets utkast till beslut Flens kommun har brutit

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 KÄRANDE Inwido Sverige AB, 556583-4693, Box 153, 574 22 Vetlanda Ombud: advokaten H-G. F. och jur.kand. M. J., Gärde Wesslau Advokatbyrå, Box 684,

Läs mer

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning KKV1046, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-04-15 Dnr 470/2014 1 (6) Trosa kommun Västra Långgatan 4-5 619 80 Trosa Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning Konkurrensverkets beslut

Läs mer

DOM 2013-12-17 Meddelad i Jönköping

DOM 2013-12-17 Meddelad i Jönköping DOM 2013-12-17 Meddelad i Jönköping Sida l (3) KLAGANDE Carolina Häggkvist Östgöta Correspondenten Östgöta Media AB 581 89 Linköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE AB Stångåstadens beslut den l november 2013, se

Läs mer

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Innehåll Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Avsnitt I. Allmänt om konkurrensrätten i Sverige... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte och ändamål... 9 3. Huvuddragen i EUs konkurrensregler

Läs mer

Påstått konkurrensproblem på marknaden för larmcentralstjänster

Påstått konkurrensproblem på marknaden för larmcentralstjänster KKV1024, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-03-06 Dnr 270/2011 1 (10) Kristianstads kommun 291 80 KRISTIANSTAD Påstått konkurrensproblem på marknaden för larmcentralstjänster Konkurrensverkets beslut 1. Räddningstjänsten

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:3 2008-01-30 Dnr B 2/06 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Mobillån Sverige AB, Box 618, 101 32 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå,

Läs mer

DOM 2013-11-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-28 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 DOM 2013-11-28 Meddelad i Stockholm Sida l (4) Mål nr 6510-13 KLAGANDE Kenneth Samuelsson Ombud: Advokaterna Ulf Isaksson och Jenny Nilsson Box 16097 103 22 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Tips för att upptäcka en anbudskartell Checklista för upphandlingsansvariga

Tips för att upptäcka en anbudskartell Checklista för upphandlingsansvariga Tips för att upptäcka en anbudskartell Checklista för upphandlingsansvariga Företagen försöker hemlighålla anbudskartellen för att beställaren ska tro att företagen konkurrerar normalt med varandra. Därför

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m.

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:10 2008: Datum 2011-04-12 Dnr C 11/10 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur.kand. J. B., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Läs mer

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:3 2008: Datum 2011-02-09 Dnr C 6/09 KÄRANDE Swemedia AB, Carl Gustafs väg 46, 214 21 Malmö Ombud: advokaten E. T., Advokatbyrån S. & Co AB, Anna Lindhs plats 4, 211 19 Malmö

Läs mer

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-23 Dnr: 15-8773 8 Spektrumavdelningen Elsy Arwidson Hi3G Access AB org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389)

Läs mer

Konkurrensverkets flyttkartell finns inte SvD REPLIK KONKURRENS

Konkurrensverkets flyttkartell finns inte SvD REPLIK KONKURRENS Page 1 of 5 Konkurrensverkets flyttkartell finns inte Konkurrensverket har gjort en felaktig tolkning av två konkurrensklausuler som Alfa Quality Moving AB ingått i samband med två olika bolagsköp, skriver

Läs mer

Konkurrens på sjysta villkor

Konkurrens på sjysta villkor KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2012-11-13 1 (5) Verksstaben Jimmy Dominius 08-7001580 Konkurrens på sjysta villkor Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom den 13 november 2012 vid konferensen

Läs mer