Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande."

Transkript

1 BESLUT Datum Vår referens Sida Dnr: (13) Spektrumavdelningen Kristian Viidas Telenor Sverige AB Box Stockholm Tele2 AB c/o Tele2 Sverige AB, Box Kista Tele2 Sverige AB Box Kista Spring Mobil GSM AB c/o Tele2 Sverige AB, Box Kista Net4Mobility HB Box Kista Sökande/Parter Telenor Sverige AB, org.nr Tele2 AB, org.nr Tele2 Sverige AB, org.nr Spring Mobil GSM AB, org.nr Net4Mobility HB, org.nr Saken Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande. Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 5398 Valhallavägen 117 Telefax: Stockholm

2 2(13) Post- och telestyrelsens avgörande Post- och telestyrelsen medger följande överlåtelser: Tele2 AB:s tillstånd beviljat den 19 februari 2010, (dnr ) att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet från och med den 1 januari 2013 till Tele2 Sverige AB. Spring Mobil GSM AB:s tillstånd beviljat den 19 februari 2010, (dnr ) att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet från och med den 1 januari 2013 till Tele2 Sverige AB. Telenor Sverige AB:s tillstånd beviljat den 19 februari 2010, (dnr ) att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet från och med den 1 januari 2013 till Net4Mobility HB. Tele2 Sverige AB:s tillstånd beviljat den 19 februari 2010, (dnr och ) att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet från och med den 1 januari 2013 till Net4Mobility HB. Detta beslut ska kungöras i enlighet med 47 delgivningslagen (2010:1932). Ärendet Telenor Sverige AB, Tele2 AB, Tele2 Sverige AB och Spring Mobil GSM AB har den 5 juli 2011 gemensamt ansökt om medgivande till överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet till Net4Mobility HB. Tele2 AB och Spring Mobil GSM AB ansöker även om medgivande till överlåtelse som ett mellanled till Tele2 Sverige AB. Enligt ansökan är syftet att tillstånden slutligt ska innehas av Net4Mobility HB. De sökande bolagen har villkorat sin ansökan med att Post- och telestyrelsen (PTS) i första hand medger samtliga begärda överlåtelser och i andra hand medger överlåtelse av tillstånden avseende Tele2 AB:s och Telenor Sverige AB:s tillstånd (dnr och ) till Net4Mobility HB. Enligt de sökande bolagen utgör överlåtelserna ett led i uppbyggnaden av verksamheten för det av Telenor Sverige AB och Tele2 Sverige AB uppstartade gemensamägda nätbolaget Net4Mobility HB. Bolagen framför också att Net4Mobility HB kommer att uppfylla befintliga villkor kopplade till de frekvenstillstånd som överförs. Vidare anges att Telenor Sverige AB och Tele2 Sverige AB även fortsättningsvis kommer att konkurrera fullt ut gentemot slutkunderna. Post- och telestyrelsen 2

3 3(13) Ansökan avser Telenor Sverige AB:s, Tele2 AB:s respektive Spring Mobil GSM AB:s (helägt av Tele2 AB) tillstånd beviljade den 19 februari 2010 med dnr , respektive , att från och med den 1 januari 2013 använda radiosändare i 1800 MHz-bandet ( / MHz, totalt 2x75 MHz). I frekvensbandet finns även tillstånd för TeliaSonera Mobile Networks AB. De nuvarande tillstånden är teknikspecifika och avser GSM. Genom PTS beslut den 19 februari 2010 förlängdes Telenor Sverige AB:s, Tele2 AB:s och TeliaSonera Mobile Networks AB:s befintliga tillstånd till och med den 31 december Därefter gäller förnyade tillstånd med en mindre mängd spektrum och på teknik- och tjänsteneutral grund, så långt bindande gemenskapsreglering medger. 1 Tillstånden gäller till och med den 31 december Spring Mobil GSM AB:s tillstånd löper till och med 2017 men med ändrade tillståndsvillkor från och med den 1 januari De inför detta beslut gällande frekvenstilldelningarna avseende förnyade tillstånd i 1800 MHz-bandet, från och med den 1 januari 2013, framgår enligt följande: Tillståndshavare Antal MHz Spring Mobil GSM AB 3 10 Tele2 AB 20 Telenor Sverige AB 20 TeliaSonera Mobile Networks AB 20 Som framgår av tabellen kontrollerar, inför detta beslut, Tele2 AB och Telenor Sverige AB gemensamt 50 MHz spektrum motsvarande drygt 70 procent av den totala mängd spektrum som erhållits i 1800 MHz-bandet genom förnyade tillstånd. Emellertid kommer i bandet sammanlagt 70 MHz (2x35) att nytilldelas genom auktion med planerad start den 11 oktober Utöver detta avser PTS att 1 Dnr , och Dnr Helägt av Tele2 AB Post- och telestyrelsen 3

4 4(13) undanta 10 MHz (2x5) från tillståndsplikt. Inom ramen för nytilldelningen kommer vidare en andra auktionsomgång att hållas där placeringen av de olika frekvensblocken i bandet fastställs. Denna innefattar såväl de tillståndshavare som sedan tidigare har förnyade tillstånd i bandet som de som vinner tillstånd vid nytilldelningen. 4 Det innebär att Tele2 AB, Spring Mobile GSM AB och Telenor Sverige AB, inför detta beslut, gemensamt kontrollerar spektrum motsvarande omkring 35 procent av den del av 1800 MHz-bandet som licensieras som blocktillstånd även i det fall bolagen inte skulle erhålla ytterligare tillstånd i den förevarande auktionen. Skäl Tillämpliga bestämmelser Enligt 3 kap. 23 första stycket lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK får tillstånd eller del av tillstånd att använda radiosändare överlåtas efter medgivande från den myndighet som meddelat tillståndet. Sådant medgivande ska lämnas, om 1. förvärvaren uppfyller de krav som ställts på sökanden i samband med att tillståndet meddelades, 2. det inte finns skäl att anta att överlåtelsen inverkar menligt på konkurrensen, 3. överlåtelsen inte leder till ändrad användning av radiofrekvenserna, om denna är harmoniserad enligt bestämmelser antagna med stöd av Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och 4. det inte finns något annat särskilt skäl mot det. Förvärvaren övertar, enligt 3 kap. 23 andra stycket LEK, överlåtarens rättigheter och skyldigheter enligt denna lag för tiden efter medgivandet. En överlåtelse i strid med denna paragraf är utan verkan. PTS bedömning Vad avser begäran om överlåtelse av tillstånd från Tele2 AB och Spring Mobile GSM AB till Tele2 Sverige AB finner PTS ingen anledning att avslå begäran i denna del. Bakgrunden är att dessa överlåtelser utgör mellantransaktioner av 4 PTS, , Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet Post- och telestyrelsen 4

5 5(13) redovisningsteknisk natur gällande en samtidig och slutlig överlåtelse av tillstånden till Net4Mobility HB. Krav på förvärvaren Net4Mobility HB är ett etablerat bolag och en etablerad aktör. I ärendet föreligger inga omständigheter som förhindrar ett medgivande med hänsyn till kravet på att förvärvaren ska uppfylla de krav som ställdes på Tele2 AB och Spring Mobil GSM AB respektive Telenor Sverige AB i samband med att respektive tillstånd meddelades. Inverkan på konkurrensen Bedömningens utgångspunkter Enligt författningskommentarerna till 3 kap. 23 första stycket, andra punkten LEK är denna punkt särskilt viktig vid prövningen av en överlåtelse eftersom förvärv av tillstånd kan leda till att en operatör annars allvarligt kan snedvrida konkurrensen genom att utestänga konkurrenter. 5 Det kan inledningsvis konstateras att de tänkta överlåtelserna vad avser 1800 MHz-bandet inte ger Telenor Sverige AB eller Tele2 Sverige AB några betydande konkurrensfördelar på slutkundsmarknaden gentemot övriga operatörer vad gäller befintlig användning i bandet, dvs. för GSM-trafik. Bakgrunden till detta är att efterfrågan för GSM är avtagande och det finns ett intresse för operatörerna att fasa ut denna relativt sett ineffektiva teknik. Det innebär att en ökad tillgänglig frekvensmängd således inte kommer utnyttjas för att förbättra befintliga tjänster som är baserade på GSM. Huvudfrågan i bedömningar om överlåtelser av tillstånd att använda radiosändare inverkar menligt på konkurrensen är i vilket läge sådana överlåtelser innebär en skadlig konkurrenssituation på marknaden i meningen att slutkonsumenterna långsiktigt riskerar drabbas av högre priser, sämre tjänster eller lägre innovationstakt. Svårigheten vid denna typ av bedömningar är att de till sin natur inte kan vara robusta över tid i meningen att marknadsförhållanden inom det dynamiska området för elektronisk kommunikation ändras snabbt samtidigt som tillgången till insatsvaran spektrum sträcker sig över tiotals år. 5 Prop. 2002/03:110, s. 373 Post- och telestyrelsen 5

6 6(13) PTS ska alltså vid bedömningen så långt möjligt fastställa hur aktuella överlåtelser påverkar de relativa maktförhållandena på marknaden. Det vill säga närmast bestämmelserna kring företagskoncentrationer inom konkurrensrätten och som där avser stärkande eller skapande av en dominerande ställning. 6 Dock bör det här betonas att PTS vid sin bedömning av om en överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare inverkar menligt på konkurrensen inte tillämpar konkurrenslagen och alltså endast tar en utgångspunkt i analysramen för den konkurrensbedömning som görs i ett sådant sammanhang. Frågan om relevant marknad En utgångspunkt vid bedömningen av om det finns skäl att anta att de aktuella överlåtelserna skulle inverka menligt på konkurrensen är en avgränsning av den så kallade relevanta marknaden. Vid avgränsning av en relevant marknad bestämmer man dels en produktmarknad, dels en geografisk marknad. Produktens utbytbarhet är avgörande vid avgränsningen av produktmarknaden. Produkter som bedöms vara jämförbara när det gäller egenskaper, pris och användning tillhör samma produktmarknad. Om det finns produkter som snabbt kan ändras så att de blir jämförbara har också betydelse vid fastställande av en relevant produktmarknad. En relevant geografisk marknad omfattar det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller de relevanta produkterna. Inom det området är konkurrensvillkoren tillräckligt likartade för att de ska kunna skiljas från angränsande geografiska områden. I detta fall tar bedömningen sin utgångspunkt i operatörernas efterfrågan av en insatsvara i form av spektrum som kan utnyttjas genom nationella tillstånd. Frekvenserna används för att kunna tillhandahålla trådlösa elektroniska kommunikationstjänster till slutkonsumenter i Sverige. Det innebär att marknaden geografiskt är avgränsad till Sverige. På produktnivå blir utgångspunkten i vilken mån spektrum i olika frekvensband är utbytbara. PTS har tidigare uttalat att frekvensbanden 1800 MHz och 2,1 GHz samt 2,6 GHz till stor del är substitut till varandra. 7 Det innebär att PTS gör 6 Se 4 kap. konkurrenslagen (2008:579), KL 7 Se PTS kommentarer på inkomna remissvar avseende den allmänna inbjudan till 1800 MHz-auktionen från den 28 augusti 2010, dnr Post- och telestyrelsen 6

7 7(13) bedömningen att i vart fall dessa frekvensband i nuläget är tillräckligt likartade för att anses som utbytbara. Det huvudsakliga användningsområdet för 1800 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden är mobila bredbandstjänster eller mobiltelefonitjänster. En tänkbar avgränsning för Sverige skulle därför kunna vara radiotillstånd i frekvensband mellan 1 3 GHz; ett slags mellanutsnitt i radiospektrum i fråga om likartade möjligheter att täcka en geografisk yta och förutsättningar för mobila tjänster. I ett europeiskt sammanhang finns dock, till exempel i samband med att det så kallade GSM-direktivet öppnades för andra radiotillämpningar än GSM, indikationer på avgränsningar av den aktuella mobila marknaden i termer av faktiska tekniska applikationer som GSM och UMTS. 8 PTS anser emellertid att bedömningen bör göras utifrån en tjänsteneutral ansats. Bakgrunden är att de frekvenser som används för trådlösa telefoni- eller bredbandstjänster, på lång sikt, inte är bundna av en viss teknisk lösning utan avgörs av konsumenternas efterfrågan. Detta är uttryckt genom att tillstånd att använda radiosändare som huvudregel numera ska ges på teknik- och tjänsteneutrala villkor. 9 Således är yttäckningsegenskaper och andra kännetecken mer avgörande för om ett frekvensutrymme ska anses vara utbytbart mot ett annat än vilka tjänster som för närvarande tillhandahålls i de aktuella frekvensbanden. 8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/114/EG av den 16 september 2009 om ändring av rådets direktiv 87/372/EEG om vilka frekvensband som skall reserveras för det samordnade införandet av allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär, digital, landbaserad mobilkommunikation inom gemenskapen 9 Prop. 2010/11:115, s. 55ff Post- och telestyrelsen 7

8 8(13) Bedömning av marknadsmakt till följd av överlåtelserna Medgivandet till överlåtelse av Telenor Sverige AB:s, Tele2 AB:s och Spring Mobil GSM AB:s tillstånd i 1800 MHz-bandet till Net4mobility HB ger vid en sammanräkning av frekvenser i 2,1- och 2,6 GHz-banden, och före en nytilldelning i 1800 MHz-bandet, följande utfall: Operatör 1800 MHz 10 2,1 GHz 2,6 GHz Totalt Hi3G Access AB 45 MHz 70 MHz 115 MHz Net4Mobility HB 50 MHz 50 MHz Svenska UMTS 45 MHz 45 MHz Licens AB 11 Tele2 Sverige AB 40 MHz 40 MHz Telenor Sverige AB 45 MHz 40 MHz 85 MHz TeliaSonera Mobile Networks AB 20 MHz 40 MHz 60 MHz Som framgår av tabellen får Net4Mobility HB i 1800 MHz-bandet erhålla en frekvensmängd som utgör en relativt begränsad del av det totala antalet frekvenser i de relevanta banden. Eftersom det förvärvande bolaget ägs gemensamt av Tele2 Sverige AB och Telenor Sverige AB är bilden av marknadsmakten emellertid inte helt rättvisande. Om Tele2 Sverige AB:s och Telenor Sverige AB:s innehav betraktas samlat med det som Net4Mobility HB avser att förvalta, och 50 procent av Svenska UMTS Licens AB:s innehav, innebär det att dessa tre aktörer kontrollerar 50 procent av frekvenserna i aktuella band. Enligt konkurrensrättslig praxis utgör en marknadsandel som överstiger 50 procent på en relevant marknad en tydlig indikation på en dominerande ställning. 12 Det går därför inte att bortse från att innehavet skulle 10 Den angivna frekvenstilldelningen gäller från och med den 1 januari Nuvarande frekvenstilldelning omfattar 46 MHz för TeliaSonera Mobile Networks AB, 48 MHz för Tele2 Sverige AB (inklusive Spring Mobil GSM AB:s tilldelning med 2x3 MHz) och 36,8 MHz för Telenor Sverige AB. 11 Bolaget ägs av Svenska UMTS-nät AB som i sin tur ägs av Svenska UMTS-nät Holding AB (ett företag i Tele2 AB-koncernen) och TeliaSonera Mobile Networks AB om 50 procent vardera. 12 Se till exempel Akzo vs Commission case C-62/86 Post- och telestyrelsen 8

9 9(13) kunna konstituera en dominerande marknadsställning, det vill säga det som i LEK anges som ett betydande inflytande på marknaden. 13 Dock finns det skäl för PTS att bortse från Tele2 Sverige AB:s och Telenor Sverige AB:s samlade innehav, trots det gemensamma ägandet av Net4Mobility HB. Det mot bakgrund av att när aktörerna agerar på egen hand sker det i konkurrens gentemot slutkonsumenterna, och med en begränsad del gemensam infrastuktur. Relevant i sammanhanget är också att de kostnader som är förknippade med tillhandahållande av tele- och datakommunikationstjänster, i det produktionsled som är aktuellt i detta ärende, utgör en förhållandevis liten andel av respektive operatörs totala kostnader. 14 Också detta talar för att det inte finns starka argument för att se frekvensinnehaven samlat för Tele2 Sverige AB, Telenor Sverige AB och Net4Mobility HB, vilket beror på att tillräckliga förutsättningar för en samordning av priser eller tjänster till slutkonsumenterna inte synes föreligga. Dessutom kan det konstateras att andra etablerade aktörer, förutom de sökande, agerar i konkurrens på slutkundsmarknaden och erbjuder tjänster i de relevanta frekvensbanden. Detta talar också för att konkurrensen inte skulle påverkas menligt av aktuella överlåtelser. I sammanhanget bör även de frekvensband under 1 GHz som används för mobila bredbands- och telefonitjänster beaktas. Detta gäller 450 MHz-, 800 MHz- och 900 MHz-banden. Frekvenserna i dessa band har mycket goda yttäckande egenskaper varvid det är närmast avgörande för en operatör som avser att erbjuda mobila bredbands- eller telefonitjänster på nationell nivå att ha tillgång till frekvenser i något av dessa band. Tillgång till frekvenser i dessa band bör således i de flesta fall kunna ses som fullgoda substitut till frekvenser mellan 1-3 GHz, medan frekvenserna mellan 1-3 GHz däremot, i normalfallet, inte bör kunna betraktas som fullgoda substitut till de under 1 GHz. 13 Se Prop. 2002/03:110, s. 275ff 14 Se Konkurrensverket, Dnr 374/2009, Tele2 Sverige AB:s och Telenor Sverige AB:s samarbete om nätinfrastruktur för mobila tele- och datatjänster Post- och telestyrelsen 9

10 10(13) Fördelningen av rätten att använda frekvenser i de här relevanta frekvensbanden under 1 GHz framgår av följande sammanställning: Operatör 450 MHz 800 MHz 900 MHz Totalt AINMT Sverige AB 10 MHz 10 MHz Hi3G Access AB 20 MHz 10 MHz 30 MHz Net4Mobility HB 20 MHz 20 MHz Swefour GSM AB MHz 10 MHz Tele2 Sverige AB 15 MHZ 15 MHz Telenor Sverige AB 15 MHz 15 MHz TeliaSonera Mobile Networks AB 20 MHz 20 MHz 40 MHz Som framgår av tabellen ovan har de operatörer som konkurrerar avseende mobilt bredband och telefoni på nationell nivå tillstånd att använda radiosändare i dessa lägre frekvensband. Att inkludera dessa lägre frekvensband i bedömningen av detta ärende innebär dock ingen skillnad vad gäller prövningens slutsats eftersom Net4Mobility HB har tillstånd att använda radiosändare avseende endast 14 procent (20 av 140 MHz) av de aktuella frekvensbanden under 1 GHz. Särskilt om frekvenser som strategisk insatsvara Vid en bedömning av om ett betydande inflytande föreligger eller skapas ska flera marknadsförhållanden beaktas. Ett betydande inflytande innebär att en aktör har en marknadsposition som gör det möjligt att hindra en effektiv konkurrens genom att den aktuella aktören, i hög grad, kan agera oberoende av sina konkurrenter och kunder. En för det här ärendet viktig bedömningsgrund är tillgång till så kallade flaskhalsresurser det vill säga nödvändiga insatsvaror Ägs av Tele2 Sverige AB. 16 Andra förhållanden som ska beaktas är bland annat aktörens relativa finansiella styrka, möjligheter att hindra andra från att etablera sig eller växa på marknaden och aktuell marknads innovationstakt. Post- och telestyrelsen 10

11 11(13) PTS konstaterar att frekvenser utgör en flaskhalsresurs för att bedriva verksamhet inom området för trådlösa elektroniska kommunikationstjänster. Därför ger ett relativt sett större frekvensinnehav en betydande konkurrensfördel. Det gäller i synnerhet vid erbjudande av trådlösa bredbandstjänster. En större mängd användbart spektrum innebär att en tjänst med högre datahastighet och högre kapacitet kan erbjudas slutkonsumenterna. Att söka kompensera ett relativt sett mindre innehav av frekvenser genom investeringar i infrastruktur är vidare förknippat med betydande kostnader. Trots det kan sådana investeringar inte fullt ut kompensera den kapacitetsbegränsning som det relativt sett mindre innehavet utgör. Mängden spektrum utgör således en strategisk insatsvara för de operatörer som vill erbjuda konkurrenskraftiga trådlösa bredbandstjänster varvid det samlade innehavet hos enskilda aktörer utgör en viktig utgångspunkt vid en konkurrensbedömning inom det här aktuella området. En utgångspunkt för PTS är därför att ett alltför koncentrerat innehav av tillstånd att använda radiosändare i sinsemellan relativt sett utbytbart spektrum på förhand ska motverkas. Detta görs utifrån syftet att undvika potentiella konkurrensproblem. Med andra ord bör ingen enskild tillståndshavare tillåtas ha en för stor andel av tillstånden för sinsemellan kommersiellt utbytbara frekvenser. Som fastställs ovan ser PTS frekvensbanden 1800 MHz, 2,1 GHz och 2,6 GHz till stor del som substitut till varandra. Dessutom bedömer PTS att innehav även i relevanta frekvensband under 1 GHz ska beaktas. Dessa förhållanden påverkar bedömningen i detta ärende. Slutsats Vid en samlad bedömning är det PTS slutsats att de begärda överlåtelserna av tillstånd i 1800 MHz-bandet från Telenor Sverige AB, Tele2 AB och Spring Mobile GSM AB till Net4Mobility HB inte bedöms inverka menligt på konkurrensen. Radioanvändningen De aktuella tillstånden och deras villkor överensstämmer med de tekniska krav som fastställts. Förvärvaren övertar överlåtarnas rättigheter och skyldigheter. Tillstånden är teknik- och tjänsteneutrala med begränsningen att använd teknik ska använda ett dublexarrangemang, så kallad Frequency Division Duplexteknik (FDD), och effektbegränsning enligt dessa tekniska tillståndsvillkor. I ärendet finns inga omständigheter som talar för att överlåtelsen skulle leda till en ändrad användning av frekvenserna. Post- och telestyrelsen 11

12 12(13) Särskilda skäl PTS finner inte heller i övrigt några särskilda skäl, till exempel med hänsyn till intresset av ett effektivt utnyttjande av frekvensutrymmet, säker kommunikation eller tillgänglighet för brukarna, som hindrar ett medgivande till överlåtelse av tillstånd i 1800 MHz-bandet från Telenor Sverige AB, Tele2 AB och Spring Mobile GSM AB till Net4Mobility HB. Post- och telestyrelsen 12

13 13(13) Underrättelse om överklagande Detta beslut får överklagas av den som är part i ärendet, om beslutet har gått parten emot, och av annan vars rättigheter påverkas negativt av beslutet. Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i Stockholm. Brevet ska dock sändas till Post- och telestyrelsen, Box 5398, Stockholm. Tala om vilket beslut ni överklagar genom att ange beslutets nummer. Tala också om vilken ändring av beslutet ni vill ha. Överklagandet ska skrivas under. PTS måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fått del av beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas. Ni anses i enlighet med 47 delgivningslagen (2010:1932) ha fått del av detta beslut den 30 augusti Ett överklagande ska ha kommit in till PTS inom tre veckor därefter, senast den 20 september Om överklagandet har kommit in i rätt tid sänds det vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning såvida PTS inte ändrar beslutet på det sätt ni begärt. Under överklagandetiden hålls beslutet tillgängligt i PTS lokaler, Valhallavägen 117 i Stockholm, och på webbplatsen Om något är oklart kan ni vända er till PTS. Post- och telestyrelsen 13

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-11 Dnr: 09-2097/18 4 Spektrummarknadsavdelningen Per G. Andersson 08 678 57 73 per.g.andersson@pts.se Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo Lagrummet

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende / MHz

Begränsningsbeslut avseende / MHz BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 20ÅÅ-MM-DD Dnr: 15-11708 Spektrumavdelningen Begränsningsbeslut avseende 1775-1780/1870-1875 MHz Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt

Läs mer

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-08-27 Dnr: 09-8737 Spektrummarknadsavdelningen Swefour GSM AB, 556646-2189 c/o Tele2 Sverige AB Box 62 164 94 Kista Spring Mobil GSM AB, 556780-7630 c/o Spring

Läs mer

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-23 Dnr: 15-8773 8 Spektrumavdelningen Elsy Arwidson Hi3G Access AB org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389)

Läs mer

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-17 Dnr: 10-6250 Spektrumavdelningen Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet Sökande Hi3G Access AB, 556593-4899 Net4Mobility HB,

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om ändring av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om ändring av tillståndsvillkor BESLUT 1(11) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-07-04 Dnr:11-5602 Spektrumavdelningen Lena Liman Hi3G Access AB, org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillstånd att använda radiosändare enligt

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang FÖRELÄGGANDE 1(10) Datum Vår referens 2010-09-08 Dnr: 10-5925 Konkurrensavdelningen Mattias Wellander 08-678 58 75 mattias.wellander@pts.se Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor.

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor. FÖRSLAG TILL BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-04-29 Dnr: 15-4975 3 Rättssekretariatet Björn van der Veer 08-678 57 26 bjorn.vanderveer@pts.se Net4Mobility HB, 969739-0293 Box 1107 164 22 Kista

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge

Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Spektrumavdelningen 08-678 57 23 DATUM DIARIENR 4 mars 2005 05-1337 Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge AKTBIL. 6

Läs mer

Saken. Post- och telestyrelsens avgörande BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Post- och telestyrelsen

Saken. Post- och telestyrelsens avgörande BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Post- och telestyrelsen BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-07-01 Dnr: 15-6916 49 Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation LEK och utfärdande

Läs mer

Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m.

Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. Promemoria Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll I denna promemoria föreslås en modernisering och effektivisering av reglerna för tillstånd att

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; tilldelning genom spektrumauktion

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; tilldelning genom spektrumauktion BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-11-06 Dnr: 09-2077/23 Spektrummarknadsavdelningen Vindeln Bostäder Aktiebolag, 556487-9962 Box 65 922 81 Vindeln Saken Tillstånd att använda radiosändare enligt

Läs mer

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens 2011-12-08 Dnr: 11-4936 Spektrumavdelningen Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet Sökande SavMAN AB, 556490-9439 Saken Tillstånd att använda radiosändare

Läs mer

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G...

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G... PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-06-23 Dnr: 10-1282 1(9) Konkurrensavdelningen Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör Innehållsförteckning Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK; fråga om omprövning av tillståndsvillkor BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-06-10 Dnr: 08-1708 Spektrummarknadsavdelningen Elena Belkow 08-678 55 20 elena.belkow@pts.se Mälarenergi Stadsnät AB (556554-1488) Att: Alf Edgren 721 03 Västerås

Läs mer

Återkallelse av såld utrustning samt ersättning för kostnader för provning av radioutrustning m.m.

Återkallelse av såld utrustning samt ersättning för kostnader för provning av radioutrustning m.m. BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-03-06 Dnr: 14-7275 16 Spektrumavdelningen, S4 Birger Hägg 08-678 5641 birger.hagg@pts.se HIPS AB Box 4335 102 67 Stockholm Saken Återkallelse av såld utrustning

Läs mer

Borderlight AB, org. nr 556595-6367, Vretgränd 18, 753 22 Uppsala

Borderlight AB, org. nr 556595-6367, Vretgränd 18, 753 22 Uppsala BESLUT 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-03-09 Dnr: 14-10192 15-3099 Konkurrensavdelningen Beslut Sökande/Parter Sökande Borderlight AB, org. nr 556595-6367, Vretgränd 18, 753 22 Uppsala Ombud: Advokat

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-04-07 Dnr: 13 11805 13 Nätsäkerhetsavdelningen Ann-Charlotte Bejerskog 08 678 55 73 Ann-charlotte.bejerskog@pts.se Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor.

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor. FÖRSLAG TILL BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-04-29 Dnr: 15-4975 4 Rättssekretariatet Björn van der Veer 08-678 57 26 bjorn.vanderveer@pts.se Hi3G Access AB, 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm

Läs mer

Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning

Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning KKV1024, v1.6, 2014-12-17 BESLUT 2015-12-14 Dnr 706/2014 1 (5) Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2008-12-18 Dnr: 08-12135/60 1(5) Ert datum Er referens N2008/7658/ITP Rättssekretariatet Eva Hallén 08-678 57 86 eva.hallen@pts.se Näringsdepartementet Enheten för IT-politik 103

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor FÖRSLAG TILL BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-04-29 Dnr: 15-4975 5 Rättssekretariatet Björn van der Veer 08-678 57 26 bjorn.vanderveer@pts.se Tele2 Sverige AB, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-06-10 Dnr: 08-1129 Spektrummarknadsavdelningen Elena Belkow 08-678 55 20 elena.belkow@pts.se Norrsken AB (556576-3066) Box 300 821 24 Bollnäs Saken Tillstånd att

Läs mer

Hi3G Access AB beviljas tillstånd att använda radiosändare för att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i 900 MHz-bandet i hela Sverige.

Hi3G Access AB beviljas tillstånd att använda radiosändare för att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i 900 MHz-bandet i hela Sverige. Datum Vår referens Sida 2009-XX-XX Dnr: 08-12019 1(5) Ert datum Er referens HI3G Access AB, 556593-4899 Box 1360 111 83 Stockholm Bilaga 5 Förslag Tillstånd [nr] 1 att använda radiosändare Hi3G Access

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 3,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 3,5 GHzbandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens 2011-0410-28 Dnr: 11-4936 Beslut om självrättelse enl. 26 Förvaltningslagen (1986:223) Dateringen av föreliggande beslut är felaktigt på grund av skrivfel. Rätt datum är

Läs mer

Föreläggande enligt 60 första stycket telelagen (1993:597)

Föreläggande enligt 60 första stycket telelagen (1993:597) FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 17 januari 2003 02-12813 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Bo Martinsson Teleavdelningen +46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se TeliaSonera

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885).

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885). BESLUT DATUM DIARIENR 12 juni 2006 06-2551 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Elsy Arwidson Spektrumavdelningen 08-678 57 35 elsy.arwidson@pts.se Telenor Mobile Aviation AS Snaroyveien

Läs mer

AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens ( PTS ) konsultation angående 800 MHz-bandet.

AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens ( PTS ) konsultation angående 800 MHz-bandet. Post- och Telestyrelsen Spektrummarknadsavdelningen Stockholm 2009-10-30 Yttrande över Konsultation av tilldelning av 800 MHz-bandet AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens

Läs mer

2. Tillståndet gäller för Uppsala län.

2. Tillståndet gäller för Uppsala län. BESLUT DATUM DIARIENR 29 september 2005 05-11171 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jan Boström Spektrum / Fast radio och satellit tillstånd 08 678 58 86 jan.bostrom@pts.se Digiweb Ltd IDA

Läs mer

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se SLUTLIG BEDÖMNING Ärendenummer: 2009-003 Datum: 2009-03-05 Utredare: Mårten Hyltner Micha Velasco Utredning avseende Post-

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-11-19 Dnr: 14-11103 9 Spektrumavdelningen Inmarsat Ventures Limited 99 City Road London EC1Y 1AX Storbritannien Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens 2011-10-28 Dnr: 11-4937 Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk

Läs mer

Efterlevnad av tillstånd avseende användning av nummer i 118-serien för nummerupplysningstjänster

Efterlevnad av tillstånd avseende användning av nummer i 118-serien för nummerupplysningstjänster BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-04-03 Dnr: 13-7182 Nätsäkerhetsavdelningen Jeanette Kronwall 08-6785898 jeanette.kronwall@pts.se Eniro 118 118 AB Gustav III:s Boulevard 40 169 73 Solna Efterlevnad

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om tillståndsvillkor BESLUTSFÖRSLAG 1(9) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-xx-xx Dnr: 11-1340 Spektrumavdelningen Svenska UMTS Licens AB, 556606-7772 Årstaängsvägen 1 A 117 43 Stockholm Saken Tillstånd att använda radiosändare

Läs mer

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm.

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm. 1661 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-12 Dnr: 08-1331/23 Konkurrensavdelningen Barbro Svensson 08-678 56 50 barbro.svensson@pts.se Teracom AB Att: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson

Läs mer

1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet

1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-10-08 Dnr: 10-9088 1(8) Spektrummarknadsavdelningen Johan Hansson 08-678 56 52 johan.hansson@pts.se 1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet Kommunikationsmyndigheten

Läs mer

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Viktoria Arwinge Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 58 76 Viktoria.arwinge@pts.se DATUM VÅR REFERENS 19 december 2007 07-11513 TeliaSonera AB Att:

Läs mer

Hearing 1800 MHz-bandet

Hearing 1800 MHz-bandet Hearing 1800 MHz-bandet Spektrummarknadsavdelningen 9 mars 2010 Syfte med denna hearing Informera om läget i arbetet med 1800-bandet Vad har hänt sedan senaste hearingen Återkoppling på inkomna kommentarer

Läs mer

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n 9 B n E f n L n u q T nr n, 74/9nnq 1 ffi. Swedish Competition Authority 2010-09-08 Dnr 374/2009 1(5) \ Tele2 Sverige AB:s och Telenor Sverige AB:s samarbete om nätinfrastruktur för mobila tele- och datatjänster

Läs mer

Rapportnummer PTS-ER-2016:11. Datum 2016-03-16. Mobiltäckning 2015

Rapportnummer PTS-ER-2016:11. Datum 2016-03-16. Mobiltäckning 2015 Rapportnummer PTS-ER-2016:11 Datum 2016-03-16 Mobiltäckning 2015 Rapportnummer PTS-ER-2016:11 Diarienummer 16-2526 ISSN 1650-9862 Författare Erik Ferngren Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät Rapportnummer PTS-ER-2015:7 Datum 2015-05-11 Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät Rapportnummer PTS-ER-2015:7 Diarienummer 15-1180 ISSN 1650-9862 Författare

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

Kompletterande yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP

Kompletterande yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP Remissvar Sida 1(6) Diarienr 1.6-82/2015 Handläggare Godkänd av Marguerite Sjöström- Josephson t.f. VD Regeringskansliet Näringsdepartementet Enheten för IT politik 103 33 Stockholm Kompletterande yttrande

Läs mer

Uppföljande tillsyn avseende kontinuitetsplan för bredbandstelefoni

Uppföljande tillsyn avseende kontinuitetsplan för bredbandstelefoni AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-01-25 Dnr: 14-11120 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Uppföljande tillsyn avseende kontinuitetsplan för bredbandstelefoni

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Örebro den 21 januari 2016 Kristina Lindbom Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Göteborg den 26 januari 2016 Åsa Möller Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att: att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet 11 december, kl. 13.00-14.30 på PTS Post- och telestyrelsen Syftet och agenda Ge regionala aktörer och andra intressenter av ett

Läs mer

Trådlöst bredband. Nuläge, förutsättningar och framtid. Forum Birger Jarlsgatan, 7/4-05 Ulf Johansson Spektrumavdelningen, PTS

Trådlöst bredband. Nuläge, förutsättningar och framtid. Forum Birger Jarlsgatan, 7/4-05 Ulf Johansson Spektrumavdelningen, PTS Trådlöst bredband Nuläge, förutsättningar och framtid Forum Birger Jarlsgatan, 7/4-05 Ulf Johansson Spektrumavdelningen, PTS Agenda Vad är trådlöst bredband Omvärlden Nuvarande tillstånd i Sverige Eventuella

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga xx-xx-xx Dnr: Spektrummarknadsavdelningen Telenor Sverige AB, Karlskrona

BESLUTSFÖRSLAG 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga xx-xx-xx Dnr: Spektrummarknadsavdelningen Telenor Sverige AB, Karlskrona BESLUTSFÖRSLAG 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga xx-xx-xx Dnr: 09-7795 Spektrummarknadsavdelningen Telenor Sverige AB, 556421-0309 371 80 Karlskrona Saken Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen

Läs mer

Post- och telestyrelsen avvisar Vodafones begäran. Post- och telestyrelsen avvisar Hi3G:s begäran. Post- och telestyrelsen avslår Oranges ansökan.

Post- och telestyrelsen avvisar Vodafones begäran. Post- och telestyrelsen avvisar Hi3G:s begäran. Post- och telestyrelsen avslår Oranges ansökan. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Hans Brändström Telefrågor 08-678 55 97 hans.brandstrom@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2003-04-23 03-2918 Orange Sverige AB att. Pontus Nylander Stora Varvsgatan

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-02-16 Dnr: 15-10583 Nätsäkerhetsavdelningen Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 071 0-

Läs mer

Spektrumreglering av trådlös audioanvändning

Spektrumreglering av trådlös audioanvändning Spektrumreglering av trådlös audioanvändning PTS på LLB 2015 Amela Hatibovic Sehic Dejan Jaksic Post- och telestyrelsen Om oss Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403); SFS 2012:336 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om naturgaslagen

Läs mer

PTS Förstudierapport 700 MHz - Förstudie inför arbete med tilldelning av 694 790 MHz

PTS Förstudierapport 700 MHz - Förstudie inför arbete med tilldelning av 694 790 MHz MSB-108.3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (9) Ert datum 2015-02-25 Er referens PTS-ER-2015:10 Post och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm PTS Förstudierapport 700 MHz - Förstudie

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning matbeställningsplattform online

Ifrågasatt konkurrensbegränsning matbeställningsplattform online KKV1004, v1.7, 2015-12-16 BESLUT 2016-04-14 Dnr 658/2015 1 (5) Apphero Sweden AB Strandvägen 16 791 42 FALUN Ifrågasatt konkurrensbegränsning matbeställningsplattform online Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Ann-Charlotte Bejerskog Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 55 37 ann-charlotte.bejerskog@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 oktober 2007 dnr 07-11203-9 Saken

Läs mer

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras Datum Vår referens Sida 2012-03-05 Dnr: 12-1100 1(6) Ert datum Er referens Ju2012/1000/L6 Nätsäkerhetsavdelningen Staffan Lindmark 08-678 57 36 staffan.lindmark@pts.se Justitiedepartementet Grundlagsenheten

Läs mer

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-12-19 Dnr 667/2013 1 (8) Anmälande företag Telenor Sverige AB, 556421-0309, Katarinavägen 15, 116 88 Stockholm Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2015

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2015 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport juli - september 2015 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtade av samtycke

Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtade av samtycke AVSKRIVNGINGSBESLUT 1(7) Datum Vår referens 2015-10-15 Dnr: 13-12360 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtade av samtycke Saken

Läs mer

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG BESLUT DATUM DIARIENR 14 oktober 2004 04-10068 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd 08-678 55 46 fredrik.ohlstrom@pts.se Teracom

Läs mer

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-21 Dnr: 08-10862 17 Konkurrensavdelningen Tove Källberg 08-678 56 63 tove.kallberg@pts.se Telenor Sverige AB Box 4247 102 65 Stockholm Saken Beslut om avslag

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8)

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Bilaga 5 Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Konkurrensavdelningen Företagsuppgifter Jämför avsnitt 5.2 i Beslutsutkastet 10-1282 Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Beslut om avskrivning

Beslut om avskrivning BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2017-06-16 Dnr: 16-357 Beslut om avskrivning Part Telia Company AB, org.nr. 556103-4249 Stab Juridik, Regulatoriska frågor 169 94 Solna Saken Tillsyn avseende nedläggning

Läs mer

Post- och telestyrelsens allmänna råd (PTSFS 2010:2) om den svenska frekvensplanen

Post- och telestyrelsens allmänna råd (PTSFS 2010:2) om den svenska frekvensplanen Post- och telestyrelsens allmänna råd (PTSFS 2010:2) om den svenska frekvensplanen Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Tord Pettersson, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm

Läs mer

Yttrande 2012-05-04. Post- och telestyrelsen. smp@pts.se

Yttrande 2012-05-04. Post- och telestyrelsen. smp@pts.se myndigheten för radio och tv Yttrande 2012-05-04 Dnr 12/00522 Post- och telestyrelsen smp@pts.se Yttrande över Post- och telestyrelsens samrådsdokument avseende grossistmarknaden för programutsändningstjänster

Läs mer

Synpunkter skall vara PTS tillhanda senast den 23 oktober 2009 och skickas till emma.nilimaa@pts.se. Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00

Synpunkter skall vara PTS tillhanda senast den 23 oktober 2009 och skickas till emma.nilimaa@pts.se. Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2009-10-05 Dnr: 07-11741/23 1(5) Konkurrensavdelningen Emma Nilimaa 08-678 57 63 emma.nilimaa@pts.se Samråd om ekonomiskt utrymme i prisregleringen av bitströmstillträde

Läs mer

Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens (TSTRYT 2010/14051)

Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens (TSTRYT 2010/14051) KKV1007, v1.1, 2010-03-23 YTTRANDE 2010-05-05 Dnr 240/2010 1 (5) Transportstyrelsen 701 98 Örebro Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 juni 2016 T 2760-15 KLAGANDE TeliaSonera Sverige Aktiebolag, 556430-0142 Vitsandsgatan 9 123 86 Farsta Ombud: Advokaterna SW och ME MOTPART

Läs mer

Tilldelning av 700 MHz-bandet

Tilldelning av 700 MHz-bandet Tilldelning av 700 MHz-bandet Informationsmöte 2015-06-08 Post- och telestyrelsen Agenda 1. PTS om var vi står idag och den förestående tilldelningsprocessen. 2. Möjlighet att lämna synpunkter på och ställa

Läs mer

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringsbeslut 2 2013-02-21 Ku2013/313/MFI Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringens

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Remissammanställning använding av radiosändare i 10,5 GHz-bandet

Remissammanställning använding av radiosändare i 10,5 GHz-bandet Remissammanställning 10,5 GHz 1(11) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-08-29 Dnr: 11-4937 Spektrumavdelningen Remissammanställning använding av radiosändare i 10,5 GHz-bandet Post- och telestyrelsen (PTS)

Läs mer

LEK - Informationsmöte 6 september 2011 Spektrumavdelningen

LEK - Informationsmöte 6 september 2011 Spektrumavdelningen LEK - Informationsmöte 6 september 2011 Spektrumavdelningen 1. Teknik- och tjänsteneutralitet 2. Tillstånd Teknik- och tjänsteneutralitet Huvudregel 3 kap. 4 LEK Tillstånd att använda radiosändare ska

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2015

PTS bredbandskartläggning 2015 Rapportnummer PTS-ER-2016:10 Datum 2016-03-16 PTS bredbandskartläggning 2015 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Rapportnummer

Läs mer

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 UNDERRÄTTELSE 1(4) Datum Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16/10/2009 K(2009)8121 SG-Greffe (2009) D/7223 Post- och telestyrelsen (PTS) Birger Jarlsgatan 16 102 49 Stockholm Sverige Att.: Marianne Treschow Generaldirektör Fax:

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

Vindkraftsremiss i tidigt skede, projekt Holmevattnet, Dals-Ed kommun, Västra Götalands län

Vindkraftsremiss i tidigt skede, projekt Holmevattnet, Dals-Ed kommun, Västra Götalands län HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2012-04-23 13 920:56783 Sida 1 (2) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 2012-03-09 Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Spektrumavdelningen Box Nacka

Spektrumavdelningen Box Nacka BESLUTSFÖRSLAG DATUM DIARIENR 2006-05-22 05-12520 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jan Boström Generic Telecom Sweden AB Spektrumavdelningen Box 4023 08-678 5886 131 04 Nacka jan.boström@pts.se

Läs mer

Arbete med mobiltäckning var är vi idag?

Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Jonas Wessel Anna Wikström PTS Post- och telestyrelsen Rättigheter Nya täckningskartor Två år med täckningsfrågan 11-punktslistan & 800 MHz Rätt till telefoni?

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.5.2015 COM(2015) 234 final 2015/0119 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella teleunionens

Läs mer

PTS avrapportering av hinder för bredbandsutbyggnad

PTS avrapportering av hinder för bredbandsutbyggnad PTS avrapportering av hinder för bredbandsutbyggnad Hinder 1: Marknadsförutsättningar på grund av regulatorisk osäkerhet Hinder 2: Tillgång till spektrum och villkor för spektrumtilldelning Önskemål från

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:11 2001-04-12 Dnr A 12/99

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:11 2001-04-12 Dnr A 12/99 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:11 2001-04-12 Dnr A 12/99 1 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 1999-06-22, dnr 1219/93, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Swerock AB, 556081-3031, Box 177,

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 1(7) Datum Dnr 2009-10-20 AdmD-293-2009 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande av Förvarsutredningen Återvändandedirektivet och svensk rätt (SOU 2009:60) (dnr Ju2009/5250/EMA)

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Maria Aust Marknadsavdelningen/KK2 08-678 56 64

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Maria Aust Marknadsavdelningen/KK2 08-678 56 64 UNDERRÄTTELSE DATUM VÅR REFERENS 24 oktober 2007 06-4616/23, a ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Maria Aust Marknadsavdelningen/KK2 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Teracom

Läs mer

Inges till Förvaltningsrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm

Inges till Förvaltningsrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ÖVERKLAGANDE 2014-01-31 Dnr 57-58/2013 1 (7) Inges till Förvaltningsrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm Överklagande Klagande Konkurrensverket,

Läs mer

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12 Dnr. 1 31 280766-15/111, 1 31 280775-15/111 Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare (SKVFS 2015:X) och förslag till föreskrifter om identifikationsnummer

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2528 13 Viasat AB Org. nummer 556304-7041 Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24

Läs mer

Tillgången till telefoni

Tillgången till telefoni Rapportnummer PTS-ER-2013:14 Datum 2013-06-13 Tillgången till telefoni PTS uppföljningsrapport juni 2013 PTS uppföljningsrapport juni 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:14 Diarienummer 13-6568 ISSN 1650-9862

Läs mer

Posten AB, org. nr: 556128-6559 105 00 Stockholm

Posten AB, org. nr: 556128-6559 105 00 Stockholm FÖRELÄGGANDE Datum Vår referens 2010-11-08 Dnr: 10-9595 1 Sida Postavdelningen Joakim Levin 08-678 55 67 joakim.levin@pts.se Posten AB 105 00 Stockholm Föreläggande om rättelse av Posten AB:s kalkylmodell

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd i 3,6 3,8 GHz-bandet

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd i 3,6 3,8 GHz-bandet INBJUDAN DATUM DIARIENUMMER 28 juni 2007 Dnr 07-2206 Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd i 3,6 3,8 GHz-bandet Information för sökande POSTADRESS Box 5398, 102 49 Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan

Läs mer

Sammanfattning svenska studier om nyttan med bredband

Sammanfattning svenska studier om nyttan med bredband PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-10-07 Dnr: 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Ann-Sofie Fahlgren 08-678 55 57 Sammanfattning svenska studier om nyttan med bredband Innehåll Sammanfattning svenska

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Nya regler för trådlösa mikrofoner

FÖRBUNDSINFO. Nya regler för trådlösa mikrofoner Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 17 september 2010 Nya regler för trådlösa mikrofoner Kommunikationsmyndigheten PTS (Post- och Telestyrelsen), den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:21 2004-09-07 Dnr A 1/04. Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2003-12-12 i mål T 5467-03, se bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:21 2004-09-07 Dnr A 1/04. Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2003-12-12 i mål T 5467-03, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:21 2004-09-07 Dnr A 1/04 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2003-12-12 i mål T 5467-03, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE 1. Staten genom Vägverket, 781

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-15 BESLUT Handelsbanken Fonder AB FI Dnr 14-626 c/o Handelsbanken, HKDS-F Delgivning nr 2 Verkställande direktören Javiera Ragnartz 106 70 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer