Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet"

Transkript

1 BESLUT 1(7) Datum Vår referens Dnr: Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) och utfärdande av allmän inbjudan till ansökan om tillstånd. Post- och telestyrelsens avgöranden Post- och telestyrelsen (PTS) begränsar antalet tillstånd i frekvensutrymmet och MHz (10,5 GHz-bandet) enligt nedan. Tillstånden gäller för hela Sverige med undantag för Hallands och Gotlands län där omfattningen av frekvensområdet skiljer sig mellan tillstånden 1. Tillstånd 1 gäller för FDD (Frequency Division Duplex) med tilldelning av MHz och MHz i hela Sverige förutom Hallands och Gotlands län där tilldelningen omfattar och MHz. Tillstånd 2 gäller för FDD med tilldelning av MHz och MHz i hela Sverige förutom Hallands och Gotlands län. Tillstånd 3 gäller för FDD med tilldelning av MHz och MHz i hela Sverige förutom Hallands och Gotlands län. 1 Tillstånden kommer att tilldelas som kommunala tillstånd av administrativa skäl. Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 5398 Valhallavägen 117 Telefax: Stockholm

2 2(7) Tillstånden förenas med villkor i övrigt enligt allmän inbjudan till ansökan, se bilaga 1, avsnittet Tillstånd och tillståndsvillkor. Tillstånden ska fördelas genom ett uvalsförfarande där det pris (bud) sökanden vill betala för ett tillstånd är utslagsgivande. PTS utfärdar allmän inbjudan till ansökan och om proceduren för förfarandet, se bilaga 1. Bakgrund Behovet av frekvenser för mobil radioanvändning är stort idag men förväntas bli större de närmaste åren. Samtidigt som kapaciteten i mobilnäten ökar, ställs allt högre krav på transmission. Det behövs frekvenser bland annat för att ansluta basstationer via radiolänk. Användningen av radio i detta sammanhang framstår ofta som mer kostnadseffektivt än fiberanslutning. Ett frekvensutrymme i 10,5 GHz-bandet tilldelades första gången 2003 genom en skönhetstävling. Idag finns det två tillståndshavare i frekvensbandet, Gotlands Energi AB i Gotlands län och HallWan AB i Hallands län, som har tillstånd i frekvensområdet MHz och MHz. Förutom de två tillstånden i 10,5 GHz-bandet finns annan användning i begränsad omfattning. Skäl Tillämpliga bestämmelser Enligt 3 kap. 7 LEK får antalet tillstånd som beviljas inom ett frekvensutrymme begränsas, om det är nödvändigt för att garantera en effektiv användning av radiofrekvenser. Av 3 kap. 8 LEK framgår att när antalet tillstånd har begränsats enligt 3 kap. 7 LEK ska tillståndsprövningen ske efter allmän inbjudan till ansökan, om inte särskilda skäl föranleder annat. Prövning ska ske efter jämförande urvalsförfarande, efter att anbudsförfarande där det pris sökanden är villig att betala för tillståndet ska vara utslagsgivande eller efter en kombination av dessa förfaranden. Av myndighetens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner, ändrade genom PTSFS 2010:5, följer att PTS får besluta om regler för en specifik spektrumauktion genom ett beslut om att begränsa antalet tillstånd enligt 3 kap. 7 LEK och utfärda allmän inbjudan till ansökan.

3 3(7) PTS bedömning Datatrafiken i de mobila näten ökar i sådan omfattning att uppgraderingar av transmissionsnäten (så kallad backhaul för kommunikation mellan basstationer och kärnnät) krävs i allt högre grad för att höja kapaciteten. Kommunikationen i backhaul-näten kan antingen ske via fast förbindelse, som koppar och fiber, eller via radiolänk. Fiber har i princip obegränsad kapacitet men kräver betydande investeringar, om det inte finns möjlighet att hyra förbindelse som svart fiber 2. En effektiv frekvensanvändning i 10,5 GHz-bandet Inom CEPT 3 rekommenderas de parade banden och MHz för fast radio. 4 ITU 5 har primärt allokerat frekvensområdet MHz för jordutforskning via satellit (passiv) och sekundärt för fast radio. 6 10,5 GHz-bandet kan med hänsyn till bandets vågutbredningsegenskaper bland annat användas för länkförbindelser. Frekvensbandet är med denna utgångspunkt ett alternativ till fiber för att förbinda basstationsutrustning i ett radionät för t.ex. mobil radio. PTS har i samband med en konsultation den 8 oktober 2010 av planerad radioanvändning i 10,5 GHz-bandet efterfrågat marknadens intresse av att använda bandet. Konsultationen omfattade MHz och MHz. Inriktningen var att tilldela 6 28 MHz blocktillstånd. De flesta intressenter efterfrågade minst 2 56 MHz sammanhängande spektrum för radiolänkanvändning. Av inkomna svar framgick att efterfrågan översteg det tillgängliga frekvensutrymmet. Efter konsultationen har Försvarsmakten meddelat att de ser ett fortsatt behov av frekvensområdet MHz och MHz. PTS gör bedömningen att frekvensutrymmet inte är tillräckligt för att tillgodose operatörernas behov. Genom att tilldela tillstånd att använda radiosändare inom ett visst frekvensutrymme (blocktillstånd) är det möjligt för tillståndshavare att uppnå en högre effektivitet jämfört med om PTS skulle tilldela tillstånd för varje enskild radiolänk. En blocktillståndshavare kan planera radiolänknätet med snävare 2 Oförädlad nätkapacitet, dvs. fysiska ledningar utan elektronisk utrustning. Svart fiber används som en insatsvara för att producera i princip alla elektroniska kommunikationstjänster och kan användas i hela eller delar av ett sammanhängande nät. 3 The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) 4 Annex A till CEPT/ERC/REC 12-05E. CEPT har även utpekat frekvensområdet MHz för ENG/OB utrustning. 5 Internationella teleunionen (ITU) 6 ITUs rekommendationer för detta område finns i Resolution 751 (WRC-07).

4 4(7) marginaler än PTS eftersom myndigheten behöver tillgodose andra tillståndshavares behov av skydd mot skadlig störning. En blocktillståndshavare har möjlighet att på ett flexibelt sätt faktiskt undersöka störningsriskerna och även justera placeringen av sändarna i efterhand. Det blir därför möjligt att placera radiosändarna tätare jämfört med om PTS ombesörjer frekvensplaneringen för tillstånd att använda enskilda sändare. En blocktillståndshavare som disponerar ett eget frekvensutrymme har bättre förutsättningar att beakta tekniska förutsättningar, tillhandahållande av tjänster och radionätsarkitektur. Dessutom uppstår så kallade trunkeringsvinster när en blocktillståndshavare själv planerar nätet; egenplanering ger bättre förutsättningar att dimensionera backhaulnätet på ett effektivt sätt och aggregera trafik i nätet. PTS strävar efter att erbjuda både tillstånd för enskilda sändare och blocktillstånd i frekvensband med liknande egenskaper. Frekvensbanden 13 GHz och 15 GHz kommer att tilldelas för enskilda sändare. 13 GHz-bandet utökas med 28 MHz i vissa delar av landet och 15 GHz-bandet utökas med 84 MHz i hela landet. I 15 GHz-bandet finns möjlighet att erhålla enskilda sändartillstånd med tilldelning av upp till 56 MHz. Tillståndshavarna i 10,5 GHz-bandet har möjlighet att hyra ut frekvenser till andra operatörer. PTS kan också komma att tillåta dynamisk spektrumaccess (DSA) vilket innebär att radioanvändare får använda andra tillståndshavares del av frekvensbandet under förutsättning att påvisbar störning inte uppstår. Det administrativa arbetet för tillståndshavarna minskar eftersom tillståndshavarna inte behöver ansöka om tillstånd att använda enskilda radiosändare. Även om den efterfrågade radioanvändningen i dagsläget är fast radio (radiolänk) är PTS bedömning att tillstånden i 10,5 GHz-bandet ska vara teknik- och tjänsteneutrala (3 kap. 11 LEK) med vissa tekniska begränsningar, vilket möjliggör även annan radioanvändning inom tillståndsvillkoren. 10,5 GHz-bandet ska tilldelas i block där tillståndshavaren får rätt att själv planera radionätet. Begränsning av antalet tillstånd i 10,5 GHz-bandet Den tillgängliga mängden radiospektrum i 10,5 GHz-bandet är 2 84 MHz. Tillstånd 1 omfattar 2 28 MHz i hela Sverige förutom i Hallands och Gotlands län där tillståndshavaren får tillgång till 2 14 MHz. Tillstånd 2 och 3 omfattar 2 28 MHz i hela Sverige förutom Hallands och Gotlands län. Detta ger

5 5(7) förutsättningar för upp till tre blocktillståndshavare vilket möjliggör infrastrukturbaserad konkurrens. Vidare är block om 2 28 MHz tillräckligt stora för att kunna bygga kostnadseffektiva radiolänknät med bra kapacitet. Med möjligheten att i auktionen erhålla upp till tre blocktillstånd i 10,5 GHzbandet ökar sannolikheten för att den mest effektiva fördelningen av spektrum uppnås. Med tre blocktillstånd får flest antal aktörer möjlighet att erhålla tillstånd på det minst administrativt sett krävande sättet. Enligt PTS bedömning är en uppdelning av frekvensbandet i tre tillstånd som gäller i hela Sverige förutom Hallands och Gotlands län det som bäst gynnar konkurrensen och som samtidigt är mest kostnadseffektivt. Urvalsförfaranden Enligt PTS spektrumpolicy ska, när ett urvalsförfarande aktualiseras, i första hand tillämpas ett anbudsförfarande där det pris (bud) sökanden är villig att betala för ett tillstånd är utslagsgivande (auktion). 7 PTS har inte funnit skäl att frångå denna policy i den förestående tilldelningen av tillstånden i 10,5 GHzbandet. Auktionen ska genomföras på sätt som beskrivs i allmän inbjudan, se bilaga 1. Utfärdande av allmän inbjudan till ansökan och om proceduren för auktionen I den allmänna inbjudan till ansökan som PTS utfärdar beskrivs proceduren för auktionen avseende tillstånden för 10,5 GHz-bandet. Spektrumtak Utbyggnad av radiolänknät är en betydande investering och innebär ett strategiskt val för operatörers nätutbyggnad. Begränsningar i möjligheterna att förvärva spektrum kan vara ett hinder för en effektiv utbyggnad av radiolänknät. Utan spektrumtak kan en intressent välja att antingen förvärva ett, två eller alla tre tillgängliga tillstånd vilket gör att denne får större möjlighet att planera sina investeringar och utbyggnad av transmission. Det finns alternativ till radiolänk i 10,5 GHz-bandet för att uppgradera kapaciteten för radiolänk i transmissionsnät genom tillstånd för enskilda 7 PTS-VR-2006:2

6 6(7) radiosändare i andra band. 8 Det går också att tillhandahålla transmission via fiberanslutning. Eftersom 10,5 GHz-bandet inte är en unik resurs för efterfrågad användning utan det finns alternativa frekvensband är spektrumtak inte lämpligt. PTS gör bedömningen att ett införande av spektrumtak innebär att valfriheten för operatörerna begränsas. Utan ett införande av spektrumtak ökar sannolikheten att utfallet av auktionen blir effektivt (i meningen att den auktionsdeltagare som värderar bandet högst vinner budgivningen). Eftersom det finns andra alternativa lösningar för radiolänk kommer konkurrenssituationen inte att påverkas i sådan grad att det motiverar införande av spektrumtak i 10,5 GHz-bandet. Sammantaget innebär det att PTS inte tillämpar något spektrumtak vid tilldelningen av frekvenser i 10,5 GHz-bandet. Överklagande Detta beslut får överklagas endast i samband med att beslut i fråga om tillstånd att använda radiosändare överklagas. Jonas Wessel Beslut har fattats av chefen för enheten för spektrumtillstånd. Föredragande har varit projektledaren Elena Belkow. I ärendets slutliga handläggning har juristen Cecilia Östrand deltagit. 8 ] Exempelvis frekvensbanden 13 och 15 GHz. I 13 GHz-bandet utökas det med 28 MHz ( / MHz) som är tillgängliga i Stockholm, Skåne och den del av Västra Götalands län som tidigare utgjorde Göteborgs och Bohus län. Fler områden för Fast radio väntas bli tillgängliga under 2011 och I 15 GHz-bandet utökas frekvensområdet med 84 MHz ( / MHz) över hela landet.

7 7(7)

Datum 2015-03-03. Rapportnummer. Förstudie 1800 MHz. Delband 1775-1780/1870-1875 MHz

Datum 2015-03-03. Rapportnummer. Förstudie 1800 MHz. Delband 1775-1780/1870-1875 MHz Rapportnummer Datum 2015-03-03 Förstudie 1800 MHz Delband 1775-1780/1870-1875 MHz Delband 1870-1875 MHz Rapportnummer Diarienummer ISSN 1650-9862 Författare Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät Rapportnummer PTS-ER-2014:11 Datum 2014-03-03 Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät N2013/2538/ITP Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången

Läs mer

Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800 MHzbandet sammanställning för år 2012 och 2013

Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800 MHzbandet sammanställning för år 2012 och 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:23 Datum 2014-06-09 Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800 bandet sammanställning för år 2012 och 2013 UTKAST Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800--bandet sammanställningför

Läs mer

Konsultation avseende konkurrenssituationen inom accessnätet

Konsultation avseende konkurrenssituationen inom accessnätet 1 (10) Konsultation avseende konkurrenssituationen inom accessnätet Post- och telestyrelsen, PTS, utreder för närvarande hur konkurrenssituationen inom accessnätet kan förbättras framförallt avseende kundsegmentet

Läs mer

Bättre regler för elektroniska Kommunikationer

Bättre regler för elektroniska Kommunikationer Ds 2010:19 Bättre regler för elektroniska Kommunikationer Näringsdepartementet Ds 2010:19 Bättre regler för elektroniska kommunikationer Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a)

Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) Förslag till beslut Datum Vår referens Sida 2015-01-07 Dnr: 11-9306 1(290) Konkurrensavdelningen Jennie Ljungkvist 08-678 55 00 pts@pts.se Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd

Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd MYNDIGHETEN FÖR R ADIO OCH TV Box 33, 121 25 Stockholm-Globen Telefon: 08-606 90 80 www.radioochtv.se Dnr 11/00784 Innehåll 1 Sammanfattning... 1 Myndigheten

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Slutredovisning av uppdraget att tillgängliggöra fler sändningsområden för analog kommersiell radio. Dnr 10/00026

Slutredovisning av uppdraget att tillgängliggöra fler sändningsområden för analog kommersiell radio. Dnr 10/00026 Slutredovisning av uppdraget att tillgängliggöra fler sändningsområden för analog kommersiell radio Dnr 10/00026 Sammanfattning Radio- och TV-verket fick i mars 2010 i uppdrag av regeringen att i samverkan

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-03-13 Dnr: 15-1774 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden

Bredband för Sverige in i framtiden Bredband för Sverige in i framtiden Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Stockholm 2014 SOU 2014:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på telekommarknaden rir 2013:5

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på telekommarknaden rir 2013:5 riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på telekommarknaden rir 2013:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Den nya kamera- övervakningslagen

Den nya kamera- övervakningslagen Den nya kamera- övervakningslagen Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte.

Läs mer

Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör. Rapport 2012:9

Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör. Rapport 2012:9 Rapport 2012:9 Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör En granskning av avtalsvillkor och marknadsföring avseende uppsägningsoch bindningstid för bredbandstjänster. 2 (31) 2012:9 Konsumenters

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Datum 2014-02-13 Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Diarienummer 14-823 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén och Linn Berggren

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man?

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? PM BREDBANDSFORUM ARBETSGRUPP I 2011-05-31 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Björn Björk, Jörgen Sandström Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? 2011-02-09 2 (24) Innehåll:

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Tfn. 08-606 90 80 Fax. 08-741 08 70 registrator@radioochtv.se www.radioochtv.

Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Tfn. 08-606 90 80 Fax. 08-741 08 70 registrator@radioochtv.se www.radioochtv. Att sända närradio Myndigheten för radio och tv ger tillstånd och registrerar svenska radio- och tv-sändningar. Vi utfärdar även utgivningsbevis för webbplatser. En annan uppgift är att följa och sprida

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Hallén, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt

Läs mer