Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; låssmedsverksamhet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; låssmedsverksamhet."

Transkript

1 KKV2023, v1.1, BESLUT Dnr 588/ (11) Anmälande företag ASSA Sverige AB, org.nr , Box 371, Eskilstuna Ombud: advokaten Johan Carle och jur.kand. Urszula Sieradzka, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Box 1711, Stockholm Andra parter och medverkande i koncentrationen Swesafe AB, org.nr , Box 503, Västerås Saken Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; låssmedsverksamhet. Beslut Konkurrensverket lämnar ASSA Sverige AB:s förvärv av ensam kontroll över Swesafe AB utan åtgärd. Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax

2 Dnr 588/ (11) Anmälan 1 ASSA Sverige AB har enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579), KL, anmält förvärv av ensam kontroll över Swesafe AB. Företagen 2 ASSA ABLOY-koncernen består av mer än 200 dotterbolag i över 40 länder varav ett är ASSA Sverige AB (ASSA). Koncernens omsättning uppgick 2009 till cirka 35 miljarder kronor, varav mer än 200 miljoner kronor i Sverige. ASSA ABLOY-koncernens svenska verksamhet utgörs huvudsakligen av tillverkning och grossistförsäljning av lås och beslag samt tillverkning och installation av dörrautomatik. Verksamheten bedrivs främst genom bolagen ASSA Sverige AB, ASSA OEM AB, Copiax AB, Aptus AB, Besam AB och Ditec Entrematic Nordic AB. 3 Swesafe AB (Swesafe) tillhandahåller låssmedsprodukter och -tjänster samt andra säkerhetsrelaterade produkter och tjänster till slutkunder. Swesafe erbjuder främst tjänster avseende installation och underhåll, dygnet runtjour, serviceavtal, nyckeladministration och nyckelförvaring, kortadministration och kortförvaring, säkerhetsfrågor och finansiering. Swesafes produktutbud omfattar bl.a. låssystem, mekaniska och elektromekaniska lås, galler, grindar, säkerhetsdörrar, inbrottslarm, överfallslarm, brandlarm, utrymningslarm, passagesystem, kameraövervakning, värdeskåp och postboxar. Företagets omsättning i Sverige uppgick föregående räkenskapsår till 409 miljoner kronor. Swesafe äger bolagen Låstjänst i Lindesberg AB, Nordiska Säkerhetsgruppen AB och Access Protect i Skåne AB (70 % ägarandel), Isgrens eftr O Levin, Lås och Nyckelservice i Arboga och Låssmedsföretagen i Strängnäs. Bakgrund 4 ASSA och aktieägarna i Swesafe undertecknade den 1 november 2010 ett aktieöverlåtelseavtal avseende ASSA:s förvärv av samtliga aktier i Swesafe. Koncentrationen anmäldes till Konkurrensverket den 12 november Anmälan var komplett den 3 december Efter en inledande undersökning av företagskoncentrationen fann Konkurrensverket att ytterligare analys av koncentrationens effekter på marknaden behövdes. Konkurrensverket beslutade därför den 10 januari 2011 att genomföra en särskild undersökning av koncentrationen enligt 4 kap. 11 KL. 5 I beredningen av ärendet har Konkurrensverket bland annat hämtat in information från parterna, konkurrenter till ASSA i tillverkarledet och grossistledet, konkurrenter till Swesafe i installations- och serviceledet, ett antal branschorganisationer samt från kunder till låssmedsföretag.

3 Dnr 588/ (11) Rättslig bedömning Företagskoncentrationen 6 Enligt 4 kap. 6 ska en företagskoncentration anmälas till Konkurrensverket, om: 1. de berörda företagen tillsammans har haft en omsättning föregående räkenskapsår i Sverige som överstiger en miljard kronor, och 2. minst två av de berörda företagen har haft en omsättning i Sverige föregående räkenskapsår som överstiger 200 miljoner kronor för vart och ett av företagen. 7 ASSA ABLOY-koncernens omsättning under 2009 översteg en miljard kronor. Både ASSA ABLOY-koncernen och Swesafe omsatte under 2009 över 200 miljoner kronor i Sverige. ASSA:s förvärv av samtliga aktier i Swesafe faller således inom ramen för Konkurrensverkets prövning enligt 4 kap. 1 KL. Förutsättningar för ett förbud 8 En företagskoncentration som prövas enligt 4 kap. 1 KL ska förbjudas om den är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. 9 Vid prövningen av om en företagskoncentration ska förbjudas ska särskilt beaktas om den medför att en dominerande ställning skapas eller förstärks. För att kunna ta ställning till en företagskoncentrations effekter på konkurrensen behöver den för bedömningen relevanta marknaden med avseende på produkter och geografiskt område definieras. Relevant produktmarknad 10 Den relevanta produktmarknaden omfattar i första hand de produkter eller tjänster som köparna anser vara utbytbara, dvs. sådana produkter eller tjänster som på grund av pris, funktion och egenskaper i övrigt kan tillfredsställa samma behov hos köparen. Tillverkningsledet 11 ASSA har i anmälan och kompletterande handlingar angett att företaget är verksamt på ett antal produktmarknader i tillverkningsledet, däribland marknaderna för cylinderlås, låshus, elektromekaniska lås, dörrautomatik, dörrstängare, fönsterlås, gångjärn, hänglås, industrilås, passersystem, trycken, övriga beslag och övriga lås. 12 Mot bakgrund av Konkurrensverkets utredning i detta och tidigare ärenden har Konkurrensverket inte funnit skäl att ifrågasätta ASSA:s definition av de relevanta produktmarknaderna i tillverkningsledet inom ramen för detta ärende.

4 Dnr 588/ (11) Grossistledet 13 Vad avser grossistledet har ASSA i anmälan angett att företaget genom dotterbolaget Copiax AB (Copiax) är verksamt på grossistmarknaden för lås och beslag. 14 I Konkurrensverkets ärende med diarienummer 489/2008 bedömde Konkurrensverket att den relevanta produktmarknaden utgjordes av låssmedsgrossistmarknaden, där Copiax och Prokey AB för närvarande utgör de två huvudsakliga aktörerna. Utredningen i det nu aktuella ärendet ger inga skäl att göra en annan bedömning. Konkurrensverkets uppfattning baseras framför allt på uppgifter angående inköpsvanor från de låssmedsföretag som har kontaktats inom ramen för utredningen. Denna bild bekräftas av uppgifter från andra aktörer i såväl tillverknings- och grossistledet. Installations- och serviceledet 15 Beträffande installations- och serviceledet har ASSA i anmälan angett att den relevanta marknaden utgörs av låssmedsmarknaden. 16 Konkurrensverkets utredning har visat att det finns ett stort antal låssmedsföretag, varav de flesta är små företag. Enligt uppgift har det genomsnittliga låssmedsföretaget omkring sju till åtta anställda och omsätter cirka en och en halv miljon kronor per anställd och år. Swesafe är det i särklass största låssmedsföretaget sett till både omsättning, antal anställda och antal verksamhetsorter. 17 Majoriteten av låssmedsföretagen är endast etablerade på en ort och utför uppdrag lokalt. Därutöver finns ett antal företag med verksamhet på några få orter, ofta inom samma region. Det finns även andra företag med rikstäckande kapacitet, nämligen SafeTeam och AB Byggbeslag. Därutöver finns etablerade samarbeten mellan låssmedsföretag, såsom SAM-säkgruppen och Great Security, som också kan utföra projekt över hela eller åtminstone stora delar av landet. 18 Traditionellt sett har låssmedsföretag huvudsakligen arbetat med mekaniska produkter såsom lås och beslag. Till följd av produktutvecklingen inom området har både stora och små låssmedsföretag i allt större utsträckning börjat arbeta med elektroniska produkter såsom elektromekaniska lås, passersystem, larm och övervakningskameror. Detta har medfört att många låssmedsföretag idag erbjuder ett brett sortiment av produkter och tjänster med ett ökat fokus på kompletta säkerhetslösningar. 19 Utvecklingen mot en större andel elektroniska produkter och ett bredare tjänsteutbud har inneburit att elinstallations- och säkerhetsföretag till viss del erbjuder samma tjänster som låssmedsföretagen. Flera elinstallations- och säkerhetsföretag har idag kompetens inom området för mekaniska lås och

5 Dnr 588/ (11) beslag. Utvecklingen sker antingen genom förvärv av låssmedsföretag eller genom intern uppbyggnad av liknande kompetens. Det är heller inte ovanligt att elinstallations- och säkerhetsföretag och låssmedsföretag samarbetar inom ramen för ett och samma uppdrag. Det finns således en viss konvergens mellan dessa branscher. Denna utveckling påverkas även av att kunder i allt större utsträckning efterfrågar helhetslösningar vad avser lås, larm, inpassering, kameraövervakning och övrig säkerhet. 20 Såväl stora som små låssmedsföretag uppger att deras viktigaste kunder utgörs av byggföretag, bostads- och fastighetsföretag, bostadsrättsföreningar, industriföretag samt offentliga aktörer som kommuner, landsting och stat. Det finns kapacitetsbegränsningar som påverkar vilka uppdrag ett låssmedsföretag kan åta sig, bland annat beroende på låssmedsföretagets storlek. Utredningen har dock visat att mindre och medelstora låssmedsföretag utövar ett konkurrenstryck på de större låssmedsföretagen när det gäller lokala mindre kunder och att de potentiellt även kan utöva ett konkurrenstryck för att vinna stora och rikstäckande kunder genom samarbeten. 21 Det finns, som framgår ovan, tecken på att relevanta produktmarknader i installations- och serviceledet inte längre utgörs endast av traditionella låssmedstjänster. För att bedöma koncentrationens effekter på konkurrensen i det nu aktuella ärendet, har Konkurrensverket dock inte funnit det nödvändigt att slutgiltigt fastställa relevanta produktmarknader i installations- och serviceledet. Geografisk marknad 22 Den relevanta geografiska marknaden omfattar det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller de relevanta produkterna eller tjänsterna, inom vilket konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas från angränsande geografiska områden på grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren. 23 I anmälan har parterna genomgående redovisat marknadsandelar samt beskrivit förhållanden avseende Sverige. I det aktuella ärendet har inget framkommit som tydligt visar att de geografiska marknaderna bör avgränsas snävare. Konkurrensverket har dock inte funnit det nödvändigt att slutgiltigt fastställa de relevanta geografiska marknaderna för att bedöma koncentrationens effekter på konkurrensen. Påtagligt hämmande av en effektiv konkurrens 24 Konkurrensverket har att bedöma huruvida företagskoncentrationen påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Härvid beaktas ett flertal faktorer, som delvis griper in i varandra.

6 Dnr 588/ (11) 25 ASSA har enligt anmälan en mycket stark ställning inom flera produktkategorier, vilket även bekräftas av uppgifter från låssmedsföretag. Därutöver har ASSA även en mycket stark ställning i grossistledet genom dotterbolaget Copiax. 26 ASSA tillhandahåller viktiga insatsvaror för låssmedsföretag, bl.a. Swesafe. Den undersökta koncentrationen är följaktligen av vertikal natur. Det är i allmänhet mindre sannolikt att vertikala koncentrationer påtagligt hämmar en effektiv konkurrens jämfört med horisontella koncentrationer I vissa fall kan dock vertikala koncentrationer medföra negativa effekter på konkurrensen. 2 Detta gäller framför allt om koncentrationen leder till konkurrensbegränsande avskärmning av insatsvaror, avskärmning av kunder eller spridning av kommersiellt känslig information. I föreliggande fall fanns skäl att närmare utreda om koncentrationen kunde leda till sådana effekter. Avskärmning av insatsvaror 28 När ett företag i föregående produktionsled (uppströmsföretaget) förvärvar ett företag i efterföljande produktionsled (nedströmsföretaget) är ett tänkbart scenario att uppströmsföretaget helt eller delvis stänger av nedströmsföretagets konkurrenters tillgång till den insatsvara som produceras av uppströmsföretaget. Om insatsvaran svårligen kan ersättas får nedströmsföretagets konkurrenter höjda produktionskostnader och måste höja sina priser. Detta medför att nedströmsföretaget också kan höja sitt pris eller ta marknadsandelar. I enlighet med kommissionens riktlinjer för bedömning av ickehorisontella koncentrationer har Konkurrensverket utrett ASSA:s möjlighet och incitament att genomföra en avskärmning av insatsvaror. 29 ASSA säljer lås och beslag till låssmedsföretag genom två kanaler: dels direkt till företagen, dels genom grossister. Bland grossisterna som riktar sig till låssmedsföretag är ASSA:s helägda grossist Copiax den i särklass största. 30 För att ASSA ska ha möjlighet att genomföra en avskärmning av insatsvarorna lås och beslag från Swesafes konkurrenter krävs att varorna är viktiga för låssmedsföretagen. Om insatsvaror från ASSA står för en stor del av kostnaden och det är det är dyrt för låssmedsföretagen att ersätta produkterna med andra produkter kommer avskärmningen att leda till att låssmedsföretagens kostnader ökar märkbart. 31 Konkurrensverkets utredning visar att det finns situationer där förutsättningarna att ersätta produkter från ASSA med produkter av andra fabrikat är 1 Kommissionens riktlinjer för bedömning av icke-horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer (C 265/07, EUT ), p Kommissionens riktlinjer p. 15.

7 Dnr 588/ (11) goda. Det finns dock även situationer där vissa av ASSA:s produkter är nödvändiga för att ett låssmedsföretag ska kunna utföra ett uppdrag. Inköp av lås och beslag utgör samtidigt en betydande andel av ett låssmedsföretags kostnader. Därför är det inte uteslutet att ASSA har möjlighet att genomföra en avskärmning av insatsvaror vad gäller vissa typer av lås och beslag. 32 För att en avskärmning av insatsvaror ska aktualiseras är det emellertid inte tillräckligt att ASSA har möjlighet att genomföra en avskärmning. Det krävs också att ASSA har incitament att genomföra en sådan avskärmning. 33 En avskärmning skulle innebära att ASSA avstod viss försäljning i tillverkningsledet för att öka Swesafes försäljning i service- och installationsledet. Incitament till ett sådant handlande uppstår om vinsten av ökad försäljning nedströms uppväger förlusten av minskad försäljning uppströms. 34 Konkurrensverket har undersökt om ASSA har incitament att avskärma den försäljning som sker direkt till låssmedsföretag (direktförsäljning) alternativt via ASSA:s grossist Copiax (grossistförsäljning). Utredningen har avsett incitamenten till fullständig och partiell avskärmning. En fullständig avskärmning skulle innebära att ASSA eller Copiax helt stänger av leveranser till Swesafes konkurrenter. En partiell avskärmning skulle innebära att den volym som ASSA eller Copiax levererar till Swesafes konkurrenter minskar jämfört med den volym som levererades före förvärvet eller att ASSA levererar till sämre villkor. 35 I syfte att utvärdera förutsättningarna för avskärmning av insatsvaror har Konkurrensverket hämtat in uppgifter om marginaler och omsättning i de olika produktionsleden. Vidare har Konkurrensverket hämtat in uppgifter om hur stor försäljningen till Swesafe är från ASSA respektive Copiax. Baserat på dessa uppgifter är det möjligt att uppskatta hur vinsterna i de olika produktionsleden skulle påverkas vid olika avskärmningsscenarier. 36 Konkurrensverkets utredning visar att Swesafes marknadsandel är måttlig, trots att Swesafe är det största låssmedsföretaget. Detta är en faktor som talar emot att det skulle finnas incitament för avskärmning av insatsvaror. 37 Vidare är ASSA:s marginaler i tillverkningsledet avsevärt högre än Swesafes marginaler i installationsledet. Detta talar i sig mot att det skulle finnas incitament till avskärmning, eftersom en liten omsättningsminskning i ASSA uppströms då måste kompenseras av en stor omsättningsökning i Swesafe nedströms. Vad gäller försäljning via grossist bedömer Konkurrensverket därför att det sannolikt inte finns incitament till avskärmning. 38 I de fall då uppströmsmarknaden är liten i förhållande till nedströmsmarknaden och det därtill är möjligt att avskärma nedströmsmarknaden, kan det

8 Dnr 588/ (11) ändå finnas incitament till en sådan strategi. Direktförsäljningen från ASSA till låssmedsföretag är liten i förhållande till försäljningen i service- och installationsledet. Därför har Konkurrensverket ägnat särskild uppmärksamhet åt att undersöka möjlighet och incitament till avskärmning av Swesafes konkurrenter från ASSA:s direktförsäljning. Den grupp låssmedsföretag som är beroende av direktförsäljningen har dock visat sig vara liten, varför Konkurrensverket bedömer att sådan avskärmning är osannolik. Avskärmning av kunder 39 Ett annat tänkbart scenario efter ett vertikalt förvärv är att nedströmsföretaget slutar köpa insatsvaror från uppströmsföretagets konkurrenter. Om uppströmsföretagets konkurrenter därigenom tappar mycket försäljning kan deras förmåga eller incitament att utöva ett effektivt konkurrenstryck mot uppströmsföretaget minska. Detta minskade konkurrenstryck kan ge det sammanslagna företaget förutsättningar att lönsamt höja priset på uppströms- eller nedströmsmarknaden. I enlighet med kommissionens riktlinjer för bedömning av icke-horisontella koncentrationer har Konkurrensverket därför utrett ASSA:s möjlighet och incitament att genomföra en avskärmning av kunder. 40 För att en sådan avskärmning ska bli aktuell krävs att Swesafe är en betydande kund till ASSA:s konkurrenter. I detta inbegrips dels att Swesafe är en stor kund, dels att ASSA:s konkurrenter har svårt att få avsättning för sina varor på annat sätt än genom att sälja till Swesafe. 41 För att avskärmningen ska bli aktuell krävs också att det ligger i det sammanslagna företagets intresse att genomföra en avskärmning av denna typ. Att sluta köpa vissa insatsvaror är i regel förknippat med kostnader. Dessa ökade kostnader nedströms måste därför uppvägas av eventuella vinster till följd av avskärmningen. 42 Konkurrensverket har undersökt om en avskärmning av Swesafe skulle innebära att ASSA:s konkurrenter får sämre förutsättningar att utöva ett effektivt konkurrenstryck mot ASSA. I utredningen har det inte framkommit något som stödjer att Swesafe är en så betydande kund att detta skulle vara fallet. I synnerhet har det inte framkommit några uppgifter som stödjer att ASSA:s konkurrenter är beroende av att sälja till Swesafe för att kunna utgöra ett fortsatt konkurrenstryck mot ASSA. Spridning av kommersiellt känslig information 43 Vertikala förvärv kan medföra att det sammanslagna företaget får möjlighet att komma över kommersiellt känslig information om konkurrerande företags verksamheter genom att bli kund eller leverantör till sina konkurrenter. Konkurrensverket har identifierat fyra scenarier under vilka den aktuella

9 Dnr 588/ (11) koncentrationen, genom att öka informationsflödet mellan ASSA och Swesafe, potentiellt skulle kunna skada konkurrensen. 44 Enligt det första scenariot skulle Swesafe få tillgång till information avseende ASSA:s rabatter till konkurrerande låssmedsföretag. Swesafe skulle potentiellt kunna använda denna information till att förutsäga sina konkurrenters anbud och anpassa sina egna anbud därefter. Detta skulle kunna vara till skada för kunderna eftersom det ger Swesafe en möjlighet att bjuda mindre aggressivt än tidigare. 45 För att bedöma hur sannolikt detta scenario är har Konkurrensverket undersökt om informationen om ASSA:s rabatter till låssmedsföretag är förvärvsspecifik, dvs. om informationen endast blir tillgänglig för Swesafe på grund av koncentrationen och om det är möjligt för Swesafe att förutse konkurrenternas anbud med hjälp av information om vilka rabatter de får från ASSA. 46 Utredningen har visat att ASSA:s rabatter till stor del redan är kända på marknaden främst genom att ASSA:s prissättningssystem i första hand är baserat på offentliga prislistor och volymrabatter. 47 Vidare har utredningen visat att ett totalt anbud på installations- och servicetjänster består av flera andra betydande kostnadsposter, såsom t.ex. övrigt material och arbete. Därför är information om de konkurrerande låssmedsföretagens rabatter från ASSA sannolikt inte tillräckligt för att Swesafe ska kunna förutse vilka anbud konkurrenterna kommer att lägga. 48 Enligt det andra scenariot skulle ASSA, via Swesafe, kunna få information om konkurrerande tillverkares rabatter, något som skulle kunna göra det möjligt för ASSA att prissätta mindre aggressivt. 49 För att bedöma risken för denna händelseutveckling har Konkurrensverket återigen undersökt om informationsutbytet är förvärvsspecifikt. Konkurrensverkets slutsats från denna utredning är att ASSA genom de återkommande kontakter och förhandlingar som äger rum mellan tillverkarna och låssmedsföretagen sannolikt redan idag har viss kännedom om andra tillverkares priser. Med hänsyn till detta och att Swesafes andel är förhållandevis måttlig på nedströmsmarknaden bedömer Konkurrensverket att det möjliga informationsutbytet inte påtagligt kommer att hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens. 50 Det tredje scenariot avser ASSA:s projekterings- och arkitektservice. ASSA erbjuder denna service till sina kunder i samband med både nybyggnation och renovering. Servicen består i huvudsak av rådgivning i frågor som rör den kompletta beslagningen av dörrar, mekaniska såväl som elektroniska lösningar, för att tillgodose en komplett säkerhetslösning. Scenariot innebär

10 Dnr 588/ (11) att ASSA genom sin projekterings- och arkitektservice tidigt får reda på kommande projekt på marknaden och styr kunderna (exempelvis byggherrar) till Swesafe. Om ASSA:s projekterings- och arkitektservice knyts samman med Swesafes låssmedstjänster skulle detta kunna vara till skada för konsumenterna. 51 En nödvändig förutsättning för att ett konkurrensproblem ska aktualiseras när tjänsterna knyts samman på ett sådant sätt är att ASSA har en dominerande ställning på en marknad för projekterings- och arkitektservice. Under Konkurrensverkets utredning har det inte framkommit att ASSA har en dominerande ställning på en sådan marknad. 52 Det fjärde scenariot gäller de så kallade behörighetsavtal som ASSA förfogar över. Behörighetsavtal ingås efter installationen av ett nytt låssystem mellan ASSA i egenskap av leverantör och säkerhetsgarant, ett låssmedsföretag i egenskap av servicestation och slutkunden i egenskap av systemägare. Det grundläggande syftet med behörighetsavtalet är att all säkerhetsmässigt känslig information om låssystemet ska förvaras på ett säkert ställe för att enkelt och snabbt kunna åtgärda eventuella problem, som att en huvudnyckel har kommit bort. Till behörighetsavtalet biläggs typiskt sett låsscheman med uppgifter om bland annat volym och typer av lås/beslag samt patenttider. 53 ASSA skulle kunna överföra informationen i behörighetsavtalen till Swesafe, som skulle kunna använda den till att välja ut attraktiva kunder till konkurrerande låssmedsföretag och bearbeta dessa. Enligt ASSA hanteras dessa dokument dock enligt strikta säkerhetsregler. Det är ett begränsat antal personer inom ASSA som har tillgång till behörighetsavtalen och systemuppgifterna. Dessa påståenden bekräftas även av annan information som framkommit i utredningen. Mot bakgrund av detta bedömer Konkurrensverket det som osannolikt att behörighetsavtalen eller systemuppgifterna kan komma Swesafe till del i fall där Swesafe inte självt är part till behörighetsavtalen. Även om ett sådant informationsutbyte skulle ske, är det tveksamt om informationen skulle leda till några negativa effekter på konkurrensen eftersom Swesafe ändå skulle behöva bearbeta kunden och erbjuda en bättre och mer prisvärd lösning. 54 Sammantaget bedömer Konkurrensverket att det är osannolikt att koncentrationen till följd av ökat utbyte mellan ASSA och Swesafe av kommersiellt känslig information kan leda till skada på konkurrensen.

11 Dnr 588/ (11) Sammanfattande bedömning 55 Sammanfattningsvis konstaterar Konkurrensverket att utredningen inte har visat att koncentrationen påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Slutsats 56 Koncentrationen ska, med beaktande av vad som anförts ovan, lämnas utan åtgärd. Detta beslut har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit Anders Flood. Dan Sjöblom Anders Flood Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats.

Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, 101 23 STOCKHOLM

Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, 101 23 STOCKHOLM KKV2023, v1.2, 2011-02-06 BESLUT 2012-05-14 Dnr 211/2012 1 (5) Anmälande företag Posten AB, org.nr 556128-6559, 105 00 STOCKHOLM Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström,

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning och distribution av pocketböcker

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning och distribution av pocketböcker KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-06-15 Dnr 287/2010 1 (5) Anmälande företag Bonnierförlagen AB, org.nr 556023-8445, Box 3159, 103 63 STOCKHOLM Ombud: advokaten Lars Johansson, Nord & Co Advokatbyrå

Läs mer

Ombud: advokat Lars Johansson och jur.kand. Helena Caan Mattson, Roschier Advokatbyrå AB, Blasieholmsgatan 4A, Box 7358, 103 90 Stockholm

Ombud: advokat Lars Johansson och jur.kand. Helena Caan Mattson, Roschier Advokatbyrå AB, Blasieholmsgatan 4A, Box 7358, 103 90 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 0 BESLUT ICKE-KONFIDENTIELL VERSION 2012-09-19 Dnr 370/2012 1 (12) Anmälande företag Bonnierförlagen AB, org.nr 556023-8445, Box 3159, 103 63 Stockholm Ombud: advokat Lars Johansson

Läs mer

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-12-19 Dnr 667/2013 1 (8) Anmälande företag Telenor Sverige AB, 556421-0309, Katarinavägen 15, 116 88 Stockholm Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och

Läs mer

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm 2014-03-17 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box

Läs mer

Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA

Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-02-18 Dnr 42/2011 1 (6) Anmälande företag Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA Ombud: advokaten

Läs mer

Spinnaker Norway AcquiCo AS, , c/o Advokatfirmaet BA-HR DA, Tjuvholmen allé 16, N-0252 Oslo, Norge

Spinnaker Norway AcquiCo AS, , c/o Advokatfirmaet BA-HR DA, Tjuvholmen allé 16, N-0252 Oslo, Norge KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2014-08-28 Dnr 527/2014 1 (6) Anmälande företag Spinnaker Norway AcquiCo AS, 913 809 017, c/o Advokatfirmaet BA-HR DA, Tjuvholmen allé 16, N-0252 Oslo, Norge Ombud: advokaten

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; detaljhandelsförsäljning av läkemedel.

Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; detaljhandelsförsäljning av läkemedel. KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-05-22 Dnr 246/2013 1 (6) Anmälande företag Oriola-KD Holding Sverige AB, 556622-5776, Box 252, 435 25 Mölnlycke Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael

Läs mer

Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Box 5747, 114 87 Stockholm

Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Box 5747, 114 87 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-05-24 Dnr 320/2011 1 (5) Anmälande företag Braganza II AB, u.ä.t. Braathens Aviation AB, org.nr 556747-6592, Box 37, 201 20 Malmö Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL KKV2023, v1.3, 2011-05-15 20 BESLUT 2014-02-20 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist,

Läs mer

Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM

Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2014-10-22 Dnr 618/2014 1 (5) Anmälande företag Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM Ombud: advokaten Anna Fernqvist Svensson, Hellström

Läs mer

Ombud: advokaterna Marcus Glader och Emil Fahlén Godö och jur. kand. Johan Wahlbom, Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm.

Ombud: advokaterna Marcus Glader och Emil Fahlén Godö och jur. kand. Johan Wahlbom, Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm. KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2015-04-15 Dnr 186/2015 1 (6) Anmälande företag Lantmännen ekonomisk förening, 769605-2856, Box 30192, 104 25 Stockholm Ombud: advokaterna Marcus Glader och Emil Fahlén

Läs mer

Ombud: advokaten Lars Johansson och jur.kand. Andres Acevedo, Roschier Advokatbyrå AB, Box 7358, 103 90 Stockholm

Ombud: advokaten Lars Johansson och jur.kand. Andres Acevedo, Roschier Advokatbyrå AB, Box 7358, 103 90 Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. BESLUT 2014-07-09 Dnr 388/2014 1 (10) Anmälande företag Sydsvenska Dagbladets AB, 556002-7608, Sydsvenskan, 205 05 Malmö Ombud: advokaten Lars Johansson och jur.kand.

Läs mer

Konkurrensen på läkemedelsmarknaden problem, processer och aktuella exempel. Varför konkurrens?

Konkurrensen på läkemedelsmarknaden problem, processer och aktuella exempel. Varför konkurrens? Konkurrensen på läkemedelsmarknaden problem, processer och aktuella exempel Läkemedelsmarknadsdagen 24 september 2013 Karin Roberts, Konkurrenssakkunning Konkurrensavdelning 4 Mångfald och valfrihet Prispress

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2014-03-06 Dnr 509/2013 1 (5) Uddevalla Omnibus AB S Järnvägsgatan 2 451 50 Uddevalla Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Ombud: advokaten Tommy Pettersson, jur. kand. Jens Agö och jur.kand. Klas Arvidsson, Mannheimer Swartiing Advokatbyrå AB, Box 1711,111 87 Stockholm

Ombud: advokaten Tommy Pettersson, jur. kand. Jens Agö och jur.kand. Klas Arvidsson, Mannheimer Swartiing Advokatbyrå AB, Box 1711,111 87 Stockholm #/ KONKURRENSVERKET o J: U O A.. *. I. 2015-09-16 Dnr 460/2015 1 (13) Anmälande företag HeidelbergCement Sweden AB, 556000-6057, Box 47055,100 74 Stockholm Ombud: advokaten Tommy Pettersson, jur. kand.

Läs mer

Påstått konkurrensproblem

Påstått konkurrensproblem KKV1024, v1.5, 2014-03-10 BESLUT 2014-10-30 Dnr 559/2013 1 (6) Påstått konkurrensproblem Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet Klagomålet Den 25 september

Läs mer

Anmälande företag. Saken. Beslut. ApoPharm AB, 556791-1010, Solna torg 19, 171 45 SOLNA

Anmälande företag. Saken. Beslut. ApoPharm AB, 556791-1010, Solna torg 19, 171 45 SOLNA KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-05-17 Dnr 234/2013 1 (6) Anmälande företag ApoPharm AB, 556791-1010, Solna torg 19, 171 45 SOLNA Ombud: advokaten Peter Alstergren, Advokatfirman Vinge KB, Box 1703,

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-24 Dnr 27/2010 1 (6) Räddningshälsan i Stockholm AB Idrottsvägen 4 134 40 Gustavsberg Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård Konkurrensverkets

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 435/2010 1 (5) Norrköpings Hamn och Stuveri Aktiebolag Europa Transport i Norrköping AB c/o Dhunér Järvengren Advokatbyrå Att: Advokat Karl Johan Dhunér

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98. Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här)

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98. Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här) 1 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Taxi Beställningscentral i Linköping

Läs mer

Ombud: advokaterna Ulrica Salomon och Linda Lausson, Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, 101 39 Stockholm

Ombud: advokaterna Ulrica Salomon och Linda Lausson, Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, 101 39 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2014-05-14 Dnr 89/2014 1 (11) Anmälande företag 1. TeliaSonera Aktiebolag, 556103-4249, 106 63 Stockholm Ombud: advokaterna Ulrica Salomon och Linda Lausson, Advokatfirman

Läs mer

Påstått konkurrensproblem marknaden för bilannonseringsplattformar

Påstått konkurrensproblem marknaden för bilannonseringsplattformar 2017-06-15 Dnr 601/2015 1 (7) Påstått konkurrensproblem marknaden för bilannonseringsplattformar Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet Klagomål Under

Läs mer

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 402/2010 1 (6) Part Make Up Store AB, org. nr. 556437-6795, Kungsgatan 5, 111 43 Stockholm Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-17 Dnr 434/2010 1 (5) Gävle Hamn AB Fredriksskans 805 95 GÄVLE Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet

Läs mer

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n 9 B n E f n L n u q T nr n, 74/9nnq 1 ffi. Swedish Competition Authority 2010-09-08 Dnr 374/2009 1(5) \ Tele2 Sverige AB:s och Telenor Sverige AB:s samarbete om nätinfrastruktur för mobila tele- och datatjänster

Läs mer

fl KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

fl KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority fl KONKURRENSVERKET 2011-12-01 327/2010 1 (6) C ~ '? 7 1-1 r- Akihi! hf Företaget Björn Hägglunds Maskiner AB, 556745-4508, Högsta 29, 755 93 Uppsala Ombud: Advokat Erik Hovstadius, Ahlford Advokatbyrå

Läs mer

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) 2018-01-03 Dnr 532/2017 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Fi2017/03967/K Sammanfattning Konkurrensverket avstyrker utredningens

Läs mer

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning KKV1004, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-03-02 Dnr 632/2009 1 (5) Sodastream International Ltd. Advokat Johan Karlsson Advokatfirman Vinge KB Box 1703 111 87 Stockholm Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Läs mer

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning KKV1004, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-03-07 Dnr 470/2011 1 (5) Patent- och Registreringsverket Box 5055 102 42 Stockholm Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Anmälande företag. Andra parter och medverkande i koncentrationen. Saken. Beslut. Cloetta AB (publ.), , Kista Science Tower, Kista

Anmälande företag. Andra parter och medverkande i koncentrationen. Saken. Beslut. Cloetta AB (publ.), , Kista Science Tower, Kista 2017-04-05 Dnr 122/2017 1 (11) Anmälande företag Cloetta AB (publ.), 556308-8144, Kista Science Tower, 164 51 Kista Ombud: advokaterna Fredrik Lindblom och Kristoffer Molin, Advokatfirman Cederqvist, Box

Läs mer

Företaget. Saken (2008:579) Beslut. KKV2004, v1.4,

Företaget. Saken (2008:579) Beslut. KKV2004, v1.4, 2016-11-099 Dnr 184/2014 1 (8) Företaget Ragn Sells AB, 556057 3452, Box 952, 191 29 Sollentuna Ombud: advokaterna Jörgen Ekström och David Nilsson, Bird & Bird Advokat KB, Box 7714,103 95 Stockholm Saken

Läs mer

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket KKV1000, v1.1, 2010-05-05 2014-12-15 Dnr 596/2013 1 (7) Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket Inledning och syftet med denna uppmaning Konkurrensverket utreder

Läs mer

med Lantmäteriets tillhandahållande av geografisk information och fastighetsinformation

med Lantmäteriets tillhandahållande av geografisk information och fastighetsinformation KKV1024, v1.3, 2012-07-20 BESLUT 2012-11-05 Dnr 601/2011 1 (6) Lantmäteriet Att: Ulrica Olsson 801 82 Gävle Lantmäteriets tillhandahållande av geografisk information och fastighetsinformation Konkurrensverkets

Läs mer

Ombud: advokaten Rolf Larsson och jur.kand. Elin Eliasson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Box 5747, Stockholm

Ombud: advokaten Rolf Larsson och jur.kand. Elin Eliasson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Box 5747, Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2015-01-07 Dnr 795/2014 1 (9) Anmälande företag ICA Detalj AB, 556604-5448, Svetsarvägen 16, 171 93 Solna Ombud: advokaten Rolf Larsson och jur.kand. Elin Eliasson, Gernandt

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-03 Dnr 142/2012 1 (5) Post- och Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Er referens 11-9384

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets föreskrifter om anmälan om företagskoncentration enligt konkurrenslagen (2008:579); KKVFS 2010:3 Utkom från trycket den 25 oktober

Läs mer

Arla Foods AB, org. nr , Lindhagensgatan 126, STOCKHOLM

Arla Foods AB, org. nr , Lindhagensgatan 126, STOCKHOLM KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-04-28 Dnr 255/2011 1 (7) Anmälande företag Arla Foods AB, org. nr 556579-4400, Lindhagensgatan 126, 105 46 STOCKHOLM Ombud: advokaten Olle Rislund och jur. kand. Amir

Läs mer

Effektiv förvärvsprövning

Effektiv förvärvsprövning 2011-03-11 1 (6) Med anledning av att koncentrationsregler har funnits i 20 år inom EU ger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom sin bild av hur kontrollen av företagskoncentrationer har utvecklats

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 2005-01-21 Dnr 1136/2004 1 (6) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation (Ärendebeteckning 04-6749, 04-6950 a) Sammanfattning

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

1. Axel Johnson AB, org.nr 556223-6959, Box 26008, 100 41 STOCKHOLM

1. Axel Johnson AB, org.nr 556223-6959, Box 26008, 100 41 STOCKHOLM Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. BESLUT 2011-06-15 Dnr 353/2011 1 (9) Anmälande företag 1. Axel Johnson AB, org.nr 556223-6959, Box 26008, 100 41 STOCKHOLM 2. Martin Oldmark, Lundhagens Strand 31,

Läs mer

TLV underrättade Omnia Läkemedel AB om att TLV mot ovanstående bakgrund övervägde att ta ut en sanktionsavgift på kronor.

TLV underrättade Omnia Läkemedel AB om att TLV mot ovanstående bakgrund övervägde att ta ut en sanktionsavgift på kronor. BESLUT 1 (5) Datum Diarienummer 2015-06-25 872/2015 Part Omnia Läkemedel AB (org. nr. 556555-5108) Järnvägsgatan 11 252 24 Helsingborg Saken Sanktionsavgift enligt 25 a första stycket 2 lagen (2002:160)

Läs mer

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande.

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande. BESLUT Datum Vår referens Sida 2011-08-15 Dnr: 11-7801 1(13) Spektrumavdelningen Kristian Viidas Telenor Sverige AB Box 4247 116 88 Stockholm Tele2 AB c/o Tele2 Sverige AB, Box 62 164 94 Kista Tele2 Sverige

Läs mer

Påstått konkurrensproblem avgifter för taxiframkallning m.m. på Arlanda flygplats

Påstått konkurrensproblem avgifter för taxiframkallning m.m. på Arlanda flygplats KKV1004, v1.4, 2013-12-18 BESLUT 2014-05-23 Dnr 455/2013 1 (5) Svenska Taxiförbundet m.fl. Att: Den nya välfärden Chefjuristen Pär Cronhult Box 5625 114 86 STOCKHOLM Påstått konkurrensproblem avgifter

Läs mer

Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande respektive befintliga företagare

Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande respektive befintliga företagare KKV1000, v1.1, 2010-05-05 SKRIVELSE 2011-10-05 Dnr 546/2011 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority Swedish Competition Authority 2015-11-04 Dnr584/2014 1 (5) 21 Grams AB Lumaparksvägen 9 Box 43 121 25 Stockholm Påstått konkurrensproblem - sorteringsprogram för postsändningar Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 9 maj 2005 04-13230 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 57 82 jakob.rutberg@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik,

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority Swedish Competition Authority 2015-03-11 Dnr 747/2014 1(13) Anmälande företag 1. Arla Foods AB, 556579-4400, Lindhagensgatan 126,105 46 STOCKHOLM Ombud: advokaterna Olle Rislund och Amir Mohseni, Bokwall

Läs mer

Anmälande företag. Andra parter och medverkande i koncentrationen. Saken. Beslut. Komplett AS, Postboks 2094, 3202 Sandefjord, Norge

Anmälande företag. Andra parter och medverkande i koncentrationen. Saken. Beslut. Komplett AS, Postboks 2094, 3202 Sandefjord, Norge KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-08-02 Dnr 270/2013 1 (10) Anmälande företag Komplett AS, Postboks 2094, 3202 Sandefjord, Norge Ombud: advokaten Katrin Salwén och jur.kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls

Läs mer

Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning

Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning KKV1024, v1.6, 2014-12-17 BESLUT 2015-12-14 Dnr 706/2014 1 (5) Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14)

Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14) KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-06-29 Dnr 241/2012 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14)

Läs mer

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 Seminarium konkurrensrätt Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 1 Dagens agenda»private enforcement»public enforcement» Mäklarfusionen

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem

Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-10-15 Dnr 416/2014 1 (5) Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem Konkurrensverkets beslut Kravet på anslutning som

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm.

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm. 1661 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-12 Dnr: 08-1331/23 Konkurrensavdelningen Barbro Svensson 08-678 56 50 barbro.svensson@pts.se Teracom AB Att: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet KKV1000, v1.1, 2009-04-05 2009-11-26 1 (5) Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet Underlag till anförande i Malmö den 26 november 2009 Generaldirektör Dan Sjöblom, Konkurrensverket Det talade ordet

Läs mer

Tipsa oss om karteller!

Tipsa oss om karteller! Tipsa oss om karteller! Om du vill ha informationen i ett alternativt format, som till exempel på lättläst svenska, punktskrift eller inläst på kassett/cd, kontaktar du Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se

Läs mer

Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare.

Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-19 Dnr 590/2009 1 (6) NAI Svefa AB Box 3316 103 66 Stockholm Anmälan om konkurrensbegränsande säljverksamhet Skogsstyrelsens och Lantmäteriets konsultverksamhet

Läs mer

KONKURRENSVERKET i/ Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET i/ Swedish Competition Authority i/ 2012-06-18 Dnr607/2011 1 (6) Part RKV-köp, Rationella Kontors Varuinköp AB, org. nr. 556112-2358, Bryggaregatan 19-21,503 38 Borås Ombud: Advokaten Mikael Åström, Setterwalls Advokatbyrå AB, P.O. Box

Läs mer

Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv

Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv KKV2002, v1.2, 2011-02-05 ANFÖRANDE 2012-03-15 1 (5) Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Riksdagens finansutskott

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het W Swedish Competition Authority Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het Bredbandsbåten 29 september 2009 Maria Wieslander, föredragande Mikael Ingemarsson, konkurrensråd ^/KONKURRENSVERKET W Swedish

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:2 2003-01-24 Dnr A 1/02

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:2 2003-01-24 Dnr A 1/02 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:2 2003-01-24 Dnr A 1/02 ÖVERKLAGAT Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2001-12-18 AVGÖRANDE i mål nr T 10594-99, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Uponor AB, 556548-9738, Industrivägen

Läs mer

Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten

Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2013-02-20 Dnr 63/2013 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten (Ku2013/106/KA) Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-22 Dnr 336/2015 1 (5) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Fi 2015/1581 Konkurrensverket begränsar sitt

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Falköpings kommuns valfrihetssystem för hemtjänst

Påstått konkurrensproblem Falköpings kommuns valfrihetssystem för hemtjänst KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2013-11-28 Dnr 228/2013 1 (6) Falköpings kommun 521 81 Falköping Påstått konkurrensproblem Falköpings kommuns valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut Falköpings

Läs mer

Tipsa oss om karteller

Tipsa oss om karteller Tipsa oss om karteller Konkurrensverket arbetar, tillsammans med länsstyrelserna, för en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna. Enligt konkurrenslagen är det förbjudet för företag att samarbeta

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

Ombud: Advokaterna Kent Karlsson och Christina Mailund, Kastell Advokatbyrå, Box 7169, 103 88 Stockholm

Ombud: Advokaterna Kent Karlsson och Christina Mailund, Kastell Advokatbyrå, Box 7169, 103 88 Stockholm KKV2019, v1.5, 2013-12-16 BESLUT 2015-04-15 Dnr 596/2013 1 (11) Part Bookingdotcom Sverige AB, org.nr 556733-1706, Östermalmsgatan 87 C, 114 59 Stockholm, och Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE,

Läs mer

Ställföreträdare och ombud: verkställande direktören Johan Korpås, adress som bolaget

Ställföreträdare och ombud: verkställande direktören Johan Korpås, adress som bolaget KKV2004, v1.4, 2016-01-29 2016-08-25 Dnr 118/2016 1 (8) Inges till Stockholms tingsrätt Marknadsdomstolen Box 2217 103 15 Stockholm Överklagande Klagande Konkurrensverket 103 85 STOCKHOLM Motpart 1. Logstor

Läs mer

Göteborgs Hamn Aktiebolags ingående av avtal med Älvsborg RO/RO AB rörande terminalverksamhet

Göteborgs Hamn Aktiebolags ingående av avtal med Älvsborg RO/RO AB rörande terminalverksamhet KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2011-11-02 Dnr 35/2011 1 (6) Göteborgs Hamn Aktiebolags ingående av avtal med Älvsborg RO/RO AB rörande terminalverksamhet Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet från

Läs mer

TLV underrättade Bluefish Pharmaceuticals AB om att TLV mot ovanstående bakgrund övervägde att ta ut en sanktionsavgift på kronor.

TLV underrättade Bluefish Pharmaceuticals AB om att TLV mot ovanstående bakgrund övervägde att ta ut en sanktionsavgift på kronor. BESLUT 1 (5) Datum Diarienummer 2015-06-25 871/2015 Part Bluefish Pharmaceuticals AB (org. nr. 556673-9164) Torsgatan 11 111 23 Stockholm Saken Sanktionsavgift enligt 25 a första stycket 2 lagen (2002:160)

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Växjö Energi Aktiebolags ingående av avtal avseende byggnation av serverhall

Växjö Energi Aktiebolags ingående av avtal avseende byggnation av serverhall KKV1015, v1.3, 2012-04-11 BESLUT 2013-03-13 Dnr 290/2012 1 (5) Växjö Energi Aktiebolag Box 497 351 06 Växjö Växjö Energi Aktiebolags ingående av avtal avseende byggnation av serverhall Beslut Konkurrensverket

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-10-26 Dnr 609/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Tillväxtverket,

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet - Luleå

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet - Luleå KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 376/2010 1 (6) Lulebo AB, Lunet AB och Luleå kommun Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918 404 39 Göteborg Ifrågasatt konkurrensbegränsning

Läs mer

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2013-03-18 1 (5) Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 1. Upphandling i samband med intern och extern representation För

Läs mer

Arlas regler för delleveranser

Arlas regler för delleveranser 2017-05-03 Dnr 630/2015 1 (8) Arla Foods amba Advokaterna Olle Rislund och Amir Mohseni Bokwall Rislund Advokatbyrå Funckens Gränd 1 111 27 Stockholm Arlas regler för delleveranser Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag till åtgärder (EI R2012:07)

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag till åtgärder (EI R2012:07) KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-09-05 Dnr 377/2012 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2003:19 2003-06-11 Dnr A 3/02. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2002-06-19, dnr 207/2002, bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2003:19 2003-06-11 Dnr A 3/02. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2002-06-19, dnr 207/2002, bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2003:19 2003-06-11 Dnr A 3/02 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2002-06-19, dnr 207/2002, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Gustavus Holding AB, 556576-4874, Box 11046,

Läs mer

Anmälande företag. Saken. Beslut. Tidningarnas Telegrambyrå AB, org.nr 556564-5487, Katarinavägen 15, 6 tr, 105 12 Stockholm

Anmälande företag. Saken. Beslut. Tidningarnas Telegrambyrå AB, org.nr 556564-5487, Katarinavägen 15, 6 tr, 105 12 Stockholm ^ 9 ^ K U? R? ) H '? V E R K E T 2010 07 15 Dnr219/2010 1(16) Anmälande företag Tidningarnas Telegrambyrå AB, org.nr 556564-5487, Katarinavägen 15, 6 tr, 105 12 Stockholm Ombud: advokaten Jonathan Clauss,

Läs mer

Ärende Dnr A 3/09; Luftfartsverket./. Konkurrensverket

Ärende Dnr A 3/09; Luftfartsverket./. Konkurrensverket KKV2007, v1.1, 2009-04-05 YTTRANDE 2009-11-26 Dnr 652/2009 1 (6) Marknadsdomstolen Box 2217 103 15 Stockholm Ärende Dnr A 3/09; Luftfartsverket./. Konkurrensverket Med anledning av Marknadsdomstolens föreläggande

Läs mer

Begäran om yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation marknaden för nätinfrastrukturtillträde

Begäran om yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation marknaden för nätinfrastrukturtillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2013-10-17 Dnr 387/2013 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Begäran om yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation marknaden

Läs mer

Upphandling av parkeringsövervakning

Upphandling av parkeringsövervakning KKV1015, v1.1, 2010-03-23 BESLUT 2010-04-15 Dnr 711/2009 1 (5) Mölndals Parkerings AB Box 320 431 24 Mölndal Upphandling av parkeringsövervakning Beslut Mölndals Parkerings AB har brutit mot lagen (1992:1528)

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:26 2000-11-07 Dnr A 9/99

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:26 2000-11-07 Dnr A 9/99 1 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:26 2000-11-07 Dnr A 9/99 ÖVERKLAGAT BESLUT Stockholms tingsrätts, avd. 8, beslut 1999-05-12 i ärende Ä 8-19-96, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE 1. Västerbottens

Läs mer

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23)

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-22 S2013/3153/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23) Sammanfattning

Läs mer

Vertikala konkurrensbegränsande avtal

Vertikala konkurrensbegränsande avtal Näringsutskottets betänkande 2010/11:NU5 Vertikala konkurrensbegränsande avtal Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2009/10:236) till ändringar i lagen (2008:581) om gruppundantag

Läs mer

Asfaltkartellen fälld i högsta instans. Dom i Marknadsdomstolen den 28 maj 2009

Asfaltkartellen fälld i högsta instans. Dom i Marknadsdomstolen den 28 maj 2009 2009-05-28 1 (8) Asfaltkartellen fälld i högsta instans Dom i Marknadsdomstolen den 28 maj 2009 Asfaltkartellen, den största kända kartellen hittills i Sverige, är nu slutligen avdömd i Marknadsdomstolen.

Läs mer

Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens (TSTRYT 2010/14051)

Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens (TSTRYT 2010/14051) KKV1007, v1.1, 2010-03-23 YTTRANDE 2010-05-05 Dnr 240/2010 1 (5) Transportstyrelsen 701 98 Örebro Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens

Läs mer